Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0149(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0213/2016

Esitatud tekstid :

A8-0213/2016

Arutelud :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Vastuvõetud tekstid
PDF 586kWORD 299k
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - Strasbourg
Energiamärgistus ***I
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

Euroopa Parlamendi 6. juulil 2016. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
(1)  Euroopa Liit on võtnud kohustuse ehitada üles energialiit koos tulevikku suunatud kliimapoliitikaga. Energiatõhusus on oluline element Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika 2030. aasta raamistikus ning energianõudluse vähendamise võtmeelement.
(1)  Euroopa Liit on võtnud kohustuse ehitada üles energialiit koos tulevikku suunatud energia- ja kliimapoliitikaga. Energiatõhusus on oluline element Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika 2030. aasta raamistikus ning energianõudluse vähendamise ja kasvuhoonegaaside heite piiramise võtmeelement.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
(2)  Energiamärgistus võimaldab tarbijatel olla otsuste tegemisel teadlik toodete energiatarbimisest ja soodustab seeläbi innovatsiooni.
(2)  Energiamärgistus võimaldab tarbijatel teadlikult valida tõhusaid ja säästva energiaga seotud tooteid ning soodustab seeläbi märkimisväärselt energiasäästu ja energiaarvete kärpimist, edendades samas ka innovatsiooni ja investeeringuid energiatõhusamatesse toodetesse.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  Direktiiv 2010/30/EL on asjakohane asendada määrusega, mille reguleerimisala jääb samaks, kuid millega muudetakse ja tõhustatakse teatavaid direktiivi sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu. Määrus on asjakohane õigusakt, sest sellega kehtestatakse selged ja üksikasjalikud eeskirjad, mis ei võimalda liikmesriikidel neid erinevalt üle võtta ja mis seega tagavad suurema ühtlustatuse kogu liidus. Ühtlustatud õigusraamistik liidu, mitte liikmesriikide tasandil vähendab kulusid tootjate jaoks ja annab neile võrdsed võimalused. Ühtlustamine üle kogu liidu tagab kaupade vaba liikumise ühtsel turul.
(4)  Direktiiv 2010/30/EL on asjakohane asendada määrusega, mille reguleerimisala jääb samaks, kuid millega muudetakse ja tõhustatakse teatavaid direktiivi sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu, võttes arvesse viimaste aastate kiiret tehnoloogia arengut toodete energiatõhususe osas. Määrus on asjakohane õigusakt, sest sellega kehtestatakse selged ja üksikasjalikud eeskirjad, mis ei võimalda liikmesriikidel neid erinevalt üle võtta ja mis seega tagavad suurema ühtlustatuse kogu liidus. Ühtlustatud õigusraamistik pigem liidu kui liikmesriikide tasandil vähendab tootjate kulusid kogu väärtusahela ulatuses ja loob neile võrdsed konkurentsitingimused. Ühtlustamine üle kogu liidu tagab kaupade vaba liikumise ühtsel turul.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)   Asjakohane on jätta käesolevast määrusest välja kasutatud tooted, mille alla kuuluvad kõik sellised tooted, mis võeti kasutusele enne, kui need teist või mitmendat korda turule toodi.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)
(4b)   Kuna inimeste ja kaupade veoks ette nähtud transpordivahendite energiatarbimist reguleeritakse otseselt või kaudselt teiste liidu õigusaktide ja poliitikameetmetega, on asjakohane need käesoleva määruse kohaldamisalast jätkuvalt välja jätta. Kõnealune väljajätmine hõlmab paiksete mootoritega käitatavaid transpordivahendeid, nt lifte, eskalaatoreid ja konveierilinte.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Energiamõjuga toodete tõhususe parandamine tarbijate teadlike valikute kaudu toob kasu liidu majandusele tervikuna, soodustab innovatsiooni ning aitab saavutada liidu 2020. ja 2030. aastaks seoses energiatõhususega seatud eesmärke. Samuti võimaldab see tarbijatel raha kokku hoida.
(7)  Energiamõjuga toodete tõhususe parandamine tarbijate teadlike valikute ja ühiskonna suurema teadlikkuse kaudu toob kasu liidu majandusele tervikuna ning vähendab energianõudlust ja annab säästu tänu väiksematele energiaarvetele. Lisaks soodustab see energiajulgeolekut, stimuleerib energiatõhususe alaseid teadusuuringuid, innovatsiooni ja investeeringuid ning annab konkurentsieelise kõige energiatõhusamate toodete valmistajatele. Ühtlasi aitab see saavutada liidu 2020. ja 2030. aastaks seatud energiatõhususe alaseid eesmärke ning liidu keskkonna- ja kliimaeesmärke.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)   Euroopa Ülemkogu 23.–24. oktoobri 2014. aasta kohtumise järeldustes seati esialgseks eesmärgiks parandada energiatõhusust 2030. aastaks liidu tasandil vähemalt 27 % võrreldes tulevase energiatarbimise prognoosidega. See eesmärk vaadatakse läbi 2020. aastaks, lähtuvalt kaalutavast liidu tasandi 30 % eesmärgist. Samuti seati siduv ELi eesmärk vähendada liidus kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 40 %, sealhulgas 30 % võrra heitkogustega kauplemise süsteemi välistes sektorites.
välja jäetud
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)  Täpse, asjakohase ja võrreldava teabe esitamine energiamõjuga toodete energiatarbimise kohta aitab tarbijatel valida tooteid, mis tarbivad kasutusetapis vähem energiat ja muid olulisi ressursse. Kohustuslik standardmärgis on tõhus viis anda potentsiaalsetele tarbijatele energiamõjuga toodete energiatarbimise kohta võrreldavat teavet. Seda tuleks täiendada tootekirjeldusega. Märgis peaks olema hõlpsasti äratuntav, lihtne ja kokkuvõtlik. Selleks tuleks märgistuse praegune värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni) säilitada alusena, mille põhjal teavitada tarbijaid toodete energiatõhususest. Tarbijate jaoks on kõige tõhusamaks osutunud klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse tähti A–G. Olukordades, kus tooted ei saa direktiivi 2009/125/EÜ kohaste ökodisainimeetmete tõttu enam kuuluda klassi F või G, ei tohiks nimetatud klasse märgisel näidata. Erandjuhtudel peaks see kehtima ka klassidele D ja E, ehkki sellise olukorra teke on ebatõenäoline, arvestades et märgise klassifikatsiooni muudetakse, kui enamik tootemudeleid kuulub kahte kõrgemasse klassi.
(9)  Täpse, asjakohase, kontrollitava ja võrreldava teabe esitamine energiamõjuga toodete konkreetse energiatarbimise kohta aitab tarbijatel valida tooteid, mis tarbivad kasutusetapis kindla tulemuse saamiseks vähem energiat, mistõttu kulud toote olelusringi kestel vähenevad. Kohustuslik standardmärgis on tõhus viis anda potentsiaalsetele tarbijatele energiamõjuga toodete energiatõhususe ja absoluutse energiatarbimise kohta võrreldavat teavet. Sellele peaksid lisanduma direktiivi 2010/30/EL kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides nimetatud tootekirjeldused, mille võib esitada ka elektroonilisel kujul. Märgis peaks olema napp ja täpne, tuginema sobivale mõõtmis- ja arvutusmetoodikale ning olema kergesti äratuntav ja mõistetav. Selleks tuleks märgistuse praegune värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni) säilitada alusena, mille põhjal teavitada tarbijaid toodete energiatõhususest. Tarbijate jaoks on kõige tõhusamaks osutunud tuntud klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse tähti A–G. Selle ühtne kohaldamine kõigi tooterühmade lõikes peaks suurendama läbipaistvust ja arusaamist tarbijate seas. Kui direktiivis 2009/125/EÜ1a sätestatud ökodisaini meetmete tõttu ei saa need tooted enam klassidesse F või G kuuluda, tuleks need klassid siiski märgisel tähistada märgisel tumehalliga, et säilitada kõigile tooterühmadele ühtne skaala A–G. Ülejäänud kõrgemate tooteklasside jaoks tuleks säilitada märgise värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni) ja seda tuleks kasutada üksnes turule lastavate uute tooteühikute puhul.
_______________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10).
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)  Digitehnoloogia areng võimaldab märgiseid edastada ja esitada alternatiivsel viisil elektrooniliselt, näiteks internetis, aga ka kauplustes elektroonilistel ekraanidel. Sellisest arengust kasu saamiseks peaks käesoleva määrusega lubama elektrooniliste märgiste kasutamise füüsilise energiamärgise asemel või selle täiendusena. Nendel juhtudel, kui energiamärgise esitlemine ei ole teostatav, näiteks teatavate kaugmüügivormide puhul ning reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides, tuleks potentsiaalsetele tarbijatele esitada vähemalt toote energiaklass.
(10)  Digitehnoloogia areng võimaldab märgiseid edastada ja esitada alternatiivsel viisil elektrooniliselt, näiteks internetis või kauplustes elektroonilistel ekraanidel. Sellisest arengust kasu saamiseks tuleks käesolevas määruses lubada elektrooniliste märgiste kasutamist trükitud energiamärgise täiendusena. See ei mõjuta tarnija kohustust lisada edasimüüja jaoks igale tooteühikule trükitud märgis. Juhul, kui energiamärgise esitamine ei ole teostatav, tuleks potentsiaalsetele tarbijatele teatada vähemalt tootemudeli energiaklass. Konkreetsete tooterühmade kohta välja antud delegeeritud õigusaktidega võib kehtestada ka alternatiivseid õigusnorme märgise esitamiseks väikeste mõõtmetega toodetel ja suure hulga ühesuguste toodete väljapanemise korral.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)  Tootjad reageerivad energiamärgisele üha energiatõhusamate toodete väljatöötamisega. Sellise tehnoloogilise arengu tagajärjel kuuluvad tooted enamjaolt energiamärgise kõrgematesse klassidesse. Vajalikuks võib osutuda toodete täiendav eristamine, et tarbijatel oleks võimalik neid nõuetekohaselt võrrelda, millega kaasneb vajadus muuta märgiste klassifikatsiooni. Selline klassifikatsiooni muutmine võiks toimuda ligikaudu iga kümne aasta tagant, võttes arvesse vajadust mitte panna tootjatele liigset koormust. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada klassifikatsiooni muutmise üksikasjalik kord, et tagada tarnijatele ja edasimüüjatele maksimaalne õiguskindlus. Värskelt muudetud klassifikatsiooniga märgise puhul peaksid kõrgemad klassid jääma tühjaks, et õhutada tehnoloogilist arengut ning võimaldada üha tõhusamate toodete väljatöötamist ja tunnustamist. Märgise klassifikatsiooni muutmise korral tuleks tarbijate eksitamise vältimiseks asendada lühikese aja jooksul kõik energiamärgised.
(11)  Tootjad reageerivad energiamärgisele üha energiatõhusamate toodete väljatöötamise ja turulelaskmisega. Samal ajal lõpetavad nad ökodisaini käsitlevate liidu õigusaktide mõjul vähem tõhusate toodete valmistamise. Sellise tehnoloogilise arengu tagajärjel kuuluvad tootemudelid enamjaolt energiamärgise kõrgematesse klassidesse. Vajalikuks võib osutuda toodete täiendav eristamine, et tarbijatel oleks võimalik neid nõuetekohaselt võrrelda, millega kaasneb vajadus muuta märgiste klassifikatsiooni. Selline klassifikatsiooni muutmine oleks soovitav ligikaudu iga kümne aasta tagant, võttes arvesse vajadust mitte panna tootjatele ja edasimüüjatele ning eeskätt väikeettevõtjatele liigset koormust. Selline lähenemine peaks aitama vältida mõttetuid või ebatõhusaid, nii tootjate kui ka tarbijate jaoks kahjulikke klassifikatsiooni muutmisi. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada klassifikatsiooni muutmise üksikasjalik kord, et tagada tarnijatele ja edasimüüjatele maksimaalne õiguskindlus. Enne klassifikatsioonide muutmist peaks komisjon läbi viima põhjaliku ettevalmistava uuringu. Sõltuvalt tooterühmast ja selle potentsiaali põhjalikust hindamisest peaksid värskelt muudetud klassifikatsiooniga märgise puhul kõrgemad klassid jääma tühjaks, et stimuleerida tehnoloogia arengut ning võimaldada üha tõhusamate tootemudelite väljatöötamist ja tunnustamist. Märgise klassifikatsiooni muutmise korral tuleks tarbijate eksitamise vältimiseks asendada lühikese ja teostatava aja jooksul kõik energiamärgised, kusjuures muudetud märgised peavad oma välimuselt olema vanadest kergesti eristatavad. Samal ajal tuleb korraldada piisavalt tarbijate teavitamise kampaaniad, mille käigus selgelt näidatakse, et on mindud üle uuele ja täiustatud klassifikatsioonile.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
(11a)   Direktiivi 2010/30/EL alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaselt kehtestatud märgiste praegustest muudatustest tuleneb vajadus muuta märgiste aluseks olevat klassifikatsiooni, et tagada ühtne skaala tähistega A–G ja kohandada märgiseid vastavalt käesoleva määruse nõuetele.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Selleks et säilitada tarbijate usaldus energiamärgise vastu, ei tohiks energiamõjuga toodete puhul lubada kasutada muid märgiseid, mis jäljendavad energiamärgist. Samuti ei tohiks lubada kasutada täiendavaid märgiseid, tähiseid, sümboleid või silte, mis võivad tarbijaid seoses energiatarbimisega eksitada.
(14)  Selleks et säilitada tarbijate usaldus energiamärgise vastu, ei tohiks energiamõjuga toodete puhul lubada muude selliste märgiste kasutamist, mis jäljendavad energiamärgist. Samuti ei tohiks lubada kasutada täiendavaid märgiseid, sümboleid või silte, mis ei ole selgelt energiamärgisest eristatavad ja mis võivad tarbijaid seoses energiatarbimisega eksitada, või kasutada mis tahes muid asjaomase delegeeritud õigusaktiga hõlmatud näitajaid.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
(15)  Õiguskindluse tagamiseks on vaja selgitada, et energiamõjuga toodete suhtes kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/200821 sätestatud eeskirju liidu turu järelevalve ja liidu turule sisenevate toodete kontrolli kohta. Kaupade vaba liikumise põhimõtet arvesse võttes on äärmiselt oluline, et liikmesriikide turujärelevalveasutused teeksid omavahel tõhusat koostööd. Komisjon peaks sellist energiamärgistuse alast koostööd tugevdama omapoolse toetusega.
(15)  Õiguskindluse tagamiseks on vaja selgitada, et energiamõjuga toodete suhtes kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/200821 sätestatud eeskirju liidu turu järelevalve ja liidu turule sisenevate toodete kontrolli kohta. Kaupade vaba liikumise põhimõtet arvesse võttes on äärmiselt oluline, et liikmesriikide turujärelevalveasutused teeksid omavahel tõhusat koostööd vahetades pidevalt teavet, eriti toodete nõuetelevastavuse hindamise tulemuste ja tagajärgede kohta. Ka peaksid liikmesriikide tolliasutused vahetama teavet kolmandatest riikidest liitu imporditavate energiamõjuga toodete kohta. Komisjon peaks tugevdama ökodisaini ja energiamärgistuse alase halduskoostöö (ADCO) töörühmasid, mis toimivad turujärelevalve asutuste koostööraamistikuna.
__________________
__________________
21 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.
21 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
(15a)   Selleks et tagada liidus tulemuslikum turujärelevalve ja aus konkurents ning kasutada piiratud vahendeid kõige tõhusamal viisil, peaksid liikmesriikide turujärelevalveasutused kontrollima nõuetelevastavust ka toodete füüsilise katsetamise teel ning kasutama turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi, et vahetada teavet kavandatud ja lõpuleviidud tootekatsetuste üle, teha kättesaadavaks katseprotokollid ja vahetada teavet katsetulemuste kohta; see võimaldaks vältida korduvkatseid ja paneks aluse toodete katsetamise piirkondlikele tippkeskustele. Teavet tuleks vahetada ka juhul, kui katsetulemustest ei nähtu, et nõudeid oleks rikutud.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
(16)  Nõuetele vastavuse kontrollimise hõlbustamiseks ning tootepõhiste märgiste ja tootekirjelduste läbivaatamisega seotud reguleerimisprotsessi jaoks ajakohaste turuandmete esitamiseks peaksid tarnijad sisestama oma toote nõuetele vastavust käsitleva teabe komisjoni loodud elektroonilisse andmebaasi. Kõnealune teave tuleks teha avalikult kättesaadavaks, et pakkuda tarbijatele teavet ja edasimüüjatele alternatiivseid võimalusi märgiseid kätte saada. Turujärelevalveasutustel peaks olema juurdepääs andmebaasis sisalduvale teabele.
(16)  Ilma et see piiraks liikmesriikide turujärelevalve kohustusi, peaksid tarnijad tarbijate vajaduste rahuldamiseks, nõuetele vastavuse kontrollimise hõlbustamiseks ning tootepõhiste märgiste ja tootekirjelduste läbivaatamisega seotud reguleerimisprotsessi jaoks ajakohaste turuandmete esitamiseks sisestama nõutava toote nõuetele vastavust käsitleva teabe elektrooniliselt komisjoni loodud ja hallatavasse andmebaasi. See osa teabest, mis on suunatud tarbijatele, tuleks teha toodete andmebaasi avalikul kasutajaliidesel üldsusele kättesaadavaks. Nimetatud andmed peaksid olema avatud, et rakenduste arendajad ja teised võrdlusvahendid saaksid neid kasutada. Lihtsat ja vahetut juurdepääsu toodete andmebaasi avalikule kasutajaliidesele peaks hõlbustama trükitud märgisel esitatav dünaamiline ruutkood või muu kasutajatele suunatud abivahend. Tarnijad peaksid tegema lisateabe järelevalveasutustele ja komisjonile kättesaadavaks toodete andmebaasi nõuete täitmise liidesel. Andmebaasiga seoses tuleks rangelt täita andmekaitse-eeskirju. Tundliku tehnilise teabe puhul peaks turujärelevalveasutustele vastavalt tarnijate koostöökohustusele jääma õigus sellele vajaduse korral juurde pääseda.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
(16a)   Ühtlasi peaks komisjon looma ja käigus hoidma veebiportaali, mis annab turujärelevalveasutustele juurdepääsu tootjate serverites olevale üksikasjalikule tooteinfole.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
(19)  Käesoleva määruse kohaste tootepõhiste nõuetega hõlmatud toodete energiatarbimise mõõtmiseks ja nendega seotud muu teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid, milles võetakse arvesse üldtunnustatud ajakohaseid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid. Liidu tasandil ühtlustatud standardid parandavad siseturu toimimist. Kui tootepõhiste nõuete kohaldamise ajaks ei ole standardeid avaldatud, peaks komisjon avaldama Euroopa Liidu Teatajas asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud üleminekumeetmed ja arvutusmeetodid. Kui viide sellisele standardile on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, tuleks selle täitmise korral eeldada vastavust ka käesoleva määruse alusel vastu võetud asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud mõõtmismeetoditele.
(19)  Käesoleva määruse kohaste tootepõhiste nõuetega hõlmatud toodete absoluutse energiatarbimise ja muude keskkonna- ja tulemusnäitajate mõõtmiseks tuleks kooskõlas harmoneeritud standardite ja meetoditega kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatud uusimaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid. Tahtlike ja tahtmatute rikkumiste avastamiseks peavad sellised meetodid ja katsetingimused nii tarnijate kui ka turujärelevalveasutuste puhul olema usaldusväärsed ning võimalikult lähedased tingimustele, milles keskmine tarbija antud toodet kasutab. Energiatõhususklassi ei tohiks määrata vaid kõige energiatõhusama seadistuse või ökorežiimi põhjal, kui see tõenäoliselt ei kajasta keskmist tarbijakäitumist. Lubatud hälbed ja valitavad katseparameetrid tuleks kehtestada nii, et need ei viiks tõhususe kasvu oluliste kõikumisteni, mis võiksid muuta toote energiatõhususklassi. Katsetulemuste ja deklareeritavate tulemuste vahelised lubatud hälbed ei tohiks ületada statistilist mõõteviga. Kui tootepõhiste nõuete kohaldamise ajaks ei ole standardeid avaldatud, peaks komisjon avaldama Euroopa Liidu Teatajas asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud üleminekumeetmed ja arvutusmeetodid. Kui viide sellisele standardile on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, tuleks selle täitmise korral eeldada vastavust ka käesoleva määruse alusel vastu võetud asjaomaste tootepõhiste nõuetega seotud mõõtmismeetoditele.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
(20)  Komisjon peaks koostama tööplaani konkreetsete toodete märgiste läbivaatamiseks koos esialgse loeteluga täiendavatest energiamõjuga toodetest, mille puhul võiks kehtestada energiamärgise. Tööplaani rakendamise lähtepunktiks peaks olema asjaomaste tooterühmade tehniline, keskkonnaalane ja majanduslik analüüs. Analüüsi käigus tuleks kooskõlas eesmärgiga edendada ringmajandust käsitleda ka lisateavet, sh millised ja kui kulukad on võimalused teavitada tarbijaid energiamõjuga toote omadustest, sh selle absoluutne energiatarbimine, vastupidavus või keskkonnatoime. Selline lisateave peaks muutma märgise tarbija jaoks mõistetavamaks ja tõhusamaks ega tohiks tarbijale kaasa tuua halba mõju.
(20)  Komisjon peaks käesoleva määruse kohaldamisala põhjal koostama pikaajalise tööplaani konkreetsete toodete märgiste läbivaatamiseks koos esialgse loeteluga täiendavatest energiamõjuga toodetest, mille puhul võiks kehtestada energiamärgise, ja seda plaani korrapäraselt ajakohastama. Komisjon peaks Euroopa Parlamenti ja nõukogu igal aastal tööplaani täitmisest teavitama.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)
(20a)   Tööplaani täitmist tuleks alustada asjaomaste tooterühmade tehnilisest, keskkonnaalasest ja majanduslikust analüüsist. Analüüsi käigus tuleks ringmajanduse edendamise eesmärgist lähtuvalt käsitleda ka lisateavet, sh seda, millised ja kui kulukad on võimalused anda tarbijatele täpset teavet energiamõjuga toote selliste tulemusnäitajate kohta nagu selle olelusringi kulud, remonditavus, ühenduvus, ringlusse võetud materjali sisaldus, vastupidavus ja keskkonnatoime või kombineeritud energiatõhususe tulemuslikkuse indeks. Selline lisateave peaks muutma märgise tarbija jaoks mõistetavamaks ja tõhusamaks ega tohiks teda kuidagi kahjustada.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõiked 1 ja 2
1.  Käesoleva määrusega sätestatakse raamistik energiamõjuga toodete kasutusetapi energia- ja muude ressursside tarbimise näitamiseks märgisel ja ühtses tootekirjelduses ning energiamõjuga toodete kohta lisateabe esitamiseks, et võimaldada tarbijatel valida energiatõhusamaid tooteid.
1.  Käesoleva määrusega sätestatakse raamistik kohaldamiseks energiamõjuga toodete suhtes, millele antakse märgis, mis kajastab toote energiatõhusust, absoluutset energiatarbimist ning muid keskkonna- ja tulemusnäitajaid. See võimaldab tarbijatel valida oma energiatarbimise vähendamiseks energiatõhusamad tooted.
2.  Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste toodete suhtes:
2.  Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:
(a)  kasutatud tooted;
(a)  kasutatud tooted;
(b)  inimeste ja kaupade veoks ette nähtud transpordivahendid, välja arvatud paikse mootoriga töötavad transpordivahendid.
(b)  inimeste ja kaupade veoks ette nähtud transpordivahendid.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6
(6)  „tootja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes toodab energiamõjuga toodet või on lasknud sellise toote kujundada või valmistada ja turustab seda energiamõjuga toodet oma nime või kaubamärgi all;
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 9
(9)  „edasimüüja“ – jaemüüja või muu isik, kes müüb, annab rendile, müüb järelmaksuga või esitleb tooteid tarbijatele;
(9)  „edasimüüja“ – jaemüüja või muu füüsiline või juriidiline isik, kes müüb, annab rendile, müüb järelmaksuga või esitleb tooteid tarbijatele;
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10 a (uus)
(10a)   „energiatõhusus“ – töö, teenuse, kauba või energiaväljundi suhe energiasisendisse;
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 11
(11)  „energiamõjuga toode” – mis tahes toode, süsteem või teenus, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis liidus turule lastakse ja kasutusele võetakse, sealhulgas osad, mis on ette nähtud turulelastavatesse ja kasutuselevõetavatesse energiamõjuga toodetesse paigaldamiseks;
(11)  „energiamõjuga toode (edaspidi „toode“)“ – mis tahes toode või süsteem, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis liidus turule lastakse ja kasutusele võetakse, sealhulgas tarbijatele mõeldud üksikosadena turulelastavatesse ja kasutuselevõetavatesse energiamõjuga toodetesse paigaldamiseks ette nähtud osad, mille energia- ja keskkonnanäitajaid saab sõltumatult hinnata;
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13
(13)  „märgis” – graafiline diagramm, sealhulgas klassifikatsioon, mille puhul kasutatakse energiatarbimise näitamiseks tähti A–G seitsmes eri värvitoonis alates tumerohelisest kuni punaseni;
(13)  „märgis“trükitud või digitaalne graafiline diagramm, sealhulgas suletud skaala, mille puhul kasutatakse energiatarbimise näitamiseks üksnes tähti A–G (igale klassile vastab märkimisväärne energiasääst) seitsmes eri värvitoonis alates tumerohelisest kuni punaseni ning mille abil teavitatakse tarbijaid seadme energiatõhususest ja energiatarbimisest;
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13 a (uus)
(13a)   „tooterühm“ – ühesugust põhiülesannet täitvate energiamõjuga toodete rühm;
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 17
(17)  „tootekirjeldus” – tootega seotud teavet sisaldav standardtabel;
(17)  „tootekirjeldus“ – tootega seotud teavet sisaldav standardtabel kas trükitud või elektroonilisel kujul;
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 18
(18)  „klassifikatsiooni muutmine” – konkreetse toote märgisel teatava energiaklassi saavutamise nõuete regulaarne rangemaks muutmine, mis olemasolevate märgiste puhul võib tähendada teatavate energiaklasside kustutamist;
(18)  „klassifikatsiooni muutmine“ – konkreetse tooterühma märgisel esitatud teatava energiaklassi saavutamise nõuete rangemaks muutmine;
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 19
(19)  „muudetud klassifikatsiooniga märgis” – konkreetse toote märgis, mille klassifikatsiooni on muudetud.
(19)  „muudetud klassifikatsiooniga märgis“ – konkreetse tooterühma märgis, mille klassifikatsiooni on muudetud ja mis on enne muutmist kasutatud märgistest selgelt eristatav;
Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 19 a (uus)
(19a)  „arukas seade“ – seade, mida saab eesrindlikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ning standarditud viiteontoloogiat kasutades aktiveerida nii, et see reageeriks välisstiimulitele, näiteks hinnateabele, traadita andmeside või rakenduste kaudu edastatavatele otsejuhtimise signaalidele ja/või kohalikele mõõtudele, ja muutmaks automaatselt seadme energiatarbimise mudelit tõhusamaks kasutuseks;
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 20
(20)  „lisateave” – teave energiamõjuga toote funktsionaalse toimimise ja keskkonnatoime kohta, nt toote absoluutne energiatarbimine või vastupidavus; see teave põhineb andmetel, mida on turujärelevalveasutustel võimalik mõõta, mis on ühemõtteline ja millel puudub märkimisväärne halb mõju märgise mõistetavusele ja tõhususele tarbija jaoks.
(20)  „lisateave“igasugune asjaomases delegeeritud õigusaktis märgitud teave energiamõjuga toote funktsionaalse, ökoloogilise ja ressursitõhususe kohta, tuginevalt andmetele, mida turujärelevalveasutused saavad mõõta ja kontrollida, mis on kergesti mõistetav ega kahjusta oluliselt märgise mõju tarbijale;
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 20 a (uus)
(20a)   „toodete andmebaas“ – käesoleva määruse ja selle põhjal vastu võetud delegeeritud õigusaktidega hõlmatud energiamõjuga tooteid iseloomustavate andmete kogum, mis on süstematiseeritud ning koosneb avalikust kasutajaliidesest tarbijatele suunatud veebisaidi näol, milles sisalduv teave on elektrooniliste abivahenditega kättesaadav ja elektroonilise platvormi kujul esitatud nõuete täitmise liidesest, mis toetab liikmesriikide turujärelevalveasutuste tegevust ning millel on kindlad juurdepääsu- ja turvanõuded.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.  Tarnijad peavad täitma järgmisi nõudeid:
1.  Tarnijad peavad:
a)  tagama, et turule lastud toodete kohta esitatakse tasuta täpsed märgised ja tootekirjeldused kooskõlas käesoleva määruse ja asjaomaste delegeeritud õigusaktidega;
a)  tagama, et turule lastud toodete igale individuaalsele ühikule lisatakse tasuta täpsed trükitud märgised ja tootekirjeldused;
b)  esitama edasimüüjate taotluse korral märgised kiiresti ja tasuta;
b)  esitama viie tööpäeva jooksul pärast edasimüüjate taotluse saamist tasuta märgised ja tootekirjeldused;
ba)   esitama edasimüüjatele nii praegused kui ka muudetud klassifikatsiooniga märgised ja tootekirjeldused kolme kuu jooksul enne asjaomases delegeeritud õigusaktis osutatud kuupäeva;
c)  tagama, et nende esitatud märgised ja tootekirjeldused on täpsed, ning koostama piisavad tehnilised dokumendid, mis võimaldavad teabe täpsust hinnata;
c)  tagama, et märgised ja tootekirjeldused on täpsed, ning koostama piisavad tehnilised dokumendid, mis võimaldavad teabe täpsust hinnata;
d)  sisestama enne tootemudeli turule laskmist artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi I lisas üksikasjalikult kirjeldatud teabe.
d)  sisestama artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi avalikku kasutajaliidesesse ja nõuete järgimise liidesesse I lisas osutatud teabe:
i)   iga uue mudeli kohta enne vastava mudeli tooteühiku turule laskmist;
ii)   kõigi enne 1. jaanuari 2014 turule lastud ja endiselt tarnitavate mudelite kohta hiljemalt 18 kuud pärast seda, kui andmebaas on vastavalt artiklile 16 täielikult toimivaks muutunud;
da)   hoidma artikli 8 kohaselt loodud andmebaasis tootekirjeldusi ja tehnilisi dokumente vähemalt 10 aastat pärast viimase tooteühiku turule laskmist;
db)   esitama märgised selliste tooterühmade jaoks, kus toode koosneb mitmest osast või komponendist ja toote energiatõhusus sõltub nende osade kombinatsioonist.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)
1a.   Tarnijad ei või:
a)   lasta turule tooteid, mis on konstrueeritud nii, et nende jõudlus toote koosseisus oleva riist- või tarkvara toimel katsetamise käigus automaatselt muutub ning tagab tegelikust soodsamad näidud;
b)   teha kasutusel olevas tootes tarkvarauuendustega selliseid muudatusi, mis halvendaksid toote näitajaid võrreldes toote energiamärgisel algselt esitatud ja asjaomases delegeeritud õigusaktis osutatud näitajatega.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
2.  Edasimüüjad peavad täitma järgmisi nõudeid:
2.  Edasimüüjad peavad:
(a)  esitlema delegeeritud õigusaktiga hõlmatud toote kohta tarnijalt saadud või muul viisil kättesaadavaks tehtud märgist nähtaval viisil;
(a)  esitama müügis, sealhulgas veebikeskkonnas müügis oleva toote märgise asjaomases delegeeritud õigusaktis kirjeldatud selgesti nähtaval ja märgataval kujul;
(aa)   asendama vanad märgised nii kauplustes kui ka veebikeskkonnas muudetud klassifikatsioonile vastavate märgistega kolme nädala jooksul pärast asjaomases delegeeritud õigusaktis osutatud kuupäeva;
(b)  kui neil märgis või muudetud klassifikatsiooniga märgis puudub:
(b)  taotlema märgist või muudetud klassifikatsiooniga märgist tarnijalt, kui neil märgis või muudetud klassifikatsiooniga märgis puudub;
i)   taotlema tarnijalt märgist või muudetud klassifikatsiooniga märgist;
ii)   trükkima märgise välja artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasist, kui see funktsioon on kõnealuse toote puhul kättesaadav, või
iii)   trükkima märgise või muudetud klassifikatsiooniga märgise välja tarnija veebisaidilt, kui see funktsioon on kõnealuse toote puhul kättesaadav;
(c)  tegema tarbijatele kättesaadavaks tootekirjelduse.
(c)  tegema tarbijatele nõudmise korral kättesaadavaks tootekirjelduse, sealhulgas trükitud kujul.
Muudatusettepanekud 35 ja 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
3.  Tarnijad ja edasimüüjad peavad täitma järgmisi nõudeid:
3.  Tarnijad ja edasimüüjad peavad:
(a)  osutama toote energiatõhususklassile kõikides konkreetset tootemudelit käsitlevates reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides kooskõlas asjaomase delegeeritud õigusaktiga;
(a)  osutama toote energiatõhususklassile kõikides konkreetset tootemudelit käsitlevates visuaalsetes reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides kooskõlas asjaomase delegeeritud õigusaktiga;
(b)  tegema koostööd turujärelevalveasutustega ja võtma omal algatusel või turujärelevalveasutuste nõudmisel viivitamata meetmeid selliste olukordade parandamiseks, kus ei ole täidetud käesolevas määruses ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuded, mis kuuluvad nende vastutusalasse;
(b)  tegema koostööd turujärelevalveasutustega ja võtma nõuete mittetäitmise korral vastavalt artiklile 5 viivitamata meetmeid olukorra parandamiseks;
(c)  mitte kasutama käesoleva määrusega hõlmatud toodete puhul muid märgiseid, tähiseid, sümboleid või silte, mis ei vasta käesoleva määruse ja asjaomaste delegeeritud õigusaktide nõuetele, kui see võib tarbijaid tõenäoliselt eksitada või segadusse ajada seoses energia- või muude oluliste ressursside tarbimisega toote kasutamisel;
(c)  mitte kasutama või esitama käesoleva määrusega hõlmatud toodete puhul eksitavaid, segadust tekitavaid või jäljendavaid märgiseid, tähiseid, sümboleid või silte, mis kajastavad energia või muude ressursside tarbimist toote kasutamisel;
(d)  mitte esitama ega esitlema käesoleva määrusega hõlmamata toodete puhul märgiseid, mis jäljendavad käesolevas määruses määratletud märgist.
(d)  mitte kasutama ega esitama käesoleva määrusega hõlmamata toodete puhul märgiseid, mis jäljendavad käesolevas määruses määratletud märgist.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)
3a.   Kõik lõigetes 1–3 esitatud ja märgiseid puudutavad üldiseloomuga kohustused kehtivad ühtmoodi nii olemasolevate, uute kui ka muudetud klassifikatsiooniga märgiste puhul.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
1.  Liikmesriigid ei keela, piira ega takista käesoleva määruse ja asjaomaste delegeeritud õigusaktide nõuetele vastavate energiamõjuga toodete turule laskmist või kasutuselevõttu oma territooriumil.
1.  Liikmesriigid ei takista oma territooriumil käesoleva määruse nõuetele vastavate toodete turule laskmist ega kasutuselevõtmist.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
2.  Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed selle tagamiseks, et tarnijad ja edasimüüjad täidavad käesolevast määrusest ja asjaomastest delegeeritud õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja nõudeid.
2.  Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed selle tagamiseks, et tarnijad ja edasimüüjad täidavad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi ja nõudeid.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
3.  Kui liikmesriigid teevad käesoleva määrusega hõlmatud ja delegeeritud õigusaktis täpsustatud energiamõjuga toote puhul mis tahes soodustusi, on need suunatud kohaldatavas delegeeritud õigusaktis sätestatud kõrgeimale energiatõhususklassile.
3.  Kui liikmesriigid teevad käesoleva määrusega hõlmatud ja delegeeritud õigusaktis täpsustatud toote puhul mis tahes soodustusi, on need soodustused suunatud kohaldatavas delegeeritud õigusaktis sätestatud kahele kõrgeimale tooteid sisaldavale energiatõhususklassile.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
4.  Liikmesriigid tagavad, et märgiste, sealhulgas muudetud klassifikatsiooniga märgiste kehtestamisega kaasnevad õppe- ja reklaamiotstarbelised teavituskampaaniad (vajaduse korral koostöös edasimüüjatega), mille eesmärk on edendada energiatõhusust ja julgustada tarbijaid energiat vastutustundlikumalt tarbima.
4.  Liikmesriigid tagavad, et märgiste kehtestamisega uute tooterühmade jaoks või olemasolevate märgiste klassifikatsiooni muutmisega kaasnevad energiamärgiseid käsitlevad õppe- ja reklaamiotstarbelised teavituskampaaniad.
Komisjon koordineerib selliseid kampaaniaid ning toetab tarnijate ja edasimüüjate vahelist tihedat koostööd ja kogemuste vahetamist.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
5.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste ja nõuete täitmise tagamise mehhanismide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse või sellekohaste delegeeritud õigusaktide sätete rikkumise eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teevad kõnealused sätted komisjonile teatavaks käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevaks ja teatavad viivitamata kõikidest hilisematest muudatustest, mis neid sätteid mõjutavad.
5.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste ja nõuete täitmise tagamise mehhanismide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning proportsionaalsed nõuete eiramisest saadava majandusliku kasuga. Liikmesriigid teevad kõnealused sätted komisjonile teatavaks käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevaks ja teatavad viivitamata kõikidest hilisematest muudatustest, mis neid sätteid mõjutavad.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
2.  Komisjon toetab toodete energiamärgistuse alase turujärelevalvega seotud koostööd ja teabevahetust liikmesriikides turujärelevalve või välispiirikontrolli eest vastutavate asutuste vahel ning selliste asutuste ja komisjoni vahel.
2.  Komisjon soodustab ja kooskõlastab käesoleva määrusega hõlmatud toodete energiamärgistuse alase turujärelevalvega seotud koostööd ja teabevahetust liikmesriikides turujärelevalve või liidu turule sisenevate toodete kontrollimise eest vastutavate asutuste vahel ning selliste asutuste ja komisjoni vahel, tugevdades selleks ökodisaini ja energiamärgistuse alase halduskoostöö (ADCO) töörühmasid.
Selline teabevahetus peab toimuma ka juhul, kui katsetulemused näitavad, et tootja järgib asjaomaseid õigusakte.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)
2a.   Liikmesriigid kehtestavad ja rakendavad 1. jaanuariks 2018 käesoleva määruse nõuete jõustamise kontrollimiseks turujärelevalve kava. Liikmesriigid vaatavad oma turujärelevalve kava läbi vähemalt iga kolme aasta tagant.
Liikmesriigid koostavad 1. jaanuariks 2020 ja seejärel igal aastal turujärelevalvet käsitleva aruande, mis kajastab käesoleva määruse ja direktiivi 2009/125/EÜ täitmisel ilmnenud arenguid.
Liikmesriigid muudavad turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi (ICSMS) kasutamise kõigile liikmesriikide turujärelevalveasutustele kohustuslikuks.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)
2b.   Liikmesriikide turujärelevalveasutused viivad läbi füüsilisi tootekatsetusi, mis käesoleva määruse põhjal vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaselt hõlmavad vähemalt ühe tooterühma aastas.
Turujärelevalveasutused teatavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile kavandatud ja teostatud füüsilistest katsetustest artikli 8 põhjal loodud toodete andmebaasi nõuete täitmise liidese kaudu.
Nad kasutavad vastavalt artiklile 9 usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmisprotseduure, püüavad järgida tegelikke kasutustingimusi ning välistavad katsetulemuste tahtliku või tahtmatu muutmise või manipuleerimise.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 c (uus)
2c.   Käesoleva määruse nõuete rikkumise korral on turujärelevalveasutustel õigus nõuda tarnijatelt sisse füüsiliste tootekatsetuste kulud.
Komisjon võib ka ise, kas vahetult või kolmanda osapoole kaudu, kontrollida toodete nõuetelevastavust.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
1.  Kui teatava liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust uskuda, et käesoleva määruse kohase delegeeritud õigusakti reguleerimisalasse jääv energiamõjuga toode kujutab endast ohtu käesolevas määruses käsitletud avaliku huvi kaitse aspektidele, viivad nad läbi asjaomase energiamõjuga toote hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas määruses ja asjaomastes delegeeritud õigusaktides sätestatud nõudeid. Vajaduse korral teeb tarnija turujärelevalveasutustega sel eesmärgil koostööd.
1.  Kui teatava liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust uskuda, et käesoleva määruse kohase delegeeritud õigusakti reguleerimisalasse jääv toode kujutab endast ohtu käesolevas määruses käsitletud avaliku huvi kaitse aspektidele, teavitavad nad sellest koheselt komisjoni ja viivad läbi asjaomase tootemudeli hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas määruses ja asjaomastes delegeeritud õigusaktides sätestatud nõudeid, ning otsustavad, kas oleks soovitav hinnata ka teisi tootemudeleid. Vajaduse korral teeb tarnija turujärelevalveasutustega koostööd.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
2.  Kui turujärelevalveasutused leiavad nimetatud hindamise käigus, et energiamõjuga toode ei vasta käesolevas määruses ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuetele, nõuavad nad viivitamata, et tarnija võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed energiamõjuga toote vastavusse viimiseks kõnealuste nõuetega, kõrvaldaks energiamõjuga toote turult või võtaks selle tagasi mõistliku aja jooksul, mille nad ohu laadi arvestades määravad. Käesolevas lõikes osutatud meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.
2.  Kui turujärelevalveasutused nimetatud hindamise tulemusena otsustavad, et tootemudel ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, nõuavad nad, et tarnija võtaks viivitamata kõik vajalikud parandusmeetmed tootemudeli nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks, ning võivad nõuda tootemudeli turult kõrvaldamist või kasutuselevõetud tooteühikute tagasivõtmist ohu suurust arvestades mõistliku aja jooksul, laiendades selliseid meetmeid ka teistele samaväärsetele turul kättesaadavatele toodetele. Käesolevas lõikes osutatud meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
3.  Kui turujärelevalveasutused on seisukohal, et mittevastavus ei piirdu üksnes nende riigi territooriumiga, teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamise tulemustest ja meetmetest, mille võtmist nad tarnijatelt nõudsid.
3.  Turujärelevalveasutused teavitavad turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi (ICSMS) kaudu komisjoni ja teisi liikmesriike kõigist hindamise tulemustest ja kõigist meetmetest, mille võtmist nad tarnijatelt lõike 2 põhjal nõudsid.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4
4.  Tarnija tagab, et kõigi asjaomaste energiamõjuga toodete suhtes, mille ta liidu turul kättesaadavaks on teinud, võetakse kõik vajalikud parandusmeetmed.
4.  Tarnija tagab, et kõigi asjaomaste tootemudelite suhtes, mille ta liidu turul kättesaadavaks on teinud, võetakse kõik lõike 2 kohaselt ette nähtud piiravad meetmed.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5
5.  Kui tarnija ei võta lõikes 2 osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik sobivad ajutised meetmed, et keelata või piirata energiamõjuga toote kättesaadavaks tegemist oma riigi turul, energiamõjuga toode turult kõrvaldada või see tagasi võtta. Turujärelevalveasutused teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike nendest meetmetest viivitamata.
5.  Kui tarnija ei rakenda lõikes 2 osutatud ajavahemiku jooksul parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik sobivad ajutised meetmed, et keelata või piirata tootemudeli kättesaadavaks tegemist oma riigi turul, tootemudel sellelt turult kõrvaldada või see tagasi võtta. Turujärelevalveasutused teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike nendest meetmetest ja laadivad vastava teabe üles artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi nõuete täitmise liidesesse.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6
6.  Lõikes 5 osutatud teave sisaldab kõiki kättesaadavaid üksikasju, eelkõige mittevastava energiamõjuga toote tuvastamiseks vajalikku teavet, energiamõjuga toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja kaasneva ohu laadi, võetud riiklike meetmete laadi ja kestust, samuti tarnija esitatud seisukohti. Eelkõige osutavad turujärelevalveasutused, kas mittevastavuse põhjus on energiamõjuga toote mittevastavus käesolevas määruses sätestatud nõuetele, mis käsitlevad avaliku huvi kaitse aspekte, või esinevad puudused artiklis 9 osutatud harmoneeritud standardites, mille alusel vastavust eeldatakse.
6.  Lõikes 5 osutatud teade sisaldab kõiki kättesaadavaid üksikasju, eelkõige mittevastava toote tuvastamiseks vajalikku teavet, toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja kaasneva ohu laadi, võetud riiklike meetmete laadi ja kestust, samuti tarnija esitatud seisukohti. Eelkõige osutavad turujärelevalveasutused, kas mittevastavuse põhjus on tootemudeli mittevastavus käesolevas määruses sätestatud nõuetele, mis käsitlevad avaliku huvi kaitse aspekte, või esinevad puudused artiklis 9 osutatud harmoneeritud standardites, mille alusel vastavust eeldatakse. Viimasel juhul kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud menetlust.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7
7.  Liikmesriigid, kes ei ole menetluse algatajad, teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike kõikidest võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast täiendavast teabest asjaomase energiamõjuga toote nõuetele mittevastavuse kohta ning juhul, kui nad ei ole nõus teatatud riikliku meetmega, oma vastuväidetest.
7.  Liikmesriigid, kes ei ole menetluse algatajad, teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike kõikidest võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast täiendavast teabest asjaomase tootemudeli nõuetele mittevastavuse kohta ning juhul, kui nad ei ole nõus teatatud riikliku meetmega, oma vastuväidetest.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 8
8.  Kui 60 päeva jooksul alates lõikes 5 nimetatud teabe kättesaamisest ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid liikmesriigi võetud ajutise meetme kohta, loetakse meede põhjendatuks.
8.  Kui nelja nädala jooksul pärast lõikes 5 nimetatud teavitamist ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid liikmesriigi võetud ajutise meetme kohta, loetakse meede põhjendatuks.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 9
9.  Liikmesriigid tagavad, et asjaomase energiamõjuga toote suhtes võetakse viivitamata asjakohased piiravad meetmed, näiteks energiamõjuga toote kõrvaldamine nende turult.
9.  Liikmesriigid tagavad, et asjaomase tootemudeli suhtes võetakse viivitamata paralleelsed ja nende riiklikku eripära arvestades proportsionaalsed piiravad meetmed, ning teavitavad sellest komisjoni.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 10
10.  Kui lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetluse käigus esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon leiab, et riiklik meede on liidu õigusaktidega vastuolus, alustab komisjon viivitamata konsulteerimist liikmesriikidega ja tarnijaga ning hindab riiklikku meedet. Nimetatud hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas riiklik meede on põhjendatud või mitte.
10.  Kui lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetluse käigus esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon leiab, et selline riiklik meede on liidu õigusega vastuolus, alustab komisjon viivitamata konsulteerimist liikmesriikidega ja tarnijaga, hindab riiklikku meedet, otsustab hindamise tulemuste põhjal, kas riiklik meede on põhjendatud või mitte, ning võib teha ettepaneku sobivateks alternatiivseteks meetmeteks.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 11
11.  Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning edastab selle viivitamata neile ja tarnijale.
11.  Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning teavitab sellest viivitamata neid ja asjaomast tarnijat.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 12
12.  Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks, võtavad kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada mittevastava energiamõjuga toote kõrvaldamine oma turult, ja teavitavad sellest komisjoni. Kui riiklikku meedet peetakse põhjendamatuks, tunnistab asjaomane liikmesriik selle kehtetuks.
12.  Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks, võtavad kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada mittevastava tootemudeli kõrvaldamine oma siseriiklikelt turgudelt, ja teavitavad sellest komisjoni. Kui riiklikku meedet peetakse põhjendamatuks, tunnistab asjaomane liikmesriik selle kehtetuks.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 13
13.  Kui riiklikku meedet peetakse põhjendatuks ja energiamõjuga toote mittevastavust põhjendatakse lõikes 6 osutatud puudustega harmoneeritud standardites, kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud menetlust.
13.  Kui riiklikku meedet peetakse põhjendatuks ja tootemudeli mittevastavust põhjendatakse lõikes 6 osutatud puudustega harmoneeritud standardites, kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud menetlust.
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 13 a (uus)
13a.   Juhul kui toote puhul on tõendatult eiratud käesolevas määruses ja selle asjaomastes delegeeritud õigusaktides kehtestatud nõudeid, on tarbijatel õigus tagastada toode tasuta edasimüüjale ja saada tarnijalt täielik algse ostuhinna suurune hüvitis.
Koostöös turujärelevalveasutustega teevad tarnijad kõik mõistlikud pingutused, et võtta mõjutatud tarbijatega ühendust vastavalt kohaldatavatele tarbijaõigustealastele õigusaktidele.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri ja lõige 1
Märgised ja klassifikatsiooni muutmine
Märgiste kehtestamise ja klassifikatsiooni muutmise kord
1.  Komisjon võib artiklite 12 ja 13 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestada märgiseid või muuta olemasolevate märgiste klassifikatsiooni.
1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, et käesoleva määruse täiendusena kehtestada märgiseid või muuta nende klassifikatsiooni.
Direktiivi 2010/30/EL artikli 10 kohaselt enne 1. jaanuari 2017 vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud märgised loetakse märgisteks käesoleva määruse tähenduses.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
2.  Kui teatava tooterühma puhul ei tohi energiaklassi D, E, F või G kuuluvaid mudeleid direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastu võetud rakendusmeetme tõttu enam turule lasta, ei näidata kõnealust klassi või kõnealuseid klasse enam märgisel.
2.  Ühtse skaala A–G tagamiseks kehtestab komisjon vastavalt lõikele 1 ja lõike 4 nõudeid järgides olemasolevate tooterühmade märgiste muudetud klassifikatsiooni viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.
Komisjoni delegeeritud määrustega (EL) nr 811/20131a ja 812/20131b hõlmatud tooterühmad vaadatakse nende klassifikatsiooni muutmiseks läbi kuus aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
Ettevalmistavate uuringute lõpuleviimise järel kehtestab komisjon oma delegeeritud määrustega (EL) nr 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f ja 874/20121g hõlmatud tooterühmade märgiste uued klassifikatsioonid hiljemalt 21 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
__________________
1a Komisjoni 18. veebruari 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 811/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kütteseadmete, veesoojendite-kütteseadmete, kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide ning veesoojendist-kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide energiamärgistusega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 1).
1b Komisjoni 18. veebruari 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 812/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 83).
1c Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1059/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 1).
1d Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1060/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 17).
1e Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 47).
1f Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 64).
1g Komisjoni 12. juuli 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega (ELT L 258, 26.9.2012, lk 1).
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3
3.  Komisjon tagab, et märgise kehtestamise või selle klassifikatsiooni muutmise korral sätestatakse nõuded sellisel viisil, et eeldatavasti ei kuulu ükski toode märgise kehtestamise ajal energiaklassi A või B ning et hinnanguliselt kuulub enamik mudeleid kõnealustesse klassidesse mitte varem kui kümne aasta pärast.
3.  Komisjon tagab, et igasugune uute märgiste või lõikes 2 osutatud muudetud klassifikatsiooniga märgiste klassifikatsioonide hilisem muutmine algatatakse siis, kui on täidetud alljärgnevad, asjaomase tooterühma tehnoloogia arengut näitavad tingimused:
a)   25 % liidu turul müüdavatest toodetest kuulub kõrgeimasse energiatõhususklassi A; või
b)   50 % liidu turul müüdavatest toodetest kuulub kahte kõrgeimasse energiatõhususklassi A ja B.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)
3a.   Komisjon võtab tooterühma oma artiklis 11 osutatud tööplaani ja tagab sellega, et:
a)   klassifikatsiooni muutmiseks vajalik ettevalmistav uuring viiakse lõpule hiljemalt 18 kuud pärast lõikes 3 osutatud tingimuste täitumist;
b)   klassifikatsiooni muutmine jõuab (artiklis 13 osutatud delegeeritud õigusakti läbivaatamise ja jõustumisega) lõpule hiljemalt kolm aastat pärast lõikes 3 osutatud tingimuste täitumist.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4
4.  Märgiste klassifikatsiooni muudetakse regulaarselt.
4.  Komisjon kehtestab uutele või muudetud klassifikatsiooniga märgistele nõuded selliselt, et need märgised võiksid kehtida vähemalt 10 aastat.
Selleks tagab komisjon, et märgise kehtestamise või selle klassifikatsiooni muutmise korral sätestatakse sellised nõuded, et märgise kehtestamise ajal ei tohiks ükski toode kuuluda energiaklassi A.
Nende tooterühmade puhul, kus lõike 3a punktis a osutatud ettevalmistav uuring näitab tehnoloogia kiiret arengut, ei tohiks märgise kehtestamise ajal ükski toode kuuluda energiaklassidesse A ja B.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5
5.  Märgise klassifikatsiooni muutmise korral:
5.  Kui teatava tooterühma puhul ei tohi energiaklassi F või G kuuluvaid mudeleid direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastu võetud ökodisaini rakendusmeetme tõttu enam turule lasta, tähistatakse kõnealune klass või kõnealused klassid märgisel vastavalt asjaomase delegeeritud õigusakti nõuetele halli värviga. Ülejäänud kõrgemate klasside jaoks säilitatakse märgise tavapärane värviskaala (alates tumerohelisest kuni punaseni). Neid nõudeid kohaldatakse ainult turule lastud uute tooteühikute suhtes.
(a)   esitavad tarnijad edasimüüjatele nii praeguse kui ka muudetud klassifikatsiooniga märgise kuuekuulise ajavahemiku jooksul enne punktis b osutatud kuupäeva;
(b)   edasimüüjad asendavad esitletavatel toodetel olevad märgised (sealhulgas internetis) muudetud klassifikatsiooniga märgistega ühe nädala jooksul pärast asjaomases delegeeritud õigusaktis selleks ette nähtud kuupäeva. Edasimüüjad ei esitle muudetud klassifikatsiooniga märgiseid enne seda kuupäeva.
Edasimüüjatel lubatakse müüa energiamõjuga tooteid ilma märgiseta või muudetud klassifikatsiooniga märgiseta ainult siis, kui (muudetud klassifikatsiooniga) märgist ei ole kunagi kõnealuse toote puhul kasutatud ja kui kõnealuse toote tarnija ei tegutse enam turul.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6
6.   Enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva kooskõlas direktiivi 2010/30/EL artikliga 10 vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud märgiseid käsitatakse käesoleva määruse kohaldamisel märgistena. Komisjon vaatab kõnealused märgised läbi viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast, eesmärgiga muuta nende klassifikatsiooni.
välja jäetud
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8
Toodete andmebaas
Toodete andmebaas
Komisjon loob toodete andmebaasi, mis sisaldab I lisas osutatud teavet, ja haldab seda. I lisa punktis 1 loetletud teave tehakse avalikult kättesaadavaks.
1.   Komisjon loob toodete andmebaasi, mis koosneb kahest erinevast liidesest – avalikust kasutajaliidesest ja nõuete täitmise liidesest, ning haldab seda andmebaasi.
Avalik kasutajaliides sisaldab I lisa punktis 1 loetletud teavet ning peab vastama sama lisa punktis 3 osutatud funktsionaalsetele nõuetele.
Nõuete täitmise liides sisaldab I lisa punktis 2 loetletud teavet ning peab vastama sama lisa punktis 4 osutatud funktsionaalsetele nõuetele.
2.   Toodete andmebaasi teabe sisestamisel säilib tarnijatel juurdepääs sellele teabele ja õigus seda muuta. Kõigi muudatuste juurde tuleb märkida nende kuupäev ja need peavad olema turujärelevalveasutustele selgelt nähtavad.
Nõuete täitmise liideses olevaid andmeid kasutatakse üksnes käesoleva määruse ja selle põhjal vastu võetud delegeeritud õigusaktide jõustamiseks, ning nende mittesihipärane kasutamine on keelatud.
Tarnijatel lubatakse hoida oma serverites koos artikli 3 lõikes 1 nimetatud tehniliste dokumentidega vastavalt I lisa punkti 2 alapunktiga a katsearuandeid või nendega sarnanevaid vastavushindamise dokumente, mis kajastavad tarnijate endi teostatud katseid ja on kättesaadavad üksnes komisjonile ja turujärelevalveasutustele.
Andmebaasi loomisel järgitakse kriteeriume, mis võimaldavad minimeerida tarnijate ja andmebaasi teiste kasutajate halduskoormust ning tagavad selle kasutajasõbralikkuse ja kulutõhususe.
Toodete andmebaas ei asenda ega muuda turujärelevalveasutuste kohustusi.
3.   Komisjon, keda abistavad tarnijad ja turujärelevalveasutused, pöörab erilist tähelepanu üleminekuprotsessile, mis kestab kuni avaliku ja nõuete täitmise liidese täieliku rakendamiseni.
4.   Komisjonil on õigus võtta vastavalt artiklile 13 vastu delegeeritud õigusakte, mis täiendavad käesolevat määrust, täpsustades toodete andmebaasi loomise jooksvaid üksikasju.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
Kui selliseid harmoneeritud standardeid kohaldatakse toote vastavushindamise käigus, loetakse toode delegeeritud õigusaktis sisalduvatele asjakohastele mõõtmis- ja arvutusnõuetele vastavaks.
2.   Kui selliseid harmoneeritud standardeid kohaldatakse toote vastavushindamise käigus, loetakse tootemudel delegeeritud õigusaktis sisalduvatele asjakohastele mõõtmis- ja arvutusnõuetele vastavaks.
2a.   Harmoneeritud standardite eesmärk on võimalikult täpselt jäljendada tegelikke kasutustingimusi, säilitades seejuures standardse katsemetoodika, ilma et see kahjustaks tooterühma kuuluvate toodete võrreldavust.
2b.   Harmoneeritud standardites kasutatavad mõõtmis- ja arvutusmeetodid peavad olema usaldusväärsed, täpsed ja korratavad ning vastama artikli 3 lõike 1a nõuetele.
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
Komisjon tagab, et oma käesoleva määruse kohases tegevuses jälgib ta iga delegeeritud õigusakti puhul liikmesriikide esindajate ja kõikide kõnealuse tooterühmaga seotud huvitatud isikute, nagu tööstuse, sealhulgas VKEde ja käsitöönduse, ametiühingute, hulgi- ja jaemüügiga tegelevate ettevõtjate, importijate, keskkonnakaitseorganisatsioonide ja tarbijaorganisatsioonide tasakaalustatud kaasamist. Sel eesmärgil loob komisjon nõuandefoorumi, kus kõnealused isikud kokku tulevad. Kõnealuse nõuandefoorumi võib ühendada direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 18 osutatud nõuandefoorumiga.
1.   Komisjon tagab, et oma käesoleva määruse kohases tegevuses, mis puudutab artiklis 7 käsitletud märgiste kasutuselevõtmist või nende klassifikatsiooni muutmist ning artikli 8 kohase andmebaasi loomist, tagab ta iga delegeeritud õigusakti puhul liikmesriikide esindajate (sh turujärelevalveasutuste) ja kõigi kõnealuse tooterühmaga seotud huvitatud osapoolte, näiteks tööstuse, sealhulgas VKEde ja käsitöönduse, ametiühingute, hulgi- ja jaemüügiga tegelevate ettevõtjate, importijate, keskkonnakaitseorganisatsioonide ja tarbijaorganisatsioonide, samuti Euroopa Parlamendi tasakaalustatud kaasamise.
2.   Selleks loob komisjon nõuandefoorumi, kus lõikes 1 loetletud osapooled kokku saavad. Kõnealuse nõuandefoorumi võib täielikult või osaliselt ühendada direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 18 osutatud nõuandefoorumiga. Nõuandefoorumi koosolekute protokollid avaldatakse artikli 8 kohaselt loodud andmebaasi avalikul kasutajaliidesel.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
Kui see on asjakohane, testib komisjon enne delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist konkreetsete tooterühmade märgiste kujundust ja sisu tarbijate seas eesmärgiga tagada, et nad märgistest selgelt aru saavad.
3.   Kui see on asjakohane, testib komisjon enne käesoleva määruse kohaselt koostatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist konkreetsete tooterühmade märgiste kujundust ja sisu sobivates liidu tarbijaid esindavates rühmades eesmärgiga tagada, et nad märgistest selgelt aru saavad.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
Olles konsulteerinud artiklis 10 osutatud nõuandefoorumiga, koostab komisjon tööplaani, mis tehakse avalikult kättesaadavaks. Tööplaan sisaldab esialgset loetelu tooterühmadest, mida käsitatakse delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel esmatähtsana. Samuti kehtestatakse tööplaanis kavad toodete või tooterühmade märgiste läbivaatamiseks ja nende klassifikatsiooni muutmiseks. Komisjon võib tööplaani pärast nõuandefoorumiga konsulteerimist regulaarselt muuta. Tööplaani võib ühendada direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 16 nõutud tööplaaniga.
1.   Olles konsulteerinud artiklis 10 osutatud nõuandefoorumiga, võtab komisjon artikli 13 kohaselt vastu käesolevat määrust täiendavad delegeeritud õigusaktid, et kehtestada pikaajaline tööplaan, mis tehakse, sealhulgas artikli 8 kohaselt loodud andmebaasi avaliku kasutajaliidese kaudu, avalikult kättesaadavaks.
2.   Komisjon koostab tööplaani alaosadena, mis hõlmavad prioriteete uute tooterühmade energiamärgiste kasutuselevõtmisel ning tooterühmade märgiste klassifikatsioonide muutmisel.
Komisjon tagab tööplaani ja selle sidususe jaoks vajalikud vahendid.
Tööplaani võib ühendada direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 16 nõutud ökodisaini tööplaaniga.
Komisjon ajakohastab regulaarselt tööplaani, konsulteerides eelnevalt nõuandefoorumiga. Euroopa Parlamenti ja nõukogu teavitatakse igal aastal tööplaani täitmisest ja neid teavitatakse ametlikult kõigist tööplaani muudatustest.
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad üksikasjalikke nõudeid seoses konkreetsete energiamõjuga toodete rühmade (edaspidi „konkreetsed tooterühmad”) märgistega.
1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, mis täiendavad käesolevat määrust konkreetsete energiamõjuga toodete rühmade (edaspidi „konkreetsed tooterühmad) märgistele esitatavate üksikasjalike nõuetega.
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2
2.  Delegeeritud õigusaktides täpsustatakse tooterühmad, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:
2.  Delegeeritud õigusaktides täpsustatakse tooterühmad, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:
(a)  vastavalt kõige värskematele kättesaadavatele arvnäitajatele ja arvestades liidu turule lastud koguseid, on tooterühmal märkimisväärne potentsiaal säästa energiat ja vajaduse korral muid olulisi ressursse;
(a)  sõltuvalt liidu turule toodud tegelikest kogustest esineb märkimisväärne energia ja muude ressursside säästmise potentsiaal;
(b)  samaväärse funktsiooniga tooterühmade asjakohased tõhususnäitajad on väga erinevad;
(b)  sama tooterühma sees on ühesuguste funktsioonidega mudelitel väga erinev energiatõhusus;
(c)  puudub märkimisväärne negatiivne mõju seoses tooterühma taskukohasuse ja olelusringi kuludega.
(c)  tarbija jaoks puudub oluline negatiivne mõju toote taskukohasuse, olelusringi kulude ja funktsionaalsuse osas.
Muudatusettepanekud 73 ja 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3
3.  Konkreetsete tooterühmadega seotud delegeeritud õigusaktides täpsustatakse eelkõige järgmine:
3.  Konkreetsete tooterühmadega seotud delegeeritud õigusaktides täpsustatakse asjaomase tooterühma kohta eelkõige järgmist:
(a)  artikli 2 punktis 11 sätestatud energiamõjuga toote määratlusega hõlmatud konkreetsete delegeeritud õigusakti aluseks olevate tooterühmade määratlus;
(a)  asjaomase energiamõjuga toote määratlus;
(b)  märgise kujundus ja sisu, sealhulgas energiatarbimist näitav skaala vahemikus A–G, kusjuures märgiste vorm on tooterühmade lõikes võimalikult ühetaoline ning igal juhul selge ja loetav;
(b)  märgise kujundus, mõõtmed ja sisu, kusjuures märgis peab igal juhul olema selge ja loetav, arvestama vaegnägijate vajadustega ning sellel tuleb silmatorkaval kohal esitada alljärgnev, asjaomase delegeeritud õigusaktiga kehtestatud teave:
i)   skaala vahemikus A–G, mis näitab vastava tootemudeli energiatõhususklassi ning mille kujundus peab olema tooterühmade lõikes võimalikult ühetaoline;
ii)   absoluutne energiatarbimine (kWh) aastas või mis tahes muu sobiva ajavahemiku jooksul;
(c)  vajaduse korral muude ressursside tarbimine ja lisateave energiamõjuga toodete kohta, millisel juhul tuleb märgisel rõhutada toote energiatõhusust;
(c)  vajaduse korral muude ressursside tarbimine ja lisateave energiamõjuga toodete kohta, millisel juhul tuleb märgisel rõhutada toote energiatõhusust;
(ca)  vajaduse korral viide märgisele, mis võimaldab tarbijail tuvastada ühenduvust võimaldavaid tooteid (st arukaid seadmeid);
(d)  kohad, kus märgist esitletakse, näiteks kinnitatud tootele, trükitud pakendile, esitatud elektrooniliselt või esitletud internetis;
(d)  märgise asukoht, näiteks võib see olla kinnitatud tootele (toodet kahjustamata), trükitud pakendile, esitatud elektroonilisel kujul või internetis;
(e)  vajaduse korral elektroonilised viisid toodete märgistamiseks;
(e)  vajaduse korral elektroonilised viisid toodete märgistamiseks;
(f)  märgise ja tehnilise teabe esitamise viis kaugmüügi korral;
(f)  märgise ja tehnilise teabe esitamise viis kaugmüügi korral;
(g)  tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse sisu ning vajaduse korral vorm ja muud üksikasjad;
(g)  tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse nõutav sisu ning vajaduse korral vorm ja muud üksikasjad, mis seonduvad tootekirjelduse ja tehniliste dokumentidega;
(h)  asjaolu, et nõuetele vastavust kontrollides lubatakse ainult selliseid kõrvalekaldeid, mis on sätestatud delegeeritud õigusakti(de)s;
(h)  asjaolu, et nõuetele vastavust kontrollides lubatakse ainult selliseid kõrvalekaldeid, mis on sätestatud delegeeritud õigusakti(de)s;
(i)  tarnijate ja edasimüüjate kohustused seoses toodete andmebaasiga;
(i)  tarnijate ja edasimüüjate kohustused seoses toodete andmebaasiga;
(j)  konkreetne viide energiaklassile, mis tuleb esitada reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides, sealhulgas nõue, et see peab olema nähtavas ja loetavas vormis;
(j)  vajaduse korral konkreetne viide energiaklassile, mis tuleb esitada reklaamides ja tehnilistes müügiedendusmaterjalides, sealhulgas nõue, et see peab olema nähtav ja loetav;
(k)  vastavushindamismenetlused ning mõõtmis- ja arvutusmeetodid, mida kasutatakse märgisel ja tootekirjelduses esitatava teabe kindlaksmääramiseks;
(k)  vastavushindamismenetlused ning artiklis 9 osutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodid, mida kasutatakse märgisel ja tootekirjelduses esitatava teabe kindlaksmääramiseks, sealhulgas energiatõhususe klassi või sellega samaväärse näitaja määratlus ning seda tähistav skaala vahemikus A–G;
(l)  viide sellele, kas suuremate seadmete puhul nõutakse teatava energiaklassi saavutamiseks kõrgemat energiatõhususe taset;
(l)  viide sellele, kas suuremate seadmete puhul nõutakse teatava energiaklassi saavutamiseks kõrgemat energiatõhususe taset;
(m)  viide sellele, millises vormis esitatakse märgisel mis tahes täiendavad viited, mis võimaldavad tarbijatel tutvuda elektrooniliselt üksikasjalikuma teabega tootekirjelduses esitatud tõhususnäitajate kohta;
(m)  viide sellele, millises vormis esitatakse märgisel mis tahes täiendavad viited, mis võimaldavad tarbijatel tutvuda elektrooniliselt üksikasjalikuma teabega tootekirjelduses esitatud tõhususnäitajate kohta;
(n)  viide sellele, kas ja kuidas tuleks nutiarvestitel või toote interaktiivsel ekraanil näidata energiaklasse, mis kirjeldavad energiatarbimist toote kasutamisel;
(n)  viide sellele, kas ja kuidas tuleks nutiarvestitel või toote interaktiivsel ekraanil näidata energiaklasse, mis kirjeldavad energiatarbimist toote kasutamisel;
(o)  delegeeritud õigusakti hindamise ja võimaliku läbivaatamise kuupäev.
(o)  delegeeritud õigusakti hindamise ja võimaliku läbivaatamise kuupäev.
Esimese lõigu punktis b osutatud märgise sisu puhul vastavad klassifikatsiooni astmed A–G tarbija seisukohast märkimisväärsele energiasäästule ja kulude kokkuhoiule.
Seoses esimese lõigu punktis m osutatud viidete vormiga võib sellised viited esitada veebiaadressina, ruutkoodina (QR-koodina), elektrooniliste märgiste lingina või mis tahes muul asjakohasel tarbijasõbralikul viisil.
Seoses esimese lõigu punktis m osutatud viidete vormiga võib sellised viited esitada veebiaadressina, ruutkoodina (QR-koodina), elektrooniliste märgiste lingina või mis tahes muul asjakohasel tarbijasõbralikul viisil, mis viib kasutaja artikli 8 kohaselt loodud andmebaasi avalikule kasutajaliidesele.
Delegeeritud õigusaktiga hõlmatud toote märgistamisel ei ole kasutaja seisukohalt märkimisväärset negatiivset mõju toote töökindlusele.
Esimese lõigu punktis g osutatud tootekirjelduses esitatakse otselingid artikli 8 kohaselt loodud andmebaasi avalikule kasutajaliidesele, mis tehakse tarbijatele kättesaadavaks kõigis nendes liidu ametlikes keeltes, millele vastavate liikmesriikide turgudel on vastav tootemudel kättesaadavaks tehtud.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad toodete andmebaasi toimimise üksikasju, sealhulgas tarnijate ja edasimüüjate mis tahes kohustusi.
Komisjonil on õigus võtta vastavalt artiklile 13 vastu delegeeritud õigusakte, mis täiendavad käesolevat määrust, kehtestades toodete andmebaasi toimimise üksikasjad, sealhulgas tarnijate ja edasimüüjate mis tahes kohustused
Konfidentsiaalse teabe ja tehniliste dokumentide nõuetekohase kaitse tagamiseks esimese lõigu punktis g osutatud teabe osas täpsustatakse delegeeritud õigusaktidega, milline teave tuleb laadida üles toodete andmebaasi ja milline teave peaks taotluse korral olema kättesaadav liikmesriikide ametiasutustele ja komisjonile.
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)
3a.   Komisjon koostab ja uuendab kõigi käesolevat määrust täiendavate ja ökomärgise direktiivi 2009/125/EÜ edasiarendavate delegeeritud õigusaktide loetelu koos täielike viidetega kõigile artikli 9 kohastele harmoneeritud standarditele, mis järgivad asjaomaseid mõõtmis- ja arvutusnõudeid, ning teeb selle üldsusele kättesaadavaks.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2
2.  Artiklites 7 ja 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast.
2.  Õigus võtta vastu artiklis 7, artikli 8 lõikes 4, artikli 11 lõikes 1 ja artiklis 12 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kuueks aastaks alates 1. jaanuarist 2017.
Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne kuueaastase tähtaja möödumist.
Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3
3.  Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklites 7 ja 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse käesolevas määruses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 7, artikli 8 lõikes 4, artikli 11 lõikes 1 ja artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)
3a.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon vastavalt 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetele kõigi liikmesriikide määratud ekspertidega.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5
5.  Artiklite 7 ja 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.
5.  Artikli 7, artikli 8 lõike 4, artikli 11 lõike 1 ja artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1
Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist hiljemalt kaheksa aasta möödumisel selle jõustumisest ning esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kõnealuses aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus võimaldanud tarbijatel valida tõhusamaid tooteid, võttes arvesse selle mõju ettevõtjatele.
Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist [kuue aasta möödumisel selle jõustumisest] ning esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus ja selle delegeeritud õigusaktid võimaldanud tarbijatel valida energiatõhusamaid tooteid, võttes arvesse selliseid kriteeriume nagu nende mõju ettevõtjatele, energiatarbimisele, kasvuhoonegaaside heitkogustele ja turujärelevalvele ning kulud andmebaasi loomiseks ja käigushoidmiseks.
Esimese lõigu kohaselt teostatava hindamise käigus kasutatakse selgelt artiklis 5 ette nähtud iga-aastaseid jõustamise ja turujärelevalve aruandeid.
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3
Artikli 3 lõike 1 punkti d kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist 2019.
Artikli 3 lõike 1 punkti d kohaldatakse siiski kohe, kui artikli 8 kohaselt loodud toodete andmebaasi avalik kasutajaliides on muutunud täiesti toimivaks, ning igal juhul hiljemalt 1. jaanuarist 2018.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri ja punkt 1
Toodete andmebaasi lisatav teave
Toodete andmebaasi lisatav teave ja funktsionaalsed nõuded
1.  Avalikult kättesaadav teave toote kohta:
1.  Andmebaasi avalikku kasutajaliidesesse lisatav teave:
(a)  tootja või tarnija nimi või kaubamärk;
(a)  tarnija nimi või kaubamärk, aadress, kontaktandmed ja muud juriidilised tunnusandmed;
(aa)   liikmesriigi turujärelevalveasutuste kontaktandmed;
(b)  mudelitähis(ed), sealhulgas kõigi samaväärsete mudelite tähised;
(b)  mudelitähis(ed), sealhulgas kõigi samaväärsete mudelite tähised;
(c)  märgis elektroonilisel kujul;
(c)  märgis elektroonilisel kujul;
(d)  klass(id) ja muud märgisel esitatud parameetrid;
(d)  energiatõhususe klass(id) ja muud märgisel esitatud parameetrid;
(e)   tootekirjeldus elektroonilisel kujul.
(e)   tootekirjelduse parameetrid elektroonilisel kujul;
(ea)   artikli 4 lõikes 4 osutatud liikmesriikide koolitus- ja teavituskampaaniad;
(eb)   artiklis 11 osutatud komisjoni tööplaan;
(ec)   nõuandefoorumi koosolekute protokollid;
(ed)   delegeeritud õigusaktide ja kasutatavate harmoneeritud standardite loend.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2
2.  Nõuetele vastavust käsitlev teave, mis on kättesaadav üksnes liikmesriikide turujärelevalveasutustele ja komisjonile:
2.  Andmebaasi nõuete täitmise liidesesse lisatav teave:
(a)  kohaldatava delegeeritud õigusakti kohased tehnilised dokumendid;
(a)  katsearuanne või sarnased vastavushindamise dokumendid, mis võimaldavad hinnata vastavust kõigile asjaomases delegeeritud õigusaktis sätestatud nõuetele, sh katsemeetodid ja mõõtmiste seeriad;
(b)  katsearuanne või sarnane tehniline tõendusmaterjal, mis võimaldab hinnata vastavust kõigile kohaldatavas delegeeritud õigusaktis sätestatud nõuetele;
(b)  käesoleva määrusega seotud turujärelevalve raames vastu võetud ajutised meetmed;
(c)  tarnija nimi ja aadress;
(c)  artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud tehnilised dokumendid;
(ca)   liikmesriigi turujärelevalveasutuste ja komisjoni koordineeriva üksuse vahetud kontaktandmed;
(cb)   liikmesriikide ja komisjoni tehtud vastavuskontrollide tulemused ning vajaduse korral turujärelevalveasutuste võetud parandusmeetmed ja piiravad meetmed, nagu on osutatud artiklites 5 ja 6.
(d)   tarnija esindaja kontaktandmed.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2 a (uus)
2a.   Andmebaasi avalikule kasutajaliidesele esitatavad funktsionaalsed nõuded:
(a)   iga tootemudel esitatakse eraldi kirjena;
(b)   tarbijad peavad saama kergesti välja selgitada iga tooterühma parima energiaklassi, nii et nad saaksid mudelite näitusid võrrelda ja valida kõige energiatõhusamad tooted;
(c)   iga toote energiamärgis tuleb esitada ühe vaadeldava ja väljatrükitava failina, sama kehtib tervikliku tootekirjelduse keeleversioonide kohta, mis hõlmavad kõiki liidu ametlikke keeli;
(d)   teave peab olema masinloetav, võimaldama sorteerimist ja päringute teostamist ning kolmandatel osapooltel tasuta avatud standardite kasutamist;
(e)   liigne registreerimine tuleb automaatselt välistada;
(f)   tuleb luua ja toimivana hoida veebipõhine kasutajatugi või kontaktpunkt, millele kasutajaliidesel selgelt viidatakse.
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2 b (uus)
2b.   Andmebaasi nõuete täitmise liidesele esitatavad funktsionaalsed nõuded:
(a)   konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks tuleb tagada range turvasüsteem;
(b)   juurdepääsuõigused peavad tulenema teadmisvajaduse põhimõttest;
(c)   liidesel peab olema link turujärelevalve info- ja teavitussüsteemile (ICSMS).

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 61 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A8-0213/2016).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika