Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0149(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0213/2016

Внесени текстове :

A8-0213/2016

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Обяснение на вота
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Приети текстове
PDF 859kWORD 404k
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург
Етикетиране на енергийната ефективност ***I
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

Изменения, приети от Европейския парламент на 6 юли 2016 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Европейският съюз се е ангажирал с изграждането на Енергиен съюз и с провеждането на насочена към бъдещето политика в областта на климата. Енергийната ефективност представлява съществен елемент на Рамката на политики в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. и има ключово значение за постигането на умерено енергопотребление.
(1)  Европейският съюз се е ангажирал с изграждането на Енергиен съюз и с провеждането на насочена към бъдещето политика в областта на енергетиката и климата. Енергийната ефективност представлява съществен елемент на Рамката на политики в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. и има ключово значение за постигането на умерено енергопотребление и ограничаването на емисиите на парникови газове.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Етикетирането на енергийната ефективност дава възможност на потребителите да правят информиран избор във връзка с енергопотреблението на продуктите и по този начин насърчава иновацията.
(2)  Етикетирането на енергийната ефективност дава възможност на потребителите да правят информиран избор във връзка с ефективността и устойчивостта на продуктите, свързани с енергопотреблението, и по този начин осигурява значителен принос за икономията на енергия и за намаляване на разходите за енергия, като същевременно насърчава иновациите и инвестициите в производството на продукти с по-голяма енергийна ефективност.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Уместно е Директива 2010/30/ЕС да бъде заменена с регламент, който да има същия обхват, но да включва промени в някои от разпоредбите, с цел да бъде изяснено и актуализирано тяхното съдържание. Подходящият правен инструмент е регламентът, тъй като с него се определят ясни и подробни правила, без да има възможност за различаващо се транспониране от страна на държавите членки и се осигурява по-висока степен на хармонизиране в рамките на ЕС. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на ЕС вместо на равнището на държавите членки води до намаление на разходите на производителите и осигурява равноправни условия. Хармонизирането в рамките на целия ЕС осигурява свободното движение на стоки в единния пазар.
(4)  Уместно е Директива 2010/30/ЕС да бъде заменена с регламент, който да има същия обхват, но да включва промени в някои от разпоредбите, с цел да бъде изяснено и актуализирано тяхното съдържание, като се взема под внимание бързият технологичен напредък, постигнат през последните години в областта на енергийната ефективност на продуктите. Подходящият правен инструмент е регламентът, тъй като с него се определят ясни и подробни правила, без да има възможност за различаващо се транспониране от страна на държавите членки и се осигурява по-висока степен на хармонизиране в рамките на ЕС. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на ЕС вместо на равнището на държавите членки води до намаление на разходите на производителите по цялата верига за създаване на стойност и осигурява равноправни условия. Хармонизирането в рамките на целия ЕС осигурява свободното движение на стоки в единния пазар.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)   Целесъобразно е продуктите втора употреба да бъдат освободени от действието на настоящия регламент, включително и всички продукти, пуснати в експлоатация, преди да бъдат пуснати на пазара за втори или следващ път.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)
(4б)   Тъй като енергопотреблението на превозни средства за лица или стоки е уредено пряко или непряко от други законодателни актове и политики на Съюза, е целесъобразно те да останат извън обхвата на настоящия регламент. Това изключение включва превозните средства, чийто мотор остава на едно и също място по време на движение, като например асансьори, ескалатори и конвейерни ленти.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Подобряването на ефективността на свързаните с енергопотреблението продукти посредством информиран избор от страна на потребителите е от полза за икономиката на ЕС като цяло, предизвиква иновация и ще допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийна ефективност съответно за 2020 и 2030 г. Също така, то ще даде възможност на потребителите да постигнат парични икономии.
(7)  Подобряването на ефективността на свързаните с енергопотреблението продукти посредством информиран избор от страна на потребителите и повишена обществена осведоменост е от полза за икономиката на ЕС като цяло, то намалява търсенето на енергия и пести пари от разходите за електроенергия. То допринася също така за енергийната сигурност, осигурява стимули за научните изследвания, иновациите и инвестициите в енергийна ефективност и позволява на отраслите, които разработват и произвеждат продукти с много голяма енергийна ефективност, да получат конкурентно предимство. То допринася също така за постигане на целите на ЕС за енергийна ефективност съответно за 2020 и 2030 г., както и целите на Съюза по отношение на околната среда и климата.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)   В заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г. е поставена индикативна цел на равнището на ЕС за подобрение на енергийната ефективност в 2030 г. с поне 27 % в сравнение с прогнозните стойности за бъдещото енергопотребление. Тази цел ще бъде преразгледана през 2020 г., с оглед евентуално да се зададе подобрение на равнището на ЕС в размер на 30 %. Също така, в заключенията е зададена обвързваща цел за ЕС за намаление до 2030 г. на собствените емисии на парникови газове с 40 % в сравнение с количествата от 1990 г., включително и съответно намаление с 30 % в секторите, които са извън обхвата на Схемата за търговия с емисии.
заличава се
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Осигуряването на точна, релевантна и сравнима информация относно специфичната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти улеснява консуматора да избере продукти, консумиращи по време на употребата им по-малко енергия и други съществени ресурси. Стандартният задължителен етикет е ефективно средство за предоставяне на потенциалните консуматори на сравнима информация за консумацията на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти. Той следва да бъде допълнен от информационен лист за продукта. Етикетът следва да бъде лесно разпознаваем, прост и кратък. За тази цел съществуващата скала с цветове от тъмнозелен до червен следва да се запази като основно средство за информиране на крайните потребителите относно енергийната ефективност на продуктите. Най-ефективна за потребителите се оказа класификацията с използване на буквите от A до G. В ситуациите, при които поради мерките за екопроектиране по Директива 2009/125/ЕО продуктите вече не могат да попадат в класовете „F“ и „G“, тези класове следва да не присъстват върху етикета. В изключителни случаи това следва да се прилага също и за класовете „D“ и „Е“, въпреки че такава ситуация е малко вероятно да настъпи, като се има предвид че етикетът ще подлежи на преобразуване на скалата след като мнозинството от моделите продукти попаднат в най-горните два класа.
(9)  Осигуряването на точна, релевантна, проверима и сравнима информация относно специфичната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти улеснява консуматора да избере продукти, консумиращи по време на употребата им по-малко енергия и други съществени ресурси, с цел да се постигнат определени резултати и оттам – да се намалят разходите, свързани с жизнения цикъл. Стандартният задължителен етикет е ефективно средство за предоставяне на потенциалните консуматори на сравнима информация за енергийната ефективност и абсолютната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти. Той следва да бъде допълнен от информационен лист за продукта, наричан в делегираните актове, приети съгласно Директива 2010/30/ЕС, „продуктов фиш“, който може да бъде предоставян по електронен път. Етикетът следва да бъде кратък, основан на правилна методология за измерване и изчисляване, и да бъде лесно разпознаваем и разбираем. За тази цел определената скала с цветове на етикета от тъмнозелено до червено следва да се запази като основно средство за информиране на крайните потребителите относно енергийната ефективност на продуктите. Най-ефективна за потребителите се оказа познатата класификация с използване на буквите от A до G. Нейното единно прилагане за различните групи продукти следва да подобри прозрачността и разбирането сред потребителите. В ситуациите, при които поради мерките за екопроектиране по Директива 2009/125/ЕО продуктите вече не могат да попадат в класовете „F“ и „G“, тези класове следва все пак да присъстват върху етикета, обозначени с тъмнозелен цвят, за да се поддържа една-единствена скала от A до G за всички групи продукти. В тази връзка скалата с цветове на етикета от тъмнозелено до червено следва да се запази за другите по-горни класове и да се прилага само за нови продуктови единици, пускани на пазара.
_______________
1a Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Напредъкът в цифровата технология дава възможност за алтернативни начини за предоставяне и показване на етикетите по електронен път, като например в Интернет, но също и на електронни монитори в магазините. С цел възползване от този технически прогрес, в настоящия регламент следва да се разреши използването на електронни етикети в замяна или като допълнение на етикетите върху материален носител. В случаите, при които не е възможно излагане на енергийния етикет, като например при някои форми на продажба от разстояние, както и в рекламите и техническите промоционални материали, на потенциалните потребители следва да се дава информация поне за енергийния клас на продукта.
(10)  Напредъкът в цифровата технология дава възможност за алтернативни начини за предоставяне и показване на етикетите по електронен път, като например в Интернет, но също и на електронни монитори в магазините. С цел възползване от този технически прогрес, в настоящия регламент следва да се разреши използването на електронни етикети като допълнение към разпечатаните енергийни етикети. Това не засяга задължението на доставчика да поставя на всяка единица продукт разпечатан етикет за търговеца. В случаите, при които не е възможно излагане на енергийния етикет, на потенциалните потребители следва да се предоставя информация най-малко за енергийния клас на модела на продукта. Делегираните актове за определени групи продукти могат също да въвеждат алтернативни разпоредби за представянето на етикета за малки продукти, както и за това кога идентични продукти могат да се излагат заедно в големи количества.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Производителите реагират на енергийните етикети като създават все по-ефективни продукти. Това техническо развитие води до продукти, намиращи се главно в най-високите класове на енергийния етикет. За да могат потребителите да правят адекватно сравнение, нужно е да има допълнително разграничаване на продуктите, което води до необходимост от преобразуване на скалата на етикетите. Подходящ по отношение на честотата на такова преобразуване на скалата би бил период от около десет години, като се има предвид необходимостта да се избягва прекомерно натоварване на производителите. Поради това в настоящия регламент следва да се формулират подробни разпоредби относно преобразуването на скалата, с цел постигане на максимална правна сигурност за доставчиците и търговците. Скалата за етикета следва да се преобразува така, че най-високите класове първоначално да са празни, за да се насърчава техническият прогрес и да се дава възможност за разработване и признаване на още по-ефективни продукти. При преобразуването на скалата на даден етикет следва да се избягва пораждането на объркване сред потребителите, като за тази цел всички съответни енергийни етикети следва да бъдат подменяни в рамките на кратък период от време.
(11)  Производителите реагират на енергийните етикети, като разработват и пускат на пазара все по-ефективни продукти. Наред с това, те спират производството на по-малко ефективни продукти, стимулирани от законодателството на Съюза, свързано с екопроектирането. Това техническо развитие води до модели на продукти, намиращи се главно в най-високите класове на енергийния етикет. За да могат потребителите да правят адекватно сравнение, нужно е да има допълнително разграничаване на продуктите, което води до необходимост от преобразуване на скалата на етикетите. По отношение на честотата на такова преобразуване на скалата би било желателно определянето на период от около десет години, предвид необходимостта да се избягва прекомерно натоварване на производителите и търговците, като се обърне специално внимание на малките предприятия. При този подход следва да се избягва излишно или неефективно преобразуване на скалата, което ще нанесе вреди както на производителите, така и на потребителите. Поради това в настоящия регламент следва да се формулират подробни разпоредби относно преобразуването на скалата, с цел постигане на максимална правна сигурност за доставчиците и търговците. Преди всяко преобразуване на скалата Комисията следва да извърши щателно подготвително проучване. В зависимост от групата продукти и въз основа на изчерпателна оценка на нейния потенциал, скалата за етикета следва да се преобразува така, че горната й част да е празна, за да се насърчава техническият прогрес и да се дава възможност за разработване и признаване на още по-ефективни модели на продукти. При преобразуването на скалата на даден етикет следва да се избягва пораждането на объркване сред потребителите, като за тази цел всички съответни енергийни етикети следва да бъдат подменяни в рамките на кратък и постижим период от време и етикетът следва да се оформя така, че да се разграничава лесно от стария етикет по своя външен вид, наред с провеждането на подходящи информационни кампании за потребителите, указващи ясно, че въвеждането на нова версия води до подобрена класификация на уредите.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)   Настоящото развитие във връзка с етикетите, посочено в делегираните актове, приети съгласно Директива 2010/30/ЕС, поражда необходимостта от първоначално преобразуване на скалата на съществуващите етикети, с цел осигуряване на хомогенна скала от A до G, като етикетите се адаптират към изискванията на настоящия регламент.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За да се запази доверието на потребителите в енергийния етикет, не следва да се позволява използването за свързани с енергопотреблението продукти на други етикети, които имитират енергийния етикет. Също така, не следва да се позволява и използването на етикети, марки, символи или надписи, които биха могли да заблудят или объркат потребителите по отношение на консумацията на енергия.
(14)  За да се запази доверието на потребителите в енергийния етикет, не следва да се позволява използването за свързани с енергопотреблението продукти на други етикети, които имитират енергийния етикет. Също така не следва да се позволяват други етикети, марки, символи или надписи, които не са ясно разграничени от етикета за енергийна ефективност и които биха могли да заблудят или объркат потребителите по отношение на консумацията на енергия или каквито и да е други характеристики, обхванати от съответния делегиран акт.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  С цел осигуряване на правна сигурност е необходимо да се поясни, че посочените в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета21 правила за надзор на пазара в ЕС и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара в ЕС, се отнасят и за свързаните с енергопотреблението продукти. Като се има предвид принципът за свободно движение на стоки, наложително е органите за надзор на пазара в държавите членки ефективно да си сътрудничат помежду си. Това сътрудничество в областта на енергийното етикетиране следва да бъде подпомагано от Комисията.
(15)  С цел осигуряване на правна сигурност е необходимо да се поясни, че посочените в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета21 правила за надзор на пазара в ЕС и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара в ЕС, се отнасят и за свързаните с енергопотреблението продукти. Като се има предвид принципът за свободно движение на стоки, наложително е органите за надзор на пазара в държавите членки ефективно да си сътрудничат помежду си чрез постоянен обмен на информация, по-специално във връзка с резултатите от изпитванията за оценка на съответствието на продуктите и последствията от тях. Освен това, митническите органи на държавите членки следва да участват в обмена на информация относно свързани с енергопотреблението продукти, внасяни от трети държави в Европейския съюз. Групите за административно сътрудничество (ADCO) по въпросите на екологосъобразното проектиране и енергийното етикетиране следва да бъдат подобрени и укрепени от Комисията като рамка за сътрудничество между органите за надзор на пазара.
__________________
__________________
21 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
21 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15a)   За да се осигури по-ефективно наблюдение и лоялна конкуренция на пазара на Съюза и да се използват ограничените ресурси по възможно най-ефективен начин, националните органи за надзор на пазара следва да упражняват контрол за спазване на изискванията също така чрез изпитване на физически продукти и чрез Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS), с цел обмен на информация относно планирани и извършени проверки за изпитване на продукти, предоставяне на протоколите за изпитване и споделяне на резултатите от изпитванията, като по този начин се избягва двойно изпитване и се подготвя основата за създаването на регионални центрове за високи постижения за физическо изпитване на продуктите. Резултатите следва да се споделят, дори когато дадено изпитване не показва наличието на нарушение.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  С оглед да се улесни мониторингът на спазването на изискванията и за осигуряване на актуални пазарни данни за нуждите на регулаторния процес за преразглеждане на етикетите и информационните листове за конкретни продукти, доставчиците следва да предоставят информацията за съответствието на своите продукти с изискванията по електронен път, в създадена от Комисията база данни. Информацията следва да бъде публично достъпна, така че да е на разположение на потребителите и да се даде възможност на търговците да получават етикетите по алтернативен път. Органите за надзор на пазара следва да имат достъп до информацията в базата данни.
(16)  Без да се засяга задължението на държавите членки за надзор на пазара, с оглед да се създаде полезен инструмент за потребителите, да се улесни мониторингът на спазването на изискванията и за осигуряване на актуални пазарни данни за нуждите на регулаторния процес за преразглеждане на етикетите и информационните листове за конкретни продукти, доставчиците следва да предоставят изискваната информация за съответствието на продуктите с изискванията по електронен път в създадена и поддържана от Комисията база данни. Част от информацията, предназначена за потребителите, следва да бъде публично достъпна на публичния интерфейс на продуктовата база данни. Тази информация следва да бъде предоставена под формата на данни със свободен достъп, за да могат разработчиците на приложения и други инструменти за сравнение да ползват тази информация. Лесният пряк достъп до публичния интерфейс на продуктовата база данни следва да се улесни чрез динамичен код за бързо реагиране (QR) или други ориентирани към потребителите инструменти, включени в разпечатания етикет. Доставчиците следва да предоставят допълнителна информация относно съответствието на интерфейса на продуктовата база данни както на органите за надзор на пазара, така и на Комисията. Базата данни следва да се регулира чрез строги правила за защита на данните. В случай на чувствителна техническа информация, органите за надзор на пазара следва да запазят правото си на достъп до информация, по целесъобразност, в съответствие със задължението на доставчиците за сътрудничество .
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)   Комисията следва да създаде и поддържа онлайн портал, който да осигурява достъп на органите за надзор на пазара до подробна информация за продуктите на сървърите на доставчиците.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Консумацията на енергия и други данни за продуктите, попадащи в обхвата на продуктово специфични изисквания съгласно настоящия регламент, следва да се измерват чрез използване на надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно равнище на измервателните и изчислителните методи. В интерес на функционирането на вътрешноевропейския пазар е да има стандарти, които са хармонизирани на равнището на ЕС. В случай на отсъствие на публикувани стандарти към момента на въвеждането на продуктово специфични изисквания, Комисията следва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания. Веднъж след като бъде публикувано позоваване на такъв стандарт в Официален вестник на Европейския съюз, неговото спазване ще дава презумпция за съответствие с тези продуктово специфични изисквания за измервателните методи, приети въз основа на настоящия регламент.
(19)  Абсолютната консумация на енергия и друга информация относно екологичните характеристики и показателите, попадащи в обхвата на продуктово специфични изисквания съгласно настоящия регламент, следва да се измерват в съответствие с хармонизирани стандарти и методи и чрез използване на надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно равнище на измервателните и изчислителните методи. Тези методи и среда на изпитване за доставчиците и органите за надзор на пазара следва да бъдат възможно най-близки до реалното ползване на даден продукт от средностатистическия потребител и следва да бъдат достатъчно надеждни, за да възпират умишлено и неумишлено заобикаляне на правилата. Класът на енергийна ефективност следва да не се основава единствено на най-енергийно ефективните условия или екологичен режим, когато това не отразява поведението на средностатистическия потребител. Стойностите на допустимо отклонение и параметрите за незадължително изпитване следва да бъдат установени по такъв начин, че да не водят до значителни промени във връзка с повишаването на ефективността, които могат да променят класа на енергийна ефективност на продукта. Допустимите отклонения между резултатите от изпитванията и декларираните резултати следва да се ограничават до статистическата грешка при измерването. В случай на отсъствие на публикувани стандарти към момента на въвеждането на продуктово специфични изисквания, Комисията следва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания. Веднъж след като бъде публикувано позоваване на такъв стандарт в Официален вестник на Европейския съюз, неговото спазване ще дава презумпция за съответствие с тези продуктово специфични изисквания за измервателните методи, приети въз основа на настоящия регламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Комисията следва да осигури работен план за преразглеждане на етикетите на конкретни продукти, включващ и индикативен списък на допълнителни свързани с енергопотреблението продукти, за които може да бъде въведен енергиен етикет. Изпълнението на работния план следва да започне с технически, екологичен и икономически анализ на съответната група продукти. В този анализ следва да се разглежда също и въпросът за допълнителната информация, включително възможността и разходите за предоставяне на потребителите на информация относно експлоатационните показатели на свързания с енергопотреблението продукт, като например относно неговата абсолютна консумация на енергия, дълготрайност или въздействие върху околната среда, в съответствие с целта за насърчаване на кръговратна икономика. Такава допълнителна информация следва да подобрява разбираемостта и ефективността на етикета за потребителите и да не води до никакво отрицателно въздействие върху тях.
(20)  Въз основа на обхвата на настоящия регламент Комисията следва да осигури дългосрочен работен план за преразглеждане на етикетите на конкретни продукти, включващ и индикативен списък на допълнителни свързани с енергопотреблението продукти, за които може да бъде въведен енергиен етикет, и следва да актуализира периодично този работен план. Комисията следва да информира ежегодно Европейския парламент и Съвета за напредъка във връзка с работния план.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20a)   Изпълнението на работния план следва да започва с технически, екологичен и икономически анализ на съответната група продукти. В този анализ следва да се разглежда също така въпросът за допълнителната информация, включително възможностите и разходите за предоставяне на потребителите на точна информация относно експлоатационните показатели на свързания с енергопотреблението модел на продукт, като например разходи за жизнения цикъл, възможности за поправка, свързаност, рециклирано материално съдържание, дълготрайност, въздействие върху околната среда или индекс на комбинирана енергийна ефективност, в съответствие с целта за насърчаване на кръгова икономика. Тази допълнителна информация следва да подобрява разбираемостта и ефективността на етикета за потребителите и да не води до неблагоприятни последици за тях.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграфи 1 и 2
1.  С настоящия регламент се определя нормативна рамка относно посочването чрез етикетиране и в стандартна информация за продуктите на консумацията на енергия и на други ресурси от свързани с енергопотреблението продукти по време на тяхната употреба, както и на допълнителна информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, с цел да се даде възможност на потребителите да избират по-ефективни продукти.
1.  С настоящия регламент се определя нормативна рамка, приложима за свързаните с енергопотреблението продукти, която им осигурява етикет за енергийна ефективност, абсолютна консумация на енергия и други екологични и експлоатационни характеристики. Тя позволява на потребителите да избират продукти с по-добра енергийна ефективност, с цел намаляване на тяхното потребление на енергия.
2.  Настоящият регламент не се отнася за:
2.  Настоящият регламент не се отнася за:
а)  Продукти втора употреба;
а)  Продукти втора употреба;
б)  Транспортни средства за хора и товари, различни от транспортните средства, задвижвани от стационарен мотор.
б)  Транспортни средства за хора и товари.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
(6)  „Производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда свързан с енергопотреблението продукт или възлага проектирането или производството на такъв продукт и предлага на пазара този свързан с енергопотреблението продукт със своето име или търговска марка;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
(9)  „Търговец“ означава търговец на дребно или друго лице, което продава, дава под наем, продава на лизинг или излага продукти на крайни потребители;
(9)  „Търговец“ означава търговец на дребно или друго физическо или юридическо лице, което продава, дава под наем, продава на лизинг или излага продукти на крайни потребители;
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10 a (нова)
(10a)   „Енергийна ефективност“ означава съотношението на изходното количество производителност, услуга, стока или енергия спрямо вложеното количество енергия;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11
(11)  „Свързан с енергопотреблението продукт“ означава всяка стока, система или услуга, имаща въздействие върху консумацията на енергия по време на нейната употреба, която е пусната на пазара или в експлоатация в ЕС, включително части, които се монтират в свързани с енергопотреблението продукти и които са пуснати на пазара или в експлоатация;
(11)  „Свързан с енергопотреблението продукт“ (по-долу „продукт“) означава всяка стока, имаща въздействие върху консумацията на енергия по време на нейната употреба, която е пусната на пазара и/или в експлоатация в ЕС, включително части, които са предназначени за монтиране в свързани с енергопотреблението продукти, които са пуснати на пазара или в експлоатация като индивидуални части за потребители и чиито енергийни и екологични показатели могат да бъдат оценени независимо;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13
(13)  „Етикет“ означава графична диаграма, включваща класификация с използване на буквите от А до G и на седем различни цвята от тъмнозелено до червено, изразяваща консумацията на енергия;
(13)  „Етикет“ означава графична диаграма, в печатен или електронен вид, включваща затворена скала с използване единствено на буквите от А до G, като всеки клас съответства на значителни икономии на енергия, отбелязани със седем различни цвята от тъмнозелено до червено, с цел информиране на потребителите за енергийната ефективност и консумацията на енергия;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13 a (нова)
(13a)   „Група продукти“ означава група от свързани с енергопотреблението продукти, които имат еднаква основна функция;
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17
(17)  „Продуктов информационен лист“ означава стандартна таблица с информация за даден продукт;
(17)  „Продуктов информационен лист“ означава стандартна таблица с информация за даден продукт в печатна или електронна форма;
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18
(18)  „Преобразуване на скалата“ („Rescale“) означава периодично провеждана дейност за повишаване на строгостта на изискванията за достигане на енергийния клас в етикета за определен продукт, като при съществуващите етикети преобразуването на скалата може да води до отпадане на някои енергийни класове;
(18)  „Преобразуване на скалата“ означава дейност за повишаване на строгостта на изискванията за достигане на енергийния клас в етикета за определена група продукти;
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19
(19)  „Етикет с преобразувана скала“ означава етикет за конкретен продукт, който е бил подложен на преобразуване на скалата.
(19)  „Етикет с преобразувана скала“ означава етикет за конкретна група продукти, който е бил подложен на преобразуване на скалата, като той е ясно разграничим от етикетите, приложими преди преобразуването на скалата.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19 a (нова)
(19a)  „Интелигентен уред“ означава устройство, което използва модерни информационни и комуникационни технологии и стандартизирана референтна онтология, като то може да бъде активирано, за да реагира на външни стимули, като например информация за цените, преки контролни сигнали, изпращани безжично или чрез приложения, и/или местни измервания, и автоматично да променя своя режим на енергопотребление с цел по-ефективна употреба;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20
(20)  „Допълнителна информация“ означава информация за функционалните и екологични показатели на свързания с енергопотреблението продукт, като например неговата абсолютна консумация на енергия или дълготрайността му, която информация е определена въз основа на данни, измерими от органите за надзор на пазара, недвусмислена е и няма отрицателно въздействие върху ясната разбираемост и ефективност на етикета като цяло за потребителите.
(20)  „Допълнителна информация“ означава всяка посочена в съответния делегиран акт информация за функционалните и екологичните показатели, както и за показателите за ресурсна ефективност на свързания с енергопотреблението продукт, която е определена въз основа на данни, измерими и проверими от органите за надзор на пазара, и която е лесно разбираема и няма отрицателно въздействие върху ефективността на етикета като цяло за потребителите;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20 a (нова)
(20a)   „Продуктова база данни“ означава събирането на данни относно свързаните с енергопотреблението продукти, обхванати от настоящия регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него, подредени съгласно определена система и включващи публичен интерфейс, организиран като насочен към потребителите сайт, където информацията е достъпна поотделно по електронен път, както и интерфейс за съответствие, структуриран като електронна платформа за подпомагане на дейностите на националните органи за надзор на пазара, с ясно определени изисквания за достъпност и сигурност.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Доставчиците трябва да спазват следните задължения:
1.  Доставчиците трябва:
а)  да осигуряват за пуснатите на пазара продукти безплатно предоставяне на точни етикети и продуктови информационни листове в съответствие с настоящия регламент и съответните делегирани актове;
а)  да осигуряват за пуснатите на пазара продукти безплатно предоставяне на точни етикети на хартия с продуктови информационни листове за всеки отделен екземпляр;
б)  при поискване от търговците да доставят етикети бързо и безплатно;
б)  при поискване от търговците да доставят етикети и продуктови информационни листове безплатно, в рамките на пет работни дни;
ба)   да предоставят на търговците настоящите етикети и етикетите с преобразувана скала, както и продуктовите информационни листове за период от три месеца преди датата, определена в съответния делегиран акт;
в)  да осигуряват точност на предоставяните от тях етикети и продуктови информационни листове и да представят техническа документация, достатъчна за оценяване на точността;
в)  да осигуряват точност на предоставяните от тях етикети и продуктови информационни листове и да представят техническа документация, достатъчна за оценяване на точността;
г)  преди пускането на пазара на даден модел продукт, да въвеждат в продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, информацията, посочена в приложение I.
г)  да въвеждат посочената в приложение I информация в публичния интерфейс и в интерфейса за съответствие на продуктовата база данни, създадена съгласно член 8:
i)   за всички нови модели, преди пускането на пазара на даден екземпляр от модел,
ii)   за всички модели, пуснати на пазара след 1 януари 2014 г., които все още се доставят, не по-късно от 18 месеца, след като базата данни започне да функционира пълноценно съгласно член 16;
га)   да съхраняват в базата данни съгласно член 8 продуктовите информационни листове и техническата документация за период от най-малко 10 години след пускане на пазара на последния екземпляр от продукта;
гб)   да осигуряват етикети за групи продукти, при които продуктът се състои от няколко части или компоненти, чиято енергийна ефективност зависи от специфичната комбинация на тези компоненти;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1a.   Доставчиците не трябва:
а)   да пускат на пазара продукти, проектирани така, че експлоатационните им показатели автоматично да се променят в изпитателен режим чрез вграждане на хардуер или софтуер в продукта, с цел постигане на по-благоприятна стойност;
б)   да правят промени чрез актуализация на софтуера, при положение че продуктът вече се използва, тъй като това би нарушило параметрите на оригиналния етикет за енергийна ефективност, определени в съответния делегиран акт.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Търговците трябва да спазват следните задължения:
2.  Търговците трябва:
а)  да излагат по видим начин предоставения от доставчика или по друг начин станал разполагаем етикет, попадащ в обхвата на делегиран акт;
а)  при продажба на продукта, включително онлайн, да излагат етикета по видим и забележим начин, както е посочено в съответния делегиран акт;
аа)   да заменят съществуващите етикети с етикети с преобразувана скала в магазините или онлайн, в рамките на три седмици от датата, посочена в съответния делегиран акт;
б)  в случай, че не разполагат с етикет или с етикет с преобразувана скала, те трябва:
б)  в случай че не разполагат с етикет или с етикет с преобразувана скала, да го изискат от доставчика;
i)   да поискат етикета или етикета с преобразувана скала от доставчика;
ii)   да разпечатват етикета от продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, ако тази функция е налице за съответния продукт; или
iii)   да разпечатват етикета или етикета с преобразувана скала от уебсайта на доставчика, ако тази функция е налице за съответния продукт.
в)  да предоставят на потребителите продуктовия информационен лист.
в)  при поискване, да предоставят на потребителите продуктовия информационен лист, включително и в печатна форма.
Изменения 35 и 86
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Доставчиците и търговците трябва да спазват следните задължения:
3.  Доставчиците и търговците трябва:
а)  да споменават класа на енергийна ефективност на продукта във всяка реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукти, в съответствие със съответния делегиран акт;
а)  да споменават класа на енергийна ефективност на продукта във всяка визуална реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукти, в съответствие със съответния делегиран акт;
б)  да сътрудничат с органите за надзор на пазара и да предприемат незабавни действия за коригиране на ситуации на неспазване на изискванията, определени в настоящия регламент и в делегираните актове към него, и които са в областта на тяхната отговорност, по своя собствена инициатива или когато органите за надзор на пазара поискат това;
б)  да сътрудничат с органите за надзор на пазара и да предприемат незабавни действия за коригиране на ситуации на неспазване на изискванията съгласно член 5;
в)  да не предоставят или излагат за обхванатите от настоящия регламент продукти други етикети, маркировки, символи или надписи, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент и на съответните делегирани актове, ако това може да подведе или обърка крайните потребители относно консумацията при тяхната употреба на енергия или на други ресурси;
в)  да се въздържат от предоставяне или излагане за обхванатите от настоящия регламент продукти на подвеждащи, объркващи или имитиращи етикети, маркировки, символи или надписи относно консумацията при тяхната употреба на енергия или на други ресурси;
г)  да не предоставят или излагат за продуктите извън обхвата на настоящия регламент етикети, които имитират етикета, дефиниран в настоящия регламент.
г)  да не предоставят или излагат за продуктите извън обхвата на настоящия регламент етикети, които имитират етикета, дефиниран в настоящия регламент.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)
3a.   Всички общи задължения по отношение на етикетите, посочени в параграфи 1 – 3, се прилагат еднакво за съществуващи и нови етикети, както и за етикети с преобразувана скала.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Държавите членки са длъжни да не забраняват, ограничават или възпрепятстват предлагането на пазара или пускането в експлоатация на своите територии на свързани с енергопотреблението продукти, които отговарят на изискванията на настоящия регламент и на съответните делегирани актове.
1.  Държавите членки са длъжни да не забраняват предлагането на пазара или пускането в експлоатация на своите територии на продукти, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Държавите членки са длъжни да вземат всички подходящи мерки за осигуряването на спазване от страна на доставчиците и търговците на задълженията и изискванията по настоящия регламент и съответните делегирани актове.
2.  Държавите членки са длъжни да вземат всички подходящи мерки за осигуряването на спазване от страна на доставчиците и търговците на задълженията и изискванията по настоящия регламент.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  В случаите, при които държавите членки предоставят стимули за продукт, попадащ в обхвата на настоящия регламент и специфициран в делегиран акт, тези стимули трябва да са насочени към най-високия клас на енергийна ефективност, определен в приложимия делегиран акт.
3.  В случаите, при които държавите членки предоставят стимули за продукт, попадащ в обхвата на настоящия регламент и специфициран в делегиран акт, тези стимули трябва да са насочени към двата най-високи запълнени класа на енергийна ефективност, определен в приложимия делегиран акт.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  При въвеждането на етикети, включително на етикети с преобразувана скала, както и на продуктови информационни листове, държавите членки трябва да осигуряват въвеждането да бъде придружено от образователни и промоционални информационни кампании, насочени към поощряване на енергийната ефективност и към по-отговорно използване на енергията и провеждани, ако е подходящо, съвместно със съответни търговци.
4.  Държавите членки гарантират, че въвеждането и преобразуването на скалата на етикетите е придружено от образователни и промоционални информационни кампании относно енергийното етикетиране.
Комисията координира тези кампании, като подкрепя тясното сътрудничество с доставчиците и търговците и обмена на най-добри практики.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5
5.  Държавите членки трябва да въведат разпоредби за санкции и механизми за принуда, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове към него, и да вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки трябва да уведомят Комисията за тези разпоредби до датата на влизане в сила на настоящия регламент и да я уведомяват във възможно най-кратък срок за всяко последващо изменение, което ги засяга.
5.  Държавите членки трябва да въведат разпоредби за санкции и механизми за принуда, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи и са пропорционални на икономическото предимство, свързано с несъответствието. Държавите членки трябва да уведомят Комисията за тези разпоредби до датата на влизане в сила на настоящия регламент и да я уведомяват във възможно най-кратък срок за всяко последващо изменение, което ги засяга.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Комисията трябва да подкрепя сътрудничеството и обмена на информация относно пазарния надзор на енергийното етикетиране на продуктите между националните органи на държавите членки, отговарящи за надзора на пазара или контрола по външните граници, както и между тези органи и Комисията.
2.  Комисията насърчава и координира сътрудничеството и обмена на информация относно пазарния надзор на енергийното етикетиране по отношение на продуктите, обхванати от настоящия регламент, между националните органи на държавите членки, отговарящи за надзора на пазара или натоварени с контрола на продуктите, навлизащи на пазара на Съюза, както и между тях и Комисията чрез укрепване на групите за административно сътрудничество (ADCO) по въпросите на екологосъобразното проектиране и енергийното етикетиране.
Такъв обмен на информация се осъществява дори когато резултатите от изпитванията показват, че производителят отговаря на изискванията на съответното законодателство.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2a.   До 1 януари 2018 г. държавите членки изготвят и прилагат план за надзор на пазара, с цел проследяване прилагането на изискванията на настоящия регламент. Държавите членки преразглеждат своите планове за надзор на пазара поне веднъж на всеки три години.
До 1 януари 2020 г. и след това веднъж годишно държавите членки изготвят доклад за надзор на пазара, като правят оценка на тенденциите по отношение на съответствието с настоящия регламент и с Директива 2009/125/ЕО.
Държавите членки ползват информационната и комуникационната система за надзор на пазара (ICSMS), задължителна за всички национални органи за надзор на пазара.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 б (нов)
2б.   Националните органи за надзор на извършват физическо изпитване на продуктите, като обхващат поне една група продукти годишно, в съответствие с изискванията на делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.
Органите за надзор на пазара информират другите държави членки и Комисията за планираните и проведени физически изпитвания чрез интерфейса за съответствие на продуктовата база данни, създаден в съответствие с член 8.
Те трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, съгласно член 9, с цел симулиране на реални условия на употреба и изключване на умишлена или неумишлена манипулация или промяна на резултатите от изпитванията.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 в (нов)
2в.   Органите за надзор на пазара имат право да възстановят разходите за физическо изпитване на продукти от доставчиците в случай на нарушение на настоящия регламент.
Комисията може да направи независима проверка за съответствие, пряко или чрез трета страна.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
1.  В случай че органите за надзор на пазара на една държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден свързан с енергопотреблението продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт по настоящия регламент, поражда риск по аспекти на защита на публичния интерес, обхванати от настоящия регламент, те трябва да проведат оценка по отношение на съответния свързан с енергопотреблението продукт, включваща всички изисквания, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове към него. За тази цел доставчикът трябва да сътрудничи както е необходимо с органите за надзор на пазара.
1.  В случай че органите за надзор на пазара на една държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден свързан с енергопотреблението продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт по настоящия регламент, поражда риск по аспекти на защита на публичния интерес, обхванати от настоящия регламент, те трябва незабавно да уведомят Комисията и да проведат оценка по отношение на съответния свързан с енергопотреблението модел на продукт, включваща всички изисквания, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове към него, и също така да преценят дали е желателно да се разшири обхватът на оценката, така че да се включат и други модели на продукта. Доставчикът трябва да сътрудничи както е необходимо с органите за надзор на пазара.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  В случай, че при такава оценка органите за надзор на пазара открият, че свързаният с енергопотреблението продукт не отговаря на изискванията, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове към него, те трябва незабавно да изискат от съответния стопански оператор да предприеме подходящи коригиращи действия, за да приведе свързания с енергопотреблението продукт в съответствие с тези изисквания, или да изтегли този продукт от пазара, или да го изземе в рамките на определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска, в съответствие с евентуално тяхно предписание. По отношение на посочените в настоящия параграф мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
2.  Когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че моделът на продукт не отговаря на изискванията, посочени в настоящия регламент, те изискват от доставчика да предприеме всички подходящи коригиращи действия, за да приведе без отлагане модела в съответствие с тези изисквания, като те могат да предпишат изтеглянето от пазара на модела на продукт или да изземат пуснатите в действие единици в рамките на разумен период, съразмерен на естеството на риска, разширявайки обхвата на тези мерки, така че да се обхванат еквивалентни модели, които са на разположение на пазара. По отношение на посочените в настоящия параграф мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  В случаите, при които органите за надзор на пазара счетат, че несъответствието с изискванията не е ограничено само в тяхната национална територия, те трябва да информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да бъдат предприети от стопанския оператор.
3.  Органите за надзор на пазара информират Комисията и другите държави членки чрез Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS) за всякакви резултати от оценката и всякакви действия, които те са изискали да бъдат предприети от доставчика съгласно параграф 2.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
4.  Стопанският оператор трябва да осигури извършването на всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни свързани с енергопотреблението продукти, които той е предоставил на пазара в целия ЕС.
4.  Доставчикът трябва да осигури извършването на всички ограничителни мерки, предписани в съответствие с параграф 2, по отношение на всички съответни модели на продукти, които той е предоставил на пазара в целия ЕС.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
5.  В случай че съответният стопански оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в срока по параграф 2, органите за надзор на пазара трябва да предприемат всички подходящи временни мерки за да забранят или ограничат предоставянето на свързания с енергопотреблението продукт на националния им пазар, или за да изтеглят продукта от този пазар, или съответно да го изземат. Органите за надзор на пазара трябва незабавно да информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.
5.  В случай че доставчикът не приложи коригиращи действия в срока по параграф 2, органите за надзор на пазара трябва да предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предлагането на модела на продукт на националния им пазар или за да изтеглят или изземат модела на продукт от този пазар. Органите за надзор на пазара трябва незабавно да уведомят Комисията и другите държави членки за тези мерки и да качат информацията в интерфейса за съответствие, създаден съгласно член 8.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6
6.  Информацията по параграф 5 трябва да включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия на изискванията продукт, свързан с злоупотреблението, данни за произхода на продукта, за естеството на изтъкваното несъответствие с изискванията и съпътстващия го риск, за естеството и продължителността на предприетите национални мерки, както и аргументите, посочени от съответния стопански оператор. По-специално органите за надзор на пазара трябва да посочат дали неспазването на изискванията се изразява в несъответствие на свързания с енергопотреблението продукт с изискванията, отнасящи се за определени в настоящия регламент аспекти на защитата на публичния интерес, или на несъвършенства на хармонизираните стандарти по член 9, даващи презумпция за съответствие.
6.  Уведомлението, посочено в параграф 5, включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, неговия произход, за естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия го риск, за естеството и продължителността на предприетите национални мерки, както и аргументите, посочени от доставчика. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали неспазването на изискванията се изразява в несъответствие на модела на продукта с изискванията, отнасящи се за определени в настоящия регламент аспекти на защитата на публичния интерес, или на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 9, даващи презумпция за съответствие. В този случай Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7
7.  Държавите членки, различни от започналата процедурата държава членка, трябва незабавно да информират Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросния свързан с енергопотреблението продукт, а в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.
7.  Държавите членки, различни от започналата процедурата държава членка, незабавно информират Комисията и другите държави членки за всякакви приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросния модел на продукта, а в случай на несъгласие с националната мярка, за която са уведомили — за своите възражения.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 8
8.  Ако в срок от 60 дни след получаването на информацията по параграф 5 не бъде повдигнато възражение — нито от държава членка, нито от Комисията — във връзка с предприета от държава членка временна мярка, тази мярка се счита за основателна.
8.  Ако в срок от четири седмици след уведомлението по параграф 5 не бъде повдигнато възражение — нито от държава членка, нито от Комисията — във връзка с предприета от държава членка временна мярка, тази мярка се счита за основателна.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 9
9.  Държавите членки трябва да осигуряват незабавно вземане на подходящи рестриктивни мерки по отношение на съответния свързан с енергопотреблението продукт, като например изтегляне от техния пазар на този продукт.
9.  Държавите членки трябва да осигуряват незабавно вземане на успоредни мерки, пропорционални на тяхното специфично национално положение, по отношение на съответния модел на продукт, като съответно уведомяват Комисията.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 10
10.  Ако при приключване на процедурата по параграф 4 и параграф 5 бъдат повдигнати възражения срещу дадена мярка на държава членка, или ако Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на ЕС, Комисията трябва незабавно да започне консултации с държавите членки и с доставчика и да оцени националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията трябва да вземе решение дали националната мярка е оправдана или не.
10.  Ако при приключване на процедурата по параграф 4 и параграф 5 бъдат повдигнати възражения срещу дадена мярка на държава членка, или ако Комисията прецени, че такава национална мярка противоречи на законодателството на ЕС, Комисията трябва незабавно да започне консултации с държавите членки и с доставчика и да оцени националната мярка, като въз основа на резултатите от тази оценка Комисията решава дали националната мярка е оправдана или не, като може да предложи подходяща алтернативна мярка.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 11
11.  Комисията трябва да адресира своето решение до всички държави членки и незабавно да го съобщи на тях и на доставчика.
11.  Комисията трябва да адресира своето решение до всички държави членки и незабавно да уведоми тях и засегнатия доставчик.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 12
12.  Ако е преценено, че националната мярка е обоснована, всички държави членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия продукт и да информират за това Комисията. Ако е преценено, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля мярката.
12.  Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки да осигурят изтеглянето от своя вътрешен пазар на несъответстващия модел на продукта и информират Комисията за това. Ако е преценено, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля мярката.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 13
13.  Ако е преценено, че националната мярка е оправдана и несъответствието на свързания с енергопотреблението продукт се дължи на несъвършенства в хармонизираните стандарти по параграф 6, Комисията трябва да приложи процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.
13.  Ако е преценено, че национална мярка е оправдана и несъответствието на модела на продукта се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в параграф 6, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 13 а (нов)
13а.   В случай на доказано несъответствие на продукта с изискванията, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове, потребителите имат право да върнат безплатно продукта на търговеца и първоначалната покупна цена да им бъде възстановена в пълен размер от доставчика.
В сътрудничество с органите за надзор на пазара, доставчиците полагат всички необходими усилия, за да се свържат със засегнатите потребители, в съответствие с приложимото законодателство за правата на потребителите.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 7 – заглавие и параграф 1
Етикети и преобразуване на скалата
Процедура за въвеждане и преобразуване на скалите на етикети
1.  Посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 12 и член 13, Комисията може да въвежда нови етикети или да преобразува скалата на съществуващи етикети.
1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да допълва настоящия регламент чрез въвеждането на преобразувани скали на етикети.
Етикетите, въведени с делегирани актове, приети в съответствие с член 10 от Директива 2010/30/ЕС преди 1 януари 2017 г., се считат за етикети за целите по настоящия регламент.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Когато в резултат от мярка за изпълнение, приета съгласно Директива 2009/125/ЕО, в рамките на дадена група продукти не е разрешено вече пускането на пазара на нито един от моделите, принадлежащи към енергийните класове D, E, F или G, въпросният клас не трябва повече да присъства върху етикета.
2.  За да се осигури хомогенна скала от А до G, Комисията въвежда етикети с преобразувана скала за съществуващи групи продукти, както е посочено в параграф 1, в рамките на 5 години след влизането в сила на настоящия регламент, като се спазват изискванията на параграф 4.
Групи продукти, попадащи в обхвата на делегирани регламенти (ЕС) № 811/20131a и 812/2013на Комисията се подлагат на преглед 6 години след влизане в сила на настоящия регламент, с оглед преобразуване на техните скали.
Загрупи продукти, попадащи в обхвата на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010и 874/2012 на Комисията, когато подготвителните проучвания са финализирани, Комисията въвежда етикети с преобразувана скала не по-късно от 21 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
__________________
1a Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 1).
Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 83).
Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношениена енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 1).
Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 17).
Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 47).
Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на телевизори (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 64).
Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1).
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Комисията трябва да осигурява, че при въвеждането или преобразуването на скалата на даден етикет изискванията се формулират по такъв начин, че да не се очаква присъствие на продукти в класовете А или В в момента на въвеждането на етикета, и също така, че прогнозният период от време, след който мнозинството от моделите ще попаднат в тези класове, да е поне десет години.
3.  Комисията гарантира, че всяко последващо преобразуване на скалите за нови етикети или етикети с преобразувана скала, посочени в параграф 2, започва след като са изпълнени следните условия, които показват подходящ технологичен прогрес в съответната група продукти:
а)   25% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високия енергиен клас А; или
б)   50% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високите два енергийни класа А и В;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)
3a.   Комисията гарантира чрез включването на групата продукти в работния план съгласно член 11, че:
а)   подготвителното проучване за преобразуване е извършено не по-късно от 18 месеца, след като условията, посочени в параграф 3, са изпълнени;
б)   преобразуването е извършено чрез преразглеждането и влизането в сила на съответния делегиран акт в съответствие с член 13, не по-късно от три години след като условията, предвидени в параграф 3, са изпълнени.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
4.  Скалите на етикетите трябва периодично да се преобразуват.
4.  Комисията определя изискванията за нови етикети или етикети с преобразувана скала, като си поставя за цел очаквана валидност от поне 10 години.
За целта Комисията гарантира, че при въвеждането или преобразуването на скалата на даден етикет не се очаква попадането на продукти в енергиен клас А в момента на въвеждането на етикета.
За групи продукти, за които подготвителното проучване, посочено в параграф 3а, буква а), показва бърз технологичен напредък, не се очаква продукти да попадат в енергийните класове А и В в момента на въвеждането на етикета.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5
5.  Когато скалата на даден етикет бъде преобразувана:
5.  Когато в резултат на мярка за изпълнение относно екодизайна, приета съгласно Директива 2009/125/ЕО, в рамките на дадена група продукти не е разрешено вече пускането на пазара на нито един от моделите, принадлежащи към енергийни класове F или G, въпросният клас или въпросните класове присъстват върху етикета в сив цвят, както е посочено в съответния делегиран акт. Стандартният тъмнозелен до червен спектър на етикета се запазва за останалите по-горни класове. Промените се прилагат единствено за нови продуктови единици, пуснати на пазара.
а)   доставчиците трябва да предоставят и текущия етикет, и етикета с преобразувана скала в продължение на период от шест месеца след датата, посочена в буква б).
б)   търговците трябва да заменят съществуващите етикети върху изложените продукти, включително в Интернет, с етикети с преобразувана скала в срок от една седмица след датата, посочена за тази цел в съответния делегиран акт. Търговците не трябва да излагат етикетите с преобразувана скала преди тази дата.
На търговците се разрешава да продават свързани с енергопотреблението продукти без етикет или етикет, чиято скала е била преобразувана, единствено когато за даден продукт не е произвеждан етикет (, чиято скала е била преобразувана), а доставчикът на този продукт вече не е активен на пазара;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6
6.   Етикетите, въведени с делегирани актове, приети в съответствие с член 10 от Директива 2010/30/ЕС преди датата на прилагане на настоящия регламент, се считат за етикети за целите по настоящия регламент. Комисията трябва да преразгледа тези етикети в срок от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, с оглед преобразуване на техните скали.
заличава се
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 8
Продуктова база данни
Продуктова база данни
Комисията трябва да създаде и поддържа продуктова база данни, включваща информацията, посочена в приложение I. Информацията, описана в точка 1 от приложение I трябва да бъде публично достъпна.
1.   Комисията трябва да създаде и поддържа продуктова база данни, състояща се от два различни интерфейса – публичен интерфейс и интерфейс за съответствие.
Публичният интерфейс съдържа информацията, посочена в приложение I, точка 1, като се спазват функционалните изисквания, посочени в приложение I, точка 3.
Интерфейсът за съответствие съдържа информацията, посочена в приложение I, точка 2, като се спазват функционалните изисквания, посочени в приложение I, точка 4.
2.   При въвеждането на информация в базата данни за продуктите доставчиците запазват своя достъп и право на внасяне на промени в нея. Всякакви промени се датират и са ясно видими за органите за надзор на пазара.
Данните, които се съдържат в интерфейса за съответствие, се използват единствено за цели, свързани с прилагането на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно него, като използването им не по предназначение се забранява.
На доставчиците се разрешава да запазват на сървърите си техническа документация в съответствие с член 3, параграф 1, буква в), доклади от изпитвания или друга подобна документация за оценяване на съответствието, както е предвидено в приложение I, точка 2, буква а), съответстваща на изпитвания, извършени от самите доставчици, които са достъпни единствено за органите за надзор на пазара и Комисията.
При създаването на базата данни се следват критериите, които дават възможност за свеждане до минимум на административната тежест за доставчиците и другите ползватели на базата данни, леснота за ползване и икономическа ефективност.
Продуктовата база данни не заменя или променя отговорностите на органите за надзор на пазара.
3.   Комисията, с подкрепата на органите за надзор на пазара и доставчиците, обръща специално внимание на процеса на преход до пълното прилагане на публичния интерфейс и интерфейса за съответствие.
4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13, допълващи настоящия регламент, като определят оперативни параметри, свързани със създаването на продуктовата база данни.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
Ако при оценяването на съответствието на даден продукт са приложени такива хармонизирани стандарти, ще се счита че продуктът отговаря на съответните измервателни и изчислителни изисквания в делегирания акт.
2.   Ако при оценяването на съответствието на даден продукт са приложени такива хармонизирани стандарти, ще се счита че моделът на продукта отговаря на съответните измервателни и изчислителни изисквания в делегирания акт.
2a.   Хармонизираните стандарти имат за цел да симулират доколкото е възможно реалните условия на използване, като същевременно се запазва стандартен метод на изпитване, без да се засяга съпоставимостта в рамките на групата продукти.
2б.   Методите за измерване и изчисляване, включени в хармонизираните стандарти, трябва да са надеждни, точни и възпроизводими, като се съобразяват с изискванията на член 3, параграф 1а).
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
При провеждането на дейностите по настоящия регламент Комисията трябва да осигурява по отношение на всеки делегиран акт балансирано участие на представители на държавите членки и на заинтересованите страни, които се занимават с въпросната група продукти, като например представители на съответния отрасъл, включително на малки и средни предприятия и на занаятчийски производства, на профсъюзи, търговци, търговци на дребно, вносители, групи за защита на околната среда и организации на потребителите. За тази цел Комисията трябва да създава консултативен форум, в който да се срещат тези заинтересовани страни. Този Консултативен форум може да бъде комбиниран с консултативния форум по член 18 от Директива 2009/125/ЕО.
1.   При провеждането на дейностите по настоящия регламент за въвеждане или преобразуване на скалите на етикети съгласно член 7 и за създаването на база данни съгласно член 8, Комисията гарантира балансирано участие на представители на държавите членки, включително на органите за надзор на пазара, и на заинтересованите страни, които се занимават с въпросната група продукти, като например представители на съответния отрасъл, включително на малки и средни предприятия и на занаятчийски производства, на профсъюзи, търговци, търговци на дребно, вносители, групи за защита на околната среда и организации на потребителите, както и участието на Европейския парламент.
2.   За тази цел Комисията създава консултативен форум, в рамките на който се срещат страните, посочени в параграф 1. Този консултативен форум може да съвпада, изцяло или частично, с консултативния форум по член 18 от Директива 2009/125/ЕО. Протоколите от заседанията на консултативния форум се публикува в публичния интерфейс на базата данни, създадена в съответствие с член 8.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
В случаите, при които това е уместно, Комисията трябва преди приемането на делегирани актове да изпробва пред потребители оформлението и съдържанието на етикетите за конкретни групи продукти, с цел да осигури ясна разбираемост на етикетите.
3.   В случаите, при които това е уместно, преди приемането на делегирани актове, приети в съответствие с настоящия регламент, Комисията изпробва чрез подходящи мостри пред представителни групи от Съюза оформлението и съдържанието на етикетите за конкретни групи продукти, с цел да осигури ясна разбираемост на етикетите.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
Комисията трябва, след консултация с консултативния форум по член 10, да определи работен план, който да е публично достъпен. В работния план трябва да е посочен индикативен списък на групи продукти, считани за приоритетни за приемането на делегирани актове. Също така, в работния план трябва да са определени планове за преразглеждане или преобразуване на скалите на етикетите на продукти или групи от продукти. Работният план може да бъде периодично изменян от Комисията, след консултация с консултативния форум. Работният план може да бъде комбиниран с работния план, изискван по член 16 от Директива 2009/125/ЕО.
1.   След като се консултира с консултативния форум по член 10, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13, допълващи настоящия регламент, за да установи дългосрочен работен план, който е публично достъпен, включително чрез продуктовата база данни, създадена съгласно член 8.
2.   Комисията организира работния план в раздели, съдържащи приоритети за въвеждането на етикети за енергийна ефективност в нови групи продукти, както и за преобразуването на скалата на етикетите на групи от продукти.
Комисията следва да осигури необходимите ресурси за изпълнение на плана, както и неговата съгласуваност.
Работният план може да бъде комбиниран с работния план за екопроектиране, изискван по член 16 от Директива 2009/125/ЕО.
Комисията актуализира работният план периодично, след консултация с консултативния форум. Европейският парламент и Съветът биват информирани ежегодно относно неговия напредък и биват уведомявани официално за всякакви промени в тази връзка.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове относно подробните изисквания във връзка с етикети за конкретни групи от свързани с енергопотреблението продукти („конкретни групи продукти“), в съответствие с член 13.
1.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 13, с цел да се допълни настоящия регламент, като се установят подробни изисквания във връзка с етикети за конкретни групи от свързани с енергопотреблението продукти („конкретни групи продукти“).
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  В делегираните актове се определят групи продукти, отговарящи на следните изисквания:
2.  В делегираните актове се определят групи продукти, отговарящи на следните изисквания:
а)  съгласно най-новите налични данни и предвид предлаганите на пазара на ЕС количества, групата продукти трябва да имат значителен потенциал за икономия на енергия и, в съответните случаи, на други основни ресурси;
а)  съгласно реалното навлизане на пазара на ЕС, съществува значителен потенциал за икономия на енергия и, в съответните случаи, на други основни ресурси;
б)  групите продукти, имащи еквивалентна функционалност, трябва да се различават значително по съответните експлоатационни показатели;
б)  в рамките на групата продукти, модели, имащи еквивалентна функционалност, имат значително различни показатели за енергийна ефективност;
в)  да няма значимо отрицателно въздействие върху потребителите във връзка с достъпността и разходите през цялостния жизнен цикъл на групата продукти;
в)  не се наблюдава значимо отрицателно въздействие по отношение на достъпността, разходите през цялостния жизнен цикъл и функционалността на продукта от перспективата на потребителя.
Изменения 73 и 98
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  В делегираните актове за конкретни групи продукти се определят по-специално следните елементи:
3.  В делегираните актове за конкретни групи продукти се определя по-специално за съответната група продукти:
а)  дефинирането на конкретните групи продукти, попадащи под определението „свързан с енергопотреблението продукт“, дадено в член 2, параграф 11, за които се отнася делегираният акт;
а)  дефинирането на „свързани с енергопотреблението продукти“ да попада в обхвата;
б)  оформлението и съдържанието на етикета, включващ скала за консумацията на енергия с класове от А до G, който трябва да има, доколкото е възможно, еднакво оформление за всички групи продукти, и във всички случаи трябва да е ясен и четлив;
б)  оформлението, размерите и съдържанието на етикета, който във всички случаи трябва да е ясен и четлив, като се вземат предвид потребностите на потребителите с увредено зрение, и съдържа на видно място следната информация, определена съгласно съответния делегиран акт:
i)   скалата от А до G за класа на енергийна ефективност на съответния модел на продукта, който трябва да има, доколкото е възможно, еднакво оформление за всички групи продукти;
ii)   абсолютната консумация на енергия в kWh, посочена на годишна база или на базата на съответен времеви период;
в)  в случаите, при които това е от значение, използването на други ресурси и допълнителна информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, като в този случай в етикета трябва приоритетно да се показва енергийната ефективност на продукта;
в)  в случаите, при които това е от значение, използването на други ресурси и допълнителна информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, като в този случай в етикета трябва приоритетно да се показва енергийната ефективност на продукта;
вa)  по целесъобразност, добавянето на информация върху етикета, даваща възможност на клиентите да идентифицират продуктите със свързващи функции (т.е. интелигентните уреди);
г)  мястото, където етикетът трябва да бъде изложен, като например да е прикрепен към продукта, да е отпечатан върху опаковката, да се предоставя в електронен формат или да е изложен онлайн;
г)  мястото, където етикетът трябва да бъде изложен, като например да е прикрепен към продукта без той да бъде повреден, да е отпечатан върху опаковката, да се предоставя в електронен формат или да е изложен онлайн;
д)  в съответните случаи, електронни средства за етикетиране на продукти;
д)  в съответните случаи, електронни средства за етикетиране на продукти;
е)  начинът, по който етикетът и техническата информация да се предоставят в случай на продажба от разстояние;
е)  начинът, по който етикетът и техническата информация да се предоставят в случай на продажба от разстояние;
ж)  съдържанието и, в съответните случаи, формата и други въпроси относно техническата документация и продуктовия информационен лист;
ж)  изисканото съдържание и, в съответните случаи, формата и други въпроси относно информационния лист за продукта и техническата документация;
з)  да е уточнено, че при проверка на съответствието с изискванията се прилагат само тези верификационни допустими отклонения, които са посочени в делегирания акт (делегираните актове);
з)  да е уточнено, че при проверка на съответствието с изискванията се прилагат само тези верификационни допустими отклонения, които са посочени в делегирания акт (делегираните актове);
и)  задълженията на доставчиците и търговците във връзка с продуктовата база данни;
и)  задълженията на доставчиците и търговците във връзка с продуктовата база данни;
й)  изричното посочване на енергийния клас, което да се включва в рекламите и техническите промоционални материали, включително изисквания това да бъде направено по четлив и видим начин;
й)  в съответните случаи изричното посочване на енергийния клас, което да се включва в рекламите и техническите промоционални материали, включително изисквания това да бъде направено по четлив и видим начин;
к)  процедурите за оценка на съответствието и измервателните и изчислителни методи, които да се използват за определяне на данните, посочвани в етикета и в информационния лист;
к)  процедурите за оценка на съответствието и измервателните и изчислителни методи, както е посочено в член 9, които да се използват за определяне на данните, посочвани в етикета и в информационния лист, включително определението за оперативен индекс за енергийна ефективност (ОИЕЕ) или еквивалентен параметър и неговата скала от А до G, определяща класовете за енергийна ефективност;
л)  дали за по-големите уреди е необходима по-висока степен на енергийна ефективност, за да бъдат включени в даден енергиен клас;
л)  дали за по-големите уреди е необходима по-висока степен на енергийна ефективност, за да бъдат включени в даден енергиен клас;
м)  форматът на всякакви допълнителни позовавания в етикета, даващи възможност на потребителите да имат достъп чрез електронни средства до по-подробна информация относно експлоатационните показатели на продукта, които са посочени в продуктовия информационен лист;
м)  форматът на всякакви допълнителни позовавания в етикета, даващи възможност на потребителите да имат достъп чрез електронни средства до по-подробна информация относно експлоатационните показатели на продукта, които са посочени в продуктовия информационен лист;
н)  посочване дали и как енергийните класове, описващи консумацията на енергия на продукта по време на употреба, следва да се показват върху интелигентни измервателни уреди или върху интерактивния дисплей на продукта;
н)  посочване дали и как енергийните класове, описващи консумацията на енергия на продукта по време на употреба, следва да се показват върху интелигентни измервателни уреди или върху интерактивния дисплей на продукта;
о)  датата на оценяване и възможно преразглеждане на делегирания акт.
о)  датата на оценяване и възможно преразглеждане на делегирания акт;
Относно съдържанието на етикета, споменато в буква б) от първата алинея, стъпките между класовете по скалата А – G трябва да съответстват на значителни икономии на енергия и разходи от гледна точка на потребителя.
По отношение на формата на позоваванията, споменат в буква м) от първата алинея, тези позовавания могат да бъдат под формата на адрес на уебсайт, двумерен баркод (QR код), линк към онлайн етикети, или всякакво друго подходящо за потребителя средство.
По отношение на формата на позоваванията, споменат в буква м) от първата алинея, тези позовавания могат да бъдат под формата на адрес на уебсайт, динамичен двумерен баркод (QR код), линк към онлайн етикети или всякакво друго подходящо за потребителя средство, препращащ към публичния интерфейс на базата данни, създадена в съответствие с член 8.
Въвеждането на изискване за етикет за даден продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт, не трябва да има значимо отрицателно въздействие върху функционалните възможности на продукта от гледна точка на потребителя.
Продуктовият информационен лист, посочен в буква ж) от първа алинея, предоставя преки връзки към публичния интерфейс на базата данни, създадена в съответствие с член 8, и се предоставя достъп на потребителите на всички официални на Съюза езици на националните пазари, където е предоставен съответният модел на продукта.
На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове относно оперативните въпроси във връзка с продуктовата база данни, включително относно всякакви задължения на доставчиците и търговците в съответствие с член 13.
На Комисията се предоставят правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13, допълващи настоящия регламент, като определят оперативни въпроси, свързани с продуктовата база данни, включително всякакви задължения на доставчиците и търговците.
По отношение на информацията, посочена в първа алинея, буква ж) за да се гарантира правилната защита на поверителна информация и техническа документация, тези делегирани актове уточняват каква информация да бъде качена в продуктовата база данни и каква информация да бъде на разположение при поискване от страна на националните органи и Комисията;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)
3a.   Комисията поддържа и актуализира списък с всички делегирани актове, допълващи настоящия регламент и доразвиващи разпоредбите на Директива 2009/125/EO (Директивата за екопроектирането), включително пълните позовавания на всички хармонизирани стандарти, отговарящи на съответните измервателни и изчислителни методи съгласно член 9, и го прави публично достъпен.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7 и член 12, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, член 8, параграф 4, член 11, параграф 1 и член 12, се предоставя на Комисията за срок от шест години, считано от 1 януари 2017 г.
Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на шестгодишния срок.
Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3
3.  Това делегиране на правомощия, посочено в член 7 и член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Определеното в настоящия регламент делегиране на правомощия може да бъде прекратено с решение за оттегляне. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия по член 7, член 8, параграф 4, член 11, параграф 1 и член 12 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)
3a.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7 и член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта до Европейския парламент и до Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок може да бъде удължен с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, член 8, параграф 4, член 11, параграф 1 и член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
Не по-късно от осем години след неговото влизане в сила Комисията трябва да оцени прилагането на настоящия регламент и да предаде съответен доклад на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад се оценява доколко ефективно настоящият регламент е дал възможност на потребителите да избират по-ефективни продукти, вземайки предвид неговото въздействие върху предприятията.
Най-късно до ... [6 години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на прилагането на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад съдържа оценка доколко ефективно настоящият регламент и неговите делегирани актове са дали възможност на потребителите да избират енергийно по-ефективни продукти, вземайки предвид критерии, като например неговите въздействия върху стопанската дейност, консумацията на енергия, емисиите на парникови газове, дейностите по надзор на пазара, и разходите за създаване и поддръжка на базата данни.
При оценяването, извършено съгласно първа алинея се използват изрично годишните доклади относно проследяването на изпълнението и надзора на пазара по член 5.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3
Член 3, параграф 1, буква г) се прилага обаче от 1 януари 2019 г.
Въпреки това буква г) от член 3, параграф 1 е приложима, веднага след като публичният интерфейс на продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, започне да функционира изцяло и във всеки случай не по-късно от 1 януари 2018 г.
Изменение 81
Предложение за регламент
Приложение I – заглавие и точка 1
Информация, която е необходимо да присъства в продуктовата база данни
Информация, която е необходимо да присъства в продуктовата база данни, включително функционални изисквания
1.  Публично достъпна информация за продуктите:
1.  Информация, която е необходимо да присъства в публичния интерфейс на базата данни:
а)  наименование и търговска марка на производителя или доставчика;
а)  наименование или търговска марка, адрес, данни за контакти и друга правна идентификация на доставчика;
аа)   данни за контакт с органите за надзор на пазара на държавата членка;
б)  идентификатора (идентификаторите) на модела, включително на всички еквивалентни модели;
б)  идентификатора (идентификаторите) на модела, включително на всички еквивалентни модели;
в)  етикета в електронен формат;
в)  етикета в електронен формат;
г)  класът (класовете) и други параметри, присъстващи върху етикета;
г)  класът (класовете) на енергийна ефективност и други параметри на етикета;
д)  информационния лист за продукта в електронен формат.
д)  параметрите на информационния лист за продукта в електронен формат;
да)   образователните и информационните кампании на държавите членки, посочени в член 4, параграф 4;
дб)   работният план на Комисията, както е посочено в член 11;
дв)   протоколите от заседанията на консултативния форум;
дг)   списък на делегираните актове и приложимите хармонизирани стандарти;
Изменение 82
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2
2.  Информация относно спазването на изискванията, достъпна само за органите на държавите членки за надзор на пазара и за Комисията:
2.  Информация, която е необходимо да присъства в интерфейса за съответствие на базата данни:
а)  техническата документация, специфицирана в приложимия делегиран акт;
а)  протокол от изпитване или подобна документация за оценка на съответствието, даваща възможност за оценка на съответствието с всички изисквания от приложимия делегиран акт, включително методи на изпитване и поредица от измервания;
б)  протокол от изпитване или подобни технически данни, даващи възможност за оценка на съответствието с всички изисквания от приложимия делегиран акт;
б)  временни мерки, приети в рамките на надзора на пазара, във връзка с настоящия регламент;
в)  наименование и адрес на доставчика;
в)  техническа документация, посочена в член 3, параграф 1, буква в):
ва)   данни за пряка връзка с органите за надзор на пазара на държавата членка и координация на Комисията;
вб)   резултата от извършваните от държавите членки и Комисията проверки за съответствие и ако е приложимо коригиращите действия и ограничителните мерки, предприети от органите за надзор на пазара, както е посочено в членове 5 и 6.
г)   данни как може да се влезе в контакт с представител на доставчика.
Изменение 83
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 а (нова)
2a.   Финансови изисквания за публичния интерфейс на базата данни:
а)   всеки модел на продукта трябва да бъде организиран като индивидуално досие;
б)   дава възможност на потребителите лесно да разпознават най-добрия енергиен клас за всяка група продукти, което им позволява да сравняват характеристиките на моделите и да избират най-енергоефективните продукти;
в)   създава енергийния етикет на всеки продукт като единичен файл, който може да се разгледа и отпечата, както и езиковите версии на целия продуктов информационен лист, които обхващат всички официални езици на Съюза;
г)   информацията трябва да е машинночитаема, както и да може да бъде подреждана и търсена, като се спазват отворените стандарти за безвъзмездно използване от трети лица;
д)   следва автоматично да се избягва излишната регистрация;
е)   следва да бъде създадено и поддържано онлайн бюро за помощ или звено за контакт за потребителите, което да е ясно посочено в интерфейса.
Изменение 84
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 б (нова)
2б.   Финансови изисквания за интерфейса за съответствие на базата данни:
а)   следва да се гарантират стриктни мерки за сигурност за защитата на поверителна информация;
б)   правата на достъп се основават на принципа „необходимост да се знае“;
в)   следва да се предостави връзка с Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS).

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0213/2016).

Правна информация - Политика за поверителност