Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0149(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0213/2016

Předložené texty :

A8-0213/2016

Rozpravy :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Vysvětlení hlasování
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Přijaté texty
PDF 837kWORD 396k
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk
Označování energetické účinnosti štítky ***I
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 6. července 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)   Evropská unie si předsevzala vybudovat energetickou unii s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu. Důležitým prvkem rámce politiky Evropské unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a klíčem ke snižování poptávky po energii je energetická účinnost.
(1)   Evropská unie si předsevzala vybudovat energetickou unii s pomocí progresivní politiky v oblasti energetiky a změny klimatu. Důležitým prvkem rámce politiky Evropské unie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a klíčem ke snižování poptávky po energii a k omezení emisí skleníkových plynů je energetická účinnost.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)   Označování energetické účinnosti štítky umožňuje spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí s ohledem na spotřebu energie výrobků, a podněcuje tak inovace.
(2)   Označování energetické účinnosti štítky umožňuje spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí s ohledem na účinné a udržitelné výrobky spojené se spotřebou energie, a významně tak přispívá k úsporám energie a ke snižování účtů za energii, přičemž současně podporuje inovace a investice do výroby výrobků s větší energetickou účinností.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)   Směrnici 2010/30/EU je vhodné nahradit nařízením, které si zachová tutéž oblast působnosti, upraví však a posílí některá ustanovení, aby byl jejich obsah srozumitelný a aktualizovaný. Nařízení je vhodným právním nástrojem, neboť stanoví jasná a podrobná pravidla, jež nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy, a zajišťuje tak vyšší míru harmonizace v celé Unii. Harmonizovaný regulační rámec na úrovni Unie, a nikoli pouze na úrovni členských států, snižuje náklady výrobců a zajišťuje rovné podmínky. Harmonizace na úrovni celé Unie zaručuje volný pohyb zboží v rámci celého jednotného trhu.
(4)   Směrnici 2010/30/EU je vhodné nahradit nařízením, které si zachová tutéž oblast působnosti, upraví však a posílí některá ustanovení, aby byl jejich obsah srozumitelný a aktualizovaný s ohledem na rychlý technologický pokrok, jehož bylo v posledních letech v oblasti energetické účinnosti výrobků dosaženo. Nařízení je vhodným právním nástrojem, neboť stanoví jasná a podrobná pravidla, jež nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy, a zajišťuje tak vyšší míru harmonizace v celé Unii. Harmonizovaný regulační rámec na úrovni Unie, a nikoli pouze na úrovni členských států, snižuje náklady výrobců v rámci celého hodnotového řetězce a zajišťuje rovné podmínky. Harmonizace na úrovni celé Unie zaručuje volný pohyb zboží v rámci celého jednotného trhu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Z oblasti působnosti tohoto nařízení, které se vztahuje na všechny výrobky, jež byly uvedeny do provozu dříve, než byly dodány na trh podruhé nebo dodatečně, je vhodné vyjmout použité výrobky.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)  Vzhledem k tomu, že spotřeba energie dopravními prostředky sloužícími k přepravě osob nebo zboží je přímo či nepřímo regulována jinými právními předpisy a politikami Unie, je vhodné, aby tyto prostředky byly i nadále vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení. Toto vynětí z oblasti působnosti se týká dopravních prostředků, jejichž motor zůstává při provozu na stejném místě, jako jsou výtahy, pohyblivé schody a dopravníkové pásy.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)   Zvyšování účinnosti výrobků spojených se spotřebou energie díky informované volbě spotřebitelů prospívá ekonomice Unie jako celku, podněcuje inovace a přispěje k dosažení cílů Unie v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 a 2030. Také umožní spotřebitelům šetřit peníze.
(7)   Zvyšování účinnosti výrobků spojených se spotřebou energie díky informované volbě spotřebitelů a posílené informovanosti společnosti prospívá ekonomice Unie jako celku, snižuje poptávku po energii a šetří peníze za účty za energii. Přispívá rovněž k energetické bezpečnosti, poskytuje pobídku pro výzkum, inovace a investice do energetické účinnosti a umožňuje průmyslovým odvětvím, která vyvíjejí a vyrábějí energeticky nejúčinnější výrobky, aby získávaly konkurenční výhodu. Přispěje rovněž k dosažení cílů Unie v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 a 2030 a také cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Závěry Evropské rady ze dne 23. a 24. října 2014 stanovily orientační cíl dosáhnout na úrovni Unie do roku 2030 alespoň 27% zvýšení energetické účinnosti ve srovnání s prognózami budoucí spotřeby energie. Do roku 2020 bude tento cíl přezkoumán s ohledem na hodnotu 30 % pro EU. Závěry rovněž stanovily pro EU závazný cíl snížit do roku 2030 domácí emise skleníkových plynů alespoň o 40 % oproti roku 1990, včetně 30% snížení emisí v odvětvích, na něž se nevztahuje systém pro obchodování s emisemi.
vypouští se
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)   Poskytování přesných, věcných a porovnatelných informací o specifické spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie napomáhá tomu, aby zákazníci při výběru dávali přednost výrobkům s nižší spotřebou energie a jiných hlavních zdrojů během používání. Povinný normalizovaný štítek představuje účinný způsob, jak potenciálním zákazníkům poskytovat porovnatelné informace o spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie. Měl by být doplněn informačním listem výrobku. Štítek by měl být snadno rozpoznatelný, jednoduchý a výstižný. Pro tento účel by měla být jako základ zachována stávající barevná stupnice na štítku od tmavě zelené po červenou s cílem informovat zákazníky o energetické účinnosti výrobků. Ukázalo se, že pro zákazníky je nejúčinnější klasifikace pomocí písmen A až G. V případech, kdy s ohledem na opatření v oblasti ekodesignu podle směrnice 2009/125/ES výrobky nemohou být nadále zařazeny do třídy „F“ či „G“, by se tyto třídy na štítku neměly uvádět. Ve výjimečných případech by se to vztahovat i na třídy „D“ a „E“, přestože je tato situace nepravděpodobná, neboť jakmile bude většina modelů výrobků zařazena do dvou nejvyšších tříd, bude změněna stupnice štítku.
(9)   Poskytování přesných, věcných, ověřitelných a porovnatelných informací o specifické spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie napomáhá tomu, aby zákazníci při výběru dávali přednost výrobkům s nižší spotřebou energie a jiných hlavních zdrojů během používání, aby dosahovaly určitého výkonu, a tudíž měly snížené náklady během životního cyklu. Povinný normalizovaný štítek představuje účinný způsob, jak potenciálním zákazníkům poskytovat porovnatelné informace o energetické účinnosti a celkové spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie. Měl by být doplněn informačním listem výrobku, který je v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle směrnice 2010/30/EU označován jako „informační list“, který lze poskytnout elektronickou cestou. Štítek by měl být výstižný, měl by se zakládat na řádné metodice měření a výpočtu a měl by být snadno rozpoznatelný a srozumitelný. Pro tento účel by měla být jako základ zachována zavedená barevná řada na štítku od tmavě zelené po červenou s cílem informovat zákazníky o energetické účinnosti výrobků. Ukázalo se, že pro zákazníky je nejúčinnější známá klasifikace pomocí písmen A až G. Její jednotné uplatňování pro všechny skupiny výrobků by mělo zvýšit transparentnost a srozumitelnost pro zákazníky. V případech, kdy s ohledem na opatření v oblasti ekodesignu podle směrnice 2009/125/ES1a výrobky nemohou být nadále zařazeny do třídy „F“ nebo „G“, by se tyto třídy na štítku přesto měly uvádět v tmavě šedé barvě, aby se zachovala jednotná stupnice v rozsahu A až G pro všechny skupiny výrobků. V této souvislosti by měla být stupnice na štítku od tmavě zelené po červenou zachována pro zbývající vyšší třídy a měla by se vztahovat pouze na nové jednotky výrobků uvedené na trh.
_______________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)   Pokrok v digitálních technologiích umožňuje alternativní způsoby dodávání a vystavování štítků elektronickou cestou, ať už na internetu nebo na elektronických panelech v prodejnách. Aby bylo možné tento pokrok využít, mělo by toto nařízení umožnit používání elektronických štítků, které mohou fyzický energetický štítek nahradit nebo doplnit. Pokud je vystavení energetického štítku prakticky neproveditelné, například v případě některých forem prodeje na dálku a v reklamách a v propagačních materiálech technického charakteru, by potenciální zákazníci měli být informováni přinejmenším o energetické třídě výrobku.
(10)   Pokrok v digitálních technologiích umožňuje alternativní způsoby dodávání a vystavování štítků elektronickou cestou, ať už na internetu nebo na elektronických panelech v prodejnách. Aby bylo možné tento pokrok využít, mělo by toto nařízení umožnit používání elektronických štítků, které mohou tištěný energetický štítek doplňovat. Tímto není dotčena povinnost dodavatele přiložit ke každé jednotce výrobku tištěný štítek pro obchodníky. Pokud je vystavení energetického štítku prakticky neproveditelné, měli by být potenciální zákazníci informováni přinejmenším o energetické třídě modelu výrobku. Akty v přenesené pravomoci pro zvláštní skupiny výrobků by mohly rovněž stanovit jiná ustanovení týkající se označení štítkem v případě výrobků malé velikosti a v případě, že jsou stejné výrobky vystaveny ve velkém množství.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)   Výrobci reagují na označování energetickými štítky vývojem stále účinnějších výrobků. Výsledkem tohoto technologického vývoje jsou výrobky, které jsou převážně zařazeny do nejvyšších tříd na energetickém štítku. Aby zákazníci měli možnost náležitého porovnání, může být nutné další rozlišení výrobků, což vede k potřebě změnit stupnici štítků. Pokud jde o četnost této změny stupnice, vhodným časovým intervalem by bylo přibližně deset let, přičemž je třeba dbát na to, aby výrobci nebyli nadměrně zatěžováni. Toto nařízení by proto mělo stanovit podrobný mechanismus pro změnu stupnice, aby dodavatelům a obchodníkům poskytlo co největší právní jistotu. Do nejvyšších tříd na novém štítku se změněnou stupnicí by neměly být zařazeny žádné výrobky, aby se podpořil technický pokrok a mohly být vyvíjeny a oceněny výrobky s ještě vyšší účinností. V případě změny stupnice štítku by se mělo předejít nejasnostem na straně zákazníků tím, že se všechny energetické štítky vymění během krátké doby.
(11)   Výrobci reagují na označování energetickými štítky vývojem stále účinnějších výrobků a jejich uváděním na trh. Současně zastavují výrobu méně účinnějších výrobků, k čemuž je podněcují právní předpisy Unie týkající se ekodesignu. Výsledkem tohoto technologického vývoje jsou modely výrobků, které jsou převážně zařazeny do nejvyšších tříd na energetickém štítku. Aby zákazníci měli možnost náležitého porovnání, může být nutné další rozlišení výrobků, což vede k potřebě změnit stupnici štítků. Pokud jde o četnost této změny stupnice, žádoucím časovým intervalem by bylo přibližně deset let, přičemž je třeba dbát na to, aby výrobci a obchodníci nebyli nadměrně zatěžováni, obzvláště pokud jde o malé podniky. Takovýto přístup by měl zabránit zbytečným nebo neúčinným změnám stupnic, které by poškozovaly jak výrobce, tak spotřebitele. Toto nařízení by proto mělo stanovit podrobný mechanismus pro změnu stupnice, aby dodavatelům a obchodníkům poskytlo co největší právní jistotu. Před jakoukoli změnou stupnice by Komise měla vypracovat důkladnou přípravnou studii. V závislosti na skupině výrobků a na základě podrobného posouzení jejího potenciálu by do nejvyšších tříd na novém štítku se změněnou stupnicí neměly být zařazeny žádné výrobky, aby se podpořil technický pokrok a mohly být vyvíjeny a oceněny modely výrobků s ještě vyšší účinností. V případě změny stupnice štítku by se mělo předejít nejasnostem na straně zákazníků tím, že se všechny energetické štítky vymění během krátké a dostačující doby, a že změněný štítek bude na pohled snadno odlišitelný od starého štítku, a díky vhodným kampaním zaměřeným na informovanost spotřebitelů, které budou jasně uvádět, že byla zavedena nová verze štítku, což zkvalitní klasifikaci spotřebičů.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Současný vývoj související se štítky stanovenými akty v přenesené pravomoci přijatými podle směrnice 2010/30/EU vyžaduje úvodní změnu stupnice stávajících štítků, aby se zajistila jednotná stupnice v rozsahu A až G a štítky byly přizpůsobeny požadavkům tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)   Aby energetický štítek neztratil důvěru zákazníků, nemělo by být povoleno používat u výrobků spojených se spotřebou energie jiné štítky, které energetický štítek napodobují. Právě tak by nemělo být povoleno ani používání doplňujících štítků, značek, symbolů či nápisů, které by mohly uvádět zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie.
(14)   Aby zákazníci neztratili důvěru v energetické štítky, nemělo by být povoleno používat u výrobků spojených se spotřebou energie jiné štítky, které energetický štítek napodobují. Právě tak by nemělo být povoleno ani používání žádných doplňujících štítků, značek, symbolů či nápisů, které nejsou od štítku energetické účinnosti jasně odlišeny, a mohly by proto uvádět zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie nebo jiné vlastnosti, na něž se vztahuje příslušný akt v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)   Za účelem zajištění právní jistoty je nezbytné vyjasnit, že se na výrobky spojené se spotřebou energie vztahují pravidla týkající se dozoru nad trhem Unie a kontroly výrobků vstupujících na trh Unie stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821. S ohledem na zásadu volného pohybu zboží má zásadní význam, aby orgány členských států pro dozor nad trhem účinně spolupracovaly. Tato spolupráce v oblasti označování energetickými štítky by měla být posílena podporou ze strany Komise.
(15)   Za účelem zajištění právní jistoty je nezbytné vyjasnit, že se na výrobky spojené se spotřebou energie vztahují pravidla týkající se dozoru nad trhem Unie a kontroly výrobků vstupujících na trh Unie stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200821. S ohledem na zásadu volného pohybu zboží má zásadní význam, aby orgány členských států pro dozor nad trhem účinně spolupracovaly prostřednictvím trvalé výměny informací, zejména co se týče výsledků posuzování shody výrobků a jejich důsledků. Dále by měly být celní orgány členských států zapojeny do výměny informací týkajících se výrobků spojených se spotřebou energie, které se dovážejí do Unie ze třetích zemí. Je třeba, aby Komise posílila a podpořila pracovní skupiny pro administrativní spolupráci (AdCo) pro ekodesign a označování energetickými štítky jakožto rámec spolupráce orgánů v oblasti dozoru.
__________________
__________________
21 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.
21 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  S cílem zajistit účinnější dozor a spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu Unie a využívat co nejúčinnějším způsobem vzácné zdroje by vnitrostátní orgány dozoru nad trhem měly provádět monitorování souladu také fyzickým testováním výrobků a měly by si prostřednictvím informačního a komunikačního systému pro dozor nad trhem (ICSMS) vyměňovat informace o plánovaných a provedených zkouškách výrobků, poskytovat zkušební protokoly a sdílet výsledky svých zkoušek, čímž se zamezí dvojímu testování a vytvoří se podmínky pro regionální střediska excelence v oblasti fyzického testování. Výsledky by měly být sdíleny i tehdy, pokud výsledky zkoušky neprokáží, že došlo k porušení předpisů.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)   Za účelem snadnějšího monitorování souladu a poskytování aktuálních údajů o trhu pro potřeby regulačního procesu, pokud jde o revize štítků a informačních listů pro konkrétní výrobky, by dodavatelé měli elektronicky ukládat informace o souladu svých výrobků do databáze zřízené Komisí. Informace by měly být zveřejněny, aby zákazníci byli informováni a obchodníci měli k dispozici alternativní způsoby získání štítků. K informacím uloženým v databázi by měly mít přístup orgány dozoru nad trhem.
(16)   Za účelem vytvoření užitečného nástroje pro spotřebitele, snadnějšího monitorování souladu a poskytování aktuálních údajů o trhu pro potřeby regulačního procesu, pokud jde o revize štítků a informačních listů pro konkrétní výrobky, by dodavatelé měli elektronicky ukládat požadované informace o souladu výrobků do databáze zřízené a spravované Komisí aniž by byly dotčeny povinnosti členských států v oblasti dozoru nad trhem. Ty informace, které jsou určeny pro spotřebitele, by měly být veřejnosti zpřístupněny na veřejném rozhraní databáze výrobků. Tyto informace by měly být poskytovány ve formě otevřených dat, aby je mohli využívat vývojáři aplikací a dalších srovnávacích nástrojů. Jednoduchý přímý přístup k veřejnému rozhraní databáze výrobků by měl být usnadněn dynamickým kódem pro rychlou odpověď (QR), nebo jiným uživatelsky vstřícným nástrojem uvedeným na tištěném štítku. Další informace by měli dodavatelé orgánům dozoru nad trhem a Komisi zpřístupnit na rozhraní s informacemi o souladu databáze výrobků. Na tuto databázi by se měly vztahovat přísné předpisy týkající se ochrany údajů. Pokud jsou technické informace citlivé povahy, měly by si orgány dozoru nad trhem zachovat právo na přístup k těmto informacím, je-li to nezbytné v souladu s povinností dodavatelů spolupracovat.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  Komise by měla rovněž zřídit a spravovat on-line portál, který poskytne orgánům dozoru nad trhem přístup k podrobným informacím o výrobcích uloženým na serverech dodavatelů.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)   Spotřeba energie a další údaje o výrobcích, na něž se vztahují požadavky specifické pro konkrétní výrobky podle tohoto nařízení, by se měly měřit za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod zohledňujících obecně uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů. Je v zájmu fungování vnitřního trhu, aby existovaly normy harmonizované na úrovni Unie. Nebudou-li k datu použitelnosti požadavků specifických pro konkrétní výrobky takové normy zveřejněny, měla by Komise v Úředním věstníku Evropské unie k těmto požadavkům specifickým pro konkrétní výrobky zveřejnit přechodné metody měření a výpočtů. Po zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie by její dodržování mělo být předpokladem shody s metodami měření, pokud jde o požadavky specifické pro konkrétní výrobky, které byly přijaty na základě tohoto nařízení.
(19)   Absolutní spotřeba energie a další environmentální údaje a údaje o výkonnosti týkající se výrobků, na něž se vztahují požadavky specifické pro konkrétní výrobky podle tohoto nařízení, by se měly měřit v souladu s harmonizovanými normami a metodami a za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod zohledňujících obecně uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů. Tyto metody a testovací prostředí by jak v případě dodavatelů, tak orgánů dozoru nad trhem měly být co nejblíže reálným podmínkám používání daného výrobku průměrnými spotřebiteli a měly by být důsledné, aby se zabránilo jejich úmyslnému i neúmyslnému obcházení. Třída energetické účinnosti by neměla být stanovena výlučně na základě nejvýše nastavené energetické účinnosti nebo ekologického režimu, pokud tato nastavení neodrážejí pravděpodobné průměrné chování spotřebitelů. Hodnoty míry tolerance a nepovinných testovacích parametrů by měly být stanoveny tak, aby nevedly k významným odchylkám v nárůstu účinnosti, které by mohly vést ke změně třídy energetické účinnosti výrobku. Povolené odchylky mezi testovanými a zveřejněnými výsledky by měly být omezeny na statistickou neurčitost měření. Nebudou-li ke dni použitelnosti požadavků specifických pro konkrétní výrobky takové normy zveřejněny, měla by Komise v Úředním věstníku Evropské unie k těmto požadavkům specifickým pro konkrétní výrobky zveřejnit přechodné metody měření a výpočtů. Po zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie by její dodržování mělo být předpokladem shody s metodami měření, pokud jde o požadavky specifické pro konkrétní výrobky, které byly přijaty na základě tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)   Komise by měla předložit pracovní plán revize štítků pro konkrétní výrobky, včetně orientačního seznamu dalších výrobků spojených se spotřebou energie, pro které by mohl být zaveden energetický štítek. Provádění pracovního plánu by mělo začínat technickou, environmentální a ekonomickou analýzou dotčených skupin výrobků. Tato analýza by v souladu s cílem podporovat oběhové hospodářství měla rovněž zohlednit doplňující informace, včetně možnosti poskytnout spotřebitelům informace o vlastnostech výrobku spojeného se spotřebou energie, jako je jeho absolutní spotřeba energie, životnost nebo vliv na životní prostředí, a nákladů, které by si to vyžádalo. Uvedené doplňující informace by měly zlepšit srozumitelnost a účinnost štítku pro spotřebitele a neměly by vést k žádným negativním dopadům na spotřebitele.
(20)   Komise by měla na základě oblasti působnosti tohoto nařízení předložit dlouhodobý pracovní plán revize štítků pro konkrétní výrobky, včetně orientačního seznamu dalších výrobků spojených se spotřebou energie, pro které by mohl být zaveden energetický štítek, a měla by tento pracovní plán pravidelně aktualizovat. Komise by měla Evropský parlament a Radu každý rok informovat o pokroku dosaženém při plnění tohoto pracovního plánu.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)  Provádění pracovního plánu by mělo být zahájeno technickou, environmentální a ekonomickou analýzou dotčených skupin výrobků. Tato analýza by v souladu s cílem podporovat oběhové hospodářství měla rovněž zohlednit doplňující informace, včetně možností a nákladů souvisejících s poskytováním přesných informací spotřebitelům, pokud jde o výkonnost modelu výrobku spojeného se spotřebou energie, jako jsou náklady během životního cyklus, opravitelnost, propojitelnost, obsah recyklovaného materiálu, trvanlivost a environmentální výkonnost nebo index kombinované energetické účinnosti. Uvedené doplňující informace by měly zlepšit srozumitelnost a účinnost štítku pro spotřebitele a neměly by vést k žádným negativním dopadům na spotřebitele.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a 2
1.   Toto nařízení stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů během používání na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku a pro doplňující informace týkající se výrobků spojených se spotřebou energie, aby zákazníci měli možnost zvolit výrobky s vyšší účinností.
1.   Toto nařízení stanoví rámec, který se vztahuje na výrobky spojené se spotřebou energie a stanoví pro ně štítky týkající se energetické účinnosti, absolutní spotřeby energie a dalších environmentálních vlastností a výkonnosti. Umožňuje zákazníkům vybrat si energeticky účinnější výrobky s cílem snížit jejich spotřebu energie.
2.   Toto nařízení se nevztahuje na:
2.   Toto nařízení se nevztahuje na:
a)   použité výrobky;
a)   použité výrobky;
b)   dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží jiné než poháněné stacionárním motorem.
b)   dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 6
(6)   „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba nabízející na trhu pod svým jménem nebo ochrannou známkou výrobek spojený se spotřebou energie, který vyrábí nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit;
(6)   „výrobcem“ fyzická nebo právnická, která vyrábí výrobek spojený se spotřebou energie nebo si takový výrobek nechává navrhnout nebo vyrobit, a nabízí jej na trhu pod svým jménem nebo pod svou ochrannou známkou;
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 9
(9)   „obchodníkem“ maloobchodník nebo jiná osoba, která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi na splátky nebo předvádí výrobky zákazníkům;
(9)   „obchodníkem“ maloobchodník nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi na splátky nebo předvádí výrobky zákazníkům;
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 10 a (nový)
(10a)  „energetickou účinností“ poměr výstupu ve formě výkonu, služby, zboží nebo energie k množství vstupní energie;
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 11
(11)   „výrobkem spojeným se spotřebou energie“ zboží, systém či služba, které mají během používání dopad na spotřebu energie a které jsou uváděny na trh a do provozu v Unii, a to včetně částí určených k zabudování do výrobků spojených se spotřebou energie, jež jsou uváděny na trh a do provozu;
(11)   „výrobkem spojeným se spotřebou energie“ (dále jen „výrobek“) zboží nebo systém, které mají během používání dopad na spotřebu energie a které jsou uváděny na trh a do provozu v Unii, a to včetně částí určených k zabudování do výrobků spojených se spotřebou energie, jež jsou uváděny na trh a do provozu jako jednotlivé části pro zákazníky a jejichž energetická a environmentální výkonnost může být hodnocena nezávisle;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 13
(13)   „energetickým štítkem“ nebo „štítkem“ grafické vyobrazení zahrnující klasifikaci s použitím písmen od A do G v sedmi odlišných barvách od tmavě zelené po červenou za účelem znázornění spotřeby energie;
(13)   „energetickým štítkem“ nebo „štítkem“ tištěné nebo digitální vyobrazení, včetně uzavřené stupnice používající výhradně písmena od A do G, přičemž každá třída odpovídá významným úsporám energie, v sedmi odlišných barvách od tmavě zelené po červenou, s cílem informovat zákazníky o energetické účinnosti a spotřebě energie;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 13 a (nový)
(13a)  „skupinou výrobků“ skupina výrobků spojených se spotřebou energie, které mají stejnou hlavní funkci;
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 17
(17)   „informačním listem výrobku“ normalizovaný přehled informací týkajících se výrobku;
(17)   „informačním listem výrobku“ normalizovaný přehled informací týkajících se výrobku v tištěné nebo elektronické podobě;
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 18
(18)   „změnou stupnice“ pravidelné zpřísňování požadavků na dosažení energetické třídy pro konkrétní výrobek uváděné na jeho štítku, které pro stávající štítky může znamenat zrušení některých energetických tříd;
(18)   „změnou stupnice“ zpřísňování požadavků na dosažení energetické třídy pro konkrétní skupinu výrobků, která je uvedena na jejich štítku;
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 19
(19)   „štítkem se změněnou stupnicí“ štítek pro konkrétní výrobek, který je výsledkem procesu změny stupnice;
(19)   „štítkem se změněnou stupnicí“ štítek pro konkrétní skupinu výrobků, který je výsledkem procesu změny stupnice a který je zřetelně odlišitelný od dřívějších štítků platných před změnou stupnice;
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 19 a (nový)
(19a)   „chytrým spotřebičem“ spotřebič, který používá pokročilé informační a komunikační technologie a standardizovanou referenční ontologii, a může být aktivován tak, aby reagoval na vnější podněty, jako jsou informace o cenách, přímé kontrolní signály zasílané prostřednictvím bezdrátového připojení nebo aplikací a měření na místní úrovni, a aby automaticky změnil svůj způsob spotřeby energie na způsob, který je efektivnější;
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 20
(20)   „doplňujícími informacemi“ informace o funkčních vlastnostech výrobku spojeného se spotřebou energie a o jeho vlivu na životní prostředí, jako je jeho absolutní spotřeba energie nebo životnost, které jsou založené na údajích měřitelných orgány dozoru nad trhem, jsou jednoznačné a nemají významný negativní dopad na srozumitelnost a účinnost štítku jako celku pro spotřebitele.
(20)   „doplňujícími informacemi“ jakékoli informace upřesněné v příslušném aktu v přenesené pravomoci týkající se funkčních a environmentálních vlastností výrobku spojeného se spotřebou energie a jeho výkonnosti z hlediska účelného využívání zdrojů, které jsou založené na údajích měřitelných a ověřitelných orgány dozoru nad trhem, jsou snadno srozumitelné a nemají významný negativní dopad na účinnost štítku jako celku pro spotřebitele;
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 20 a (nový)
(20a)  „databází výrobků“ soubor údajů týkajících se výrobků spojených se spotřebou energie, na které se vztahuje toto nařízení a akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto nařízení, který je systematicky uspořádaný a zahrnuje veřejné rozhraní v podobě internetových stránek vstřícných vůči spotřebitelům, na nichž jsou informace jednotlivě dostupné elektronickou cestou, a rozhraní s informacemi o souladu, které je strukturováno jako elektronická platforma poskytující podporu činnostem vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem; tato databáze podléhá jednoznačně definovaným požadavkům týkajícím se přístupu a bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.   Dodavatelé jsou povinni:
1.   Dodavatelé:
a)   zajistit, aby k výrobkům uváděným na trh byly bezplatně poskytnuty energetické štítky a informační listy výrobku s přesnými údaji v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci;
a)   zajistí, aby k výrobkům uváděným na trh byly bezplatně poskytnuty tištěné energetické štítky a informační listy výrobku s přesnými údaji pro každou jednotlivou jednotku;
b)   na žádost obchodníků neprodleně a zdarma štítky dodat;
b)   dodají štítky a informační listy výrobku zdarma do pěti pracovních dnů od žádosti obchodníků;
ba)  poskytnou obchodníkům po dobu tří měsíců před datem stanoveným v příslušném aktu v přenesené pravomoci jak dosavadní štítky, tak štítky se změněnou stupnicí a informační listy výrobku;
c)   zajistit, aby údaje na energetických štítcích a v informačních listech výrobků, které poskytují, byly přesné, a vyhotovit technickou dokumentaci, která umožní přesnost posoudit;
c)   zajistí, aby údaje na energetických štítcích a v informačních listech výrobků byly přesné, a vyhotoví technickou dokumentaci, která umožní přesnost posoudit;
d)   před uvedením modelu výrobku na trh zanést do databáze výrobků zřízené podle článku 8 informace uvedené v příloze I.
d)   zanesou informace uvedené v příloze I do veřejného rozhraní a rozhraní s informacemi o souladu databáze výrobků zřízené podle článku 8:
i)  pro všechny nové modely před uvedením jednotky modelu na trh;
ii)  pro všechny modely uvedené na trh po 1. lednu 2014, jež jsou nadále dodávány, nejpozději do 18 měsíců po úplném zprovoznění databáze v souladu s článkem 16;
da)  uchovají v databázi zřízené podle článku 8 informační listy výrobku a technickou dokumentaci po dobu nejméně deseti let poté, co byla poslední jednotka výrobku uvedena na trh;
db)  poskytnou štítky pro skupiny výrobků, které sestávají z několika součástí nebo částí a u nichž energetická účinnost závisí na konkrétní kombinaci těchto součástí.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
1a.  Dodavatelé nesmějí:
a)  uvádět na trh výrobky, jejichž provedení umožňuje automaticky uzpůsobit za zkušebních podmínek výkon výrobku prostřednictvím technického zařízení nebo programového vybavení, které jsou součástí výrobku, s cílem dosáhnout lepšího výsledku;
b)  provádět po uvedení výrobku do provozu změny prostřednictvím aktualizací programového vybavení, jež by zhoršily parametry původních štítků energetické účinnosti, jak stanoví příslušný akt v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
2.   Obchodníci jsou povinni:
2.   Obchodníci:
a)   u výrobku, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci, viditelným způsobem vystavit dodavatelem poskytnutý nebo jinak zpřístupněný štítek;
a)   u výrobku, který je určen k prodeji, včetně prodeje online, vystaví viditelným a nápadným způsobem štítek, jak stanoví příslušný akt v přenesené pravomoci;
aa)  nahradí stávající štítky u výrobků v kamenných obchodech i na internetu štítky se změněnou stupnicí ve lhůtě tří týdnů od data stanoveného v příslušném aktu v přenesené pravomoci;
b)   pokud štítek nebo štítek se změněnou stupnicí nemají:
b)   si od dodavatele vyžádají štítek nebo štítek se změněnou stupnicí, pokud je nemají;
(i)  vyžádat si štítek nebo štítek se změněnou stupnicí od dodavatele,
(ii)  vytisknout si štítek z databáze výrobků zřízené podle článku 8, pokud je taková funkce pro daný výrobek dostupná, nebo
(iii)  vytisknout si štítek nebo štítek se změněnou stupnicí z internetové stránky dodavatele, pokud je taková funkce pro daný výrobek dostupná;
c)   zákazníkům zpřístupnit informační list výrobku.
c)   zákazníkům na základě žádosti zpřístupní informační list výrobku, a to i v tištěné podobě.
Pozměňovací návrhy 35 a 86
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.   Dodavatelé a obchodníci jsou povinni:
3.   Dodavatelé a obchodníci:
a)   ve všech reklamách či propagačních technických materiálech vztahujících se k určitému modelu výrobku v souladu s příslušným aktem v přenesené pravomoci odkazovat na třídu energetické účinnosti daného výrobku;
a)   ve všech vizuálních reklamách či propagačních technických materiálech vztahujících se k určitému modelu výrobku v souladu s příslušným aktem v přenesené pravomoci odkazují na třídu energetické účinnosti a spotřebu energie daného výrobku;
b)   spolupracovat s orgány dozoru nad trhem a z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů dozoru nad trhem přijmout okamžitá nápravná opatření v případě nesouladu s požadavky, které jsou stanoveny tímto nařízením a souvisejícími akty v přenesené pravomoci a za které nesou odpovědnost;
b)   spolupracují s orgány dozoru nad trhem a z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů dozoru nad trhem přijímají okamžitá nápravná opatření v případě nesouladu s požadavky podle článku 5;
c)   u výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, neposkytovat ani nevystavovat jiné štítky, značky, symboly nebo nápisy, které nesplňují požadavky tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené pravomoci, jestliže by mohly uvádět zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie nebo jiných zdrojů během používání;
c)   u výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, se zdrží poskytování nebo vystavování jakýchkoli klamavých, zavádějících nebo napodobujících štítků, značek, symbolů nebo nápisů, pokud jde o spotřebu energie nebo jiných zdrojů během používání;
d)   u výrobků, na něž se toto nařízení nevztahuje, nedodávat ani nevystavovat štítky, které napodobují štítek definovaný v tomto nařízení.
d)   u výrobků, na něž se toto nařízení nevztahuje, nedodávají ani nevystavují štítky, které napodobují štítek definovaný v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
3a.  Veškeré obecné povinnosti týkající se štítků uvedené v odstavcích 1 až 3 se použijí obdobně na stávající a nové štítky a štítky se změněnou stupnicí.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.   Členské státy na svém území nesmějí zakazovat, omezovat nebo ztěžovat uvádění výrobků spojených se spotřebou energie, které jsou v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci, na trh nebo do provozu.
1.   Členské státy nebrání na svém území uvádění výrobků, které jsou v souladu s tímto nařízením, na trh nebo do provozu.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dodavatelé a obchodníci budou plnit povinnosti a požadavky uložené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci.
2.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dodavatelé a obchodníci budou plnit povinnosti a požadavky uložené tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
3.   Pokud členské státy poskytují pobídky pro výrobek spojený se spotřebou energie, na který se vztahuje toto nařízení a který je uveden v aktu v přenesené pravomoci, zaměří tyto pobídky na nejvyšší třídu energetické účinnosti podle příslušného aktu v přenesené pravomoci.
3.   Pokud členské státy poskytují pobídky pro výrobek, na který se vztahuje toto nařízení a který je uveden v aktu v přenesené pravomoci, zaměří tyto pobídky na dvě nejvyšší zastoupené třídy energetické účinnosti podle příslušného aktu v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
4.   Členské státy zajistí, případně ve spolupráci s obchodníky, aby zavedení energetických štítků včetně štítků se změněnou stupnicí a informačních listů výrobku bylo provázeno vzdělávacími, informačními a propagačními kampaněmi zaměřenými na podporu energetické účinnosti a odpovědnějšího využívání energie ze strany zákazníků.
4.   Členské státy zajistí, aby zavedení energetických štítků nebo změna stupnice byly provázeny vzdělávacími a propagačními informačními kampaněmi zaměřenými na označování energetickými štítky.
Komise tyto kampaně koordinuje a podporuje úzkou spolupráci s dodavateli a obchodníky a výměnu osvědčených postupů.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5
5.   Členské státy stanoví sankce a mechanismy prosazování použitelné v případě porušení ustanovení tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené pravomoci a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi uvedená ustanovení do data použitelnosti tohoto nařízení a neprodleně jí oznámí i veškeré následné změny, které se jich týkají.
5.   Členské státy stanoví sankce a mechanismy prosazování použitelné v případě porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a úměrné ekonomické výhodě získané porušením daných ustanovení. Členské státy oznámí Komisi uvedená ustanovení do data použitelnosti tohoto nařízení a neprodleně jí oznámí i veškeré následné změny, které se jich týkají.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.   Komise podporuje spolupráci a výměnu informací, pokud jde o dozor nad trhem v oblasti označování výrobků energetickými štítky, mezi vnitrostátními orgány členských států odpovědnými za dozor nad trhem nebo ochranu vnějších hranic a mezi těmito orgány a Komisí.
2.   Komise podporuje a koordinuje spolupráci a výměnu informací, pokud jde o dozor nad trhem v oblasti označování výrobků energetickými štítky u výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, mezi vnitrostátními orgány členských států odpovědnými za dozor nad trhem nebo kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie a mezi těmito orgány a Komisí posílením pracovních skupin pro administrativní spolupráci (AdCo) pro ekodesign a označování energetickými štítky.
Tato výměna informací se provádí i v případě, kdy z výsledků zkoušky vyplynulo, že výrobce dodržuje příslušné právní předpisy.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
2a.  Do 1. ledna 2018 členské státy vypracují a provedou plán dozoru nad trhem pro kontroly zaměřené na prosazování požadavků tohoto nařízení. Členské státy přezkoumají své plány dozoru nad trhem alespoň jednou za tři roky.
Do 1. ledna 2020 a poté každý rok členské státy vypracují zprávu o dozoru nad trhem, v níž vyhodnotí obecné dodržování ustanovení tohoto nařízení a směrnice 2009/125/ES.
Členské státy využívají informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS), jenž je pro všechny vnitrostátní orgány dozoru nad trhem povinný.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)
2b.  Vnitrostátní orgány dozoru nad trhem provádí fyzické zkoušky výrobků, které zahrnuje alespoň jednu skupinu výrobků za rok v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými podle tohoto nařízení.
Orgány dozoru nad trhem informují ostatní členské státy a Komisi o plánovaných a dokončených fyzických zkouškách prostřednictvím rozhraní s informacemi o souladu databáze výrobků zřízené podle článku 8.
Uplatňují přitom spolehlivé, přesné a opakovatelné měřicí postupy podle článku 9, které simulují reálné podmínky používání a neposkytují možnost úmyslné či neúmyslné manipulace s výsledky nebo pozměňování výsledků zkoušek.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 c (nový)
2c.  V případě porušení ustanovení tohoto nařízení mají orgány dozoru nad trhem právo na náhradu nákladů na provádění fyzických zkoušek výrobků od příslušných dodavatelů.
Komise může přímo či prostřednictvím třetí strany provést nezávislý přezkum plnění požadavků.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
1.   Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek spojený se spotřebou energie, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci přijatý na základě tohoto nařízení, představuje riziko pro ochranu veřejných zájmů, na něž se vztahuje toto nařízení, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek spojený se spotřebou energie splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci. Dodavatel za tímto účelem v nezbytné míře spolupracuje s orgány dozoru nad trhem.
1.   Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci přijatý na základě tohoto nařízení, představuje riziko pro ochranu veřejných zájmů, na něž se vztahuje toto nařízení, neprodleně o tom informují Komisi a provedou hodnocení, zda dotčený model výrobku splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci, a rovněž vyhodnotí, zda je vhodné provést hodnocení i u dalších modelů výrobku. Dodavatel v nezbytné míře spolupracuje s orgány dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.   Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek spojený se spotřebou energie nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci, uloží neprodleně jeho dodavateli, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie do souladu s těmito požadavky nebo aby tento výrobek spojený se spotřebou energie stáhl z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika. Na opatření uvedená v tomto odstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2.   Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že model výrobku nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, požádají dodavatele, aby neprodleně přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení dotčeného modelu výrobku do souladu s těmito požadavky, a mohou mu nařídit, aby stáhl model výrobku z trhu nebo aby stáhl z oběhu jednotky, které byly uvedeny do provozu, v přiměřené lhůtě, která je přiměřená povaze rizika, přičemž taková opatření rozšíří také na podobné modely dostupné na trhu. Na opatření uvedená v tomto odstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.   Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesplnění požadavků netýká pouze území jejich členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, jejichž provedení uložily dodavateli.
3.   Orgány dozoru nad trhem informují prostřednictvím ICSMS Komisi a ostatní členské státy o veškerých výsledcích hodnocení a o opatřeních, jejichž provedení uložily dodavateli podle odstavce 2.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
4.   Dodavatel zajistí, aby byla přijata všechna vhodná nápravná opatření ohledně všech dotčených výrobků spojených se spotřebou energie, které dodal na trh v celé Unii.
4.   Dodavatel zajistí, aby byla přijata veškerá omezující opatření nařízená v souladu s odstavcem 2 ohledně všech dotčených modelů výrobku, které dodal na trh v celé Unii.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5
5.   Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v odstavci 2 nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření k zákazu nebo omezení dodávání dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie na trh daného členského státu nebo ke stažení dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie z tohoto trhu nebo z oběhu. O těchto opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.
5.   Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v odstavci 2 neprovede přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření, jejichž cílem je zakázat nebo omezit dodávání modelu výrobku na trh daného členského státu nebo jej stáhnout z daného trhu nebo z oběhu. Orgány dozoru nad trhem taková opatření neprodleně oznámí Komisi a ostatním členským státům a vloží informace do rozhraní s informacemi o souladu databáze zřízené podle článku 8.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6
6.   Součástí informací uvedených v odstavci 5 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou energie, údaje o původu výrobku spojeného se spotřebou energie, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanovisko dodavatele. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu skutečnost, že výrobek spojený se spotřebou energie nesplňuje požadavky týkající se ochrany veřejných zájmů stanovené v tomto nařízení, nebo zda jsou důvodem nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 9, na nichž je založen předpoklad shody.
6.   Součástí oznámení uvedeného v odstavci 5 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku, povaze údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanovisko dodavatele. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu skutečnost, že model výrobku nesplňuje požadavky týkající se aspektů ochrany veřejného zájmu stanovené v tomto nařízení, nebo zda jsou důvodem nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 9, na nichž je založen předpoklad shody. V tomto případě Komise použije postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7
7.   Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o svých námitkách.
7.   Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného modelu výrobku, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o svých námitkách.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 8
8.   Pokud do 60 dnů od obdržení informací uvedených v odstavci 5 žádný členský stát ani Komise nevznese námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem, považuje se opatření za oprávněné.
8.   Pokud do čtyř týdnů od oznámení uvedeného v odstavci 5 žádný členský stát ani Komise nevznese námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem, považuje se opatření za oprávněné.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 9
9.   Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem spojeným se spotřebou energie neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je například stažení dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie z jejich trhu.
9.   Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným modelem výrobku neprodleně přijata paralelní omezující opatření přiměřená jejich vlastní vnitrostátní situaci, a informují o tom Komisi.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 10
10.   Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v odstavcích 4 a 5 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že vnitrostátní opatření je v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným dodavatelem a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda je vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli.
10.   Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v odstavcích 4 a 5 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že toto vnitrostátní opatření je v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným dodavatelem a provede hodnocení vnitrostátního opatření a na základě jeho výsledků rozhodne, zda je vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli, a může navrhnout odpovídající alternativní opatření.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 11
11.   Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí členské státy a dodavatele.
11.   Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně informuje členské státy a příslušného dodavatele.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 12
12.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl nevyhovující výrobek spojený se spotřebou energie stažen z jejich trhů, a informují o tom Komisi. Je-li vnitrostátní opatření považováno za neoprávněné, dotčený členský stát toto opatření zruší.
12.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl nevyhovující model výrobku stažen z jejich vnitrostátních trhů, a informují o tom Komisi. Je-li vnitrostátní opatření považováno za neoprávněné, dotčený členský stát toto opatření zruší.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 13
13.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a je-li nesoulad výrobku spojeného se spotřebou energie přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v odstavci 6, použije Komise postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.
13.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a je-li nesoulad modelu výrobku přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v odstavci 6, použije Komise postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 13a (nový)
13a.   V případě prokázaného nedodržení požadavků stanovených v tomto nařízení a souvisejících aktech v přenesené pravomoci u výrobku má zákazník právo bezplatně výrobek obchodníkovi vrátit a za vrácené zboží obdržet od dodavatele původní kupní cenu v plné výši.
Dodavatelé by ve spolupráci s orgány dozoru nad trhem měli vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby v souladu s platnými právními předpisy o právech spotřebitelů kontaktovali zákazníky, kteří zakoupili příslušný výrobek.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 7 – nadpis a odst. 1
Štítky a změna stupnice
Postup pro zavedení štítku a změnu stupnice štítku
1.   Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článků 12 a 13 zavést štítky nebo změnit stupnici stávajících štítků.
1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o zavedení štítku nebo změnu stupnice štítků.
Štítky zavedené prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článku 10 směrnice 2010/30/EU před 1. lednem 2017 se považují za štítky pro účely tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.   Pokud v rámci dané skupiny výrobků nelze nadále uvádět na trh modely zařazené do energetických tříd D, E, F nebo G s ohledem na prováděcí opatření přijaté podle směrnice 2009/125/ES, dotčená třída či třídy se na štítku již nevyznačují.
2.   Za účelem zajištění jednotné stupnice v rozsahu A až G Komise zavede štítky se změněnou stupnicí pro stávající skupiny výrobků, jak je uvedeno v odstavci 1, do pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 4.
Skupiny výrobků, na něž se vztahuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/20131a a 812/20131b, se přezkoumají po uplynutí šesti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost za účelem změny jejich stupnice.
V případě skupin výrobků, na něž se vztahují nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f a 874/20121g a u nichž jsou přípravné studie dokončeny, Komise zavede štítky se změněnou stupnicí nejpozději 21 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
__________________
1a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 1).
1b Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 83).
1c Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 1).
1d Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 17).
1e Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 47).
1f Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 64).
1g Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel (Úř. věst. L 258, 26.9.2012, s. 1).
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
3.   Komise zajistí, že při zavedení štítku nebo změně stupnice budou požadavky stanoveny tak, aby se v okamžiku zavedení štítku očekávalo, že do energetických tříd A nebo B nebudou zařazeny žádné výrobky, a aby odhadovaná doba od tohoto okamžiku, po jejímž uplynutí bude do uvedených tříd zařazena většina modelů, činila nejméně deset let.
3.   Komise zajistí, aby jakákoli následná změna stupnice pro nové štítky nebo štítky se změněnou stupnicí uvedené v odstavci 2 byla zahájena až po splnění následujících podmínek svědčících o náležitém technologickém pokroku v příslušné skupině výrobků:
a)  25 % výrobků prodaných na trhu Unie náleží do nejvyšší energetické třídy A; nebo
b)  50 % výrobků prodaných na trhu Unie náleží do nejvyšších dvou energetických tříd A a B.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komise zahrnutím dané skupiny výrobků do pracovního plánu podle článku 11 zajistí, aby:
a)  přípravná studie pro změnu stupnice byla dokončena nejpozději 18 měsíců po splnění podmínek stanovených v odstavci 3;
b)  změna stupnice byla dokončena prostřednictvím přezkumu a vstupu příslušného aktu v přenesené pravomoci v platnost v souladu s článkem 13 nejpozději do tří let po splnění podmínek stanovených v odstavci 3.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4
4.   Pravidelně se provádí změna stupnice štítků.
4.   Komise stanoví požadavky týkající se nových štítků nebo štítků se změněnou stupnicí s cílem dosáhnout očekávané platnosti v délce alespoň deseti let.
Za tímto účelem Komise zajistí, aby se při zavedení štítku nebo změně stupnice předpokládalo, že do energetické třídy A nebudou v okamžiku zavedení štítku zařazeny žádné výrobky.
Pokud jde o skupiny výrobků, u nichž přípravná studie uvedená v odst. 3a písm. a) prokázala rychlý technologický vývoj, předpokládá se, že v okamžiku zavedení štítku nebudou do energetických tříd A nebo B zařazeny žádné výrobky.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5
5.   Je-li změněna stupnice štítku:
5.   Pokud v rámci dané skupiny výrobků nelze nadále uvádět na trh modely zařazené do energetických tříd F či G s ohledem na prováděcí opatření týkající se ekodesignu přijaté podle směrnice 2009/125/ES, dotčená třída či třídy se na štítku vyznačí šedou barvou, jak je uvedeno v příslušném aktu v přenesené pravomoci. Standardní barevné spektrum od tmavě zelené po červenou barvu se zachová pro zbývající horní třídy. Tyto změny se vztahují pouze na nové jednotky výrobku uvedené na trh.
a)  dodavatelé po dobu šesti měsíců před datem uvedeným v písmenu b) poskytují obchodníkům jak dosavadní štítky, tak štítky se změněnou stupnicí;
b)  obchodníci nahradí stávající štítky u vystavených výrobků, též na internetu, štítky se změněnou stupnicí ve lhůtě jednoho týdne od data stanoveného za tímto účelem v příslušném aktu v přenesené pravomoci. Před tímto datem obchodníci štítky se změněnou stupnicí nevystavují.
Obchodníci mohou prodávat výrobky spojené se spotřebou energie bez štítku nebo bez štítku se změněnou stupnicí pouze v případech, kdy daný výrobek nebyl štítkem (se změněnou stupnicí) nikdy opatřen a dodavatel tohoto výrobku již není na trhu aktivní.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6
6.  Štítky zavedené prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článku 10 směrnice 2010/30/EU před datem použitelnosti tohoto nařízení se považují za štítky pro účely tohoto nařízení. Komise uvedené štítky přezkoumá do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost za účelem změny jejich stupnice.
vypouští se
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Článek 8
Databáze výrobků
Databáze výrobků
Komise zřídí a udržuje databázi výrobků, která obsahuje též informace uvedené v příloze I. Informace uvedené v bodě 1 přílohy I se zveřejní.
1.  Komise zřídí a udržuje databázi výrobků, která je tvořena dvěma různými uživatelskými rozhraními, konkrétně veřejným rozhraním a rozhraním s informacemi o souladu.
Veřejné rozhraní obsahuje informace uvedené v příloze I bodu 1 a splňuje funkční požadavky uvedené v příloze I bodu 3.
Rozhraní s informacemi o souladu obsahuje informace uvedené v příloze I bodu 2 a splňuje funkční požadavky uvedené v příloze I bodu 4.
2.  Pokud dodavatelé do této databáze výrobků vkládají informace, mají právo na přístup k informacím, které zanesli, a na provádění jejich úprav. Veškeré provedené změny musí být datovány a jasně viditelné pro orgány dozoru nad trhem.
Údaje obsažené v rozhraní s informacemi o souladu se použijí pouze pro účely související s prosazování tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě, a je zakázáno používat je k jinému účelu.
Dodavatelé si mohou na svých serverech ponechat technickou dokumentaci v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c), zkušební protokoly nebo podobné technické doklady umožňující posoudit soulad, jak je stanoveno v příloze I bodu 2 písm. a), které odpovídají zkouškám prováděným samotnými dodavateli, k nimž mají přístup pouze orgány dozoru nad trhem a Komise.
Při zřízení databáze se zohlední kritéria minimalizace administrativní zátěže pro dodavatele a jiné uživatele databáze, uživatelské vstřícnosti a nákladové efektivnosti.
Databáze výrobků nenahrazuje ani nepozměňuje povinnosti orgánů dozoru nad trhem.
3.  Až do úplného zavedení veřejného rozhraní a rozhraní s informacemi o souladu věnuje Komise za podpory orgánů dozoru na trhu a dodavatelů zvláštní pozornost přechodnému procesu.
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, kterými se doplňuje toto nařízení tím, že stanoví provozní podrobností týkající se zřízení databáze výrobků.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 9 – pododstavec 2
Jsou-li při posouzení shody výrobku použity takového harmonizované normy, má se za to, že výrobek splňuje příslušné požadavky na měření a výpočty stanovené v aktu v přenesené pravomoci.
2.  Jsou-li při posouzení shody výrobku použity takového harmonizované normy, má se za to, že model výrobku splňuje příslušné požadavky na měření a výpočty stanovené v aktu v přenesené pravomoci.
2a.  Harmonizované normy by měly co nejvíce odpovídat používání daného výrobku v reálných podmínkách a současně zachovávat standardní zkušební metodu, aniž by byla dotčena srovnatelnost v rámci skupiny výrobků.
2b.  Metody měření a výpočtů, jež tvoří součást harmonizovaných norem, musí být spolehlivé, přesné a opakovatelné a musí být v souladu s požadavky uvedenými v čl. 3 odst. 1a.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 10 – pododstavec 1
Komise při výkonu svých činností podle tohoto nařízení zajistí v souvislosti s každým aktem v přenesené pravomoci vyváženou účast zástupců členských států a zúčastněných stran, jichž se dotčená skupina výrobků týká, jako jsou výrobní odvětví včetně malých a středních podniků a řemeslníků, odborové organizace, velkoobchodníci, maloobchodníci, dovozci, skupiny zabývající se ochranou životního prostředí a organizace spotřebitelů. Komise za tímto účelem zřídí konzultační fórum, na jehož půdě se tyto strany setkávají. Toto konzultační fórum může být spojeno s konzultačním fórem uvedeným v článku 18 směrnice 2009/125/ES.
1.  Komise při výkonu svých činností podle tohoto nařízení, pokud jde o zavádění štítků nebo změny stupnice štítků podle článku 7 a zřízení databáze podle článku 8, zajistí vyváženou účast zástupců členských států, včetně orgánů dozoru nad trhem, a zúčastněných stran, jichž se dotčená skupina výrobků týká, jako jsou výrobní odvětví včetně malých a středních podniků a řemeslníků, odborové organizace, velkoobchodníci, maloobchodníci, dovozci, skupiny zabývající se ochranou životního prostředí a organizace spotřebitelů, ale i zapojení Evropského parlamentu.
2.  Komise zřídí konzultační fórum, na jehož půdě se za tímto účelem setkávají všechny strany uvedené v odstavci 1. Toto konzultační fórum se může plně nebo částečně překrývat s konzultačním fórem uvedeným v článku 18 směrnice 2009/125/ES. Zápisy ze schůzí konzultačního fóra se zveřejní na veřejném rozhraní databáze zřízené podle článku 8.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 10 – pododstavec 2
Pokud je to vhodné, Komise před přijetím aktů v přenesené pravomoci ověří provedení a obsah štítků pro konkrétní skupiny výrobků za účasti spotřebitelů, aby zajistila, že jsou pro ně tyto štítky jasně srozumitelné.
3.  Pokud je to vhodné, Komise před přijetím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle tohoto nařízení ověří provedení a obsah štítků pro konkrétní skupiny výrobků za účasti reprezentativních skupin spotřebitelů z Unie, aby zajistila, že jsou pro ně tyto štítky jasně srozumitelné.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 11 – pododstavec 1
Komise po konzultaci s konzultačním fórem uvedeným v článku 10 vypracuje pracovní plán a zveřejní jej. Pracovní plán stanoví orientační seznam skupin výrobků, které se považují za prioritní pro přijetí aktů v přenesené pravomoci. Pracovní plán rovněž stanoví plánované přezkumy a změny stupnic štítků pro výrobky či skupiny výrobků. Komise může pracovní plán pravidelně měnit po konzultaci s konzultačním fórem. Pracovní plán může být spojen s pracovním plánem, který vyžaduje článek 16 směrnice 2009/125/ES.
1.  Komise po konzultaci s konzultačním fórem uvedeným v článku 10 příjme akty v přenesené pravomoci podle článku 13, kterými se doplňuje toto nařízení za účelem stanovení dlouhodobého pracovního plánu a jeho zveřejnění, a to i prostřednictvím veřejného rozhraní databáze výrobků zřízené v souladu s článkem 8.
2.  Komise rozdělí pracovní plán na oddíly, v nichž budou stanoveny priority pro zavádění štítků energetické účinnosti u nových skupin výrobků a pro změny stupnice štítků pro skupiny výrobků.
Komise zajistí nezbytné zdroje pro tento plán a jeho soudržnost.
Pracovní plán může být spojen s pracovním plánem týkajícím se ekodesignu, který vyžaduje článek 16 směrnice 2009/125/ES.
Komise pracovní plán po konzultaci s konzultačním fórem pravidelně aktualizuje. Evropský parlament a Rada jsou každoročně o pokroku spojeném s tímto plánem informovány a musí být oficiálně vyrozuměny v případě jakýchkoli jeho změn.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, pokud jde o podrobné požadavky vztahující se na štítky pro konkrétní skupiny výrobků spojených se spotřebou energie („konkrétní skupiny výrobků“).
1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13 za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví podrobné požadavky vztahující se na štítky pro konkrétní skupiny výrobků spojených se spotřebou energie („konkrétní skupiny výrobků“).
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.   Akty v přenesené pravomoci stanoví konkrétní skupiny výrobků, které splňují tato kritéria:
2.   Akty v přenesené pravomoci stanoví konkrétní skupiny výrobků, které splňují tato kritéria:
a)   skupina výrobků má podle posledních dostupných údajů a vzhledem k množství uváděnému na trh Unie významný potenciál k úspoře energie a případně jiných zdrojů;
a)   vzhledem ke způsobu, jakým v současnosti pronikají na trh Unie, mají významný potenciál k úspoře energie a případně jiných zdrojů;
b)   u skupin výrobků s rovnocennou funkcí existují velké rozdíly v příslušných úrovních výkonnosti;
b)   v rámci skupiny výrobků existují u modelů výrobků s rovnocennou funkcí velké rozdíly v úrovních energetické účinnosti;
c)   neexistuje významný negativní dopad, pokud jde o cenovou dostupnost a náklady během životního cyklu skupiny výrobků.
c)   s výrobkem není z hlediska uživatele spojen žádný významný negativní dopad, pokud jde o cenovou dostupnost, náklady během životního cyklu a funkčnost.
Pozměňovací návrhy 73 a 98
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3
3.   Akty v přenesené pravomoci týkající se konkrétních skupin výrobků stanoví zejména:
3.   Akty v přenesené pravomoci týkající se konkrétních skupin výrobků stanoví pro dotčenou skupinu výrobků zejména:
a)   definici konkrétních skupin výrobků spadajících pod definici „výrobku spojeného se spotřebou energie“ uvedenou v čl. 2 bodě 11, na které se má uvedený akt vztahovat;
a)   definici výrobků spojených se spotřebou energie, na které se má uvedený akt vztahovat;
b)   provedení a obsah energetického štítku včetně stupnice od A do G znázorňující spotřebu energie, přičemž provedení musí být v co nejvyšší míře jednotné u všech skupin výrobků a musí být ve všech případech srozumitelné a čitelné;
b)   provedení, rozměry a obsah energetického štítku, který musí být v každém případě jasný a čitelný, aby byly zohledněny také potřeby zrakově postižených zákazníků, a na viditelném místě uvádět následující informace, jež určí příslušný akt v přenesené pravomoci:
(i)  stupnici od A do G znázorňující třídu energetické účinnosti odpovídajícího modelu výrobku, přičemž provedení musí být v co nejvyšší míře jednotné u všech skupin výrobků;
(ii)  absolutní spotřebu energie v kWh uvedenou za rok nebo za jakýkoli relevantní časový úsek;
c)   případně využívání jiných zdrojů a doplňující informace týkající se výrobků spojených se spotřebou energie; v takovém případě štítek zdůrazní energetickou účinnost výrobku;
c)   případně využívání jiných zdrojů a doplňující informace týkající se výrobků spojených se spotřebou energie; v takovém případě štítek zdůrazní energetickou účinnost výrobku;
ca)  případně odkaz na štítku, který by zákazníkům umožnil identifikovat výrobky s funkcemi propojitelnosti (např. chytré spotřebiče);
d)   místo, kde musí být energetický štítek vystaven, například zda má být připevněn k výrobku, vytištěn na obalu, poskytnut v elektronickém formátu nebo vystaven online;
d)   místo, kde musí být energetický štítek vystaven, například zda má být připevněn k výrobku, aniž by ho poškozoval, vytištěn na obalu, poskytnut v elektronickém formátu nebo vystaven online;
e)   případně elektronické prostředky pro označování výrobků;
e)   případně elektronické prostředky pro označování výrobků;
f)   způsob, jakým mají být energetický štítek a technické informace poskytnuty v případě prodeje na dálku;
f)   způsob, jakým mají být energetický štítek a technické informace poskytnuty v případě prodeje na dálku;
g)   obsah a případně též úpravu a další podrobnosti, pokud jde o technickou dokumentaci a informační list výrobku;
g)   požadovaný obsah a případně též úpravu a další podrobnosti, pokud jde o informační list výrobku a technickou dokumentaci;
h)   skutečnost, že při ověřování shody s požadavky lze použít pouze tolerance, které jsou stanoveny v aktu či aktech v přenesené pravomoci;
h)   skutečnost, že při ověřování shody s požadavky lze použít pouze tolerance, které jsou stanoveny v aktu či aktech v přenesené pravomoci;
i)   povinnosti dodavatelů a obchodníků, pokud jde o databázi výrobků;
i)   povinnosti dodavatelů a obchodníků, pokud jde o databázi výrobků;
j)   konkrétní údaj o energetické třídě, který má být součástí reklam a propagačních materiálů technického charakteru, včetně požadavku, že musí být čitelný a viditelný;
j)   popřípadě konkrétní údaj o energetické třídě, který má být součástí reklam a propagačních materiálů technického charakteru, včetně požadavku, že musí být čitelný a viditelný;
k)   postupy posouzení shody a metody měření a výpočtů, které mají být použity za účelem stanovení údajů na energetickém štítku a v informačním listu výrobku;
k)   postupy posouzení shody a metody měření a výpočtů, jak je stanoveno v článku 9, které mají být použity za účelem stanovení údajů na energetickém štítku a v informačním listu výrobku, včetně definice indexu energetické účinnosti či obdobného parametru a jeho stupňů A až G určujících třídy energetické účinnosti;
l)  zda je u větších spotřebičů k dosažení dané energetické třídy vyžadována vyšší energetická účinnost;
l)  zda je u větších spotřebičů k dosažení dané energetické třídy vyžadována vyšší energetická účinnost;
m)   úpravu veškerých dalších odkazů uvedených na energetickém štítku, které zákazníkům umožňují elektronický přístup k podrobnějším informacím o vlastnostech výrobku, které jsou uvedeny v informačním listu výrobku;
m)   úpravu veškerých dalších odkazů uvedených na energetickém štítku, které zákazníkům umožňují elektronický přístup k podrobnějším informacím o vlastnostech výrobku, které jsou uvedeny v informačním listu výrobku;
n)   zda a jakým způsobem by se energetické třídy popisující spotřebu energie dotčeného výrobku během používání měly zobrazovat na inteligentních měřičích nebo na interaktivní obrazovce výrobku;
n)   zda a jakým způsobem by se energetické třídy popisující spotřebu energie dotčeného výrobku během používání měly zobrazovat na inteligentních měřičích nebo na interaktivní obrazovce výrobku;
o)   datum hodnocení a případného přezkumu aktu v přenesené pravomoci.
o)   datum hodnocení a případného přezkumu aktu v přenesené pravomoci;
Pokud jde o obsah štítku uvedený v prvním pododstavci písm. b), klasifikační stupně A až G odpovídají významné úspoře energie a nákladů z hlediska zákazníka.
Pokud jde o úpravu odkazů uvedenou v prvním pododstavci písm. m), tyto odkazy mohou mít podobu internetové adresy, QR kódu, odkazu na štítcích dostupných online či jakoukoli jinou podobu vhodnou pro spotřebitele.
Pokud jde o úpravu odkazů uvedenou v prvním pododstavci písm. l), tyto odkazy mohou mít podobu internetové adresy, dynamického QR kódu, odkazu na štítcích dostupných online či jakoukoli jinou podobu vhodnou pro spotřebitele odkazující na veřejné rozhraní databáze zřízené podle článku 8.
Zavedení štítku pro určitý výrobek, na který se má vztahovat akt v přenesené pravomoci, nesmí mít z hlediska uživatele významný negativní dopad na funkčnost výrobku.
Informační list výrobku uvedený v prvním pododstavci písm. g) poskytuje přímé odkazy na veřejné rozhraní databáze zřízené podle článku 8 a je zákazníkům k dispozici ve všech úředních jazycích Unie používaných na vnitrostátních trzích, na něž je daný model výrobku dodáván.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, pokud jde o provozní podrobnosti týkající se databáze výrobků, včetně případných povinností dodavatelů a obchodníků.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, které doplňují toto nařízení tím, že stanoví provozní podrobnosti týkající se databáze výrobků, včetně případných povinností dodavatelů a obchodníků.
Pokud jde o informace uvedené v prvním pododstavci písm. g) , za účelem zajištění řádné ochrany důvěrných informací a technické dokumentace musí být v těchto aktech v přenesené pravomoci stanoveno, jaké informace mají být do databáze výrobků zaneseny a jaké informace budou poskytnuty na žádost vnitrostátních orgánů a Komise.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komise vede aktualizovaný přehled všech aktů v přenesené pravomoci, které doplňují toto nařízení, a aktů, jež rozvíjejí směrnici 2009/125/ES o ekodesignu, včetně úplných odkazů na všechny harmonizované normy vyhovující příslušným metodám měření a výpočtů, jak je stanoveno v článku 9, a tento přehled zveřejňuje.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 7 a 12 je Komisi svěřena na dobu neurčitou od data použitelnosti tohoto nařízení.
2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 7, čl. 8 odst. 4, čl. 11 odst. 1 a článku 12 je Komisi svěřena na dobu šesti let ode dne 1. ledna 2017.
Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem příslušného šestiletého období.
Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3
3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 7 a 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci uvedené v tomto nařízení. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 7, čl. 8 odst. 4, čl. 11 odst. 1 a článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)
3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5
5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 7 a 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady může být tato lhůta prodloužena o dva měsíce.
5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7, čl. 8 odst. 4, čl. 11 odst. 1 a článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
Do osmi let od vstupu tohoto nařízení v platnost Komise posoudí jeho uplatňování a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Ve zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení umožnilo zákazníkům vybírat účinnější výrobky, přičemž vezme v úvahu jeho dopady na podnikání.
Do … [šest let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise posoudí jeho uplatňování a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Ve zprávě posoudí, jak účinně toto nařízení a jeho akty v přenesené pravomoci umožnily zákazníkům vybírat energeticky účinnější výrobky, přičemž vezme v úvahu kritéria, jako jsou jejich dopady na podnikání, spotřebu energie, emise skleníkových plynů, dozor nad trhem a náklady spojené se zřízením a udržováním databáze.
Při hodnocení prováděném podle prvního pododstavce se přímo použijí výroční zprávy o následných opatřeních týkající se prosazování a dozoru nad trhem podle článku 5.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3
Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. d) se však použije ode dne 1. ledna 2019.
Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. d) se však použije, jakmile bude veřejné rozhraní databáze výrobků zřízené podle článku 8 plně funkční, v každém případě nejpozději dne 1. ledna 2018.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Příloha I – nadpis a bod 1
Informace obsažené v databázi výrobků
Informace obsažené v databázi výrobků a funkční požadavky
1.   Zveřejňované informace o výrobku:
1.   Informace, které musí zahrnovat veřejné rozhraní databáze:
a)   název nebo ochranná známka výrobce nebo dodavatele;
a)   název nebo ochranná známka, adresa, kontaktní údaje a další právní identifikace dodavatele;
aa)  kontaktní údaje orgánů dozoru nad trhem na úrovni členských států;
b)   identifikační značka (značky) modelu, a rovněž všech rovnocenných modelů;
b)   identifikační značka (značky) modelu, a rovněž všech rovnocenných modelů;
c)   štítek v elektronické podobě;
c)   štítek v elektronické podobě;
d)   třída (třídy) a další parametry na štítku;
d)   třída (třídy) energetické účinnosti a další parametry na štítku;
e)   informační list výrobku v elektronické podobě.
e)   parametry informačního listu výrobku v elektronické podobě;
ea)  vzdělávací a informační kampaně členských států podle čl. 4 odst. 4;
eb)  pracovní plán Komise, jak je uvedeno v článku 11;
ec)  zápisy z konzultačního fóra;
ed)  přehled aktů v přenesené pravomoci a použitelných harmonizovaných norem.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2
2.   Informace o souladu dostupné pouze orgánům dozoru nad trhem členských států a Komisi:
2.   Informace, které musí zahrnovat rozhraní databáze s informacemi o souladu:
a)   technická dokumentace stanovená v příslušném aktu v přenesené pravomoci;
a)   zkušební protokol nebo podobné technické doklady umožňující posoudit soulad se všemi požadavky v příslušném aktu v přenesené pravomoci, včetně zkušební metody a sérií měření;
b)   zkušební protokol nebo podobné technické doklady umožňující posoudit soulad se všemi požadavky v příslušném aktu v přenesené pravomoci;
b)   dočasná opatření přijatá v oblasti dozoru nad trhem souvisejícího s tímto nařízením;
c)   název a adresa dodavatele;
c)   technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. c):
ca)  přímé kontaktní údaje orgánů dozoru nad trhem na úrovni členských států a koordinace Komise;
cb)  výsledky kontrol souladu prováděných členskými státy a Komisí a případná nápravná opatření a restriktivní opatření, jež přijaly orgány dozoru nad trhem uvedené v článcích 5 a 6;
d)  kontaktní údaje zástupce dodavatele.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 a (nový)
2a.  Funkční požadavky na veřejné rozhraní databáze:
a)  pro každý model výrobku je v něm veden zvláštní záznam;
b)  umožňuje, aby spotřebitelé snadno zjistili nejvyšší zastoupenou energetickou třídu v každé skupině výrobků, a mohli tak porovnat vlastnosti modelu a zvolit energeticky nejúčinnější výrobky;
c)  pro každý výrobek vytváří energetický štítek v podobě jednoho souboru, který je možno zobrazit a tisknout, a dále jazykové verze úplného informačního listu výrobku pokrývající všechny úřední jazyky Unie;
d)  informace musí být ve formátu umožňujícím strojové čtení, třídění a vyhledávání, dodržovat otevřené standardy pro užití třetí stranou a být poskytovány bezplatně;
e)  nadbytečnému registrování je automaticky zamezováno;
f)  je zavedena a provozována on-line asistenční služba či kontaktní místo pro spotřebitele a rozhraní na ni jasně odkazuje.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 b (nový)
2b.  Funkční požadavky na rozhraní databáze s informacemi o souladu:
a)  v zájmu ochrany důvěrných informací musí být přijata přísná bezpečnostní opatření;
b)  přístupová práva jsou založena na zásadě „vědět jen to nejnutnější“;
c)  uvede se odkaz na informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS).

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 61 odst.2 druhého pododstavce (A8-0213/2016).

Právní upozornění - Ochrana soukromí