2 септември 2016 г.
P8_TA-PROV(2016)0305(COR01)
ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1200kWORD 171k
Правна информация - Политика за поверителност