Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0188/2016

Ingivna texter :

A8-0188/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0308

Antagna texter
PDF 264kWORD 66k
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg
Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***I
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0113),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0109/2016),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 5 april 2016(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 juni 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen.

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0188/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstånde ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 150, 27.4.2016, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
P8_TC1-COD(2016)0064

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/2030.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen

Kommissionen stöder fullt ut den oberoende funktionen av sekretariatet för Olafs övervakningskommitté. Huvudsyftet med den föreslagna ändringen av Olafs förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 är att ge ytterligare garantier för sekretariatets oberoende. Detta mål kommer att vara vägledande vid genomförandet av den ändrade förordningen.

I enlighet med vad vice ordförande Kristalina Georgieva bekräftade för övervakningskommitténs ordförande i en skrivelse av den 20 maj 2016, avser kommissionen att knyta denna kommittés sekretariat till PMO från och med datumet för ikraftträdande av den ändrade förordningen. Detta är en rent administrativ åtgärd i syfte att förenkla vissa organisatoriska och budgetmässiga aspekter. Det kommer inte att påverka övervakningskommitténs oberoende funktion.

Sekretariatets administrativa anknytning till PMO kommer inte att påverka dess nuvarande personal- och budgetresurser, vilket också nämndes i skrivelsen. Sekretariatets chef kommer att ansvara för att förvalta och bedöma personalen. Bedömningen av sekretariatets chef kommer att ske på grundval av en rapport från övervakningskommittén.

Kommissionen kommer, efter att ha hört övervakningskommittén, att överväga att införa lämpliga interna bestämmelser om rörlighet genom att begränsa utstationeringens längd vid sekretariatet, samtidigt som man säkerställer kontinuitet för att garantera oberoendet och undvika risker för intressekonflikter eller för svängdörrsproblem med Olaf.

Ändringen av förordningen påverkar inte övervakningskommitténs tillgång till information i till exempel Olafs it-system, databaser och handlingar.

Personalen vid övervakningskommitténs sekretariat kommer även i fortsättningen att ha sina kontor i samma byggnader som Olaf, varmed övervakningskommitténs och Olafs oberoende skyddas samtidigt som kontakterna underlättar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy