Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0149(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0213/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0213/2016

Keskustelut :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Äänestysselitykset
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Hyväksytyt tekstit
PDF 578kWORD 298k
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2016 - Strasbourg
Energiatehokkuusmerkintä ***I
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

Euroopan parlamentin tarkistukset 6. heinäkuuta 2016 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)) (1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Euroopan unioni on sitoutunut perustamaan energiaunionin ja tulevaisuuteen tähtäävän ilmastopolitiikan. Energiatehokkuus on olennainen osa vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, ja se vaikuttaa keskeisesti energiankysynnän hillintään.
(1)  Euroopan unioni on sitoutunut perustamaan energiaunionin ja tulevaisuuteen tähtäävän energia- ja ilmastopolitiikan. Energiatehokkuus on olennainen osa vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, ja se vaikuttaa keskeisesti energiankysynnän hillintään ja kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Koska energiatehokkuusmerkintä antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä tuotteiden energiankulutusta koskeviin tietoihin perustuvia valintoja, se edistää innovointia.
(2)  Energiatehokkuusmerkintä antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä tehokkaiden ja kestävien energiaan liittyvien tuotteiden tietoon perustuvia valintoja, mikä auttaa merkittävästi säästämään energiaa ja pienentämään energialaskuja edistäen samalla innovointia ja investointeja entistä energiatehokkaampien tuotteiden tuotantoon.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  On aiheellista korvata direktiivi 2010/30/EU asetuksella, jolla on sama soveltamisala mutta jossa muutetaan ja parannetaan joitakin direktiivin säännöksiä, jotta ne olisivat sisällöltään selkeämpiä ja ajan tasalla. Asetus on asianmukainen oikeudellinen väline, koska siinä asetetaan selkeät ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka eivät anna jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään eri tavoin, minkä ansiosta asetuksella varmistetaan pidemmälle menevä yhdenmukaisuus koko unionissa. Sääntelykehyksellä, joka on yhdenmukaistettu unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla, pienennetään valmistajille koituvia kustannuksia ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Koko unionin kattavalla yhdenmukaistamisella varmistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus koko sisämarkkinoilla.
(4)  On aiheellista korvata direktiivi 2010/30/EU asetuksella, jolla on sama soveltamisala mutta jossa muutetaan ja parannetaan joitakin direktiivin säännöksiä, jotta ne olisivat sisällöltään selkeämpiä ja ajan tasalla, kun otetaan huomioon, että viime vuosina tuotteiden energiatehokkuuden alalla on tapahtunut nopeaa teknologista kehitystä. Asetus on asianmukainen oikeudellinen väline, koska siinä asetetaan selkeät ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka eivät anna jäsenvaltioille mahdollisuutta saattaa säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään eri tavoin, minkä ansiosta asetuksella varmistetaan pidemmälle menevä yhdenmukaisuus koko unionissa. Sääntelykehyksellä, joka on yhdenmukaistettu unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla, pienennetään valmistajille koko arvoketjussa koituvia kustannuksia ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Koko unionin kattavalla yhdenmukaistamisella varmistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus koko sisämarkkinoilla.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)   On aiheellista jättää käytetyt tuotteet tämän asetuksen ulkopuolelle, jota sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, jotka on otettu käyttöön, ennen kuin ne asetetaan saataville markkinoille toisen tai uudemman kerran.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
(4 b)   Koska henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen liikennevälineiden energiankulutusta säännellään suoraan tai välillisesti muussa unionin lainsäädännössä ja politiikassa, on asianmukaista jättää se edelleen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä poikkeusta sovelletaan liikennevälineisiin, joiden moottori pysyy toiminnan aikana samassa paikassa, kuten hisseihin, liukuportaisiin ja hihnakuljettimiin.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuuden parantaminen kuluttajien tietoon perustuvien valintojen avulla hyödyttää yleisesti unionin taloutta, edistää innovointia ja auttaa saavuttamaan vuosiksi 2020 ja 2030 asetetut unionin energiatehokkuustavoitteet. Lisäksi se antaa kuluttajille mahdollisuuden säästää rahaa.
(7)  Energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuuden parantaminen kuluttajien tietoon perustuvien valintojen ja yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämisen avulla hyödyttää yleisesti unionin taloutta, vähentää energian kysyntää ja säästää rahaa energialaskuissa. Se parantaa myös energiaturvallisuutta, kannustaa energiatehokkuutta koskevaan tutkimukseen, innovointiin ja sijoituksiin ja mahdollistaa kilpailuedun saamisen kaikkein energiatehokkaimpia tuotteita kehittäville ja valmistaville yrityksille. Se myös auttaa saavuttamaan vuosiksi 2020 ja 2030 asetetut unionin energiatehokkuustavoitteet sekä unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteet.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)   Lokakuun 23 ja 24 päivänä 2014 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä asetettiin tavoitteeksi, että energiatehokkuutta parannetaan EU:n tasolla vuoteen 2030 mennessä vähintään 27 prosenttia verrattuna energiankäytön kehityksestä laadittuihin ennusteisiin. Tätä tavoitetta tarkastellaan uudelleen viimeistään vuonna 2020 pitäen mielessä, että pyrkimyksenä on päästä EU:n tasolla 30 prosentin tavoitteeseen. Lisäksi Eurooppa-neuvosto asetti EU:n sitovaksi tavoitteeksi, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä ainakin 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja että päästökauppajärjestelmään kuulumattomilla aloilla päästöjä vähennetään 30 prosenttia.
Poistetaan.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Jos asiakkaat saavat tarkkoja, asiaankuuluvia ja vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta, heidän on helpompi valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja muita keskeisiä voimavaroja käytön aikana. Pakollinen standardoitu merkki on tehokas tapa antaa mahdollisille asiakkaille vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta. Sitä olisi täydennettävä tuotetiedotteella. Merkin pitäisi olla helposti tunnistettavissa, yksinkertainen ja ytimekäs. Tätä varten merkin nykyinen tummanvihreästä punaiseen ulottuva asteikko olisi säilytettävä perustana, jota käytetään tiedotettaessa asiakkaille tuotteiden energiatehokkuudesta. Luokitus, jossa käytetään kirjaimia A–G, on osoittautunut asiakkaiden kannalta tehokkaimmaksi. Tapauksissa, joissa tuotteita ei voida enää jakaa luokkiin ”F” tai ”G” direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekosuunnittelutoimenpiteiden vuoksi, näitä luokkia ei saisi näyttää merkissä. Poikkeustapauksissa tämä olisi ulotettava koskemaan myös luokkia ”D” ja ”E”, vaikka tällainen tilanne onkin epätodennäköinen, koska merkki skaalattaisiin uudelleen heti, kun valtaosa tuotemalleista sijoittuisi kahteen parhaimpaan luokkaan.
(9)  Jos asiakkaat saavat tarkkoja, asiaankuuluvia, todennettavia ja vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksesta, heidän on helpompi valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja muita keskeisiä voimavaroja käytön aikana tietyn energiatehokkuustason saavuttamiseksi, mikä vähentää koko elinkaaren kustannuksia. Pakollinen standardoitu merkki on tehokas tapa antaa mahdollisille asiakkaille vertailukelpoisia tietoja energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuudesta ja absoluuttisesta energiankulutuksesta. Sitä olisi täydennettävä tuotetiedotteella, jota kutsutaan ”tuoteselosteeksi” direktiivin 2010/30/EU nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä ja joka voidaan asettaa saataville sähköisessä muodossa. Merkin pitäisi olla ytimekäs, sen olisi perustuttava asianmukaiseen mittaus- ja laskentamenetelmään ja sen olisi oltava helposti tunnistettava ja ymmärrettävä. Tätä varten merkin vakiintunut tummanvihreästä punaiseen ulottuva värivalikoima olisi säilytettävä perustana, jota käytetään tiedotettaessa asiakkaille tuotteiden energiatehokkuudesta. Tunnettu luokitus, jossa käytetään kirjaimia A–G, on osoittautunut asiakkaiden kannalta tehokkaimmaksi. Sen yhdenmukaisen soveltamisen kaikissa tuoteryhmissä tulisi lisätä avoimuutta ja ymmärrystä asiakkaiden keskuudessa. Mikäli tuotteita ei voi sisällyttää määrättyihin luokkiin direktiivissä 2009/125/EY1 a tarkoitettujen ekologista suunnittelua koskevien toimien vuoksi, nämä luokat olisi joka tapauksessa ilmoitettava merkissä ja korostettava tunnistettavassa graafisessa muodossa, jotta kaikkia tuoteluokkia varten voidaan säilyttää yksi yhtenäinen A:sta G:hen ulottuva asteikko. Tässä yhteydessä merkin tummanvihreästä punaiseen ulottuva asteikko olisi säilytettävä jäljellä olevia parempia luokkia varten ja sitä olisi sovellettava vain markkinoille saatettaviin uusiin tuoteyksiköihin.
_______________
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Digitaaliteknologian edistysaskeleet tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja toimittaa ja asettaa merkit esille sähköisessä muodossa, kuten internetissä, mutta myös sähköisillä näyttölaitteilla kaupoissa. Näiden edistysaskelten hyödyntämiseksi tässä asetuksessa olisi sallittava, että sähköisiä merkkejä käytetään korvaamaan tai täydentämään fyysisiä energiamerkkejä. Tapauksissa, joissa energiamerkki ei ole esitettävissä, kuten tietyissä etämyyntimuodoissa sekä mainoksissa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, mahdollisille asiakkaille olisi ilmoitettava ainakin tuotteen energialuokka.
(10)  Digitaaliteknologian edistysaskeleet tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja toimittaa ja asettaa merkit esille sähköisessä muodossa, kuten internetissä, mutta myös sähköisillä näyttölaitteilla kaupoissa. Näiden edistysaskelten hyödyntämiseksi tässä asetuksessa olisi sallittava, että sähköisiä merkkejä käytetään täydentämään painettuja energiamerkkejä. Tämä ei vaikuta tavarantoimittajan velvollisuuteen kiinnittää jokaiseen tuoteyksikköön painettu merkki jälleenmyyjää varten. Tapauksissa, joissa energiamerkki ei ole esitettävissä, mahdollisille asiakkaille olisi ilmoitettava ainakin tuotemallin energialuokka. Tiettyjä tuoteryhmiä koskevat delegoidut säädökset voivat myös sisältää vaihtoehtoisia säännöksiä pienikokoisten tuotteiden merkinnän esittämisestä ja identtisten tuotteiden pitämisestä esillä yhdessä suurina määrinä.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Valmistajat reagoivat energiamerkintään luomalla entistä tehokkaampia tuotteita. Tämä teknologian kehitys johtaa siihen, että tuotteet sijoittuvat pääasiallisesti energiamerkin parhaimpiin luokkiin. Saattaa olla tarpeen erottaa tuotteet selvemmin toisistaan, jotta asiakkaat voisivat verrata niitä asianmukaisesti keskenään. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Tällainen uudelleenskaalaus olisi tarkoituksenmukaista tehdä noin kymmenen vuoden välein, jotta sillä ei rasitettaisi liikaa valmistajia. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava yksityiskohtaiset järjestelyt uudelleenskaalausta varten, jotta tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus. Hiljattain uudelleenskaalatun merkin parhaimpien luokkien olisi oltava tyhjiä, jotta voitaisiin edistää teknologian kehitystä ja mahdollistaa vielä tehokkaampien tuotteiden kehittäminen ja hyväksyntä niille. Kun merkki skaalataan uudelleen, olisi vältettävä aiheuttamasta sekaannusta asiakkaiden keskuudessa ja korvattava kaikki energiamerkit lyhyen ajan kuluessa.
(11)  Valmistajat reagoivat energiamerkintään kehittämällä ja saattamalla markkinoille entistä tehokkaampia tuotteita. Samalla ne lopettavat vähemmän tehokkaiden tuotteiden tuotannon, mihin unionin ekosuunnittelulainsäädäntö kannustaa. Tämä teknologian kehitys johtaa siihen, että tuotemallit sijoittuvat pääasiallisesti energiamerkin parhaimpiin luokkiin. Saattaa olla tarpeen erottaa tuotteet selvemmin toisistaan, jotta asiakkaat voisivat verrata niitä asianmukaisesti keskenään. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Tästä syystä on tarpeen skaalata merkit uudelleen. Tällainen uudelleenskaalaus olisi toivottavaa tehdä noin kymmenen vuoden välein, jotta sillä ei rasitettaisi liikaa valmistajia ja jälleenmyyjiä, ja sen yhteydessä olisi otettava huomioon erityisesti pienyritykset. Tällaisella lähestymistavalla olisi vältettävä tarpeeton tai tehoton uudelleenskaalaus, josta olisi haittaa sekä valmistajille että kuluttajille. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava yksityiskohtaiset järjestelyt uudelleenskaalausta varten, jotta tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus. Ennen uudelleenskaalausta komission olisi aina tehtävä perusteellinen taustaselvitys. Tuoteryhmästä riippuen ja sen potentiaalin yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella hiljattain uudelleenskaalatun merkin parhaimpien luokkien olisi oltava tyhjiä, jotta voitaisiin edistää teknologian kehitystä ja mahdollistaa vielä tehokkaampien tuotemallien kehittäminen ja hyväksyntä. Kun merkki skaalataan uudelleen, olisi vältettävä aiheuttamasta sekaannusta asiakkaiden keskuudessa ja korvattava kaikki energiamerkit lyhyen ja toteutuskelpoisen aikataulun mukaisesti. Uudelleenskaalatun merkin visuaalisen ilmeen olisi oltava selvästi vanhasta merkistä erottuva, ja samalla olisi toteutettava asianmukaisia kuluttajien tiedotuskampanjoita, joilla osoitetaan selvästi, että käyttöön on otettu uusi versio, joka parantaa laitteen luokitusta.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)   Direktiivin 2010/30/EU mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä käyttöön otettujen merkkien tämänhetkisen kehityksen vuoksi nykyiset merkit on skaalattava uudelleen, jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen A–G-asteikko ja mukauttaa merkit tämän asetuksen vaatimuksiin.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Jotta asiakkaat säilyttäisivät luottamuksensa energiamerkkiin, energiaan liittyvissä tuotteissa ei saisi käyttää energiamerkkiä jäljitteleviä muita merkkejä. Ei pitäisi myöskään sallia muita merkintöjä, merkkejä, symboleja tai kirjoituksia, jotka todennäköisesti johtaisivat asiakkaita energiankulutuksen osalta harhaan.
(14)  Jotta asiakkaat säilyttäisivät luottamuksensa energiamerkkiin, energiaan liittyvissä tuotteissa ei saisi sallia energiamerkkiä jäljittelevien muiden merkkien käyttöä. Ei pitäisi myöskään sallia mitään muita merkintöjä, merkkejä, symboleja tai kirjoituksia, jotka eivät ole selkeästi erotettavissa energiatehokkuusmerkistä ja jotka voisivat johtaa asiakkaita energiankulutuksen tai muiden asiaankuuluvan delegoidun säädöksen soveltamisalaan kuuluvien ominaisuuksien osalta harhaan.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen selventää, että energiaan liittyviin tuotteisiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/200819 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tuleville tuotteille tehtäviä tarkastuksia. Ottaen huomioon tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate on välttämätöntä, että jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset tekevät tosiasiallista yhteistyötä keskenään. Energiamerkintään liittyvää yhteistyötä olisi lujitettava komission tuella.
(15)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen selventää, että energiaan liittyviin tuotteisiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/200819 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tuleville tuotteille tehtäviä tarkastuksia. Ottaen huomioon tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate on välttämätöntä, että jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset tekevät tosiasiallista yhteistyötä keskenään harjoittamalla jatkuvaa tietojenvaihtoa erityisesti tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien arviointitestien tuloksista ja niiden seurauksista. Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten olisi lisäksi osallistuttava tietojenvaihtoon, joka koskee kolmansissa maissa valmistettuja ja unionin markkinoilla saataville asetettuja energiaan liittyviä tuotteita. Komission olisi lujitettava ja laajennettava ekosuunnittelua ja energiamerkintöjä tarkastelevia hallinnollisen yhteistyön työryhmiä (Administrative Co-operation Working Groups, ADCO) markkinavalvontaviranomaisten yhteistyön kehyksenä.
__________________
__________________
19 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.
19 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)   Jotta voidaan varmistaa unionin markkinoiden entistä tehokkaampi valvonta ja terve kilpailu ja jotta harvinaisia resursseja voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti, kansallisten markkinavalvontaviranomaisten olisi harjoitettava noudattamisen valvontaa myös tuotteiden fyysisen testauksen avulla ja käytettävä markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmää suunniteltuja ja päätökseen saatettuja tuotetestauksia koskevaan tietojenvaihtoon, annettava testiprotokollansa saataville ja jaettava testituloksensa, jotta voidaan välttää kaksinkertaista testausta ja luoda edellytyksiä fyysistä testausta suorittaville alueellisille osaamiskeskuksille. Tulokset olisi jaettava myös silloin, kun testi ei osoita rikkomista tapahtuneen.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Jotta voitaisiin helpottaa vaatimusten noudattamisen valvontaa ja tarjota tuotekohtaisten merkkien ja tiedotteiden uudelleentarkastelua koskevaan sääntelyprosessiin ajantasaisia markkinatietoja, tavarantoimittajien olisi toimitettava tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tietonsa sähköisessä muodossa komission perustamaan tietokantaan. Tiedot olisi julkistettava, jotta asiakkaat saisivat tietoja ja jotta jälleenmyyjät voisivat vastaanottaa merkkejä vaihtoehtoisilla tavoilla. Tietokannan tietojen olisi oltava markkinavalvontaviranomaisilla käytettävissä.
(16)  Jotta kuluttajille voitaisiin luoda käyttökelpoinen väline ja jotta voitaisiin helpottaa vaatimusten noudattamisen valvontaa ja tarjota tuotekohtaisten merkkien ja tiedotteiden uudelleentarkastelua koskevaan sääntelyprosessiin ajantasaisia markkinatietoja, tavarantoimittajien olisi toimitettava vaaditut tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot sähköisessä muodossa komission perustamaan ja ylläpitämään tietokantaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden markkinavalvontavelvoitteita. Osa kuluttajille tarkoitetuista tiedoista olisi julkistettava tuotetietokannan julkisen rajapinnan avulla. Nämä tiedot olisi asetettava saataville avoimina, jotta sovellusten kehittäjillä olisi mahdollisuus käyttää näitä tietoja ja niitä voitaisiin käyttää myös muilla vertailutyökaluilla. Helppo ja suora pääsy tuotetietokannan julkiseen rajapintaan olisi mahdollistettava käyttämällä QR-koodia (Quick Response) tai muita käyttäjäystävällisiä välineitä painetussa merkinnässä. Tavarantoimittajien olisi annettava lisätietoja vaatimusten noudattamista koskevan tuotetietokannan rajapinnassa sekä markkinavalvontaviranomaisille että komissiolle. Tietokantaan olisi sovellettava tiukkoja tietosuojasääntöjä. Jos tekniset tiedot ovat arkaluonteisia, markkinavalvontaviranomaisilla olisi edelleen oltava valtuudet saada nämä tiedot tarvittaessa tavarantoimittajia koskevan yhteistyövelvoitteen mukaisesti.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)   Komission olisi myös perustettava ja ylläpidettävä verkkoportaalia, jonka avulla markkinavalvontaviranomaiset voivat tutustua tavarantoimittajien palvelimilla oleviin tarkkoihin tuotetietoihin.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Energiankulutus ja muut tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, olisi mitattava käyttämällä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. Sisämarkkinoiden toiminnan kannalta on tarpeen, että käytössä on unionin tasolla yhdenmukaistetut standardit. Jos tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisajankohtana ei ole olemassa julkaistuja standardeja, komission olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisiä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevat väliaikaiset mittaus- ja laskentamenetelmät. Kun tällaisen standardin viite on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen noudattamisen pohjalta olisi oletettava, että tämän asetuksen perusteella hyväksyttyjä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevia mittausmenetelmiä noudatetaan.
(19)  Absoluuttinen energiankulutus ja muut ympäristöön ja suorituskykyyn liittyvät tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, olisi mitattava yhdenmukaisten standardien ja menetelmien mukaisesti käyttämällä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. Sekä tavarantoimittajien että markkinavalvontaviranomaisten käyttämien menetelmien sekä testiympäristön olisi oltava mahdollisimman lähellä tilannetta, jossa keskimääräinen kuluttaja käyttää tiettyä tuotetta, ja niiden olisi oltava riittävän vankkoja tahallisen ja tahattomien kiertämisen estämiseksi. Energiatehokkuusluokka ei saisi perustua yksinomaan energiatehokkaimpiin asetuksiin tai ympäristöystävälliseen käyttötilaan, jos tämän ei voida katsoa vastaavan keskivertokuluttajan käyttäytymistä. Sallitun poikkeaman arvot ja vaihtoehtoiset testausparametrit olisi määritettävä siten, etteivät ne aiheuta tehokkuushyödyissä merkittävää vaihtelua, joka saattaisi muuttaa tuotteen energiatehokkuusluokkaa. Sallitut poikkeamat testin todellisten ja ilmoitettujen tulosten välillä olisi rajoitettava mittausten tilastolliseen epävarmuuteen. Jos tuotekohtaisten vaatimusten soveltamisajankohtana ei ole olemassa julkaistuja standardeja, komission olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisiä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevat väliaikaiset mittaus- ja laskentamenetelmät. Kun tällaisen standardin viite on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen noudattamisen pohjalta olisi oletettava, että tämän asetuksen perusteella hyväksyttyjä tuotekohtaisia vaatimuksia koskevia mittausmenetelmiä noudatetaan.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Komission olisi annettava tiettyjen tuotteiden merkkien uudelleentarkastelua koskeva työsuunnitelma, johon liittyisi ohjeellinen luettelo muista energiaan liittyvistä tuotteista, joille energiamerkki voitaisiin vahvistaa. Työsuunnitelma olisi toteutettava suorittamalla aluksi tekninen, ympäristöllinen ja taloudellinen analyysi asiaankuuluvista tuoteryhmistä. Analyysissä olisi myös tarkasteltava lisätietoja, mukaan luettuna mahdollisuus antaa kuluttajille tietoja energiaan liittyvän tuotteen suorituskyvystä, kuten sen absoluuttisesta energiankulutuksesta, kestävyydestä tai ympäristötehokkuudesta, sekä tähän liittyvistä kustannuksista kiertotalouden edistämistavoitteen mukaisesti. Lisätiedoilla olisi parannettava merkin ymmärrettävyyttä ja vaikuttavuutta kuluttajien kannalta, eikä niistä saisi aiheutua kuluttajille kielteisiä vaikutuksia.
(20)  Tämän asetuksen soveltamisalan pohjalta komission olisi annettava tiettyjen tuotteiden merkkien uudelleentarkastelua koskeva pitkän aikavälin työsuunnitelma, johon liittyisi ohjeellinen luettelo muista energiaan liittyvistä tuotteista, joille energiamerkki voitaisiin vahvistaa, ja sen olisi päivitettävä työohjelmaa säännöllisesti. Komission olisi tiedotettava työsuunnitelman etenemisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a)   Työsuunnitelma olisi toteutettava suorittamalla aluksi tekninen, ympäristöanalyysi ja taloudellinen analyysi asiaankuuluvista tuoteryhmistä. Analyysissä olisi myös tarkasteltava lisätietoja, mukaan luettuna mahdollisuus antaa kuluttajille täsmällisiä tietoja energiaan liittyvän tuotemallin suorituskyvystä, kuten sen elinkaarikustannuksista, korjattavuudesta, yhteenliitettävyydestä, sen sisältämistä kierrätetyistä materiaaleista, kestävyydestä ja ympäristötehokkuudesta tai yhdistetystä energiatehokkuus- ja suorituskykyindeksistä, sekä tähän liittyvistä kustannuksista kiertotalouden edistämistavoitteen mukaisesti. Lisätiedoilla olisi parannettava merkin ymmärrettävyyttä ja vaikuttavuutta kuluttajien kannalta, eikä niistä saisi aiheutua kuluttajille kielteisiä vaikutuksia.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 ja 2 kohta
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan kehys energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen käytönaikaisen kulutuksen osoittamiselle merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin sekä energiaan liittyviä tuotteita koskevin lisätiedoin, jotta asiakkaat voisivat valita energiatehokkaampia tuotteita.
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan kehys, jota sovelletaan energiaan liittyviin tuotteisiin, ja sen avulla niille annetaan merkintä energiatehokkuudesta, absoluuttisesta energiankulutuksesta ja musta ympäristöön ja suorituskykyyn liittyvistä ominaisuuksista. Sen avulla kuluttajat voivat valita entistä energiatehokkaampia tuotteita ja vähentää näin energiankulutustaan.
2.  Tätä asetusta ei sovelleta
2.  Tätä asetusta ei sovelleta
(a)  käytettyihin tuotteisiin;
(a)  käytettyihin tuotteisiin;
(b)  henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin liikennevälineisiin lukuun ottamatta liikennevälineitä, joissa on kiinteästi asennettu moottori.
(b)  henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin liikennevälineisiin.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
(6)  ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai suunnitteluttaa tai valmistuttaa ja markkinoi energiaan liittyvän tuotteen ja pitää sitä kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
(9)  ’jälleenmyyjällä’ vähittäiskauppiasta tai muuta henkilöä, joka myy, vuokraa, myy osamaksulla tai esittelee tuotteita asiakkaille;
(9)  ’jälleenmyyjällä’ vähittäiskauppiasta tai muuta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka myy, vuokraa, myy osamaksulla tai esittelee tuotteita asiakkaille;
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
(10 a)   ’energiatehokkuudella’ suoritteen, palvelun, tavaran tai energian tuotoksen ja energiapanoksen välistä suhdetta;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
(11)  ’energiaan liittyvällä tuotteella’ hyödykettä, järjestelmää tai palvelua, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön unionissa, mukaan luettuina energiaan liittyviin tuotteisiin liitettäviksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön;
(11)  ’energiaan liittyvällä tuotteella’, jäljempänä ’tuote’, hyödykettä tai järjestelmää, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille ja otetaan käyttöön unionin alueella, mukaan luettuina energiaan liittyviin tuotteisiin liitettäväksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille ja/tai otetaan käyttöön erillisinä osina asiakkaita varten ja joiden ympäristötehokkuus voidaan arvioida itsenäisesti;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
(13)  ’merkillä’ graafista kuviota, mukaan luettuna luokitus, jossa käytetään energiankulutuksen osoittamiseksi kirjaimia A–G, jotka ovat seitsemää eri väriä tummanvihreästä punaiseen;
(13)  ’merkillä’ painettua tai digitaalisessa muodossa olevaa graafista kuviota, mukaan luettuna suljettu asteikko, jossa käytetään vain kirjaimia A–G ja jossa kukin luokka vastaa merkittävää energiansäästöä, esitettynä seitsemällä eri väriä tummanvihreästä punaiseen, energiatehokkuutta ja energiankulutusta koskevien tietojen antamiseksi kuluttajille;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
(13 a)   ’tuoteryhmällä’ sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden kaupallista ryhmää, joilla on sama toimintatarkoitus;
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
(17)  ’tuotetiedotteella’ tuotteeseen liittyvää vakiomuotoista tietotaulukkoa;
(17)  ’tuotetiedotteella’ tuotteeseen liittyvää painettua tai sähköisessä muodossa olevaa vakiomuotoista tietotaulukkoa;
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
(18)  ’uudelleenskaalauksella’ määräajoin toteutettavaa toimea, jossa tiukennetaan merkin energialuokkaan sijoittumista koskevia vaatimuksia tietyn tuotteen osalta ja joka voi olemassa olevien merkkien osalta tarkoittaa tiettyjen energialuokkien poistamista;
(18)  ’uudelleenskaalauksella’ toimea, jossa tiukennetaan merkin energialuokkaan sijoittumista koskevia vaatimuksia tietyn tuoteryhmän osalta;
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
(19)  ’uudelleenskaalatulla merkillä’ tiettyä tuotetta koskevaa merkkiä, joka on skaalattu uudelleen.
(19)  ’uudelleenskaalatulla merkillä’ tiettyä tuoteryhmää koskevaa, uudelleen skaalattua merkkiä, jonka loppuasiakas voi selkeästi erottaa ennen uudelleenskaalausta käytetyistä merkeistä;
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)
(19 a)   'älylaitteella' laitetta, joka voidaan edistyksellistä tieto- ja viestintätekniikkaa ja standardoitua viiteontologiaa käyttäen aktivoida vastaamaan ulkoisiin ärsykkeisiin, kuten hintatietoihin, langattomilla laitteilla tai sovelluksilla lähetettyihin suoriin ohjaussignaaleihin ja /tai paikallisiin mittauksiin, ja muuttamaan automaattisesti energiankulutusmalliaan tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
(20)  ’lisätiedoilla’ tietoja, jotka koskevat energiaan liittyvän tuotteen toiminnallista suorituskykyä ja ympäristötehokkuutta, kuten sen absoluuttista energiankulutusta tai kestävyyttä, ja jotka perustuvat sellaisiin tietoihin, jotka ovat markkinavalvontaviranomaisten mitattavissa, ja ovat yksiselitteisiä ja joilla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia koko merkin ymmärrettävyyteen ja vaikuttavuuteen asiakkaiden kannalta.
(20)  ’lisätiedoilla’ vastaavalla delegoidulla säädöksellä määritettyjä tietoja, jotka koskevat energiaan liittyvän tuotteen toiminnallista, ympäristöön ja resurssitehokkuuteen liittyvää suorituskykyä ja jotka perustuvat sellaisiin tietoihin, jotka ovat markkinavalvontaviranomaisten mitattavissa ja todennettavissa, ja ovat helposti ymmärrettäviä ja joilla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia koko merkin ymmärrettävyyteen ja vaikuttavuuteen asiakkaiden kannalta.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)
(20 a)   ’tuotetietokannalla’ koottuja tietoja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista energiaan liittyvistä tuotteista ja tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyistä delegoiduista säädöksistä niin, että tiedot on järjestetty systemaattisesti ja ne käsittävät julkisen rajapinnan ja ne on esitetty kuluttajille suunnatuilla verkkosivuilla, joilla tiedot ovat erikseen saatavissa sähköisessä muodossa, ja ne käsittävät vaatimusten noudattamista koskevan rajapinnan sähköisenä alustana, joka tukee kansallisten markkinavalvontaviranomaisten toimintaa ja jolla on selvästi määritetyt saatavuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Tavarantoimittajien on täytettävä seuraavat vaatimukset:
1.  Tavarantoimittajien on
(a)  niiden on varmistettava, että markkinoille saatettuja tuotteita varten annetaan maksutta asianmukaiset merkit ja tuotetiedotteet tämän asetuksen ja asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisesti;
(a)  varmistettava, että markkinoille saatettuja tuotteita varten annetaan maksutta asianmukaiset painetut merkit ja tuotetiedotteet kunkin yksikön osalta;
(b)  niiden on toimitettava merkit viipymättä ja maksutta jälleenmyyjien pyynnöstä;
(b)  toimitettava merkit ja tuotetiedot maksutta viiden työpäivän kuluessa jälleenmyyjien pyynnöstä;
(b a)   annettava jälleenmyyjille olemassa olevat ja uudelleenskaalatut merkit sekä tuotetiedot kolmen kuukauden ajaksi ennen vastaavassa delegoidussa säädöksessä määritettyä päivämäärää;
(c)  niiden on varmistettava antamiensa merkkien ja tuotetiedotteiden paikkansapitävyys ja laadittava tekniset tiedot, joiden avulla paikkansapitävyys voidaan arvioida;
(c)  varmistettava antamiensa merkkien ja tuotetiedotteiden paikkansapitävyys ja laadittava tekniset tiedot, joiden avulla paikkansapitävyys voidaan arvioida;
(d)  niiden on ennen tuotemallin saattamista markkinoille syötettävä 8 artiklan mukaisesti perustettuun tietokantaan liitteen I mukaiset tiedot.
(d)  syötettävä liitteen I mukaiset tiedot 8 artiklan mukaisesti perustettuun tuotetietokannan julkiseen rajapintaan ja vaatimusten noudattamisen valvontaan tarkoitettuun rajapintaan:
i)   kaikkien uusien mallien osalta ennen tuotteen yksikön saattamista markkinoille;
ii)   kaikkien sellaisten tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen markkinoille saatettavien mallien osalta, joita toimitetaan edelleen, viimeistään 18 kuukauden kuluttua siitä, kun tietokanta on täysin käytössä 16 artiklan mukaisesti;
(d a)   säilytettävä 8 artiklassa tarkoitetussa tietokannassa tuotetiedotteet sekä tekniset asiakirjat vähintään kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuotteen viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille;
(d b)   annettava merkkejä tuoteryhmille, joissa tuote koostuu useista osakokoonpanoista tai komponenteista ja joiden energiatehokkuus riippuu näiden osien erityisestä yhdistelmästä;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Tavarantoimittajat eivät saa
(a)   saattaa markkinoille sillä tavoin suunniteltuja tuotteita, että niiden suorituskykyä muutetaan automaattisesti testausolosuhteissa käyttämällä laitteita tai tuotteeseen sisältyviä ohjelmistoja tarkoituksena saavuttaa parempi taso;
(b)   laitteen ollessa käytössä tehdä ohjelmistopäivitysten avulla muutoksia, jotka haittaisivat asianomaisella delegoidulla säädöksellä määritetyn alkuperäisen energiatehokkuusmerkin parametreja;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Jälleenmyyjien on täytettävä seuraavat vaatimukset:
2.  Jälleenmyyjien on
(a)  niiden on asetettava näkyville delegoidun säädöksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta koskeva merkki, jonka tavarantoimittaja on antanut tai joka annettu muulla tavoin saataville;
(a)  kun tuote on myytävänä, verkkomyynti mukaan lukien, asetettava merkki erottuvasti näkyville asianomaisen delegoidun säädöksen mukaisesti;
(a a)   korvattava olemassa olevat merkit uudelleenskaalatuilla merkeillä sekä kaupoissa että verkossa kolmen viikon kuluessa asianomaisella delegoidulla säädöksellä määritetystä päivämäärästä;
(b)  jollei niillä ole merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä, niiden on
(b)  jollei niillä ole merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä, niiden on pyydettävä sitä tavarantoimittajalta;
i)   pyydettävä merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä tavarantoimittajalta;
ii)   tulostettava merkki 8 artiklan mukaisesti perustetusta tietokannasta, jos tätä toimintoa voidaan käyttää tuotteen osalta; tai
iii)   tulostettava merkki tai uudelleenskaalattu merkki tavarantoimittajan verkkosivustolta, jos tätä toimintoa voidaan käyttää tuotteen osalta;
(c)  niiden on annettava tuotetiedote asiakkaiden saataville.
(c)  annettava pyynnöstä tuotetiedote asiakkaiden saataville myös painetussa muodossa.
Tarkistukset 35 ja 86
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien on täytettävä seuraavat vaatimukset:
3.  Tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien on
(a)  niiden on viitattava tuotteen energiatehokkuusluokkaan kaikessa mainonnassa tai teknisessä myynninedistämismateriaalissa, joka koskee tuotteen tiettyä mallia;
(a)  viitattava tuotteen energiatehokkuusluokkaan kaikessa visuaalisessa mainonnassa tai teknisessä myynninedistämismateriaalissa, joka koskee tuotteen tiettyä mallia;
(b)  niiden on omasta aloitteestaan tai markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja ryhdyttävä viipymättä toimiin sellaisen tilanteen korjaamiseksi, jossa tässä asetuksessa ja sen delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja vaatimuksia rikotaan niiden vastuualueella;
(b)  tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja ryhdyttävä viipymättä toimiin sellaisen tilanteen korjaamiseksi 5 artiklan mukaisesti;
(c)  ne eivät saa antaa tai esittää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista muita merkintöjä, merkkejä, tunnuksia tai tekstejä, jotka eivät ole tämän asetuksen ja asiaankuuluvien delegoitujen säädösten vaatimusten mukaisia, jos tämä todennäköisesti johtaa asiakkaita harhaan tai aiheuttaa sekaannusta asiakkaiden keskuudessa energian tai muiden voimavarojen käytönaikaisen kulutuksen osalta;
(c)  pidättäydyttävä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta antamasta tai esittämästä energian tai muiden voimavarojen käytönaikaista kulutusta koskevia sekaannusta aiheuttavia tai jäljitteleviä merkintöjä, merkkejä, symboleja tai kirjoituksia;
(d)  ne eivät saa antaa tai esittää tuotteista, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, merkkejä, jotka jäljittelevät tässä asetuksessa määriteltyä merkkiä.
(d)  ne eivät saa antaa tai esittää tuotteista, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, merkkejä, jotka jäljittelevät tässä asetuksessa määriteltyä merkkiä.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Kaikkia 1–3 kohdassa tarkoitettuja merkkejä koskevia yleisiä velvoitteita sovelletaan samalla tavoin olemassa oleviin, uusiin sekä uudelleenskaalattuihin merkkeihin.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa eivätkä estää tämän asetuksen ja sen asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisten energiaan liittyvien tuotteiden saattamista markkinoille tai ottamista käyttöön alueellaan.
1.  Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen mukaisten tuotteiden saattamista markkinoille tai ottamista käyttöön alueellaan.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät noudattavat tässä asetuksessa ja asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjä velvollisuuksia ja vaatimuksia.
2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä velvollisuuksia ja vaatimuksia.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Jos jäsenvaltiot tarjoavat kannustimia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa ja delegoidussa säädöksessä määriteltyä energiaan liittyvää tuotetta varten, kannustimilla on pyrittävä saavuttamaan paras energiatehokkuusluokka, joka on vahvistettu sovellettavassa delegoidussa säädöksessä.
3.  Jos jäsenvaltiot tarjoavat kannustimia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa ja delegoidussa säädöksessä määriteltyä tuotetta varten, kannustimilla on pyrittävä kahteen parhaaseen energiatehokkuusluokkaan, jotka on vahvistettu sovellettavassa delegoidussa säädöksessä.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että merkkien, myös uudelleenskaalattujen merkkien ja tuotetiedotteiden, käyttöönottoon liitetään tarvittaessa yhteistyössä jälleenmyyjien kanssa kasvatuksellisia ja käyttöä edistäviä tiedotuskampanjoita, joiden tarkoituksena on edistää energiatehokkuutta ja kannustaa loppukäyttäjiä vastuullisempaan energiankäyttöön.
4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että merkkien käyttöönottoon ja uudelleenskaalaukseen liitetään energiamerkintöjä koskevia kasvatuksellisia ja käyttöä edistäviä tiedotuskampanjoita.
Komissio koordinoi näitä kampanjoita, tukee tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien kanssa sekä parhaiden käytäntöjen vaihtoa.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
5.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämä asetuksen ja sen delegoitujen säädösten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja täytäntöönpanomekanismeista sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä ja ilmoitettava viipymättä säännöksiin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.
5.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämä asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja täytäntöönpanomekanismeista sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niiden on oltava oikeasuhteisia säännösten noudattamatta jättämisestä saatuun taloudelliseen hyötyyn nähden. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä ja ilmoitettava viipymättä säännöksiin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Komissio tukee tuotteiden energianmerkinnän markkinavalvontaa koskevaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa markkinavalvonnasta tai ulkorajatarkastuksista vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välillä sekä näiden viranomaisten ja komission välillä.
2.  Komissio kannustaa ja koordinoi tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden energianmerkinnän markkinavalvontaa koskevaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa markkinavalvonnasta ja unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksista vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kesken sekä näiden viranomaisten ja komission välillä vahvistamalla ekosuunnittelua ja energiamerkintöjä tarkastelevia hallinnollisen yhteistyön ryhmiä (Energy Labelling Administrative Cooperation Working Groups, ADCO).
Tällaista tietojenvaihtoa harjoitetaan myös, kun testitulokset osoittavat, että tuottaja noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 2018 mennessä laadittava ja pantava täytäntöön markkinavalvontasuunnitelma, jolla seurataan tämän asetuksen vaatimusten täytäntöönpanoa. Jäsenvaltioiden on arvioitava markkinavalvontasuunnitelmiaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein.
Jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä ja sen jälkeen vuosittain laadittava markkinavalvontaa koskeva kertomus, jossa arvioidaan tämän asetuksen ja direktiivin 2009/125/EY vaatimusten noudattamiseen liittyviä suuntauksia.
Jäsenvaltioiden on käytettävä markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmää, joka on pakollinen kaikille kansallisille markkinavalvontaviranomaisille.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.   Kansallisten markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava tuotteiden fyysistä testausta, joka kattaa vähintään yhden tuoteryhmän vuodessa, tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti.
Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle suunnitelluista ja tehdyistä fyysisistä testeistään käyttäen 8 artiklan mukaisesti perustettua tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaa rajapintaa.
Niiden on käytettävä 9 artiklan mukaisesti luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenetelmiä, joilla pyritään jäljittelemään todellisia käyttöoloja, ja estettävä testitulosten tahallinen ja tahaton manipulointi ja muuttaminen.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.   Markkinavalvontaviranomaisilla on oltava oikeus periä tavarantoimittajilta fyysisestä tuotetestauksesta aiheutuneet kustannukset, jos tätä asetusta rikotaan.
Komissio voi riippumattomasti tarkistaa noudattamisen suoraan tai käyttäen kolmatta osapuolta.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että delegoidun säädöksen soveltamisalaan tämän asetuksen mukaisesti kuuluva energiaan liittyvä tuote aiheuttaa riskin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, niiden on suoritettava kyseistä energiaan liittyvää tuotetta koskeva arviointi, joka käsittää kaikki tässä asetuksessa ja sen asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädetyt vaatimukset. Tätä varten tavarantoimittajan on tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.
1.  Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että delegoidun säädöksen soveltamisalaan tämän asetuksen mukaisesti kuuluva tuote aiheuttaa riskin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, niiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja suoritettava kyseistä tuotemallia koskeva arviointi, joka käsittää kaikki tässä asetuksessa ja asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädetyt vaatimukset. Niiden on myös harkittava, onko arviointia laajennettava muihin tuotemalleihin. Tavarantoimittajan on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Kun markkinavalvontaviranomaiset toteavat arvioinnin yhteydessä, että energiaan liittyvä tuote ei täytä tässä asetuksessa ja sen asiaankuuluvissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä tavarantoimittajaa toteuttamaan kaikki asianmukaiset korjaavat toimet energiaan liittyvän tuotteen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamiseksi sellaisen kohtuullisen määräajan kuluessa, jonka ne mahdollisesti vahvistavat oikeassa suhteessa riskin laatuun nähden. Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa.
2.  Kun markkinavalvontaviranomaiset toteavat arvioinnin yhteydessä, että tuotemalli ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä tavarantoimittajaa toteuttamaan kaikki asianmukaiset korjaavat toimet tuotemallin saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia, ja ne voivat määrätä poistamaan tuotemallin markkinoilta tai palauttamaan käyttöön otetut yksiköt sellaisen kohtuullisen määräajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa riskin laatuun nähden, ja ulottaa nämä toimet koskemaan markkinoilla saatavissa olevia vastaavia malleja. Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu niiden kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet tavarantoimittajaa toteuttamaan.
3.  Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmää käyttäen kaikista arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet tavarantoimittajaa toteuttamaan 2 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
4.  Tavarantoimittajan on varmistettava, että kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten energiaan liittyvien tuotteiden osalta, jotka se on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.
4.  Tavarantoimittajan on varmistettava, että kaikki 2 kohdan mukaisesti määrätyt rajoittavat toimet toteutetaan kaikkien asianomaisten tuotemallien osalta, jotka se on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
5.  Jos tavarantoimittaja ei toteuta riittäviä korjaavia toimia 2 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa, markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset väliaikaiset toimenpiteet, joilla kielletään energiaan liittyvän tuotteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan energiaan liittyvä tuote markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely. Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava näistä toimenpiteistä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.
5.  Jos tavarantoimittaja ei toteuta korjaavia toimia 2 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa, markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset väliaikaiset toimenpiteet, joilla kielletään energiaan tuotemallin asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan tuotemalli markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely. Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava näistä toimenpiteistä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja syötettävä tiedot 8 artiklan mukaisesti perustettuun tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaan rajapintaan.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta
6.  Edellä 5 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen energiaan liittyvän tuotteen tunnistamista varten, kyseisen tuotteen alkuperä, tuotteeseen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonne, toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja kesto sekä tavarantoimittajan esittämät perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus siitä, ettei energiaan liittyvä tuote täytä tässä asetuksessa säädettyjä yleisten etujen suojeluun liittyviä näkökohtia koskevia vaatimuksia, vai puutteista 9 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, jotka luovat vaatimustenmukaisuusolettajan.
6.  Edellä 5 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen tuotteen tunnistamista varten, kyseisen tuotteen alkuperä, tuotteeseen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonne, toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja kesto sekä tavarantoimittajan esittämät perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus siitä, ettei tuotemalli täytä tässä asetuksessa säädettyjä yleisten etujen suojeluun liittyviä näkökohtia koskevia vaatimuksia, vai puutteista 9 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, jotka luovat vaatimustenmukaisuusolettaman. Tällöin komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa tarkoitettua menettelyä.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta
7.  Muiden jäsenvaltioiden kuin menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki hallussaan olevat lisätiedot, jotka liittyvät kyseisen energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.
7.  Muiden jäsenvaltioiden kuin menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki hallussaan olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen tuotemallin vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 8 kohta
8.  Jos mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole 60 päivän kuluessa 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta esittänyt vastalausetta jonkin jäsenvaltion toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.
8.  Jos mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole neljän viikon kuluessa 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta esittänyt vastalausetta jonkin jäsenvaltion toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 9 kohta
9.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että energiaan liittyvää tuotetta koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten kyseisen tuotteen poistamiseen niiden markkinoilta, ryhdytään viipymättä.
9.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden omaan kansalliseen tilanteeseen nähden oikeasuhteisiin samanaikaisiin rajoittaviin toimiin ryhdytään viipymättä kyseisen tuotemallin osalta, ja niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 10 kohta
10.  Jos 4 ja 5 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja tavarantoimittajaa sekä arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu.
10.  Jos 4 ja 5 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että tällainen kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja tavarantoimittajaa sekä arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu, ja se voi ehdottaa vaihtoehtoista toimenpidettä.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 11 kohta
11.  Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja tavarantoimittajalle.
11.  Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja ilmoittaa sen välittömästi asianomaiselle tavarantoimittajalle.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 12 kohta
12.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen energiaan liittyvä tuote poistetaan niiden markkinoilta, ja niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.
12.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen tuotemalli poistetaan niiden kansallisilta markkinoilta, ja niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 13 kohta
13.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan tämän 6 kohdassa tarkoitetusta puutteesta yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä menettelyä.
13.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja tuotemallin vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan 6 kohdassa tarkoitetusta puutteesta yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä menettelyä.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 13 a kohta (uusi)
13 a.   Jos näytetään toteen, että tuote ei noudata tässä asetuksessa ja siihen liittyvissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja vaatimuksia, asiakkailla on oikeus palauttaa tuote jälleenmyyjälle maksutta ja saada tavarantoimittajalta alkuperäinen ostohinta kokonaisuudessaan takaisin.
Yhteistyössä markkinavalvontaviranomaisten kanssa tavarantoimittajien on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet tavoittaakseen viallisen tuotteen ostaneet asiakkaat asiassa sovellettavan kuluttajien oikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko ja 1 kohta
Merkit ja uudelleenskaalaus
Menettely merkkien käyttöönottamiseksi ja skaalaamiseksi uudelleen
1.  Komissio voi ottaa käyttöön merkkejä tai skaalata olemassa olevia merkkejä uudelleen 12 ja 13 artiklan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä.
1.  Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi merkkien käyttöönotolla tai niiden uudelleenskaalauksella.
Ennen 1 päivää tammikuuta 2017 direktiivin 2010/30/EU 10 artiklan mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä käyttöön otetut merkit katsotaan tätä asetusta sovellettaessa merkeiksi.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
2.  Jos tietyssä tuoteryhmässä ei sallita enää energialuokkiin D, E, F tai G kuuluvien mallien saattamista markkinoille direktiivin 2009/125/EY nojalla toteutetun täytäntöönpanotoimenpiteen vuoksi, kyseinen luokka tai kyseiset luokat eivät saa enää näkyä merkissä.
2.  Yhtenäisen A–G-asteikon varmistamiseksi komissio ottaa uudelleenskaalatut merkit käyttöön 1 kohdassa tarkoitetuille olemassa oleville tuoteryhmille viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 4 kohdan vaatimuksia noudattaen.
Komission delegoitujen asetuksen (EU) N:o 811/20131a ja 812/20131b soveltamisalaan kuuluvia tuoteryhmiä on tarkasteltava uudelleen kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta niiden skaalaamiseksi uudelleen.
Komission delegoitujen asetusten (EU) N:o 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f ja 874/20121g, soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien osalta, joita koskevat taustaselvitykset on saatettu päätökseen, komissio ottaa käyttöön uudelleenskaalatut merkit viimeistään 21 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
__________________
1 a   Komission delegoitu asetus (EU) N:o 811/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 1).
1 b   Komission delegoitu asetus (EU) N:o 812/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 83).
1 c   Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1059/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 1).
1 d   Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1060/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 17).
1 e   Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 47).
1 f   Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä televisioiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 64).
1 g   Komission delegoitu asetus (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta (EUVL L 258, 26.9.2012, s. 1).
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Komissio varmistaa, että kun merkki otetaan käyttöön tai skaalataan uudelleen, vaatimukset vahvistetaan siten, ettei minkään tuotteiden odoteta sijoittuvan energialuokkaan A tai B ajankohtana, jona merkki otetaan käyttöön, ja että arvioitu aika, jonka kuluessa valtaosan malleista odotetaan sijoittuvan näihin luokkiin, on vähintään kymmenen vuotta myöhemmin.
3.  Komissio varmistaa, että uusien tai 2 kohdassa tarkoitettujen merkkien myöhempi uudelleenskaalaus aloitetaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät osoittaen asiaan liittyvää teknistä kehitystä asianomaisessa tuoteryhmässä:
(a)   25 prosenttia unionin markkinoilla myydyistä tuotteista sijoittuu ylimpään energiatehokkuusluokkaan A; tai
(b)   50 prosenttia unionin markkinoilla myydyistä tuotteista sijoittuu kahteen ylimpään energiatehokkuusluokkaan A ja B.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Sijoittamalla tuoteryhmän 11 artiklassa tarkoitettuun työsuunnitelmaan komissio varmistaa, että
(a)   uudelleenskaalausta koskeva taustaselvitys saatetaan päätökseen viimeistään 18 kuukautta sen jälkeen, kun 3 kohdassa tarkoitetut ehdot täyttyvät;
(b)   uudelleenskaalaus saatetaan päätökseen vastaavan delegoidun säädöksen tarkastelun ja voimaantulon avulla 13 artiklan mukaisesti viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 3 kohdassa tarkoitetut ehdot täyttyvät.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta
4.  Merkit on skaalattava uudelleen määräajoin.
4.  Komissio esittää uusia ja uudelleenskaalattuja merkkejä koskevat vaatimukset pyrkien niiden voimassaoloon vähintään 10 vuoden ajan.
Komissio varmistaa siksi, että kun merkki otetaan käyttöön tai skaalataan uudelleen, minkään tuotteiden ei odoteta sijoittuvan energialuokkaan A ajankohtana, jona merkki otetaan käyttöön.
Tuoteryhmissä, joissa 3 a kohdan a alakohdassa tarkoitettu taustaselvitys osoittaa nopeaa teknistä kehitystä, minkään tuotteiden ei odoteta sijoittuvan energialuokkaan A tai B ajankohtana, jona merkki otetaan käyttöön.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta
5.  Kun merkki skaalataan uudelleen:
5.  Jos tietyssä tuoteryhmässä ei sallita enää energialuokkiin F ja G kuuluvien mallien saattamista markkinoille direktiivin 2009/125/EY nojalla hyväksytyn ekologista suunnittelua koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen vuoksi, kyseinen luokka tai kyseiset luokat on ilmoitettava merkissä harmaina vastaavan delegoidun säädöksen mukaisesti. Merkin normaali tummanvihreästä punaiseen ulottuva väriasteikko on säilytettävä jäljelle jäävissä paremmissa luokissa. Muutoksia sovelletaan markkinoille saatettaviin uusiin tuoteyksikköihin.
(a)   tavarantoimittajien on annettava jälleenmyyjille olemassa olevat ja uudelleenskaalatut merkit kuuden kuukauden ajaksi ennen b alakohdassa määriteltyä päivämäärää;
(b)   jälleenmyyjien on korvattava esillä olevien, myös internetissä esillä olevien, tuotteiden olemassa olevat merkit uudelleenskaalatuilla merkeillä yhden viikon kuluessa tätä varten asiaankuuluvassa delegoidussa säädöksessä määrätyn päivämäärän jälkeen. Jälleenmyyjät eivät saa pitää uudelleenskaalattuja merkkejä esillä ennen kyseistä päivämäärää.
Jälleenmyyjille on annettava lupa myydä energiaan liittyviä tuotteita ilman merkkiä tai uudelleenskaalattua merkkiä vain, jos (uudelleenskaalattua) merkkiä ei ole koskaan laadittu tiettyä tuotetta varten eikä tämän tuotteen tavarantoimittaja toimi enää markkinoilla.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta
6.   Ennen tämän asetuksen soveltamispäivää direktiivin 2010/30/EU 10 artiklan mukaisesti käyttöön otetut merkit katsotaan tätä asetusta sovellettaessa merkeiksi. Komissio tarkastelee näitä merkkejä uudelleen viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta niiden uudelleenskaalausta silmällä pitäen.
Poistetaan.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
8 artikla
Tuotetietokanta
Tuotetietokanta
Komissio perustaa liitteessä I tarkoitetut tiedot sisältävän tuotetietokannan ja pitää sitä yllä. Liitteessä I olevassa 1 kohdassa luetellut tiedot on julkistettava.
1.   Komissio perustaa tuotetietokannan, jossa on kaksi eri rajapintaa, julkinen rajapinta ja vaatimusten noudattamista koskeva rajapinta, ja pitää sitä yllä.
Julkinen rajapinta sisältää liitteessä I olevassa 1 kohdassa määritetyt tiedot liitteessä I olevan 3 kohdan toiminnallisten vaatimusten mukaisesti.
Vaatimusten noudattamista koskeva rajapinta sisältää liitteessä I olevassa 2 kohdassa määritetyt tiedot liitteessä I olevan 4 kohdan toiminnallisten vaatimusten mukaisesti.
2.   Kun tietoja viedään tuotetietokantaan, tavarantoimittajilla säilyy pääsy siihen sekä oikeus muokata tietoja. Kaikkiin muutoksiin on merkittävä päivämäärä, ja niiden on oltava selvästi markkinavalvontaviranomaisten nähtävissä.
Vaatimusten noudattamista koskevan rajapinnan tietoja voidaan käyttää vain tämän asetuksen ja sen mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen säädösten täytäntöönpanon valvontaan liittyviin tarkoituksiin, ja niiden muunlainen käyttö on kielletty.
Tavarantoimittajien on pidettävä palvelimillaan teknisiä asiakirjoja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, testiraportteja tai vastaavia vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia dokumentteja liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tavarantoimittajien itse tekemistä testeistä niin, että tiedot ovat vain markkinavalvontaviranomaisten ja komission saatavissa.
Tietokantaa perustettaessa on noudatettava kriteerejä, joilla mahdollistetaan tavarantoimittajien ja muiden tietokannan käyttäjien hallinnollisen taakan minimointi, käyttäjäystävällisyys ja kustannustehokkuus.
Tuotetietokanta ei korvaa tai muuta markkinavalvontaviranomaisten vastuuta.
3.   Komissio kiinnittää markkinavalvontaviranomaisten ja tavarantoimittajien tuella erityistä huomiota siirtymäprosessiin ennen julkisen ja vaatimusten noudattamista koskevan rajapinnan täyttä toteutusta.
4.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämisestä tuotetietokannan perustamista koskevien toiminnallisten yksityiskohtien vahvistamiseksi.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
Kun tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja sovelletaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aikana, tuotteen katsotaan olevan delegoidun säädöksen asiaankuuluvien mittaus- ja laskentavaatimusten mukainen.
2.   Kun tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja sovelletaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aikana, tuotemallin katsotaan olevan delegoidun säädöksen asiaankuuluvien mittaus- ja laskentavaatimusten mukainen.
2 a.   Yhdenmukaistetuilla standardeilla pyritään jäljittelemään mahdollisimman pitkälle todellista käyttöä ja noudattamaan standarditestimenetelmää tämän estämättä vertailukelpoisuutta tuoteryhmän sisällä.
2 b.   Yhdenmukaistettujen standardien mittaus- ja laskentatapojen on oltava luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia, ja niiden on vastattava 3 artiklan 1 a kohdan vaatimuksia.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään komissio varmistaa kunkin delegoidun säädöksen osalta jäsenvaltioiden edustajien ja kyseisestä tuoteryhmästä kiinnostuneiden osapuolten, kuten toimialan, pk-yritykset ja käsiteollisuus mukaan luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, ympäristönsuojeluryhmien ja kuluttajajärjestöjen tasapuolisen osallistumisen. Tätä varten komissio perustaa kuulemisfoorumin, jolla nämä osapuolet tapaavat toisensa. Tämä kuulemisfoorumi voidaan yhdistää direktiivin 2009/125/EY 18 artiklassa tarkoitetun kuulemisfoorumin kanssa.
1.   Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään merkkien ottamiseksi käyttöön ja uudelleenskaalaamiseksi 7 artiklan mukaisesti sekä 8 artiklassa tarkoitetun tietokannan perustamiseksi komissio varmistaa jäsenvaltioiden edustajien, markkinavalvontaviranomaiset mukaan luettuina, ja kyseisestä tuoteryhmästä kiinnostuneiden osapuolten, kuten toimialan, pk-yritykset ja käsiteollisuus mukaan luettuina, ammattiliittojen, kauppiaiden, vähittäiskauppiaiden, maahantuojien, ympäristönsuojeluryhmien ja kuluttajajärjestöjen tasapuolisen osallistumisen sekä Euroopan parlamentin osallistumisen.
2.   Komissio perustaa kuulemisfoorumin, jolla 1 kohdassa luetellut osapuolet tapaavat tätä tarkoitusta varten. Kuulemisfoorumi voidaan yhdistää direktiivin 2009/125/EY 18 artiklassa tarkoitetun kuulemisfoorumin kanssa osittain tai kokonaan. Kuulemisfoorumin kokouspöytäkirjat julkistetaan 8 artiklan mukaisesti perustetun tuotetietokannan julkisessa rajapinnassa.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
Komissio testaa tarvittaessa ennen delegoitujen säädösten antamista tiettyjen tuoteryhmien merkkien ulkoasun ja sisällön kuluttajien kanssa varmistaakseen näiden ymmärtävän kyseiset merkit.
3.   Komissio testaa tarvittaessa ennen tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen säädösten antamista tiettyjen tuoteryhmien merkkien ulkoasun ja sisällön unionin kuluttajia edustavissa ryhmissä varmistaakseen näiden ymmärtävän kyseiset merkit.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
Kuultuaan 10 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia komissio laatii työsuunnitelman, joka julkistetaan. Työsuunnitelmassa esitetään ohjeellinen luettelo tuoteryhmistä, joita pidetään ensisijaisina delegoituja säädöksiä annettaessa. Lisäksi työsuunnitelmassa esitetään tuotteiden tai tuoteryhmien merkkien tarkistamista ja uudelleenskaalausta koskevat suunnitelmat. Komissio voi muuttaa työsuunnitelmaa määräajoin kuultuaan ensin kuulemisfoorumia. Työsuunnitelma voidaan yhdistää direktiivin 2009/125/EY 16 artiklassa edellytetyn työsuunnitelman kanssa.
1.   Kuultuaan 10 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia komissio antaa tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti niin, että laaditaan pitkän aikavälin työsuunnitelman, joka asetetaan julkisesti saataville myös 8 artiklan nojalla perustetun tuotetietokannan julkisessa rajapinnassa.
2.   Komissio järjestää työsuunnitelman osiin, jotka sisältävät prioriteetteja energiatehokkuusmerkkien käyttöönotolle uusissa tuoteryhmissä ja tuoteryhmien merkkien uudelleenskaalaamiselle.
Komissio varmistaa suunnitelman tarvittavat resurssit ja johdonmukaisuuden.
Tämä työsuunnitelma voidaan yhdistää direktiivin 2009/125/EY 16 artiklassa edellytetyn ekologista suunnittelua koskevan työsuunnitelman kanssa.
Komissio päivittää työsuunnitelmaa säännöllisesti kuultuaan kuulemisfoorumia. Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan vuosittain tietoa sen etenemisestä.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä energiaan liittyvien tuotteiden tiettyjen tuoteryhmien, jäljempänä ’tietyt tuoteryhmät’, merkkejä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista 13 artiklan mukaisesti.
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi energiaan liittyvien tuotteiden tiettyjen tuoteryhmien, jäljempänä ’tietyt tuoteryhmät’, merkkejä koskevilla yksityiskohtaisilla vaatimuksilla.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan tuoteryhmät, jotka täyttävät seuraavat perusteet:
2.  Delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan tuoteryhmät, jotka täyttävät seuraavat perusteet:
(a)  tuoreimpien saatavilla olevien tietojen ja unionin markkinoille saatettujen määrien perusteella tuoteryhmään liittyy merkittäviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja tapauksen mukaan muita voimavaroja;
(a)  unionin todellisen markkinapenetraation perusteella on olemassa merkittäviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja tapauksen mukaan muita voimavaroja;
(b)  tuoteryhmät, joissa on samankaltaiset toiminnot, eroavat merkittävästi toisistaan suoritustasoiltaan;
(b)  tuoteryhmässä malleilla, joissa on samankaltaiset toiminnot, on merkittävästi erilainen energiatehokkuus;
(c)  tuoteryhmän kohtuuhintaisuuteen ja elinkaarikustannuksiin ei kohdistu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia.
(c)  tuotteen kohtuuhintaisuuteen, elinkaarikustannuksiin ja toimintoihin ei kohdistu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kuluttajan näkökulmasta.
Tarkistukset 73 ja 98
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta
3.  Tiettyjä tuoteryhmiä koskevissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan erityisesti seuraavat seikat:
3.  Tiettyä tuoteryhmää koskevissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan erityisesti seuraavat seikat:
(a)  niiden tiettyjen tuoteryhmien määritelmä, jotka kuuluvat 2 artiklan 11 kohdassa säädetyn ’energiaan liittyvän tuotteen’ määritelmän piiriin ja joiden on määrä kuulua soveltamisalaan;
(a)  soveltamisalaan kuuluvien energiaan liittyvien tuotteiden määritelmä;
(b)  sellaisen merkin ulkoasu ja sisältö, mukaan luettuna A:sta G:hen ulottuva energiankulutusta osoittava asteikko, joka on ulkoasultaan mahdollisimman yhdenmukainen kaikissa tuoteryhmissä ja on joka tapauksessa selkeä ja helposti luettava;
(b)  sellaisen merkin ulkoasu, mitat ja sisältö, joka on kaikissa tapauksissa selkeä ja helposti luettava, näkörajoitteisten asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen, ja joka sisältää erottuvassa paikassa seuraavat, vastaavan delegoidun säädöksen mukaisesti määritetyt tiedot:
(i)   A–G-asteikkoa, joka osoittaa vastaavan tuotemallin energiatehokkuusluokan ja joka on ulkoasultaan mahdollisimman yhdenmukainen kaikissa tuoteryhmissä;
(ii)   absoluuttinen energiankulutus kilowattitunteina vuoden tai relevantin ajanjakson aikana;
(c)  tarvittaessa muiden voimavarojen käyttö ja lisätiedot energiaan liittyvistä tuotteista, jolloin merkissä on tähdennettävä tuotteen energiatehokkuutta;
(c)  tarvittaessa muiden voimavarojen käyttö ja lisätiedot energiaan liittyvistä tuotteista, jolloin merkissä on tähdennettävä tuotteen energiatehokkuutta;
(c a)   soveltuvin osin pakkausmerkintöihin sisällytettävä viittaus, jonka ansiosta kuluttajat voivat tunnistaa tuotteet, joihin liittyy liitettävyystoimintoja (eli 'älylaitteet');
(d)  paikat, joissa merkin on oltava esillä, kuten tuotteessa kiinnitettynä, pakkauksessa painettuna, sähköisessä muodossa tai verkossa;
(d)  paikat, joissa merkin on oltava esillä, kuten tuotteessa kiinnitettynä aiheuttamatta sille vahinkoa, pakkauksessa painettuna, sähköisessä muodossa tai verkossa;
(e)  tarvittaessa tuotteiden merkitseminen sähköisesti;
(e)  tarvittaessa tuotteiden merkitseminen sähköisesti;
(f)  tapa, jolla merkki ja tekniset tiedot on esitettävä etämyynnissä;
(f)  tapa, jolla merkki ja tekniset tiedot on esitettävä etämyynnissä;
(g)  teknisten asiakirjojen ja tuotetiedotteen sisältö sekä tarvittaessa niiden esitysmuoto ja muut yksityiskohdat;
(g)  tuotetiedotteen ja teknisten asiakirjojen vaadittu sisältö sekä tarvittaessa niiden esitysmuoto ja muut yksityiskohdat;
(h)  tieto siitä, että vaatimustenmukaisuutta tarkastettaessa sovelletaan ainoastaan niitä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia, jotka vahvistetaan yhdessä tai useammassa delegoidussa säädöksessä;
(h)  tieto siitä, että vaatimustenmukaisuutta tarkastettaessa sovelletaan ainoastaan niitä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia, jotka vahvistetaan yhdessä tai useammassa delegoidussa säädöksessä;
(i)  tuotetietokantaa koskevat tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet;
(i)  tuotetietokantaa koskevat tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet;
(j)  erityinen maininta energialuokasta, joka on ilmoitettava mainoksissa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, mukaan luettuina vaatimukset siitä, että energialuokan on oltava selvästi luettavassa ja nähtävässä muodossa;
(j)  tarvittaessa erityinen maininta energialuokasta, joka on ilmoitettava mainoksissa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa, mukaan luettuina vaatimukset siitä, että energialuokan on oltava selvästi luettavassa ja nähtävässä muodossa;
(k)  vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä mittaus- ja laskentamenetelmät, joita käytetään määriteltäessä merkissä ja tuotetiedotteessa esitettävät tiedot;
(k)  edellä 9 artiklassa tarkoitetut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä mittaus- ja laskentamenetelmät, joita käytetään määriteltäessä merkissä ja tuotetiedotteessa esitettävät tiedot, mukaan lukien energiatehokkuusindeksin tai vastaavan parametrin määrittäminen ja sen A–G asteet, joilla määritetään energiatehokkuusluokat;
(l)  tieto siitä, vaaditaanko suuremmilta laitteilta suurempaa energiatehokkuutta, jotta ne voidaan sijoittaa tiettyyn energialuokkaan;
(l)  tieto siitä, vaaditaanko suuremmilta laitteilta suurempaa energiatehokkuutta, jotta ne voidaan sijoittaa tiettyyn energialuokkaan;
(m)  sellaisten merkissä mahdollisesti annettavien viitetietojen esitysmuoto, joiden avulla asiakkaat voivat saada sähköisin keinoin tarkempia tietoja tuotetiedotteessa ilmoitettavasta tuotteen suorituskyvystä;
(m)  sellaisten merkissä mahdollisesti annettavien viitetietojen esitysmuoto, joiden avulla asiakkaat voivat saada sähköisin keinoin tarkempia tietoja tuotetiedotteessa ilmoitettavasta tuotteen suorituskyvystä;
(n)  tieto siitä, onko tuotteen käytönaikaista energiankulutusta kuvaavien energialuokkien oltava nähtävissä älymittareista tai tuotteen interaktiiviselta näytöltä ja jos on, millä tavoin;
(n)  tieto siitä, onko tuotteen käytönaikaista energiankulutusta kuvaavien energialuokkien oltava nähtävissä älymittareista tai tuotteen interaktiiviselta näytöltä ja jos on, millä tavoin;
(o)  päivämäärä, jona delegoitua säädöstä arvioidaan ja mahdollisesti tarkastellaan uudelleen.
(o)  päivämäärä, jona delegoitua säädöstä arvioidaan ja mahdollisesti tarkastellaan uudelleen.
Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun sisällön osalta luokituksen A–G luokitusasteiden on vastattava merkittäviä energia- ja kustannussäästöjä asiakkaan kannalta.
Ensimmäisen alakohdan m alakohdassa tarkoitetut viitetiedot voidaan esittää verkkosivuston osoitteen, QR-koodin (Quick Response) tai sähköisissä merkeissä olevan linkin muodossa tai muilla asianmukaisilla kuluttajakeskeisillä keinoilla.
Ensimmäisen alakohdan m alakohdassa tarkoitetut viitetiedot voidaan esittää verkkosivuston osoitteen, dynaamisen QR-koodin (Quick Response) tai sähköisissä merkeissä olevan linkin muodossa tai muilla asianmukaisilla kuluttajakeskeisillä keinoilla, joilla mahdollistetaan yhteys 8 artiklan mukaisesti perustetun tietokannan julkiseen rajapintaan.
Delegoidun säädöksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta koskevan merkin käyttöönotolla ei saa olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tuotteen toiminnallisuuteen käyttäjän kannalta.
Ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitetussa tuotetiedotteessa on oltava linkit 8 artiklan mukaisesti perustetun tietokannan julkiseen rajapintaan, ja se on asetettava kuluttajien saataville kaikilla sellaisilla kansallisilla markkinoilla käytettävillä unionin kielillä, joilla vastaava tuotemalli on asetettu saataville.
Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tuotetietokannan toiminnallisista yksityiskohdista, mukaan luettuina tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvollisuudet.
Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämisestä tuotetietokantaa koskevien toiminnallisten yksityiskohtien vahvistamiseksi, mukaan luettuina tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien velvoitteet.
Ensimmäisen alakohdan g alakohdassa mainitun tiedon osalta, jotta varmistetaan luottamuksellisen tiedon ja teknisten asiakirjojen asianmukainen suojaaminen, näillä delegoiduilla säädöksillä on määritettävä, mitä tietoa tuotetietokantaan syötetään ja mitä tietoa asetetaan saataville kansallisten viranomaisten ja komission pyynnöstä.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Komissio pitää ajantasaista luetteloa kaikista tätä asetusta täydentävistä delegoiduista säädöksistä, samoin kuin ekosuunnitteludirektiiviä 2009/125/EY kehittävistä delegoiduista säädöksistä, mukaan lukien täydelliset viitteet kaikkiin yhdenmukaistettuihin standardeihin, jotka vastaavat asiaankuuluvia mittaus- ja laskentamenetelmiä 9 artiklan mukaisesti, ja komissio asettaa ne julkisesti saataville.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen soveltamispäivästä määräämättömäksi ajaksi 7 ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle kuuden vuoden ajaksi 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen valta antaa 7 artiklassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kuuden vuoden kauden päättymistä.
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tässä asetuksessa mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta
5.  Edellä olevien 7 ja 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
5.  Edellä olevien 7 artiklan, 8 artiklan 4 kohdan, 11 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Kertomuksessa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus on auttanut asiakkaita valitsemaan tehokkaampia tuotteita, ottaen huomioon sen vaikutukset liiketoimintaan.
Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa sitä koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään … päivänä ...kuuta ... [kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Tässä kertomuksessa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus ja sen delegoidut säädökset ovat auttaneet asiakkaita valitsemaan energiatehokkaampia tuotteita, ottaen huomioon esimerkiksi sen vaikutukset liiketoimintaan, energiankulutukseen, kasvihuonekaasupäästöihin, markkinavalvontaan sekä tietokannan perustamisen ja ylläpidon kustannuksiin.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti toteutettavassa arvioinnissa on käytettävä tarkoin hyväksi vuotuisia seurantakertomuksia, jotka koskevat 5 artiklassa vahvistettua täytäntöönpanoa ja markkinavalvontaa.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta
Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2019.
Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa sovelletaan kuitenkin heti, kun 8 artiklan mukaisesti perustetun tuotetietokannan julkinen rajapinta on täysin toiminnassa, ja joka tapauksessa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
Liite I – otsikko ja 1 kohta
Tuotetietokantaan syötettävät tiedot
Tuotetietokantaan syötettävät tiedot sekä toiminnalliset vaatimukset
1.  Julkiset tuotetiedot:
1.  Tietokannan julkiseen rajapintaan sisällytettävät tiedot
(a)  valmistajan tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
(a)  tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki, osoite, yhteystiedot ja muut lakisääteiset tunnistetiedot;
(a a)   jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten yhteystiedot;
(b)  mallitunniste(et), mukaan luettuina kaikki vastaavien mallien mallitunnisteet;
(b)  mallitunniste(et), mukaan luettuina kaikki vastaavien mallien mallitunnisteet;
(c)  merkki sähköisessä muodossa;
(c)  merkki sähköisessä muodossa;
(d)  merkissä oleva luokka (luokat) ja muut parametrit;
(d)  merkissä oleva energiatehokkuusluokka (-luokat) ja muut parametrit;
(e)  tuotetiedot sähköisessä muodossa.
(e)  tuotetietojen parametrit sähköisessä muodossa;
(e a)   4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden kasvatukselliset ja tiedotuskampanjat;
(e b)   11 artiklassa tarkoitettu komission työsuunnitelma;
(e c)   kuulemisfoorumin pöytäkirja;
(e d)   luettelo sovellettavista delegoiduista säädöksistä ja yhdenmukaistetuista standardeista.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta
2.  Vaatimusten noudattamista koskevat tiedot, jotka ovat ainoastaan jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten ja komission saatavilla
2.  Tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaan rajapintaan sisällytettävät tiedot:
(a)  sovellettavassa delegoidussa säädöksessä tarkoitetut tekniset asiakirjat;
(a)  testausseloste tai vastaava vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva dokumentointi, jonka perusteella voidaan arvioida kaikkien sovellettavassa delegoidussa säädöksessä vahvistettujen vaatimusten täyttyminen, mukaan lukien testimenetelmä ja mittaussarjat;
(b)  testausseloste tai tekninen näyttö, joiden perusteella voidaan arvioida kaikkien sovellettavassa delegoidussa säädöksessä vahvistettujen vaatimusten täyttyminen;
(b)  tähän asetukseen liittyvän markkinavalvonnan yhteydessä hyväksytyt väliaikaiset toimenpiteet;
(c)  tavarantoimittajan nimi ja osoite;
(c)  3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat:
(c a)   jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten ja komission koordinaation suorat yhteystiedot;
(c b)   vaatimusten noudattamista koskevien tarkastuksien tulokset jäsenvaltioiden ja komission kannalta sekä tarvittaessa 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut markkinavalvontaviranomaisten toteuttamat korjaavat toimet ja rajoittavat toimet.
(d)   tavarantoimittajan edustajan yhteystiedot.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Tietokannan julkisen rajapinnan toiminnalliset vaatimukset:
(a)   kustakin tuotemallista on erillinen merkintä;
(b)   sen avulla kuluttajat voivat helposti tunnistaa kunkin tuoteryhmän parhaan energialuokan, vertailla mallien ominaisuuksia ja valita kaikkein energiatehokkaimmat tuotteet;
(c)   siinä luodaan näkyvä ja tulostettava tiedosto kunkin tuotteen energiamerkistä sekä tuotetietojen erikielisistä versioista unionin kaikilla virallisilla kielillä;
(d)   tietojen on oltava luettavissa koneellisesti, niitä on voitava lajitella ja niissä on voitava suorittaa hakuja noudattaen kolmansien osapuolten käytön avoimia standardeja ja maksuttomuutta;
(e)   päällekkäistä rekisteröintiä on vältettävä automaattisesti;
(f)   asiakkaita varten perustetaan ylläpidettävä sähköinen tukipalvelu tai yhteyspiste, johon viitataan selvästi rajapinnassa.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 b kohta (uusi)
2 b.   Tietokannan vaatimusten noudattamista koskevan rajapinnan toiminnalliset vaatimukset:
(a)   varmistetaan tiukat turvamenettelyt luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi;
(b)   käyttöoikeudet perustuvat tiedonsaantitarpeeseen;
(c)   esitetään linkki markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmään.

(1)Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A8-0213/2016).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö