Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0149(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0213/2016

Pateikti tekstai :

A8-0213/2016

Debatai :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Priimti tekstai
PDF 694kWORD 397k
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d. - Strasbūras
Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

2016 m. liepos 6 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Europos Sąjunga įsipareigojusi sukurti pažangia klimato politika grindžiamą energetikos sąjungą. Energijos vartojimo efektyvumas yra esminis Europos Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos elementas ir vienas iš svarbiausių energijos poreikio mažinimo veiksnių;
(1)  Europos Sąjunga įsipareigojusi sukurti pažangia energetikos ir klimato politika grindžiamą energetikos sąjungą. Energijos vartojimo efektyvumas yra esminis Europos Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos elementas ir vienas iš svarbiausių energijos poreikio mažinimo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribojimo veiksnių;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas užtikrins galimybę vartotojams priimti informacija apie gaminių energijos sąnaudas grindžiamus sprendimus ir taip skatins inovacijas;
(2)  energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas užtikrins galimybę vartotojams priimti informacija grindžiamus sprendimus dėl efektyvių ir tausių su energija susijusių gaminių ir taip svariai prisidės prie energijos taupymo ir sąskaitų už energiją mažinimo, sykiu skatins inovacijas ir investicijas į efektyviau energiją vartojančių gaminių gamybą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Direktyvą 2010/30/ES dera pakeisti reglamentu, kurio taikymo sritis būtų ta pati, tačiau būtų iš dalies pakeistos ir sustiprintos kai kurios direktyvos nuostatos, siekiant jas išdėstyti aiškiau ir atnaujinti jų turinį. Reglamentas yra tinkama teisinė priemonė, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kurių valstybės narės negali skirtingai perkelti į nacionalinę teisę, todėl užtikrinamas aukštas suderinimo visoje Sąjungoje laipsnis. Jei reguliavimo pagrindai derinami Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu, sumažėja išlaidos gamintojams ir užtikrinamos vienodos sąlygos. Suderinimas visoje Sąjungoje reiškia laisvą prekių judėjimą visoje bendrojoje rinkoje;
(4)  Direktyvą 2010/30/ES dera pakeisti reglamentu, kurio taikymo sritis būtų ta pati, tačiau būtų iš dalies pakeistos ir sustiprintos kai kurios direktyvos nuostatos, siekiant jas išdėstyti aiškiau ir atnaujinti jų turinį, atsižvelgiant į sparčią technologinę gaminių energijos vartojimo efektyvumo pažangą, pasiektą per keletą pastarųjų metų. Reglamentas yra tinkama teisinė priemonė, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kurių valstybės narės negali skirtingai perkelti į nacionalinę teisę, todėl užtikrinamas aukštas suderinimo visoje Sąjungoje laipsnis. Jei reguliavimo pagrindai derinami Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu, sumažėja išlaidos gamintojams visoje vertės grandinėje ir užtikrinamos vienodos sąlygos. Suderinimas visoje Sąjungoje reiškia laisvą prekių judėjimą visoje bendrojoje rinkoje;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)   šio reglamento tikslinga netaikyti naudotiems gaminiams, t. y., be kita ko, visiems gaminiams, kurie buvo pradėti naudoti prieš juos pateikiant rinkai antrą kartą ar dar kartą;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)   kadangi keleivinio ir krovininio transporto priemonių energijos sąnaudos yra tiesiogiai arba netiesiogiai reglamentuojamos kitais Sąjungos teisės aktais ir politikos priemonėmis, tikslinga ir toliau jų neįtraukti į šio reglamento taikymo sritį. Ši išimtis apima transporto priemones, kurių variklis joms veikiant lieka toje pačioje vietoje, kaip antai liftus, eskalatorius ir konvejerių juostas;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo didinimas suteikiant vartotojams informaciją, kad jie galėtų pasirinkti gaminius, yra naudingas visai Sąjungos ekonomikai, skatina inovacijas ir padės siekti Sąjungos 2020 m. ir 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų. Be to, jis padės vartotojams taupyti pinigus;
(7)  su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo didinimas suteikiant vartotojams informaciją, kad jie galėtų pasirinkti gaminius, ir didesnis visuomenės sąmoningumas yra naudingi visai Sąjungos ekonomikai, mažina energijos poreikį ir sąskaitų už energiją sumas. Tai taip pat prisideda prie energetinio saugumo, skatina mokslinius tyrimus, inovacijas ir investicijas į energijos vartojimo efektyvumą ir leidžia pramonės šakoms, kuriose kuriami ir gaminami efektyviausiai energiją vartojantys gaminiai, įgyti konkurencinį pranašumą. Tai taip pat padės siekti Sąjungos 2020 m. ir 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų ir Sąjungos aplinkosaugos ir klimato tikslų;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)   2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose nustatytas Sąjungos orientacinis 2030 m. tikslas bent 27 proc. pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, palyginti su prognozuojamomis būsimomis energijos sąnaudomis. Šis tikslas bus peržiūrėtas 2020 m., turint omenyje 30 proc. efektyvumo lygį Sąjungoje. Jose nustatytas ir privalomas tikslas iki 2030 m. Europos Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m., įskaitant 30 proc. sumažinimą sektoriuose, kuriems netaikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema;
Išbraukta.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  tikslios, svarbios ir palyginamos informacijos apie konkrečių su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas teikimas pirkėjams padėtų rinktis gaminius, kurių naudojimo etapu energijos ir kitų svarbių išteklių suvartojama mažiau. Standartizuota privaloma etiketė yra veiksminga palyginamos informacijos apie su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas pateikimo potencialiems pirkėjams priemonė. Ją turėtų papildyti gaminio informacijos lapas. Etiketė turėtų būti lengvai atpažįstama, paprasta ir glausta. Todėl informuojant pirkėjus apie gaminių energijos vartojimo efektyvumą reikėtų remtis dabartine tamsiai žalios–raudonos spalvų skale. Paaiškėjo, kad pirkėjams veiksmingiausias klasių žymėjimas A–G raidėmis. Tais atvejais, kai dėl ekologinio projektavimo priemonių pagal Direktyvą 2009/125/EB gaminių nebegalima priskirti F–G klasėms, etiketėje tos klasės turėtų būti nerodomos. Ypatingais atvejais šis principas turėtų būti taikomas ir D ir E klasėms, nors tokia padėtis mažai tikėtina, nes daugumai gaminių modelių susitelkus dviejose aukščiausiose klasėse etiketės skalė būtų pakeičiama;
(9)  tikslios, svarbios, patikrinamos ir palyginamos informacijos apie konkrečių su energija susijusių gaminių energijos sąnaudas teikimas pirkėjams padėtų rinktis gaminius, kurių naudojimo etapu energijos ir kitų svarbių išteklių suvartojama mažiau, kad būtų pasiekta tam tikrų rezultatų, sumažinus gyvavimo ciklo sąnaudas. Standartizuota privaloma etiketė yra veiksminga palyginamos informacijos apie su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumą ir absoliučiąsias energijos sąnaudas pateikimo potencialiems pirkėjams priemonė. Ją turėtų papildyti gaminio informacijos lapas, pagal Direktyvą 2010/30/ES priimtuose deleguotuosiuose aktuose vadinamas gaminio vardinių parametrų lentele, kurį būtų galima gauti elektroniniu būdu. Etiketė turėtų būti pagrįsta tinkama matavimo ir skaičiavimo metodika, lengvai atpažįstama, suprantama ir glausta. Todėl informuojant pirkėjus apie gaminių energijos vartojimo efektyvumą reikėtų remtis nustatyta tamsiai žalios – raudonos etiketės spalvų skale. Paaiškėjo, kad pirkėjams veiksmingiausias yra žinomas klasių žymėjimas A–G raidėmis. Įvairioms gaminių grupėms vienodai taikant A–G raidžių skalę turėtų padidėti skaidrumas ir pagerėti pirkėjų supratimas. Tais atvejais, kai dėl ekologinio projektavimo priemonių pagal Direktyvą 2009/125/EB1a gaminių nebegalima priskirti F–G klasėms, šios klasės vis tiek turėtų būti nurodytos etiketėje tamsiai pilka spalva, siekiant visoms gaminių grupėms išlaikyti vienodą A–G klasių skalę. Todėl likusioms aukštesnėms klasėms reikėtų ir toliau taikyti tamsiai žalios – raudonos spalvų skalę ir tokia skalė turėtų būti taikoma tik naujiems rinkai pateiktiems gaminių vienetams;
_______________
1a 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  skaitmeninių technologijų pažanga užtikrino galimybę pateikti ir rodyti etiketes elektroniniu būdu, pvz., internete, bet taip pat ir parduotuvėse elektroniniuose ekranuose. Kad būtų galima pasinaudoti tokios pažangos privalumais, šiuo reglamentu be fizinės energijos vartojimo efektyvumo etiketės turėtų būti leidžiama papildomai arba kaip pakaitalą naudoti elektroninę etiketę. Tais atvejais, kai energijos vartojimo efektyvumo etiketės rodyti neįmanoma, pvz., taikant tam tikrus nuotolinio pardavimo būdus, taip pat reklamoje ir techninėje reklaminėje medžiagoje, potencialiems pirkėjams turėtų būti nurodoma bent gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė;
(10)  skaitmeninių technologijų pažanga užtikrino galimybę pateikti ir rodyti etiketes elektroniniu būdu, pvz., internete, bet taip pat ir parduotuvėse elektroniniuose ekranuose. Kad būtų galima pasinaudoti tokios pažangos privalumais, šiuo reglamentu be spausdintinės energijos vartojimo efektyvumo etiketės turėtų būti leidžiama papildomai naudoti elektroninę etiketę. Šia nuostata nedaromas poveikis tiekėjo pareigai prie kiekvieno gaminio vieneto pridėti prekiautojui skirtą spausdintinę etiketę. Tais atvejais, kai energijos vartojimo efektyvumo etiketės rodyti neįmanoma, potencialiems pirkėjams turėtų būti nurodoma bent gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė. Konkrečioms gaminių grupėms skirtais deleguotaisiais aktais taip pat būtų galima nustatyti alternatyvias nuostatas dėl mažo dydžio gaminių etikečių rodymo ir tų atvejų, kai sykiu demonstruojamas didelis kiekis identiškų gaminių;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  gamintojus energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatina kurti vis efektyvesnius gaminius. Dėl šios technologijų plėtros gaminiai ilgainiui daugiausia priskiriami prie aukščiausių energijos vartojimo efektyvumo etiketės klasių. Kad gaminius pirkėjai galėtų tinkamai palyginti, gali reikėti smulkiau juos suskirstyti, taigi pakeisti etiketės skalę. Kad gamintojams nebūtų užkraunama per didelė našta, tinkamas tokio skalės keitimo periodiškumas turėtų būti maždaug dešimt metų. Todėl, siekiant kuo didesnio teisinio tikrumo tiekėjams ir prekiautojams, šiame reglamente turėtų būti nustatyta išsami skalės keitimo tvarka. Naujos pakeistos skalės etiketės aukščiausios klasės turėtų būti tuščios, kad būtų skatinama technologijų pažanga ir būtų sudarytos sąlygos kurti ir pripažinti vis efektyvesnius gaminius. Siekiant išvengti painiavos pirkėjams, pakeitus etiketės skalę, per trumpą laiką turėtų būti pakeičiamos visos etiketės;
(11)  gamintojus energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatina kurti ir teikti rinkai vis efektyvesnius gaminius. Drauge jie nutraukia mažiau efektyvių gaminių gamybą, nes tai padaryti skatina Sąjungos teisės aktai, susiję su ekologiniu projektavimu. Dėl šios technologijų plėtros sukuriami gaminių modeliai, kurie ilgainiui daugiausia priskiriami prie aukščiausių energijos vartojimo efektyvumo etiketės klasių. Kad gaminius pirkėjai galėtų tinkamai palyginti, gali reikėti smulkiau juos suskirstyti, taigi pakeisti etiketės skalę. Kad gamintojams ir prekiautojams (ypač atsižvelgiant į mažas įmones) nebūtų užkraunama pernelyg didelė našta, pageidautinas tokio skalės keitimo periodiškumas būtų maždaug dešimt metų. Taikant šį požiūrį reikėtų vengti nereikalingo ar neveiksmingo skalės keitimo, kuris būtų žalingas ir gamintojams, ir vartotojams. Todėl, siekiant kuo didesnio teisinio tikrumo tiekėjams ir prekiautojams, šiame reglamente turėtų būti nustatyta išsami skalės keitimo tvarka. Prieš keisdama skalę, Komisija turėtų atlikti išsamų parengiamąjį tyrimą. Atsižvelgiant į gaminių grupę ir remiantis išsamiu tos grupės galimybių vertinimu, naujos pakeistos skalės etiketės aukščiausios klasės laukelis turėtų būti tuščias, kad būtų skatinama technologijų pažanga ir būtų sudarytos sąlygos kurti ir pripažinti vis efektyvesnius gaminių modelius. Siekiant išvengti painiavos pirkėjams, pakeitus etiketės skalę, per trumpą ir įmanomą laiką turėtų būti pakeičiamos visos etiketės, naujosios skalės etiketės turėtų vizualiai aiškiai skirtis nuo senosios skalės etikečių ir turėtų būti vykdomos tinkamos vartotojų informavimo kampanijos, kurios aiškiai nurodytų, kad dėl patobulintos prietaisų klasifikacijos įvesta nauja skalė;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)   dėl pagal Direktyvą 2010/30/ES priimtais deleguotaisiais aktais nustatytų etikečių skalės kitimo atsiranda poreikis nustatyti naują pradinę esamų etikečių skalę, siekiant užtikrinti homogenišką A–G klasių skalę, priderinant jas prie šio reglamento reikalavimų;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  siekiant išsaugoti pirkėjų pasitikėjimą energijos vartojimo efektyvumo etikete, neturėtų būti leidžiama su energija susijusius gaminius ženklinti kitomis ją imituojančiomis etiketėmis. Neturėtų būti leidžiamos ir papildomos etiketės, ženklai, simboliai arba užrašai, kurie gali klaidinti ar painioti pirkėjus energijos sąnaudų atžvilgiu;
(14)  siekiant išsaugoti pirkėjų pasitikėjimą energijos vartojimo efektyvumo etikete, neturėtų būti leidžiama su energija susijusius gaminius ženklinti kitomis ją imituojančiomis etiketėmis. Neturėtų būti leidžiamos ir papildomos etiketės, ženklai, simboliai arba užrašai, aiškiai neatskirti nuo energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo etiketės, ir galintys suklaidinti ar painioti pirkėjus energijos sąnaudų ar kitų charakteristikų, kurioms taikomi atitinkami deleguotieji aktai, atžvilgiu;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina patikslinti, kad su energija susijusiems gaminiams taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/200821 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Atsižvelgiant į laisvo prekių judėjimo principą, būtina, kad valstybių narių rinkos priežiūros institucijos tarpusavyje veiksmingai bendradarbiautų. Tokį su energijos suvartojimo ženklinimu susijusį bendradarbiavimą turėtų stiprinti ir remti Komisija;
(15)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina patikslinti, kad su energija susijusiems gaminiams taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/200821 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Atsižvelgiant į laisvo prekių judėjimo principą, būtina, kad valstybių narių rinkos priežiūros institucijos tarpusavyje veiksmingai bendradarbiautų nuolat keisdamosi informacija, ypač susijusia su gaminių atitikties vertinimo rezultatais ir jų pasekmėmis. Be to, į keitimąsi informacija apie iš trečiųjų šalių į Sąjungą importuojamus su energija susijusius gaminius turėtų būti įtrauktos valstybių narių muitinės įstaigos. Komisija turėtų sustiprinti ir išplėtoti Ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo administracinio bendradarbiavimo darbo grupę (ADCO) kaip rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimo sistemą;
__________________
__________________
21 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.
21 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)   siekdamos užtikrinti veiksmingesnę Sąjungos rinkos priežiūrą ir sąžiningą konkurenciją bei naudoti nedidelius išteklius ekonomiškiausi būdu, nacionalinės rinkos priežiūros institucijos turėtų stebėti atitiktį, be kita ko, atlikdamos fizinį gaminių tikrinimą ir naudodamosi Rinkos priežiūros informacine ir ryšių sistema (ICSMS) keistis informacija apie planuojamus ir užbaigtus gaminių tikrinimus, pateikti tikrinimo protokolus ir dalytis tikrinimo rezultatais, taip išvengiant dvigubo tikrinimo ir sudarant sąlygas regioniniams fizinio tikrinimo kompetencijos centrams. Rezultatais turėtų būti dalijamasi ir tais atvejais, kai patikrinus nustatoma, kad nėra pažeidimų;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  siekiant palengvinti reikalavimų laikymosi stebėjimą ir užtikrinti, kad vykdant su konkrečių gaminių etikečių ir informacijos lapų persvarstymu susijusį reglamentavimo procesą būtų prieinami naujausi rinkos duomenys, tiekėjai informaciją apie savo gaminių atitiktį turėtų pateikti elektroniniu būdu Komisijos sukurtoje duomenų bazėje. Informacija turėtų būti viešai prieinama, kad ją būtų galima teikti pirkėjams ir kad prekiautojai galėtų gauti etiketes alternatyviais būdais. Duomenų bazėje saugoma informacija turėtų galėti naudotis rinkos priežiūros institucijos;
(16)  nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su rinkos priežiūra, siekiant nustatyti naudingą priemonę vartotojams, palengvinti reikalavimų laikymosi stebėjimą ir užtikrinti, kad vykdant su konkrečių gaminių etikečių ir informacijos lapų persvarstymu susijusį reglamentavimo procesą būtų prieinami naujausi rinkos duomenys, tiekėjai reikalaujamą informaciją apie savo gaminių atitiktį turėtų pateikti elektroniniu būdu Komisijos sukurtoje ir administruojamoje duomenų bazėje. Vartotojams skirta informacijos dalis turėtų būti viešai pateikiama per gaminių duomenų bazės viešą sąsają. Ta informacija turėtų būti pateikiama kaip atvirieji duomenys, kad mobiliųjų programų kūrėjai ir kitos palyginimo priemonės galėtų ja naudotis. Tiesioginę prieigą prie gaminių duomenų bazės viešosios sąsajos turėtų palengvinti spausdintinėje etiketėje nurodytas dinaminis greitojo atsako kodas (QR) arba kitos vartotojui skirtos priemonės. Papildomą informaciją tiekėjai turėtų teikti rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai per gaminių duomenų bazės atitikties sąsają. Duomenų bazei turėtų būti taikomos griežtos duomenų apsaugos taisyklės. Kai techninė informacija yra slapta, rinkos priežiūros institucijos turėtų išlaikyti teisę prireikus susipažinti su šia informacija, atsižvelgiant į tiekėjams tenkančią bendradarbiavimo pareigą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)   Komisija turėtų įsteigti ir administruoti internetinį portalą, kuriame rinkos priežiūros institucijoms būtų suteikiama galimybė gauti gamintojų serveriuose esančią išsamią informaciją apie gaminį;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  energijos sąnaudos ir kiti duomenys apie gaminius, kuriems pagal šį reglamentą taikomi konkretūs reikalavimai, turėtų būti nustatomi patikimais, tiksliais ir pakartojamais metodais, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus. Vidaus rinkos veikimui yra naudinga, kad standartai būtų suderinti Sąjungos lygmeniu. Jeigu pradedant tam tikriems gaminiams taikyti reikalavimus paskelbtų standartų nėra, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija turėtų paskelbti pereinamuoju laikotarpiu taikomus su tais reikalavimais susijusius matavimo ir skaičiavimo metodus. Kai nuoroda į tokį standartą paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagal jį nustatyta gaminių atitiktis reikalavimams laikoma lygiaverte atitikčiai, nustatytai taikant pagal šį reglamentą priimtus matavimo metodus, susijusius su tais konkretiems gaminiams taikomais reikalavimais;
(19)  absoliučiosios energijos sąnaudos ir kiti aplinkosaugos ir veiksmingumo duomenys apie gaminius, kuriems pagal šį reglamentą taikomi konkretūs reikalavimai, turėtų būti nustatomi taikant suderintus standartus ir metodus, patikimais, tiksliais ir pakartojamais metodais, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus. Tie metodai ir testavimo aplinka, kurie tiek tiekėjams, tiek rinkos priežiūros institucijoms, turėtų būti kuo artimesni realioms gyvenimo sąlygoms, kuriomis vidutinis vartotojas naudoja konkretų gaminį, ir patikimi siekiant neleisti tyčia ar netyčia išvengti taikytinų reikalavimų. Energijos vartojimo efektyvumo klasė neturėtų būti grindžiama vien efektyviausiu energijos vartojimo parametru ar ekologiniu režimu, kai tikėtina, kad tai neatspindės vidutinio vartotojo elgsenos. Tolerancijos vertės ir neprivalomi tikrinimo parametrai turėtų būti nustatomi taip, kad nenulemtų didelių efektyvumo padidėjimo svyravimų, galinčių pakeisti gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę. Leidžiami patikrintų rezultatų nuokrypiai nuo deklaruojamų turėtų būti ne didesni už statistinę matavimo įrangos paklaidą. Jeigu pradedant tam tikriems gaminiams taikyti reikalavimus paskelbtų standartų nėra, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija turėtų paskelbti pereinamuoju laikotarpiu taikomus su tais reikalavimais susijusius matavimo ir skaičiavimo metodus. Kai nuoroda į tokį standartą paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pagal jį nustatyta gaminių atitiktis reikalavimams laikoma lygiaverte atitikčiai, nustatytai taikant pagal šį reglamentą priimtus matavimo metodus, susijusius su tais konkretiems gaminiams taikomais reikalavimais;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Komisija turėtų numatyti konkrečių gaminių etikečių persvarstymo planą ir sudaryti orientacinį sąrašą su energija susijusių gaminių, kuriems būtų galima nustatyti energijos vartojimo efektyvumo etiketę; Įgyvendinant darbo planą pirmiausia turėtų būti atlikta techninė, aplinkos apsaugos ir ekonominė atitinkamų gaminių grupių analizė. Siekiant skatinti uždarojo ciklo ekonomiką, atliekant šią analizę reikėtų atsižvelgti ir į papildomą informaciją, įskaitant galimybę vartotojams teikti informaciją apie su energija susijusio gaminio veikimo charakteristikas, kaip antai jo absoliučiąsias energijos sąnaudas, ir su tokiu informacijos teikimu susijusias išlaidas. Tokia papildoma informacija turėtų padėti vartotojams lengviau suprasti etiketę, padaryti ją veiksmingesnę ir nedaryti jiems jokio neigiamo poveikio;
(20)  pagal šio reglamento taikymo sritį Komisija turėtų numatyti ilgalaikį konkrečių gaminių etikečių persvarstymo planą, įskaitant su energija susijusių gaminių, kuriems būtų galima nustatyti energijos vartojimo efektyvumo etiketę, orientacinį sąrašą, ir periodiškai tą planą atnaujinti. Komisija turėtų kasmet informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie darbo plano įgyvendinimo pažangą;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)   įgyvendinant darbo planą visų pirma turėtų būti atlikta techninė, aplinkos apsaugos ir ekonominė atitinkamų gaminių grupių analizė. Siekiant skatinti žiedinę ekonomiką, atliekant tą analizę reikėtų atsižvelgti ir į papildomą informaciją, įskaitant galimybę vartotojams teikti tikslią informaciją apie su energija susijusio gaminio modelio veikimo charakteristikas, kaip antai gyvavimo ciklo sąnaudos, pataisomumas, sujungiamumas, perdirbtų medžiagų kiekis jame, patvarumas ir aplinkosauginis veiksmingumas arba bendras energijos vartojimo efektyvumo indeksas, ir su tokiu informacijos teikimu susijusias išlaidas. Tokia papildoma informacija turėtų padėti vartotojams lengviau suprasti etiketę, padaryti ją veiksmingesnę ir neturėtų jiems daryti jokio neigiamo poveikio.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 ir 2 dalys
1.  Šiuo reglamentu nustatoma su energija susijusių gaminių energijos ir kitų išteklių suvartojimo gaminio naudojimo etapu nurodymo ženklinant gaminius ir pateikiant apie juos standartinę informaciją sistema ir papildoma informacija apie juos, kad pirkėjai galėtų rinktis efektyvesnius gaminius.
1.  Šiuo reglamentu nustatoma su energija susijusiems gaminiams taikoma sistema ir jiems suteikiama etiketė, kurioje nurodomas energijos vartojimo efektyvumas, absoliutus suvartojamos energijos kiekis ir kiti aplinkosauginiai ir eksploatacijos parametrai. Tai sudaro galimybę vartotojams išsirinkti efektyviau energiją naudojančius gaminius ir taip sumažinti suvartojamą energijos kiekį.
2.  Šis reglamentas netaikomas:
2.  Šis reglamentas netaikomas:
a)  naudotiems gaminiams;
a)  naudotiems gaminiams;
b)  keleivinio ir krovininio transporto priemonėms, išskyrus varomas stacionariu varikliu.
b)  keleivinio ar krovininio transporto priemonėms.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas
(6)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, gaminantis su energija susijusį gaminį arba užsakantis suprojektuoti arba pagaminti tokį gaminį ir pateikiantis jį rinkai savo vardu arba su savo prekės ženklu;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas
(9)  prekiautojas – parduodantis, nuomojantis, siūlantis pirkti išsimokėtinai ar pirkėjams demonstruojantis gaminius mažmenininkas ar kitas asmuo;
9)  prekiautojas – parduodantis, nuomojantis, siūlantis pirkti išsimokėtinai ar pirkėjams demonstruojantis gaminius mažmenininkas ar kitas fizinis ar juridinis asmuo;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
10a)   energijos vartojimo efektyvumas – sukurto darbo, paslaugų, prekių ar gautos energijos ir energijos sąnaudų santykis;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 11 punktas
(11)  su energija susijęs gaminys – Sąjungoje rinkai pateikiamas arba pradedamas naudoti gaminys, sistema ar paslauga, kurį (kurią) naudojant daromas poveikis energijos sąnaudoms, taip pat į tuos gaminius įmontuoti skirtos dalys, pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti;
11)  su energija susijęs gaminys (toliau – gaminys) – Sąjungoje rinkai pateikiamas arba pradedamas naudoti gaminys ar sistema, kurį (kurią) naudojant daromas poveikis energijos sąnaudoms, taip pat į tuos gaminius įmontuoti skirtos dalys, kurios pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti kaip pirkėjams siūlomos atskiros dalys ir kurių energinį ir aplinkosauginį efektyvumą galima įvertinti atskirai;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas
(13)  etiketė – grafinė diagrama, kurioje energijos suvartojimas žymimas A–G raidėmis septynių skirtingų spalvų skalėje nuo tamsiai žalios iki raudonos;
13)  etiketė – atspausdinta arba elektroninė grafinė diagrama, kurioje nurodoma uždara septynių skirtingų spalvų skalė nuo tamsiai žalios iki raudonos, apimanti tik A–G raides (kiekviena klasė atitinka didelį sutaupytos energijos kiekį), ir kuria siekiama vartotojus informuoti apie energijos vartojimo efektyvumą ir suvartojamos energijos kiekį;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)
13a)   gaminių grupė – su energija susijusių gaminių grupė, kuriai priklausantys gaminiai atlieka tas pačias pagrindines funkcijas;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 17 punktas
(17)  gaminio informacijos lapas – standartinė su gaminiu susijusios informacijos lentelė;
17)  gaminio informacijos lapas – standartinė atspausdinta arba elektroninė su gaminiu susijusios informacijos lentelė;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas
(18)  skalės keitimas – periodiškas konkretaus gaminio etiketėje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimų griežtinimas, dėl kurio gali reikėti panaikinti tam tikras energijos vartojimo efektyvumo klases;
18)  skalės keitimas – konkrečios gaminių grupės etiketėje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimų griežtinimas;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas
(19)  pakeistos skalės etiketė – tam tikro gaminio etiketė, kurioje rodoma pakeista skalė;
19)  pakeistos skalės etiketė – tam tikros gaminių grupės etiketė, kurioje rodoma pakeista skalė ir kurią aiškiai galima atskirti nuo etikečių, kurios galiojo prieš skalės keitimą;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)
19a)   pažangusis prietaisas – prietaisas, kuris gali būti aktyvinamas naudojant pažangią informaciją ir ryšių technologijas bei standartizuotą nuorodų ontologiją, kad sureaguotų į išorės dirgiklius, pvz., į informaciją apie kainą, tiesioginius kontrolės signalus, siunčiamus per belaidį tinklą ar programinę įrangą, ir (arba) vietos matavimus, ir automatiškai pakeistų savo energijos suvartojimo modelį, siekdamas ją vartoti efektyviau;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 20 punktas
(20)  papildoma informacija – vienareikšmiška informacija apie gaminio, susijusio su energija, funkcines ir aplinkos apsaugos charakteristikas, kaip antai absoliučiąsias energijos sąnaudas ar patvarumą, pirkėjų atžvilgiu nedaranti didelio neigiamo poveikio visos etiketės aiškumui bei veiksmingumui ir grindžiama duomenimis, kuriuos gali išmatuoti rinkos priežiūros institucijos.
20)  papildoma informacija – bet kokia atitinkamame deleguotajame akte nurodyta informacija apie su energija susijusio gaminio funkcines, aplinkos apsaugos ir išteklių naudojimo efektyvumo charakteristikas, kuri grindžiama duomenimis, kuriuos gali išmatuoti ir patikrinti rinkos priežiūros institucijos, ir kuri yra lengvai suprantama ir pirkėjų atžvilgiu nedaro didelio neigiamo poveikio visos etiketės veiksmingumui;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)
20a)   gaminių duomenų bazė – sistemingai išdėstytas duomenų apie su energija susijusius gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas ir pagal jį priimti deleguotieji aktai, rinkinys, kurį sudaro viešoji sąsaja – į vartotojus orientuota interneto svetainė, kurioje informacija individualiai prieinama naudojantis elektroninėmis priemonėmis, ir atitikties sąsaja, kurią sudaro nacionalinių rinkos priežiūros institucijų veiklą remianti platforma su aiškiai nustatytomis prieigos teisėmis ir saugos reikalavimais;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Tiekėjai laikosi šių reikalavimų:
1.  Tiekėjai:
a)  jie užtikrina, kad gaminiai rinkai būtų tiekiami su nemokamomis tiksliomis etiketėmis ir gaminių informacijos lapais, kaip nustatyta šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose;
a)  užtikrina, kad gaminiai rinkai būtų tiekiami su kiekvienam gaminio vienetui suteiktomis nemokamomis tiksliomis spausdintomis etiketėmis ir gaminių informacijos lapais;
b)  etiketes jie pateikia nedelsdami ir nemokamai, kai to paprašo prekiautojai;
b)  pristato etiketes ir gaminių informacijos lapus nemokamai, per penkias darbo dienas nuo prekiautojų prašymo gavimo;
ba)   pateikia esamas ir pakeistos skalės etiketes ir gaminių informacijos lapus prekiautojams likus trijų mėnesių laikotarpiui iki atitinkamame deleguotajame akte nurodytos datos;
c)  jie užtikrina savo etikečių ir gaminių informacijos lapų tikslumą ir parengia techninius dokumentus, kurių užtektų tikslumui įvertinti;
c)  užtikrina savo etikečių ir gaminių informacijos lapų tikslumą ir pateikia techninius dokumentus, kurių užtektų tikslumui įvertinti;
d)  prieš pateikdami gaminio modelį rinkai, jie į duomenų bazę, sukurtą pagal 8 straipsnį, įrašo I priede nustatytą informaciją.
d)  į gaminių duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, viešąją ir atitikties sąsajas įveda I priede nurodytą informaciją:
i)   visų naujų modelių atveju – prieš pateikiant gaminio modelio vienetą rinkai;
ii)   visų po 2014 m. sausio 1 d. rinkai pateiktų ir dar tebetiekiamų modelių atveju – ne vėliau kaip 18 mėnesių po to, kai duomenų bazė pradeda veikti visu pajėgumu pagal 16 straipsnį;
da)   saugo duomenų bazėje gaminio informacijos lapus ir techninę informaciją ne mažiau kaip 10 metų po paskutinio vieneto pateikimo rinkai;
db)   ženklina etiketėmis gaminių grupes tais atvejais, kai vieną gaminį sudaro kelios surenkamos dalys arba komponentai ir kai energijos vartojimo efektyvumas priklauso nuo specifinio tų komponentų derinio;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Tiekėjai negali:
a)   pateikti rinkai gaminių, suprojektuotų taip, kad bandymo sąlygomis dėl gaminyje įdiegtos aparatinės arba programinės įrangos automatiškai pakistų gaminio veikimo parametrai, siekiant gauti palankesnį įvertinimą;
b)   kai gaminys jau naudojamas, keisti jį atnaujinant programinę įrangą, jei dėl tų pokyčių suprastėtų pirminėje energijos vartojimo efektyvumo etiketėje nurodyti parametrai, apibrėžti atitinkamame deleguotajame akte;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
2.  Prekiautojai laikosi šių reikalavimų:
2.  Prekiautojai:
a)  jie aiškiai rodo gaminio, kuriam taikomas deleguotasis aktas, etiketę, kurią pateikė tiekėjas arba kuri prieinama kitais būdais;
a)  aiškiai ir matomoje vietoje nurodo parduodamo (taip pat internetu) gaminio etiketę, kaip apibrėžta atitinkamame deleguotajame akte;
aa)   esamas etiketes pakeičia naujos skalės etiketėmis (tiek parduotuvėse, tiek internete) per tris savaites nuo atitinkamame deleguotajame akte nurodytos datos;
b)  jei etiketės arba pakeistos skalės etiketės jie neturi:
b)  jeigu jie neturi etiketės arba pakeistos skalės etiketės, jie prašo, kad tiekėjas jas suteiktų;
i)   tiekėjo paprašo etiketės arba pakeistos skalės etiketės;
ii)   išspausdina etiketę iš gaminių duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, jei tam gaminiui galima naudoti tą funkciją arba
iii)   išspausdina etiketę arba pakeistos skalės etiketę iš tiekėjo svetainės, jei jei tam gaminiui galima naudoti tą funkciją.
c)  gaminio informacijos lapą jie pateikia pirkėjams.
c)  jei pirkėjai paprašo, jiems pateikia gaminio informacijos lapą, taip pat ir spausdintine forma.
Pakeitimai 35 ir 86
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Tiekėjai ir prekiautojai laikosi šių reikalavimų:
3.  Tiekėjai ir prekiautojai:
a)  pagal atitinkamą deleguotąjį aktą visoje tam tikro gaminio modelių reklamoje arba techninėje reklaminėje medžiagoje daro nuorodą į gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę;
a)  pagal atitinkamą deleguotąjį aktą visoje tam tikro gaminio modelių vaizdinėje reklamoje arba techninėje reklaminėje medžiagoje nurodo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę;
b)  bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis ir savo iniciatyva arba rinkos priežiūros institucijoms pareikalavus nedelsdami imasi priemonių, kad pašalintų visus šiame reglamente ir jo deleguotuosiuose aktuose nustatytų reikalavimų neatitikties atvejus, už kuriuos jie yra atsakingi;
b)  bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis ir nedelsdami imasi priemonių, kad pašalintų visus neatitikties atvejus pagal 5 straipsnį;
c)  jei gaminiams taikomas šis reglamentas, jie nepateikia arba nerodo kitokių etikečių, ženklų, simbolių arba užrašų, neatitinkančių šio reglamento ir susijusių deleguotųjų aktų reikalavimų, jei tokia informacija veikiausiai suklaidintų arba supainiotų pirkėjus dėl to, kiek energijos arba kitų išteklių suvartoja naudojamas gaminys;
c)  gaminiams, kuriems taikomas šis reglamentas, nesuteikia arba ant jų neklijuoja klaidinančių, painių arba imituojančių etikečių, ženklų, simbolių arba užrašų, susijusių su gaminio suvartojama energija ar kitais ištekliais;
d)  jei gaminiams šis reglamentas netaikomas, jie nepateikia arba nerodo jokių etikečių, kuriomis imituotų šiame reglamente nustatytas etiketes.
d)  gaminiams, kuriems šis reglamentas netaikomas, nesuteikia arba ant jų neklijuoja jokių etikečių, kuriomis būtų imituojamos šiame reglamente nustatytos etiketės.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Visos bendros su etiketėmis susijusios pareigos, įtvirtintos 1–3 dalyse, vienodai taikomos esamoms, naujoms ir pakeistos skalės etiketėms.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės nedraudžia, neriboja arba netrukdo jų teritorijose pateikti rinkai arba pradėti naudoti su energija susijusius gaminius, atitinkančius šio reglamento ir su juo susijusių deleguotųjų aktų reikalavimus.
1.  Valstybės narės netrukdo jų teritorijose pateikti rinkai arba pradėti naudoti su energija susijusių gaminių, atitinkančių šio reglamento ir jo atitinkamų deleguotųjų aktų reikalavimus.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tiekėjai ir prekiautojai laikytųsi pareigų ir vykdytų reikalavimus, nustatytus šiame reglamente ir susijusiuose deleguotuosiuose aktuose.
2.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tiekėjai ir prekiautojai laikytųsi pareigų ir vykdytų reikalavimus, nustatytus šiame reglamente.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
3.  Jei su energija susijusiam gaminiui, kuriam taikomas šis reglamentas ir kuris nurodytas deleguotajame akte, valstybės narės numato paskatų, tokias paskatas jos skiria už aukščiausias energijos vartojimo efektyvumo klases, nustatytas taikomame deleguotajame akte.
3.  Jei gaminiui, kuriam taikomas šis reglamentas ir kuris nurodytas deleguotajame akte, valstybės narės numato paskatų, tas paskatas jos skiria už dvi aukščiausias naudojamas energijos vartojimo efektyvumo klases, nustatytas taikytiname deleguotajame akte.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės, bendradarbiaudamos, jei reikia, su prekiautojais, užtikrina, kad pradedant naudoti pakeistos skalės etiketes ir gaminių informacijos lapus būtų organizuojamos mokymo ir populiarinimo informacinės kampanijos, kurių tikslas – populiarinti efektyvų energijos vartojimą ir pirkėjus paraginti atsakingiau naudoti energiją.
4.  Valstybės narės užtikrina, kad nustatant etiketes arba keičiant esamų etikečių skalę kartu būtų įgyvendinamos švietimo ir reklaminės kampanijos apie energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą.
Komisija koordinuoja tas kampanijas, remdama glaudų bendradarbiavimą su tiekėjais ir prekiautojais bei keitimąsi geriausia patirtimi.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės nustato sankcijų taikymo taisykles ir reikalavimų atitikties užtikrinimo tvarką, taikomą šio reglamento ir su juo susijusių deleguotųjų aktų reikalavimų pažeidimo atvejais, ir imasi visų būtinų priemonių, kad tos taisyklės ir tvarka būtų įgyvendintos. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.
5.  Valstybės narės nustato sankcijų taikymo taisykles ir reikalavimų atitikties užtikrinimo tvarką, taikomą šio reglamento reikalavimų pažeidimo atvejais, ir imasi visų būtinų priemonių, kad tos taisyklės ir tvarka būtų įgyvendintos. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios bei proporcingos ekonominiam reikalavimų nesilaikymo pranašumui. Valstybės narės Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija padeda valstybių narių nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už rinkos priežiūrą arba išorės sienų kontrolę, bendradarbiauti ir keistis informacija, kaip rinkoje prižiūrimas su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas, tarpusavyje ir su Komisija.
2.  Komisija, stiprindama Ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo administracinio bendradarbiavimo darbo grupę (ADCO), skatina ir koordinuoja valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už rinkos priežiūrą arba į Sąjungos rinką patenkančių produktų kontrolę, bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija (tarpusavyje ir su Komisija) apie tai, kaip rinkoje prižiūrimas su energija susijusių gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas.
Tokias informacija keičiamasi ir tada, kai bandymų rezultatai parodo, kad gamintojas laikosi atitinkamų teisės aktų.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. valstybės narės parengia ir įgyvendina rinkos priežiūros planą, skirtą šio reglamento reikalavimų vykdymo stebėsenai. Valstybės narės peržiūri savo rinkos priežiūros planus ne rečiau kaip kas trejus metus.
Ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d., o vėliau - kasmet valstybės narės parengia rinkos priežiūros ataskaitą, kurioje įvertinamos atitikties šiam reglamentui ir Direktyvai 2009/125/EB tendencijos.
Valstybės narės naudojasi Rinkos priežiūros informacine ir ryšių sistema (ICSMS), kuri yra privaloma visoms nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.   Nacionalinės rinkos priežiūros institucijos, vadovaudamosi pagal šį reglamentą priimtais deleguotaisiais aktais, atlieka fizinius gaminių bandymus, kurie apima bent vieną gaminių grupę per metus.
Rinkos priežiūros institucijos apie planuojamus ir atliktus fizinius bandymus nedelsdamos praneša Komisijai bei kitoms valstybėms narėms, naudodamosi gaminių duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, atitikties sąsaja.
Jos taiko patikimas, tikslias ir atkartojamas matavimo procedūras pagal 9 straipsnį, kuriomis siekiama imituoti realias naudojimo sąlygas ir kurios neapima tyčinio arba netyčinio manipuliavimo bandymų rezultatais arba šių rezultatų keitimo.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.   Rinkos priežiūros institucijos turi teisę iš tiekėjų susigrąžinti fizinių gaminio bandymų išlaidas, jeigu pažeidžiamos šio reglamento nuostatos.
Komisija gali nepriklausomai patikrinti atitiktį, tiesiogiai arba per trečiąją šalį.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
1.  Jei vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių manyti, kad su energija susijęs gaminys, kuriam taikomas pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis aktas, yra pavojingas visuomenės interesų apsaugos aspektais, kuriais taikomas šis reglamentas, tos institucijos atlieka su energija susijusio gaminio vertinimą, kuris apima visus šiuo reglamentu ir su juo susijusiais deleguotaisiais aktais nustatytus reikalavimus. Tiekėjas tuo tikslu prireikus bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.
1.  Jei vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių manyti, kad gaminys, kuriam taikomas pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis aktas, yra pavojingas visuomenės interesų apsaugos aspektais, kuriais taikomas šis reglamentas, jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai ir atlieka su energija susijusio gaminio modelio vertinimą, kuris apima visus šiuo reglamentu ir su juo susijusiais deleguotaisiais aktais nustatytus reikalavimus, taip pat įvertina, ar reikėtų atlikti ir kitų gaminio modelių vertinimą. Tiekėjas tuo tikslu prireikus bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
2.  Jei vertindamos gaminį rinkos priežiūros institucijos nustato, kad su energija susijęs gaminys neatitinka šiuo reglamentu ir su juo susijusiais deleguotaisiais aktais nustatytų reikalavimų, atsižvelgusios į pavojaus pobūdį jos nedelsdamos atitinkamai reikalauja, kad tiekėjas imtųsi visų deramų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų su energija susijusio gaminio atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų su energija susijusį gaminį iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį. Šioje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.
2.  Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad gaminio modelis neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos pareikalauja, kad atitinkamas tiekėjas nedelsdamas imtųsi visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad gaminio modelis atitiktų tuos reikalavimus, ir jos gali nurodyti pašalinti gaminio modelį iš rinkos arba per pagrįstą laikotarpį atšaukti jau pateiktus naudoti gaminio vienetus, atsižvelgiant į rizikos pobūdį, išplečiant tokių priemonių taikymą ir rinkai pateiktiems lygiaverčiams modeliams. Šioje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Jei rinkos priežiūros institucijos mano, kad reikalavimų neatitikties atvejis yra susijęs ne vien su jų valstybės teritorija, apie vertinimo rezultatus ir priemones, kurių imtis jos pareikalavo tiekėjo, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.
3.  Rinkos priežiūros institucijos apie vertinimo rezultatus ir priemones, kurių imtis jos pagal 2 dalį pareikalavo tiekėjo, naudodamos ICSMS informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
4.  Tiekėjas užtikrina, kad dėl visų atitinkamų su energija susijusių gaminių, kuriuos jis visoje Sąjungoje pateikė rinkai, būtų imtasi visų deramų taisomųjų priemonių.
4.  Tiekėjas užtikrina, kad visų atitinkamų gaminių modelių, kuriuos jis Sąjungoje pateikė rinkai, atžvilgiu būtų imtasi visų pagal 2 dalį nurodytų taikyti ribojamųjų priemonių.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
5.  Jei tiekėjas nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per 2 dalyje nurodytą laikotarpį, rinkos priežiūros institucijos imasi visų deramų laikinųjų priemonių, kad uždraustų arba apribotų to su energija susijusio gaminio tiekimą jų valstybės rinkai, jį pašalintų iš tos rinkos arba kad toks gaminys būtų atšauktas. Apie tokias priemones rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.
5.  Jei tiekėjas neįgyvendina taisomųjų priemonių per 2 dalyje nurodytą laikotarpį, rinkos priežiūros institucijos imasi visų deramų laikinųjų priemonių, kad uždraustų arba apribotų to gaminio modelio tiekimą jų valstybės rinkai, jį pašalintų iš tos rinkos arba atšauktų. Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos praneša Komisijai bei kitoms valstybėms narėms ir įkelia šią informaciją į gaminių duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, atitikties užtikrinimo sąsają.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis
6.  5 dalyje nurodyta informacija apima visas žinomas detales, ypač reikalavimų neatitinkančiam su energija susijusiam gaminiui identifikuoti būtinus duomenis, su energija susijusio gaminio kilmę, įtariamos reikalavimų neatitikties pobūdį, susijusį pavojų, taikomų nacionalinių priemonių pobūdį bei taikymo trukmę ir tiekėjo pateiktus argumentus. Rinkos priežiūros institucijos pirmiausia nurodo, ar reikalavimų neatitikties priežastis yra tai, kad su energija susijęs gaminys neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų visuomenės interesų apsaugos aspektais, ar tai, kad 9 straipsnyje, kuriuo daroma atitikties prielaida, nurodytuose darniuosiuose standartuose yra trūkumų.
6.  5 dalyje nurodytame pranešime pateikiama visa turima informacija, be kita ko, reikalavimų neatitinkančiam gaminiui identifikuoti būtini duomenys, jo kilmė, įtariamos reikalavimų neatitikties pobūdis, susijusi rizika, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis bei taikymo trukmė ir tiekėjo pateikti argumentai. Rinkos priežiūros institucijos, be kita ko, nurodo, ar reikalavimų neatitikties priežastis yra tai, kad gaminio modelis neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų visuomenės interesų apsaugos aspektais, ar tai, kad 9 straipsnyje nurodytuose darniuosiuose standartuose, kuriuos taikant daroma atitikties prielaida, yra trūkumų. Šiuo atveju Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis
7.  Valstybės narės, išskyrus procedūrą pradėjusią valstybę narę, nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas priimtas priemones ir pateikia visą turimą papildomą informaciją apie atitinkamo su energija susijusio gaminio neatitiktį reikalavimams, o jei nesutinka su nacionaline priemone, apie kurią pranešta, – savo prieštaravimus.
7.  Valstybės narės, išskyrus procedūrą pradėjusią valstybę narę, nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas priimtas priemones ir pateikia visą turimą papildomą informaciją apie atitinkamo gaminio modelio neatitiktį reikalavimams, o jei nesutinka su nacionaline priemone, apie kurią pranešta, – savo prieštaravimus.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8 dalis
8.  Jei per 60 dienų nuo 5 dalyje nurodytos informacijos gavimo nei viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaraujančios laikinajai priemonei, kurios ėmėsi valstybė narė, ta priemonė laikoma pagrįsta.
8.  Jei per keturias savaites nuo 5 dalyje nurodyto pranešimo nei viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaraujančios laikinajai priemonei, kurios ėmėsi valstybė narė, ta priemonė laikoma pagrįsta.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 9 dalis
9.  Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo su energija susijusio gaminio atžvilgiu nedelsiant būtų imtasi deramų ribojamųjų priemonių, pavyzdžiui, su energija susijusio gaminio pašalinimo iš savo rinkos.
9.  Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo gaminio modelio atžvilgiu būtų nedelsiant kartu imtasi ribojamųjų priemonių, proporcingų jų konkrečioms nacionalinėms sąlygoms, ir atitinkamai informuoja Komisiją.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 10 dalis
10.  Jei baigus 4 ir 5 dalyse nustatytą procedūrą pareiškiamas prieštaravimas dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, arba jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė nesuderinama su Sąjungos teisės aktais, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir tiekėju ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi vertinimo rezultatais, Komisija sprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta ar ne.
10.  Jei baigus 4 ir 5 dalyse nustatytą procedūrą pareiškiamas prieštaravimas dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, arba jei Komisija mano, kad tokia nacionalinė priemonė nesuderinama su Sąjungos teisės aktais, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir tiekėju ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija sprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta ar ne, ir gali pasiūlyti tinkamą alternatyvią priemonę.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 11 dalis
11.  Savo sprendimą Komisija skiria visoms valstybėms narėms ir jį nedelsdama praneša joms ir tiekėjui.
11.  Savo sprendimą Komisija skiria visoms valstybėms narėms ir jį nedelsdama praneša joms ir atitinkamam tiekėjui.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 12 dalis
12.  Jei nacionalinė priemonė pripažįstama pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis su energija susijęs gaminys būtų pašalintas iš jų rinkos, ir apie tai informuoja Komisiją. Jei nacionalinė priemonė pripažįstama nepagrįsta, atitinkama valstybė narė priemonę atšaukia.
12.  Jei nacionalinė priemonė pripažįstama pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis gaminio modelis būtų pašalintas iš jų nacionalinių rinkų, ir apie tai informuoja Komisiją. Jei nacionalinė priemonė pripažįstama nepagrįsta, atitinkama valstybė narė priemonę atšaukia.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 13 dalis
13.  Jei nacionalinė priemonė pripažįstama pagrįsta, o su energija susijusio gaminio reikalavimų neatitikties priežastimi laikomi 6 dalyje nurodytų darniųjų standartų trūkumai, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.
13.  Jei nacionalinė priemonė pripažįstama pagrįsta, o gaminio modelio neatitikties reikalavimams priežastimi laikomi 6 dalyje nurodytų darniųjų standartų trūkumai, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 13 a dalis (nauja)
13a.   Įrodytos gaminio neatitikties šiame reglamente ir jo deleguotuose aktuose nustatytiems reikalavimais atveju vartotojai turi teisę nemokamai grąžinti gaminį prekiautojui ir gauti iš tiekėjo pradinę pirkimo kainą atitinkančią kompensaciją.
Bendradarbiaudami su rinkos priežiūros institucijomis, tiekėjai deda visas priimtinas pastangas, kad, laikydamiesi taikytinos vartotojų teisės, susisiektų su nukentėjusiais klientais.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštė ir 1 dalis
Etiketės ir skalės pakeitimas
Etikečių nustatymo ir skalės pakeitimo tvarka
1.  Nustatyti etiketes arba pakeisti esamų etikečių skales Komisija gali pagal 12 ir 13 straipsnius priimtais deleguotaisiais aktais.
1.  Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, skirtus papildyti šį reglamentą nustatant etiketes arba pakeičiant jų skalę.
Pagal Direktyvos 2010/30/ES 10 straipsnį anksčiau nei 2017 m. sausio 1 d. priimtais deleguotaisiais aktais nustatytos etiketės laikomos šio reglamento tikslais naudojamomis etiketėmis.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
2.  Jei dėl įgyvendinimo priemonės, priimtos pagal Direktyvą 2009/125/EB, rinkai nebegalima tiekti tam tikros gaminių grupės modelių, priskiriamų prie D, E, F arba G energijos vartojimo efektyvumo klasių, ta klasė arba klasės etiketėje nerodomos.
2.  Siekiant užtikrinti vientisą skalę nuo A klasės iki G klasės, Komisija, atsižvelgdama į 4 dalies reikalavimus, per 5 metus nuo šio reglamento įsigaliojimo datos, nustato pakeistos skalės etiketes esamoms gaminių grupėms, kaip nurodyta 1 dalyje.
Gaminių grupės, kuriems taikomi Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 811/20131a ir 812/20131b turi būti peržiūrėtos praėjus 6 metams po šio reglamento įsigaliojimo, kad būtų galima pakeisti jų skalę.
Gaminių grupėms, kurioms taikomi Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f ir 874/20121g, užbaigus parengiamuosius tyrimus, Komisija ne vėliau kaip 21 mėnuo nuo šio reglamento įsigaliojimo datos nustato pakeistos skalės etiketes.
__________________
1a 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (OL L 239, 2013 9 6, p. 1).
1b 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 239, 2013 9 6, p. 83).
1c 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 1).
1d 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 17).
1e 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 47).
1f 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 64).
1g 2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 258, 2012 9 26, p. 1).
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija užtikrina, kad nustatant etiketę arba pakeičiant jos skalę būtų priimti tokie reikalavimai, kad etiketės nustatymo momentu jokie gaminiai negalėtų būti priskirti prie A arba B energijos vartojimo efektyvumo klasių ir kad laikas, per kurį, kaip tikimasi, dauguma modelių būtų priskirti prie tų klasių, būtų bent dešimt metų.
3.  Komisija užtikrina, kad būtų inicijuojami visi 2 dalyje nurodyti vėlesni naujoms etiketėms arba pakeistos skalės etiketėms atliekami skalės pakeitimai, kai tik įvykdomos toliau nurodytos sąlygos, rodančios deramą technologinę pažangą atitinkamoje gaminių grupėje:
a)   25 proc. Sąjungos rinkoje parduodamų gaminių patenka į aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę (A), arba
b)   25 proc. Sąjungos rinkoje parduodamų gaminių patenka į dvi aukščiausias energijos vartojimo efektyvumo klases (A ir B).
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Atitinkamą gaminių grupę įtraukdama į darbo planą pagal 11 straipsnį, Komisija užtikrina, kad:
a)   ne vėliau kaip per 18 mėnesių po 3 dalyje nustatytų sąlygų įvykdymo būtų užbaigtas parengiamasis etiketės skalės keitimo tyrimas;
b)   ne vėliau kaip per tris metus po 3 dalyje nustatytų sąlygų įvykdymo būtų peržiūrėtas ir įsigaliotų atitinkamas deleguotasis aktas pagal 13 straipsnį ir būtų užbaigtas skalės pakeitimas.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
4.  Etikečių skalė keičiama periodiškai.
4.  Komisija nustato reikalavimus dėl naujų arba pakeistos skalės etikečių, siekdama, kad jų numatoma galiojimo trukmė būtų bent 10 metų.
Tuo tikslu Komisija užtikrina, kad, pradedant naudoti etiketę arba pakeičiant jos skalę, etiketės nustatymo momentu nebūtų numatomas jokių gaminių priskyrimas A energijos vartojimo efektyvumo klasei.
Gaminių grupių, kurių atveju 3a dalies a punkte nurodytas parengiamasis tyrimas parodo sparčią techninę pažangą, atveju etiketės nustatymo momentu neturi būti numatomas jokių gaminių priskyrimas A ir B energijos vartojimo efektyvumo klasėms.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis
5.  Jei etiketės skalė pakeičiama:
5.  Jei dėl ekologinio projektavimo įgyvendinimo priemonės, priimtos pagal Direktyvą 2009/125/EB, rinkai nebegalima tiekti tam tikros gaminių grupės modelių, priskiriamų F arba G energijos vartojimo efektyvumo klasėms, ta klasė etiketėje turi būti nurodyta pilka spalva, kaip nurodyta atitinkamame deleguotajame akte. Likusioms aukštesnėms klasėms toliau taikoma standartinė tamsiai žalios – raudonos spalvų skalė. Pakeitimai taikomi tik į rinką pateikiamiems naujiems gaminių vienetams.
a)   tiekėjai esamas ir pakeistos skalės etiketes prekiautojams teikia šešis mėnesius iki b punkte nurodytos datos;
b)   esamas etiketes ant demonstruojamų, įskaitant internete, gaminių prekiautojai pakeičia naujos skalės etiketėmis per vieną savaitę nuo datos, tuo tikslu nustatytos atitinkamame deleguotajame akte. Prekiautojai pakeistos skalės etiketės iki tos dienos nerodo.
Prekiautojams leidžiama parduoti su energija susijusius gaminius, neturinčius etiketės ar pakeistos skalės etiketės, tik tuo atveju, jei (pakeistos skalės) etiketė atitinkamam gaminiui niekada nebuvo pateikiama, o šio gaminio tiekėjas rinkoje nebeveikia.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalis
6.   Pagal Direktyvos 2010/30/ES 10 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais iki šio reglamento taikymo dienos nustatytos etiketės laikomos šio reglamento tikslais naudojamomis etiketėmis. Tokias etiketes Komisija per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo peržiūri, kad pakeistų jų skalę.
Išbraukta.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis
Gaminių duomenų bazė
Gaminių duomenų bazė
Komisija sukuria ir tvarko gaminių duomenų bazę, kurioje saugoma I priede nurodyta informacija. I priedo 1 punkto sąraše išvardyta informacija skelbiama viešai.
1.   Komisija sukuria ir tvarko gaminių duomenų bazę, kurią sudaro dvi skirtingos sąsajos – viešoji ir atitikties užtikrinimo.
Viešojoje sąsajoje pateikiama informacija, nurodyta I priedo 1 punkte, atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, nustatytus I priedo 3 punkte.
Atitikties užtikrinimo sąsajoje pateikiama informacija, nurodyta I priedo 2 punkte, atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, nustatytus I priedo 4 punkte.
2.   Įrašydami informaciją į gaminių duomenų bazę, tiekėjai išsaugo prieigos prie jos ir jos redagavimo teises. Bet kokie pakeitimai turi būti datuoti ir aiškiai matomi rinkos priežiūros institucijoms.
Atitikties užtikrinimo sąsajoje esantys duomenys naudojami tik su šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų vykdymo užtikrinimu susijusiais tikslais ir juos draudžiama naudoti ne pagal paskirtį.
Tiekėjams leidžiama savo serveriuose saugoti techninius dokumentus pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą, bandymų ataskaitas arba panašius atitikties vertinimo dokumentus, kaip nustatyta I priedo 2 punkto a papunktyje, lygiaverčius pačių tiekėjų atliktiems bandymams, kurie turi būti prieinami tik rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai.
Kuriant duomenų bazę vadovaujamasi kriterijais, kurie leidžia sumažinti administracinę naštą tiekėjams ir kitiems duomenų bazės naudotojams, užtikrinti duomenų bazės patogumą naudoti ir sąnaudų veiksmingumą.
Gaminių duomenų bazė nei visiškai, nei iš dalies nepakeičia rinkos priežiūros institucijų pareigų.
3.   Komisija, padedama rinkos priežiūros institucijų ir tiekėjų, ypatingą dėmesį skiria pereinamojo laikotarpio procesui iki visapusiško viešosios ir atitikties užtikrinimo sąsajų įdiegimo.
4.   Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas išsamiau nustatant gaminių duomenų bazės sukūrimo veiklos tvarką.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
Jei gaminio atitiktis vertinama taikant tokius darniuosius standartus, laikoma, kad gaminys atitinka susijusius deleguotojo akto matavimo ir skaičiavimo reikalavimus.
2.   Jei gaminio atitiktis vertinama taikant tokius darniuosius standartus, laikoma, kad gaminio modelis atitinka atitinkamus matavimo ir skaičiavimo reikalavimus, išdėstytus deleguotajame akte.
2a.   Darniųjų standartų tikslas – kiek įmanoma imituoti realių naudojimą, išlaikant standartinį bandymo metodą, nemažinant vienai grupei priskirtų gaminių tarpusavio palyginamumo.
2b.   Į darniuosius standartus įtraukti matavimo ir skaičiavimo metodai turi būti patikimi, tikslūs ir atkartojami bei suderinti su 3 straipsnio 1a dalies reikalavimais.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
Vykdydama savo veiklą pagal šį reglamentą, Komisija dėl kiekvieno deleguotojo akto užtikrina subalansuotą valstybių narių atstovų ir su atitinkamu gaminiu susijusių suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, pramonės atstovų (įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, taip pat amatininkus), profesinių sąjungų, prekybininkų, mažmenininkų, importuotojų, aplinkos apsaugos grupių ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą. Tam Komisija įsteigia konsultacijų forumą, kuriame susitinka šios šalys. Šis konsultacijų forumas gali būti sujungtas su Direktyvos 2009/125/EB 18 straipsnyje nurodytu forumu.
1.   Vykdydama savo veiklą pagal šį reglamentą, susijusią su etikečių nustatymu arba skalės pakeitimu pagal 7 straipsnį ir duomenų bazės sukūrimu pagal 8 straipsnį, Komisija užtikrina subalansuotą valstybių narių atstovų (įskaitant rinkos priežiūros institucijas) ir su atitinkama gaminių grupe susijusių suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, pramonės atstovų (įskaitant MVĮ ir amatininkus), profesinių sąjungų, prekybininkų, mažmenininkų, importuotojų, aplinkos apsaugos grupių ir vartotojų organizacijų, bei Europos Parlamento dalyvavimą.
2.   Komisija įsteigia konsultacijų forumą, kuriame šiuo tikslu renkasi 1 dalyje išvardyti subjektai. Tas konsultacijų forumas gali visiškai arba iš dalies sutapti su Direktyvos 2009/125/EB 18 straipsnyje nurodytu Konsultacijų forumu. Konsultacijų forumo posėdžių protokolai skelbiami pagal 8 straipsnį sukurtos duomenų bazės viešoje sąsajoje.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
Prieš priimdama deleguotuosius aktus, Komisija, jei reikia, su vartotojais išbando konkrečioms gaminių grupėms skirtų etikečių formą ir turinį, siekdama užtikrinti, kad vartotojai aiškiai suprastų etiketes.
3.   Prieš priimdama deleguotuosius aktus, priimamus pagal šį reglamentą, Komisija, jei reikia, su reprezentatyviomis Sąjungos vartotojų grupėmis išbando konkrečioms gaminių grupėms skirtų etikečių formą ir turinį, siekdama užtikrinti, kad vartotojai aiškiai suprastų etiketes.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
Pasitarusi su 10 straipsnyje nurodytu konsultacijų forumu, Komisija parengia ir viešai paskelbia darbo planą. Darbo plane pateikiamas orientacinis sąrašas gaminių grupių, kurioms deleguotieji aktai priimami pirmiausia. Į darbo planą įrašomi ir gaminių arba gaminių grupių etikečių peržiūros ir jų skalės keitimo planai. Komisija gali, pasikonsultavusi su konsultacijų forumu, darbo planą iš dalies pakeisti. Darbo planas gali būti sujungtas su Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnyje nurodytu darbo planu.
1.   Komisija, pasitarusi su 10 straipsnyje nurodytu konsultacijų forumu, pagal 13 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas siekiant parengti ilgalaikį darbo planą, kuris paskelbiamas viešai, be kita ko, naudojant pagal 8 straipsnį sukurtos duomenų bazės viešąją sąsają.
2.   Komisija suskirsto darbo planą į skirsnius, kuriuose nurodomi naujų gaminių grupių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etiketėmis ir gaminių grupių etikečių skalės keitimo prioritetai.
Komisija užtikrina planui būtinus išteklius ir jo suderinamumą.
Darbo planas gali būti sujungtas su ekologinio projektavimo darbo planu, kurį reikalaujama pateikti pagal Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnį.
Komisija, pasitarusi su konsultacijų forumu, periodiškai atnaujina darbo planą. Europos Parlamentas ir Taryba kiekvienais metais informuojami apie su juo susijusią pažangą ir jiems oficialiai pranešama apie bet kokius jo pakeitimus.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal 13 straipsnį Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių reikalavimų, taikomų konkrečių grupių su energija susijusių gaminių (kitaip – konkrečių gaminių grupių) etiketėms.
1.  Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą nustatant išsamius reikalavimus, taikomus konkrečių grupių su energija susijusių gaminių (kitaip – konkrečių gaminių grupių) etiketėms.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Deleguotuosiuose aktuose nurodomos šiuos kriterijus atitinkančios gaminių grupės:
2.  Deleguotuosiuose aktuose nurodomos šiuos kriterijus atitinkančios gaminių grupės:
a)  atsižvelgiant į naujausius turimus duomenis ir Sąjungos rinkai pateiktų gaminių kiekį, grupės gaminiai turi didelį energijos ir, kai tinka, kitų išteklių taupymo potencialą;
a)  atsižvelgiant į faktinę skvarbą į Sąjungos rinką, esama didelio energijos ir, kai tinka, kitų išteklių taupymo potencialo;
b)  lygiavertes funkcijas turintys grupės gaminiai labai skiriasi atitinkamais veikimo rodiklių lygiais;
b)  lygiavertes funkcijas turinčių tos pačios gaminių grupės modelių energijos vartojimo efektyvumo rodikliai labai skiriasi;
c)  nėra didelio neigiamo poveikio grupės gaminių įperkamumui ir jų gyvavimo ciklo sąnaudoms.
c)  nėra didelio neigiamo poveikio grupės gaminių įperkamumui, gyvavimo ciklo sąnaudoms ir gaminio funkcijoms naudotojo požiūriu.
Pakeitimai 73 ir 98
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis
3.  Deleguotuosiuose aktuose, susijusiuose su konkrečiomis gaminių grupėmis, visų pirma nustatoma:
3.  Deleguotuosiuose aktuose, susijusiuose su konkrečiomis gaminių grupėmis, visų pirma nustatoma atitinkamos gaminių grupės atveju:
a)  konkreti gaminių grupė, kuriai taikoma 2 straipsnio 11 dalies apibrėžtis „su energija susijęs gaminys“;
a)  su energija susijusių gaminių apibrėžtis;
b)  etiketės forma ir turinys, įskaitant energijos suvartojimą rodančią skalę A–G, kurios formos charakteristikos yra kuo vienodesnės visoms gaminių grupėms ir kuri visada yra aiški ir įskaitoma;
b)  etiketės forma, matmenys ir turinys; ji visada turi būti aiški ir įskaitoma, atsižvelgiant į regos sutrikimų turinčių asmenų poreikius, ir gerai matomoje jos vietoje turi būti nurodoma pagal atitinkamą deleguotąjį aktą nustatyta tokia informacija:
i)   A–G skalė, kurioje nurodoma atitinkamo gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir kurios formos charakteristikos yra kuo vienodesnės visoms gaminių grupėms;
ii)   kWh išreikštas absoliutus energijos suvartojimas per metus ar per kitą atitinkamą laikotarpį.
c)  jei reikia, kitų išteklių vartojimas ir papildoma informacija apie su energija susijusius gaminius, todėl tokiais atvejais etiketėje pabrėžiamas gaminio energijos vartojimo efektyvumas;
c)  jei reikia, kitų išteklių vartojimas ir papildoma informacija apie su energija susijusius gaminius, todėl tokiais atvejais etiketėje pabrėžiamas gaminio energijos vartojimo efektyvumas;
ca)   kai tinkama, nuorodos ant etiketės, iš kurios vartotojai gali atpažinti prisijungimo funkciją turinčius gaminius (pvz., pažangiuosius prietaisus), įtraukimas;
d)  etiketės rodymo vietos, pavyzdžiui, pritvirtinta prie gaminio, išspausdinta ant pakuotės, pateikiama elektroniniu formatu arba rodoma elektroninėmis priemonėmis;
d)  etiketės rodymo vietos, pavyzdžiui, pritvirtinta prie gaminio tokioje vietoje, kurioje jis negadinamas, išspausdinta ant pakuotės, pateikiama elektroniniu formatu arba rodoma elektroninėmis priemonėmis;
e)  jei reikia, elektroninės gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonės;
e)  jei reikia, elektroninės gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonės;
f)  būdas, kuriais etiketė ir techninė informacija turi būti pateikiama nuotolinėje prekyboje;
f)  būdas, kuriais etiketė ir techninė informacija turi būti pateikiama nuotolinėje prekyboje;
g)  techninių dokumentų ir gaminio informacijos lapo turinys ir, jei dera, formatas ir kitos detalės;
g)  reikalaujamas pateikti turinys ir, jei dera, gaminio informacijos lapo ir techninės informacijos formatas ir kitos detalės;
h)  tai, kad tikrinant atitiktį reikalavimams galioja tik deleguotajame (-uose) akte (-uose) nustatytos tikrinimo nuokrypos;
h)  tai, kad tikrinant atitiktį reikalavimams galioja tik deleguotajame (-uose) akte (-uose) nustatytos tikrinimo nuokrypos;
i)  su duomenų baze susijusios tiekėjų ir prekiautojų pareigos;
i)  su duomenų baze susijusios tiekėjų ir prekiautojų pareigos;
j)  kaip energijos vartojimo efektyvumo klasė nurodoma reklamoje ir techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat reikalavimas, kad ši informacija būtų įskaitoma ir matoma;
j)  kai tinkama, kaip energijos vartojimo efektyvumo klasė nurodoma reklamoje ir techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat reikalavimas, kad ši informacija būtų įskaitoma ir matoma;
k)  atitikties vertinimo procedūros ir matavimo bei skaičiavimo metodai, kuriuos taikant gaunama etiketės ir gaminio informacijos lapo informacija;
k)  9 straipsnyje nustatytos atitikties vertinimo procedūros ir matavimo bei skaičiavimo metodai, kuriuos taikant gaunama etiketės ir gaminio informacijos lapo informacija, įskaitant energijos efektyvumo rodiklio ar lygiaverčio parametro nustatymą, ir jo A–G skalės padalos, nurodančios energijos vartojimo efektyvumo klasę;
l)  tai, ar didesnių prietaisų energijos vartojimo efektyvumas turi būti aukštesnio lygio, kad tie prietaisai būtų priskiriami prie tam tikros energijos vartojimo efektyvumo klasės;
l)  tai, ar didesnių prietaisų energijos vartojimo efektyvumas turi būti aukštesnio lygio, kad tie prietaisai būtų priskiriami prie tam tikros energijos vartojimo efektyvumo klasės;
m)   visų papildomų etiketėje pateikiamų nuorodų, kuriomis sekdami pirkėjai elektroninėmis priemonėmis gauna išsamios informacijos apie gaminio informacijos lape nurodytas veikimo charakteristikas, forma;
m)   visų papildomų etiketėje pateikiamų nuorodų, kuriomis sekdami pirkėjai elektroninėmis priemonėmis gauna išsamios informacijos apie gaminio informacijos lape nurodytas veikimo charakteristikas, forma;
n)   ar energijos vartojimo efektyvumo klasės, kuriomis apibūdinamos naudojamo gaminio energijos sąnaudos, turėtų būti rodomos pažangiuosiuose skaitikliuose arba gaminio interaktyviajame ekrane ir kaip jos turėtų būti rodomos;
n)   ar energijos vartojimo efektyvumo klasės, kuriomis apibūdinamos naudojamo gaminio energijos sąnaudos, turėtų būti rodomos pažangiuosiuose skaitikliuose arba gaminio interaktyviajame ekrane ir kaip jos turėtų būti rodomos;
o)   deleguotojo akto vertinimo ir galimos peržiūros data.
o)   deleguotojo akto vertinimo ir galimos peržiūros data;
Pirmos pastraipos b punkte nurodytos etiketės turinyje A–G skalės žingsnis reiškia didelę energijos ir sąnaudų ekonomiją pirkėjui.
Pirmos pastraipos m punkte minimų nuorodų forma gali būti interneto svetainės adresas, QR kodas, elektroninės etiketės saitas arba kitos deramos vartotojams skirtos priemonės.
Pirmos pastraipos m punkte minimų nuorodų forma gali būti interneto svetainės adresas, dinaminis QR kodas, elektroninės etiketės saitas arba kitos deramos vartotojams skirtos priemonės, susiejančios su duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, viešąja sąsaja.
Nustatant gaminio, kuriam bus taikomas deleguotasis aktas, etiketę nedaroma didelio neigiamo poveikio gaminio funkcijoms naudotojo požiūriu.
Pirmos pastraipos g punkte nurodytame gaminio informacijos lape pateikiamos tiesioginės nuorodos į duomenų bazės, sukurtos pagal 8 straipsnį, viešąją sąsają ir jis pateikiamas klientams visomis nacionalinių rinkų, kurioms tiekiamas atitinkamas gaminys, Sąjungos oficialiomis kalbomis.
Pagal 13 straipsnį Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais reguliuojamas gaminių duomenų bazės veikimas, įskaitant tiekėjų ir prekiautojų pareigas.
Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant gaminių duomenų bazės veikimą, įskaitant tiekėjų ir prekiautojų pareigas.
Dėl informacijos, pateiktos pirmos pastraipos g punkte, siekiant užtikrinti tinkamą konfidencialios informacijos ir techninių dokumentų apsaugą, tuose deleguotuosiuose aktuose nurodoma, kokia informacija turi būti įkelta į gaminio duomenų bazę ir kokia informacija turi būti pateikiama nacionalinių institucijų ir Komisijos prašymu.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Komisija parengia ir atnaujina visų deleguotųjų aktų, kuriais šis reglamentas papildomas, ir deleguotųjų aktų, kuriais plėtojama Ekologinio projektavimo direktyva 2009/125/EB, įskaitant visas nuorodas į darniuosius standartus, kurie atitinka 9 straipsnyje nurodytus atitinkamus matavimo ir skaičiavimo metodus, aprašą ir jį viešai paskelbia.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  7 ir 12 straipsniuose nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.
2.  7 straipsnyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami šešerių metų laikotarpiui nuo 2017 m. sausio 1 d.
Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki šešerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 7 ir 12 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami šiame reglamente nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal 7 ir 12 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dviem mėnesiais.
5.  Pagal 7 straipsnį, 8 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
Ne vėliau kaip po aštuonerių metų nuo įsigaliojimo dienos Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir perduoda ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atsižvelgiant į reglamento poveikį verslui, ataskaitoje vertinama, ar reglamentas veiksmingai padeda pirkėjams rinktis efektyviau energiją vartojančius gaminius.
Ne vėliau kaip ... [6 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip reglamento poveikis verslui, energijos suvartojimas, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, rinkos priežiūros veikla ir į duomenų bazės sukūrimo ir priežiūros sąnaudas, ataskaitoje vertinama, ar reglamentas ir jo deleguotieji aktai veiksmingai padeda pirkėjams rinktis efektyviau energiją vartojančius gaminius.
Atliekant pirmoje pastraipoje nurodomą vertinimą tiksliai remiamasi pagal 5 straipsnį rengiamomis metinėmis reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir rinkos priežiūros veiklos stebėjimo ataskaitomis.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 pastraipa
Tačiau 3 straipsnio 1 dalies d punktas taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.
Tačiau 3 straipsnio 1 dalies d punktas taikomas iš karto, kai tik pagal 8 straipsnį sukurtos duomenų bazės viešoji sąsaja pradeda veikti visu pajėgumu, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo antraštė ir 1 dalis
Į gaminių duomenų bazę įrašoma informacija
Į gaminių duomenų bazę įrašoma informacija ir veikimo reikalavimai
1.  Viešai prieinama informacija apie gaminį:
1.  Informacija, kuri turi būti įtraukiama į duomenų bazės viešąją sąsają:
a)  gamintojo arba tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
a)  tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas, adresas, kontaktiniai duomenys ir kita juridinį asmenį identifikuojanti informacija;
aa)   valstybių narių rinkos priežiūros institucijų kontaktiniai duomenys;
b)  modelio žymuo (-enys), taip pat visi lygiaverčiai modeliai;
b)  modelio žymuo (-enys), taip pat visi lygiaverčiai modeliai;
c)  elektroninė etiketė;
c)  elektroninė etiketė;
d)  etiketėje nurodyta klasė (-s) ir kiti parametrai;
d)  etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė (-s) ir kiti parametrai;
e)  elektroninis gaminio informacijos lapas.
e)  elektroninis gaminio informacijos lapas;
ea)   valstybių narių švietimo ir informavimo kampanijos, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje;
eb)   Komisijos darbo planas, kaip nurodyta 11 straipsnyje;
ec)   konsultacijų forumo susitikimų protokolai;
ed)   deleguotųjų aktų ir taikytinų darniųjų standartų aprašas.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 punktas
2.  Atitikties informacija, prieinama tik valstybių Narių Rinkos priežiūros institucijoms ir komisijai
2.  Informacija, kuri turi būti įtraukiama į duomenų bazės atitikties sąsają
a)  taikomame deleguotajame akte nurodyti techniniai dokumentai;
a)  bandymo ataskaita ar panašaus atitikties vertinimo dokumentai, kuriais remiantis galima įvertinti atitiktį visiems atitinkamo deleguotojo akto reikalavimams, įskaitant bandymo metodus ir matavimų serijas;
b)  bandymo ataskaita ar panašus techninis įrodymas, kuriuo remiantis galima įvertinti atitiktį visiems taikomo deleguotojo akto reikalavimams;
b)  laikinosios priemonės, taikomos vykdant su šiuo reglamentu susijusią rinkos priežiūrą;
c)  tiekėjo vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas;
c)  3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti techniniai dokumentai:
ca)   valstybių narių ir Komisijos priežiūros institucijų tiesioginiai kontaktiniai duomenys;
cb)   valstybių narių ir Komisijos atliekamų atitikties patikrinimų rezultatai ir, jei taikytina, taisomosios priemonės ir ribojamosios priemonės, kurių ėmėsi rinkos priežiūros institucijos, kaip nurodyta 5 ir 6 straipsniuose.
d)   tiekėjo atstovo kontaktiniai duomenys.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 a punktas (naujas)
2a.   Duomenų bazės viešajai sąsajai taikomi veikimo reikalavimai:
a)   kiekvienas gaminio modelis pateikiamas kaip atskiras įrašas;
b)   ji suteikia vartotojams galimybę lengvai nustatyti geriausią kiekvienos gaminių grupės energijos vartojimo efektyvumo klasę, palyginti modelio savybes ir pasirinkti efektyviausiai energiją vartojančius gaminius;
c)   ji sukuria kiekvieno gaminio energijos vartojimo efektyvumo etiketę kaip rinkmeną, kurią galima matyti ir išspausdinti, taip pat viso gaminio informacijos lapo kalbinius variantus, apimančius visas oficialias Sąjungos kalbas;
d)   informacija turi būti tinkama mašininiam nuskaitymui, rūšiavimui ir paieškai, pateikiama laikantis atvirųjų standartų, kad ja galėtų naudotis trečiosios šalys, nemokama;
e)   kartotinės registracijos išvengiama automatiniu būdu;
f)   įsteigiama ir prižiūrima vartotojams skirta pagalbos tarnyba ar informacinis centras, sąsajoje pateikiama aiški nuoroda į juos.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 b punktas (naujas)
2b.   Duomenų bazės atitikties sąsajai taikomi veikimo reikalavimai:
a)   užtikrinamos griežtos saugumo priemonės siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją;
b)   prieigos teisės grindžiamos principu „būtina žinoti“;
c)   pateikiama nuoroda į informacijos saugojimo ir mainų naudojant elektronines ryšių priemones sistemą (angl. ICSMS).

(1)Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A8-0213/2016).

Teisinė informacija - Privatumo politika