Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0310(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0200/2016

Внесени текстове :

A8-0200/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0305

Приети текстове
PDF 470kWORD 97k
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейска гранична и брегова охрана ***I
P8_TA(2016)0305A8-0200/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0671),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0408/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети и комисията по рибно стопанство (A8-0200/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета
P8_TC1-COD(2015)0310

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1624.)

Правна информация - Политика за поверителност