Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0064(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0188/2016

Pateikti tekstai :

A8-0188/2016

Debatai :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0308

Priimti tekstai
PDF 331kWORD 69k
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d. - Strasbūras
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriato (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0113),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 325 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0109/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 5 d. Audito Rūmų nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 8 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0188/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 150, 2016 4 27, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatos, susijusios su Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatu
P8_TC1-COD(2016)0064

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2016/2030.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas

Komisija įsipareigojus užtikrinti nepriklausomą OLAF priežiūros komiteto sekretoriato darbą. Pagrindinis OLAF reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 pasiūlyto pakeitimo tikslas – užtikrinti papildomas sekretoriato nepriklausomumo garantijas. Iš dalies pakeistas reglamentas bus įgyvendinamas laikantis šio tikslo.

Kaip Komisijos pirmininko pavaduotoja K. Georgieva teigia savo 2016 m. gegužės 20 d. laiške priežiūros komiteto pirmininkui, Komisijos tikslas nuo iš dalies pakeisto reglamento įgyvendinimo dienos komiteto sekretoriatą prijungti prie Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO). Šis prijungimas bus tik administracinio pobūdžio siekiant supaprastinti tam tikrus biudžeto ir administracinius aspektus. Jis nedaro poveikio sekretoriato nepriklausomai veiklai.

Kaip taip pat nurodyta šiame laiške, sekretoriato administracinis prijungimas prie PMO neturės jokio poveikio jo darbuotojų ar biudžeto klausimais. Sekretoriato vadovas bus atsakingas už darbuotojų valdymą ir vertinimą. Sekretoriato vadovo vertinimas bus pagristas priežiūros komiteto ataskaita.

Komisija, po konsultacijų su priežiūros komitetu, svarstys ar nustatyti atitinkamas vidines taisykles dėl judumo, pagal kurias būtų ribojama darbo sekretoriate trukmė tuo pačiu užtikrinant tęstinumą, kad jo nepriklausomumas būtų veiksmingas, ir išvengiant rizikos, kad gali kilti interesų konfliktų ar sekretoriato ir OLAF „sukamųjų durų“ reiškinys.

Reglamento pakeitimu nedaromas poveikis priežiūros komiteto prieigai prie informacijos, kaip antai, laikomos OLAF IT sistemose, duomenų bazėse ir dokumentuose.

Priežiūros komiteto sekretoriato darbuotojų biurai išliks pastate, kuriame šiuo metu įsikūręs OALF, apsaugant priežiūros komiteto ir OLAF nepriklausomumą ir užtikrinant jų ryšius.

Teisinė informacija - Privatumo politika