Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0310(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0200/2016

Ingivna texter :

A8-0200/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0305

Antagna texter
PDF 257kWORD 94k
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg
Europeisk gräns- och kustbevakning ***I
P8_TA(2016)0305A8-0200/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0671),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 77.2 b och d samt 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0408/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

—  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 maj 2016(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 30 juni 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, budgetutskottet och fiskeriutskottet (A8-0200/2016),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004, samt rådets beslut 2005/267/EG
P8_TC1-COD(2015)0310

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/1624.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy