31 Αυγούστου 2016
P8_TA-PROV(2016)0306(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα
(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 621kWORD 53k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου