Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2051(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0212/2016

Texte depuse :

A8-0212/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0302

Texte adoptate
PDF 250kWORD 71k
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016: excedentul din 2015
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2015 (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat definitiv la 25 noiembrie 2015(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016 adoptat de Comisie la 15 aprilie 2016 (COM(2016)0227),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016 adoptată de Consiliu la 17 iunie 2016 și transmisă Parlamentului European la aceeași dată (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0212/2016),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016 are ca obiectiv înscrierea în bugetul 2016 a excedentului din exercițiul financiar 2015, care se ridică la 1 349 de milioane EUR;

B.  întrucât principalele elemente ale acestui excedent sunt un rezultat pozitiv în urma execuției veniturilor de 980 de milioane EUR, o subutilizare a cheltuielilor de 187 de milioane EUR și diferențe de curs valutar de 182 de milioane EUR;

C.  întrucât, în ceea ce privește veniturile, cele două componente principale sunt penalitățile de întârziere și amenzile (180 de milioane EUR) și un rezultat pozitiv în urma execuției resurselor proprii (1 071 de milioane EUR), din care se deduce un rezultat negativ al excedentelor, soldurilor și ajustărilor (537 de milioane EUR);

D.  întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, nivelul de subutilizare a creditelor din secțiunea III este relativ scăzut, cu 78 de milioane EUR pentru reportările din 2015 și 14 milioane EUR pentru reportările din 2014, fiind de 94 de milioane EUR în cazul celorlalte instituții;

E.  întrucât rata ridicată de execuție din secțiunea III subliniază presiunea asupra creditelor de plată, care încă reprezenta o problemă majoră în 2015 și care este așteptată să reapară în ultimii ani ai actualului cadru financiar multianual (CFM),

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016, astfel cum a fost prezentat de Comisie, consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2015, cu suma de 1 349 de milioane EUR, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, și cu poziția Consiliului privind acest proiect de buget rectificativ;

2.  observă că adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 2/2016 va reduce cu 1 349 de milioane EUR nivelul contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii în 2016 care sunt bazate pe VNB; îndeamnă încă o dată statele membre să utilizeze oportunitatea oferită de o asemenea restituire pentru a-și respecta angajamentele în ceea ce privește criza refugiaților și să aducă o contribuție egală cu cea a Uniunii la cele două fonduri fiduciare ale Uniunii create în acest scop; constată cu îngrijorare că, în primăvara anului 2016, statele membre au contribuit doar cu 82 de milioane EUR la Fondul fiduciar pentru Africa și cu 69 de milioane EUR la Fondul fiduciar Madad privind criza siriană, în timp ce contribuțiile Uniunii se ridicau la 1,8 miliarde EUR și, respectiv, la peste 500 de milioane EUR;

3.  insistă că, în loc să se ajusteze contribuțiile bazate pe VNB, bugetul Uniunii ar trebui să poată reutiliza orice excedent care rezultă din subutilizarea creditelor sau din amenzile aplicate societăților pentru încălcarea legislației Uniunii în materie de concurență pentru a răspunde nevoilor sale de finanțare, în special în contextul deficitelor de credite de plată; se așteaptă ca această chestiune să fie soluționată în cadrul procesului de revizuire a CFM;

4.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 2/2016 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 48, 24.2.2016.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate