Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2353(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0309

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 599kWORD 214k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
P8_TA(2016)0309A8-0224/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (2015/2353(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 2,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, με τίτλο «Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: αντλούμενα διδάγματα και μελλοντικές προοπτικές»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 19ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020(8) και σχετικά με τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-2020(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2012, που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(13),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική κοινή δήλωση περί ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0224/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) εγκρίθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των νέων διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, σύμφωνα με τις οποίες το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με μια ειδική νομοθετική διαδικασία, εγκρίνει ομόφωνα τον κανονισμό του ΠΔΠ, αφού επιτύχει τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ΠΔΠ, το οποίο συμφωνήθηκε το 2013, αντανακλά τις προτεραιότητες της Ένωσης κατά τον χρόνο έγκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επόμενα έτη η ΕΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την έγκριση του ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες της ΕΕ έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ το ΠΔΠ έχει παραμείνει αμετάβλητο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να εξασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμοποίηση του νέου ΠΔΠ και να δοθεί στη νέα Επιτροπή και το νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο η δυνατότητα να επαναβεβαιώσουν και να αξιολογήσουν εκ νέου τις πολιτικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες προσαρμόζοντας κατάλληλα το ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο ζήτησε να ισχύσει μια ρήτρα μετεκλογικής αναθεώρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επί του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς και επίπονης διαδικασίας διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο κοινωνικό, οικονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το συνολικό επίπεδο του ΠΔΠ είχε μειωθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιμέτωπο σε πολιτικό επίπεδο με την αδυναμία αλλαγής των συνολικών αριθμητικών στοιχείων του ΠΔΠ που είχαν αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε με επιτυχία την ενσωμάτωση ειδικού άρθρου στον κανονισμό του ΠΔΠ, για την υποχρεωτική και σφαιρική επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ, τη δημιουργία νέων και ενισχυμένων διατάξεων σχετικά με την ευελιξία, και τη συγκρότηση ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους·

Νομικό πλαίσιο και πεδίο εφαρμογής της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης

1.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα υποβάλει υποχρεωτική επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ πριν από το τέλος του 2016, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την οικονομική κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τις τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις, και ότι η εν λόγω επανεξέταση θα συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού του ΠΔΠ·

2.  θεωρεί, σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, ότι ενώ μια επανεξέταση έχει ως στόχο την αξιολόγηση και την αποτίμηση της λειτουργίας του ΠΔΠ με βάση την εφαρμογή του, τις νέες οικονομικές συνθήκες και άλλες νέες εξελίξεις, και ως εκ τούτου θα μπορούσε να διατηρήσει το status quo, μια αναθεώρηση συνεπάγεται τροποποίηση του κανονισμού του ΠΔΠ η οποία αφορά επίσης (πέρα από τις νομοθετικές διατάξεις) τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, στη βάση της δέουσας τήρησης του άρθρου 312 ΣΛΕΕ και των περιορισμών όσον αφορά την έκταση της αναθεώρησης του ΠΔΠ που προβλέπεται στην τελευταία πρόταση του άρθρου 2 του κανονισμού του ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι το άρθρο αυτό ορίζει ότι τα ήδη προβλεφθέντα εθνικά κονδύλια δεν θα μειωθούν μέσω μιας αναθεώρησης· επισημαίνει ότι δεν έχουν οριστεί άλλοι περιορισμοί για την αναθεώρηση του ΠΔΠ, οπότε είναι εφικτή η αναθεώρηση προς τα επάνω των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το άρθρο 323 ΣΛΕΕ απαιτεί να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων·

3.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της· θεωρεί, συνεπώς, ότι σε περίπτωση που η επανεξέταση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα σημερινά ανώτατα όρια ήταν υπερβολικά χαμηλά, η αύξηση των ανώτατων ορίων θα αποτελούσε απαίτηση βάσει του πρωτογενούς δικαίου·

4.  τονίζει ότι το άρθρο 17 του κανονισμού του ΠΔΠ προβλέπει τη δυνατότητα αναθεώρησης του ΠΔΠ σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων· επισημαίνει το μέγεθος των κρίσεων που έχουν πλήξει την Ένωση από την έγκριση του τρέχοντος ΠΔΠ το 2013·

5.  υπογραμμίζει ότι σκοπός του παρόντος ψηφίσματος είναι η ανάλυση των καθαρώς δημοσιονομικών πτυχών της λειτουργίας του ΠΔΠ, και δεν θα θιγούν οι νομικές βάσεις της κατά τομέα νομοθεσίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πολλές πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης προβλέπουν τις δικές τους απαιτήσεις επανεξέτασης/αναθεώρησης, κυρίως για το 2017·

I.Αναθεώρηση του ΠΔΠ — αξιολόγηση των πρώτων ετών

6.  θεωρεί ότι σε μια επανεξέταση του ΠΔΠ το 2016 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες σοβαρές κρίσεις και νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, μαζί με τις αντίστοιχες δημοσιονομικές επιπτώσεις τους, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη στιγμή της έγκρισης του ΠΔΠ· επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τις εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, τις κρίσεις στη γεωργία, τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· επιπλέον, επισημαίνει την πρόσφατη διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος και την αυξανόμενη πίεση που υφίσταται η αναπτυξιακή πολιτική· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι πρόσθετες πιεστικές ανάγκες, κρίθηκε αναγκαία μια πρωτοφανής προσφυγή στους μηχανισμούς ευελιξίας και τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, δεδομένου ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ αποδείχτηκαν υπερβολικά περιορισμένα σε ορισμένους τομείς· θεωρεί ότι, κατά τα τελευταία δύο έτη, το ΠΔΠ έχει ουσιαστικά φτάσει στα όριά του·

7.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις πολιτικές και στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ και να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων και νέων προκλήσεων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον καίριο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην υλοποίηση της από κοινού συμφωνηθείσας στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία αποτελεί τον κύριο προσανατολισμό της και ύψιστη προτεραιότητα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι στην αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ποιοτική ανάλυση σχετικά με το κατά πόσον και σε ποιον βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στην εν λόγω στρατηγική· επιμένει να συνδυαστεί η αξιολόγηση αυτή με πρόβλεψη σχετικά με το κατά πόσον οι οικονομικοί πόροι για τη στήριξη της στρατηγικής αυτής για τα υπόλοιπα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ θα είναι επαρκείς για την επιτυχή υλοποίησή της·

A.Μείζονα γεγονότα και προκλήσεις

Μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

8.  τονίζει ότι οι συγκρούσεις στη Συρία, τη Μέση Ανατολή και πολλές περιοχές της Αφρικής είχαν συνέπειες πρωτοφανούς κλίμακας, σε επίπεδο ανθρωπιστικών αναγκών και μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ επηρεάστηκε άμεσα, με πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ευρώπη μόνο το 2015, που αναμένεται να αυξηθούν κατά τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι η κρίση αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντική οικονομική απόκριση εκ μέρους της ΕΕ και έχει, επομένως, σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, κυρίως στους τομείς 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), και 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο)·

9.  υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια του 2015 τα πρόσθετα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση είχαν άμεσες δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως αντικατοπτρίζεται ιδίως στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς 5 και 7/2015· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016 εγκρίθηκε η χρησιμοποίηση πρόσθετων πιστώσεων 1 506 εκατομμυρίων EUR με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας, προκειμένου να προβλεφθούν συμπληρωματικοί πόροι για τη λήψη μέτρων σε σχέση με τη μετανάστευση/τους πρόσφυγες στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), όπως η αύξηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), καθώς και πόροι για τους τρεις οργανισμούς που σχετίζονται με τη μετανάστευση, ειδικότερα τον FRONTEX, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και την Europol·

10.  επισημαίνει ότι οι προαναφερθείσες δημοσιονομικές αποφάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να εξαντληθεί το μικρό διαθέσιμο περιθώριο στον συγκεκριμένο τομέα και οδήγησαν σε μια εκ των πραγμάτων αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων του τομέα 3· εφιστά, επιπλέον, την προσοχή στις νέες προτάσεις της Επιτροπής που αναμένεται ότι θα έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως δε στην πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, με συνολική δημοσιονομική επίπτωση ύψους 1 829 εκατομμυρίων EUR για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος του ΠΔΠ, την πρόταση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1 212 εκατομμυρίων EUR για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος του ΠΔΠ, και τον νέο μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης, με εκτιμώμενο αντίκτυπο τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2016 έως 2018· τονίζει ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, που οι πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες εγκρίθηκαν για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) τον Νοέμβριο 2015, χρειάστηκε να μειωθούν τον Μάρτιο 2016, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ακόμη πιο πιεστικές ανάγκες, όπως η ανάγκη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην ΕΕ, που αντιμετωπίζεται από τον προαναφερθέντα νέο μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης·

11.  θεωρεί ότι για την επίλυση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης απαιτείται ευρωπαϊκή προσέγγιση που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στη δίκαιη κατανομή των βαρών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη στήριξη για τον μετριασμό του βάρους του κόστους που σχετίζεται με την υποδοχή προσφύγων, καθώς με τον τρόπο αυτό θα αμβλυνθεί η πίεση στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλή εισροή προσφύγων· τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή θα οδηγήσει σε δημιουργία συνεργειών, ενώ είναι επιπλέον αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική για όλα τα κράτη μέλη·

12.  τονίζει ότι έχουν αναπτυχθεί σημαντικά, αλλά ανεπαρκή, δημοσιονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, με την ενίσχυση ειδικών ενωσιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του τομέα 4· υπενθυμίζει ότι το 2015 ελήφθησαν μέτρα όπως ανακατανομές πιστώσεων συνολικού ύψους 170 εκατομμυρίων EUR υπέρ ενεργειών στον τομέα της μετανάστευσης και των προσφύγων, και ότι το 2016 εγκρίθηκαν πρόσθετες πιστώσεις 130 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του τομέα 4, για δραστηριότητες σε σχέση με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, σε συνδυασμό με την ανακατανομή 430 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας· υπενθυμίζει, επίσης, ότι για την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, η Επιτροπή έχει υποβάλει διάφορες άλλες προτάσεις που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως αυτές για τη σύσταση των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ (του καταπιστεύματος Madad Trust Fund και το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την Αφρική, με αρχική εκτιμώμενη δημοσιονομική επίπτωση 570 εκατομμυρίων EUR και 405 εκατομμυρίων EUR, αντίστοιχα), καθώς και για τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με ένα δισεκατομμύριο EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς να υπολογίζεται πιθανή πρόσθετη χρηματοδότηση· τονίζει ότι θα προκύψει περαιτέρω πίεση στον προϋπολογισμό της Ένωσης, από άλλες προγραμματισμένες ενέργειες που έχουν εξαγγελθεί από την Επιτροπή, όπως η «υπόσχεση του Λονδίνου» ή από εκδηλώσεις όπως η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 2016· τονίζει ότι τα πρόσθετα επικείμενα δημοσιονομικά μέσα αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την ένταξη των πλέον ευάλωτων μεταναστών, ιδίως των γυναικών, των παιδιών και των ΛΟΑΔΜ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία για το γεγονός ότι, λόγω της σοβαρότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, θα απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες·

13.  συμπεραίνει ότι το μέγεθος της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων που δρομολόγησε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά τον χρόνο της θέσπισης του ΠΔΠ 2014-2020· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης επαρκών πόρων, η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να συγκροτεί ad hoc, «δορυφορικά» μέσα, τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινού από τα κράτη μέλη, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, συγκεκριμένα τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ (το καταπίστευμα Madad Trust Fund και το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την Αφρική) και η Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· υπενθυμίζει ότι η απουσία συνολικής δημοσιονομικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης οδήγησε σε παραγκωνισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λήψη απόφασης για τη χρήση των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο πολλαπλασιασμός των μέσων αυτών δημιουργεί πρόβλημα λογοδοσίας και δημοκρατικού ελέγχου στην ΕΕ, το οποίο πρέπει να αναλυθεί· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν προσφέρει τις αναμενόμενες συνεισφορές τους στα καταπιστευματικά ταμεία, γεγονός που υπονομεύει την επιτυχία αυτών των ταμείων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν άμεσα τις δεσμεύσεις τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους·

Χαμηλό επίπεδο επενδύσεων

14.  υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πάσχει από χαμηλά και ανεπαρκή επίπεδα επενδύσεων επισημαίνει, ειδικότερα, ότι το 2014 οι συνολικές επενδύσεις ήταν 15% κάτω από το επίπεδο του 2007, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πτώση των επενδύσεων κατά 430 δισεκατομμύρια EUR· εκτιμά ότι το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα·

15.  υπογραμμίζει ότι, αποκρινόμενη στο πιεστικό αυτό πρόβλημα, η νέα Επιτροπή το 2014 πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και τη σύσταση του ΕΤΣΕ, με στόχο την κινητοποίηση 315 δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία· επαναλαμβάνει τη σθεναρή του προσήλωση στο ΕΤΣΕ, το οποίο αναμένεται να δώσει ισχυρή και στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς τομείς που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση· παρατηρεί ότι έχει ήδη εγκριθεί σημαντικός αριθμός έργων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της εκτέλεσης· επισημαίνει ότι η εγγύηση που παρέχεται από την Ένωση για το ΕΤΣΕ καλύπτεται από εγγυητικό κεφάλαιο οκτώ δισεκατομμυρίων EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

16.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση για δύο σημαντικά προγράμματα της ΕΕ, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), μειώθηκε τελικά κατά 2,2 δισεκατομμύρια EUR και 2,8 δισεκατομμύρια EUR αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια EUR καλύπτονται από μη χρησιμοποιηθέντα περιθώρια του ΠΔΠ· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του ΕΤΣΕ για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μετριασμό του αρνητικού αντικτύπου στα δύο αυτά προγράμματα, των οποίων η χρηματοδότηση, που αποφασίστηκε μόλις το 2013, υπέστη σημαντικές περικοπές σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής ήδη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2014-2020·

17.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ που προορίζεται για την έρευνα και την καινοτομία είναι συχνά το πρώτο που πλήττεται από τις περικοπές που διενεργούνται στον προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας δημιουργούν ενωσιακή προστιθέμενη αξία, και υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των εν λόγω προγραμμάτων για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και, επομένως, για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και της μακροπρόθεσμης ευημερίας της Ένωσης·

18.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού του ΠΔΠ, κατά την περίοδο 2014-2015 έγινε προχρηματοδότηση των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» (200 εκατομμύρια EUR για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και τις δράσεις Marie Curie) και COSME (50 εκατομμύρια EUR), προκειμένου να αντισταθμιστεί εν μέρει η μείωση των πιστώσεων μεταξύ 2013 και 2014· επισημαίνει ότι αυτή η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση δεν μεταβάλλει το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να μένουν λιγότερες πιστώσεις για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· τονίζει, ωστόσο, ότι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση για το «Ορίζων 2020» και το COSME απορροφήθηκε πλήρως, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της ισχυρής επίδοσης των συγκεκριμένων προγραμμάτων και της ικανότητάς τους για ακόμα μεγαλύτερη απορρόφηση·

19.  επισημαίνει επίσης με μεγάλη ανησυχία ότι το ποσοστό επιτυχίας για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» μειώθηκε στο 13% από το 20-22% του προηγούμενου προγράμματος (ΠΠ7) κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα, έχει μειωθεί ο αριθμός των έργων υψηλής ποιότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ· επισημαίνει, επίσης, ότι έχουν απορριφθεί πολλές αιτήσεις έργων υψηλής ποιότητας σε σχέση με τη CEF λόγω έλλειψης κονδυλίων του προϋπολογισμού·

Ανεργία των νέων

20.  τονίζει ότι η ανεργία των νέων παραμένει εντυπωσιακά υψηλή και αποτελεί ένα από τα πλέον πιεστικά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ΕΕ· τονίζει ότι 4,4 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην Ένωση τον Φεβρουάριο 2016, και ότι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν άνω του 40% σε διάφορα κράτη μέλη, και άνω 60% σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλότερο από τον στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ως εκ τούτου, τονίζει ότι μεγάλος αριθμός νέων κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και πρέπει να ληφθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα για την ένταξη των ΕΕΑΚ (νέοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης)· επισημαίνει το γεγονός ότι το μέγεθος των υψηλού μορφωτικού επιπέδου και καλά καταρτισμένων ανθρώπινων πόρων έχει ισχυρό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την παραγωγικότητα της Ευρώπης, και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον πολιτισμό· αναγνωρίζει ακόμη τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2018·

21.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (YEI)· σημειώνει την επισήμανση της Επιτροπής ότι ο ορισμός των υπεύθυνων για την υλοποίηση αρχών έχει αποτελέσει βασική πρόκληση για τις χρηματοοικονομικές ροές του προγράμματος· τονίζει επίσης ότι παρά τις αρχικές καθυστερήσεις στον ορισμό αυτό και την υλοποίηση της YEI, τα τρέχοντα αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν πλήρη ικανότητα απορρόφησης (που έχει επιτευχθεί εν μέρει μέσω της σημαντικής αύξησης του ποσοστού προχρηματοδότησης αυτού του προγράμματος)· επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της πρωτοβουλίας αυτής θα ολοκληρωθεί σύντομα από την Επιτροπή, και αναμένει ότι θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησής της· θεωρεί ότι το προτεινόμενο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει μια πολύτιμη συμβολή στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό· τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της αξιολόγησης των επιδόσεων της YEI από σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας·

22.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την απουσία νέων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την YEI το 2016, καθώς ολόκληρος ο αρχικός προϋπολογισμός της διατέθηκε προκαταβολικά κατά την περίοδο 2014-2015 (άρθρο 15 του κανονισμού για το ΠΔΠ)· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν υποστήριξε σε καμιά περίπτωση την εμπροσθοβαρή αυτή χρηματοδότηση με την πρόθεση να τεθεί τέρμα στην εν λόγω πρωτοβουλία μετά δύο μόλις χρόνια χρηματοδότησης, και ότι τέθηκαν σε εφαρμογή άλλοι μηχανισμοί του ΠΔΠ, όπως το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων (GMC), με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχισή της· υπενθυμίζει πάντως ότι το GMC έχει ήδη κινητοποιηθεί μόνον για τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ· επισημαίνει ότι με βάση το ίδιο άρθρο διατέθηκαν προκαταβολικά πιστώσεις για το Erasmus + (150 εκατομμύρια EUR), δεδομένου ότι πρόκειται για άλλο ένα πρόγραμμα της ΕΕ που συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων, το οποίο υλοποιήθηκε πλήρως στα δύο πρώτα έτη της εν λόγω περιόδου· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), μια αποτελεσματική Εγγύηση για τη Νεολαία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κόστιζε 21 δισεκατομμύρια EUR σε ετήσια βάση για τις χώρες της ευρωζώνης·

Εσωτερική ασφάλεια

23.  υπενθυμίζει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία και το Βέλγιο και τα αυξημένα επίπεδα απειλής σε άλλα κράτη μέλη, που επιβάλλουν περισσότερο συντονισμένη και ενισχυμένη δράση και μέσα σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαθέτει το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ως κατάλληλο μέσο, ενώ διάφοροι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση· θεωρεί ότι απαιτείται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης και, συνεπώς, η αύξηση της χρηματοδότησής της, στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η εν λόγω απειλή· τονίζει ότι η αύξηση της συνεργασίας στον τομέα αυτό απαιτεί ενίσχυση του προσωπικού των σχετικών υπηρεσιών, πράγμα που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την πίεση στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και υπενθυμίζει την περιορισμένη αύξηση των επιπέδων προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπόλ που χρηματοδοτείται μέσω ανακατανομής πόρων από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας·

24.  τονίζει ότι, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων μέτρων και νομοθετικών προτάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας, θα απαιτηθούν σταδιακά πρόσθετοι οικονομικοί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό για την Eurojust, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Οι κρίσεις στον γεωργικό τομέα

25.  τονίζει ότι τα περιορισμένα μέχρι το 2020 ανώτατα όρια για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προβλέπουν πολύ χαμηλότερα περιθώρια από εκείνα του προηγούμενου ΠΔΠ μολονότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι η πολιτική αυτή έχει κρίσιμη σημασία για την εισοδηματική κατάσταση πολλών γεωργών και δη σε περιόδους κρίσης, και επισημαίνει το υψηλό ετήσιο ποσοστό απορρόφησης που φτάνει σχεδόν το 100%· υπενθυμίζει τις διάφορες κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι αγρότες από την αρχή του τρέχοντος ΠΔΠ, ιδίως δε την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα και στους τομείς του χοιρινού και βόειου κρέατος και των οπωροκηπευτικών, και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που είχαν στους ευρωπαίους αγρότες οι ζημίες που προκλήθηκαν από το ρωσικό εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα· σημειώνει την κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης το 2017 και τις πιθανές επιπτώσεις της στον τομέα της ζάχαρης, με τη δέουσα προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες των εξόχως απόκεντρων περιφερειών· τονίζει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων EUR στον προϋπολογισμό του 2016 και 300 εκατομμυρίων EUR το 2015, που χρηματοδοτήθηκαν από τα περιθώρια στον τομέα 2· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε μείωση στον τομέα αυτόν θα έθετε σε κίνδυνο την εδαφική συνοχή, ιδίως όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές· αντιτίθεται επιπλέον σε οιαδήποτε προσπάθεια επανεθνικοποίησης της γεωργικής πολιτικής, η οποία θα δημιουργούσε στρέβλωση στην αγορά και αθέμιτο ανταγωνισμό για τους γεωργούς·

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις

26.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο στόχος της διάθεσης του 20% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της ΕΕ (δυνάμει του ισχύοντος ΠΔΠ) για ενέργειες σχετικά με την αλλαγή του κλίματος δεν έχει επιτευχθεί, και ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Επιτροπής για ενσωμάτωση των ενεργειών αυτών, μόνο 12,7% περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται για τον σκοπό αυτό· επισημαίνει τις σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, οι οποίες θα ενταθούν ακόμη περισσότερο λόγω των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη· επισημαίνει, ιδιαίτερα, τη συμφωνία COP 21 για το κλίμα που επετεύχθη κατά την πρόσφατη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι το 2015·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

27.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ όλων των περιφερειών της ΕΕ και, συνεπώς, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών· τονίζει τον σημαντικό ρόλο της στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ιδίως μέσω σαφούς πρόβλεψης πόρων για τις ενέργειες που σχετίζονται με το κλίμα και για τους κοινωνικούς στόχους, ειδικά για την καταπολέμηση της αύξησης της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων της παιδικής φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, και για την τόνωση της απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την πλήρη υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων· θεωρεί, επιπλέον, ότι, παράλληλα με την εκτέλεση των προβλεφθέντων εθνικών κονδυλίων, τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν επίσης να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν, όπως οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης·

Αυξανόμενη πίεση στις πολιτικές για την ανάπτυξη και τη γειτονία

28.  σημειώνει την ανοδική πίεση επί των παγκόσμιων αναγκών για ανθρωπιστική βοήθεια και για μείωση των κινδύνων καταστροφών που οφείλεται στις συνέπειες των συγκρούσεων και των πολέμων· επισημαίνει τη συμφωνία της Αντίς Αμπέμπα, στην οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν την ισχυρή πολιτική δέσμευσή τους στην υλοποίηση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ), και έχει επίγνωση της ανάγκης για διάθεση χρημάτων σε σχέση με τη δέσμευση αυτή· υπενθυμίζει την πρόσφατη ανανέωση της συλλογικής δέσμευσης της ΕΕ να αυξήσει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) της Ένωσης στο 0,7% του ΑΕΕ και να διαθέσει τουλάχιστον το 20% της ΕΑΒ της σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, εστιάζοντας στην εκπαίδευση και την υγεία· τάσσεται απερίφραστα κατά της χρήσης της αναπτυξιακής βοήθειας για μη αναπτυξιακούς στόχους·

29.  υπενθυμίζει ότι η γεωπολιτική κατάσταση στις χώρες της ανατολικής γειτονίας είναι επίσης ευάλωτη· τονίζει τον σημαντικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη συμβολή στη σταθεροποίηση της κατάστασης στις νότιες και ανατολικές γειτονικές χώρες της ΕΕ αλλά και στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω της παροχής υποστήριξης σε χώρες οι οποίες εφαρμόζουν επί του παρόντος συμφωνίες σύνδεσης, προκειμένου να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις και να διασφαλιστεί η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των αντίστοιχων χωρών·

Ένταξη της διάστασης του φύλου

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, η οποία αποτελεί ευκαιρία για την επίτευξη σημαντικής προόδου όσον αφορά την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο ΠΔΠ και την εφαρμογή και παρακολούθηση της κοινής σχετικής δήλωσης που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ·

Συσσωρευμένες καθυστερήσεις πληρωμών

31.  υπενθυμίζει την αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο ΠΔΠ (2007-2013) των συσσωρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών, από ένα επίπεδο ύψους 5 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2010 σε πρωτοφανή επίπεδα της τάξης των 11 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2011, 16 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2012 και 23,4 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2013· προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις αυτές επεκτάθηκαν στο τρέχον ΠΔΠ (2014-2020), φτάνοντας σε άνευ προηγουμένου ποσό των 24,7 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2014· τονίζει ότι, μετά από επιτακτικό αίτημα του Κοινοβουλίου, συμφωνήθηκε σχέδιο πληρωμών με σκοπό τη μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων πληρωμών που σχετίζονται με την πολιτική για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 σε ένα «φυσιολογικό» επίπεδο ύψους δύο δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2016· επισημαίνει ότι στο τέλος του 2015 είχαν διαπιστωθεί ανεξόφλητοι λογαριασμοί ύψους τουλάχιστον 8,2 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2007-2013 στον τομέα της πολιτικής συνοχής, αριθμός που αναμένεται να πέσει κάτω από τα δύο δισεκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2016· επισημαίνει ότι η μείωση αυτή είναι απλώς προσωρινή ανακούφιση δεδομένου ότι οφείλεται απλώς στην υποβολή μικρότερου αριθμού αιτήσεων πληρωμών για προγράμματα της περιόδου 2007-2013 και της περιόδου 2014-2020 από ό,τι είχε ανακοινωθεί· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι δεν λήφθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της «κρυφής» συσσώρευσης απλήρωτων λογαριασμών που εντοπίστηκε σε άλλους τομείς· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η κατάσταση της περιόδου 2012-2014 αναμένεται να επαναληφθεί στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, εάν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα·

32.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις σοβαρές συνέπειες της παρούσας κρίσης πληρωμών σε δικαιούχους του προϋπολογισμού της ΕΕ όπως οι φοιτητές, τα πανεπιστήμια, οι ΜΜΕ, οι ερευνητές και οι ΜΚΟ, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλες σχετικές οντότητες· υπενθυμίζει, ιδίως, τη δραματική ανεπάρκεια πιστώσεων πληρωμών στον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης το 2014, που επηρέασε αρνητικά τις επιχειρήσεις διάσωσης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή υποχρεώθηκε να καταφύγει σε «μέτρα μετριασμού», όπως η μείωση των προχρηματοδοτήσεων και η αναβολή των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων/προσφορών και των σχετικών συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι σημειώθηκε μια τεχνητή επιβράδυνση της εκτέλεσης των νέων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, λόγω της γενικής έλλειψης πληρωμών, για παράδειγμα μια τεχνητή καθυστέρηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» το 2014, που αποσκοπούσε στο να εξασφαλιστεί ότι οι πληρωμές θα καταστούν απαιτητές το 2015 αντί το 2014· τονίζει, επιπλέον, ότι στον προϋπολογισμό της ΕΕ καταλογίστηκαν κυρώσεις για καθυστερημένες πληρωμές, που το 2014 και το 2015 έφτασαν σε περίπου τρία εκατομμύρια EUR·

B.Ουσιαστική χρήση των διατάξεων ευελιξίας του ΠΔΠ

33.  τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συμπληρωματικές πιστώσεις που ήταν αναγκαίες για την ανταπόκριση σε κρίσεις ή για τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών προτεραιοτήτων από το 2014, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε την ουσιαστική κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας και των ειδικών μέσων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΠΔΠ, αφού είχε εξαντλήσει προηγουμένως όλα τα διαθέσιμα περιθώρια· υπενθυμίζει ότι πολλές από τις διατάξεις αυτές απέρρεαν άμεσα από προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο κατέστησε το αίτημά του για μέγιστη δυνατή ευελιξία βασική απαίτηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ·

34.  επισημαίνει, ειδικότερα, ότι τα ειδικά μέσα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης (το 2016 εξαντλήθηκε όλο το ποσό του μέσου ευελιξίας – 1 530 000 000 εκατομμύρια EUR· αποθεματικό επείγουσας βοήθειας το 2016 – 150 εκατομμύρια EUR), για το πρόβλημα της έλλειψης πληρωμών (το 2015 ενεργοποιήθηκε το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες – 3,16 δισεκατομμύρια EUR) και για τη χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (πλήρης χρησιμοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 2014 – 543 εκατομμύρια EUR)· υπενθυμίζει ότι η απόφαση για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών συνδέεται με τη μείωση των ανώτατων ορίων των πληρωμών για τα έτη 2018 έως 2020·

35.  αναμένει ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω ανάγκες προκύψουν σε σχέση με την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση το 2016, συμπεριλαμβανομένης της δόσης 200 εκατομμυρίων EUR για το νέο μέσο παροχής έκτακτης στήριξης εντός της Ένωσης θα πρέπει να οδηγήσουν στην κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το συντομότερο· επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια στο πλαίσιο του τομέα 3, ενώ το μέσο ευελιξίας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για το φετινό έτος· προτείνει να διερευνηθούν περαιτέρω ευκαιρίες για ευελιξία όσον αφορά τις αναδυόμενες προκλήσεις·

36.  υπενθυμίζει ότι η νομοθετική ευελιξία, όπως παγιώνεται στο σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ), επιτρέπει την αύξηση έως +/-10% του συνολικού προϋπολογισμού των προγραμμάτων που εγκρίνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου· επισημαίνει ότι «νέες, αντικειμενικές και διαρκείς περιστάσεις» επιτρέπουν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό· εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η διάταξη αυτή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει η Ένωση να αντιδράσει σε απρόβλεπτα γεγονότα αυξάνοντας σημαντικά τις αρχικές ετήσιες πιστώσεις προγραμμάτων όπως το AMIF·

II.Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ –μια επιτακτική απαίτηση

37.  είναι πεπεισμένο, βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, ότι η επανεξέταση της λειτουργίας του ισχύοντος ΠΔΠ θα οδηγήσει στο συμπέρασμα πως μια πραγματική ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, όπως προβλέπεται στον κανονισμό του ΠΔΠ, είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου η Ένωση να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων και παράλληλα να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους της· υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» παραμένει η βασική προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να διαθέτει ο προϋπολογισμός της ΕΕ επαρκείς πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η πραγματοποίηση επενδύσεων που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, επιτυγχάνουν οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και προωθούν την αλληλεγγύη·

38.  καλεί την Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της νομοθετικής της πρότασης να λάβει υπόψη τα ακόλουθα αιτήματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τις αλλαγές στον κανονισμό του ΠΔΠ, όσον αφορά τόσο τα αριθμητικά στοιχεία όσο και ορισμένες διατάξεις σχετικές με τη λειτουργία του ΠΔΠ, οι οποίες χρειάζεται να εφαρμοστούν ήδη στο τρέχον ΠΔΠ·

39.  τονίζει ότι οι δύο νομοθετικές προτάσεις με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, ήτοι παράταση του ΕΤΣΕ και σύσταση ενός Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου, προβλέπονται το φθινόπωρο του 2016· αναμένει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση των εν λόγω δύο προτάσεων θα είναι διαθέσιμες το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· επαναλαμβάνει τη θέση αρχής σύμφωνα με την οποία οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ·

40.  τονίζει ότι οι τροποποιήσεις που θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του ΠΔΠ θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση και να ενσωματωθούν ήδη στον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2017· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν παράλληλες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ΠΔΠ και για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017 και για μια έγκαιρη συμφωνία στο θέμα αυτό·

41.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκβαση του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου της 23ης Ιουνίου 2016· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παράσχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετική με τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις του δημοψηφίσματος αυτού, με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ·

42.  επισημαίνει τη σημαντική συμβολή της ΕΕ στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην Ιρλανδία, ιδίως μέσω των προγραμμάτων PEACE, που έχουν στόχο τη Βόρειο Ιρλανδία και τις παραμεθόριες κομητείες του Νότου· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο ΗΒ θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για την ειρηνευτική διαδικασία, και υπονομεύει την ακεραιότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας και της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία, μέσω της συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος PEACE·

A.Τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ

Αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ (αναλήψεις υποχρεώσεων)

43.  είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, μολονότι ανταποκρίνεται πλήρως στην έννοια της μεγάλης κλίμακας πολιτικής και οικονομικής στήριξης του ΕΤΣΕ, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί νέες πρωτοβουλίες σε βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών· προτίθεται να ανταποκριθεί στη δέσμευσή του για πλήρη αντιστάθμιση των περικοπών σε σχέση με το ΕΤΣΕ στα προγράμματα «Ορίζων 2020» και CEF, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους που συμφωνήθηκαν πριν από μόλις δύο έτη και να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το επίπεδο χρηματοδότησης των άλλων προγραμμάτων στον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση), δεν θα πρέπει να θιγεί από την αντιστάθμιση αυτή, επισημαίνοντας την αδιαμφισβήτητη συμβολή τους στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· θεωρεί ότι τα περιθώρια στον υποτομέα 1α δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών αυτών και ζητεί, συνεπώς, να αυξηθεί το ανώτατο όριο σε αυτόν τον υποτομέα·

44.  υποστηρίζει ένθερμα τη συνέχιση της πρωτοβουλίας YEI, ως μέσου για την εξασφάλιση μιας επείγουσας απόκρισης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, μετά τις αναγκαίες προσαρμογές που έγιναν με βάση τη διαρκή αξιολόγηση· θεωρεί ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω της πρόβλεψης τουλάχιστον του ίδιου ύψους πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την YEI έως το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ με εκείνο που είχε διατεθεί ετησίως κατά τα πρώτα δύο έτη της περιόδου αυτής (6 δισεκατομμύρια EUR που διατέθηκαν προκαταβολικά κατά την περίοδο 2014-2015), με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων της επικείμενης αξιολόγησης της Επιτροπής· επισημαίνει ότι τούτο θα έχει ως συνέπεια την αναθεώρηση προς τα πάνω του ανώτατου ορίου του υποτομέα 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή), δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια·

45.  είναι της γνώμης ότι το συνολικό κονδύλιο του προϋπολογισμού και τα ήδη προβλεφθέντα εθνικά κονδύλια για την ΚΓΠ, περιλαμβανομένων των άμεσων πιστώσεων πληρωμών, θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα κατά την αναθεώρηση του ΠΔΠ· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι έχει σημασία να εξασφαλιστεί ότι οι πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας δεν θα μειωθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των στόχων της πρόσφατης μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

46.  θεωρεί ότι το μέγεθος της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, που προκαλείται λόγω των συγκρούσεων και της κλιματικής αλλαγής, καταδεικνύει ότι κατά τα προσεχή έτη ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες ανάγκες για τον σκοπό αυτό με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια)· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο του ίδιου τομέα, θα χρειαστεί επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση με στόχο την υποστήριξη ενισχυμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί, το συντομότερο δυνατόν, σε επικαιροποιημένη προβολή του προϋπολογισμού που θα απαιτηθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ΠΔΠ για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων στους τομείς αυτούς·

47.  πιστεύει, συνεπώς, ακράδαντα ότι, ακόμη και με την κινητοποίηση των μικρών περιθωρίων που είναι διαθέσιμα στον τομέα 3 και των υφιστάμενων διατάξεων ευελιξίας, οι διαθέσιμοι πόροι δεν θα επαρκέσουν για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στον συγκεκριμένο τομέα· ζητεί, επομένως, να ενισχυθούν σημαντικά οι πιστώσεις του AMIF και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και των οργανισμών της Ένωσης (Frontex, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ευρωπόλ, Eurojust και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)), οι οποίοι έχουν αναλάβει νέες ευθύνες στο πλαίσιο της δράσης τους στον τομέα, καθώς και άλλων πρωτοβουλιών που μπορούν να αναληφθούν· θεωρεί ότι απαιτείται αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων του τομέα 3·

48.  αναμένει ότι η συντονισμένη δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, ιδίως όσον αφορά την πολιτική σταθεροποίησης της ευρωπαϊκής γειτονίας και της υποσαχάριας Αφρικής και την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών και οικονομικών αιτιών της μετανάστευσης, θα ενταθεί κατά τα προσεχή έτη, και θα συνοδεύεται από αύξηση των αιτήσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο)· υπογραμμίζει ότι αυτές οι αιτήσεις για χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να αποβαίνουν σε βάρος υφιστάμενων εξωτερικών ενεργειών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής πολιτικής της· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων στον τομέα 4·

49.  ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη στα τρία ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν άμεσα τους πολίτες – «Δημιουργική Ευρώπη», «Ευρώπη για τους πολίτες» και Erasmus+–, καθώς τα προγράμματα αυτά αναπτύσσουν νέες γραμμές επιδότησης για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά την ενσωμάτωση και την εκπαίδευση των προσφύγων και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ενεργειών της Ένωσης και των κρατών μελών για τη βελτίωση της συνολικής κοινωνικής κατάστασης, της αμοιβαίας κατανόησης και της συνύπαρξης στις διαφορετικές κοινωνίες μας·

Αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ (πληρωμές)

50.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, ως ζήτημα προτεραιότητας, να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή μιας νέας κρίσης πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών, φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, την ίδια στιγμή που οι ανάγκες πληρωμών αναμένεται να φτάσουν στο συνηθισμένο ανώτατο ύψος τους, ήδη προβλέπεται σημαντική πίεση στις πληρωμές κατά το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· θεωρεί ότι η πρόσθετη πίεση οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον συμψηφισμό μεταξύ του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες και των ήδη στενών ανώτατων ορίων πληρωμών για την περίοδο 2018-2020, στις σημαντικές καθυστερήσεις της έναρξης των νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, περιλαμβανομένης της YEI, στο προφίλ πληρωμών του ΕΤΣΕ, και στις πρόσθετες πληρωμές που συνεπάγονται οι πρόσφατες αυξήσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων σε σχέση με την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση·

51.  υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις πληρωμών αποτελούν ομαλή συνέπεια των υποχρεώσεων προηγούμενων ετών· αναμένει, συνεπώς, ότι οι νέες αυξήσεις των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων θα συνοδεύονται από αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών και από αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων πληρωμών· θεωρεί, επιπλέον, ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την αποτίμηση της εκτέλεσης των πληρωμών και για επικαιροποιημένες προβλέψεις σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη των πληρωμών μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ένα δεσμευτικό κοινό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020· επιμένει ότι το νέο αυτό σχέδιο πληρωμών θα πρέπει να βασίζεται στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προβλέπει σαφή στρατηγική για την κάλυψη όλων των αναγκών πληρωμών σε όλους τους τομείς μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, καθώς και να αποφεύγει μια «κρυφή συσσώρευση απλήρωτων λογαριασμών» λόγω τεχνητής επιβράδυνσης στην υλοποίηση ορισμένων πολυετών προγραμμάτων και άλλων μέτρων μετριασμού, όπως η μείωση των ποσοστών προχρηματοδότησης·

52.  είναι αποφασισμένο να ρυθμίσει οριστικά το ζήτημα της εγγραφής των πληρωμών των ειδικών μέσων του ΠΔΠ στον προϋπολογισμό· υπενθυμίζει τις ανεπίλυτες συγκρούσεις ερμηνείας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αφενός, και του Συμβουλίου, αφετέρου, που κυριαρχούν στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι πιστώσεις πληρωμών που προκύπτουν από την κινητοποίηση των ειδικών μέσων σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα πρέπει επίσης να υπολογίζονται πάνω και πέρα από τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ·

Αιρεσιμότητα για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος της ΕΕ

53.  επιμένει ότι όλες οι χώρες πρέπει να αναλάβουν πλήρως το μερίδιο των ευθυνών στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης και της απόφασης για τον μηχανισμό ανακατανομής· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει έναν μηχανισμό οικονομικών πριμοδοτήσεων και επιβαρύνσεων όσον αφορά την εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση από τα κράτη μέλη των υποχρεώσεών τους βάσει των μέτρων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή· υποστηρίζει ότι τυχόν οικονομική συνεισφορά που προέρχεται από την επιβολή κυρώσεων σε κράτος μέλος που δεν τηρεί τα μέτρα αυτά, πρέπει να επιστρέφεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως πρόσθετο έσοδο·

Έκτακτα έσοδα

54.  πιστεύει ακράδαντα ότι τυχόν πλεονάσματα λόγω ελλιπούς απορρόφησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού θα πρέπει να εγγράφονται ως πρόσθετο έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς αντίστοιχη προσαρμογή των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ· θεωρεί ότι το μέτρο αυτό θα συνέβαλε σημαντικά στον μετριασμό του προβλήματος πληρωμών του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις προς τούτο·

55.  είναι πεπεισμένο ότι οι πιστώσεις που αποδεσμεύονται σε όλους τους τομείς, λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των ενεργειών για τις οποίες είχαν προβλεφθεί, πρέπει να καθίστανται ξανά διαθέσιμες στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· πιστεύει ακράδαντα ότι, δεδομένων των τρεχόντων περιορισμών που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών που αντιμετωπίζει η Ένωση, η διάταξη αυτή πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις αποδεσμεύσεις πιστώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις προς τούτο·

Διατάξεις ευελιξίας και ειδικά μέσα

56.  τονίζει ότι και μόνον η συχνότητα και το επίπεδο της κινητοποίησης των ειδικών μέσων του ΠΔΠ κατά τα τελευταία δύο έτη αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία την αξία των διατάξεων και μηχανισμών ευελιξίας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΠΔΠ· τονίζει την πάγια θέση του Κοινοβουλίου, ότι η ευελιξία θα πρέπει να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή χρήση των συνολικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές·

57.  πιστεύει, συνεπώς, ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει την άρση μιας σειράς εμποδίων και περιορισμών που επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο σε σχέση με τις διατάξεις περί ευελιξίας κατά την έγκριση του ΠΔΠ· θεωρεί, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί στη μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων και τα περιθώρια, είτε με τον καθορισμό ετήσιων ανώτατων ορίων (συνολικό περιθώριο πληρωμών) είτε με την επιβολή προθεσμιών (συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων)· θεωρεί ότι, δεδομένων των τρεχόντων δημοσιονομικών περιορισμών σε πολλούς τομείς, δεν πρέπει να οριστεί συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τη χρήση των πόρων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων·

58.  τονίζει, ειδικότερα, την κινητοποίηση του συνολικού ποσού του μηχανισμού ευελιξίας το 2016· επισημαίνει ότι ο εν λόγω μηχανισμός προβλέπει τη χρηματοδότηση σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντός των ανώτατων ορίων ενός ή περισσότερων άλλων τομέων και δεν συνδέεται με συγκεκριμένη πολιτική της ΕΕ· θεωρεί, επομένως, ότι παρέχει πραγματική ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως σε περίπτωση σοβαρής κρίσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη σημαντική αύξηση των πιστώσεών του μέχρις ανώτατου ετήσιου ποσού δύο δισεκατομμυρίων EUR, επισημαίνοντας ότι το ποσό αυτό εγγράφεται στον προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση απόφασης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για την κινητοποίηση του εν λόγω μηχανισμού· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός ευελιξίας δεν συνδέεται με συγκεκριμένο τομέα πολιτικής και μπορεί να χρησιμοποιείται για όποιο σκοπό κριθεί απαραίτητο·

59.  επισημαίνει τον ρόλο του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας για την ταχεία ανταπόκριση σε συγκεκριμένες ανάγκες βοήθειας προς τρίτες χώρες για απρόβλεπτα γεγονότα, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του στο σημερινό πλαίσιο· ζητεί τη σημαντική αύξηση των πιστώσεών του ώστε η ετήσια χρηματοδότησή του να φτάσει έως ένα δισεκατομμύριο EUR·

60.  επισημαίνει τους διαφορετικούς κανόνες που ισχύουν όσον αφορά το χρονικό διάστημα για τη μεταφορά των μη δαπανηθέντων πιστώσεων για τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, και ειδικότερα για τον μηχανισμό ευελιξίας, το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση· ζητεί την εναρμόνιση των εν λόγω κανόνων προκειμένου να καταστεί δυνατή η γενική εφαρμογή του κανόνα N+3 στα συγκεκριμένα μέσα·

61.  αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ως έσχατο μέσο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων· τονίζει ότι, κατά την Επιτροπή, είναι το μόνο ειδικό μέσο που μπορεί να κινητοποιηθεί αποκλειστικά για πιστώσεις πληρωμών ώστε να αποφευχθεί μια κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ όπως αυτή του 2014· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, στον κανονισμό του ΠΔΠ προβλέπεται η υποχρεωτική αντιστάθμιση των πιστώσεων· πιστεύει ακράδαντα ότι η απαίτηση αυτή δημιουργεί μια αφόρητη κατάσταση, η οποία στην πράξη θα μειώσει τα ετήσια ποσά όσον αφορά τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ τα τελευταία έτη της περιόδου, δημιουργώντας ως εκ τούτου πρόσθετη πίεση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες αποτελεί σε κάθε περίπτωση έσχατο μέσο, η κινητοποίηση του οποίου έχει συμφωνηθεί από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· ζητεί, συνεπώς, την άμεση άρση του κανόνα περί υποχρεωτικής αντιστάθμισης, με αναδρομική ισχύ, καθώς και την αναθεώρηση προς τα επάνω του μέγιστου ετήσιου ποσού σε 0,05% του ΑΕΕ της ΕΕ·

Μεταπαρακολούθηση των διεθνών συμφωνιών για την κλιματική αλλαγή

62.  επισημαίνει ότι η συμφωνία COP 21 που επετεύχθη στο Παρίσι είναι μια παγκόσμια, δυναμική και διαφοροποιημένη συμφωνία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι, δυνάμει της συμφωνίας αυτής, πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη της κλιματικής δράσης στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι τυχόν χρηματοδότηση των πιθανών μέτρων που απορρέουν από την COP 21 θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τις τρέχουσες δαπάνες για τις σχετικά με το κλίμα ενέργειες, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τη στρατηγική της για την εκτέλεση και την πρώτη αξιολόγηση του πιθανού αντικτύπου της συμφωνίας COP 21 στον προϋπολογισμό της ΕΕ εγκαίρως για την αναθεώρηση· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η αναθεώρηση του ΠΔΠ προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται ο στόχος του 20% των δαπανών για ενέργειες που σχετίζονται με το κλίμα και για να προβλεφθεί πιθανή αύξηση του εν λόγω κατώτατου ορίου, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ που έχουν αναληφθεί κατά την COP 21· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός ενσωμάτωσης της κλιματικής δράσης έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και ότι θα βελτιωθεί η υφιστάμενη μέθοδος παρακολούθησης των εν λόγω δαπανών· υπενθυμίζει ακόμη ότι η Ένωση έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσει το στρατηγικό σχέδιο για τη βιολογική ποικιλομορφία της σύμβασης της των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διαθέσει επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στο θέμα αυτό·

Απλοποίηση

63.  θεωρεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την πρώτη αξιολόγηση και αποτίμηση της λειτουργίας των σχετικών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και της λειτουργίας των διατάξεων ευελιξίας και των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, και αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση στην οποία να προσδιορίζει τις ελλείψεις του τρέχοντος συστήματος εκτέλεσης· δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στη διαδικασία υλοποίησης τα νέα στοιχεία που εισήχθησαν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, όπως οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις επιδόσεις των διατεθέντων κονδυλίων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των πιθανών αδυναμιών και για τη βελτίωση και την ορθολογική οργάνωση του πλαισίου εφαρμογής για τα υπόλοιπα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο αποδοτική χρήση των σπανιζόντων οικονομικών πόρων και να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις για τους δικαιούχους·

Προϋπολογισμός βάσει επιδόσεων / Εστίαση του προϋπολογισμού στα αποτελέσματα

64.  τονίζει ότι έχει σημασία να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία της προσφοράς του προϋπολογισμού της ΕΕ και τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης στο επίκεντρο των δαπανών της ΕΕ της αντίληψης περί προσανατολισμού στα αποτελέσματα· τονίζει ότι, κατά περίπτωση, η αξιολόγηση βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων θα πρέπει να καταστεί βασική αρχή, και τονίζει η αρχή αυτή μπορεί να βρει ιδιαίτερη εφαρμογή στα προγράμματα που εστιάζουν στην καινοτομία· αναγνωρίζει το έργο της Επιτροπής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα», η οποία πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, και αναμένει τα αποτελέσματα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων με θέμα την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει όχημα για την ενίσχυση των επιδόσεων των προγραμμάτων με χαμηλές επιδόσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι οι τεχνικές ή προγραμματικές ελλείψεις δεν είναι δυνατόν να οδηγούν σε μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ ή στην εγκατάλειψη πολιτικών προτεραιοτήτων, και ότι η βελτίωση των δαπανών από μόνη της δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση πιεστικών και αυξανόμενων αναγκών· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο, ως το ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάπτυξη της στρατηγικής της Επιτροπής στο θέμα αυτό·

Χρηματοοικονομικά μέσα

65.  επισημαίνει τον αυξημένο ρόλο των χρηματοοικονομικών μέσων στον προϋπολογισμό της Ένωσης, τα οποία αποτελούν μια μορφή συμπληρωματικής χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις· αναγνωρίζει το δυναμικό των μέσων αυτών όσον αφορά την αύξηση του δημοσιονομικού και, συνακόλουθα, του πολιτικού αντικτύπου του προϋπολογισμού της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η στροφή από την παραδοσιακή χρηματοδότηση σε πιο καινοτόμα μέσα δεν είναι σκόπιμη σε όλους τους τομείς πολιτικής, δεδομένου ότι δεν είναι όλες οι πολιτικές αγοραστρεφείς· τονίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα παρέχουν εναλλακτικό και συμπληρωματικό τρόπο χρηματοδότησης και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα έργα που μπορούν να επωφεληθούν μόνο από τη χρήση επιχορηγήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

66.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει, κατά την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση, διεξοδική ανάλυση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων από την αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση ενός χρηματοοικονομικού μέσου, η διάσταση της μόχλευσης δεν πρέπει να αποτελεί το μόνο κριτήριο αξιολόγησης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των κριτηρίων προσθετικότητας και της αξιολόγησης της συμβολής στην επίτευξη των πολιτικών στόχων της ΕΕ·

67.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ στους οποίους οι επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να συνδυαστούν με χρηματοοικονομικά μέσα και να σκεφτεί την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· πιστεύει ακράδαντα ότι η δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων πόρων της ΕΕ υπό εναρμονισμένους κανόνες διαχείρισης θα συνέβαλε στη βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του προϋπολογισμού της Ένωσης· υπενθυμίζει τα επανειλημμένα αιτήματά του για μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.Οι εκτιμήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020

68.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού του ΠΔΠ, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018· τονίζει, συνεπώς, ότι ορισμένα βασικά στοιχεία για το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να συζητηθούν ήδη στο πλαίσιο της επικείμενης επανεξέτασης/αναθεώρησης·

69.  θεωρεί ότι στις βασικές προτεραιότητες που θα εξεταστούν πρέπει να περιλαμβάνονται προσαρμογές της διάρκειας του ΠΔΠ, μια ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, μεγαλύτερη έμφαση στην ενότητα του προϋπολογισμού, και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία· είναι επίσης πεπεισμένο, ότι απαιτείται να επανεξεταστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν η δημοκρατική νομιμότητα και η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Συνθήκης·

70.  υπενθυμίζει τις αρχές της ενότητας, της ακρίβειας του προϋπολογισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

71.  υπογραμμίζει ότι ένα ουσιαστικό στοιχείο των δυσχερειών στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μεταξύ των κρατών μελών είναι η κύρια έμφαση που δίνουν στα καθαρά υπόλοιπα· επαναλαμβάνει τη θέση του, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι ένα απλό παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, αλλά αντίθετα ένα σημαντικό έναυσμα για σύγκλιση και η έκφραση κοινών πολιτικών που δημιουργούν συλλογική προστιθέμενη αξία· προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αλλάξουν την αντίληψή τους για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και την προσέγγισή τους επ’ αυτού, να καθορίζουν δηλαδή το μέγεθος του προϋπολογισμού με βάση την ενδελεχή αξιολόγηση των χρηματοδοτικών αναγκών που απορρέουν από τις νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης, τους πολιτικούς της στόχους που ορίζονται στα προγράμματα και τις πολιτικές της καθώς και στις διεθνείς δεσμεύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα οδηγηθούμε σε ένα νέο αδιέξοδο που θα συμβάλει μόνο στην περαιτέρω αποσύνδεση της Ένωσης από τους πολίτες της· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την εξοικονόμηση πόρων που έχει επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη χάρη στη χρηματοδότηση των ενεργειών στους διάφορους τομείς πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ·

72.  τονίζει την πολιτική σημασία της δημιουργίας μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων που θα εγγυάται τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πόρων, είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Διάρκεια

73.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού του ΠΔΠ, τα τρία θεσμικά όργανα έχουν συμφωνήσει να μελετήσουν από κοινού το ζήτημα της πλέον ενδεδειγμένης διάρκειας στο πλαίσιο της επανεξέτασης/αναθεώρησης· επαναλαμβάνει τη θέση του, ότι η διάρκεια του ΠΔΠ θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον κύκλο πολιτικής, τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής, ώστε οι ευρωπαϊκές εκλογές να γίνουν φόρουμ συζήτησης σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες των δαπανών·

74.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, ιδίως για τα προγράμματα υπό επιμερισμένη διαχείριση στον τομέα της πολιτικής συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης, η μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα έχει καθοριστική σημασία, δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την τομεακή νομοθεσία και τα επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

75.  πιστεύει ότι, δεδομένου του ραγδαία μεταβαλλόμενου πολιτικού περιβάλλοντος και προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία, θα πρέπει ορισμένα στοιχεία του ΠΔΠ να συμφωνούνται για πέντε έτη, και άλλα, κυρίως εκείνα που συνδέονται με προγράμματα τα οποία απαιτούν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και/ή με πολιτικές που προβλέπουν περίπλοκες διαδικασίες για την εγκατάσταση συστημάτων εκτέλεσης, όπως η πολιτική συνοχής ή η ανάπτυξη της υπαίθρου, να συμφωνούνται για περίοδο 5+5 ετών με υποχρεωτική μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση·

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων

76.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, με την απλότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια ως κατευθυντήριες αρχές· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, μια φιλόδοξη τελική έκθεση από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους έως το τέλος του 2016, καθώς και μια εξίσου φιλόδοξη νομοθετική δέσμη για τους ιδίους πόρους από το 2021 από την Επιτροπή έως τα τέλη του 2017·

77.  τονίζει την ανάγκη να μειωθεί το μερίδιο των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην προσέγγιση «juste retour» των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μειώσει την πίεση στα εθνικά δημόσια οικονομικά, ελευθερώνοντας τους σχετικούς πόρους ώστε να διατεθούν στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων με βάση τον ΦΠΑ είναι υπερβολικά περίπλοκο και συνιστά ουσιαστικά μια δεύτερη συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ, και ζητεί, συνεπώς, ο εν λόγω ίδιος πόρος είτε να τροποποιηθεί ουσιαστικά είτε να καταργηθεί εντελώς· θεωρεί αναγκαίο, ωστόσο, να διατηρηθεί η συνεισφορά με βάση το ΑΕΕ ως στοιχείο του προϋπολογισμού, δεδομένης της ανάγκης να λειτουργεί ως εξισορροπητική συνεισφορά·

78.  ζητεί τη θέσπιση ενός ή διαφόρων νέων ιδίων πόρων, ει δυνατόν με σαφή σύνδεση με τις πολιτικές της ΕΕ που παράγουν προστιθέμενη αξία· επισημαίνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου έχει ήδη συζητήσει πλήθος πιθανών νέων ιδίων πόρων, όπως ένας αναθεωρημένος ΦΠΑ, φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έσοδα από το εκδοτικό προνόμιο της ΕΚΤ, αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και φορολόγηση του άνθρακα, φορολόγηση των μεταφορών, φορολόγηση εταιρειών, φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας ή των ψηφιακών μέσων· αναμένει με ενδιαφέρον τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου, προκειμένου να προχωρήσει και να ετοιμάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη σταδιακή εξάλειψη όλων των μορφών εκπτώσεων·

Ενότητα του προϋπολογισμού

79.  υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της ενότητας του προϋπολογισμού, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό· εκφράζει τον προβληματισμό του για την πρόσφατη στροφή από την κοινοτική μέθοδο στη διακυβερνητική διαδικασία λήψης αποφάσεων, που παρατηρείται από το 2014, όπως στη σύσταση του Καταπιστευματικού Ταμείου Bêkou για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, του Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου Madad της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στη Συρία, και του Καταπιστευματικού Ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, καθώς και της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία· τονίζει ότι αυτή η μορφή χρηματοδότησης συνεπάγεται ανακατανομή των κονδυλίων στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολυετών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· επισημαίνει ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατική λογοδοσία, καθώς το Κοινοβούλιο έχει αποκλειστεί από τη σύσταση των εν λόγω ταμείων·

80.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε βάση ισοτιμίας, ως τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο όλων των δαπανών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την ενότητα του προϋπολογισμού και να την λαμβάνει ως κατευθυντήρια αρχή κατά τον καθορισμό νέων πολιτικών πρωτοβουλιών·

81.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) θα πρέπει να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021, και παράλληλα να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και των επιχειρήσεων που συνδέονται με την ασφάλεια·

82.  τονίζει ότι οιαδήποτε μελλοντική ενσωμάτωση του ΕΤΑ ή τέτοιων ad-hoc μέσων στον προϋπολογισμό της ΕΕ συνεπάγεται ότι τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά κονδύλια αυτών προστίθενται στα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, τα οποία θα πρέπει να αναθεωρηθούν ανάλογα, ώστε να μην υπονομευθεί η χρηματοδότηση άλλων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ·

Αυξημένη ευελιξία

83.  τονίζει ότι η άκαμπτη δομή του προϋπολογισμού της Ένωσης στερεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τη δυνατότητα να αντιδρά καταλλήλως στις μεταβαλλόμενες συνθήκες· ζητεί, συνεπώς, μεγαλύτερη ελαστικότητα στο προσεχές ΠΔΠ, ιδίως με μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ τομέων όσον αφορά τα μη δαπανηθέντα περιθώρια και μεταξύ ετών, με σκοπό να αξιοποιούνται πλήρως τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

84.  υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει, εκτός από το να μπορεί να αντιδρά με ευελιξία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται ο συμφωνημένος προγραμματισμός, να είναι επίσης σε θέση να αντιδρά γρήγορα σε εξελισσόμενες κρίσεις, όπως η σημερινή μεταναστευτική κρίση· ζητεί, συνεπώς, πέραν των ήδη υφισταμένων ειδικών μέσων του ΠΔΠ, να συσταθεί μόνιμο αποθεματικό κρίσεων της ΕΕ εντός του προϋπολογισμού της Ένωσης, προκειμένου να αποφεύγονται λύσεις ad hoc όπως η σύσταση καταπιστευματικών ταμείων· επισημαίνει ότι ο εν λόγω μηχανισμός, που προορίζεται για την αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων, θα πρέπει από την ίδια του τη φύση να λειτουργεί ως νέο ειδικό μέσο του ΠΔΠ και να υπολογίζεται πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

85.  υπενθυμίζει την κριτική στάση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο διεξήχθη η διαδικασία για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020· υπενθυμίζει ότι για την έκδοση του κανονισμού απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου· τονίζει, συνεπώς, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στις σχετικές διαπραγματεύσεις ήδη από την αρχή· θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να επισημοποιήσουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας για το προσεχές ΠΔΠ σε συμφωνία που θα συναφθεί κατά την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ, στην οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αδυναμίες των προηγούμενων διαπραγματεύσεων και να διαφυλαχθούν πλήρως ο ρόλος και τα προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στις Συνθήκες· φρονεί ότι αυτή οι λεπτομέρειες αυτές θα πρέπει τελικά να κατοχυρωθούν στη ΔΣ, όπως έγινε και με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού·

86.  θεωρεί ότι η απαίτηση για ομοφωνία για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ αποτελεί πραγματική τροχοπέδη στη διαδικασία· καλεί, εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα γέφυρας που ορίζεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ με ειδική πλειοψηφία· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα γέφυρας του άρθρου 48 παράγραφος 7 ΣΕΕ, προκειμένου να εφαρμοστεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι η μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ συνάδει με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που εφαρμόζεται ουσιαστικά για την έγκριση όλων των πολυετών προγραμμάτων της ΕΕ, αλλά και με την ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ·

87.  υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη δεν χορηγεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκεί νομοθετική λειτουργία· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την έντονη αντίθεσή του στην παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε νομοθετικό επίπεδο στη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να περιορίζεται στα καθήκοντα που του ανατίθενται από τη Συνθήκη και να μην προδικάζει τις αλλαγές πολιτικής που πρόκειται να αποφασιστούν δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, σεβόμενο έτσι τα νομοθετικά προνόμια του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης·

88.  επιμένει ότι η νομοθετική διαδικασία για την έγκριση του προσεχούς ΠΔΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018, έπειτα από τη διεξαγωγή ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· τονίζει ότι η έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας για το ΠΔΠ θα διευκολύνει την ταχεία έγκριση όλων των τομεακών κανονισμών, και θα καταστήσει δυνατόν, τα νέα προγράμματα να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση την 1η Ιανουαρίου 2021· τονίζει ότι έχει σημασία να ενημερωθούν καλύτερα τα εθνικά κοινοβούλια και οι ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με τα προβλήματα του επόμενου ΠΔΠ μέσω της διοργάνωσης, εάν κρίνεται σκόπιμο, μιας διοργανικής και διακοινοβουλευτικής διάσκεψης·

o
o   o

89.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά και λοιπά όργανα, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(3)ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0378.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0599.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0455.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0456.
(10) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 47.
(11) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 49.
(12) ΕΕ C 68 Ε της 7.3.2014, σ. 1.
(13) ΕΕ C 380 Ε της 11.12.2012, σ. 89.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου