Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2051(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0212/2016

Ingivna texter :

A8-0212/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0302

Antagna texter
PDF 248kWORD 64k
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 2/2016: Överskott från 2015
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2016 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2016 för budgetåret 2016: Införande av överskottet från budgetåret 2015 (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, slutgiltigt antagen den 25 november 2015(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2016 som kommissionen antog den 15 april 2016 (COM(2016)0227),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2016 som rådet antog den 17 juni 2016 och översände till Europaparlamentet samma dag (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0212/2016), och av följande skäl:

A.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 2/2016 är att till budgeten för 2016 föra över överskottet från budgetåret 2015, vilket uppgår till 1 349 miljoner EUR.

B.  Detta överskott består till största delen av ett positivt inkomstutfall på 980 miljoner EUR och ett underutnyttjande av anslag på 187 miljoner EUR samt växelkursskillnader på 182 miljoner EUR.

C.  På intäktssidan är de två viktigaste komponenterna ränta på försenade betalningar och böter (180 miljoner EUR) och ett positivt resultat för egna medel (1 071 miljoner EUR) från vilka ett negativt resultat för överskott, saldon och justeringar har räknats av (‑ 537 miljoner EUR).

D.  På utgiftssidan är underutnyttjandet för avsnitt III relativt lågt, med överföringar för 2015 på 78 miljoner EUR och för 2014 på 14 miljoner EUR, medan de uppgår till 94 miljoner EUR för de övriga institutionerna.

E.  Den höga genomförandegraden i avsnitt III understryker pressen på betalningsbemyndigandena som fortfarande utgjorde en avgörande utmaning under 2015 och som förväntas komma tillbaka under de sista åren av den nuvarande fleråriga budgetramen.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 2/2016 som kommissionen lagt fram, och som uteslutande syftar till att i budgeten föra in överskottet för 2015, dvs. ett belopp på 1 349 miljoner EUR, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen och rådets ståndpunkt om denna ändringsbudget.

2.  Europaparlamentet konstaterar att antagandet av förslaget till ändringsbudget nr 2/2016 kommer att minska BNI-bidragen från medlemsstaterna till unionens budget 2016 med 1 349 miljoner EUR. Parlamentet uppmanar än en gång med eftertryck medlemsstaterna att utnyttja ett sådant återflöde till att uppfylla sina utfästelser i samband med flyktingkrisen och att matcha unionens bidrag till de två särskilda förvaltningsfonderna. Det är oroande att medlemsstaterna 2016 bara har bidragit med 82 miljoner EUR till förvaltningsfonden för Afrika och med 69 miljoner EUR till Madad-fonden för krisen i Syrien, medan unionens bidrag uppgår till 1,8 miljarder EUR, respektive mer än 500 miljoner EUR.

3.  För att unionen ska kunna komma till rätta med sina finansieringsproblem, särskilt i samband med brist på medel för betalningar, insisterar Europaparlamentet på att unionsbudgeten borde få möjlighet att återanvända eventuella överskott som uppstår p.g.a. underutnyttjande av anslag eller från böter från företag som brutit mot unionens konkurrenslagstiftning, i stället för att man justerar BNI-bidragen. Parlamentet förväntar sig att denna fråga ska lösas inom ramen för revideringen av den fleråriga budgetramen.

4.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2016.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 2/2016 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 48, 24.2.2016.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy