Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0064(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0188/2016

Внесени текстове :

A8-0188/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0308

Приети текстове
PDF 480kWORD 71k
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург
Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0113),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 325 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0109/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Сметната палата от 5 април 2016 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 8 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0188/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)ОВ С 150, 27.4.2016 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
P8_TC1-COD(2016)0064

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/2030.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Комисията

Комисията се ангажира напълно с независимото функциониране на секретариата на Надзорния съвет на OLAF. Основната цел на предложението за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 OLAF е да се добавят допълнителни гаранции за независимостта на секретариата. Прилагането на изменения регламент ще се ръководи от тази цел.

Както потвърди заместник-председателят Георгиева с писмо от 20 май 2016 г. до председателя на Надзорния съвет, Комисията възнамерява да прикрепи секретариата на този съвет към Службата за управление и плащане по индивидуални права, считано от датата на прилагане на изменения регламент. Това прикрепяне ще има чисто административен характер, с цел улесняване на някои организационни и бюджетни аспекти. То няма да засегне независимото функциониране на секретариата.

Както се посочва също в това писмо, административното прикрепяне на секретариата към Службата за управление и плащане по индивидуални права няма да има отражение върху настоящите му човешки и бюджетни ресурси. Ръководителят на секретариата ще отговаря за управлението и оценяването на своя персонал. Оценяването на ръководителя на секретариата ще се основава на доклад на Надзорния съвет.

След провеждане на консултации с Надзорния съвет Комисията ще разгледа възможността за въвеждане на подходящи вътрешни правила относно мобилността, които ограничават продължителността на командировките в секретариата, като едновременно с това гарантират приемствеността, с цел осигуряване на тяхната ефективна независимост и избягване на рисковете от конфликти на интереси и проблеми с „кадрови въртележки“ с OLAF.

Изменението на регламента не засяга достъпа на Надзорния съвет до информация, като съдържащата се в ИТ системите, базите данни и документите на OLAF.

Кабинетите на персонала на секретариата на Надзорния съвет ще останат в сградата, в която понастоящем се помещава OLAF, като по този начин ще се защити независимостта на Надзорния съвет и OLAF и същевременно ще се гарантира улесняване на контактите.

Правна информация - Политика за поверителност