Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0064(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0188/2016

Teksty złożone :

A8-0188/2016

Debaty :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0308

Teksty przyjęte
PDF 419kWORD 69k
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg
Sekretariat Komitetu Nadzoru OLAF ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do sekretariatu Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0113),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0109/2016),

—  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 5 kwietnia 2016 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 8 czerwca 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0188/2016),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 150 z 27.4.2016, s.1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do sekretariatu Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
P8_TC1-COD(2016)0064

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2016/2030.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji

Komisja jest w pełni oddana celowi niezależnego funkcjonowania sekretariatu Komitetu Nadzoru OLAF. Zaproponowana zmiana w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 w sprawie OLAF-u ma przede wszystkim służyć dodaniu dalszych gwarancji niezależności sekretariatu. Cel ten będzie przyświecał wykonywaniu tego zmienionego rozporządzenia.

Jak potwierdziła wiceprzewodnicząca Georgieva przewodniczącemu Komitetu Nadzoru w piśmie z dnia 20 maja 2016 r., Komisja zamierza przyłączyć sekretariat tego Komitetu, z dniem rozpoczęcia stosowania zmienionego rozporządzenia, do Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO). Zabieg ten będzie miał charakter czysto administracyjny i będzie miał na celu uproszczenie określonych aspektów organizacyjnych i budżetowych. Nie wpłynie on na niezależne funkcjonowanie sekretariatu.

Jak również wspomniano w tym piśmie, przyłączenie administracyjne sekretariatu do PMO nie będzie miało wpływu na jego aktualną obsadę kadrową ani na środki budżetowe. Kierownik sekretariatu będzie odpowiadał za zarządzanie personelem i jego ocenę. Ocena kierownika sekretariatu będzie oparta na sprawozdaniu Komitetu Nadzoru.

Po skonsultowaniu się z Komitetem Nadzoru Komisja rozważy możliwość ustanowienia odpowiednich przepisów wewnętrznych dotyczących mobilności, które ograniczałyby czas trwania delegowania w sekretariacie, a jednocześnie zapewniałyby ciągłość jego prac, aby zapewnić faktyczną niezależność oraz uniknąć ryzyka konfliktu interesów i efektu tzw. drzwi obrotowych z OLAF-em.

Zmiana rozporządzenia nie wpływa na dostęp Komitetu Nadzoru do informacji, np. informacji zawartych w systemach informatycznych, bazach danych i dokumentach OLAF-u.

Biura pracowników sekretariatu Komitetu Nadzoru pozostaną w budynku, w którym obecnie mieści się OLAF, dzięki czemu można będzie ochronić niezależność Komitetu Nadzoru i OLAF-u, a jednocześnie zapewnić łatwość kontaktu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności