Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0149(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0213/2016

Indgivne tekster :

A8-0213/2016

Forhandlinger :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Stemmeforklaringer
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Vedtagne tekster
PDF 494kWORD 322k
Onsdag den 6. juli 2016 - Strasbourg
Energieffektivitetsmærkning ***I
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

Europa-Parlamentets ændringer af 6. juli 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Den Europæiske Union er fast besluttet på at opbygge en energiunion med en fremadrettet klimapolitik. Energieffektivitet er et afgørende element i Den Europæiske Unions klima- og energipolitik frem til 2030 og er nøglen til at dæmpe efterspørgslen efter energi.
(1)  Den Europæiske Union er fast besluttet på at opbygge en energiunion med en fremadrettet energi- og klimapolitik. Energieffektivitet er et afgørende element i Den Europæiske Unions klima- og energipolitik frem til 2030 og er nøglen til at dæmpe efterspørgslen efter energi og begrænse drivhusgasemissioner.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Energieffektivitetsmærkning gør det muligt for forbrugerne at træffe velunderbyggede valg vedrørende produkters energiforbrug og dermed fremme innovation.
(2)  Energieffektivitetsmærkning gør det muligt for forbrugerne at træffe velunderbyggede valg vedrørende effektive og bæredygtige energirelaterede produkter og yder dermed et væsentligt bidrag til energibesparelser og til at mindske energiregninger og fremmer samtidig innovation og investeringer i fremstillingen af mere energieffektive produkter.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Det er hensigtsmæssigt at erstatte direktiv 2010/30/EU med en forordning, som bibeholder det samme anvendelsesområde, men som ændrer og forbedrer nogle af direktivets bestemmelser for at tydeliggøre og ajourføre indholdet af disse. En forordning er det mest hensigtsmæssige retlige instrument, da det fastsætter tydelige og detaljerede bestemmelser, som ikke giver mulighed for uensartet gennemførelse i medlemsstaterne og dermed sikrer en højere grad af harmonisering i hele EU. En harmoniseret lovramme på EU-plan frem for på medlemsstatsplan nedbringer omkostningerne for producenterne og sikrer lige konkurrencevilkår. Harmonisering i hele Unionen sikrer den frie bevægelighed for varer i hele det indre marked.
(4)  Det er hensigtsmæssigt at erstatte direktiv 2010/30/EU med en forordning, som bibeholder det samme anvendelsesområde, men som ændrer og forbedrer nogle af direktivets bestemmelser for at tydeliggøre og ajourføre indholdet af disse, under hensyntagen til de hurtige teknologiske fremskridt, der er opnået gennem de seneste år inden for energieffektivitet i produkter. En forordning er det mest hensigtsmæssige retlige instrument, da det fastsætter tydelige og detaljerede bestemmelser, som ikke giver mulighed for uensartet gennemførelse i medlemsstaterne og dermed sikrer en højere grad af harmonisering i hele Unionen. En harmoniseret lovramme på EU-plan frem for på medlemsstatsplan nedbringer omkostningerne for producenterne i hele værdikæden og sikrer lige konkurrencevilkår. Harmonisering i hele Unionen sikrer den frie bevægelighed for varer i hele det indre marked.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   Det er hensigtsmæssigt at fritage brugte produkter fra denne forordning, hvilket omfatter alle de produkter, der er blevet taget i brug, før de blev gjort tilgængelige på markedet for anden gang eller mere.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)
(4b)   Eftersom energiforbruget i transportmidler for personer eller varer er direkte eller indirekte reguleret af anden EU-lovgivning og andre EU-politikker, er det hensigtsmæssigt fortsat at lade dem være undtaget fra denne forordnings anvendelsesområde. Denne undtagelse omfatter transportmidler, hvis motor forbliver på samme sted under drift, såsom elevatorer, rulletrapper og båndtransportører.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Forbedring af energirelaterede produkters effektivitet gennem bevidste forbrugervalg vil gavne EU’s økonomi som helhed, fremme innovation og bidrage til opfyldelsen af EU’s energieffektivitetsmål for 2020 og 2030. Det vil også gøre det muligt for forbrugerne at spare penge.
(7)  Forbedring af energirelaterede produkters effektivitet gennem bevidste forbrugervalg og øget samfundsmæssig bevidsthed vil gavne Unionens økonomi som helhed, reducere energiefterspørgslen og give besparelser på energiregninger. Det bidrager desuden til energisikkerhed, tilvejebringer et incitament for forskning, innovation og investeringer i energieffektivitet og giver de industrier, der udvikler og producerer de mest energieffektive produkter, mulighed for at få en konkurrencefordel. Det vil også bidrage til opfyldelsen af Unionens energieffektivitetsmål for 2020 og 2030 og Unionens miljø- og klimamål.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)   I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23. og 24. oktober 2014 er fastsat et vejledende mål på EU-plan på mindst 27 % forbedring af energieffektiviteten i 2030 i forhold til prognoserne for det fremtidige energiforbrug. Dette mål tages op til fornyet overvejelse i 2020 på baggrund af et ønsket EU-mål på 30 %. I konklusionerne er desuden fastsat et bindende EU-mål på mindst 40 % reduktion i drivhusgasemissionerne frem til 2030 i forhold til 1990, herunder 30 % nedbringelse af emissioner i sektorer uden for ETS.
udgår
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Adgang til præcise, relevante og sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters specifikke energiforbrug letter forbrugerens valg til fordel for disse produkter, der forbruger mindre energi og andre væsentlige ressourcer i brugsfasen. Et standardiseret obligatorisk energimærke er et effektivt middel til at forsyne potentielle kunder med sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters energiforbrug. Det bør suppleres med et produktdatablad. Energimærket skal være let genkendeligt, enkelt og kortfattet. Med dette mål for øje bør energimærkets nuværende farveskala fra mørkegrøn til rød bibeholdes som grundlag for oplysninger til forbrugerne om produkternes energieffektivitet. En klassificering med bogstaver fra A til G har vist sig at være mest effektiv for kunderne. I situationer, hvor produkter på grund af kravene til miljøvenligt design i medfør af direktiv 2009/125/EF ikke længere kan inddeles i klasse "F" eller "G", bør disse klasser ikke vises på energimærket. I særlige tilfælde bør dette også gælde for klasse "D" og "E", men denne situation vil dog sandsynligvis ikke opstå, da mærket vil blive nyskaleret, når hovedparten af produktmodellerne ligger i de to bedste klasser.
(9)  Adgang til præcise, relevante, verificerbare og sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters specifikke energiforbrug letter forbrugerens valg til fordel for disse produkter, der forbruger mindre energi og andre væsentlige ressourcer i brugsfasen for at opnå en vis ydeevne, og som derfor har lavere livscyklusomkostninger. Et standardiseret obligatorisk energimærke er et effektivt middel til at forsyne potentielle kunder med sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters energieffektivitet og absolutte energiforbrug. Det bør suppleres med et produktdatablad, der er benævnt "datablad" i de delegerede retsakter vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU, og som kan stilles til rådighed i elektronisk form. Energimærket skal være kortfattet og baseret på korrekte målings- og beregningsmetoder samt være let genkendeligt og forståeligt. Med dette mål for øje bør energimærkets fastlagte sæt af farver fra mørkegrøn til rød bibeholdes som grundlag for oplysninger til forbrugerne om produkternes energieffektivitet. Den kendte klassificering med bogstaver fra A til G har vist sig at være mest effektiv for kunderne. Den ensartede anvendelse heraf på tværs af produktgrupper bør øge gennemsigtigheden og kundernes forståelse heraf. I situationer, hvor produkter på grund af kravene til miljøvenligt design i medfør af direktiv 2009/125/EF1a ikke længere kan inddeles i klasse "F" eller "G", bør disse klasser under alle omstændigheder vises på energimærket i mørkegråt for at fastholde en ensartet skala fra A til G for samtlige produktgrupper. I den forbindelse bør energimærkets farveskala fra mørkegrøn til rød bibeholdes for de resterende øvre klasser og bør kun finde anvendelse på nye produktenheder, der bringes i omsætning.
_______________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10).
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Fremskridt inden for digital teknologi giver mulighed for alternative måder at levere og vise mærker elektronisk, f.eks. på internettet, men også på elektroniske skilte i forretninger. Med sigte på at udnytte sådanne fremskridt bør denne forordning gøre det muligt at anvende elektroniske energimærker som erstatning for eller supplement til det fysiske energimærke. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vise energimærket, som f.eks. ved visse former for fjernsalg og i reklamer og teknisk salgsmateriale, bør potentielle kunder i det mindste få oplysning om produktets energiklasse.
(10)  Fremskridt inden for digital teknologi giver mulighed for alternative måder at levere og vise mærker elektronisk, f.eks. på internettet, men også på elektroniske skilte i forretninger. Med sigte på at udnytte sådanne fremskridt bør denne forordning gøre det muligt at anvende elektroniske energimærker som supplement til det trykte energimærke. Dette har ikke indvirkning på leverandørens pligt til at medsende et trykt energimærke med hver produktenhed til forhandleren. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at vise energimærket, bør potentielle kunder i det mindste få oplysning om produktmodellens energiklasse. I de delegerede retsakter for specifikke produktgrupper kan der også indføres alternative bestemmelser for visning af energimærket for små produkter, og når identiske produkter vises sammen i store mængder.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Producenterne reagerer på energimærket ved at skabe stadig mere effektive produkter. Denne teknologiske udvikling fører til, at produkter hovedsageligt inddeles i de bedste energieffektivitetsklasser på mærket. Yderligere produktdifferentiering kan blive nødvendig for at give kunderne en korrekt sammenligning, hvilket gør det nødvendigt at nyskalere energimærker. Hvad angår hyppigheden af en sådan nyskalering, vil et tidsrum på ca. ti år være passende, idet der tages hensyn til at undgå unødig belastning af producenterne. Denne forordning bør derfor fastlægge nærmere regler for nyskalering for at opnå størst mulig retssikkerhed for leverandører og forhandlere. Et nyskaleret energimærke vil have tomme topklasser for at opmuntre til teknologiske fremskridt og give mulighed for udvikling og anerkendelse af stadig mere effektive produkter. Når et energimærke nyskaleres, bør det undgås at skabe forvirring hos kunderne ved at erstatte alle energimærker inden for kort tid.
(11)  Producenterne reagerer på energimærket ved at udvikle stadig mere effektive produkter og bringe dem i omsætning. Sideløbende hermed standser de produktionen af mindre effektive produkter og tilskyndes hertil gennem EU-lovgivningen om miljøvenligt design. Denne teknologiske udvikling fører til, at produktmodeller hovedsageligt inddeles i de bedste energieffektivitetsklasser på mærket. Yderligere produktdifferentiering kan blive nødvendig for at give kunderne en korrekt sammenligning, hvilket gør det nødvendigt at nyskalere energimærker. Hvad angår hyppigheden af en sådan nyskalering, vil et tidsrum på ca. ti år være ønskeligt, idet der tages hensyn til at undgå unødig belastning af producenterne og forhandlerne og med særlig fokus på små virksomheder. En sådan fremgangsmåde bør undgå unødvendige eller ineffektive nyskaleringer, som ville være til skade for både producenter og forbrugere. Denne forordning bør derfor fastlægge nærmere regler for nyskalering for at opnå størst mulig retssikkerhed for leverandører og forhandlere. Inden en eventuel nyskalering bør Kommissionen foretage en grundig forberedende undersøgelse. Afhængigt af produktgruppe og baseret på en detaljeret vurdering af dets potentiale bør et nyskaleret energimærke have tom plads øverst på skalaen for at opmuntre til teknologiske fremskridt og give mulighed for udvikling og anerkendelse af stadig mere effektive produktmodeller. Når et energimærke nyskaleres, bør det undgås at skabe forvirring hos kunderne ved at erstatte alle energimærker inden for kort og rimelig tid og ved at gøre det nyskalerede mærkes visuelle fremtræden let at skelne fra det gamle mærke sammen med passende forbrugeroplysningskampagner, der tydeligt angiver, at en ny version er blevet introduceret, hvilket har medført en forbedret klassificering af apparatet.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)   Den nuværende udvikling af mærker, der er indført ved delegerede retsakter vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU, giver anledning til behovet for en indledende nyskalering af eksisterende mærker for at sikre en ensartet skala fra A til G og tilpasse dem til kravene i denne forordning.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  For at bevare kundernes tillid til energimærket, bør andre mærker, der efterligner energimærkningen, ikke være tilladt for energirelaterede produkter. Yderligere energimærker, mærker, symboler eller påskrifter, der kan vildlede eller forvirre kunderne med hensyn til energiforbrug, bør heller ikke være tilladt.
(14)  For at bevare kundernes tillid til energimærket, bør brug af andre mærker, der efterligner energimærkningen, ikke være tilladt for energirelaterede produkter. Yderligere energimærker, mærker, symboler eller påskrifter, der ikke er klart differentieret fra energieffektivitetsmærket, og som kan vildlede eller forvirre kunderne med hensyn til energiforbrug, eller andre kendetegn, der er omfattet af den relevante delegerede retsakt, bør heller ikke være tilladt.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af EU-markedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på energirelaterede produkter. I betragtning af princippet om varers fri bevægelighed er det tvingende nødvendigt, at medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder samarbejder. Et sådant samarbejde om energimærkning bør styrkes med Kommissionens støtte.
(15)  Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af EU-markedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på energirelaterede produkter. I betragtning af princippet om varers fri bevægelighed er det tvingende nødvendigt, at medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder samarbejder effektivt gennem en konstant udveksling af oplysninger, navnlig i forbindelse med resultaterne af produktoverensstemmelsesvurderinger og konsekvenserne heraf. Desuden bør medlemsstaternes toldmyndigheder inddrages i udvekslingen af oplysninger om energirelaterede produkter, der er importeret fra tredjelande til Unionen. De Administrative Samarbejdsgrupper (ADCO) om Miljøvenligt Design og Energimærkning bør styrkes og forbedres af Kommissionen som ramme for markedsovervågningsmyndighedernes samarbejde.
__________________
__________________
21 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.
21 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)   For at sikre en mere effektiv overvågning af og fair konkurrencebetingelser på EU-markedet og anvende knappe ressourcer på den mest effektive måde bør nationale markedsovervågningsmyndigheder også udføre overensstemmelsesovervågning gennem fysisk produktprøvning og informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS) for at udveksle oplysninger om planlagt og gennemført produktprøvning, gøre prøvningsprotokollen tilgængelig og dele resultaterne af deres prøvninger, således at gentagelser af prøvninger kan undgås, og vejen for regionale ekspertisecentre for fysisk prøvning kan banes. Resultaterne bør også deles, når en prøvning viser, at der ikke har været en overtrædelse.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  For at lette overvågningen af overholdelsen og forelægge ajourførte markedsdata til brug i lovgivningsprocessen for revisioner af produktspecifikke energimærker og oplysningsskemaer bør leverandører indføre deres produktoverensstemmelsesoplysninger elektronisk i en database, der oprettes af Kommissionen. Oplysningerne bør gøres offentligt tilgængelig for at give kunderne adgang til oplysninger og for at give mulighed for alternative måder for forhandlere at modtage energimærker. Markedsovervågningsmyndighederne bør have adgang til oplysningerne i databasen.
(16)  For at oprette et nyttigt værktøj for forbrugerne, lette overvågningen af overholdelsen og forelægge ajourførte markedsdata til brug i lovgivningsprocessen for revisioner af produktspecifikke energimærker og oplysningsskemaer bør leverandører, uden at det berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til markedsovervågning, indføre de påkrævede produktoverensstemmelsesoplysninger elektronisk i en database, der oprettes og vedligeholdes af Kommissionen. Den del af oplysningerne, der er henvendt til forbrugerne, bør gøres offentligt tilgængelig på produktdatabasens offentlige grænseflade. Disse oplysninger bør stilles tilgængelige som åbne data for at give "app"-udviklere og andre sammenligningsværktøjer mulighed for at anvende dem. Nem direkte adgang til produktdatabasens offentlige grænseflade bør lettes gennem en dynamisk Quick Response-kode (QR-kode) eller andre brugerorienterede redskaber, der er medtaget på det trykte energimærke. Leverandører bør stille yderligere oplysninger til rådighed om produktdatabasens overensstemmelsesgrænseflade, både for markedsovervågningsmyndighederne og Kommissionen. Der bør gælde strenge databeskyttelsesregler for databasen. Hvis de tekniske oplysninger er følsomme, bør markedsovervågningsmyndighederne have beføjelse til i nødvendigt omfang at få adgang til oplysningerne i overensstemmelse med leverandørernes forpligtelse til at samarbejde.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)   Kommissionen bør etablere og vedligeholde en onlineportal, der giver markedsovervågningsmyndigheder adgang til detaljerede produktoplysninger på leverandørernes servere.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Energiforbrug og andre oplysninger om produkter, der er omfattet af specifikke krav i henhold til denne forordning, bør måles ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder. Det gavner det indre marked, at der findes standarder, der er harmoniseretEU-plan. I mangel af offentliggjorte standarder på tidspunktet for anvendelsen af produktspecifikke krav bør Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre midlertidige måle- og beregningsmetoder for disse produktspecifikke krav. Når en henvisning til en standard er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, bør overholdelsen af denne skabe en formodning om overensstemmelse med målemetoder for de produktspecifikke krav, der er vedtaget på grundlag af denne forordning.
(19)  Det absolutte energiforbrug og andre miljø- og resultatoplysninger om produkter, der er omfattet af specifikke krav i henhold til denne forordning, bør måles i overensstemmelse med harmoniserede standarder og metoder og ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder. Disse metoder og dette prøvningsmiljø bør både for leverandører og markedsovervågningsmyndigheder være så tæt som muligt på en gennemsnitlig forbrugers reelle brug af et givet produkt og robuste for at afskrække fra tilsigtet og utilsigtet omgåelse. Energieffektivitetsklassen bør ikke udelukkende være baseret på den mest energieffektive indstilling eller miljøvenlige tilstand, når dette med sandsynlighed ikke afspejler den gennemsnitlige forbrugeradfærd. Toleranceværdier og valgfri testparametre bør etableres på en sådan måde, at de ikke medfører betydelige variationer i effektivitetsgevinster, som eventuelt kan ændre et produkts energieffektivitetsklasse. Tilladte afvigelser mellem afprøvede og erklærede resultater bør begrænses til den statistiske målingsusikkerhed. I mangel af offentliggjorte standarder på tidspunktet for anvendelsen af produktspecifikke krav bør Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre midlertidige måle- og beregningsmetoder for disse produktspecifikke krav. Når en henvisning til en standard er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, bør overholdelsen af denne skabe en formodning om overensstemmelse med målemetoder for de produktspecifikke krav, der er vedtaget på grundlag af denne forordning.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Kommissionen bør udarbejde en arbejdsplan for revisionen af energimærker for bestemte produkter, herunder en vejledende liste over yderligere energirelaterede produkter, for hvilke der kunne fastsættes en energimærkning. Første led i gennemførelsen af arbejdsplanen bør være en teknisk, miljømæssig og økonomisk analyse af de pågældende produktgrupper. Denne analyse bør også omfatte supplerende oplysninger, herunder muligheden for - og omkostningerne ved – at forsyne forbrugerne med oplysninger om et energirelateret produkts præstationer, såsom dets absolutte energiforbrug, dets holdbarhed og dets miljøpræstationer, i overensstemmelse med målet om at fremme en cirkulær økonomi. Sådanne supplerende oplysninger bør gøre mærket lettere at forstå og mere effektivt for forbrugerne og bør ikke have nogen negative konsekvenser for forbrugerne.
(20)  Baseret på denne forordnings anvendelsesområde bør Kommissionen udarbejde en langsigtet arbejdsplan for revisionen af energimærker for bestemte produkter, herunder en vejledende liste over yderligere energirelaterede produkter, for hvilke der kunne fastsættes en energimærkning, og ajourføre den arbejdsplan periodisk. Kommissionen bør hver år underrette Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort med arbejdsplanen.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
(20a)   Første led i gennemførelsen af arbejdsplanen bør være en teknisk, miljømæssig og økonomisk analyse af de pågældende produktgrupper. Denne analyse bør også omfatte supplerende oplysninger, herunder muligheden for og omkostningerne ved at forsyne forbrugerne med nøjagtige oplysninger om en energirelateret produktmodels præstationer, som f.eks. livscyklusomkostninger, reparationsmuligheder, tilslutningsmuligheder, indhold af genanvendt materiale, holdbarhed og miljøpræstationer eller indeks for kombinerede energieffektivitetspræstationer, i overensstemmelse med målet om at fremme en cirkulær økonomi. Sådanne supplerende oplysninger bør gøre energimærket lettere at forstå og mere effektivt for forbrugerne og bør ikke have negative konsekvenser for forbrugerne.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 og 2
1.  Denne forordning fastsætter rammevilkår for angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger under anvendelsen samt supplerende oplysninger om energirelaterede produkter for at give forbrugerne mulighed for at vælge mere effektive produkter.
1.  Denne forordning fastsætter rammevilkår, der finder anvendelse på energirelaterede produkter og giver dem et energimærke vedrørende energieffektivitet, absolut energiforbrug og andre miljø- og præstationsmæssige karakteristika. Den giver kunderne mulighed for at vælge mere energieffektive produkter for at reducere deres energiforbrug.
2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:
2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:
a)  brugte produkter
a)  brugte produkter
b)  transportmidler for personer eller varer, undtagen dem, der drives af en stationær motor.
b)  transportmidler for personer eller varer.
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
6)  "producent": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et energirelateret produkt eller får et sådant produkt konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette energirelaterede produkt under sit navn eller varemærke
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
9)  "forhandler": en detailhandler eller anden person, som sælger, udlejer, sælger på afbetaling eller udstiller produkter til kunder
9)  "forhandler": en detailhandler eller anden fysisk eller juridisk person, som sælger, udlejer, sælger på afbetaling eller udstiller produkter til kunder
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
10a)   "energieffektivitet": forholdet mellem resultat i form af ydeevne, tjenesteydelser, varer eller energi og tilførsel i form af energi
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11
11)  "energirelateret produkt": enhver vare eller system eller tjenesteydelse med en indvirkning på energiforbruget under anvendelse, som bringes i omsætning eller tages i brug i Unionen, herunder dele, der skal indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning og tages i brug
11)  "energirelateret produkt" (i det følgende benævnt "produkt"): enhver vare eller ethvert system med en indvirkning på energiforbruget under anvendelse, som bringes i omsætning eller tages i brug i Unionen, herunder dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning og tages i brug som enkeltdele for kunder, og hvis energi- og miljøpræstationer kan vurderes selvstændigt
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13
13)  "energimærke": et grafisk diagram, herunder med en klassificering, der anvender bogstaverne fra A til G med syv forskellige farver, fra mørkegrøn til rød med henblik på at vise energiforbruget
13)  "energimærke": et grafisk diagram i trykt eller elektronisk form, herunder med en lukket skala, der udelukkende anvender bogstaverne fra A til G, og hvor hver klasse svarer til betydelige energibesparelser, med syv forskellige farver, fra mørkegrøn til rød med henblik på at oplyse forbrugerne om energieffektivitet og energiforbrug
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
13a)   "produktgruppe": en gruppe af energirelaterede produkter, som har den samme hovedfunktion;
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17
17)  "produktdatablad": et standardiseret skema med oplysninger om et produkt
17)  "produktdatablad": et standardiseret skema med oplysninger om et produkt i trykt eller elektronisk form
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18
18)  "nyskalere": en periodisk stramning af kravene til at opnå en energiklasse på et energimærke for et bestemt produkt, hvilket for eksisterende energimærker kan indebære fjernelse af visse energiklasser
18)  "nyskalering": en stramning af kravene til at opnå en energiklasse på et energimærke for en bestemt produktgruppe
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19
19)  "nyskaleret energimærke": et energimærke for et bestemt produkt, som er nyskaleret.
19)  "nyskaleret energimærke": et energimærke for en bestemt produktgruppe, som er nyskaleret, og som tydeligt adskiller sig fra de energimærker, der var gældende før nyskaleringen;
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)
(19a)   "intelligent apparat": et apparat, der ved hjælp af avancerede informations- og kommunikationsteknologier og en standardiseret referenceontologi kan aktiveres til at reagere på eksterne stimuli som f.eks. prisinformation, direkte kontrolsignaler sendt trådløst eller via apps, og/eller lokale målinger, og til automatisk at ændre sit energiforbrugsmønster i en mere effektiv retning
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20
20)  "supplerende oplysninger": oplysninger om et energirelateret produkts funktions- og miljømæssige præstationer, såsom dets absolutte energiforbrug og dets holdbarhed, der bygger på data, som kan måles af markedsovervågningsmyndighederne, er entydige og ikke har nogen væsentlige negative konsekvenser for mærkets forståelighed og effektivitet for forbrugerne.
20)  "supplerende oplysninger": alle oplysninger som fastsat i den relevante delegerede retsakt om et energirelateret produkts funktionsmæssige, miljømæssige og ressourceeffektive præstationer, der bygger på data, som kan måles og verificeres af markedsovervågningsmyndighederne, er let forståelige og ikke har nogen væsentlige negative konsekvenser for mærkets effektivitet for forbrugerne
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)
20a)   "produktdatabase": en samling af oplysninger om energirelaterede produkter, der er omfattet af denne forordning og de delegerede retsakter vedtaget i henhold hertil, og som er struktureret systematisk og består af en offentlig grænseflade, som er opbygget som et forbrugerorienteret websted, hvor oplysninger kan konsulteres individuelt ved brug af elektronisk udstyr, og en overensstemmelsesgrænseflade, der er struktureret som en elektronisk platform, der støtter de nationale markedsovervågningsmyndigheders virksomhed, med klart specificerede tilgængeligheds- og sikkerhedskrav.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  Leverandører skal opfylde følgende krav:
1.  Leverandører skal:
a)  de skal sikre, at produkter, der bringes i omsætning, gratis forsynes med nøjagtige energimærker og produktdatablade i overensstemmelse med denne forordning og de relevante delegerede retsakter
a)  sikre, at produkter, der bringes i omsætning, gratis forsynes med nøjagtige trykte energimærker og med produktdatablade for hver enkelt enhed
b)  de skal levere energimærkerne omgående og gratis efter anmodning fra forhandlerne
b)  levere energimærkerne og produktdatabladene gratis senest fem arbejdsdage efter anmodning fra forhandlerne
ba)   tilbyde forhandlerne både de nuværende og de nyskalerede energimærker og produktdatablade i en periode på tre måneder forud for den dato, der er fastsat i den relevante delegerede retsakt
c)  de skal sikre, at oplysningerne på de energimærker og produktdatablade, som de leverer, er nøjagtige, og udarbejde teknisk dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere nøjagtigheden
c)  sikre, at energimærkerne og produktdatabladene er nøjagtige, og udarbejde teknisk dokumentationsmateriale, som gør det muligt at vurdere nøjagtigheden
d)  de skal, før et produkt bringes i omsætning, registrere de oplysninger, der er anført i bilag I, i den produktdatabase, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 8.
d)  indtaste de oplysninger, der er anført i bilag I, i den i henhold til artikel 8 oprettede produktdatabases offentlige grænseflade og overensstemmelsesgrænseflade:
i)   for så vidt angår alle nye modeller, før en enhed af den pågældende model bringes i omsætning
ii)   for så vidt angår alle modeller, der er bragt i omsætning efter den 1. januar 2014, og som fortsat bliver leveret, senest 18 måneder efter, at databasen er fuldt operationel i overensstemmelse med artikel 16
da)   bevare produktdatablade og den tekniske dokumentation i den database, der er oprettet i henhold til artikel 8, i en periode på mindst ti år efter den sidste enhed af produktet er blevet bragt i omsætning
db)   tilvejebringe energimærker for produktgrupper, hvor produktet består af adskillige delsamlinger eller komponenter, hvis energieffektivitet afhænger af disse komponenters særlige kombination.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Leverandører må ikke:
a)   bringe produkter i omsætning, der er udformet således, at deres ydeevne automatisk ændres under prøvningsbetingelser, enten gennem hardware eller software, som er indarbejdet i produktet, med det formål at opnå et bedre niveau
b)   når først produktet er taget i brug, indføre ændringer ved hjælp af softwareopdateringer, som vil være til skade for parametrene for det originale energieffektivitetsmærke som defineret i den relevante delegerede retsakt.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
2.  Forhandlere skal opfylde følgende krav:
2.  Forhandlere skal:
a)  de skal på en synlig måde vise det energimærke, som er stillet til rådighed af leverandøren elleranden vis for et produkt, der er omfattet af en delegeret retsakt
a)  når produktet er til salg, herunder online, vise energimærketen synlig og fremtrædende måde som fastsat i den relevante delegerede retsakt
aa)   erstatte eksisterende energimærker med nyskalerede energimærker, både i forretninger og på internettet, senest tre uger efter den dato, der er fastsat i den relevante delegerede retsakt
b)  de skal, hvis de ikke har et energimærke eller et nyskaleret energimærke
b)  hvis de ikke har et energimærke eller et nyskaleret energimærke, anmode leverandøren herom
i)   anmode leverandøren om energimærket eller et nyskaleret energimærke
ii)   udskrive energimærket fra den produktdatabase, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 8, hvis denne funktion er til rådighed for produktet eller
iii)   udskrive energimærket eller det nyskalerede energimærke fra leverandørens websted, hvis denne funktion er til rådighed for produktet
c)  de skal stille produktdatabladet til rådighed for kunderne.
c)  efter anmodning stille produktdatabladet til rådighed for kunderne, herunder i trykt form.
Ændring 35 + 86
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3
3.  Leverandører og forhandlere skal opfylde følgende krav:
3.  Leverandører og forhandlere:
a)  de skal henvise til produktets energieffektivitetsklasse i al reklame og teknisk salgsmateriale for en bestemt model af produkter i overensstemmelse med den relevante delegerede retsakt
a)  skal henvise til produktets energieffektivitetsklasse i al visuel reklame og teknisk salgsmateriale for en bestemt model af produkter i overensstemmelse med den relevante delegerede retsakt
b)  de skal samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne og træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overholdelse af kravene i denne forordning og dens delegerede retsakter, der hører under deres ansvarsområde, på eget initiativ, eller når det kræves af markedsovervågningsmyndighederne
b)  skal samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne og træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overholdelse i henhold til artikel 5
c)  for produkter omfattet af denne forordning må de ikke levere eller vise andre energimærker, mærker, symboler eller inskriptioner, som ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter, hvis det er sandsynligt, at det vil kunne virke vildledende eller misvisende for kunderne med hensyn til forbruget af energi eller andre væsentlige ressourcer under anvendelse
c)  skal for produkter omfattet af denne forordning afholde sig fra at levere eller vise vildledende, forvirrende eller efterlignende energimærker, mærker, symboler eller inskriptioner vedrørende forbruget af energi eller andre ressourcer under anvendelse
d)   for produkter, der ikke er omfattet af denne forordning, må de ikke levere eller vise energimærker, som efterligner det energimærke, der er defineret i denne forordning.
d)  må for produkter, der ikke er omfattet af denne forordning, ikke levere eller vise energimærker, som efterligner det energimærke, der er defineret i denne forordning.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Alle generelle forpligtelser vedrørende energimærker, der er fastsat i stk. 1-3, finder ligeledes anvendelse på eksisterende, nye og nyskalerede energimærker.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne må ikke forbyde, fastsætte restriktioner for eller lægge hindringer i vejen for, at energirelaterede produkter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter, bringes i omsætning eller ibrugtages på deres område.
1.  Medlemsstaterne må ikke lægge hindringer i vejen for, at produkter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning, bringes i omsætning eller ibrugtages på deres område.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne træffer alle passende foranstaltninger for at sikre, at leverandører og forhandlere overholder forpligtelserne og kravene i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter.
2.  Medlemsstaterne træffer alle passende foranstaltninger for at sikre, at leverandører og forhandlere overholder forpligtelserne og kravene i denne forordning.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  Når medlemsstaterne yder incitamenter i forbindelse med et energirelateret produkt, der er omfattet af denne forordning og nærmere specificeret i en delegeret retsakt, skal de tilskynde til at nå den bedste energieffektivitetsklasse, der er fastsat i den gældende delegerede retsakt.
3.  Når medlemsstaterne yder incitamenter i forbindelse med et produkt, der er omfattet af denne forordning og nærmere specificeret i en delegeret retsakt, skal disse incitamenter tilskynde til at nå de to bedste udnyttede energieffektivitetsklasser som fastsat i den gældende delegerede retsakt.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne skal sikre, at indførelsen af energimærker, herunder nyskalerede energimærker, og produktdatablade ledsages af uddannelses- og oplysningskampagner, som sigter mod at fremme energieffektivitet og kundernes mere ansvarlige brug af energi, herunder i samarbejde med forhandlerne, hvis det er hensigtsmæssigt.
4.  Medlemsstaterne skal sikre, at indførelsen og nyskaleringen af energimærker ledsages af uddannelses- og oplysningskampagner om energimærker.
Kommissionen koordinerer disse kampagner og støtter et tæt samarbejde med leverandører og forhandlere og udvekslingen af bedste praksis.
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5
5.  Medlemsstaterne fastsætter sanktions- og håndhævelsesbestemmelser for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og dens delegerede retsakter og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest på anvendelsesdatoen for denne forordning Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.
5.  Medlemsstaterne fastsætter sanktions- og håndhævelsesbestemmelser for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning samt stå i rimeligt forhold til de økonomiske fordele ved manglende overholdelse. Medlemsstaterne giver senest på anvendelsesdatoen for denne forordning Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Kommissionen skal støtte samarbejde og udveksling af oplysninger om markedsovervågning af energimærkning af produkter mellem de nationale myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for markedsovervågning eller kontrol ved ydre grænser og mellem disse myndigheder og Kommissionen.
2.  Kommissionen skal fremme og koordinere samarbejde og udveksling af oplysninger om markedsovervågning af energimærkning vedrørende produkter omfattet af denne forordning mellem de nationale myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for markedsovervågning eller for kontrol med produkter, som kommer ind på EU-markedet, og mellem dem og Kommissionen ved at styrke De Administrative Samarbejdsgrupper (ADCO) om Miljøvenligt Design og Energimærkning.
En sådan udveksling af oplysninger skal også gennemføres, når prøvningsresultaterne viser, at producenten overholder den relevante lovgivning.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Medlemsstaterne skal senest den 1. januar 2018 fastlægge og gennemføre en markedsovervågningsplan for overvågning af håndhævelsen af kravene i denne forordning. Medlemsstaterne skal revidere deres markedsovervågningsplaner som minimum hvert tredje år.
Medlemsstaterne skal senest den 1. januar 2020 og derefter hvert år udarbejde en rapport om markedsovervågning, som skal vurdere udviklingen i overholdelse af denne forordning og direktiv 2009/125/EF.
Medlemsstaterne skal gøre brug af informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS), der er obligatorisk for alle nationale markedsovervågningsmyndigheder.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)
2b.   Nationale markedsovervågningsmyndigheder skal gennemføre fysiske produktprøvninger, der omfatter mindst én produktgruppe pr. år, i overensstemmelse med de delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne forordning.
Markedsovervågningsmyndighederne underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om deres planlagte og afsluttede fysiske prøvninger gennem overensstemmelsesgrænsefladen i den produktdatabase, der er oprettet i henhold til artikel 8.
De anvender pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer, jf. artikel 9, der sigter efter at simulere reelle betingelser for anvendelse, og som udelukker forsætlig eller uforsætlig manipulering eller ændring af prøvningsresultaterne.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 c (nyt)
2c.   Markedsovervågningsmyndighederne skal have ret til at inddrive omkostningerne forbundet med en fysisk produktprøvning hos leverandørerne i tilfælde af en overtrædelse af denne forordning.
Kommissionen kan uafhængigt kontrollere, om bestemmelserne overholdes, enten direkte eller gennem en tredjepart.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
1.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et energirelateret produkt, som er omfattet af en delegeret retsakt i medfør af denne forordning, udgør en risiko for beskyttelsen af samfundsinteresser, der er omfattet af denne forordning, skal de foretage en evaluering af det pågældende energirelaterede produkt, der omfatter alle de krav, der er fastlagt i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter. Leverandøren skal i nødvendigt omfang samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne med henblik herpå.
1.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et produkt, som er omfattet af en delegeret retsakt i medfør af denne forordning, udgør en risiko for beskyttelsen af samfundsinteresser, der er omfattet af denne forordning, skal de omgående underrette Kommissionen og foretage en evaluering af den pågældende produktmodel, der omfatter alle de krav, der er fastlagt i denne forordning og de relevante delegerede retsakter, og ligeledes vurdere, om det er tilrådeligt at udvide evalueringen til også at omfatte andre produktmodeller. Leverandøren skal i nødvendigt omfang samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
2.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med evalueringen konstaterer, at det energirelaterede produkt ikke opfylder kravene i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter, skal de straks anmode leverandøren om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe det energirelaterede produkt i overensstemmelse med disse krav eller for at trække det energirelaterede produkt tilbage fra markedet eller tilbagekalde det inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art. Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i dette stykke omhandlede foranstaltninger.
2.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med evalueringen konstaterer, at produktmodellen ikke opfylder kravene i denne forordning, skal de anmode leverandøren om at træffe alle fornødne foranstaltninger for straks at bringe produktmodellen i overensstemmelse, og de kan fastsætte at trække produktmodellen tilbage fra markedet eller kalde de enheder, der er taget i brug, tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som står i forhold til risikoens art, og udvide sådanne foranstaltninger til ligeledes at omfatte de tilsvarende modeller, som findes på markedet. Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i dette stykke omhandlede foranstaltninger.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
3.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til deres nationale territorium, underretter de Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt leverandøren at træffe.
3.  Markedsovervågningsmyndighederne underretter gennem ICSMS Kommissionen og de øvrige medlemsstater om alle resultater af evalueringen og om alle de foranstaltninger, de har pålagt leverandøren at træffe i henhold til stk. 2.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4
4.  Leverandøren skal sikre, at alle fornødne afhjælpende foranstaltninger træffes for så vidt angår alle berørte energirelaterede produkter, som han har gjort tilgængelige på EU-markedet.
4.  Leverandøren skal sikre, at alle restriktive foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 2, træffes for så vidt angår alle berørte produktmodeller, som han har gjort tilgængelige på EU-markedet.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5
5.  Hvis den pågældende leverandør ikke inden for den frist, der er omhandlet i stk. 2, træffer de fornødne afhjælpende foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne træffe alle nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af energirelaterede produkter på deres nationale marked eller for at trække det energirelaterede produkt tilbage fra markedet eller tilbagekalde det. Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.
5.  Hvis den pågældende leverandør ikke inden for den frist, der er omhandlet i stk. 2, gennemfører de afhjælpende foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne træffe alle nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse, at produktmodellen gøres tilgængelig på deres nationale marked, eller for at trække produktmodellen tilbage fra markedet eller tilbagekalde den. Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger og uploader informationen i overensstemmelsesgrænsefladen i den produktdatabase, som er oprettet i henhold til artikel 8.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6
6.  De i stk. 5 omhandlede oplysninger skal omfatte alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det energirelaterede produkt, der ikke opfylder kravene, det energirelaterede produkts oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som leverandøren har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende opfyldelse af kravene skyldes enten det energirelaterede produkts manglende opfyldelse af krav vedrørende aspekter af beskyttelse af samfundsinteresser som fastlagt i denne forordning eller mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 9, og som danner grundlag for overensstemmelsesformodningen.
6.  Den i stk. 5 omhandlede meddelelse skal omfatte alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det produkt, der ikke opfylder kravene, dets oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som leverandøren har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende opfyldelse af kravene skyldes enten produktmodellens manglende opfyldelse af krav vedrørende aspekter af beskyttelse af samfundsinteresser som fastlagt i denne forordning eller mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 9, og som danner grundlag for overensstemmelsesformodningen. I dette tilfælde skal Kommissionen anvende den ved artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsatte procedure.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7
7.  De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat, der har indledt proceduren, skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om alle trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om det pågældende energirelaterede produkts manglende opfyldelse af kravene, og om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den meddelte nationale foranstaltning.
7.  De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat, der har indledt proceduren, skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om alle trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om den pågældende produktmodels manglende opfyldelse af kravene, og om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den meddelte nationale foranstaltning.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 8
8.  Hvis der ikke inden for 60 dage efter modtagelsen af de i stk. 5 omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.
8.  Hvis der ikke inden for fire uger efter modtagelsen af den i stk. 5 omhandlede meddelelse er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 9
9.  Medlemsstaterne sikrer, at der omgående træffes passende restriktive foranstaltninger for det pågældende energirelaterede produkt, såsom tilbagetrækning af det energirelaterede produkt fra deres marked.
9.  Medlemsstaterne sikrer, at der omgående træffes parallelle restriktive foranstaltninger, der står i et rimeligt forhold til deres særlige nationale situation, for den pågældende produktmodel og underretter Kommissionen i overensstemmelse hermed.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 10
10.  Hvis der efter afslutningen af proceduren i stk. 4 og 5 gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og leverandøren og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.
10.  Hvis der efter afslutningen af proceduren i stk. 4 og 5 gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en sådan national foranstaltning er i modstrid med EU-retten, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og leverandøren og vurdere den nationale foranstaltning, og på grundlag af resultaterne heraf træffer den afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej, og kan foreslå en passende alternativ foranstaltning.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 11
11.  Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstater og meddeler den straks til medlemsstaterne og leverandøren.
11.  Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstater og meddeler den straks til medlemsstaterne og den pågældende leverandør.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 12
12.  Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, træffer samtlige medlemsstater de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det energirelaterede produkt, der ikke er i overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres marked, og underretter Kommissionen herom. Hvis den nationale foranstaltning anses for ikke at være berettiget, trækker den pågældende medlemsstat foranstaltningen tilbage.
12.  Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, træffer samtlige medlemsstater de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktmodellen, der ikke er i overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres nationale markeder, og underretter Kommissionen herom. Hvis den nationale foranstaltning anses for ikke at være berettiget, trækker den pågældende medlemsstat foranstaltningen tilbage.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 13
13.  Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis det energirelaterede produkts manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i stk. 6, anvender Kommissionen proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.
13.  Hvis en national foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis produktmodellens manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i stk. 6, anvender Kommissionen proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 13a (ny)
13a.   Hvis det dokumenteres, at produktet ikke opfylder kravene fastsat i denne forordning og dens relevante delegerede retsakter, har kunderne ret til gratis at returnere produktet til forhandleren og få den fulde oprindelige købspris refunderet af leverandøren.
Leverandørerne skal i samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne gøre enhver rimelig indsats for at henvende sig til de berørte kunder i overensstemmelse med den gældende lovgivning om forbrugerrettigheder.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift og stk. 1
Energimærker og nyskalering
Procedure for indførelse og nyskalering af energimærker
1.  Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 12 og 13 indføre energimærker eller nyskalere eksisterende energimærker.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning med indførelse eller nyskalering af energimærker.
Energimærker, der er indført ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 2010/30/EU før den 1. januar 2017, betragtes som energimærker i forbindelse med denne forordning.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
2.  Hvis der for en given produktgruppe, ikke må bringes modeller, som hører i energiklasse D, E, F eller G, i omsætning længere på grund af en gennemførelsesforanstaltning, der vedtages i medfør af direktiv 2009/125/EF, må den pågældende energiklasse eller -klasser ikke længere vises på energimærket.
2.  Med henblik på at sikre en ensartet skala fra A til G indfører Kommissionen nyskalerede energimærker for eksisterende produktgrupper som omhandlet i stk. 1 senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden under overholdelse af kravene i stk. 4.
Produktgrupper, der er omfattet af Kommissionens delegerede forordninger (EU) nr. 811/20131a og nr. 812/20131b, skal gennemgås seks år efter denne forordnings ikrafttræden med henblik på nyskalering af dem.
For produktgrupper, der er omfattet af Kommissionens delegerede forordninger (EU) nr. 1059/20101c, nr. 1060/20101d, nr. 1061/20101e, nr. 1062/20101f og nr. 874/20121g, skal Kommissionen, når de forberedende undersøgelser er afsluttet, indføre nyskalerede energimærker senest 21 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
__________________
1a Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 1).
1b Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 83).
1c Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 1).
1d Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1060/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 17).
1e Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 47).
1f Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 64).
1g Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EUT L 258 af 26.9.2012, s. 1).
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
3.  Kommissionen skal sikre, at der ved indførelse eller nyskalering af et energimærke fastsættes krav, således at ingen produkter forventes at falde inden for energiklasse A eller B på tidspunktet for indførelsen af energimærket, og således at det anslåede tidspunkt, hvor et flertal af modellerne vil falde ind under disse energiklasser, er mindst ti år senere.
3.  Kommissionen skal sikre, at enhver efterfølgende nyskalering af nye energimærker eller nyskalerede energimærker som omhandlet i stk. 2 indledes, når følgende betingelser er opfyldt og viser de passende teknologiske fremskridt i den relevant produktgruppe:
a)   25% af de solgte produkter på EU-markedet falder inden for den øverste energieffektivitetsklasse A eller
b)   50% af de solgte produkter på EU-markedet falder inden for de to øverste energieffektivitetsklasser A og B.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Kommissionen skal gennem medtagelsen af produktgruppen i arbejdsplanen i henhold til artikel 11 sikre, at:
a)   den forberedende undersøgelse for nyskalering færdiggøres senest 18 måneder, efter de i stk. 3 fastlagte betingelser er blevet opfyldt
b)   nyskaleringen færdiggøres gennem revisionen og ikrafttrædelsen af den relevante delegerede retsakt i overensstemmelse med artikel 13, senest tre år efter de i stk. 3 fastlagte betingelser er blevet opfyldt.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4
4.  Energimærker nyskaleres periodisk.
4.  Kommissionen fastsætter kravene til nye eller nyskalerede energimærker og sigter efter en forventet gyldighed på mindst ti år.
Med henblik herpå skal Kommissionen sikre, at ingen produkter ved indførelsen eller nyskaleringen af et energimærke forventes at falde inden for energiklasse A på tidspunktet for indførelsen af energimærket.
For produktgrupper, hvor den i stk. 3a, litra a), omhandlede forberedende undersøgelse viser en hurtig teknologisk udvikling, forventes ingen produkter at falde inden for energiklasse A og B på tidspunktet for energimærkets indførelse.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5
5.  Når et energimærke nyskaleres:
5.  Hvis der for en given produktgruppe ikke længere må bringes modeller, som tilhører energiklasse F eller G, i omsætning på grund af en gennemførelsesforanstaltning for miljøvenligt design, der er vedtaget i medfør af direktiv 2009/125/EF, vises den pågældende energiklasse eller de pågældende energiklasser på energimærket i gråt som angivet i den relevante delegerede retsakt. Energimærkets standardfarvespektrum fra mørkegrøn til rød skal bibeholdes for de resterende øvre klasser. Ændringerne finder kun anvendelse på nye produktenheder, der bringes i omsætning.
a)   skal leverandører tilbyde både de nuværende og de nyskalerede energimærker til forhandlerne i en periode på seks måneder forud for den dato, der er angivet i litra b).
b)   skal forhandlerne skal erstatte de eksisterende energimærker på udstillede produkter, herunder også på internettet, med nyskalerede energimærker inden for en uge efter den dato, der er fastsat herfor i den relevante delegerede retsakt. Forhandlerne må ikke vise det nyskalerede energimærke før denne dato.
Det skal kun være tilladt forhandlere at sælge energirelaterede produkter uden energimærke eller nyskaleret energimærke, hvis der aldrig er blevet produceret et (nyskaleret) energimærke for et givet produkt, og produktets leverandør ikke længere er aktiv på markedet.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6
6.   Energimærker, der er indført ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 10 direktiv 2010/30/EU før datoen for anvendelse af denne forordning, betragtes som energimærker i forbindelse med denne forordning. Kommissionen tager disse energimærker op til fornyet overvejelse inden fem år efter ikrafttrædelsen af denne forordning med henblik på nyskalering af dem.
udgår
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 8
Produktdatabase
Produktdatabase
Kommissionen opretter og vedligeholder en produktdatabase, der indeholder de i bilag I omhandlede oplysninger. De oplysninger, som er opført under punkt 1 i bilag I, skal gøres offentligt tilgængelige.
1.   Kommissionen opretter og vedligeholder en produktdatabase, der består af to forskellige grænseflader: den offentlige grænseflade og overensstemmelsesgrænsefladen.
Den offentlige grænseflade skal indeholde de oplysninger, der er angivet i punkt 1 i bilag I, og opfylde de funktionelle krav, der er fastsat i punkt 3 i bilag I.
Overensstemmelsesgrænsefladen skal indeholde de oplysninger, der er angivet i punkt 2 i bilag I, og opfylde de funktionelle krav, der er fastsat i punkt 4 i bilag I.
2.   Ved indtastning af oplysninger i produktdatabasen skal leverandørerne bevare adgangs- og redigeringsrettighederne hertil. Alle ændringer skal være dateret og klart synlige for markedsovervågningsmyndighederne.
Oplysningerne i overensstemmelsesgrænsefladen anvendes udelukkende til formål, der er knyttet til håndhævelsen af denne forordning og de delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne forordning, og skal beskyttes mod uautoriseret brug.
Leverandører skal have tilladelse til på deres servere at bevare teknisk dokumentationsmateriale, jf. artikel 3, stk. 1, litra c), prøvningsrapporter eller lignende dokumentation for overensstemmelsesvurdering som fastsat i punkt 2, litra a), i bilag I, og denne dokumentation skal svare til prøvninger udført af leverandørerne selv og udelukkende være tilgængelig for markedstilsynsmyndighederne og Kommissionen.
Databasen skal oprettes under hensyntagen til kriterierne om minimering af de administrative byrder for leverandører og andre databasebrugere, brugervenlighed og omkostningseffektivitet.
Produktdatabasen erstatter eller ændrer ikke markedsovervågningsmyndighedernes forpligtelser.
3.   Kommissionen skal med støtte fra markedsovervågningsmyndigheder og leverandører være særlig opmærksom på overgangsprocessen indtil den fulde gennemførelse af den offentlige grænseflade og overensstemmelsesgrænsefladen.
4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning med præciseringer af de operationelle detaljer vedrørende oprettelsen af produktdatabasen.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
Hvis der i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen af et produkts anvendes sådanne harmoniserede standarder, anses produktet for at opfylde de relevante krav til måling og beregning i den delegerede retsakt.
2.   Hvis der i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen af et produkt anvendes sådanne harmoniserede standarder, anses produktmodellen for at opfylde de relevante krav til måling og beregning i den delegerede retsakt.
2a.   Harmoniserede standarder skal sigte efter at simulere reel brug så vidt muligt og samtidig opretholde en standardiseret prøvningsmetode, uden at dette berører sammenligneligheden inden for produktgruppen.
2b.   Måle- og beregningsmetoder, der er medtaget i de harmoniserede standarder, skal være pålidelige, nøjagtige og reproducerbare og være i overensstemmelse med kravene i artikel 3, stk. 1a.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen af sine aktiviteter i forbindelse med denne forordning for hver delegeret retsakt har en afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter og interesseparter, der er berørt af den pågældende produktgruppe, såsom industrien, herunder SMV og håndværksvirksomheder, faglige organisationer, handlende, detailhandlere, importører, miljøorganisationer og forbrugerorganisationer. Kommissionen opretter i dette øjemed et konsultationsforum, hvor alle parter kan mødes. Dette konsultationsforum kan kombineres med det konsultationsforum, der er omhandlet i artikel 18 i direktiv 2009/125/EF.
1.   Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen af sine aktiviteter i forbindelse med denne forordning og med henblik på indførelse eller nyskalering af energimærker i henhold til artikel 7 og oprette databasen, jf. artikel 8, har en afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter, herunder markedsovervågningsmyndigheder, og interesseparter, der er berørt af den pågældende produktgruppe, såsom industrien, herunder SMV'er og håndværksvirksomheder, faglige organisationer, handlende, detailhandlere, importører, miljøorganisationer og forbrugerorganisationer, og at Europa-Parlamentet inddrages.
2.   Kommissionen opretter et konsultationsforum, hvor de i stk. 1 nævnte parter kan mødes i dette øjemed. Dette konsultationsforum kan helt eller delvis falde sammen med det konsultationsforum, der er omhandlet i artikel 18 i direktiv 2009/125/EF. Referatet fra møder i konsultationsforummet offentliggøres på den offentlige grænseflade i den database, der er oprettet i henhold til artikel 8.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
Hvis det er relevant, skal Kommissionen inden vedtagelsen af delegerede retsakter forbrugerteste udformningen og indholdet af energimærkerne for specifikke produktgrupper for at sikre, at de har en klar forståelse af energimærkerne.
3.   Hvis det er relevant, skal Kommissionen inden vedtagelsen af delegerede retsakter, der vedtages i henhold til denne forordning, teste udformningen og indholdet af energimærkerne for specifikke produktgrupper med repræsentative grupper af EU-forbrugere, for at sikre, at de har en klar forståelse af energimærkerne.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
Kommissionen opstiller efter høring af det i artikel 10 omhandlede konsultationsforum en arbejdsplan, som gøres offentligt tilgængelig. Arbejdsplanen skal fastsætte en vejledende liste over produktgrupper, som anses for at have prioritet i forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter. Arbejdsplanen skal ligeledes angive planerne for en revision og nyskalering af energimærkerne for produkter eller produktgrupper. Arbejdsplanen kan periodisk ændres af Kommissionen efter høring af konsultationsforummet. Arbejdsplanen kan kombineres med den arbejdsplan, der er omhandlet i artikel 16 i direktiv 2009/125/EF.
1.   Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning efter høring af det i artikel 10 omhandlede konsultationsforum for at opstille en langsigtet arbejdsplan, som gøres offentligt tilgængelig, herunder via den offentlige grænseflade i den database, der er oprettet i henhold til artikel 8.
2.   Kommissionen tilrettelægger arbejdsplanen i afsnit, der indeholder prioriteringer for indførelsen af energieffektivitetsmærker i nye produktgrupper og for nyskaleringen af energimærker for produktgrupper.
Kommissionen sikrer, at de nødvendige ressourcer står til rådighed for planen og dens sammenhæng.
Denne arbejdsplan kan kombineres med den arbejdsplan for miljøvenligt design, der er fastlagt i artikel 16 i direktiv 2009/125/EF.
Kommissionen ajourfører regelmæssigt arbejdsplanen efter høring af konsultationsforummet. Europa-Parlamentet og Rådet underrettes hvert år om dens fremskridt og underrettes formelt om eventuelle ændringer heraf.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter vedrørende detaljerede krav til energimærker for specifikke grupper af energirelaterede produkter ("specifikke produktgrupper") i overensstemmelse med artikel 13.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning med fastlæggelsen af detaljerede krav til energimærker for specifikke grupper af energirelaterede produkter ("specifikke produktgrupper").
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  Delegerede retsakter skal specificere produktgrupper, som opfylder følgende kriterier:
2.  Delegerede retsakter skal specificere produktgrupper, som opfylder følgende kriterier:
a)  produktgruppen skal ifølge de nyeste foreliggende tal og under hensyntagen til, i hvor store mængder de bringes i omsætning på EU-markedet, rumme betydelige muligheder for at spare energi og i givet fald andre ressourcer
a)  der er ifølge den reelle indtrængning på EU-markedet betydelige muligheder for at spare energi og i givet fald andre ressourcer
b)  produktgrupper med tilsvarende brugsegenskaber skal afvige væsentligt fra hinanden med hensyn til de relevante præstationsniveauer
b)  inden for produktgruppen har modeller med tilsvarende brugsegenskaber væsentligt forskellige energieffektivitetsniveauer
c)  der må ikke være væsentlige negative konsekvenser for forbrugerne, navnlig hvad angår produktgruppens pris og livscyklusomkostninger.
c)  der er ingen betydelige negative konsekvenser, hvad angår økonomisk overkommelighed, livscyklusomkostninger og produktets brugsegenskaber set fra brugerens synspunkt.
Ændring 73 + 98
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3
3.  Delegerede retsakter vedrørende specifikke produktgrupper skal navnlig specificere:
3.  Delegerede retsakter vedrørende specifikke produktgrupper skal navnlig for den pågældende produktgruppe specificere:
a)  definitionen af de specifikke produktgrupper, der falder ind under definitionen af "energirelateret produkt" i artikel 2, nr. 11, og som skal være omfattet
a)  definitionen af de energirelaterede produkter, som skal være omfattet
b)  udformningen og indholdet af det i artikel 4 nævnte energimærke, herunder en skala fra A til G, der viser energiforbruget, skal så vidt muligt have en ensartet udformning for alle produktgrupper og i alle tilfælde være klart synlig og læselig
b)  udformningen, dimensionerne og indholdet af energimærket, der i alle tilfælde skal være klart synligt og læseligt og tage hensyn til behovene hos synshæmmede kunder og skal på et iøjnefaldende sted indeholde følgende oplysninger, som er fastlagt i overensstemmelse med den relevante delegerede retsakt:
i)   en skala fra A til G, der viser energieffektivitetsklassen for den tilsvarende produktmodel, som så vidt muligt skal have en ensartet udformning for alle produktgrupper
ii)   det absolutte energiforbrug i kWh, der vises pr. år eller i forhold til alle relevante perioder
c)  i givet fald brugen af andre ressourcer og supplerende oplysninger om energirelaterede produkter, hvorved energimærket skal fremhæve produktets energieffektivitet
c)  i givet fald brugen af andre ressourcer og supplerende oplysninger om energirelaterede produkter, hvorved energimærket skal fremhæve produktets energieffektivitet
ca)   i givet fald en henvisning på energimærket, der sætter forbrugerne i stand til at identificere produkter med konnektivitetsfunktioner (dvs. intelligente apparater)
d)  de steder, hvor energimærket skal vises såsom fastgjort til produktet, trykt på emballagen, i elektronisk format eller vist online
d)  de steder, hvor energimærket skal vises såsom fastgjort til produktet, hvor det ikke kan beskadiges, trykt på emballagen, i elektronisk format eller vist online
e)  hvis relevant, elektroniske midler til energimærkning af produkter
e)  hvis relevant, elektroniske midler til energimærkning af produkter
f)  måden, hvorpå energimærket og tekniske oplysninger skal stilles til rådighed i tilfælde af fjernsalg
f)  måden, hvorpå energimærket og tekniske oplysninger skal stilles til rådighed i tilfælde af fjernsalg
g)  indholdet og i givet fald formatet af samt andre enkeltheder vedrørende den tekniske dokumentation og produktdatabladet
g)  det påkrævede indhold og i givet fald formatet af samt andre enkeltheder vedrørende produktdatabladet og den tekniske dokumentation
h)  at det ved prøvning af overholdelsen af kravene kun er de tolerancer, der er fastsat i den eller de delegerede retsakter, der finder anvendelse
h)  at det ved prøvning af overholdelsen af kravene kun er de tolerancer, der er fastsat i den eller de delegerede retsakter, der finder anvendelse
i)  leverandørers og forhandleres forpligtelser i forhold til produktdatabasen
i)  leverandørers og forhandleres forpligtelser i forhold til produktdatabasen
j)  den nøjagtige angivelse af den energiklasse, der skal inkluderes i reklamer og teknisk salgsmateriale, herunder krav om, at den skal være i en læselig og synlig form
j)  i givet fald den nøjagtige angivelse af den energiklasse, der skal inkluderes i reklamer og teknisk salgsmateriale, herunder krav om, at den skal være i en læselig og synlig form
k)  procedurerne for overensstemmelsesvurdering og de måle- og beregningsmetoder, der anvendes til at fastslå de oplysninger, der fremgår af produktets energimærke og produktdatabladet
k)  procedurerne for overensstemmelsesvurdering og de måle- og beregningsmetoder, der er fastlagt i artikel 9, og som anvendes til at fastslå de oplysninger, der fremgår af produktets energimærke og produktdatabladet, herunder definitionen af energieffektivitetsindekset (EEI) eller et ækvivalent parameter og dets trin fra A til G, der definerer energieffektivitetsklasserne
l)  hvorvidt der for større apparater kræves en højere grad af energieffektivitet for at opnå en given energiklasse
l)  hvorvidt der for større apparater kræves en højere grad af energieffektivitet for at opnå en given energiklasse
m)   formatet for eventuelle yderligere angivelser på energimærket, der gør det muligt for kunder via elektroniske medier at få adgang til mere detaljerede oplysninger om de produktegenskaber, der er angivet i produktdatabladet
m)   formatet for eventuelle yderligere angivelser på energimærket, der gør det muligt for kunder via elektroniske medier at få adgang til mere detaljerede oplysninger om de produktegenskaber, der er angivet i produktdatabladet
n)   hvorvidt og hvordan energiklasser, der beskriver produktets energiforbrug under anvendelse, bør vises på intelligente målere eller på produktets interaktive skærm
n)   hvorvidt og hvordan energiklasser, der beskriver produktets energiforbrug under anvendelse, bør vises på intelligente målere eller på produktets interaktive skærm
o)   datoen for evaluering og eventuel revision af den delegerede retsakt.
o)   datoen for evaluering og eventuel revision af den delegerede retsakt.
For indholdet af energimærket som omhandlet i første afsnit, litra b), skal energiklassificeringens A til G-trin svare til betydelige energi- og omkostningsbesparelser set fra kundens synspunkt.
Med hensyn til formatet af henvisninger, der er omhandlet i første afsnit, litra m), kan disse henvisninger tage form af adressen på et websted, en Quick Response-kode (QR-kode), et link til et online-energimærke eller en anden hensigtsmæssig forbrugerorienteret måde.
Med hensyn til formatet af henvisninger, der er omhandlet i første afsnit, litra m), kan disse henvisninger tage form af adressen på et websted, en dynamisk Quick Response-kode (QR-kode), et link til et online-energimærke eller en anden hensigtsmæssig forbrugerorienteret måde, der forbinder med den offentlige grænseflade af databasen oprettet i henhold til artikel 8.
Indførelsen af et energimærke for en produktgruppe, der skal omfattes af en delegeret retsakt, må ikke have nogen væsentlig negativ indvirkning på produktets brugsegenskaber set fra brugerens synspunkt.
Produktdatabladet som omhandlet i første afsnit, litra g), skal indeholde direkte links til den offentlige grænseflade i databasen oprettet i henhold til artikel 8 og skal stilles til rådighed for kunderne på alle Unionens officielle sprog på de nationale markeder, hvor den tilsvarende produktmodel er stillet til rådighed.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter vedrørende operationelle detaljer i forbindelse med produktdatabasen, herunder eventuelle forpligtelser for leverandører og forhandlere, i overensstemmelse med artikel 13.
Kommissionen har beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 med henblik på at supplere denne forordning med fastlæggelsen af operationelle detaljer i forbindelse med produktdatabasen, herunder eventuelle forpligtelser for leverandører og forhandlere.
For så vidt angår de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra g), med henblik på at sikre en korrekt beskyttelse af fortrolige oplysninger og teknisk dokumentation skal disse delegerede retsakter specificere, hvilke oplysninger der skal uploades til produktdatabasen, og hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed efter anmodning fra nationale myndigheder og Kommissionen.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Kommissionen fører en ajourført fortegnelse over alle delegerede retsakter, der supplerer denne forordning, og som udbygger direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design, herunder fuldstændige henvisninger til alle harmoniserede standarder, der opfylder de relevante måle- og beregningsmetoder, jf. artikel 9, og stiller dem til rådighed for offentligheden.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7 og 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter som omhandlet i artikel 7, artikel 8, stk. 4, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 tillægges Kommissionen for en periode på seks år fra den 1. januar 2017.
Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af seksårsperioden.
Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3
3.  Den i artikel 7 og 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i denne forordning, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 7, artikel 8, stk. 4, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7 og 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7, artikel 8, stk. 4, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
Senest otte år efter ikrafttrædelsen vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og fremsender en rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal omfatte en vurdering af, hvor effektivt denne forordning har givet kunderne mulighed for at vælge mere effektive produkter, under hensyntagen til dens indvirkning på erhvervslivet.
Senest ... [seks år efter ikrafttrædelsen af denne forordning] vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og fremsender en rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal omfatte en vurdering af, hvor effektivt denne forordning og dens delegerede retsakter har givet kunderne mulighed for at vælge mere energieffektive produkter, under hensyntagen til kriterier, som f.eks. dens indvirkning på erhvervslivet, energiforbruget, drivhusgasemissioner, markedsovervågningsaktiviteter og omkostningerne ved at oprette og vedligeholde databasen.
Den i henhold til stk. 1 gennemførte vurdering skal gøre udtrykkelig brug af de årlige opfølgningsrapporter om håndhævelse og markedsovervågning, der er omhandlet i artikel 5.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
Artikel 3, stk. 1, litra d), anvendes dog fra den 1. januar 2019.
Artikel 3, stk. 1, litra d) anvendes dog, så snart den offentlige grænseflade i den produktdatabase, der er oprettet i henhold til artikel 8, er fuldt operationel og under alle omstændigheder ikke senere end den 1. januar 2018.
Ændring 81
Forslag til forordning
Bilag I – overskrift og nr. 1
OPLYSNINGER, SOM SKAL INDGÅ I PRODUKTDATABASEN
OPLYSNINGER, SOM SKAL INDGÅ I PRODUKTDATABASEN, PLUS FUNKTIONELLE KRAV
1.  Offentligt tilgængelige oplysninger om produktet:
1.  Oplysninger, som skal indgå i databasens offentlige grænseflade:
a)  producentens eller leverandørens navn eller varemærke
a)  leverandørens navn eller varemærke, adresse, kontaktoplysninger og anden lovmæssig identifikation
aa)   kontaktoplysninger for markedsovervågningsmyndighederne i medlemsstaten
b)  modelidentifikation(er), herunder af alle ækvivalente modeller
b)  modelidentifikation(er), herunder af alle ækvivalente modeller
c)  energimærket i elektronisk format
c)  energimærket i elektronisk format
d)  energiklasse(r) og andre parametre energimærket
d)  energieffektivitetsklasse(r) og andre parametre for energimærket
e)  produktdatabladet i elektronisk format.
e)  parametrene for produktdatabladet i elektronisk format
ea)   medlemsstaternes uddannelses- og oplysningskampagner som omhandlet i artikel 4, stk. 4
eb)   Kommissionens arbejdsplan som omhandlet i artikel 11
ec)   konsultationsforummets referater
ed)   fortegnelse over delegerede retsakter og gældende harmoniserede standarder.
Ændring 82
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2
2.  Information om overholdelse, kun til rådighed for medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder og Kommissionen:
2.  Oplysninger, som skal indgå i databasens overensstemmelsesgrænseflade:
a)  den tekniske dokumentation, der er angivet i den relevante delegerede retsakt
a)  prøvningsrapport eller lignende dokumentation for overensstemmelsesvurdering, der gør det muligt at vurdere overholdelsen af alle krav i den relevante delegerede retsakt, herunder prøvningsmetoder og målinger
b)  prøvningsrapport eller lignende tekniske beviser, som gør det muligt at vurdere overholdelsen af alle krav i den relevante delegerede retsak
b)  midlertidige foranstaltninger vedtaget inden for rammerne af markedsovervågning i forbindelse med denne forordning
c)  leverandørens navn og adresse
c)  den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c)
ca)   direkte kontaktoplysninger for markedsovervågningsmyndighederne i medlemsstaten og Kommissionens koordinering
cb)   medlemsstaternes og Kommissionens resultater af overensstemmelseskontroller og eventuelt afhjælpningstiltag og restriktionsforanstaltninger, der er taget i brug af markedsovervågningsmyndighederne som omhandlet i artikel 5 og 6.
d)   kontaktoplysninger for en repræsentant for leverandøren.
Ændring 83
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 a (nyt)
2a.   Funktionelle krav til databasens offentlige grænseflade:
a)   hver produktmodel skal struktureres som en individuel datapost
b)   den skal gøre det nemt for forbrugerne at finde den bedste udnyttede energiklasse for hver produktgruppe, således at de kan sammenligne modelkarakteristika og vælge de mest energieffektive produkter
c)   den skal generere energimærket for hvert produkt som en enkelt synlig og printervenlig fil og de sproglige versioner af det samlede produktdatablad, der dækker alle officielle EU-sprog
d)   oplysningerne skal være maskinlæsbare, kunne sorteres og være søgbare og overholde åbne standarder for tredjeparters gratis anvendelse
e)   overflødig registrering skal automatisk undgås
f)   en onlinehelpdesk eller et onlinekontaktpunkt for kunder skal oprettes og vedligeholdes, og der skal være klare henvisninger hertil på grænsefladen.
Ændring 84
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 b (nyt)
2b.   Funktionelle krav til databasens overensstemmelsesgrænseflade:
a)   der skal sikres strenge sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte fortrolige oplysninger
b)   adgangsrettighederne skal baseres på "need-to-know"-princippet
c)   der skal være et link til informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS).

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2, andet afsnit (A8-0213/2016).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik