Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0149(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0213/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0213/2016

Debates :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Pieņemtie teksti
PDF 758kWORD 393k
Trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs - Strasbūra
Energoefektivitātes marķējums ***I
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. jūlijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Eiropas Savienība ar apņēmusies veidot Enerģētikas savienību ar tālredzīgu klimata politiku. Energoefektivitāte ir būtiski svarīgs elements Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam, un nepieciešams nosacījums, lai izdotos iegrožot pieprasījumu pēc enerģijas.
(1)  Eiropas Savienība ir apņēmusies veidot Enerģētikas savienību ar tālredzīgu enerģētikas un klimata politiku. Energoefektivitāte ir būtiski svarīgs elements Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un nepieciešams nosacījums, lai izdotos iegrožot pieprasījumu pēc enerģijas un ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Energoefektivitātes marķējums dod patērētājiem iespēju izdarīt informētu izvēli, ņemot vērā ražojumu energopatēriņu, un tādējādi veicina inovāciju.
(2)  Energoefektivitātes marķējums dod patērētājiem iespēju izdarīt informētu izvēli attiecībā uz efektīviem un ilgtspējīgiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem un tādējādi būtiski veicina enerģijas ietaupījumus un enerģijas rēķinu samazināšanu, vienlaikus veicinot inovāciju un investīcijas energoefektīvāku ražojumu izgatavošanā.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Ir lietderīgi Direktīvu 2010/30/ES aizstāt ar regulu, kuras darbības joma ir tāda pati, bet ar kuru tiek mainīti un pilnveidoti daži noteikumi nolūkā precizēt un atjaunināt to saturu. Regula ir piemērots juridiskais instruments, jo ar to nosaka skaidrus un detalizētus noteikumus, kas nepieļauj atšķirīgu transponēšanu dalībvalstīs un līdz ar to nodrošina lielāku saskaņotību Savienībā. Saskaņots tiesiskais regulējums Savienības, nevis dalībvalstu līmenī samazina izmaksas ražotājiem un nodrošina vienlīdzīgus apstākļus. Saskaņošana Savienības līmenī nodrošina preču brīvu apriti vienotajā tirgū.
(4)  Ir lietderīgi Direktīvu 2010/30/ES aizstāt ar regulu, kuras darbības joma ir tāda pati, bet ar kuru tiek mainīti un pilnveidoti daži noteikumi nolūkā precizēt un atjaunināt to saturu, ņemot vērā straujo tehnoloģisko progresu, kas pēdējos gados sasniegts ražojumu energoefektivitātes jomā. Regula ir piemērots juridiskais instruments, jo ar to nosaka skaidrus un detalizētus noteikumus, kas nepieļauj atšķirīgu transponēšanu dalībvalstīs un līdz ar to nodrošina lielāku saskaņotību Savienībā. Saskaņots tiesiskais regulējums Savienības, nevis dalībvalstu līmenī samazina izmaksas ražotājiem visā vērtību ķēdē un nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Saskaņošana Savienības līmenī nodrošina preču brīvu apriti vienotajā tirgū.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4a)   Ir lietderīgi atbrīvot no šīs regulas noteikumu piemērošanas lietotus ražojumus, kas ietver visus tos ražojumus, kas bijuši nodoti ekspluatācijā, pirms tikuši darīti pieejami tirgū otro reizi vai vēl kādu citu reizi.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)
(4b)   Tā kā cilvēku vai preču pārvadāšanai izmantoto transportlīdzekļu energopatēriņu tieši vai netieši reglamentē ar citiem Savienības tiesību aktiem un politikas nostādnēm, tie arī turpmāk būtu jāizslēdz no šīs regulas piemērošanas jomas. Minētā izslēgšana attiecas uz transportlīdzekļiem, kuru motors darbības laikā nemaina atrašanās vietu, piemēram, uz liftiem, eskalatoriem un lentes transportieriem.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Energopatēriņu ietekmējošu ražojumu efektivitātes uzlabošana, pateicoties patērētāju informētai izvēlei, nāk par labu Savienības ekonomikai kopumā, veicina inovāciju un sekmēs Savienības 2020. un 2030. gadam nosprausto energoefektivitātes mērķu sasniegšanu. Tas arī ļaus patērētājiem ietaupīt līdzekļus.
(7)  Energopatēriņu ietekmējošu ražojumu efektivitātes uzlabošana, pateicoties patērētāju informētai izvēlei un uzlabotai sabiedrības informētībai, nāk par labu Savienības ekonomikai kopumā, mazina pieprasījumu pēc enerģijas un ļauj ietaupīt enerģijas rēķiniem izlietoto naudu. Tā arī veicina enerģētisko drošību, sniedz stimulu pētniecībai, inovācijai un investīcijām energoefektivitātē un ļauj uzņēmumiem, kas attīsta un izgatavo visenergoefektīvākos ražojumus, iegūt priekšrocības konkurētspējas jomā. Tā arī sekmēs Savienības 2020. un 2030. gadam nosprausto energoefektivitātes mērķu, kā arī vides un klimata jomas mērķu sasniegšanu.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)   Eiropadomes 2014. gada 23. un 24. oktobra secinājumos noteikts indikatīvs mērķrādītājs – līdz 2030. gadam panākt energoefektivitātes uzlabojumu par vismaz 27 %, salīdzinot ar aplēsēm par energopatēriņu nākotnē. Šo mērķrādītāju pārskatīs līdz 2020. gadam ar domu panākt 30 % uzlabojumu Savienības līmenī. Secinājumos arī nosprausts saistošs ES mērķrādītājs līdz 2030. gadam iekšēji samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, tostarp panākt 30 % emisiju samazinājumu ETS neaptvertajās nozarēs.
svītrots
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Precīzas, būtiskas un salīdzināmas informācijas pieejamība par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu specifisko energopatēriņu palīdz klientam izdarīt izvēli par labu tādiem ražojumiem, kas lietošanas laikā patērē mazāk enerģijas un citu svarīgu resursu. Standartizēts, obligāts marķējums ir iedarbīgs paņēmiens, kā potenciālajiem klientiem sniegt salīdzināmu informāciju par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energopatēriņu. Marķējums būtu jāpapildina ar ražojuma informācijas lapu. Marķējumam vajadzētu būt viegli atpazīstamam, vienkāršam un kodolīgam. Tāpēc pašreizējā marķējuma krāsu skala (no tumši zaļas līdz sarkanai krāsai) būtu jāsaglabā kā pamats klientu informēšanai par ražojumu energoefektivitāti. Pierādījies, ka klasifikācija, izmantojot burtus no A līdz G, klientiem ir pati noderīgākā. Situācijās, kad saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK pieņemto ekodizaina pasākumu dēļ uz ražojumiem vairs nevar attiecināt "F" vai "G" klasi, šīs klases nevajadzētu atveidot uz marķējuma. Izņēmuma gadījumos šo nosacījumu vajadzētu attiecināt arī uz "D" un "E" klasi, lai gan maz ticams, ka šādi gadījumi iestāsies, jo iecerēts marķējuma skalu atjaunināt, tiklīdz vairums ražojuma modeļu pieder pie divām augstākajām klasēm.
(9)  Precīzas, būtiskas, pārbaudāmas un salīdzināmas informācijas pieejamība par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu specifisko energopatēriņu palīdz klientam izdarīt izvēli par labu tādiem ražojumiem, kas lietošanas laikā patērē mazāk enerģijas un citu svarīgu resursu, lai sasniegtu zināmus darbības rādītājus un tādējādi samazinātu dzīves cikla izmaksas. Standartizēts, obligāts marķējums ir iedarbīgs paņēmiens, kā potenciālajiem klientiem sniegt salīdzināmu informāciju par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energoefektivitāti un absolūto energopatēriņu. Marķējums būtu jāpapildina ar ražojuma informācijas lapu, kas saskaņā ar Direktīvu 2010/30/ES pieņemtajos deleģētajos aktos būtu minēta kā ražojuma datu lapa, kuru var darīt pieejamu elektroniski. Marķējumam vajadzētu būt koncentrētam, balstītam uz pienācīgu mērījumu un aprēķinu izdarīšanas metodiku, viegli atpazīstamam un saprotamam. Tāpēc noteiktais marķējuma krāsu kopums (no tumši zaļas līdz sarkanai krāsai) būtu jāsaglabā kā pamats klientu informēšanai par ražojumu energoefektivitāti. Pierādījies, ka pazīstamā klasifikācija, izmantojot burtus no A līdz G, klientiem ir pati noderīgākā. Tās vienotai piemērošanai visām ražojumu grupām būtu jāuzlabo pārredzamība un izpratne klientu vidū. Situācijās, kad Direktīvā 2009/125/EK1a paredzēto ekodizaina pasākumu dēļ ražojumus vairs nevar iekļaut F vai G klasē, šīs klases tomēr būtu jānorāda uz marķējuma tumši pelēkā krāsā, lai visām ražojumu grupām saglabātu vienotu skalu no A līdz G. Šajā sakarā marķējuma skala no tumši zaļas līdz sarkanai krāsai būtu jāsaglabā piemērošanai atlikušajām augstākajām klasēm, un tā būtu jāpiemēro tikai jaunajām tirgū laistajām ražojuma vienībām.
_______________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Digitālās tehnoloģijas sasniegumi paver alternatīvas iespējas marķējuma elektroniskai piegādāšanai un izstādīšanai, piemēram, internetā vai elektroniskos displejos veikalos. Lai izmantotu šo sasniegumu sniegtās priekšrocības, šajā regulā būtu jāparedz, ka elektronisko marķējumu drīkst izmantot fiziska energomarķējuma vietā vai papildus tam. Gadījumos, kad nav iespējams izstādīt energomarķējumu, piemēram, dažu veidu tālpārdošanā vai sludinājumos un tehniskajos reklāmizdevumos, potenciālais klients būtu jāinformē vismaz par ražojuma energoklasi.
(10)  Digitālās tehnoloģijas sasniegumi paver alternatīvas iespējas marķējuma elektroniskai piegādāšanai un izstādīšanai, piemēram, internetā vai elektroniskos displejos veikalos. Lai izmantotu šo sasniegumu sniegtās priekšrocības, šajā regulā būtu jāparedz, ka elektronisko marķējumu drīkst izmantot papildus drukātajam energomarķējumam. Tas neskar piegādātāja pienākumu katrai ražojuma vienībai pievienot tirgotājam paredzētu drukātu marķējumu. Gadījumos, kad nav iespējams izvietot energomarķējumu, potenciālie klienti būtu jāinformē vismaz par ražojuma modeļa energoklasi. Deleģētajos aktos, kas attiecas uz konkrētām ražojumu grupām, varētu arī paredzēt alternatīvus noteikumus par maza izmēra ražojumu marķējuma izvietošanu un gadījumiem, kad identiski ražojumi tiek izstādi kopā lielā skaitā.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Ražotāju reakcija uz energomarķējumu ir radīt aizvien efektīvākus ražojumus. Pateicoties šiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem, vairums ražojumu pieder pie energomarķējuma augstākajām klasēm. Lai klienti varētu ražojumus pienācīgi salīdzināt, var būt nepieciešama ražojumu sīkāka diferencēšana un līdz ar to marķējuma skalas atjaunināšana. Būtu lietderīgi marķējuma skalu atjaunināt aptuveni ik pēc 10 gadiem, ņemot vērā to, ka nevajadzētu pārmēru apgrūtināt ražotājus. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka sīki izstrādāta marķējuma skalas atjaunināšanas kārtība, lai piegādātājiem un tirgotājiem sniegtu pēc iespējas lielāku tiesisko noteiktību. Marķējumā ar atjauninātu skalu augstākās klases vajadzētu atstāt tukšas, lai veicinātu tehnoloģiju attīstību un pavērtu iespējas vēl efektīvāku ražojumu izstrādāšanai un atzīšanai. Kad marķējuma skalu atjaunina, tad visu energomarķējumu vajadzētu nomainīt īsā laikā, lai nemulsinātu klientus.
(11)  Ražotāju reakcija uz energomarķējumu ir izstrādāt un laist tirgū aizvien efektīvākus ražojumus. Paralēli tie pārtrauc mazāk efektīvu ražojumu izgatavošanu, kam par stimulu kalpo Savienības tiesību akti ekodizaina jomā. Pateicoties šiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem, vairums ražojumu modeļu pieder pie energomarķējuma augstākajām klasēm. Lai klienti varētu ražojumus pienācīgi salīdzināt, var būt nepieciešama ražojumu sīkāka diferencēšana un līdz ar to marķējuma skalas atjaunināšana. Būtu vēlams marķējuma skalu atjaunināt aptuveni ik pēc 10 gadiem, ņemot vērā to, ka nevajadzētu pārmēru apgrūtināt ražotājus un tirgotājus, īpašu uzmanību veltot mazajiem uzņēmumiem. Šādas pieejas izmantošanai būtu jāpalīdz novērst nevajadzīgu vai neefektīvu skalas atjaunināšanu, kas kaitētu gan ražotājiem, gan patērētājiem. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka sīki izstrādāta marķējuma skalas atjaunināšanas kārtība, lai piegādātājiem un tirgotājiem sniegtu pēc iespējas lielāku tiesisko noteiktību. Pirms marķējuma skalas atjaunināšanas Komisijai būtu jāveic pamatīga priekšizpēte. Atkarībā no ražojumu grupas un pamatojoties uz rūpīgu tās potenciāla izvērtējumu, marķējumā ar atjauninātu skalu vieta skalas augšgalā būtu jāatstāj tukša, lai veicinātu tehnoloģiju attīstību un pavērtu iespējas vēl efektīvāku ražojumu modeļu izstrādāšanai un atzīšanai. Kad marķējuma skala ir atjaunināta, visu energomarķējumu vajadzētu nomainīt īsā, bet pietiekamā laikā, lai nemulsinātu klientus, un marķējuma ar atjaunināto skalu vizuālajam noformējumam vajadzētu būt atšķirīgam no vecā marķējuma, kā arī vienlaikus būtu jārīko atbilstošas informatīvās kampaņas, kurās tiktu skaidri norādīts, ka jaunā versija ir ieviesta, lai uzlabotu ierīču klasifikāciju.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
(11a)   Marķējuma, kas noteikts ar deleģētiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2010/30/ES, pašreizējā attīstība rada nepieciešamību pēc pastāvošo marķējumu skalas sākotnējas atjaunināšanas, lai nodrošinātu viendabīgu skalu no A līdz G, pielāgojot tos šīs regulas prasībām.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Lai nezustu klientu uzticēšanās energomarķējumam, būtu jāaizliedz uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem izmantot citu marķējumu, kas atdarina energomarķējumu. Tāpat vajadzētu aizliegt izmantot papildu marķējumu, zīmes, simbolus vai uzrakstus, kas klientus varētu maldināt vai mulsināt par ražojuma energopatēriņu.
(14)  Lai nezustu klientu uzticēšanās energomarķējumam, būtu jāaizliedz uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem izmantot citu marķējumu, kas atdarina energomarķējumu. Tāpat vajadzētu aizliegt izmantot papildu marķējumu, zīmes, simbolus vai uzrakstus, kas nav skaidri nošķirti no energoefektivitātes marķējuma un varētu maldināt vai mulsināt klientus par ražojuma energopatēriņu, kā arī jebkādas citas raksturīgas iezīmes, kuras paredz attiecīgais deleģētais akts.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, skaidri jānorāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/200821 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un kontroli attiecībā uz produktiem, kas nokļūst Savienības tirgū, attiecas uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem. Paturot prātā preču brīvas aprites principu, ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes savā starpā efektīvi sadarbotos. Šāda sadarbība energomarķējuma jomā būtu jāpastiprina ar Komisijas atbalstu.
(15)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, skaidri jānorāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/200821 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un kontroli attiecībā uz produktiem, kas nokļūst Savienības tirgū, attiecas uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem. Paturot prātā preču brīvas aprites principu, ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes savā starpā efektīvi sadarbotos, izmantojot pastāvīgu informācijas apmaiņu, jo īpaši par ražojumu atbilstības izvērtēšanas rezultātiem un to sekām. Turklāt dalībvalstu muitas iestādēm vajadzētu būt iesaistītām apmaiņā ar informāciju par energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kas Savienībā ievesti no trešām valstīm. Komisijai būtu jāstiprina un jāpopularizē Administratīvās sadarbības (ADCO) darba grupas ekodizaina un energomarķējuma jautājumos, kā satvars tirgus uzraudzības iestāžu sadarbībai.
__________________
__________________
21 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.
21 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
(15a)   Lai nodrošinātu efektīvāku uzraudzību un godīgu konkurenci Savienības tirgū un pēc iespējas efektīvāk izmantotu ierobežotos resursus, valstu tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāveic atbilstības uzraudzība, arī izmantojot ražojumu fizisku testēšanu un Tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēmu (ICSMS), lai apmainītos ar informāciju par plānoto un pabeigto ražojumu testēšanu, darītu pieejamus testēšanas protokolus un dalītos ar testēšanas rezultātiem, tādējādi novēršot dubultu testēšanu un atvieglojot fizisku testēšanu reģionālajiem izcilības centriem. Ar rezultātiem būtu jādalās arī tad, ja testēšanas rezultāti neliecina par pārkāpumu.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Lai atvieglotu atbilstības uzraudzību un nodrošinātu jaunākos tirgus datus, kas vajadzīgi konkrētu ražojumu marķējuma un informācijas lapu pārskatīšanas regulatīvajā procesā, piegādātājiem vajadzētu informāciju par ražojumu atbilstību elektroniski sniegt Komisijas izveidotā datubāzē. Šai informācijai vajadzētu būt publiski pieejamai, lai ar to varētu iepazīties klienti un lai pavērtu alternatīvas iespējas, kā tirgotājiem saņemt marķējumu. Datubāzē iekļautajai informācijai vajadzētu būt pieejamai tirgus uzraudzības iestādēm.
(16)  Neskarot dalībvalstu tirgus uzraudzības pienākumus un lai izveidotu patērētājiem noderīgu instrumentu, atvieglotu atbilstības uzraudzību un nodrošinātu jaunākos tirgus datus, kas vajadzīgi konkrētu ražojumu marķējuma un informācijas lapu pārskatīšanas regulatīvajā procesā, piegādātājiem prasītā informācija par ražojumu atbilstību būtu jāsniedz elektroniski Komisijas izveidotā un uzturētā datubāzē. Patērētājiem paredzētā informācijas daļa būtu jādara publiski pieejama ražojumu datubāzes publiskajā saskarnē. Šī informācija būtu jādara pieejama kā atklāti dati, lai to varētu izmantot lietotņu izstrādātāji un citi salīdzināšanas instrumenti. Būtu jāatvieglo tieša piekļuve ražojumu datubāzes publiskajai saskarnei, izmantojot dinamisku ātrās reaģēšanas kodu (QR) vai citus uz lietotāju orientētus instrumentus, kas iekļauti drukātajā marķējumā. Piegādātājiem gan tirgus uzraudzības iestādēm, gan Komisijai būtu jādara pieejama papildu informācija par ražojumu datubāzes atbilstības saskarni. Šai datubāzei būtu jāpiemēro stingri datu aizsardzības noteikumi. Ja tehniskā informācija ir sensitīva, tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāpatur pilnvaras piekļūt attiecīgajai informācijai gadījumos, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar piegādātāju pienākumu sadarboties.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
(16a)   Komisijai būtu jāizveido un jāuztur arī tiešsaistes portāls, kas tirgus uzraudzības iestādēm piegādātāju serveros nodrošina piekļuvi detalizētai informācijai par ražojumu.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Energopatēriņš un cita informācija par ražojumiem, kurus aptver saskaņā ar šo regulu konkrētiem ražojumiem noteiktas prasības, būtu jāmēra, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ievērotas vērā mūsdienīgas un vispāratzītas mērījumu un aprēķinu metodes. Iekšējā tirgus darbības interesēs ir noteikt standartus, kas ir saskaņoti Savienības līmenī. Ja konkrētiem ražojumiem noteikto prasību piemērošanas brīdī nav publicētu standartu, Komisijai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vajadzētu publicēt mērījumu un aprēķinu pagaidu metodes, kas attiecas uz šīm konkrētam ražojumam noteiktajām prasībām. Kad atsauce uz šādu standartu ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vajadzētu uzskatīt, ka atbilstība šim standartam nozīmē arī atbilstību mērījumu metodēm, kas attiecas uz ražojumam specifiskajām prasībām, kuras noteiktas, pamatojoties uz šo regulu.
(19)  Absolūtais energopatēriņš un cita ar vidi un darbības rādītājiem saistīta informācija par ražojumiem, uz kuriem attiecas saskaņā ar šo regulu konkrētiem ražojumiem noteiktās prasības, būtu jāmēra atbilstoši saskaņotiem standartiem un metodikai un izmantojot ticamas, precīzas un atkārtoti izmantojamas metodes, kurās ievērotas vērā mūsdienīgas un vispāratzītas mērījumu un aprēķinu metodes. Minētajām metodēm un testēšanas videi — gan attiecībā uz piegādātājiem, gan attiecībā uz tirgus uzraudzības iestādēm — vajadzētu būt pēc iespējas tuvākām tam, kā vidējais patērētājs konkrēto ražojumu lieto reālajā dzīvē, kā arī drošām, lai atturētu no tīšas un netīšas apiešanas. Energoefektivitātes klasei nevajadzētu balstīties tikai uz visenergoefektīvāko uzstādījumu jeb ekoloģisko režīmu, ja tas, visticamāk, neatspoguļo vidusmēra patērētāja uzvedību. Pielaides vērtības un izvēles testēšanas parametri būtu jānosaka tādā veidā, lai tie neradītu būtiskas efektivitātes pieauguma variācijas, jo tas varētu mainīt ražojuma energoefektivitātes klasi. Pieļaujamās novirzes starp testētajiem un paziņotajiem rezultātiem būtu jāierobežo līdz mērījumu statistiskajai kļūdai. Ja konkrētiem ražojumiem noteikto prasību piemērošanas brīdī nav publicētu standartu, Komisijai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vajadzētu publicēt mērījumu un aprēķinu pagaidu metodes, kas attiecas uz šīm konkrētam ražojumam noteiktajām prasībām. Kad atsauce uz šādu standartu ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vajadzētu uzskatīt, ka atbilstība šim standartam nozīmē arī atbilstību mērījumu metodēm, kas attiecas uz ražojumam specifiskajām prasībām, kuras noteiktas, pamatojoties uz šo regulu.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
20. apsvērums
(20)  Komisijai vajadzētu sagatavot darba plānu par konkrētu ražojumu marķējuma pārskatīšanu, tostarp provizorisku sarakstu ar vēl citiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kam varētu izveidot energomarķējumu. Realizējot šo darba plānu, būtu jāsāk ar analīzi par attiecīgo ražojumu grupu tehnisko, vidisko un ekonomisko ietekmi. Analīzē jāaplūko arī papildu informācija, tostarp tas, kādas ir iespējas un izmaksas, lai patērētājiem sniegtu informāciju par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma parametriem, piemēram, absolūto energopatēriņu, ilgizturību vai ekoloģiskajiem raksturlielumiem, atbilstīgi mērķim veicināt aprites ekonomiku. Šāda papildu informācija uzlabotu marķējuma saprotamību un iedarbīgumu patērētāju acīs, un tai nebūtu nekādas negatīvas ietekmes uz patērētājiem.
(20)  Pamatojoties uz šīs regulas darbības jomu, Komisijai vajadzētu sagatavot ilgtermiņa darba plānu par konkrētu ražojumu marķējuma pārskatīšanu, tostarp provizorisku sarakstu ar vēl citiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kam varētu izveidot energomarķējumu, un šo darba plānu vajadzētu periodiski atjaunināt. Komisijai katru gadu būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par darba plāna īstenošanā sasniegto progresu.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)
(20a)   Darba plāns būtu jāīsteno, sākot ar attiecīgo ražojumu grupu tehnisko, ar vidi saistīto un ekonomisko analīzi. Minētajā analīzē atbilstoši mērķim veicināt aprites ekonomiku būtu jāaplūko arī papildu informācija, tostarp iespējas patērētājiem sniegt precīzu informāciju par energopatēriņu ietekmējoša ražojuma modeļa darbības rādītājiem, piemēram, dzīves cikla izmaksām, labošanas iespējām, savienojamību, pārstrādāto materiālu saturu, kalpošanas ilgumu un ekoloģiskajiem rādītājiem vai kombinēto energoefektivitātes indeksu, un informācija par šādas informācijas sniegšanas izmaksām. Šādai papildu informācijai būtu jāuzlabo marķējuma saprotamība un lietderīgums patērētāju skatījumā, un tai nevajadzētu atstāt nekādu negatīvu ietekmi uz patērētājiem.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. un 2. punkts
1.  Šajā regulā ir noteikts satvars par marķējumu un standartizētu ražojuma informāciju, ar ko norāda energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energopatēriņu un citu resursu patēriņu lietošanas laikā, un par papildu informāciju par energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, lai klienti varētu izvēlēties efektīvākus ražojumus.
1.  Šajā regulā ir noteikts satvars, ko piemēro energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem un kas tiem nodrošina marķējumu attiecībā uz energoefektivitāti, absolūto energopatēriņu un citiem ekoloģiskajiem un darbības rādītājiem. Tas ļauj patērētājiem izvēlēties energoefektīvākus ražojumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
2.  Šo regulu nepiemēro:
2.  Šo regulu nepiemēro:
(a)  lietotiem ražojumiem;
(a)  lietotiem ražojumiem;
(b)  pasažieru vai preču transportlīdzekļiem, izņemot tos, ko darbina ar stacionāru motoru.
(b)  pasažieru vai preču transportlīdzekļiem.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts
(6)  "ražotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo kādu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu vai ir pasūtījusi šāda ražojuma konstruēšanu vai ražošanu, un šo energopatēriņu ietekmējošo ražojumu ar savu nosaukumu, vārdu vai preču zīmi laiž tirgū;
(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts
(9)  “tirgotājs” ir mazumtirgotājs vai cita persona, kas pārdod, iznomā, piedāvā pirkšanai uz nomaksu vai izstāda ražojumus klientiem;
(9)  „tirgotājs” ir mazumtirgotājs vai cita fiziska vai juridiska persona, kas pārdod, iznomā, piedāvā pirkšanai uz nomaksu vai izstāda ražojumus klientiem;
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 10.a apakšpunkts (jauns)
(10a)   „energoefektivitāte” ir attiecība starp iegūtajiem tiešajiem rezultātiem darbības rādītāju, pakalpojumu, preču vai enerģijas veidā un ieguldīto enerģiju;
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts
(11)  "energopatēriņu ietekmējošs ražojums" ir jebkura prece vai sistēma, vai pakalpojums, kas lietošanas laikā ietekmē energopatēriņu un kas tiek laists tirgū un nodots ekspluatācijā Savienībā, tostarp detaļas, kuras integrējamas energopatēriņu ietekmējošos ražojumos, kas tiek laisti tirgū un nodoti ekspluatācijā;
(11)  ”energopatēriņu ietekmējošs ražojums” (turpmāk — ražojums) ir jebkura prece vai sistēma, kas lietošanas laikā ietekmē energopatēriņu un kas tiek laista tirgū un nodota ekspluatācijā Savienībā, tostarp detaļas, kuras paredzēts integrēt energopatēriņu ietekmējošos ražojumos, kuri tiek laistas tirgū un nodoti ekspluatācijā kā atsevišķas patērētājiem domātas detaļas un kuru energoefektivitāti un ekoloģiskos rādītājus ir iespējams novērtēt neatkarīgā veidā;
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 13. apakšpunkts
(13)  "marķējums" ir grafiska diagramma, ar ko parāda energopatēriņu, izmantojot klasifikāciju ar burtiem no A līdz G septiņās dažādās krāsās no tumši zaļas līdz sarkanai;
(13)  „marķējums” ir grafiska diagramma drukātā vai elektroniskā veidā, kas ietver slēgtu skalu, kurā izmantoti tikai burti no A līdz G un katra klase atbilst būtiskiem enerģijas ietaupījumiem, septiņās dažādās krāsās no tumši zaļas līdz sarkanai, lai patērētājus informētu par ražojuma energoefektivitāti un energopatēriņu;
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 13.a apakšpunkts (jauns)
(13a)   „ražojumu grupa” ir grupa, kurā ietilpst energopatēriņu ietekmējoši ražojumi ar vienādu galveno funkcionalitāti;
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 17. apakšpunkts
(17)  "ražojuma informācijas lapa" ir standarta informācijas tabula par ražojumu;
(17)  „ražojuma informācijas lapa” ir standarta informācijas tabula par ražojumu drukātā vai elektroniskā veidā;
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 18. apakšpunkts
(18)  "skalas atjaunināšana" ir periodisks pasākums, kura mērķis ir padarīt stingrākas prasības, kas jāizpilda, lai konkrētam ražojumam varētu marķējumā norādīt attiecīgu energoklasi, un attiecībā uz esošu marķējumu tas nozīmē, ka kādas energoklases var tikt dzēstas;
(18)  „skalas atjaunināšana” ir pasākums, kura mērķis ir padarīt stingrākas prasības, kas jāizpilda, lai konkrētai ražojumu grupai varētu marķējumā norādīt attiecīgo energoklasi;
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 19. apakšpunkts
(19)  "marķējums ar atjauninātu skalu" ir konkrēta ražojuma marķējums, kura skala ir atjaunināta;
(19)  „marķējums ar atjauninātu skalu” ir konkrētas ražojumu grupas marķējums, kura skala ir atjaunināta un kuru var skaidri atšķirt no marķējumiem, ko piemēroja pirms skalas atjaunināšanas;
Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 19.a apakšpunkts (jauns)
(19a)   „vieda ierīce” ir ierīce, ko, izmantojot progresīvas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un standartizētu atsauces ontoloģiju, var aktivizēt, lai reaģētu uz ārējiem stimuliem, tādiem kā informācija par cenām, ar bezvadu tīkla vai lietotņu palīdzību nosūtīti tiešie kontroles signāli un/vai vietējie mērījumi, un lai automātiski mainītu tās energopatēriņa modeli ar nolūku panākt efektīvāku izmantošanu;
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 20. apakšpunkts
(20)  "papildu informācija" ir informācija par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma funkcionālajiem un ekoloģiskajiem raksturlielumiem, piemēram, par absolūto energopatēriņu vai ilgizturību, kuras pamatā ir dati, ko tirgus uzraudzības iestādes var izmērīt, kura ir viennozīmīga un kurai nav būtiskas negatīvas ietekmes uz marķējuma kā tāda skaidru saprotamību un iedarbīgumu klientu vidū.
(20)  „papildu informācija” ir jebkāda attiecīgajā deleģētajā aktā precizēta informācija par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma funkcionālajiem, ekoloģiskajiem un resursu izmantošanas efektivitātes rādītājiem, kuras pamatā ir dati, ko tirgus uzraudzības iestādes var izmērīt un pārbaudīt, kura ir viegli saprotama un kurai nav būtiskas negatīvas ietekmes uz marķējuma kā tāda skaidru saprotamību un iedarbīgumu klientu vidū;
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 20.a apakšpunkts (jauns)
(20a)   „ražojumu datubāze” ir datu kopums, kas attiecas uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kuri ietilpst šīs regulas un saskaņā ar to pieņemto deleģēto aktu piemērošanas jomā, un kas ir sistemātiski sakārtots un ietver publisku saskarni, kura ir organizēta kā uz patērētājiem orientēta tīmekļa vietne, kurā informācija ir elektroniski pieejama individuālā kārtā, un atbilstības saskarni, kas ir strukturēta kā elektroniska platforma, kura atbalsta valstu tirgus uzraudzības iestāžu darbības, ar skaidri definētām pieejamības un drošības prasībām.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Piegādātāji:
1.  Piegādātāji:
(a)  nodrošina, ka tirgū laistiem ražojumiem bez maksas tiek nodrošināts precīzs marķējums un ražojuma informācijas lapas saskaņā ar šo regulu un attiecīgajiem deleģētajiem aktiem;
(a)  nodrošina, ka tirgū laistiem ražojumiem bez maksas tiek nodrošināts precīzs drukāts marķējums un ražojuma informācijas lapa par katru atsevišķo vienību;
(b)  pēc tirgotāja pieprasījuma ātri un bez maksas piegādā marķējumu;
(b)  pēc tirgotāja pieprasījuma piecu darba dienu laikā bez maksas piegādā marķējumu un ražojuma informācijas lapas;
(ba)   tirgotājiem nodrošina gan pašreizējo marķējumu, gan marķējumu ar atjauninātu skalu un ražojuma informācijas lapas par laikposmu trīs mēnešus pirms attiecīgajā deleģētajā aktā norādītās dienas;
(c)  nodrošina piegādātā marķējuma un ražojuma informācijas lapu precizitāti un sagatavo pietiekamu tehnisko dokumentāciju, lai šo precizitāti būtu iespējams novērtēt;
(c)  nodrošina piegādātā marķējuma un ražojuma informācijas lapu precizitāti un sagatavo pietiekamu tehnisko dokumentāciju, lai šo precizitāti būtu iespējams novērtēt;
(d)  pirms ražojuma modeļa laišanas tirgū ražojumu datubāzē, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, ievada I pielikumā norādīto informāciju.
(d)  I pielikumā izklāstīto informāciju ievada saskaņā ar 8. pantu izveidotajā ražojumu datubāzes publiskajā saskarnē un atbilstības saskarnē:
(i)   attiecībā uz visiem jaunajiem modeļiem pirms modeļa vienības laišanas tirgū,
(ii)   attiecībā uz visiem pēc 2014. gada 1. janvāra tirgū laistajiem modeļiem, kas joprojām tiek piegādāti, — ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc tam, kad datubāze ir pilnībā gatava izmantošanai, saskaņā ar 16. pantu;
(da)   saskaņā ar 8. pantu datubāzē glabā ražojuma informācijas lapas un tehnisko dokumentāciju vismaz 10 gadus pēc pēdējās ražojuma vienības laišanas tirgū;
(db)   nodrošina marķējumu ražojumu grupām gadījumos, kad ražojums sastāv no vairākām mezglu montāžām vai sastāvdaļām, kuru energoefektivitāte ir atkarīga no šo sastāvdaļu konkrētās kombinācijas;
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a   Piegādāji neveic šādas darbības:
(a)   nelaiž tirgū ražojumus, kas konstruēti tā, ka to darbības rādītāji testēšanas apstākļos automātiski tiek mainīti, izmantojot ražojumā iemontēto aparatūru vai programmatūru, lai sasniegtu labvēlīgāku līmeni;
(b)   pēc ražojuma laišanas ekspluatācijā ar programmatūras atjaunināšanas palīdzību neievieš tādas izmaiņas, kas kaitētu attiecīgajā deleģētajā aktā noteiktajiem sākotnējā energoefektivitātes marķējuma parametriem.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
2.  Tirgotāji:
2.  Tirgotāji:
(a)  redzami izvieto marķējumu, ko deleģētā akta aptvertajam ražojumam nodrošinājis piegādātājs vai kas citādi darīts pieejams;
(a)  ja ražojums paredzēts pārdošanai, tostarp tiešsaistē, — redzamā un labi saskatāmā veidā izvieto marķējumu, kā precizēts attiecīgajā deleģētajā aktā;
(aa)   trīs nedēļu laikā pēc dienas, kas norādīta attiecīgajā deleģētajā aktā, gan veikalos, gan tiešsaistē esošo marķējumu aizstāj ar marķējumu, kuram atjaunināta skala;
(b)  ja to rīcībā nav marķējuma vai marķējuma ar atjauninātu skalu, tie:
(b)  ja to rīcībā nav marķējuma vai marķējuma ar atjauninātu skalu, pieprasa to piegādātājam;
(i)   pieprasa marķējumu vai marķējumu ar atjauninātu skalu no piegādātāja,
(ii)   izdrukā marķējumu no ražojumu datubāzes, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, ja šī funkcija konkrētajam ražojumam ir pieejama, vai or
(iii)   izdrukā marķējumu vai marķējumu ar atjauninātu skalu no piegādātāja tīmekļa vietnes, ja šī funkcija konkrētajam ražojumam ir pieejama;
(c)  dara pieejamu klientiem ražojuma informācijas lapu.
(c)  pēc pieprasījuma patērētājiem dara pieejamu ražojuma informācijas lapu, tostarp drukātā veidā.
Grozījums Nr. 35 un 86
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.  Piegādātāji un tirgotāji:
3.  Piegādātāji un tirgotāji:
(a)  ražojuma konkrēta modeļa visos reklāmas materiālos vai tehniskajos reklāmizdevumos norāda ražojuma energoefektivitātes klasi saskaņā ar attiecīgo deleģēto aktu;
(a)  ražojuma konkrētā modeļa visos reklāmas materiālos vai tehniskajos reklāmizdevumos norāda ražojuma energoefektivitātes klasi un energopatēriņu saskaņā ar attiecīgo deleģēto aktu;
(b)  sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm un nekavējoties rīkojas, lai novērstu jebkādu neatbilstību šajā regulā un tās deleģētajos aktos noteiktajām prasībām, par ko tie ir atbildīgi, vai nu pēc savas ierosmes, vai pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma;
(b)  sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm un nekavējoties rīkojas, lai novērstu jebkādu neatbilstību saskaņā ar 5. pantu;
(c)  šīs regulas aptvertajiem ražojumiem nenodrošina un neizvieto citu marķējumu, zīmes, simbolus vai uzrakstus, kas neatbilst šīs regulas prasībām un atbilstīgiem deleģētajiem aktiem, ja tas var maldināt vai mulsināt klientus par enerģijas vai attiecīgā gadījumā citu resursu patēriņu lietošanas laikā;
(c)  attiecībā uz šīs regulas aptvertajiem ražojumiem atturas sniegt vai izvietot jebkādu maldinošu, mulsinošu vai atdarinošu marķējumu, zīmes, simbolus vai uzrakstus, kas attiecas uz enerģijas vai citu resursu patēriņu lietošanas laikā;
(d)  šīs regulas neaptvertiem ražojumiem nepiegādā un neizvieto marķējumu, kas atdarina šajā regulā definēto marķējumu.
(d)  attiecībā uz šīs regulas neaptvertiem ražojumiem nepiegādā un neizvieto marķējumu, kas atdarina šajā regulā definēto marķējumu.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a   Visus 1. līdz 3. punktā izklāstītos vispārējos pienākumus attiecībā uz marķējumu vienādi piemēro pastāvošajam marķējumam, jaunajam marķējumam un marķējumam ar atjauninātu skalu.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis neaizliedz, neierobežo un neaizkavē tādu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu laišanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā to teritorijā, kas atbilst šai regulai un attiecīgajiem deleģētajiem aktiem.
1.  Dalībvalstis neaizkavē tādu ražojumu laišanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā to teritorijā, kuri atbilst šai regulai.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis veic visus pienācīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka piegādātāji un tirgotāji pilda šajā regulā un attiecīgajos deleģētajos aktos noteiktos pienākumus un prasības.
2.  Dalībvalstis veic visus pienācīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka piegādātāji un tirgotāji pilda šajā regulā noteiktos pienākumus un prasības.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
3.  Ja dalībvalstis attiecībā uz kādu šīs regulas aptvertu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu, kas norādīts deleģētajā aktā, ir paredzējušas jebkādus stimulējošus pasākumus, tad tie ir vērsti uz ražojumiem ar visaugstāko energoefektivitātes klasi, kura noteikta piemērojamā deleģētajā aktā.
3.  Ja dalībvalstis attiecībā uz kādu šīs regulas aptvertu ražojumu, kas norādīts deleģētajā aktā, ir paredzējušas jebkādus stimulējošus pasākumus, minētie stimulējošie pasākumi ir vērsti uz divām visaugstākajām energoefektivitātes klasēm, kuras noteiktas piemērojamā deleģētajā aktā.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
4.  Dalībvalstis nodrošina, ka marķējumu, tostarp marķējumu ar atjauninātu skalu, un ražojuma informācijas lapas ievieš līdztekus ar izglītojošām un popularizējošām informācijas kampaņām, kuru mērķis ir veicināt energoefektivitāti un enerģijas atbildīgāku izmantošanu klientu vidū, vajadzības gadījumā — sadarbībā ar tirgotājiem.
4.  Dalībvalstis nodrošina, ka līdztekus marķējuma ieviešanai un tā skalas atjaunināšanai notiek izglītojošas un popularizējošas informācijas kampaņas par energomarķējumu.
Komisija koordinē šīs kampaņas, atbalstot ciešu sadarbību ar piegādātājiem un tirgotājiem un paraugprakses apmaiņu.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts
5.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem un izpildes mehānismiem, ko piemēro par šīs regulas un tās deleģēto aktu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai līdz šīs regulas piemērošanas dienai un nekavējoties paziņo par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.
5.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem un izpildes mehānismiem, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sodi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši, kā arī proporcionāli neatbilstības rezultātā gūtajam ekonomiskajam labumam. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai līdz šīs regulas piemērošanas dienai un nekavējoties paziņo par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
2.  Komisija atbalsta sadarbību un apmaiņu ar informāciju par ražojumu energomarķējuma tirgus uzraudzību starp dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par tirgus uzraudzību vai kontroli uz ārējām robežām, vai starp šādām iestādēm un Komisiju.
2.  Komisija veicina un koordinē sadarbību un apmaiņu ar informāciju par energomarķējumu attiecībā uz šīs regulas piemērošanas jomā ietilpstošo ražojumu tirgus uzraudzību starp dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par tirgus uzraudzību vai Savienības tirgū ienākošo ražojumu kontroli, un starp šīm iestādēm un Komisiju, stiprinot Administratīvās sadarbības (ADCO) darba grupas ekodizaina un energomarķējuma jautājumos.
Šādu informācijas apmaiņu veic arī tad, ja testēšanas rezultāti liecina, ka ražotājs ievēro attiecīgos tiesību aktus.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a   Līdz 2018. gada 1. janvārim dalībvalstis izstrādā un īsteno tirgus uzraudzības plānu attiecībā uz šīs regulas prasību īstenošanas nodrošināšanas uzraudzību. Dalībvalstis savus tirgus uzraudzības plānus pārskata vismaz reizi trijos gados.
Līdz 2020. gada 1. janvārim un pēc tam reizi gadā dalībvalstis sagatavo ziņojumu par tirgus uzraudzību, izvērtējot šīs regulas un Direktīvas 2009/125/EK noteikumu ievērošanas tendences.
Dalībvalstis nosaka, ka Tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēmas (ICSMS) izmantošana ir obligāta visām valsts tirgus uzraudzības iestādēm.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
5. pants – 2.b punkts (jauns)
2.b   Valstu tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti atbilstoši šai regulai, veic ražojumu fizisku testēšanu, kura aptver vismaz vienu ražojumu grupu gadā.
Tirgus uzraudzības iestādes, izmantojot saskaņā ar 8. pantu izveidotās ražojumu datubāzes atbilstības saskarni, informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par plānotajām un pabeigtajām fiziskajām testēšanām.
Tās saskaņā ar 9. pantu izmanto uzticamas, precīzas un atkārtojamas mērījumu procedūras, kuru mērķis ir modelēt reālus lietošanas apstākļus un ar kurām nepieļauj tīšu vai netīšu manipulāciju ar testēšanas rezultātiem vai to pārveidošanu.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
5. pants – 2.c punkts (jauns)
2.c   Šīs regulas noteikumu neievērošanas gadījumā tirgus uzraudzības iestādes ir tiesīgas no piegādātājiem atgūt izdevumus par ražojuma fizisko testēšanu.
Komisija tieši vai, izmantojot trešo personu, var veikt neatkarīgu atbilstības pārbaudi.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
1.  Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka energopatēriņu ietekmējošs ražojums, ko aptver saskaņā ar šo regulu pieņemts deleģētais akts, rada apdraudējumu šīs regulas aptvertiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, tās veic novērtējumu saistībā ar attiecīgo energopatēriņu ietekmējošo ražojumu, aptverot visas šajā regulā un tās deleģētajos aktos noteiktās prasības. Šajā nolūkā piegādātājs pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.
1.  Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ražojums, ko aptver saskaņā ar šo regulu pieņemts deleģētais akts, rada apdraudējumu šīs regulas aptvertiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, tās nekavējoties informē Komisiju un veic novērtējumu saistībā ar attiecīgā ražojuma modeli, aptverot visas šajā regulā un deleģētajos aktos noteiktās prasības, kā arī izvērtējot, vai ir ieteicams novērtējumu attiecināt arī uz citiem ražojuma modeļiem. Piegādātājs pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
2.  Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka energopatēriņu ietekmējošais ražojums neatbilst šajā regulā un tās attiecīgajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām, tās nekavējoties pieprasa, lai attiecīgais piegādātājs proporcionāli apdraudējumam un pienācīgā termiņā, kā noteikušas iestādes, veic visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu energopatēriņu ietekmējošā ražojuma atbilstību šīm prasībām, to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Uz šajā punktā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.
2.  Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka ražojuma modelis neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tās pieprasa, lai piegādātājs nekavējoties veic visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus ražojuma modeļa atbilstības nodrošināšanai, un tās var likt izņemt ražojuma modeli no tirgus vai atsaukt jau ekspluatācijā esošās vienības pienācīgā termiņā un proporcionāli apdraudējumam, attiecinot šādus pasākumus uz ekvivalentiem modeļiem, kas pieejami tirgū. Uz šajā punktā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
3.  Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās prasījušas veikt piegādātājam.
3.  Tirgus uzraudzības iestādes ar ICSMS starpniecību informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās, ievērojot 2. punktu, prasījušas veikt piegādātājam.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts
4.  Piegādātājs nodrošina, ka tiek veikti visi pienācīgie koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kurus tas darījis pieejamus Savienības tirgū.
4.  Piegādātājs nodrošina, ka tiek veikti visi saskaņā ar 2. punktu noteiktie ierobežojošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem ražojuma modeļiem, kurus tas darījis pieejamus Savienības tirgū.
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts
5.  Ja piegādātājs 2. punktā noteiktajā termiņā neveic piemērotus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus pienācīgos provizoriskos pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka šis energopatēriņu ietekmējošais ražojums tiek darīts pieejams valsts tirgū, lai to izņemtu no tirgus vai lai to atsauktu. Par šiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.
5.  Ja piegādātājs 2. punktā noteiktajā termiņā neīsteno koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus pienācīgos provizoriskos pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka ražojuma modelis tiek darīts pieejams valsts tirgū, vai lai ražojuma modeli izņemtu vai atsauktu no tirgus. Tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par šiem pasākumiem un informāciju augšuplādē ražojumu datubāzes atbilstības saskarnē, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu.
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts
6.  Šā panta 5. punktā minētā informācija ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus, kas nepieciešami neatbilstīgā energopatēriņu ietekmējošā ražojuma identificēšanai, datus par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma izcelsmi, par iespējamās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, par veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā piegādātāja paustajiem argumentiem. Konkrētāk, tirgus uzraudzības iestādes norāda, vai neatbilstības iemesls ir energopatēriņu ietekmējošā ražojuma nesaderība ar šajā regulā izklāstītajām prasībām, kas saistītas ar sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, vai trūkumi 9. pantā minētajos saskaņotajos standartos, par kuriem pieņem, ka to ievērošana nodrošina atbilstību.
6.  Šā panta 5. punktā minētais paziņojums ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus, kas nepieciešami neatbilstīgā ražojuma identificēšanai, datus par ražojuma izcelsmi, par iespējamās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, par veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā piegādātāja paustajiem argumentiem. Konkrētāk, tirgus uzraudzības iestādes norāda, vai neatbilstības iemesls ir ražojuma modeļa nesaderība ar šajā regulā izklāstītajām prasībām, kas saistītas ar sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, vai trūkumi 9. pantā minētajos saskaņotajos standartos, par kuriem pieņem, ka to ievērošana nodrošina atbilstību. Šajā gadījumā Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts
7.  Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura procedūru uzsākusi, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un to rīcībā esošo papildu informāciju saistībā ar attiecīgā energopatēriņu ietekmējošā ražojuma neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt paziņotajiem valsts pasākumiem, informē par saviem iebildumiem.
7.  Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura procedūru uzsākusi, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un to rīcībā esošo papildu informāciju saistībā ar attiecīgā ražojuma modeļa neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt paziņotajiem valsts pasākumiem, informē par saviem iebildumiem.
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
6. pants – 8. punkts
8.  Ja 60 dienu laikā pēc 5. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktu provizorisko pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.
8.  Ja četru nedēļu laikā pēc 5. punktā minētā paziņojuma saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktu provizorisko pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
6. pants – 9. punkts
9.  Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo energopatēriņu ietekmējošo ražojumu nekavējoties tiktu veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi, piemēram, energopatēriņu ietekmējošais ražojums tiktu nekavējoties izņemts no tirgus.
9.  Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo ražojumu modeli samērīgi konkrētās valsts situācijai nekavējoties tiktu veikti paralēli ierobežojoši pasākumi, un attiecīgi informē Komisiju.
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
6. pants – 10. punkts
10.  Ja, pabeidzot 4. un 5. punktā noteikto procedūru, tiek celti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka kāds valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo piegādātāju un veic valsts pasākuma novērtējumu. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots.
10.  Ja, pabeidzot 4. un 5. punktā noteikto procedūru, tiek celti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka šāds valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo piegādātāju un veic valsts pasākuma novērtējumu; pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots un var ierosināt piemērotu alternatīvu pasākumu.
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
6. pants – 11. punkts
11.  Komisija savu lēmumu adresē visām dalībvalstīm un par to nekavējoties paziņo dalībvalstīm un piegādātājam.
11.  Komisija savu lēmumu adresē visām dalībvalstīm un par to nekavējoties paziņo dalībvalstīm un attiecīgajam piegādātājam.
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
6. pants – 12. punkts
12.  Ja valsts pasākums tiek atzīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgā energopatēriņu ietekmējošā ražojuma izņemšanu no sava tirgus, un par to informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts atsauc šo pasākumu.
12.  Ja valsts pasākums tiek atzīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgā ražojuma modeļa izņemšanu no savas valsts tirgus, un par to informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts atsauc šo pasākumu.
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
6. pants – 13. punkts
13.  Ja valsts pasākumu atzīst par pamatotu un energopatēriņu ietekmējošā ražojuma neatbilstība ir saistīta uz 6. punktā minētajiem trūkumiem saskaņotajos standartos, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.
13.  Ja valsts pasākumu atzīst par pamatotu un ražojuma modeļa neatbilstība ir saistīta uz 6. punktā minētajiem trūkumiem saskaņotajos standartos, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.
Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
6. pants – 13.a punkts (jauns)
13.a   Ja tiek pierādīta ražojuma neatbilstība šajā regulā noteiktajām prasībām, patērētājiem ir tiesības šo ražojumu bez maksas atdot tirgotājam un no piegādātāja saņemt atpakaļ pilnā apmērā sākotnējo ražojuma iegādes cenu.
Piegādātāji atbilstoši piemērojamiem patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem sadarbībā ar tirgus uzraudzības iestādēm dara visu iespējamo, lai sazinātos ar minētās problēmas skartajiem pircējiem.
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts un 1. punkts
Marķējums un skalas atjaunināšana
Marķējuma ieviešanas un skalas atjaunināšanas procedūra
1.  Komisija ar deleģētiem tiesību aktiem, ko pieņem saskaņā ar 12. un 13. pantu, var ieviest marķējumu vai atjaunināt esošā marķējuma skalu.
1.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai papildinātu šo regulu, ieviešot marķējumu vai atjauninot skalas.
Marķējumu, kas ieviests ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar Direktīvas 2010/30/ES 10. pantu pirms 2017. gada 1. janvāra uzskata par marķējumu šīs regulas nozīmē.
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
2.  Ja konkrētajā ražojumu grupā vairs nav neviena D, E, F vai G energoklases modeļa, ko atļauts laist tirgū, un tam par iemeslu ir īstenošanas pasākums, kurš pieņemts saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, attiecīgo klasi vai klases marķējumā vairs neiekļauj.
2.  Lai nodrošinātu vienotu A līdz G skalu, Komisija ievieš atjauninātu marķējuma skalu esošām ražojumu grupām, kā minēts 1. punktā, 5 gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ievērojot 4. punktā minētās prasības.
Ražojumu grupas, uz kurām attiecas Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/20131a un 812/20131b, pārskata 6 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā nolūkā atjaunināt skalu.
Attiecībā uz ražojumu grupām, uz kurām attiecas Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f un 874/20121g, ja priekšizpēte ir pabeigta, Komisija ne vēlāk kā 21 mēnesi pēc šīs regulas stāšanās spēkā ievieš marķējumu ar atjauninātu skalu.
__________________
1a Komisijas 2013. gada 18. februāra Deleģētā Regula (ES) Nr. 811/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (OV L 239, 6.9.2013., 1. lpp.).
1b Komisijas 2013. gada 18. februāra Deleģētā regula (ES) Nr. 812/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (OV L 239, 6.9.2013., 83. lpp.).
1c Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1059/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 1. lpp.).
1d Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1060/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 17. lpp.).
1e Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1061/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 47. lpp.).
1f Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz televizoru energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 64. lpp.).
1g Komisijas 2012. gada 12. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu (OV L 258, 26.9.2012., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
3.  Komisija nodrošina, ka tad, kad marķējums tiek ieviests vai tā skala tiek atjaunināta, tiek noteiktas tādas prasības, lai neviens ražojums marķējuma ieviešanas brīdī neatbilstu A vai B klasei un lai paredzamais laiks, kad vairums modeļu tiktu klasificēti šajās klasēs, būtu vismaz 10 gadus vēlāk.
3.  Komisija nodrošina, ka turpmākas skalas atjaunināšanas jaunam marķējumam vai 2. punktā minētās marķējuma skalas atjaunināšana tiek uzsākta, tiklīdz ir izpildīti šādi nosacījumi, kas norāda uz atbilstošu tehnoloģisko progresu attiecīgajā ražojumu grupā:
(a)   25 % no Savienības tirgū pārdotajiem ražojumiem atbilst augstākajai A energoefektivitātes klasei; or
(b)   50 % no Savienības tirgū pārdotajiem ražojumiem atbilst augstākajām divām A un B energoefektivitātes klasēm;
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)
3a.   Komisija, iekļaujot attiecīgo ražojumu grupu darba plānā saskaņā ar 11. pantu, nodrošina, ka:
(a)   priekšizpēte marķējuma skalas atjaunināšanai tiek pabeigta ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc 3. punktā paredzēto nosacījumu konstatēšanas;
(b)   atjaunināšana tiek pabeigta, pārskatot un pieņemot attiecīgo deleģēto aktu saskaņā ar 13. pantu ne vēlāk kā trīs gadus pēc 3. punktā minēto nosacījumu konstatēšanas.
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts
4.  Marķējuma skalu periodiski atjaunina.
4.  Komisija nosaka prasības jaunam marķējumam vai atjauninātai skalai tā, lai paredzamais derīguma termiņš būtu vismaz 10 gadi.
Šajā nolūkā Komisija nodrošina, lai marķējuma ieviešanas vai skalas atjaunināšanas laikā prasības būtu noteiktas tā, ka marķējuma ieviešanas brīdī neviens ražojums neatbilst A energoefektivitātes klasei.
Ražojumu grupām, kurām 3.a punkta a) apakšpunktā minētā priekšizpēte norāda uz strauju tehnoloģiju progresu, marķējuma ieviešanas brīdī nevienam ražojumam nevajadzētu būt A un B energoefektivitātes klasē.
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts
5.  Kad marķējuma skala tiek atjaunināta:
5.  Ja konkrētajā ražojumu grupā vairs nav neviena F vai G energoklases modeļa, ko atļauts laist tirgū, un tam par iemeslu ir ekodizaina īstenošanas pasākums, kurš pieņemts saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, attiecīgo klasi vai klases marķējumā parāda pelēkā krāsā, kā norādīts attiecīgajā deleģētajā aktā. Standarta spektru no tumši zaļas līdz sarkanai krāsai marķējumā saglabā atlikušajām augstākajām energoefektivitātes klasēm. Izmaiņas attiecas tikai uz jaunām ražojumu vienībām, ko laiž tirgū.
(a)   piegādātāji tirgotājus nodrošina gan ar pašreizējo marķējumu, gan ar marķējumu ar atjaunināto skalu sešus mēnešus pirms b) punktā norādītās dienas;
(b)   tirgotāji esošo marķējumu uz izstādītajiem (tostarp internetā) ražojumiem nomaina ar marķējumu ar atjauninātu skalu vienas nedēļas laikā pēc dienas, kas norādīta attiecīgajā deleģētajā aktā. Tirgotāji marķējumu ar atjauninātu skalu neizstāda pirms minētās dienas.
Tirgotāji var pārdot energopatēriņu ietekmējošus ražojumus bez marķējuma vai bez atjauninātas skalas marķējuma tikai gadījumā, ja (atjauninātais) marķējums attiecīgajam ražojumam nekad nav ticis sagatavots un šī ražojuma piegādātājs vairs neveic darījumus tirgū.
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts
6.   Marķējumu, kas ieviests ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar Direktīvas 2010/30/ES 10. pantu pirms šīs regulas piemērošanas dienas, uzskata par marķējumu šīs regulas nozīmē. Piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija šos marķējumus pārskata nolūkā atjaunināt to skalu.
svītrots
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
8. pants
Ražojumu datubāze
Ražojumu datubāze
Komisija izveido un uztur ražojumu datubāzi, kurā ietilpst I pielikumā minētā informācija. I pielikuma 1. punktā uzskaitīto informāciju dara publiski pieejamu.
1.   Komisija izveido un uztur ražojumu datubāzi, kurā ir divas dažādas saskarnes — publiskā saskarne un atbilstības saskarne.
Publiskajā saskarnē iekļauj informāciju, kas norādīta I pielikuma 1. punktā, ievērojot I pielikuma 3. punktā noteiktās funkcionālās prasības.
Atbilstības saskarnē iekļauj informāciju, kas norādīta I pielikuma 2. punktā, ievērojot I pielikuma 4. punktā noteiktās funkcionālās prasības.
2.   Kad ražojumu datubāzē ievada informāciju, piegādātājiem paliek piekļuves un labošanas tiesības attiecībā uz to. Visu izmaiņu veikšanas laiks tiek reģistrēts, un tās ir skaidri redzamas tirgus uzraudzības iestādēm.
Atbilstības saskarnē iekļautos datus izmanto vienīgi nolūkiem, kas saistīti ar šīs regulas un saskaņā ar to pieņemto deleģēto aktu izpildi, un tos ir aizliegts izmantot iepriekš neparedzētiem mērķiem.
Piegādātājiem ir atļauts glabāt savos serveros tehnisko dokumentāciju saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu, testa ziņojumus vai līdzīgu atbilstības novērtējuma dokumentāciju, kā noteikts I pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā, kas saistīta ar pašu piegādātāju veiktajiem testiem, un kura pieejama tikai tirgus uzraudzības iestādēm un Komisijai.
Datubāzes izveidē ņem vērā kritērijus, kas ļauj līdz minimumam samazināt administratīvo slogu piegādātājiem un citiem datubāzes lietotājiem, lietošanas vienkāršību un izmaksu lietderību.
Ražojumu datubāze neaizstāj un negroza tirgus uzraudzības iestāžu pienākumus.
3.   Komisija, izmantojot tirgus uzraudzības iestāžu un piegādātāju atbalstu, pievērš īpašu uzmanību pārejas procesam līdz publiskās un atbilstības saskarnes pilnīgai īstenošanai.
4.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, ar kuriem papildināšana šo regulu, norādot ražojumu datubāzes izveides funkcionālos aspektus.
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
Ja ražojuma atbilstības novērtēšanā tiek piemēroti šie saskaņotie standarti, uzskata, ka ražojums atbilst attiecīgajām deleģētajā aktā noteiktajām prasībām par mērījumiem un aprēķiniem.
2.   Ja ražojuma atbilstības novērtēšanā tiek piemēroti šie saskaņotie standarti, uzskata, ka ražojuma modelis atbilst attiecīgajām deleģētajā aktā noteiktajām prasībām par mērījumiem un aprēķiniem.
2a.   Saskaņoto standartu mērķis ir pēc iespējas vairāk simulēt reālos lietošanas apstākļus, vienlaikus saglabājot standarta testa metodi, neskarot salīdzināmību ražojumu grupas ietvaros.
2b.   Mērījumu un aprēķinu metodes, kas iekļautas saskaņotajos standartos, ir ticamas, precīzas un reproducējamas un atbilst 3. panta 1.a punkta prasībām.
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts
Komisija, veikdama šajā regulā paredzētos darbus, attiecībā uz katru deleģēto aktu nodrošina dalībvalstu pārstāvju un visu ieinteresēto personu, kuru interešu lokā ir attiecīgā ražojumu grupa, piemēram, nozares (tostarp MVU un amatniecības sektora), arodbiedrību, tirgotāju, mazumtirgotāju, importētāju, vides aizsardzības grupu un patērētāju organizāciju, līdzsvarotu līdzdalību. Tālab Komisija izveido Apspriežu forumu, kurā šīs personas tiekas. Šo Apspriežu forumu var apvienot ar Direktīvas 2009/125/EK 18. pantā minēto Apspriežu forumu.
1.   Komisija, veikdama šajā regulā paredzētos darbus, saistībā ar marķējuma ieviešanu vai skalas atjaunināšanu saskaņā ar 7. pantu un datubāzes izveidi saskaņā ar 8. pantu nodrošina dalībvalstu pārstāvju, tostarp tirgus uzraudzības iestāžu, un visu ieinteresēto personu, kuru interešu lokā ir attiecīgā ražojumu grupa, piemēram, nozares (tostarp MVU un amatniecības sektora), arodbiedrību, tirgotāju, mazumtirgotāju, importētāju, vides aizsardzības grupu un patērētāju organizāciju, līdzsvarotu līdzdalību, kā arī Eiropas Parlamenta iesaistīšanu.
2.   Komisija izveido Apspriežu forumu, kurā ar šo mērķi tiekas personas, kas minētas 1. punktā. Šo Apspriežu forumu var pilnībā vai daļēji apvienot ar Direktīvas 2009/125/EK 18. pantā minēto Apspriežu forumu. Apspriežu foruma sanāksmju protokolus publicē saskaņā ar 8. pantu izveidotās datubāzes publiskajā saskarnē.
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
Ja tas ir lietderīgi, pirms deleģēto aktu pieņemšanas Komisija konkrētām ražojumu grupām paredzētā marķējuma dizainu un saturu testē patērētāju vidū, lai nodrošinātu, ka patērētāji skaidri izprot marķējumu.
3.   Ja tas ir lietderīgi, pirms šajā regulā paredzēto deleģēto aktu pieņemšanas Komisija konkrētām ražojumu grupām paredzētā marķējuma dizainu un saturu testē reprezentatīvu Savienības patērētāju grupu vidū, lai nodrošinātu, ka patērētāji skaidri izprot marķējumu.
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
Komisija, apspriedusies ar 10pantā minēto Apspriežu forumu, izstrādā darba plānu, ko dara publiski pieejamu. Darba plānā nosaka to ražojumu grupu indikatīvu sarakstu, kuras uzskata par prioritārām deleģēto aktu pieņemšanas ziņā. Darba plānā ietver arī ražojumu vai ražojumu grupu marķējuma pārskatīšanas un skalas atjaunināšanas plānus. Pēc apspriešanās ar Apspriežu forumu Komisija var periodiski izdarīt grozījumus darba plānā. Šo darba plānu var apvienot ar Direktīvas 2009/125/EK 16pantā minēto darba plānu.
1.   Komisija saskaņā ar 13pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu, pēc apspriešanās ar 10pantā minēto Apspriežu forumu, lai izstrādātu ilgtermiņa darba plānu, ko dara publiski pieejamu, tostarp izmantojot saskaņā ar 8pantu izveidotās datubāzes publisko saskarni.
2.   Komisija darba plānu organizē sadaļās, kurās iekļauj prioritātes energoefektivitātes marķējuma ieviešanai jaunās ražojumu grupās un ražojumu grupu marķējuma skalu atjaunināšanai.
Komisija nodrošina plānam nepieciešamos resursus un tā saskaņotību.
Šo darba plānu var apvienot ar Direktīvas 2009/125/EK 16. pantā minēto ekodizaina darba plānu.
Komisija, apspriedusies ar Apspriežu forumu, periodiski atjaunina darba plānu. Eiropas Parlamentu un Padomi ik gadu informē par panākto progresu un oficiāli informē par visām izmaiņām šajā sakarā.
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
1.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka sīkākas prasības par konkrētu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu grupu ("konkrētas ražojumu grupas") marķējumu saskaņā ar 13. pantu.
1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 13. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu, nosakot sīkākas prasības par konkrētu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu grupu ("konkrētas ražojumu grupas") marķējumu.
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts
2.  Deleģētajos aktos norāda ražojumu grupas, kas atbilst šādiem kritērijiem:
2.  Deleģētajos aktos norāda ražojumu grupas, kas atbilst šādiem kritērijiem:
(a)  ievērojot jaunākos pieejamos datus un ņemot vērā Savienības tirgū laistos daudzumus, ražojumu grupai ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un attiecīgā gadījumā citus resursus;
(a)  ņemot vērā faktisko izplatību Savienības tirgū, ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un attiecīgā gadījumā citus resursus;
(b)  ražojumu grupas ar līdzvērtīgu funkcionalitāti ievērojami atšķiras pēc raksturlielumiem;
(b)  ražojumu grupā modeļiem ar līdzvērtīgu funkcionalitāti ievērojami atšķiras energoefektivitātes līmeņi;
(c)  nav ievērojamas negatīvas ietekmes ražojumu grupas cenas un ar aprites ciklu saistīto izmaksu ziņā.
(c)  nav ievērojamas negatīvas ietekmes attiecībā uz pieejamību, aprites cikla izmaksām un ražojuma funkcionalitāti no lietotāja perspektīvas.
Grozījums Nr. 73 un 98
Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts
3.  Deleģētajos aktos par konkrētām ražojumu grupām jo īpaši norāda šādu informāciju:
3.  Deleģētajos aktos par konkrētām ražojumu grupām jo īpaši norāda šādu informāciju par attiecīgo ražojumu grupu:
(a)  to konkrēto ražojumu grupu definīcija, ko aptver 2. panta 11. punkta "energopatēriņu ietekmējoša ražojuma" definīcija un uz ko attiecināmi deleģētie akti;
(a)  attiecīgo energopatēriņu ietekmējošo ražojumu definīcija;
(b)  marķējuma dizains un saturs, tai skaitā energopatēriņa skala no A līdz G, kam iespēju robežās ir vienotas dizaina pazīmes pa ražojumu grupām un kas visos gadījumos ir skaidrs un salasāms;
(b)  marķējuma dizains, izmēri un saturs, kas visos gadījumos ir skaidrs un salasāms, ņemot vērā vajadzības, kādas ir cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un redzamā vietā satur šādu informāciju, ko nosaka saskaņā ar attiecīgo deleģēto aktu:
(i)   skala no A līdz G, kur parādīta atbilstošā ražojuma modeļa energoefektivitātes klase un kam iespēju robežās ir vienotas dizaina pazīmes pa ražojumu grupām;
(ii)   absolūtais energopatēriņš kWh, ko uzrāda uz gadu vai citu attiecīgu laikposmu.
(c)  vajadzības gadījumā — citu resursu izmantojums un papildu informācija par energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem; tādā gadījumā marķējumā uzsvars ir uz ražojuma energoefektivitāti;
(c)  vajadzības gadījumā — citu resursu izmantojums un papildu informācija par energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem; tādā gadījumā marķējumā uzsvars ir uz ražojuma energoefektivitāti;
(ca)  attiecīgā gadījumā atsauce uz marķējuma, kas patērētājiem ļauj identificēt ražojumus, kuriem ir savienojamības funkcijas (proti, viedās ierīces);
(d)  vietas, kur marķējumu izvieto, piemēram, vai to piestiprina ražojumam, uzdrukā uz iepakojuma, nodrošina elektroniskā formātā vai izvieto tiešsaistē;
(d)  vietas, kur marķējumu izvieto, piemēram, vai to piestiprina ražojumam, ja tas nerada bojājumu, uzdrukā uz iepakojuma, nodrošina elektroniskā formātā vai izvieto tiešsaistē;
(e)  vajadzības gadījumā — ražojumu marķēšanas elektroniskie līdzekļi;
(e)  vajadzības gadījumā — ražojumu marķēšanas elektroniskie līdzekļi;
(f)  veids, kā marķējums un tehniskā informācija jānodrošina tālpārdošanas gadījumā;
(f)  veids, kā marķējums un tehniskā informācija jānodrošina tālpārdošanas gadījumā;
(g)  tehniskās dokumentācijas un ražojuma informācijas lapas saturs un, ja vajadzīgs, formāts un citas ziņas;
(g)  nepieciešamais saturs un, ja vajadzīgs, formāts un citas ziņas par ražojuma informācijas lapu un tehnisko dokumentāciju;
(h)  norāde, ka, verificējot atbilstību prasībām, piemēro tikai deleģētajā(-os) aktā(-os) noteiktās verifikācijas pielaides;
(h)  norāde, ka, verificējot atbilstību prasībām, piemēro tikai deleģētajā(-os) aktā(-os) noteiktās verifikācijas pielaides;
(i)  piegādātāju un tirgotāju pienākumi saistībā ar ražojumu datubāzi;
(i)  piegādātāju un tirgotāju pienākumi saistībā ar ražojumu datubāzi;
(j)  specifiska norāde uz energoklasi, kas iekļaujama reklāmās un tehniskajos reklāmizdevumos, tostarp prasība, ka norādei jābūt salasāmai un redzamai;
(j)  vajadzības gadījumā specifiska norāde uz energoklasi, kas iekļaujama reklāmās un tehniskajos reklāmizdevumos, tostarp prasība, ka norādei jābūt salasāmai un redzamai;
(k)  atbilstības novērtēšanas procedūras un mērījumu un aprēķinu metodes, kas jāizmanto, nosakot, kāda informācija iekļaujama marķējuma un ražojuma informācijas lapā;
(k)  atbilstības novērtēšanas procedūras un mērījumu un aprēķinu metodes, kā noteikts 9. pantā un kas jāizmanto, nosakot, kāda informācija iekļaujama marķējuma un ražojuma informācijas lapā, tostarp energoefektivitātes indekss (EEI) vai līdzvērtīgs parametrs un A līdz G soļi, kas nosaka energoefektivitātes klases;
(l)  tas, vai lielākām ierīcēm ir jābūt ar lielāku energoefektivitāti, lai sasniegtu konkrēto energoklasi;
(l)  tas, vai lielākām ierīcēm ir jābūt ar lielāku energoefektivitāti, lai sasniegtu konkrēto energoklasi;
(m)  marķējumā ietverto papildu norāžu formāts, kuras dod klientam iespēju ar elektroniskiem līdzekļiem piekļūt sīkākai informācijai par ražojuma raksturlielumiem, kas iekļauta ražojuma informācijas lapā;
(m)  marķējumā ietverto papildu norāžu formāts, kuras dod klientam iespēju ar elektroniskiem līdzekļiem piekļūt sīkākai informācijai par ražojuma raksturlielumiem, kas iekļauta ražojuma informācijas lapā;
(n)  tas, vai un kā energoklases, ar kurām apraksta ražojuma energopatēriņu lietošanas laikā, būtu jārāda uz viedajiem energoskaitītājiem vai uz ražojuma interaktīvā displeja;
(n)  tas, vai un kā energoklases, ar kurām apraksta ražojuma energopatēriņu lietošanas laikā, būtu jārāda uz viedajiem energoskaitītājiem vai uz ražojuma interaktīvā displeja;
(o)  deleģētā akta novērtēšanas un iespējamas pārskatīšanas diena.
(o)  deleģētā akta novērtēšanas un iespējamas pārskatīšanas diena.
Kas attiecas uz pirmās daļas b) punktā minēto marķējuma saturu, klasifikācijas pakāpes no A līdz G atbilst ievērojamam enerģijas un izmaksu ietaupījumam no klienta viedokļa.
Kas attiecas uz pirmās daļas m) punktā minēto atsauču formātu, šīs atsauces var būt tīmekļa vietnes adrese, QR kods, saite uz marķējumu tiešsaistē vai jebkādi citi patērētājam derīgi līdzekļi.
Kas attiecas uz pirmās daļas m) punktā minēto atsauču formātu, šīs atsauces var būt tīmekļa vietnes adrese, dinamisks QR kods, saite uz marķējumu tiešsaistē vai jebkādi citi patērētājam derīgi līdzekļi, kas saistīti ar publisko saskarni saskaņā ar 8. pantu izveidotajā datubāzē.
Deleģētā akta aptvertā ražojuma marķējuma ieviešanai nav būtiskas negatīvas ietekmes uz ražojuma funkcionalitāti no lietotāja viedokļa.
Ražojuma informācijas lapa, kas minēta pirmās daļas g) punktā, sniedz tiešas saites uz publisko saskarni datubāzē, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, un to dara pieejamu klientiem visās Savienības oficiālajās valodās to valstu tirgos, kur attiecīgais ražojums ir darīts pieejams.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 13. pantu pieņemt deleģētos aktus par ražojumu datubāzes funkcionēšanas aspektiem, tostarp par jebkādiem piegādātāju un tirgotāju pienākumiem.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 13. pantu pieņemt deleģētos aktus šīs regulas papildināšanai, norādot ar ražojumu datubāzi saistītus funkcionēšanas aspektus, tostarp par jebkādiem piegādātāju un tirgotāju pienākumiem.
Attiecībā uz pirmās daļas g) apakšpunktā minēto informāciju, lai nodrošinātu pienācīgu konfidenciālas informācijas un tehniskās dokumentācijas aizsardzību, šajos deleģētajos aktos precizē, kāda informācija ir augšuplādējama ražojumu datubāzē un kādai informācijai jābūt pieejamai tikai pēc valstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma.
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)
3a.   Komisija uztur atjauninātu sarakstu ar visiem deleģētajiem aktiem, kas papildina šo regulu, un tiem, kas saistīti ar Ekodizaina Direktīvu 2009/125/EK, tostarp pilnas atsauces uz visiem saskaņotajiem standartiem, kuri atbilst attiecīgajām mērījumu un aprēķinu metodēm, kā noteikts 9. pantā, un dara to publiski pieejamu.
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 7. un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šās regulas piemērošanas datuma.
2.  Pilnvaras pieņemt 7. pantā, 8. panta 4. punktā, 11. panta 1. punktā un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz sešiem gadiem no 2017. gada 1. janvāra.
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms sešu gadu laikposma beigām.
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 7. un 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz šajā regulā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 7. pantā, 8. panta 4. punktā, 11. panta 1. punktā un 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)
3a.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts
5.  Saskaņā ar 7. un 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
5.  Saskaņā ar 7. pantu, 8. panta 4. punktu, 11. panta 1. punktu un 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts
Ne vēlāk kā astoņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija novērtē tās piemērošanu un nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā novērtē, cik iedarbīgi šī regula devusi klientiem iespēju izvēlēties efektīvākus ražojumus, ņemot vērā tās ietekmi uz uzņēmējdarbību.
Līdz... [seši gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija novērtē šīs regulas piemērošanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā novērtē, cik iedarbīgi šī regula un tās deleģētie akti ir devuši klientiem iespēju izvēlēties energoefektīvākus ražojumus, ņemot vērā tādus kritērijus kā tās ietekme uz uzņēmējdarbību, energopatēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisijām un tirgus uzraudzības darbībām un datubāzes izveides un uzturēšanas izmaksas.
Vērtēšanā, kuru veic saskaņā ar 1. punktu, skaidri izmanto gada ziņojumu par noteikumu izpildi un tirgus uzraudzību, ko sagatavo saskaņā ar 5. pantu.
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts
Tomēr tās 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemēro no 2019. gada 1. janvāra.
Tomēr tās 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemēro, tiklīdz sāk pilnībā darboties publiskā saskarne ražojumu datubāzei, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2018. gada 1. janvārī.
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
I pielikums – virsraksts un 1. punkts
Ražojumu datubāzē iekļaujamā informācija
Ražojumu datubāzē iekļaujamā informācija, kā arī funkcionālās prasības
1.  Publiski pieejama informācija par ražojumu:
1.  informācija, kas iekļaujama datubāzes publiskajā saskarnē:
(a)  ražotāja vai piegādātāja nosaukums vai prečzīme;
(a)  piegādātāja nosaukums vai prečzīme, adrese, kontaktinformācija un cita juridiski identificējoša informācija;
(aa)   dalībvalstu tirgus uzraudzības iestāžu kontaktinformācija;
(b)  modeļa identifikators(-i), t. sk. visu ekvivalento modeļu identifikatori;
(b)  modeļa identifikators(-i), t. sk. visu ekvivalento modeļu identifikatori;
(c)  marķējums elektroniskā formātā;
(c)  marķējums elektroniskā formātā;
(d)  uz marķējuma attēlotā klase(-es) un citi parametri;
(d)  uz marķējuma attēlotā energoefektivitātes klase(-es) un citi parametri;
(t)   ražojuma informācijas lapa elektroniskā formātā.
(e)   ražojuma informācijas lapas elektroniskā formātā parametri;
(ea)   dalībvalstu izglītošanas un informēšanas kampaņas, kā minēts 4. panta 4. punktā;
(eb)   Komisijas darba plāns, kā minēts 11. pantā;
(ec)   Apspriežu foruma protokoli;
(ed)   attiecīgo deleģēto aktu un saskaņoto standartu saraksts.
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2.  Atbilstības informācija, kas pieejama tikai dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm un Komisijai:
2.  Informācija, kas iekļaujama datubāzes atbilstības saskarnē:
(a)  piemērojamajā deleģētajā aktā norādītā tehniskā dokumentācija;
(a)  testēšanas pārskats vai līdzīga atbilstības novērtējuma dokumentācija, kas ļauj novērtēt atbilstību visām piemērojamā deleģētā akta prasībām, tostarp testēšanas metode un mērījumu sērijas;
(b)  testēšanas pārskats vai citi līdzīgi tehniski pierādījumi, kas ļauj novērtēt atbilstību visām piemērojamā deleģētā akta prasībām;
(b)  provizoriskie pasākumi, kas pieņemti tirgus uzraudzības ietvaros saistībā ar šo regulu;
(c)  piegādātāja nosaukums un adrese;
(c)  tehniskā dokumentācija, kas minēta 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā:
(ca)   dalībvalstu tirgus uzraudzības iestāžu un Komisijas koordinācijas iestāžu tieša kontaktinformācija;
(cb)   dalībvalstu un Komisijas atbilstības pārbaužu rezultāti un attiecīgā gadījumā korektīvās darbības un ierobežojošie pasākumi, ko veic tirgus uzraudzības iestādes, kā minēts 5. un 6. pantā;
(d)   piegādātāja pārstāvja kontaktinformācija.
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
I pielikums– 2.a punkts (jauns)
2a.   Funkcionālās prasības datubāzes publiskajai saskarnei:
(a)   katram ražojuma modelim ir organizēts atsevišķs ieraksts;
(b)   tā ļauj patērētājam viegli noteikt labāko energoefektivitātes klasi katrai ražojumu grupai, sniedzot iespēju salīdzināt modeļa īpašības un izvēlēties energoefektīvākos ražojumus;
(c)   tā ģenerē vienu apskatāmu un izdrukājamu datni par katra ražojuma energomarķējumu, kā arī valodu versijas pilnai ražojuma informācijas lapai, aptverot visas Savienības oficiālās valodas;
(d)   informācija ir mašīnlasāma, šķirojama un meklējama, ievērojot atklātos standartus trešo personu izmantošanai un bez maksas;
(e)   dubultas reģistrācijas automātiski novērš;
(f)   tiek izveidots un uzturēts tiešsaistes palīdzības dienests vai klientu kontaktpunkts ar skaidrām norādēm saskarnē.
Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
I pielikums– 2.b punkts (jauns)
2b.   Funkcionālās prasības datubāzes atbilstības saskarnei:
(a)   tiek nodrošināti stingri drošības pasākumi, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju;
(b)   piekļuves tiesību pamatā ir nepieciešamības zināt princips;
(c)   tiek sniegta saite uz tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēmu (ICSMS).

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 61. panta otrā punkta otro daļu (A8-0213/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika