Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0064(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0188/2016

Ingediende teksten :

A8-0188/2016

Debatten :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Stemmingen :

PV 06/07/2016 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0308

Aangenomen teksten
PDF 268kWORD 64k
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg
Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0113),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0109/2016),

—  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 5 april 2016(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 8 juni 2016 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0188/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  neemt kennis van de aan deze resolutie gehechte verklaring van de Commissie;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 150 van 27.4.2016, blz. 1.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
P8_TC1-COD(2016)0064

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2016/2030.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie

De Commissie zet zich ten volle in voor het onafhankelijk functioneren van het secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF. Het belangrijkste doel van de voorgestelde wijziging van de OLAF-verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 is meer garanties te bieden voor de onafhankelijkheid van het secretariaat. Dit streven zal de leidraad zijn bij de tenuitvoerlegging van de gewijzigde verordening.

Zoals vicepresident Georgieva in haar brief van 20 mei 2016 aan de voorzitter van het Comité van toezicht heeft bevestigd, is de Commissie voornemens het secretariaat van het Comité vanaf de datum van toepassing van de gewijzigde verordening over te dragen aan PMO. Deze overdracht zal louter administratief van aard zijn, om bepaalde organisatorische en budgettaire aspecten te vergemakkelijken. Zij zal het onafhankelijk functioneren van het secretariaat niet in het gedrang brengen.

Zoals eveneens in de brief wordt vermeld, zal de administratieve overdracht van het secretariaat naar PMO geen impact hebben op de huidige personeelssterkte en begrotingsmiddelen. Het hoofd van het secretariaat zal bevoegd zijn voor het beheer en de beoordeling van zijn personeel. De beoordeling van het hoofd van het secretariaat zal gebeuren aan de hand van een rapport van het Comité van toezicht.

Na raadpleging van het Comité van toezicht zal de Commissie de passende interne regels voor interne mobiliteit vaststellen om de duur van de detachering bij het secretariaat te beperken en tegelijk continuïteit te verzekeren, zodat het secretariaat daadwerkelijk onafhankelijk kan functioneren en belangenconflicten en draaideurproblemen met OLAF worden vermeden

De wijziging van de verordening heeft geen gevolgen voor de toegang van het Comité van toezicht tot informatie in de IT-systemen, databanken en documenten van OLAF.

De kantoren van het personeel van het secretariaat van het Comité van toezicht blijven in het gebouw waar OLAF momenteel is gevestigd, om aldus het onafhankelijk functioneren van het Comité van toezicht en OLAF te verzekeren, en tegelijkertijd vlotte contacten te verzekeren.

Juridische mededeling - Privacybeleid