Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0308

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 419kWORD 70k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0113),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0109/2016),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 5ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 8ης Ιουνίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α8-0188/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 150 της 27.4.2016, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
P8_TC1-COD(2016)0064

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/2030.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως για την ανεξάρτητη λειτουργία της γραμματείας της επιτροπής εποπτείας της OLAF. Ο κύριος στόχος της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 για την OLAF είναι να προστεθούν περαιτέρω εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της γραμματείας.

Η εφαρμογή του τροποποιημένου κανονισμού θα καθοδηγείται από τον στόχο αυτόν. Όπως επιβεβαίωσε η Αντιπρόεδρος Georgieva στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας, με επιστολή της στις 20 Μαΐου 2016, η Επιτροπή προτίθεται να υπαγάγει τη Γραμματεία της εν λόγω επιτροπής, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιημένου κανονισμού, στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO). Η υπαγωγή αυτή θα είναι καθαρά διοικητικής φύσεως, προκειμένου να διευκολυνθούν ορισμένες οργανωτικές και δημοσιονομικές πτυχές. Αυτό δεν θα επηρεάσει την ανεξάρτητη λειτουργία της γραμματείας.

Όπως αναφέρεται, επίσης, στην επιστολή αυτή, η διοικητική υπαγωγή της γραμματείας στο PMO δεν θα έχει αντίκτυπο στη σημερινή στελέχωση και στα δημοσιονομικά μέσα της. Ο επικεφαλής της γραμματείας θα αναλάβει τη διαχείριση και την αξιολόγηση του προσωπικού του. Η αξιολόγηση του προϊσταμένου της Γραμματείας θα βασίζεται σε έκθεση της επιτροπής εποπτείας.

Η Επιτροπή θα εξετάσει, μετά από διαβούλευση με την επιτροπή εποπτείας, τη θέσπιση κατάλληλων εσωτερικών κανόνων σχετικά με την κινητικότητα, που θα περιορίζει τη διάρκεια των αποσπάσεων στη Γραμματεία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια, προκειμένου να καταστήσει αποτελεσματική την ανεξαρτησία τους, και να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων ή ζητήματα μεταπηδήσεων από και προς την OLAF.

Η τροποποίηση του κανονισμού δεν επηρεάζει την πρόσβαση της επιτροπής εποπτείας σε πληροφορίες όπως αυτές που περιέχονται σε συστήματα πληροφορικής, βάσεις δεδομένων και έγγραφα της OLAF.

Τα γραφεία του προσωπικού της γραμματείας της επιτροπής εποπτείας θα διατηρηθούν εντός του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σήμερα η OLAF, προστατεύοντας την ανεξαρτησία της επιτροπής εποπτείας και της OLAF και διασφαλίζοντας παράλληλα την ευκολία της επικοινωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου