Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0027(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0211/2016

Ingivna texter :

A8-0211/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0303

Antagna texter
PDF 242kWORD 60k
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg
Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen ***II
P8_TA(2016)0303A8-0211/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 maj 2013(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen(2) av ärendet, en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0048),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0211/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EGT C 271, 19.9.2013, s. 133.
(2) Antagna texter, 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy