Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0310(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0200/2016

Indgivne tekster :

A8-0200/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0305

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 96k
Onsdag den 6. juli 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Europæisk grænse- og kystvagt ***I
P8_TA(2016)0305A8-0200/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0671),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra b) og d), og artikel 79, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0408/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. maj 2016(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 30. juni 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Budgetudvalget og Fiskeriudvalget (A8-0200/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF
P8_TC1-COD(2015)0310

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/1624.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik