Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0149(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0213/2016

Ingivna texter :

A8-0213/2016

Debatter :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Röstförklaringar
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Antagna texter
PDF 591kWORD 298k
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg
Energieffektivitetsmärkning ***I
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

Europaparlamentets ändringar antagna den 6 juli 2016 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Europeiska unionen är fast besluten att bygga en energiunion med en framåtblickande klimatpolitik. Energieffektivitet är ett centralt inslag i EU:s ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och är mycket viktig för att begränsa energiefterfrågan.
(1)  Europeiska unionen är fast besluten att bygga en energiunion med en framåtblickande energi- och klimatpolitik. Energieffektivitet är ett centralt inslag i EU:s ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och är mycket viktig för att begränsa energiefterfrågan och utsläppen av växthusgaser.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Energieffektivitetsmärkning ger konsumenterna möjlighet att fatta välgrundade beslut i fråga om produkters energianvändning och främjar därmed innovation.
(2)  Energieffektivitetsmärkning ger konsumenterna möjlighet att fatta välgrundade beslut i fråga om effektiva och hållbara energirelaterade produkter och bidrar därmed i hög grad till energisparande och lägre elräkningar samtidigt som det främjar innovation och produktion av energieffektivare produkter.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Direktiv 2010/30/EU bör ersättas med en förordning som har samma tillämpningsområde, men som ändrar och förbättrar vissa av direktivets bestämmelser för att förtydliga och uppdatera innehållet. En förordning är det lämpliga rättsliga instrumentet, eftersom en förordning föreskriver tydliga och detaljerade regler som inte lämnar utrymme för varierande införlivande av medlemsstaterna och som därigenom säkerställer en högre grad av harmonisering i hela unionen. Ett harmoniserat regelverk på EU-nivå i stället för på medlemsstatsnivå medför lägre kostnader för tillverkarna och säkerställer lika villkor. En harmonisering i hela unionen säkerställer den fria rörligheten för varor på den inre marknaden.
(4)  Direktiv 2010/30/EU bör ersättas med en förordning som har samma tillämpningsområde, men som ändrar och förbättrar vissa av direktivets bestämmelser för att förtydliga och uppdatera innehållet med beaktande av de snabba tekniska framstegen med produkters energieffektivitet under de senaste åren. En förordning är det lämpliga rättsliga instrumentet, eftersom en förordning föreskriver tydliga och detaljerade regler som inte lämnar utrymme för varierande införlivande av medlemsstaterna och som därigenom säkerställer en högre grad av harmonisering i hela unionen. Ett harmoniserat regelverk på EU-nivå i stället för på medlemsstatsnivå medför lägre kostnader för tillverkarna längsmed hela värdekedjan och säkerställer lika villkor. En harmonisering i hela unionen säkerställer den fria rörligheten för varor på den inre marknaden.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)   Begagnade produkter bör undantas från denna förordning, vilket inkluderar alla de produkter som tagits i bruk tidigare, innan de görs tillgängliga på marknaden en andra eller ytterligare gång.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)
(4b)   Eftersom energianvändningen för transportmedel för personer eller varor direkt eller indirekt regleras genom annan unionslagstiftning och unionspolitik bör dessa fortsätta att vara undantagna från denna förordnings tillämpningsområde. Detta undantag inkluderar transportmedel vars motor förblir på samma plats under drift, såsom hissar, rulltrappor och transportband.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  En förbättring av energirelaterade produkters effektivitet genom väl underbyggda beslut från konsumenternas sida gagnar EU:s ekonomi överlag, stimulerar innovation och bidrar till att unionens energieffektivitetsmål för 2020 och 2030 uppnås. Konsumenterna kommer dessutom att kunna spara pengar.
(7)  En förbättring av energirelaterade produkters effektivitet genom väl underbyggda beslut från konsumenternas sida och ökad samhällelig medvetenhet gagnar EU:s ekonomi överlag, och minskar både energiefterfrågan och energiräkningarna. Det bidrar också till energitrygghet, ger ett incitament till forskning, innovation och investeringar i energieffektivitet, och en konkurrensfördel till de industrier som utvecklar och framställer de mest energieffektiva produkterna. Det kommer även att bidra till att unionens energieffektivitetsmål för 2020 och 2030 uppnås, liksom också unionens miljö- och klimatmål.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)   Europeiska rådet ställde i sina slutsatser av den 23 och 24 oktober 2014 upp ett vägledande mål på EU-nivå på minst 27 % för att förbättra energieffektiviteten under 2030 i förhållande till prognoserna för den framtida energianvändningen. Detta mål kommer att ses över senast 2020, med siktet inställt på ett mål på unionsnivå på 30 %. I slutsatserna fastställdes också ett bindande EU-mål om en intern minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % senast 2030 jämfört med år 1990, inklusive en minskning med 30 % av utsläppen i sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.
utgår
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Om korrekt, relevant och jämförbar information ges om energirelaterade produkters specifika energianvändning blir det enklare för kunden att välja produkter som förbrukar mindre energi och andra väsentliga resurser när de används. En standardiserad obligatorisk etikett är ett effektivt sätt att förse potentiella kunder med jämförbar information om energirelaterade produkters energianvändning. Detta bör kompletteras med ett produktinformationsblad. Etiketten bör vara lätt igenkännlig, enkel och koncis. För detta ändamål bör etikettens nuvarande färgskala från mörkgrönt till rött behållas som underlag för den information som ges till kunderna om produkters energieffektivitet. Klassificeringen med bokstäver från A till G har visat sig vara mest effektiv för kunderna. Om produkter på grund av ekodesignkraven enligt direktiv 2009/125/EG inte längre kan omfattas av klasserna ”F” eller ”G” bör dessa klasser inte anges på etiketten. I undantagsfall bör detta även gälla klasserna ”D” och ”E”, även om denna situation sannolikt inte kommer att uppstå eftersom etiketten skulle genomgå en skalrevidering när merparten av produktmodellerna hamnar i de två översta klasserna.
(9)  Om korrekt, relevant, verifierbar och jämförbar information ges om energirelaterade produkters specifika energianvändning blir det enklare för kunden att välja produkter som förbrukar mindre energi och andra väsentliga resurser när de används, för att en viss prestanda ska uppnås och livscykelkostnaderna således sjunka. En standardiserad obligatorisk etikett är ett effektivt sätt att förse potentiella kunder med jämförbar information om energirelaterade produkters energieffektivitet och absoluta energianvändning. Detta bör kompletteras med ett produktinformationsblad, även kallat informationsblad eller produktblad i de delegerade akter som antagits i enlighet med direktiv 2010/30/EU, som kan göras tillgängligt i elektronisk form. Etiketten bör vara koncis, baseras på en korrekt mät- och beräkningsmetod, samt vara lätt igenkännlig och begriplig. För detta ändamål bör den vedertagna färguppsättningen från mörkgrönt till rött behållas som underlag för den information som ges till kunderna om produkters energieffektivitet. Den kända klassificeringen med bokstäver från A till G har visat sig vara mest effektiv för kunderna. En enhetlig tillämpning av den inom olika produktgrupper bör öka transparensen och förståelsen bland kunderna. Om produkter på grund av ekodesignkraven enligt direktiv 2009/125/EG1a inte längre kan omfattas av klasserna ”F” eller ”G” bör dessa klasser trots detta anges på etiketten i mörkgrått, för att det ska finnas kvar en enhetlig skala från A till G för alla befintliga produktgrupper. I detta sammanhang bör färgskalan från mörkgrönt till rött på etiketten behållas för de återstående övre klasserna och bör gälla endast för nya produktenheter som släpps ut på marknaden.
_______________
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Genom utvecklingen inom den digitala tekniken kan etiketter även tillhandahållas och visas elektroniskt, t.ex. på internet, men även på elektroniska bildskärmar i butiker. För att dra nytta av dessa framsteg bör denna förordning tillåta användning av elektroniska etiketter som ersätter eller kompletterar den fysiska energimärkningen. Om det inte är möjligt att visa energimärkningen, t.ex. vid vissa former av distansförsäljning, i annonser och tekniskt reklammaterial bör potentiella kunder informeras åtminstone om produktens energiklass.
(10)  Genom utvecklingen inom den digitala tekniken kan etiketter även tillhandahållas och visas elektroniskt, t.ex. på internet, men även på elektroniska bildskärmar i butiker. För att dra nytta av dessa framsteg bör denna förordning tillåta användning av elektroniska etiketter som komplement till den tryckta energimärkningen. Detta påverkar inte leverantörens skyldighet att till varje enhet bifoga en tryckt etikett för återförsäljaren. Om det inte är möjligt att visa energimärkningen bör potentiella kunder informeras åtminstone om både produktmodellens energiklass och energianvändning. I de delegerade akterna för specifika produktgrupper skulle man också kunna ha alternativa bestämmelser om hur energimärkningen ska visas om det är frågan om produkter med liten storlek och om stora mängder av identiska produkter förevisas samtidigt.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Tillverkarna reagerar på energimärkningen genom att ta fram allt effektivare produkter. Denna tekniska utveckling leder till produkter som främst hamnar i de högsta klasserna av energimärkningen. Ytterligare produktdifferentiering kan vara nödvändig för att kunderna ska kunna göra en riktig jämförelse, vilket kräver att etiketterna genomgår en skalrevidering. Det kan vara lämpligt att en sådan skalrevidering görs ungefär vart tionde år, med hänsyn till behovet av att undvika alltför omfattande bördor för tillverkarna. Denna förordning bör därför fastställa närmare bestämmelser för en skalrevidering för att skapa högsta möjliga säkerhet angående rättsläget för leverantörer och återförsäljare. En etikett med reviderad skala bör ha tomma toppklasser för att uppmuntra tekniska framsteg och göra det möjligt att ta fram och sprida allt effektivare produkter. När en etikett genomgår en skalrevidering bör alla energietiketter bytas ut på kort tid för att undvika osäkerhet bland kunderna.
(11)  Tillverkarna reagerar på energimärkningen genom att ta fram allt effektivare produkter och släppa ut dem på marknaden. Jämsides med detta slutar de tillverka mindre effektiva produkter, eftersom unionslagstiftningen om ekodesign stimulerar dem till detta. Denna tekniska utveckling leder till produktmodeller som främst hamnar i de högsta klasserna av energimärkningen. Ytterligare produktdifferentiering kan vara nödvändig för att kunderna ska kunna göra en riktig jämförelse, vilket kräver att etiketterna genomgår en skalrevidering. Det kan vara önskvärt att en sådan skalrevidering görs ungefär vart tionde år, med hänsyn till behovet av att undvika alltför omfattande bördor för tillverkarna och återförsäljarna, särskilt med hänsyn till småföretagen. Med ett sådant upplägg bör man undvika onödig eller ineffektiv skalrevidering som skulle bli till skada för både tillverkare och konsumenter. Denna förordning bör därför fastställa närmare bestämmelser för en skalrevidering, för att skapa högsta möjliga säkerhet angående rättsläget för leverantörer och återförsäljare. Innan en skalrevidering görs bör kommissionen genomföra en noggrann förberedande utredning. Beroende på produktgruppen, och baserat på en grundlig bedömning av dess potential, bör en etikett med reviderad skala ha fritt utrymme i övre ändan av skalan för att uppmuntra tekniska framsteg och göra det möjligt att ta fram och sprida allt effektivare produktmodeller. När en etikett genomgår en skalrevidering bör alla energietiketter bytas ut på kort och genomförbar tid för att undvika osäkerhet bland kunderna, och etiketterna med reviderad skala bör utformas så, att de lätt går att skilja från de gamla etiketterna, varvid det samtidigt bör genomföras lämpliga konsumentupplysningskampanjer som klart antyder att en ny version har införts så att klassificeringen av apparater förbättrats.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)   Den nuvarande utvecklingen av de etiketter som införts genom delegerade akter som antagits i enlighet med direktiv 2010/30/EU påkallar en inledande skalrevidering av befintliga etiketter, för att vi säkert ska få en enhetlig skala från A till G och etiketterna anpassas till kraven i denna förordning.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  För att kunder ska ha fortsatt förtroende för energimärkningen bör användning av andra etiketter som liknar energimärkningen inte tillåtas för energirelaterade produkter. Andra etiketter, märken, symboler eller påskrifter som kan vilseleda kunder eller göra dem osäkra vad gäller energianvändningen bör inte heller vara tillåtna.
(14)  För att kunder ska ha fortsatt förtroende för energimärkningen bör användning av andra etiketter som liknar energimärkningen inte tillåtas för energirelaterade produkter. Andra eventuella etiketter, märken, symboler eller påskrifter som inte skiljer sig tydligt från energieffektivitetsmärkningen och som skulle kunna vilseleda kunder eller göra dem osäkra vad gäller energianvändningen eller andra egenskaper som omfattas av den relevanta delegerade akten bör inte heller vara tillåtna.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  För att skapa ett tydligt rättsläge är det nödvändigt att klargöra att de regler om marknadskontroll i unionen och om kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200821 ska tillämpas på energirelaterade produkter. Med beaktande av principen om fri rörlighet för varor är det av avgörande betydelse att medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter samarbetar effektivt med varandra. Sådant samarbete om energimärkning bör stärkas genom stöd från kommissionen.
(15)  För att skapa ett tydligt rättsläge är det nödvändigt att klargöra att de regler om marknadskontroll i unionen och om kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200821 ska tillämpas på energirelaterade produkter. Med beaktande av principen om fri rörlighet för varor är det av avgörande betydelse att medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter samarbetar effektivt med varandra genom fortlöpande informationsutbyte, i synnerhet om resultaten av bedömningar av produkters överensstämmelse och konsekvenserna av dessa bedömningar. Vidare bör medlemsstaternas tullmyndigheter delta i informationsutbytet om energirelaterade produkter som från tredjeländer importerats till unionen. Grupper för administrativt samarbete (Adco) om ekodesign och energimärkning bör stärkas och förbättras av kommissionen, som en ram för marknadskontrollmyndigheternas samarbete.
__________________
__________________
21 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.
21 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)   För att marknadskontroll och rättvis konkurrens ska fungera mer effektivt på unionens marknad och de knappa resurserna användas så effektivt som möjligt bör de nationella marknadskontrollmyndigheterna också övervaka efterlevnaden med hjälp av fysisk produkttestning och informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS) för att utbyta information om planerad och slutförd produkttestning, för att tillgängliggöra testprotokoll och för att dela med sig av sina testresultat, så att dubbel testning kan undvikas och vägen beredas för regionala kompetenscentrum för fysisk testning. Resultat bör delges även när inga regelbrott framgått vid testning.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  För att underlätta kontrollen av efterlevnad och för att lämna uppdaterade uppgifter om marknaden för regleringsprocessen vid revideringar av produktspecifika etiketter och informationsblad bör leverantörer lämna uppgifterna om sina produkters överensstämmelse elektroniskt i en databas som upprättas av kommissionen. Uppgifterna bör göras allmänt tillgängliga för att ge information till kunder och erbjuda alternativ för återförsäljare att få etiketterna. Marknadskontrollmyndigheterna bör ha tillgång till uppgifterna i databasen.
(16)  Utan att det påverkar medlemsstaternas marknadskontrollskyldigheter och för att inrätta ett användbart redskap för konsumenterna, samt för att underlätta kontrollen av efterlevnad och för att lämna uppdaterade uppgifter om marknaden för regleringsprocessen vid revideringar av produktspecifika etiketter och informationsblad bör leverantörer lämna de efterfrågade uppgifterna om produkters i lag föreskrivna överensstämmelse elektroniskt i en databas som upprättas och underhålls av kommissionen. Den del av uppgifterna som riktar sig till konsumenterna bör göras allmänt tillgänglig på produktdatabasens offentliga gränssnitt. Dessa uppgifter bör tillgängliggöras som öppna data för att de som utvecklar applikationer och andra jämförelseverktyg ska kunna använda dem. Med hjälp av en dynamisk quick response-kod (QR) eller andra användarorienterade verktyg som anges på den tryckta etiketten bör okomplicerad, direkt åtkomst till produktdatabasens offentliga gränssnitt underlättas. Leverantörerna bör via produktdatabasens efterlevnadsgränssnitt tillgängliggöra ytterligare information för både marknadskontrollmyndigheter och kommissionen. Rigorösa regler för uppgiftsskydd bör gälla för databasen. Om den tekniska informationen är känslig bör marknadskontrollmyndigheterna fortfarande kunna få tillgång till den, vid behov i enlighet med leverantörernas skyldighet att samarbeta.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)   Kommissionen bör upprätta och underhålla en onlineportal som ger marknadskontrollmyndigheter tillgång till detaljerad produktinformation på leverantörers servrar.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Energianvändning och annan information om de produkter som omfattas av produktspecifika krav enligt denna förordning bör mätas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder. För att den inre marknaden ska kunna fungera är det viktigt att det finns standarder som harmoniserats på unionsnivå. Om det inte finns offentliggjorda standarder vid tidpunkten för tillämpningen av produktspecifika krav bör kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra tillfälliga mät- och beräkningsmetoder för dessa produktspecifika krav. Så snart en hänvisning till en sådan standard har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning bör efterlevnaden av denna ge presumtion om överensstämmelse med mätmetoderna för de produktspecifika krav som antagits på grundval av denna förordning.
(19)  Absolut energianvändning och annan information om miljö och prestanda när det gäller de produkter som omfattas av produktspecifika krav enligt denna förordning bör mätas i enlighet med harmoniserade standarder och metoder, samt med hjälp av tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder. De metoder och den testmiljö som används, både av leverantörer och marknadskontrollmyndigheter, bör påminna så mycket som möjligt om de faktiska omständigheter under vilka en genomsnittskonsument använder en given produkt, och vara gedigna, för att avsiktligt och oavsiktligt kringgående ska undvikas. Energieffektivitetsklassen bör inte uteslutande bygga på den energieffektivaste inställningen eller ett ekoläge, om det är osannolikt att detta återspeglar genomsnittskonsumentens beteende. Toleransvärden eller alternativa provparametrar bör upprättas på ett sådant sätt att de inte leder till betydande variationer i effektivitetsvinster som kan ändra en produkts energieffektivitetsklass. Tillåtna avvikelser mellan testade och angivna resultat bör begränsas till statistiska marginaler för osäkerhet vid mätning. Om det inte finns offentliggjorda standarder vid tidpunkten för tillämpningen av produktspecifika krav bör kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra tillfälliga mät- och beräkningsmetoder för dessa produktspecifika krav. Så snart en hänvisning till en sådan standard har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning bör efterlevnaden av denna ge presumtion om överensstämmelse med mätmetoderna för de produktspecifika krav som antagits på grundval av denna förordning.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Kommissionen bör tillhandahålla en arbetsplan för revideringen av etiketter till vissa produkter, bland annat med en vägledande förteckning över fler energirelaterade produkter för vilka en energimärkning kan införas. En teknisk, miljömässig och ekonomisk analys av de berörda produktgrupperna bör ligga till grund för genomförandet av arbetsplanen. Denna analys bör även ta upp kompletterande information samt möjligheterna och kostnaderna för att informera konsumenterna om en energirelaterad produkts prestanda, såsom produktens absoluta energianvändning, hållbarhet eller miljöprestanda, i överensstämmelse med målet att främja ett kretsloppssamhälle. Denna kompletterande information bör göra etiketten mer lättolkad och verkningsfull för konsumenterna och bör inte påverka dem på något negativt sätt.
(20)  Baserat på denna förordnings tillämpningsområde bör kommissionen tillhandahålla en långsiktig arbetsplan för revideringen av etiketter till vissa produkter, bland annat med en vägledande förteckning över fler energirelaterade produkter för vilka en energimärkning kan införas, och regelbundet uppdatera denna plan. Kommissionen bör årligen underrätta Europaparlamentet och rådet om hur det går med arbetsplanen.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)
(20a)   En teknisk, miljömässig och ekonomisk analys av de berörda produktgrupperna bör ligga till grund för genomförandet av arbetsplanen. Denna analys bör även behandla kompletterande information samt möjligheterna och kostnaderna för att korrekt informera konsumenterna om en energirelaterad produkts prestanda, såsom livscykelkostnader, möjligheter att reparera produkten, konnektivitet, innehåll av återvunnet material, slitstyrka och miljöprestanda eller kombinerade energieffektivitets- och prestandaindex, i överensstämmelse med målet att främja ett kretsloppssamhälle. Denna kompletterande information bör göra etiketten mer lättolkad och verkningsfull för konsumenterna och bör inte påverka dem på något negativt sätt.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkterna 1 och 2
1.  I denna förordning fastställs en ram för angivande, genom märkning och standardiserad produktinformation, av energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser när de används samt kompletterande uppgifter om energirelaterade produkter för att ge kunder möjlighet att välja effektivare produkter.
1.  I denna förordning fastställs en ram som gäller för energirelaterade produkter, så att de får en etikett med uppgifter om energieffektivitet, absolut användning av energi och andra egenskaper med anknytning till miljö och prestanda, Förordningen ger kunder möjlighet att välja effektivare produkter för att minska sin energianvändning.
2.  Denna förordning ska inte tillämpas på
2.  Denna förordning ska inte tillämpas på
(a)  begagnade produkter,
(a)  begagnade produkter,
(b)  transportmedel för personer eller varor, med undantag för de som drivs med en stationär motor.
(b)  transportmedel för personer eller varor.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6
(6)  tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar en energirelaterad produkt eller som låter konstruera eller tillverka en sådan produkt och saluför den energirelaterade produkten, i eget namn eller under eget varumärke,
(6)  (Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9
(9)  återförsäljare: detaljist eller annan person som säljer, hyr ut, erbjuder för avbetalning eller ställer ut produkter som är avsedda för kunder,
(9)  återförsäljare: detaljist eller annan fysisk eller juridisk person som säljer, hyr ut, erbjuder för avbetalning eller ställer ut produkter som är avsedda för kunder,
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)
(10a)   energieffektivitet: förhållandet mellan å ena sidan resulterande prestanda, tjänster, varor eller energi och å andra sidan insatsen av energi,
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11
(11)  energirelaterad produkt: vara eller system som påverkar energianvändningen när den används och som släpps ut på marknaden och tas i bruk i unionen, inklusive delar som ska ingå i energirelaterade produkter som släpps ut på marknaden och tas i bruk,
(11)  energirelaterad produkt (nedan kallad produkt): vara eller system som påverkar energianvändningen när den används och som släpps ut på marknaden och tas i bruk i unionen, inklusive delar avsedda att ingå i energirelaterade produkter som släpps ut på marknaden och tas i bruk som enskilda delar för kunder och vilkas energi- och miljöprestanda kan bedömas separat,
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13
(13)  etikett: grafisk framställning inklusive en klassificering med bokstäver från A till G i sju olika färger från mörkgrön till röd för att visa energianvändning,
(13)  etikett: tryckt eller elektronisk grafisk framställning inklusive en sluten skala med bokstäver endast från A till G, där varje klass motsvarar betydande energibesparingar, i sju olika färger från mörkgrön till röd för att upplysa konsumenter om energieffektivitet och energianvändning,
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13a (nytt)
(13a)   produktgrupp: en grupp av energirelaterade produkter som har samma grundläggande funktion,
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 17
(17)  produktinformationsblad: standardiserad uppställning av information om en produkt,
(17)  produktinformationsblad: standardiserad uppställning av information om en produkt i tryckt eller elektronisk form,
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18
(18)  skalrevidering: återkommande förfarande för en uppstramning av de krav som ställs för att en viss produkt ska uppnå energieffektivitetsklassen på en etikett, vilket för befintliga etiketter kan innebära att vissa energiklasser utgår,
(18)  skalrevidering: förfarande för en uppstramning av de krav som ställs för att en viss produktgrupp ska uppnå energieffektivitetsklassen på en etikett,
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 19
(19)  etikett med reviderad skala: etikett för en viss produkt som har genomgått skalrevidering,
(19)  etikett med reviderad skala: etikett för en viss produktgrupp som har genomgått skalrevidering och klart kan skiljas från de etiketter som användes före skalrevideringen,
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 19a (nytt)
(19a)   smart apparat: en apparat som med hjälp av avancerad informations- och kommunikationsteknik och en standardiserad referensontologi kan aktiveras och fås att reagera på extern stimulans såsom prisinformation, direkta kontrollsignaler som skickats trådlöst eller via apar, och/eller lokala mätningar, och som automatiskt kan ändra sitt energikonsumtionsmönster för effektivare användning.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 20
(20)  kompletterande information: information om en energirelaterad produkts funktionella prestanda och miljöprestanda, såsom produktens absoluta energianvändning eller hållbarhet, som bygger på uppgifter som är mätbara för marknadskontrollmyndigheterna, är entydig och inte har några betydande negativa effekter på etikettens begriplighet och verkan för kunderna.
(20)  kompletterande information: all information som specificeras av den relevanta delegerade akten och handlar om en energirelaterad produkts funktionella prestanda, miljöprestanda och resurseffektivitetsprestanda samt bygger på uppgifter som är mätbara och verifierbara för marknadskontrollmyndigheterna, är lättfattlig och inte har några betydande negativa effekter på etikettens verkan för kunderna.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 20a (nytt)
(20a)   produktdatabas: en samling data om de energirelaterade produkter som omfattas av denna förordning och de delegerade akter som antagits i enlighet med den, varvid databasen ordnats systematiskt och består, dels av ett offentligt gränssnitt som lagts upp i form av en konsumentorienterad webbplats, där informationen finns individuellt tillgänglig via elektroniska medel, dels av ett efterlevnadsgränssnitt, som lagts upp i form av en elektronisk plattform som stöder nationella marknadskontrollmyndigheters arbete, med klart angivna krav när det gäller åtkomst och säkerhet,
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Leverantörer ska uppfylla följande krav:
1.  Leverantörer ska
(a)  De ska se till att produkter som släpps ut på marknaden kostnadsfritt förses med korrekta etiketter och produktinformationsblad i enlighet med denna förordning och relevanta delegerade akter.
(a)  se till att produkter som släpps ut på marknaden kostnadsfritt förses med korrekta tryckta etiketter, med produktinformationsblad för varje individuell enhet,
(b)  De ska tillhandahålla etiketter utan dröjsmål och kostnadsfritt på begäran från återförsäljare.
(b)  kostnadsfritt tillhandahålla etiketter och produktinformationsblad, inom fem arbetsdagar, på begäran från återförsäljare,
(ba)   tillhandahålla både de vid den tidpunkten aktuella etiketterna och etiketterna med reviderad skala, samt produktinformationsbladen, till återförsäljarna för en period av tre månader före den dag som anges i den relevanta delegerade akten,
(c)  De ska se till att de etiketter och produktinformationsblad som de tillhandahåller är korrekta och upprätta teknisk dokumentation i den utsträckning som behövs för att kunna bedöma om dessa är korrekta.
(c)  se till att etiketter och produktinformationsblad är korrekta och upprätta teknisk dokumentation i den utsträckning som behövs för att kunna bedöma om dessa är korrekta,
(d)  De ska, innan de släpper ut en produktmodell på marknaden, registrera de uppgifter som anges i bilaga I i den databas som upprättats i enlighet med artikel 8.
(d)  registrera de uppgifter som anges i bilaga I i det offentliga gränssnittet och efterlevnadsgränssnittet av den databas som upprättats i enlighet med artikel 8,
i)   vilket för alla nya modeller ska göras innan en enhet av den modellen släpps ut på marknaden, och
ii)   vilket för alla modeller som släppts ut på marknaden efter den 1 januari 2014 och fortfarande levereras, ska göras senast 18 månader efter att databasen blivit fullt driftsklar, i enlighet med artikel 16,
(da)   i enlighet med artikel 8 i databasen lagra produktinformationsblad och all teknisk dokumentation för en period på minst 10 år efter att den sista produktenheten släpps ut på marknaden,
(db)   tillhandahålla etiketter för produktgrupper där produkten består av flera underenheter eller komponenter och där energieffektiviteten är beroende av kombinationen av dessa komponenter.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)
1a.   Leverantörer får inte:
(a)   släppa ut produkter på marknaden som, med hjälp av antingen hårdvara eller programvara som byggts in i produkten, utformats så, att en modells prestanda automatiskt ändras i provningsförhållanden i syfte att nå en mer gynnsam nivå,
(b)   när en gång en produkt tagits i bruk, införa sådana förändringar med hjälp av uppdaterad programvara som blir till skada för parametrarna i den ursprungliga energieffektivitetsmärkningen, i den form den fastställts i den relevanta delegerade akten.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Återförsäljare ska uppfylla följande krav:
2.  Återförsäljare ska
(a)  på ett synligt sätt anbringa den etikett som tillhandahålls av leverantören eller på annat sätt för en produkt som omfattas av en delegerad akt.
(a)  när produkten är till salu, också vid försäljning på internet, på ett synligt och väl framträdande sätt anbringa etiketten, såsom det fastställs i den relevanta delegerade akten,
(aa)   inom tre veckor från och med den dag som anges i den relevanta delegerade akten, både på försäljningsställen och på internet, ersätta befintliga etiketter med etiketter med reviderad skala,
(b)  De ska, om de inte har någon etikett eller etikett med reviderad skala
(b)  om de inte har någon etikett eller etikett med reviderad skala, be att få etiketten av leverantören,
i)   be att få etiketten eller en etikett med reviderad skala av leverantören,
ii)   skriva ut etiketten från den produktdatabas som upprättats i enlighet med artikel 8, om denna funktion är tillgänglig för produkten, eller
iii)   skriva ut etiketten eller en etikett med reviderad skala från leverantörens webbplats, om denna funktion är tillgänglig för produkten.
(c)  De ska tillhandahålla produktinformationsbladet till kunderna.
(c)  på begäran tillhandahålla produktinformationsbladet till kunderna, också i tryckt form.
Ändring 35 och 86
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  Leverantörer och återförsäljare ska uppfylla följande krav:
3.  Leverantörer och återförsäljare ska
(a)  De ska ange produktens energieffektivitetsklass i visuella annonser och allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell av produkter i enlighet med den relevanta delegerade akten.
(a)  ange produktens energieffektivitetsklass i alla visuella annonser och allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell av produkter i enlighet med den relevanta delegerade akten,
(b)  De ska samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna och omedelbart vidta åtgärder för att åtgärda fall av bristande efterlevnad av kraven i denna förordning och dess delegerade akter som omfattas av deras ansvarsområde, på eget initiativ eller på begäran av marknadskontrollmyndigheterna.
(b)  samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna och omedelbart vidta åtgärder för att åtgärda fall av bristande efterlevnad, i enlighet med artikel 5,
(c)  De får inte, för produkter som omfattas av denna förordning, tillhandahålla eller anbringa andra etiketter, märken, symboler eller påskrifter som inte uppfyller kraven i denna förordning eller de relevanta delegerade akterna, om detta kan leda till missförstånd eller förväxling hos kunderna beträffande användningen av energi eller andra resurser under användning.
(c)  för produkter som omfattas av denna förordning, avstå från att tillhandahålla eller anbringa eventuellt missvisande, förvirrande eller efterhärmande etiketter, märken, symboler eller påskrifter beträffande användningen av energi eller andra resurser under användning,
(d)  De får inte, för produkter som inte omfattas av denna förordning, tillhandahålla eller anbringa etiketter som efterliknar etiketten enligt definitionen i denna förordning.
(d)  för produkter som inte omfattas av denna förordning, avstå från att tillhandahålla eller anbringa etiketter som efterliknar etiketten enligt definitionen i denna förordning.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
3a.   Samtliga allmänna skyldigheter som fastställs i punkterna 1–3 ska i lika måtto gälla för befintliga etiketter, nya etiketter eller etiketter med reviderad skala.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller förhindra utsläppandet på marknaden eller ibruktagandet, inom sina territorier, av energirelaterade produkter som är förenliga med denna förordning och dess relevanta delegerade akter.
1.  Medlemsstaterna får inte förhindra utsläppandet på marknaden eller ibruktagandet, inom sina territorier, av produkter som är förenliga med denna förordning.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att leverantörer och återförsäljare uppfyller skyldigheterna och kraven i denna förordning och de relevanta delegerade akterna.
2.  Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att leverantörer och återförsäljare uppfyller skyldigheterna och kraven i denna förordning.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
3.  Om medlemsstaterna tillhandahåller ett incitament för en produkt som omfattas av denna förordning och specificeras i en delegerad akt ska de sträva efter den högsta energieffektivitetsklass som anges i den tillämpliga delegerade akten.
3.  Om medlemsstaterna tillhandahåller ett incitament för en energirelaterad produkt som omfattas av denna förordning och specificeras i en delegerad akt ska de med incitamentet sträva efter de två högsta klasser som är i bruk bland dem som anges i den tillämpliga delegerade akten.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska i samband med införandet av etiketter, inklusive etiketter med reviderad skala och produktinformationsblad, se till att upplysnings- och reklamkampanjer genomförs som syftar till att främja energieffektivitet och en mer ansvarsfull energianvändning av kunder, om lämpligt i samarbete med återförsäljare.
4.  Medlemsstaterna ska, i samband med införandet och skalrevideringen av etiketter, se till att upplysnings- och reklamkampanjer om energimärkning genomförs.
Kommissionen ska samordna dessa kampanjer, stödja ett nära samarbete med leverantörer och återförsäljare, samt utbyte av bästa praxis.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om påföljder och tillsynsmekanismer som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och dess delegerade akter samt vidta alla åtgärder som krävs för att se till att de tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den dag då denna förordning börjar tillämpas och utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar som påverkar bestämmelserna.
5.  Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om påföljder och tillsynsmekanismer som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning samt vidta alla åtgärder som krävs för att se till att de tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och stå i proportion till den ekonomiska nyttan med att bestämmelserna inte efterlevs. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den dag då denna förordning börjar tillämpas och utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar som påverkar bestämmelserna.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  Kommissionen ska stödja samarbete och utbyte av information om marknadskontroll av energimärkning av produkter mellan de nationella myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för marknadskontroll eller yttre gränskontroll och mellan dessa myndigheter och kommissionen.
2.  Kommissionen ska uppmuntra och samordna samarbete och utbyte av information om marknadskontroll av energimärkning av produkter som omfattas av denna förordning mellan de nationella myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för marknadskontroll eller för kontroll av produkter som kommer in på unionens marknad och mellan dessa myndigheter och kommissionen, genom att stärka grupperna för administrativt samarbete (Adco) för ekodesign och energimärkning.
Sådana informationsutbyten ska också hållas när testresultat visar att tillverkaren följer den relevanta lagstiftningen.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
2a.   Senast den 1 januari 2018 ska medlemsstaterna upprätta och genomföra en marknadskontrollplan för övervakning av hur kraven i denna förordning verkställs. Medlemsstaterna ska se över sina marknadskontrollplaner minst vart tredje år.
Senast den 1 januari 2020 och därefter en gång om året ska medlemsstaterna utarbeta en rapport om marknadskontrollen, med en bedömning av händelseutvecklingen i fråga om efterlevnaden av denna förordning och direktiv 2009/125/EG.
Medlemsstaterna ska göra det obligatoriskt för alla nationella marknadskontrollmyndigheter att använda informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS).
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2b (ny)
2b.   Nationella marknadskontrollmyndigheter ska utföra fysisk produkttestning av minst en produktgrupp årligen, i enlighet med de delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning.
Marknadskontrollmyndigheterna ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sina planerade och utförda fysiska testningar, genom produktdatabasens efterlevnadsgränssnitt som inrättats i enlighet med artikel 8.
De ska använda sig av tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden i enlighet med artikel 9, som avser att simulera faktiska användningsförhållanden och som utesluter avsiktlig eller oavsiktlig manipulation eller ändring av testresultaten.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2c (ny)
2c.   Marknadskontrollmyndigheterna ska ha rätt att av leverantören återkräva kostnaderna för ett fysiskt produkttest, om det brutits mot denna förordning.
Kommissionen får göra en oberoende kontroll av efterlevnaden, antingen direkt eller genom en tredje part.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
1.  Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har tillräckliga skäl att anta att en energirelaterad produkt som omfattas av en delegerad akt enligt denna förordning utgör en risk för aspekter av skydd i allmänhetens intresse som omfattas av denna förordning, ska de göra en utvärdering av den energirelaterade produkten som omfattar alla de krav som fastställs i denna förordning och dess relevanta delegerade akter. Leverantören ska i nödvändig omfattning samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna i det syftet.
1.  Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har tillräckliga skäl att anta att en produkt som omfattas av en delegerad akt enligt denna förordning utgör en risk för aspekter av skydd i allmänhetens intresse som omfattas av denna förordning, ska de omedelbart underrätta kommissionen och göra en utvärdering av produktmodellen som omfattar alla de krav som fastställs i denna förordning och relevanta delegerade akter, och även bedöma om det är tillrådligt att utvärderingen utvidgas till andra produktmodeller. Leverantören ska i nödvändig omfattning samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
2.  Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att den energirelaterade produkten inte uppfyller kraven i denna förordning och dess relevanta delegerade akter ska de utan dröjsmål ålägga leverantören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att den energirelaterade produkten ska uppfylla dessa krav, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den inom en rimlig tid som de fastställer i förhållande till typen av risk. Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de åtgärder som avses i detta stycke.
2.  Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att produktmodellen inte uppfyller kraven i denna förordning ska de ålägga leverantören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att produktmodellen utan dröjsmål ska uppfylla dessa krav, och får föreskriva att produktmodellen ska dras tillbaka från marknaden eller att de enheter som tagits i bruk ska återkallas inom en rimlig tid i förhållande till typen av risk, samt utsträcka åtgärderna till likvärdiga modeller som finns att tillgå på marknaden. Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de åtgärder som avses i detta stycke.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  Om marknadskontrollmyndigheterna anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller det nationella territoriet, ska de informera kommissionen och övriga medlemsstater om utvärderingsresultaten och om de åtgärder som de har ålagt leverantören att vidta.
3.  Marknadskontrollmyndigheterna ska, via ICMS, informera kommissionen och andra medlemsstater om alla utvärderingsresultat och om eventuella åtgärder som de har ålagt leverantören att vidta, i enlighet med punkt 2.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  Leverantören ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla energirelaterade produkter som denne har tillhandahållit på unionsmarknaden.
4.  Leverantören ska se till att eventuella begränsande åtgärder som föreskrivits i enlighet med punkt 2 vidtas i fråga om alla produktmodeller som denne har tillhandahållit på unionsmarknaden.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
5.  Om leverantören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 2, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av den energirelaterade produkten på deras nationella marknad, dra tillbaka produkten från den marknaden eller återkalla den. Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater om dessa åtgärder.
5.  Om leverantören inte genomför de korrigerande åtgärderna inom den period som avses i punkt 2, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av produktmodellen på deras nationella marknad, eller för att dra tillbaka produktmodellen från den marknaden eller återkalla den. Marknadskontrollmyndigheterna ska omedelbart anmäla till kommissionen och övriga medlemsstater om dessa åtgärder och ladda upp informationen i produktdatabasens efterlevnadsgränssnitt, som inrättats i enlighet med artikel 8.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6
6.  Den information som avses i punkt 5 ska omfatta alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den energirelaterade produkt som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk produkten utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt leverantörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på att den energirelaterade produkten inte uppfyller krav som rör aspekter av skydd i allmänhetens intresse som föreskrivs i denna förordning eller brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 9, vilka ger presumtion om överensstämmelse.
6.  Den anmälan som avses i punkt 5 ska omfatta alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den produktmodell som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk produktmodellen utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt leverantörens eller återförsäljarens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på att produktmodellen inte uppfyller krav som rör aspekter av skydd i allmänhetens intresse som föreskrivs i denna förordning eller brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 9, vilka ger presumtion om överensstämmelse. I detta fall ska kommissionen tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1025/2012.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7
7.  Andra medlemsstater än den som inledde förfarandet ska utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater om vidtagna åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på den berörda energirelaterade produktens bristande överensstämmelse med kraven samt eventuella invändningar mot den anmälda nationella åtgärden.
7.  Andra medlemsstater än den som inledde förfarandet ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på den berörda produktmodellens bristande överensstämmelse med kraven samt eventuella invändningar mot den anmälda nationella åtgärden.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 8
8.  Om varken en medlemsstat eller kommissionen inom 60 dagar efter mottagandet av den information som avses i punkt 5 har rest invändningar mot en tillfällig åtgärd som vidtagits av en medlemsstat ska åtgärden anses vara berättigad.
8.  Om varken en medlemsstat eller kommissionen inom fyra veckor efter den anmälan som avses i punkt 5 har rest invändningar mot en tillfällig åtgärd som vidtagits av en medlemsstat ska åtgärden anses vara berättigad.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 9
9.  Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas mot den berörda energirelaterade produkten, till exempel tillbakadragande av produkten från deras marknad.
9.  Medlemsstaterna ska se till att parallella begränsande åtgärder, som står i proportion till deras specifika nationella situation, utan dröjsmål vidtas mot den berörda produktmodellen, och underrätta kommissionen om åtgärderna.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 10
10.  Om det, när det förfarande som anges i punkterna 4 och 5 genomförts, görs invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat har vidtagit eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna och leverantören samt utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av resultaten av denna utvärdering ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.
10.  Om det, när det förfarande som anges i punkterna 4 och 5 genomförts, görs invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat har vidtagit eller om kommissionen anser att en sådan nationell åtgärd strider mot unionsrätten, ska kommissionen utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna och leverantören samt utvärdera den nationella åtgärden, varvid, på grundval av resultaten av denna utvärdering, kommissionen ska besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte och få föreslå en lämplig alternativ åtgärd.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 11
11.  Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och leverantören sitt beslut.
11.  Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart underrätta dem och den berörda leverantören om sitt beslut.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 12
12.  Om den nationella åtgärden anses berättigad, ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att se till att den energirelaterade produkt som inte uppfyller kraven dras tillbaka från deras marknader och underrätta kommissionen om detta. Om den nationella åtgärden anses oberättigad ska den berörda medlemsstaten upphäva åtgärden.
12.  Om den nationella åtgärden anses vara berättigad, ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att se till att den produktmodell som inte uppfyller kraven dras tillbaka från deras nationella marknader och underrätta kommissionen om detta. Om den nationella åtgärden anses vara oberättigad ska den berörda medlemsstaten upphäva åtgärden.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 13
13.  Om den nationella åtgärden anses berättigad och den energirelaterade produktens bristande överensstämmelse kan tillskrivas en brist i de harmoniserade standarder som avses punkt 6 ska kommissionen tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1025/2012.
13.  Om en nationell åtgärd anses vara berättigad och produktmodellens bristande överensstämmelse kan tillskrivas en brist i de harmoniserade standarder som avses i artikel 6.6 ska kommissionen tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1025/2012.
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 13a (ny)
13a.   Om det konstateras att produkten inte uppfyller de krav som fastställs i denna förordning och dess relevanta delegerade akter ska kunderna ha rätt att gratis returnera produkten till försäljaren och få hela det ursprungliga inköpspriset återbetalat av leverantören.
Leverantörerna ska i samarbete med marknadskontrollmyndigheterna vidta alla rimliga åtgärder för att kontakta drabbade kunder i enlighet med gällande konsumentlagstiftning.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken och punkt 1
Etiketter och skalrevidering
Förfarande för införande och skalrevidering av etiketter
1.  Kommissionen får, genom delegerade akter som antagits i enlighet med artiklarna 12 och 13, införa etiketter eller göra en skalrevidering av befintliga etiketter.
1.  Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att komplettera denna förordning genom att införa etiketter eller göra en skalrevidering av etiketter.
Etiketter som införs genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 10 i direktiv 2010/30/EU före den 1 januari 2017 gäller som etiketter för tillämpningen av denna förordning.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
2.  Om modeller i energiklasserna E, F eller G inte längre får släppas ut på marknaden på grund av en genomförandeåtgärd som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG för en viss produktgrupp, får den eller de klasserna inte längre visas på etiketten.
2.  För att det ska finnas en enhetlig skala från A till G ska kommissionen, inom 5 år efter denna förordnings ikrafttträdande och med respekt för kraven i punkt 4, införa etiketter med reviderad skala för befintliga produktgrupper, enligt vad som avses i punkt 1.
Produktgrupper som omfattas av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 811/2013 1a och 812/20131b ska ses över 6 år efter denna förordnings ikrafttträdande för att skalrevideras.
För produktgrupper som omfattas av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f och 874/20121g, ska kommissionen, efter det att de förberedande utredningarna slutförts, införa etiketter med reviderad skala senast 21 månader efter denna förordnings ikrafttträdande.
__________________
1aKommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning (EUT L 239, 6.9.2013, s. 1).
1bKommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (EUT L 239, 6.9.2013, s. 83).
1c Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 1).
1d Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 17).
1e Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 47).
1f Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tv-mottagare (EUT L 314, 30.11.2010, s. 64).
1g Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (EUT L 258, 26.9.2012, s. 1).
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
3.  Kommissionen ska se till att det vid införandet eller skalrevideringen av en etikett fastställs sådana krav att inga produkter förväntas ingå i energiklasserna A eller B vid tidpunkten för införandet av etiketten och att den förväntade tidpunkten då en majoritet av modellerna kommer att ingå i dessa klasser infaller minst tio år senare.
3.  Kommissionen ska se till att varje eventuell skalrevidering av nya etiketter eller etiketter med reviderad skala enligt vad som avses i punkt 2 inleds efter uppfyllandet av följande villkor som visar att tekniken i den relevanta produktgruppen gått framåt på lämpligt sätt:
(a)   25 % av de produkter som säljs på unionsmarknaden ingår i den högsta energieffektivitetsklassen A, eller
(b)   50 % av de produkter som säljs på unionsmarknaden ingår i de högsta energieffektivitetsklasserna A och B.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)
3a.   Kommissionen ska, genom att ta med produktgruppen i arbetsplanen enligt artikel 11, se till att
(a)   den förberedande utredningen inför skalrevideringen slutförs senast 18 månader efter att de villkor som fastställs i punkt 3 uppfylls,
(b)   skalrevideringen slutförs, genom att översyn görs och genom att den delegerade akten i enlighet med artikel 13 träder i kraft, senast tre år efter att de villkor som fastställs i punkt 3 uppfylls.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
4.  Etiketter ska regelbundet genomgå en skalrevidering.
4.  Kommissionen ska fastställa kraven för nya etiketter eller etiketter med reviderad skala och syfta till att de ska kunna förväntas gälla i minst 10 år.
Kommissionen ska därvid se till att det vid införandet eller skalrevideringen av en etikett fastställs sådana krav att inga produkter förväntas ingå i energiklassen A vid tidpunkten för införandet av etiketten.
För produktgrupper där, enligt den förberedande utredning som avses i punkt 3a a, tekniken gått snabbt framåt, förväntas inga produkter ingå i energiklasserna A och B vid den tidpunkt då etiketten införs.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5
5.  När en etikett genomgår en skalrevidering
5.  När, i en given produktgrupp, inga modeller som hör till energiklasserna F eller G längre får släppas ut på marknaden på grund av en genomförandeåtgärd som antagits i enlighet med ekodesigndirektivet 2009/125/EG, ska den eller de klasserna anges på etiketten med grå färg, såsom det anges i den relevanta delegerade akten. Etiketternas standardfärgskala från mörkgrönt till rött ska behållas för de återstående övre klasserna. Kraven ska gälla endast för nya produktenheter som tillhandahålls på marknaden.
(a)   ska leverantörerna tillhandahålla både de vid den tidpunkten aktuella etiketterna och etiketterna med reviderad skala till återförsäljarna under en period på sex månader före den dag som avses i led b,
(b)   ska återförsäljarna byta ut de befintliga etiketterna på utställda produkter, även på internet, till etiketterna med reviderad skala inom en månad efter den dag som anges för detta i den relevanta delegerade akten. Återförsäljare får inte visa etiketterna med reviderad skala före den dagen.
Återförsäljare ska få sälja energirelaterade produkter utan etikett eller etikett med reviderad skala endast om en etikett (med reviderad skala) aldrig har upprättats för en viss produkt och leverantören av denna produkt inte längre är aktiv på marknaden.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6
6.   Etiketter som införs genom delegerade akter som antagits enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU före tillämpningsdagen för denna förordning gäller som etiketter för tillämpningen av denna förordning. Kommissionen ska göra en översyn av dessa etiketter inom fem år efter ikraftträdandet av denna förordning i syfte att genomföra en skalrevidering.
utgår
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 8
Produktdatabas
Produktdatabas
Kommissionen ska upprätta och underhålla en produktdatabas med den information som avses i bilaga I. Den information som förtecknas i punkt 1 i bilaga I ska göras allmänt tillgänglig.
1.   Kommissionen ska upprätta och underhålla en produktdatabas med två olika gränssnitt: ett offentligt gränssnitt och ett efterlevnadsgränssnitt.
Det offentliga gränssnittet ska innehålla den information som fastställs i punkt 1 i bilaga I, varvid de funktionella kraven i punkt 3 i bilaga I ska respekteras.
Efterlevnadsgränssnittet ska innehålla den information som fastställs i punkt 2 i bilaga I, varvid de funktionella kraven i punkt 4 i bilaga I ska respekteras.
2.   När information införs i produktdatabasen ska leverantörerna behålla åtkomsträtten till den och rätten att redigera den. Eventuella ändringar ska dateras och vara klart synliga för marknadskontrollmyndigheterna.
Uppgifter i efterlevnadsgränssnittet får användas endast för ändamål som sammanhänger med verkställandet av denna förordning och de delegerade akter som antagits under tillämpningen av den, och det ska vara förbjudet att använda dem för icke-avsedda ändamål.
Leverantörerna ska på sina servrar få lagra teknisk dokumentation enligt artikel 3.1 c, provningsrapporter eller liknande dokumentation om bedömning av överensstämmelse, såsom det fastställts i punkt 2 a i bilaga I, varvid dokumentationen ska motsvara de test som genomförts av leverantörerna själva och finnas tillgänglig endast för marknadskontrollmyndigheterna och kommissionen.
Upprättandet av databasen ska följa kriterier som gör det möjligt att minimera den administrativa bördan för leverantörer och övriga databasanvändare, tillsammans med andra kriterier för användarvänlighet och kostnadseffektivitet.
Produktdatabasen varken ersätter eller ändrar marknadskontrollmyndigheternas skyldigheter.
3.   Kommissionen ska, med stöd av marknadskontrollmyndigheterna och leverantörerna, ägna särskild uppmärksamhet åt övergångsskedet till dess att det offentliga gränssnittet och efterlevnadsgränssnittet fullständigt genomförts.
4.   Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att komplettera denna förordning genom att ange operativa uppgifter för upprättandet av produktdatabasen.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 2
Om man vid bedömningen av en produkts överensstämmelse tillämpar sådana harmoniserade standarder ska produkten anses överensstämma med de relevanta kraven på mätning och beräkning i den delegerade akten.
2.   Om man vid bedömningen av en produkts överensstämmelse tillämpar sådana harmoniserade standarder ska produktmodellen anses överensstämma med de relevanta kraven på mätning och beräkning i den delegerade akten.
2a.   Då harmoniserade standarder används ska syftet vara att i så hög grad som möjligt simulera faktiska användningsförhållanden, samtidigt som man har kvar en standardiserad testmetod, utan att det blir till förfång för jämförbarheten i produktgruppen.
2b.   De mät- och beräkningsmetoder som ingår i de harmoniserade standarderna ska vara tillförlitliga, exakta och reproducerbara, och anpassade efter kraven i artikel 3.1a.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1
Kommissionen ska se till att den vid genomförandet av sina uppgifter enligt denna förordning för varje genomförandeåtgärd eftersträvar ett väl avvägt deltagande av företrädare för medlemsstaterna och alla produktgruppens relevanta intressenter, t.ex. industrin, inbegripet små och medelstora företag, hantverksföretag, fackföreningar, återförsäljare, detaljhandlare, importörer, miljöskyddsgrupper och konsumentorganisationer. Kommissionen ska för detta ändamål inrätta ett samrådsforum där dessa parter ska mötas. Detta samrådsforum kan kombineras med det samrådsforum som avses i artikel 18 i direktiv 2009/125/EG.
1.   Kommissionen ska se till att den vid genomförandet av sina uppgifter enligt denna förordning, när det gäller införande eller skalrevidering av etiketter i enlighet med artikel 7 och när det gäller upprättandet av databasen i enlighet med artikel 8, eftersträvar ett väl avvägt deltagande av företrädare (inklusive marknadskontrollmyndigheter) för medlemsstaterna och alla produktgruppens relevanta intressenter, t.ex. industrin, inbegripet små och medelstora företag, hantverksföretag, fackföreningar, återförsäljare, detaljhandlare, importörer, miljöskyddsgrupper och konsumentorganisationer, liksom också medverkan från Europaparlamentets sida.
2.   Kommissionen ska inrätta ett samrådsforum där de parter som anges i punkt 1 ska mötas för detta ändamål. Detta samrådsforum kan sammanfalla, helt eller delvis, med det samrådsforum som avses i artikel 18 i direktiv 2009/125/EG. Protokollen från samrådsforumets möten ska offentliggöras i det offentliga gränssnittet av den databas som upprättats i enlighet med artikel 8.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 2
När detta är ändamålsenligt ska kommissionen före antagandet av delegerade akter testa specifika produktgruppers etiketters utformning och innehåll med konsumenter för att försäkra sig om att de till fullo förstår etiketterna.
3.   När detta är ändamålsenligt ska kommissionen före antagandet av delegerade akter som antas i enlighet med denna förordning testa specifika produktgruppers etiketters utformning och innehåll bland representativa grupper i unionen för att försäkra sig om att de till fullo förstår etiketterna.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1
Kommissionen ska, efter att ha hört det samrådsforum som avses i artikel 10, upprätta en arbetsplan som ska offentliggöras. Arbetsplanen ska innehålla en vägledande förteckning över produktgrupper som betraktas som prioriterade för antagande av delegerade akter. Arbetsplanen ska också innehålla planer för en revidering och skalrevidering av etiketter för produkter eller produktgrupper. Arbetsplanen får ändras regelbundet av kommissionen efter det att den har hört samrådsforumet. Denna arbetsplan kan kombineras med den arbetsplan som avses i artikel 16 i direktiv 2009/125/EG.
1.   Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att komplettera denna förordning, efter att ha hört det samrådsforum som avses i artikel 10, för att upprätta en långsiktig arbetsplan som ska offentliggöras, bland annat genom det offentliga gränssnittet av den databas som upprättats i enlighet med artikel 8.
2.   Kommissionen ska lägga upp arbetsplanen i avsnitt med prioriteringar för införandet av energieffektivitetsetiketter i nya produktgrupper och skalrevidering av etiketter för produktgrupper.
Kommissionen ska se till att arbetsplanen får de resurser som behövs, och att den är inbördes sammanhängande.
Denna arbetsplan kan kombineras med den arbetsplan för ekodesign som avses i artikel 16 i direktiv 2009/125/EG.
Kommissionen ska regelbundet uppdatera arbetsplanen, efter att ha hört samrådsforumet. Europaparlamentet och rådet ska årligen underrättas om hur det går med arbetsplanen och eventuella ändringar i den ska formellt anmälas till dem.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter som rör närmare krav på etiketter för särskilda grupper av energirelaterade produkter (nedan kallade särskilda produktgrupper) i enlighet med artikel 13.
1.  Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare krav på etiketter för särskilda grupper av energirelaterade produkter (nedan kallade särskilda produktgrupper).
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.  I de delegerade akterna ska produktgrupper fastställas som uppfyller följande kriterier:
2.  I de delegerade akterna ska produktgrupper fastställas som uppfyller följande kriterier:
(a)  Produktgruppen ska, enligt senast tillgängliga uppgifter och med beaktande av de kvantiteter som släpps ut på unionsmarknaden, ge betydande möjligheter att spara energi och i förekommande fall andra resurser.
(a)  Produktgruppen ska, enligt sitt faktiska genomslag på unionsmarknaden, innebära att det finns betydande möjligheter att spara energi och i förekommande fall andra resurser.
(b)  Produktgrupper med likvärdig funktion ska skilja sig åt avsevärt i fråga om relevanta prestandanivåer.
(b)  Inom produktgruppen ska modeller med likvärdig funktion ha avsevärt olika energieffektivitetsnivå.
(c)  Det får inte uppstå betydande negativa effekter på produktgruppens prisnivå och livscykelkostnader.
(c)  Det förekommer, ur användarsynvinkel betraktat, inga betydande negativa effekter på produktgruppens prisnivå, livscykelkostnader och funktionalitet.
Ändring 73 och 98
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3
3.  I de delegerade akterna för specifika produktgrupper ska särskilt följande läggas fast:
3.  I de delegerade akterna för specifika produktgrupper ska för den berörda produktgruppen särskilt följande läggas fast:
(a)  Definitionen av de specifika produktgrupper som faller under definitionen av ”energirelaterade produkter” i artikel 2.11 och som ska omfattas.
(a)  Definitionen av vilka energirelaterade produkter som ska omfattas.
(b)  Etikettens utformning och innehåll, inbegripet en skala från A till G som visar energianvändningen; etiketten för de olika produktgrupperna ska i största möjliga utsträckning vara enhetligt utformad och ska under alla omständigheter vara tydlig och läsbar.
(b)  Etikettens utformning, dimensioner och innehåll, vilket under alla omständigheter ska vara tydligt och läsbart, varvid hänsyn ska tas till behoven hos kunder med nedsatt syn, och där följande information, som fastställts i enlighet med den relevanta delegerade akten, ska finnas med på en framträdande plats:
i)   En skala från A till G som visar vilken energieffektivitetsklass den ifrågavarande produktmodellen tillhör; etiketten för de olika produktgrupperna ska i största möjliga utsträckning vara enhetligt utformad.
ii)   Den absoluta energianvändningen, uttryckt i kWh per år eller per annan relevant tidsperiod.
(c)  I förekommande fall användningen av andra resurser samt kompletterande information om energirelaterade produkter, varvid etiketten ska framhäva produktens energieffektivitet.
(c)  I förekommande fall användningen av andra resurser samt kompletterande information om energirelaterade produkter, varvid etiketten ska framhäva produktens energieffektivitet.
(ca)   I förekommande fall en hänvisning på etiketten så att kunderna kan identifiera produkter med uppkopplingsfunktion (dvs. smarta apparater).
(d)  De ställen där etiketten ska visas, till exempel fäst på produkten, tryckt på förpackningen, tillhandahållen i elektroniskt format eller visad online.
(d)  De ställen där etiketten ska visas, till exempel fäst på produkten, om produkten inte tar skada av detta, tryckt på förpackningen, tillhandahållen i elektroniskt format eller visad online.
(e)  I förekommande fall elektroniska medel för märkning av produkter.
(e)  I förekommande fall elektroniska medel för märkning av produkter.
(f)  Det sätt på vilket etiketten och teknisk information ska tillhandahållas vid distansförsäljning.
(f)  Det sätt på vilket etiketten och teknisk information ska tillhandahållas vid distansförsäljning.
(g)  Innehållet och i förekommande fall formatet och andra närmare uppgifter rörande den tekniska dokumentationen och produktinformationsbladet.
(g)  Det obligatoriska innehållet och i förekommande fall formatet och andra närmare uppgifter rörande produktinformationsbladet och den tekniska dokumentationen.
(h)  Angivande av att bara de kontrolltoleranser som fastställs i den eller de delegerade akterna gäller vid kontrollen av överensstämmelse med kraven.
(h)  Angivande av att bara de kontrolltoleranser som fastställs i den eller de delegerade akterna gäller vid kontrollen av överensstämmelse med kraven.
i)  Leverantörers och återförsäljares skyldigheter vad gäller produktdatabasen.
i)  Leverantörers och återförsäljares skyldigheter vad gäller produktdatabasen.
(j)  Precist angivande av den energiklass som ska ingå i annonser och tekniskt reklammaterial, inklusive krav på att denna ska föreligga i läslig och synlig form.
(j)  I förekommande fall precist angivande av den energiklass som ska ingå i annonser och tekniskt reklammaterial, inklusive krav på att denna ska föreligga i läslig och synlig form.
(k)  De förfaranden för bedömning av överensstämmelse och de mät- och beräkningsmetoder som ska användas för att fastställa de uppgifter som lämnas på etiketten och i produktinformationsbladet.
(k)  De förfaranden för bedömning av överensstämmelse och de mät- och beräkningsmetoder som, enligt vad som fastställs i artikel 9, ska användas för att fastställa de uppgifter som lämnas på etiketten och i produktinformationsbladet, inklusive definitionen av energieffektivitetsindex eller motsvarande parameter och dess steg A–G, där energieffektivitetsklassen fastställs.
(l)  Huruvida det för större apparater krävs en högre grad av energieffektivitet för att uppnå en viss energiklass.
(l)  Huruvida det för större apparater krävs en högre grad av energieffektivitet för att uppnå en viss energiklass.
(m)   Formatet på eventuella ytterligare hänvisningar på etiketten som gör det möjligt för kunderna att på elektronisk väg få mer detaljerad information om den produktprestanda som anges i informationsbladet.
(m)   Formatet på eventuella ytterligare hänvisningar på etiketten som gör det möjligt för kunderna att på elektronisk väg få mer detaljerad information om den produktprestanda som anges i informationsbladet.
(n)   Om och hur energiklasser som beskriver produktens energianvändning under användning bör visas på smarta mätare eller på produktens interaktiva skärm.
(n)   Om och hur energiklasser som beskriver produktens energianvändning under användning bör visas på smarta mätare eller på produktens interaktiva skärm.
(o)   Datum för utvärdering och eventuell revidering av den delegerade akten.
(o)   Datum för utvärdering och eventuell revidering av den delegerade akten.
Vad gäller etikettens innehåll enligt led b första stycket ska stegen A–G i klassificeringen motsvara betydande energi- och kostnadsbesparingar ur kundens perspektiv.
Vad gäller formatet på hänvisningar enligt led m första stycket kan dessa hänvisningar lämnas i form av adressen till en webbplats, en quick response-kod (QR), en länk till etiketter på internet eller någon annan ändamålsenlig konsumentorienterad form.
Vad gäller formatet på hänvisningar enligt led l första stycket kan dessa hänvisningar lämnas i form av adressen till en webbplats, en dynamisk quick response-kod (QR), en länk till etiketter på internet eller någon annan ändamålsenlig konsumentorienterad form, som går till det offentliga gränssnittet i den databas som upprättats i enlighet med artikel 8.
Införandet av en etikett för en produkt som ska omfattas av en delegerad akt får inte ha några väsentliga negativa effekter på produktens sätt att fungera ur användarens synvinkel.
Det produktinformationsblad som avses i första stycket led g ska ge direkta länkar till det offentliga gränssnittet i den databas som upprättats i enlighet med artikel 8 och tillgängliggöras för kunder på alla de av unionens officiella språk som förekommer på de nationella marknader där den ifrågavarande produktmodellen gjorts tillgänglig.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter som rör operativa uppgifter i samband med produktdatabasen, inklusive eventuella skyldigheter för leverantörer och återförsäljare i enlighet med artikel 13.
Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att komplettera denna förordning genom att fastställa operativa uppgifter i samband med produktdatabasen inklusive eventuella skyldigheter för leverantörer och återförsäljare.
I fråga om den information som avses i första stycket led g ska, för att säkerställa lämpligt skydd av konfidentiell information och teknisk dokumentation, det i dessa delegerade akter specificeras vilken information som ska laddas upp i produktdatabasen och vilken information som ska finnas tillgänglig på begäran för de nationella myndigheterna och kommissionen.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)
3a.   Kommissionen ska föra ett uppdaterat register över alla delegerade akter som kompletterar denna förordning, tillsammans med de delegerade akter som bidrar till utformningen av ekodesigndirektivet 2009/125/EG, där det också ska ingå fullständiga hänvisningar till alla harmoniserade standarder som uppfyller kraven på de relevanta mät- och beräkningsmetoderna enligt artikel 9, och göra det allmänt tillgängligt.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7 och 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med dagen för tillämpning av denna förordning.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7, 8.4, 11.1 och 12 ska ges till kommissionen för en period på sex år från och med den 1 januari 2017.
Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av sex år.
Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7 och 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i förordningen upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7, 8.4, 11.1 och 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)
3a.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5
5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7 och 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period kan förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7, 8.4, 11.1 och 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1
Senast åtta år efter ikraftträdandet ska kommissionen bedöma tillämpningen av denna förordning och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska bedöma hur effektivt denna förordning har gjort det möjligt för konsumenterna att välja effektivare produkter, med beaktande av dess inverkan på företag.
Inom ... [sex år efter ikraftträdandet av denna förordning] ska kommissionen bedöma tillämpningen av denna förordning och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska bedöma hur effektivt denna förordning och dess delegerade akter har gjort det möjligt för konsumenterna att välja mera energieffektiva produkter, med beaktande av sådana kriterier som dess inverkan på företag, energianvändning, växthusgasutsläpp, marknadskontrollverksamhet och kostnaderna för upprättande och uppehållande av databasen.
Vid den bedömning som genomförs i enlighet med första stycket ska de genom artikel 5 införda årliga uppföljningsrapporterna om verkställande och marknadskontroll uttryckligen användas.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 3
Artikel 3.1 d ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2019.
Artikel 3.1 d ska dock tillämpas så snart det offentliga gränssnittet av den databas som upprättats i enlighet med artikel 8 är fullt driftsklart, och i vilket fall som helst inte senare än den 1 januari 2018
Ändring 81
Förslag till förordning
Bilaga I – rubriken och led 1
INFORMATION SOM SKA INGÅ I PRODUKTDATABASEN
INFORMATION SOM SKA INGÅ I PRODUKTDATABASEN, SAMT FUNKTIONELLA KRAV
1.  ALLMÄNT TILLGÄNGLIG PRODUKTINFORMATION:
1.  Information som ska tas med i databasens offentligt tillgängliga gränssnitt:
(a)  Tillverkarens eller leverantörens namn eller varumärke.
(a)  Leverantörens namn eller varumärke, adress, kontaktuppgifter och övriga lagliga identifikationshandlingar.
(aa)   Kontaktuppgifter till medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter.
(b)  Modellbeteckning(ar), inklusive för alla likvärdiga modeller.
(b)  Modellbeteckning(ar), inklusive för alla likvärdiga modeller.
(c)  Etiketten i elektroniskt format.
(c)  Etiketten i elektroniskt format.
(d)  Klassen/klasserna och andra parametrar på etiketten.
(d)  Energieffektivitetsklassen/-klasserna och andra parametrar på etiketten.
(e)   Produktinformationsbladet i elektroniskt format.
(e)   Produktinformationsbladets parametrar i elektroniskt format.
(ea)   Medlemsstaternas upplysnings- och reklamkampanjer som avses i artikel 4.4.
(eb)   Kommissionens arbetsplan som avses i artikel 11.
(ec)   Protokoll från samrådsforumet.
(ed)   Förteckning över gällande delegerade akter och harmoniserade standarder.
Ändring 82
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2
2.  Information om efterlevnad, endast tillgänglig för medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter och kommissionen:
2.  Information som ska tas med i databasens efterlevnadsgränssnitt:
(a)  Den tekniska dokumentation som anges i den tillämpliga delegerade akten.
(a)  Provningsrapport eller liknande dokumentation av bedömning av överensstämmelse som gör det möjligt att bedöma om alla krav i den tillämpliga delegerade akten uppfylls, inklusive testmetoder och mätomgångar.
(b)  Provningsrapport eller liknande tekniska bevis som gör det möjligt att bedöma om alla krav i den tillämpliga delegerade akten uppfylls.
(b)  Tillfälliga åtgärder som antagits i samband med marknadskontroll med anknytning till denna förordning.
(c)  Leverantörens namn och adress.
(c)  Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 c.
(ca)   Direkta kontaktuppgifter till medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter och kommissionens samordning.
(cb)   Medlemsstaternas och kommissionens resultat av kontrollerna av efterlevnaden och, om tillämpligt, den korrigerande åtgärd och begränsande åtgärd som vidtagits av marknadskontrollmyndigheterna och som avses i artiklarna 5 och 6.
(d)   Kontaktuppgifter till en företrädare för leverantören.
Ändring 83
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2a (ny)
2a.   Funktionella krav på databasens offentliga gränssnitt
(a)   Varje produktmodell ska organiseras som en särskild post.
(b)   Konsumenterna ska lätt kunna få reda på vilken som är den bästa energiklassen för varje produktgrupp, så att de kan jämföra modellernas egenskaper och välja de produkter som är mest energieffektiva.
(c)   Energimärkningen av varje produkt ska framgå såsom en enda överskådlig fil av vilken utskrifter kan tas, vilket också ska gälla för de språkliga versionerna av det fullständiga produktinformationsbladet, som ska omfatta unionens alla officiella språk.
(d)   Informationen ska vara maskinläsbar, sorterbar och sökbar och respektera öppna standarder för att tredje part ska kunna använda den gratis.
(e)   Överflödig registrering ska automatiskt undvikas.
(f)   En helpdesk eller kontaktpunkt för kunder ska inrättas och uppehållas på internet och det ska finnas en tydlig hänvisning till den i gränssnittet.
Ändring 84
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2b (ny)
2b.   Funktionella krav på databasens efterlevnadsgränssnitt
(a)   Strikta säkerhetsåtgärder för skyddet av konfidentiell information ska tillförsäkras.
(b)   Åtkomsträttigheter ska bygga på behovsenlig behörighet.
(c)   En länk ska ges till informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS).

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 61.2 andra stycket i arbetsordningen (A8-0213/2016).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy