Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2038(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0223/2016

Внесени текстове :

A8-0223/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 10
CRE 05/07/2016 - 10

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.10
CRE 06/07/2016 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0310

Приети текстове
PDF 957kWORD 394k
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург
Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
P8_TA(2016)0310A8-0223/2016
Резолюция
 Приложение
 Приложение
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (2016/2038(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 4 и член 13 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 107, 108, 113, 115 и 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид своето решение от 2 декември 2015 г. относно създаването на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2), нейните правомощия и нейния числен състав и срок на действие(1),

—  като взе предвид разкритията на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) относно данъчните постановления и други вредни практики в Люксембург, които станаха известни като „Люкслийкс“,

—  като взе предвид разкритията на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) относно използването на офшорни дружества, които станаха известни като „Панамските документи“, и по-специално документите, публикувани на 9 май 2016 г.,

—  като взе предвид резултатите от различните срещи на високо равнище на Г-7, Г-8 и Г-20 относно международните данъчни въпроси, по-специално срещата на високо равнище Исе-Шима от 26 и 27 май 2016 г. и резултатите от срещата на министрите на финансите от Г-20 и управителите на централните банки, проведена на 14 и 15 април 2016 г. във Вашингтон,

—  като взе предвид резолюцията относно Програмата за действие от Адис Абеба, приета от Общото събрание на ООН на 27 юли 2015 г.,

—  като взе предвид доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 30 ноември 2015 г., озаглавен „Принципи на корпоративното управление на Г-20/ОИСР“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси относно обмена на данъчна информация за дейностите на многонационалните дружества и относно кодекса за поведение относно данъчното облагане на предприятията от 8 март 2016 г., относно корпоративното данъчно облагане, намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби от 8 декември 2015 г., относно данъчното облагане на предприятията от 9 декември 2014 г. и относно данъчната политика от 1 декември 1997 г., както и докладната записка от неофициалното обсъждане в Съвета по икономически и финансови въпроси на Панамските документи от 22 април 2016 г.,

—  като взе предвид Директивата на Съвета от 8 декември 2015 г.(2) за изменение на Директивата за административното сътрудничество(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО(4),

—  като взе предвид Директива 77/799/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите членки в областта на прякото данъчно облагане и облагане на застрахователните премии(5),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма(6),

—  като взе предвид съвместните последващи действия на Комисията, приети на 16 март 2016 г., към препоръките, съдържащи се в резолюциите на Парламента относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза и относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие,

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198) (Предложението за отчитане по държави),

—  като взе предвид предложението на Комисията относно пакета от мерки за борба с избягването на данъци, което включва общо съобщение(7), предложение за директива на Съвета за борба с избягването на данъци(8), предложение за директива на Съвета относно преразглеждането на Директивата за административното сътрудничество(9), препоръка относно данъчните спогодби(10), както и проучване относно агресивното данъчно планиране(11),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 2011 г. за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2011)0121) и позицията на Парламента от 19 април 2012 г. по това предложение(12),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки от 1 декември 1997 г. относно кодекс на поведение за данъчно облагане на предприятията(13) и редовните доклади до Съвета на групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия),

—  като взе предвид споразумението относно данъчната прозрачност, парафирано от ЕС и Княжество Монако на 22 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид споразумението, подписано между ЕС и Княжество Андора на 12 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид Споразумението относно данъчното облагане на доходи от спестявания, подписано между ЕС и Република Сан Марино на 8 декември 2015 г.,

—  като взе предвид Споразумението относно автоматичния обмен на информация за финансови сметки, подписано между ЕС и Княжество Лихтенщайн на 28 октомври 2015 г.,

—  като взе предвид Споразумението относно данъчното облагане за подобряване на спазването на данъчното законодателство, подписано между ЕС и Конфедерация Швейцария на 27 май 2015 г.,

—  като взе предвид актуализираното споразумение между Джърси и Обединеното кралство от 30 ноември 2015 г. и т.нар. „Промяна на позицията относно тълкуването на точка 2 от Договореността относно двойното данъчно облагане между Джърси и Обединеното кралство“,

—  като взе предвид Договореността относно двойното данъчно облагане между Гърнзи и Обединеното кралство, както е изменена с Договореността от 2009 г. относно обмена на информация, подписана на 20 януари 2009 г. и в сила от 27 ноември 2009 г.,

—  като взе предвид законодателната позиция на Парламента от 8 юли 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление(14),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза(15),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(16),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г. относно избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане като предизвикателства за управлението, социалната закрила и развитието в развиващите се държави(17),

—  като взе предвид различните парламентарни изслушвания и последващи доклади относно избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане в националните парламенти, и по-специално в Камарата на общините на Обединеното кралство, Сената на САЩ, Сената на Австралия и Националното събрание и Сената на Френската република,

—  като взе предвид Препоръка CM/Rec(2014)7 на Съвета на Европа от 30 април 2014 г. за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности,

—  като взе предвид съдебения процес в Люксембург на Антоан Делтур, Рафаел Хале и Едуар Перен, срещу които е повдигнато обвинение за ролята им в публикуването на документите, свързани с т.нар. „Люкслийкс“,

—  като взе предвид решенията за държавна помощ на Комисията във връзка с „Фиат“(18), „Старбъкс“(19) и белгийските постановления относно допълнителната печалба(20), както и решенията за започване на разследвания на държавна помощ по отношение на „Макдоналдс“, „Епъл“ и „Амазон“,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) (A8–0223/2016),

Общи съображения, факти и цифри

А.  като има предвид, че разкритията във връзка с „Панамските документи“ и „Люкслийкс“, оповестени от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), показаха неотложната необходимост ЕС и неговите държави членки да водят борба с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране и да предприемат действия за засилване на сътрудничеството и прозрачността с цел възстановяване на данъчната справедливост, като се засили справедливостта на данъчните системи и се гарантира, че корпоративните данъци се плащат там, където е създадена стойността не само между държавите членки, но също и в световен мащаб;

Б.  като има предвид, че Комисията оценява размера на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци на 1 билион евро годишно(21), докато по данни на ОИСР(22) загубата на приходи в световен мащаб е между 4% и 10% от всички приходи от корпоративно подоходно облагане, което представлява между 75 и 180 милиарда евро годишно, на равнището от 2014 г.; като има предвид, че това са само консервативни оценки; като има предвид, че отрицателното въздействие на тези практики върху бюджетите на държавите членки и върху гражданите е очевидно и би могло да подкопае доверието в демокрацията; като има предвид, че данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране намаляват данъчната основа на държавите членки и по този начин водят до загуба на данъчни приходи, като отслабват икономиката и способността на правителствата по отношение на обществените услуги, инвестициите и социалната сигурност;

В.  като има предвид, че в бюджетната рамка на взаимен контрол е неприемливо ресурси да бъдат генерирани от данъци, дължими в една държава членка, които всъщност да бъдат генерирани в друга държава членка чрез нелоялно и агресивно данъчно планиране;

Г.  като има предвид, че развиващите се държави са непропорционално засегнати от избягването на корпоративно данъчно облагане, водещо до около 100 милиарда щатски долара(23) годишни загуби на данъчни приходи, което ги лишава от жизненоважни средства за финансиране на най-основните услуги и вреди на политиките на ЕС за сътрудничество за развитие;

Д.  като има предвид, че разкритията във връзка с „Панамските документи“ ни напомниха, че въпросът за избягването на данъци излиза извън рамките на мултинационалните дружества и е тясно свързан с престъпни дейности и че офшорното богатство се оценява на около 10 трилиона щатски долара;

Е.  като има предвид, че лидерите на Г-20 предприеха мерки през април 2009 г., като по-специално поискаха от офшорните юрисдикции да подпишат най-малко 12 договора за обмен на информация с цел да се сложи край на епохата на банковата тайна; като има предвид, че икономистите сериозно поставиха под въпрос ефективността на тези мерки, като обясниха, че договорите са довели до преместване на банковите депозити между данъчните убежища, но не са довели до значително репатриране на средствата(24); като има предвид, че няма доказателства, че портфейлните инвестиции в офшорни юрисдикции са намалявали преди, поне, 2014 г. въпреки неотдавнашните международни усилия за повишаване на финансовата прозрачност; като има предвид, че е твърде рано да се прецени дали приемането на автоматичен обмен на данъчна информация (общ стандарт за отчитане) ще промени тази тенденция;

Ж.  като има предвид, че според информацията, предоставена от Банката за международни разплащания, трансграничните депозити в офшорни центрове са се увеличили между 2008 и 2015 г. средно с 2,81% годишно, а в останалата част на света са се увеличили с 1,24%(25); като има предвид, че най-важните финансови офшорни центрове по отношение на чуждестранни депозити са Каймановите острови (663 милиарда щатски долара), Люксембург (360 милиарда щатски долара), Швейцария (137 милиарда щатски долара), Хонконг (125 милиарда щатски долара), Сингапур (95 милиарда щатски долара), Бермуда (77 милиарда щатски долара), Панама (67 милиарда щатски долара), Джърси (58 милиарда щатски долара) и Бахамските острови (55 милиарда щатски долара); като има предвид, че трансграничните депозити в европейските убежища, като например Андора, Гибралтар, Лихтенщайн и Швейцария, намаляват или са в стагнация през последните няколко години, което води до предположението за преместването на офшорните дейности в други юрисдикции и преструктуриране на офшорната индустрия в резултат на увеличаващия се брой двустранни споразумения за данъчна информация;

З.  като има предвид, че инвестиционните потоци към офшорни финансови центрове се оценяват на 72 милиарда щатски долара през 2015 г.(26) и са се увеличили през последните години поради нарастващите потоци от мултинационалните предприятия, разположени в развиващите се икономики и икономиките в преход, понякога под формата на изнасянето на приходите от инвестиции; като има предвид, че инвестиционните потоци към субекти със специално предназначение представляват по-голямата част от офшорните инвестиционни потоци; като има предвид, че Люксембург беше основният получател на инвестиционни потоци, свързани със субекти със специално предназначение, през 2015 г., а входящите потоци, свързани със субекти със специално предназначение, в Нидерландия също бяха особено високи през 2015 г.; като има предвид, че продължаващите финансови потоци, насочени през офшорни финансови механизми, подчертават необходимостта от създаване на по-голяма съгласуваност между политиките в областта на данъчното облагане и инвестициите на европейско и световно равнище;

И.  като има предвид, че през април 2016 г. на ОИСР отново беше даден мандат за създаване на черен списък на юрисдикциите, които не оказват съдействие; като има предвид, че критериите за идентифицирането на данъчните убежища се определят понастоящем от Комисията, която призна, че е важно не само да се разгледат критериите за прозрачност и сътрудничество, но също да се обърне внимание на вредните данъчни режими;

Й.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са основните създатели на работни места в Европа, като са създали около 85% от всички нови работни места в ЕС(27) през последните пет години; като има предвид, че проучвания(28) показват, че трансграничните дружества плащат средно 30% по-малко данъци отколкото дружества, които извършват дейност само в една държава; като има предвид, че това сериозно нарушава конкуренцията, води до загуба на работни места и равнопоставеност в Съюза и възпрепятства устойчивия растеж;

К.  като има предвид, че агресивното данъчно планиране се дефинира от Комисията като възползване от техническите аспекти на данъчна система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения; като има предвид, че Комисията признава, че агресивното данъчно планиране може да приеме разнообразни форми, което води до положение, при което данъчното право се прилага по начин, който е различен от предвидения от законотворците; като има предвид, че основните форми на агресивно данъчно планиране включват прехвърляне на дълга, локализиране на нематериални активи и интелектуална собственост, стратегическо трансферно ценообразуване, несъответствия при хибридни субекти и инструменти и офшорни заемни структури; като има предвид, че дружествата, изслушани от специалната му комисия, в по-голямата си част заявиха отново, че плащат големи данъци и че тяхното поведение е законно; като има предвид, че досега само малка част от дружествата признаха публично, че избягването на корпоративно данъчно облагане е приоритет, който трябва да бъде разгледан;

Л.  като има предвид, че близо една трета от трансграничните корпоративни инвестиции се насочват чрез офшорни финансови структури; като има предвид, че Комисията отбелязва, че при 72% от случаите на прехвърляне на печалбите в Европейския съюз се използва трансферно ценообразуване и данъчно ефективно локализиране на интелектуална собственост, и че останалите схеми за прехвърляне на печалбите включват прехвърляне на дълговете(29);

М.  като има предвид, че двустранните данъчни спогодби разпределят правата за данъчно облагане между държавите на източника и държавите по пребиваване; като има предвид, че на държавите на източника често се предоставя правото да облагат дохода от активна стопанска дейност, при условие че съществува мястото на стопанска дейност в държавите на източника и че държавите по пребиваване получават право да облагат пасивни доходи, като например дивиденти, лицензионни възнаграждения и лихви; като има предвид, че такова разпределение на правата на данъчно облагане е от съществено значение за разбирането на схемите за агресивно данъчно планиране;

Н.  като има предвид, че счетоводните практики се състоят в представяне на финансовото състояние на предприятието, като се сравняват приходите и разходите, както и печалбите и загубите за календарния период, в който са възникнали, а не в периода, в който фактически се осъществяват паричните потоци; като има предвид, че ако облагаеми доходи преминат от една юрисдикция към друга и двете ги третират по различен начин, се поражда възможността за възползване от несъответствията; като има предвид, че макар и плащанията на лицензионни възнаграждения да могат да се обосноват със стопанска цел, без необходимата фискална координация, и като има предвид, че те могат да получат благоприятно данъчно третиране в една държава, което води до намаляване на данъчната основа в други държави;

О.  като има предвид, че 60% от цялата световна търговия е вътрешногрупова и следователно подлежи на методологии за трансферно ценообразуване; като има предвид, че 70% от цялото прехвърляне на печалбите се прави чрез трансферно ценообразуване;

П.  като има предвид, че сближаването на данъчните политики следва също така да бъде съпътствано от засилени проверки и повече разследвания на вредните данъчни практики; като има предвид, че Комисията започна нови официални разследвания относно данъчното третиране на мултинационалните предприятия (МНП); като има предвид, че оценката на мерките на данъчната политика от гледна точка на държавните помощи е подход, който наскоро придоби значение; като има предвид, че са необходими допълнително обмисляне и предприемане на мерки с цел да се разбере по-добре и да се обърне внимание на взаимодействието между данъчното облагане и конкуренцията; като има предвид, че Комисията има възможност да разгледа неизбирателно и безпристрастно всички случаи на съмнение в незаконна държавна помощ чрез преференциално данъчно третиране; като има предвид, че няколко разследвания на Комисията по въпроси в областта на държавната помощ все още не са приключили към момента на приемане на доклад A8-0223/2016; като има предвид, че някои държави членки са започнали процедури по възстановяване срещу някои МНП; като има предвид, че само няколко държави членки са извършили анализи на разпространението на отрицателното въздействие на вътрешните им данъчни политики с цел оценка на въздействието върху развиващите се държави;

Р.  като има предвид, че най-доброто средство за борба с агресивното данъчно планиране е добре разработено законодателство, което се прилага правилно и координирано;

Роля на конкретни данъчни юрисдикции

С.  като има предвид, че Парламентът проведе срещи с представители на правителствата на Андора, Лихтенщайн, Монако, Гърнзи и Джърси; като има предвид, че Каймановите острови само присъстваха на заседание на координаторите, но не на официално изслушване на специалната комисия; като има предвид, че остров Ман отказа да се яви пред специалната комисия и вместо това изпрати писмено становище;

Т.  като има предвид, че някои специфични данъчни юрисдикции активно допринасят за разработването на агресивни данъчни политики от името на МНП, които по този начин избягват данъчно облагане; като има предвид, че ставката на корпоративния данък в някои юрисдикции е близка до или равна на 0%; като има предвид, че сложността на различните данъчни системи създава липса на прозрачност, която е вредна в световен мащаб;

У.  като има предвид, че всички тези юрисдикции са се ангажирали с въвеждането на автоматичен обмен на информация до 2017 г., с изключение на Андора и Монако, които ще направят това през 2018 г.; като има предвид, че е важно да се наблюдава дали вече са въведени ефективни законодателни промени, за да се гарантира ефективен автоматичен обмен на информация, който да започне през 2017 г.;

Ф.  като има предвид, че пропуските в законодателството, неефективният обмен на информация и, по-общо, неспазването на изискванията за контрол, липсата на информация относно крайните бенефициенти и запазването на банковата и корпоративната тайна въпреки постепенното премахване на законодателните норми относно банковата тайна представляват пречки за прекратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци; като има предвид, че неяснотата на тези практики се използва от някои данъчни служители във финансовия сектор за целите на агресивните данъчни практики; като има предвид, че инициативите за постигане на автоматичен обмен на информация между държавите, извън вече съществуващите двустранни данъчни спогодби, бяха въведени едва наскоро; като има предвид, че без ефективно прилагане, слабостите на системите ще насърчават отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци;

Х.  като има предвид, че някои конкретни данъчни юрисдикции във и извън ЕС не са склонни да реформират данъчните си системи въпреки текущите глобални инициативи и въпреки факта, че някои от тях участват в работата на ОИСР;

Ц.  като има предвид, че изслушванията, организирани с Андора, Гърнзи, Джърси, Лихтенщайн и Монако (вж. приложение 1), показват, че условията за регистриране на офшорни дружества и информацията, която трябва да се предоставя в това отношение, се различават в отделните юрисдикции; като има предвид, че пълна информация относно крайните бенефициенти на тръстове, фондации и дружества от официалните данъчни органи на някои от тези юрисдикции не е известна или не е събирана, нито е оповестявана публично; като има предвид, че Андора, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино и Швейцария подписаха споразумения за обмен на информация с ЕС; като има предвид, че Англо-нормандските острови са подписали споразумения с Обединеното кралство и са заявили своята готовност да сключат подобни споразумения с други държави членки;

Ч.  като има предвид, че действащото законодателство в някои юрисдикции не гарантира добро управление, нито гарантира спазване на международните стандарти по отношение на крайните бенефициенти, прозрачността и сътрудничеството;

Ш.  като има предвид, че някои от тези юрисдикции са зависими или асоциирани територии на държави членки и по този начин, дори ако са самоуправляващи се, те частично подлежат на националното и европейското законодателство; като има предвид, че поради това държавите членки следва да обмислят възможността за въвеждане на законодателство, за да се гарантира, че техните асоциирани и зависими територии спазват най-високите стандарти;

Щ.  като има предвид, че някои държави членки са изготвили свои собствени списъци с юрисдикции, които не оказват съдействие и/или определения по същество на „данъчни убежища“ или „привилегировани данъчни юрисдикции“; като има предвид, че са налице големи различия между тези списъци що се отнася до това как се определят или оценяват юрисдикциите, които не оказват съдействие, или данъчните убежища; като има предвид, че списъкът на ОИСР с юрисдикции, които не оказват съдействие, не изпълнява своята цел; като има предвид, че Комисията, в данъчния пакет от 17 юни 2015 г., публикува списък на данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, установен въз основа на подход за „общ знаменател“ на базата на съществуващи на национално равнище списъци; като има предвид, че все още липсват общи за целия Съюз определение и списък с юрисдикции, които не оказват съдействие, въпреки че са спешно необходими; като има предвид, че нито един от тези списъци не съдържа ясни, измерими и изчерпателни критерии за степента на прикритост на конкретни юрисдикции;

Роля на финансовите институции в агресивното данъчно планиране на МНП

АА.  като има предвид, че някои финансови институции и счетоводни дружества или адвокатски кантори изиграха ролята на посредници при създаването на сложни правни структури, водещи до схеми за агресивно данъчно планиране, използвани от МНП, за което свидетелстват случаите „Люкслийкс“ и „Панамски документи“; като има предвид, че правни пропуски, несъответствия и липсата на координация, сътрудничество и прозрачност между държавите създават среда, която улеснява отклонението от данъчно облагане; като има предвид, че финансовите институции все пак са основни и незаменими помощници в борбата с данъчните измами предвид информацията за финансовите сметки и действителните собственици, която имат на свое разположение, и като има предвид, че следователно е от ключово значение те изцяло и ефективно да си сътрудничат в обмена на такава информация;

АБ.  като има предвид, че няколко данъчни скандала, включващи банки, станаха публично достояние през периода на настоящото разследване; като има предвид, че финансовите институции могат да използват няколко схеми за агресивно данъчно планиране, за да окажат подкрепа на своите клиенти за укриване или избягване на данъци; като има предвид, че банките могат да действат на пазара от името на клиентите си и да заявят, че са действителният собственик на тези трансакции пред данъчните органи, което води до неправомерно възползване от страна на клиентите на данъчни предимства, предоставени на банки поради банковия им статут или поради местопребиваването им; като има предвид, че при разработването и прилагането на агресивното данъчно планиране банките (особено тези с инвестиционни банкови дейности) следва да се разглеждат като играещи двойна роля: на първо място, при предоставяне на агресивното данъчно планиране за използване от клиентите, като често се използват финансови продукти, като например заеми, деривати, репо сделки или обвързани със собствения капитал инструменти; и на второ място, при използване на самото агресивно данъчно планиране чрез техните собствени междубанкови и частни структурирани финансови трансакции;

АВ.  като има предвид, че всички банки, които се явиха пред специалната комисия, официално отрекоха да дават съвети на своите клиенти за укриване или избягване на данъци под каквато и да е форма и отрекоха да имат отношения със счетоводни дружества и адвокатски кантори за тази цел; като има предвид, че въпреки това банките често искат правни становища от счетоводни или консултантски дружества, за да валидират договори, които предлагат на своите клиенти;

АГ.  като има предвид, че някои големи финансови институции създадоха значителен брой дъщерни дружества в специални данъчни юрисдикции или в юрисдикции с ниски или много ниски ставки на корпоративния данък с цел избягване на данъци от името на корпоративните и частните им клиенти или за своя собствена полза; като има предвид, че редица финансови институции неотдавна закриха някои от своите клонове в тези юрисдикции; като има предвид, че няколко финансови институции са обект на наказателно преследване за данъчни измами или изпиране на пари в Съединените щати, което води до плащането на значителни глоби, но много малко наказателни преследвания са започнали в Европейския съюз;

АД.  като има предвид, че банките оперират на конкурентен пазар и са стимулирани да насърчават привлекателни данъчни схеми с цел привличане на нови клиенти и обслужване на съществуващите; като има предвид, че банковите служители често са подложени на огромен натиск, за да валидират договори на клиенти, които позволяват отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци, под риска от уволнение, ако не го направят; като има предвид, че съществуват конфликти на интереси между висши служители на банки и консултантски дружества и представители на данъчните администрации, както и случаи на кадрова въртележка с тяхно участие; като има предвид, че данъчните администрации невинаги разполагат с достатъчен достъп до информация или със средства, за да разследват банките и да откриват случаи на отклонение от данъчно облагане;

АЕ.  като има предвид, че е важно да се признае, че не всички сложни структурирани финансови трансакции имат предимно данъчна мотивация и че продукти, които имат изключително данъчен характер, са само малка част от общия бизнес на сложните структурирани финансови трансакции; като има предвид, че сумите, които участват в трансакциите на агресивното данъчно планиране, могат обаче да бъдат много големи, като отделни сделки понякога включват финансирането на милиарди евро и данъчни предимства на стойност стотици милиони(30); като има предвид, че органите по приходите са обезпокоени от липсата на прозрачност на сложните структурирани финансови трансакции, които се използват за целите на агресивното данъчно планиране, особено когато отделни части от тези договорености се изпълняват в различни юрисдикции;

АЖ.  като има предвид, че кредитните институции в ЕС вече са предмет на изисквания за публично отчитане по държави в рамките на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ IV); като има предвид, че следва да се отбележи, че са налице някои пропуски в тези доклади по държави и че тези пропуски следва да бъдат отстранени; като има предвид, че никоя от финансовите институции, които се явиха пред специалната комисия, не повдигна съществени възражения по отношение на изискванията за оповестяване; като има предвид, че някои от тях ясно заявиха, че подкрепят това изискване и ще подкрепят превръщането му в световен стандарт;

АЗ.  като има предвид, че публичното отчитане по държави по отношение на документите на някои финансови институции разкри удивителни несъответствия между общата печалба, реализирана в отвъдморски юрисдикции, и дейността, размера на платения данък и броя на служителите в същите тези юрисдикции; като има предвид, че същото докладване разкри и несъответствие между териториите, в които те извършват дейност и имат служители, и тези, от които извличат печалби;

АИ.  като има предвид, че банките и МНП, които се явиха пред специалната комисия, не дадоха изчерпателни отговори на всички въпроси на членовете ѝ и следователно някои от повдигнатите въпроси останаха без отговор или неточно определени; като има предвид, че някои от тези банки и МНП изпратиха писмени становища (вж. приложение 2) на по-късен етап;

Патентни кутии, кутии на знания и НИРД кутии

АЙ.  като има предвид, че схеми, свързани с интелектуалната собственост, патентите и научноизследователската и развойната дейност (НИРД), се използват широко в целия Съюз; като има предвид, че те се използват от МНП с цел изкуствено намаляване на общия им данъчен принос; като има предвид, че действие № 5 от Плана за действие на ОИСР относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (НДОПП) се отнася за изменения подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби (Modified Nexus Approach); като има предвид, че ролята на групата „Кодекс за поведение“ е също така да анализира и ефективно да наблюдава подобни практики в държавите членки;

АК.  като има предвид, че групата „Кодекс за поведение“ анализира европейските режими на патентни кутии, но не приключи своя анализ относно конкретни режими; като има предвид, че междувременно действие № 5 от Плана за действие на ОИСР относно НДОПП се отнася за изменения подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби като нов стандарт за предоставяне на стимули за НИРД; като има предвид, че държавите членки се споразумяха в групата „Кодекс за поведение“ за прилагане на изменения подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби в националното си законодателство, считано от 2015 г.; като има предвид, че те също така са съгласни, че съществуващите схеми от типа „патентна кутия“ следва да бъдат постепенно премахнати до 2021 г.; като има предвид, че държавите членки са много изостанали в прилагането на изменения подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби на национално равнище;

АЛ.  като има предвид, че няколко проучвания на Комисията показаха ясно, че връзката между патентната кутия и НИРД често е произволна и/или изкуствена; като има предвид, че това несъответствие може да доведе до предположението, че в повечето случаи тези схеми са създадени и се използват за целите на избягването на данъци; като има предвид, че данъчните стимули за доходите, генерирани от НИРД, предимно патентни кутии, често водят до големи спадове в данъчните приходи за всички правителства, включително за участващите в подобна политика; като има предвид, че следва да се анализира по-добре оптималният начин за стимулиране на така необходимите НИРД и иновации в ЕС, без да се създават вредни данъчни практики; като има предвид, че ОИСР и Международният валутен фонд (МВФ) също така, на няколко пъти, потвърдиха, че не считат патентните кутии за подходящ инструмент за насърчаване на НИРД;

АМ.  като има предвид, че централната роля на патентните кутии в схеми за вредни данъчни практики беше първоначално наблюдавана в информационните мисии на предходната специална комисия на Парламента (TAXE 1) в Нидерландия и Обединеното кралство, а впоследствие беше потвърдена в мисията му в Кипър; като има предвид, че подобни системи съществуват в други държави членки;

АН.  като има предвид, че особено сериозен проблем възниква поради пълната липса на хармонизиран подход между държавите членки по въпроса за изходящите плащания; като има предвид, че при настоящата некоординирана рамка комбинацията от премахването на облагането при източника съгласно Директивата относно лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения и Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества с липсата на удържани при източника данъци върху дивиденти, лицензи и изходящи плащания на авторски и лицензионни възнаграждения и лихви в някои държави членки създава пропуски, при които печалбите могат ефективно да се изнасят от която и да е държава членка извън Съюза, без дори веднъж да бъдат обложени с данък;

Документи от групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия), работната група на високо равнище по данъчното облагане и работната група по данъчните въпроси

АО.  като има предвид, че мандатът на групата „Кодекс за поведение“ е определен в заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 1 декември 1997 г.; като има предвид, че документите на групата „Кодекс за поведение“ представляват съществен източник на информация за работата на специалната комисия (както вече беше посочено в резолюцията на Парламента от 25 ноември 2015 г.);

АП.  като има предвид, че едва пет месеца след началото на мандата на специалната комисия на Парламента, някои документи и протоколи от заседанията на групата „Кодекс за поведение“ бяха предоставени на разположение на членовете на ЕП при закрити врата в помещенията на Парламента; като има предвид, че макар да са предоставени на разположение допълнителни документи, някои документи и протоколи продължават да не са оповестени, да не са на разположение или да липсват; като има предвид, че Комисията заяви по време на неофициална среща, че е предоставила всички изготвени от нея документи, с които разполага, на разположение на специалната комисия и че следователно всички допълнителни съответни документи от заседания, изготвени от Комисията, ако те някога са били на разположение на Комисията, вероятно са били загубени;

АР.  като има предвид, че държавите членки дадоха неудовлетворителни отговори на многократните искания на Парламента за пълно оповестяване на съответните документи; като има предвид, че тази практика продължава от няколко месеца; като има предвид, че тези документи бяха предоставени на изследователи от Университета в Амстердам, след искане, основаващо се на Директивата за прозрачността; като има предвид, че тези документи все пак неотдавна бяха предоставени на разположение, макар и само при условия на поверителност, и не могат да бъдат използвани в обществените разисквания; като има предвид, че прозрачността и достъпът до информация са основни елементи на парламентарната работа;

АС.  като има предвид, че специфични въпроси бяха разгледани в рамките на групата „Кодекс за поведение“, без това да доведе до конкретни реформи; като има предвид, например, че разисквания относно данъчните постановления се водят поне от 1999 г. и че все още съществуват затруднения при прилагането на приетите препоръки, дори и след разкритията във връзка с „Люкслийкс“; като има предвид, че разглеждането на режимите на патентни кутии не приключи напълно през 2014 г. и не беше започната друга проверка въпреки факта, че държавите членки закъсняват с прилагането на новия изменен подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби;

Външно измерение: Г-20, ОИСР и ООН; участие и последици за развиващите се държави

АТ.  като има предвид, че ОИСР, Организацията на обединените нации и други международни организации са заинтересовани страни в борбата с намаляването на данъчната основа за облагане с корпоративен данък; като има предвид, че съществува необходимост от гарантиране на глобална хармонизация на практиките и прилагането на общи стандарти като тези, предложени от ОИСР в пакета относно НДОПП; като има предвид, че следва да се създаде междуправителствен форум на равнището на ООН, с по-малко селективно членство отколкото ОИСР или Г-20, за да се даде възможност на всички държави, включително на развиващите се държави, да участват при условия на равнопоставеност; като има предвид, че заседанието на министрите на финансите от Г-20 и управителите на централните банки, проведено във Вашингтон на 14 – 15 април 2016 г., отново отправи призиви към всички държави и юрисдикции да прилагат стандартите на Специалната група за финансови действия (FATF) за прозрачност и ефективната собственост във връзка с юридическите лица и правните договорености; като има предвид, че някои членове на Г-20 призоваха за автоматичен обмен на информация по отношение на информацията относно действителните собственици и поискаха FATF и Световния форум относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели да направят първоначални предложения в този смисъл до октомври 2016 г.;

АУ.  като има предвид, че както беше отбелязано по време на информационната мисия в САЩ, е налице липса на прозрачност и на общо определение на действителните собственици на световно равнище; като има предвид, че тази липса на прозрачност се открои особено силно по отношение на фиктивните дружества и адвокатските кантори; като има предвид, че Съединените щати са в процес на подготовка на изпълнението на Плана за действие на ОИСР относно НДОПП;

АФ.  като има предвид, че свързаният с НДОПП процес не включва развиващите се държави като равностойни партньори в преговорите и че в рамките му не са постигнати ефективни решения за данъчните проблеми на най-бедните държави, което е илюстрирано от глобалната мрежа от данъчни спогодби, която често пречи на развиващите се държави да се възползват от данъчно облагане върху печалбите, получени на тяхна територия;

АХ.  като има предвид, че между компетентните органи на ЕС и САЩ вече съществува сътрудничество по общите данъчни въпроси, но подобно сътрудничество липсва на политическо равнище, особено що се отнася до парламентарното сътрудничество;

АЦ.  като има предвид, че за юли 2016 г. е насрочен симпозиум относно данъчното облагане с оглед на постигането на силен, устойчив и балансиран икономически растеж; като има предвид, че Г-20 призова всички международни организации, в т.ч. ЕС, за посрещане на съответните предизвикателства;

АЧ.  като има предвид, че съвместното изслушване, организирано от специалната комисия (TAXE 2) и комисията по развитие на тема „Последици за развиващите се държави от агресивните данъчни практики“, показа, че развиващите се държави са изправени пред сходни проблеми, свързани с намаляването на данъчната основа, прехвърлянето на печалбите, липсата на прозрачност, различията в световен мащаб на данъчните системи и липсата на съгласувано и ефективно международно законодателство; като има предвид, че развиващите се държави страдат от агресивното данъчно планиране; като има предвид, че данъчните администрации на развиващите се държави не разполагат с ресурси и експертен опит, за да водят ефективна борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци;

АШ.  като има предвид, че членовете на Г-20 отново потвърдиха ангажимента си да гарантират, че се полагат усилия за укрепване на капацитета на икономиките на развиващите се държави и за насърчаване на развитите държави да спазват принципите на Данъчната инициатива от Адис Абеба, както е посочено на заседанието на ООН от 27 юли 2015 г.; като има предвид, че становищата и приоритетите на развиващите се държави са от съществено значение за ефективната координация в световен мащаб;

АЩ.  като има предвид, че МВФ и Световната банка предоставят техническа помощ, включително инструменти за данъчните администрации на развиващите се държави по отношение на международните данъчни въпроси, с цел да се подобрят способностите на развиващите се държави да предприемат мерки относно въпросите, свързани с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари, по-специално по отношение на трансферното ценообразуване;

БА.  като има предвид, че австралийското правителство обяви планове за въвеждане на данък отклонени печалби (ДОП) за МНП, които избягват данъци, който да влезе в сила на 1 юли 2017 г., както и създаването на нова работна група относно данъчната служба;

Работата на специалната комисия на Парламента (TAXE 2)

ББ.  като има предвид, че редица мерки, предложени от Комисията, представляват преки последващи действия във връзка с резолюциите на Парламента от 16 декември 2015 г. и 25 ноември 2015 г.; като има предвид, че по този начин Комисията понастоящем е предложила, поне частично, важни инициативи, съдържащи се в тях; като има предвид, че все още липсват други важни мерки, за които се призовава в тези резолюции, като например реформа на фискалната рамка за държавната помощ, ефективни правни разпоредби за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и мерки за борба с подпомагането и насърчаването на агресивното данъчно планиране от консултанти или от финансовия сектор;

БВ.  като има предвид, че последиците за Съюза бяха анализирани и оценени в частност от специалната комисия на Парламента относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество (TAXE 1), чиято дейност доведе до приемането на резолюция с категорично мнозинство на 25 ноември 2015 г.; като има предвид, че резолюцията на Парламента от 16 декември 2015 г. също беше приета с категорично мнозинство; като има предвид, че Комисията публикува общ отговор на резолюциите от 16 декември 2015 г. и 25 ноември 2015 г.;

БГ.  като има предвид, че специалната комисия TAXE 2 на Парламента, създадена на 2 декември 2015 г., проведе 11 заседания, някои от тях съвместно с комисията по икономически и парични въпроси, комисията по правни въпроси и комисията по развитие, по време на които тя изслуша члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер, члена на Комисията, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, г-н Пиер Московиси, члена на Комисията, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, г-н Джонатан Хил, нидерландския държавен секретар за финансите, Ерик Вибес (представител на председателството на Съвета), експерти в областта на данъчното облагане и развитието, представители на МНП, представители на банки, както и членове на националните парламенти на ЕС; като има предвид, че тя също така проведе срещи с представители на правителствата на Андора, Лихтенщайн, Монако, Гърнси и Джърси и получи писмено становище от правителството на остров Ман (вж. приложение 1); като има предвид, че тя също така организира информационни мисии в САЩ (вж. приложение 6 към доклад А8-0223/2016), за да разгледа конкретни аспекти на свързаното с трети държави измерение на мандата ѝ, и в Кипър (вж. приложение 5 към доклад А8-0223/2016); като има предвид, че членове на специалната комисия бяха поканени лично да участват в работата на междупарламентарната група на високо равнище „TAXE“ на ОИСР; като има предвид, че специалната комисия проведе заседания при закрити врата на равнището на координаторите, по време на които тя изслуша представители на правителството на Каймановите острови, разследващи журналисти и служители на Комисията; като има предвид, че всички тези дейности, които предоставиха голям обем от много полезна информация относно практиките и данъчните системи както в рамките на Съюза, така и извън него, спомогнаха да се изяснят някои от съответните въпроси, докато други останаха без отговор;

БД.  като има предвид, че само 4 от общо 7 поканени МНП се съгласиха при първата покана да се явят пред членовете на комисията (вж. приложение 2);

БЕ.  като има предвид, че поради продължаващия отказ на Комисията и Съвета да дадат своето одобрение за предложението за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Парламента, специалните и анкетните комисии на Парламента все още не разполагат с достатъчни правомощия, като например не разполагат с правото да се призовават свидетели и да се налага предоставянето на достъп до документи, в сравнение с подобни комисии на парламентите на държавите членки и Конгреса на САЩ;

БЖ.  като има предвид, че по отношение на данъчните въпроси Съветът неотдавна прие многократно всеобхватни предварителни политически позиции, без да вземе предвид или дори да изчака позициите на Парламента;

Заключения и препоръки

1.  Повтаря заключенията от своята резолюция от 25 ноември 2015 г. и от своята резолюция от 16 декември 2015 г.;

Последващи действия от страна на Комисията и държавите членки

2.  Изразява съжаление относно факта, че 13 държави членки нямат подходящи правила за борба с агресивното данъчно планиране, основано на свободното преминаване без облагане на дивиденти; също така изразява съжаление относно факта, че 13 държави членки не прилагат никакви проверки за това кой е действителният собственик при приемане на искане за намаляване или освобождаване от данък, удържан при източника; освен това изразява съжаление относно факта, че до настоящия момент 14 държави членки все още нямат правила за контролираните чуждестранни дружества с цел предотвратяване на агресивното данъчно планиране и че 25 държави членки нямат правила за противодействие на несъответствието в данъчната квалификация на местно дружество от друга държава; изразява съжаление относно факта, че до настоящия момент нито една държава членка не призова за забрана на структурите за агресивно данъчно планиране;

3.  Призовава държавите членки и Комисията да приемат допълнителни законодателни предложения относно избягването на корпоративното данъчно облагане, тъй като съществуват възможности държавите членки да засилят правилата за борба със злоупотребите, за да се противодейства на намаляването на данъчната основа; изразява силно съжаление относно факта, че държавите членки не обсъдиха препоръките на Парламента в никоя от работните групи на Съвета;

4.  Приветства пакета от мерки за борба с избягването на данъци, публикуван от Комисията на 28 януари 2016 г., както и всички законодателни предложения и съобщения, представени оттогава (вж. приложение 4 към доклад А8-0223/2016); приветства приемането от Съвета на Директивата за изменение на Директивата относно административното сътрудничество с цел установяване на отчитане по държави пред данъчните органи, като същевременно изразява съжаление, че Съветът не изчака да се запознае и обсъди позицията на Парламента преди приемането на своята собствена позиция и не предвиди участието на Комисията при обмена на информация; призовава Съвета да постигне единодушна и амбициозна позиция относно мерките за борба с избягването на данъци и да запази Директивата срещу избягването на данъци във формата на една-единствена директива, за да приложи ефективно препоръките на ОИСР и да излезе извън техните рамки, така че да се постигнат амбициите на ЕС и да се гарантира правилното функциониране на единния пазар, а не той да бъде отслабен; изразява силно съжаление относно факта, че настоящият проект на позиция на Съвета е направен по-слаб, особено чрез клаузата за запазване на придобитите права относно приспадането на лихви и стеснен подход относно правилата за контролираните чуждестранни дружества; приветства инициативата за създаване на общо определение и общ списък на Съюза на юрисдикции, които не оказват съдействие, във външната стратегия за ефективно данъчно облагане; подчертава, че този списък следва да се основава на обективни, изчерпателни и количествено измерими критерии; отново заявява, че в бъдеще ще са необходими повече и задължителни действия за ефективна и системна борба с НДОПП;

5.  Счита, че Директивата относно административното сътрудничество, след няколко последователни ad-hoc промени относно автоматичния обмен във връзка с данъчните постановления и отчитането по държави, понастоящем следва да бъде преработена в нейната цялост, и по-специално, но не само, с цел намаляване и в крайна сметка премахване на настоящите изключения от принципа за обмен на информация;

6.  Отново изразява своята позиция, че мултинационалните предприятия следва да оповестяват по ясен и разбираем начин в своите счетоводни баланси, по държава членка и по трета държава, в която са установени, набор от информация, включително резултат от дейността преди данъчно облагане, данък върху печалба или загуба, брой на служителите, притежавани активи; подчертава значението на предоставянето на тази информация на обществеността, евентуално под формата на централен регистър на ЕС;

7.  Настоятелно призовава Комисията да представи предложение за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) преди края на 2016 г., придружено от подходяща и справедлива формула за разпределение, което би осигурило цялостно решение за справяне с вредните данъчни практики в Съюза, би изяснило и опростило контекста за предприятията и би улеснило трансграничните стопански дейности в рамките на Съюза; счита, че консолидацията е съществен елемент от ОКООКД; счита, че консолидацията следва да бъде въведена възможно най-бързо и че всяка междинна система, включваща само хармонизирането на данъчната основа с механизъм за компенсиране на загубите, може да бъде само временна; счита, че въвеждането на пълна задължителна ОКООКД става все по-неотложен въпрос; призовава държавите членки бързо да постигнат споразумение относно предложение за ОКООКД след представянето му и бързо да приложат законодателството след това; припомня на държавите членки, че правните пропуски и несъответствията между корпоративните данъчни основи и различията в административните практики може да създадат нееднакви условия и нелоялна данъчна конкуренция в рамките на ЕС;

8.  Приветства приемането от страна на Комисията на 12 април 2016 г. на предложение за директива за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването от дружества, техните дъщерни дружества и клонове, на информация във връзка с данъка върху доходите и увеличаването на прозрачността в корпоративното данъчно облагане; изразява съжаление обаче, че предложеното приложно поле и предложените критерии и прагове от Комисията не са в съответствие с предишните позиции, приети от Парламента, и съответно няма да постигнат резултати;

9.  Приветства съгласието, постигнато в рамките на Съвета на 8 декември 2015 г. относно автоматичния обмен на информация относно данъчните постановления; изразява въпреки това съжаление, че Съветът не прие препоръките, направени от Парламента в неговия доклад от 20 октомври 2015 г. относно първоначалното предложение на Комисията за такава мярка; подчертава, че на Комисията трябва да се предостави пълен достъп до новата база данни на Съюза относно данъчните постановления; настоява, че е необходима всеобхватна и ефикасна база данни с всички постановления, които имат потенциално трансгранично въздействие; настоятелно призовава държавите членки бързо да въведат необходимата законодателна рамка, за да започнат автоматичен обмен на информация относно данъчните постановления;

10.  Подчертава, че автоматичният обмен на информация ще доведе до голям обем от данни, които трябва да се обработват, и настоява, че въпросите, свързани с компютърната обработка на въпросните данни, трябва да бъдат координирани, както и необходимите човешки ресурси за анализиране на данните; призовава за засилване на ролята на Комисията в тази дейност; призовава Комисията и държавите членки внимателно да наблюдават и изцяло да спазват прилагането на Директивата относно административното сътрудничество на национално равнище, по-специално с цел да се проверява колко държави членки искат данъчна информация чрез двустранни данъчни спогодби, а не на въпросното правно основание; призовава държавите членки да засилят своите данъчни администрации с подходящ капацитет на персонала, за да се гарантира ефективното събиране на данъчни приходи и преодоляването на вредните данъчни практики предвид факта, че липсата на ресурси и съкращенията на персонала, в допълнение към липсата на подходящо обучение, технически средства и правомощия за разследване, представляват сериозна пречка за данъчните администрации в някои държави членки; призовава държавите членки да интегрират информацията, обменяна с данъчните органи, и информацията, обменяна с финансовите надзорни и регулаторните органи;

11.  Приветства съобщението на Франция, Нидерландия и Обединеното кралство от 12 май 2016 г., че те ще въведат публични регистри на действителните собственици на дружества; приветства Франция за поемането на ангажимент за създаване на публичен регистър на тръстовете; подкрепя ангажимента на Обединеното кралство да направи така, че всяко дружество извън Обединеното кралство, което или закупува имот в страната, или встъпва в договорни отношения с държавата, да декларира своя действителен собственик; призовава всички държави членки да предприемат подобни инициативи;

12.  Изразява съжаление, че новият световен стандарт на ОИСР за автоматичен обмен на информация не включва преходен период за развиващите се държави, както и че чрез придаването на реципрочен характер на този стандарт държавите, които все още имат малък капацитет за създаване на необходимата инфраструктура за събиране, управление и споделяне на изискваната информация, могат да се окажат на практика изключени от него;

13.  Отбелязва, че Съвместният форум по трансферното ценообразуване е включил в работната си програма за 2014 – 2019 г. изготвянето на добри практики, за да се гарантира, че насоките на ОИСР по този въпрос съответстват на специфичните особености на държавите членки; отбелязва, че Комисията наблюдава напредъка на този процес;

14.  Подчертава, че 70% от прехвърлянето на печалбите се извършва чрез трансферно ценообразуване и че най-добрият начин за решаване на този проблем е приемане на пълна ОКООКД; призовава Комисията въпреки това да представи конкретно законодателно предложение относно трансферното ценообразуване, като се вземат предвид насоките за трансферно ценообразуване на ОИСР за многонационалните предприятия и данъчните администрации от 2010 г.; освен това подчертава, че може да са необходими допълнителни усилия за ограничаване на рисковете от намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби между държавите – членки на ЕС, и трети държави, произтичащи от рамката за трансферно ценообразуване, по-специално цените на нематериалните активи, и че глобалните алтернативи на настоящия принцип на сделка между несвързани лица следва активно да се проучат и да се провери техният потенциал за гарантиране на по-справедлива и по-ефективна данъчна система в световен мащаб;

15.  Приветства факта, че членът на Комисията, отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер, определи трансферното ценообразуване като специфична целева област за дела за държавна помощ, тъй като тази област се описва като общ инструмент, използван от МНП за схеми за отклонение от данъчно облагане или избягване от данъци, като например вътрешногрупови заеми; отбелязва, че понастоящем не съществуват насоки за определяне и регулиране на свързаната с данъци държавна помощ, докато този вид държавна помощ се оказа будещ безпокойство инструмент за избягване на данъци; призовава Комисията да създаде насоки и да установи ясни критерии за по-добро определяне на границите за трансферното ценообразуване с цел по-добро оценяване на делата относно държавна помощ; подкрепя заключенията от разследванията на Комисията в случая на „Старбъкс“, „Фиат“ и „Амазон“; подчертава, че е необходимо Комисията да има достъп до всички относими данни;

16.  Изразява съжаление, че голям брой изслушани многонационални предприятия не осъдиха категорично практиките на избягването на данъци и агресивното данъчно планиране; подчертава, че МНП могат лесно да предоставят изкуствени вътрешногрупови заеми за агресивно данъчно планиране; подчертава, че преференциите за такова дългово финансиране са за сметка на данъкоплатците, както и на финансовата стабилност; поради това призовава държавите членки да премахнат различното третиране на дълга и капитала в съответното си данъчно законодателство;

17.  Категорично подчертава, че работата на лицата, подаващи сигнали за нередности, е от решаващо значение за разкриване на измерението, свързано с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, и че следователно е необходимо защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, да бъде правно гарантирана и подсилена в ЕС; отбелязва, че Европейският съд по правата на човека и Съветът на Европа работят по този въпрос; счита, че съдилищата и държавите членки следва да гарантират защитата на законните търговски тайни, като същевременно по никакъв начин не пречат, възпрепятстват или затрудняват способността на лицата, подаващи сигнали за нередности, и на журналистите да документират и да разкриват незаконни, неправомерни или вредни практики в случаите, когато това очевидно е във върховния обществен интерес; изразява съжаление, че Комисията не възнамерява да предприеме незабавни действия по този въпрос, като се има предвид съвсем скорошните и значими разкрития от лица, подали сигнали за нередности, които станаха известни съответно като „Люкслийкс“ и „Панамските документи“;

18.  Приветства факта, че Комисията започна обществена консултация относно подобряването на механизмите за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане; подчертава, че определянето на ясен график за процедурите за разрешаване на спорове ще бъде от ключово значение за подобряване на ефективността на системите;

19.  Приветства съобщението относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане, в което Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) се приканва да транспонира изискванията за добро управление в своите договори с всички избрани финансови посредници; призовава ЕИБ да въведе нова политика относно отговорното данъчно облагане, като започне с преглед на своята политика по отношение на юрисдикциите, които не оказват съдействие, провеждана през 2016 г. в тесен диалог с гражданското общество; отново заявява, че ЕИБ следва да засили мерките си за надлежна проверка, така че да подобри качеството на информацията относно крайните бенефициенти и да предотвратява по-ефективно сделките с финансови посредници, които имат отрицателни резултати по отношение на прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност, изпирането на пари и вредните социални и екологични последици или са регистрирани в офшорни финансови центрове или данъчни убежища, които използват практики за агресивно данъчно планиране;

20.  Призовава Комисията да предостави ясно законодателство относно определението на икономическата същност, създаването на стойност и мястото на стопанска дейност, с оглед на справянето в частност с проблема с дружествата „пощенски кутии“;

Черен списък и конкретни санкции за юрисдикции, които не оказват съдействие, и удържане на данък при източника

21.  Отбелязва, че единствената конкретна инициатива, предприета до момента от Комисията по отношение на юрисдикциите, които не оказват съдействие, включително отвъдморските територии, е външната стратегия за ефективно данъчно облагане; отбелязва, че до този момент критериите за включване в списъка на ОИСР с юрисдикции, които не оказват съдействие, не са доказали своята ефикасност в борбата с този проблем и не са послужили като възпиращ фактор; подчертава, че все още има трети държави, които защитават незаконно получени активи, което прави невъзможно възстановяването им от органите на ЕС;

22.  Призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок общо определение и общ списък на Съюза с юрисдикции, които не оказват съдействие (т.е. „черен списък на данъчните убежища“), въз основа на солидни, прозрачни и обективни критерии и включващи прилагането на препоръките на ОИСР, мерките за данъчна прозрачност, действията относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и стандартите за автоматичен обмен на информация, съществуването на активни вредни данъчни практики, предимства, предоставени на чуждестранни физически или юридически лица, липсата на изискване за икономическа същност и неоповестяването на корпоративната структура на правни субекти (включително тръстове, благотворителни организации, фондации и др.) или собствеността върху активи или права, и приветства намерението на Комисията да постигне споразумение относно подобен списък в рамките на следващите шест месеца; призовава държавите членки да одобрят това споразумение до края на 2016 г.; счита, че е необходимо да се предвиди поетапна процедура, започваща с конструктивен диалог с юрисдикцията, когато са установени слабости, преди включването в списъка, за да се постигне и възпиращ ефект на процеса; счита, че следва да се установи механизъм, за да се позволи изключването от списъка на юрисдикции, ако и след като успешно е постигнато или възстановено съответствието; счита, че тази оценка следва да се разшири и да включва и членове на ОИСР;

23.  Призовава за конкретна регулаторна рамка на Съюза за санкции срещу включените в черния списък юрисдикции, които не оказват съдействие, включително възможността за преразглеждане и, като последна мярка, временното преустановяване на действието на споразумения за свободна търговия, временното преустановяване на действието на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и забраната за достъп до финансови средства на Съюза; отбелязва, че целта на санкциите е да се предизвикат промени в законодателството на съответните юрисдикции; призовава за това, санкциите да се прилагат и за дружества, банки, счетоводни дружества и адвокатски кантори и данъчни консултанти, за които е доказано, че са участвали в незаконни, вредни или неправомерни дейности с тези юрисдикции, или за които е доказано, че са съдействали за незаконни, вредни или неправомерни режими за корпоративно данъчно облагане, включително правни инструменти в тези юрисдикции;

24.  Призовава Комисията да изготви обвързващо законодателство за забрана за всички институции на ЕС да откриват сметки или да извършват дейност в юрисдикции, включени в общия списък на Съюза с юрисдикции, които не оказват съдействие;

25.  Призовава държавите членки да предоговорят своите двустранни данъчни спогодби с трети държави посредством многостранен инструмент с цел да въведат достатъчно убедителни клаузи за борба със злоупотребите и по този начин да се предотврати използване на най-благоприятната от данъчна гледна точка спогодба (treaty shopping), включително разпределение на права на данъчно облагане между държавата на източника и държавата по пребиваване при отразяване на икономическата същност и подходящо определение на място на стопанска дейност; освен това подчертава, че този процес ще бъде ускорен значително, ако Комисията бъде оправомощена от държавите членки да договаря такива данъчни спогодби от името на Съюза; призовава държавите членки да гарантират справедливото третиране на развиващите се държави при договаряне на такива спогодби;

26.  Призовава Комисията да представи законодателно предложение за общ за целия ЕС данък, удържан при източника, който да се прилага от държавите членки, за да се гарантира, че печалбите, генерирани в рамките на Съюза, се облагат поне веднъж преди напускане на територията на Съюза; отбелязва, че подобно предложение следва да включва система за възстановяване на данък с цел предотвратяване на двойното данъчно облагане; подчертава, че подобна система на общ данък, удържан при източника, основана на кредитния метод, притежава предимството да предотвратява двойното данъчно необлагане и НДОПП, без да води до случаи на двойно данъчно облагане;

27.  Изразява съжаление, че Андора и Монако са поели ангажимент за автоматичен обмен на информация до 2018 г., вместо от 2017 г.; отбелязва, че някои юрисдикции, които не оказват съдействие, като например Андора, спазват стандартите за обмен на информация, но се развиват в посока към превръщане в юрисдикции с ниски данъчни ставки; изразява загриженост, че спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Андора и Испания понастоящем не гарантира ефективен автоматичен обмен на информация; призовава Комисията да наблюдава отблизо ефективното прилагане на автоматичния обмен на информация, включен в споразуменията на държавите членки, подписани с бивши или настоящи юрисдикции, които не оказват съдействие;

28.  Счита, че договореностите, използващи несъответствията между държави – членки на ЕС, и трети държави при хибридни субекти, водещи до двойно данъчно необлагане, следва да бъдат ефективно решени от европейското законодателство, в допълнение към предложенията на Комисията относно пакета от мерки за борба с избягването на данъци;

Патентни кутии, кутии на знания и НИРД кутии

29.  Отбелязва, че до настоящия момент т.нар. патентни кутии, кутии на знания (knowledge boxes) и НИРД кутии (R&D boxes) не се оказаха толкова ефективни за насърчаването на иновациите в Съюза колкото би следвало да бъдат; изразява съжаление, че вместо това те са използвани за прехвърлянето на печалби от МНП чрез схеми за агресивно данъчно планиране, като например добре известната стратегия „double Irish with a Dutch sandwich“ за избягване на данъци с участието на ирландски и нидерландски дружества; счита, че патентните кутии са неподходящ и неефективен инструмент за постигане на икономически цели; настоява, че НИРД могат да бъдат насърчавани, като се използват по-широки политически мерки, които стимулират дългосрочните иновации и независими научни изследвания, и посредством субсидии, които следва да се предпочитат пред патентните кутии, тъй като субсидиите са по-малко изложени на риск от злоупотреба чрез схеми за избягване на данъци; отбелязва, че връзката между патентните кутии и НИРД дейностите често е произволна и че настоящите модели водят до надпревара за достигане на най-ниски равнища по отношение на ефективния данъчен принос на МНП;

30.  Изразява съжаление относно факта, че някои държави членки, по-специално в рамките на групата „Кодекс за поведение“, досега са пренебрегвали този въпрос и още не са предложили подходящ срок за справяне с него;

31.  Призовава Комисията, за да се забрани злоупотребата с патентни кутии с цел избягване на данъци и за да се гарантира, че ако и когато бъдат използвани, те са свързани с реална стопанска дейност, да представи предложения за обвързващо законодателство на Съюза относно патентните кутии въз основа на изменения подход на ОИСР към връзката между разходите за НИРД и получените печалби (Modified Nexus Approach) и при преодоляване на слабостите, свързани с него; подчертава, че предложението на Комисията следва да се прилага за всички нови патентни кутии, издадени от държавите членки, и че всички съществуващи патентни кутии, които все още са в сила, трябва съответно да се променят;

32.  Призовава държавите членки да включат клауза за минимално ефективно данъчно облагане в Директивата относно лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения, както и в Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества, и да гарантират, че не се предоставят изключения от Съвета;

Банки, данъчни консултанти и посредници

33.  Изразява дълбоко съжаление, че някои банки, данъчни консултанти, правни и счетоводни дружества и други посредници бяха решаващ фактор и изиграха ключова роля в разработването на схеми за агресивно данъчно планиране за своите клиенти, а също така съдействат на националните правителства да разработват данъчните си кодекси и закони, като създават сериозни конфликти на интереси;

34.  Изразява загриженост относно липсата на прозрачност и адекватна документация в рамките на финансовите институции и между консултантите и адвокатските кантори по отношение на специфичните модели на собственост и контрола на дружествата, препоръчани от данъчни, финансови и правни консултанти, както беше потвърдено от неотдавнашните разкрития във връзка с т.нар. „Панамски документи“; препоръчва, с цел справяне с проблема с фиктивните дружества, да се засилят изискванията за прозрачността за учредяването на частни дружества;

35.  Изразява загриженост относно липсата на прозрачност и адекватна документация в рамките на националните данъчни администрации, отнасящи се до последиците за конкуренцията от решенията за трансферно ценообразуване, установяването на патентни кутии, данъчните постановления и другите елементи на дискреционното корпоративно данъчно облагане;

36.  Призовава за засилване на съществуващите кодекси за поведение на сектора за данъчно консултиране, по-специално с цел отчитане на потенциални конфликти на интереси по начин, който да води до тяхното ясно и разбираемо оповестяване; призовава Комисията да предложи кодекс за поведение на Съюза за всички консултантски услуги, така че да бъде осигурено ясно оповестяване на евентуални случаи на потенциални конфликти на интереси; счита, че това следва да включва режим на ЕС за несъвместимост по отношение на данъчните консултанти, за да бъдат предотвратявани конфликти на интереси, свързани с предоставянето на консултантски услуги едновременно на публичния и частния сектор и за да бъдат предотвратявани други конфликти на интереси;

37.  Привлича вниманието към рисковете от конфликти на интереси, произтичащи от предоставянето на консултантски услуги по правни и данъчни въпроси и одиторски услуги в рамките на едни и същи счетоводни дружества; следователно подчертава значението на ясното разграничение между тези услуги; призовава Комисията да осигури правилния мониторинг и правилното прилагане на законодателството за предотвратяване на такива конфликти и да проучи необходимостта от преразглеждане на Директивата за одита, и по-специално разпоредбите на член 22 от нея, както и на Регламента за одита, и по-специално разпоредбите на член 5 от него, и определението на понятието за съществено влияние на услугите, несвързани с одита;

38.  Изисква от Комисията да предприеме разследване на взаимосвързаността между академичните среди и средите на данъчните консултанти, което да разгледа, като минимум, въпросите относно конфликтите на интереси;

39.  Призовава държавите членки да установят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, включително наказателни санкции, за управители на дружества, участващи в отклонение от данъчно облагане, и възможността за отнемане на лицензи за стопанска дейност на специалисти и дружества, за които е доказано, че участват в разработването, консултирането относно използването или използването на незаконни схеми за данъчно планиране и отклонение от данъчно облагане; призовава Комисията да проучи възможността за въвеждане на съразмерна финансова отговорност за данъчни консултанти, които участват в незаконни данъчни практики;

40.  Призовава Комисията да анализира възможността за въвеждане на съразмерна финансова отговорност за банките и финансовите институции, улесняващи трансферите към известни данъчни убежища, както са определени от бъдещия общ списък на Съюза с данъчните убежища и данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие;

41.  Призовава Комисията да засили изискванията за банките да докладват на данъчните органи на държавите членки трансфери към и от юрисдикции, включени в общия списък на Съюза с данъчните убежища и данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие; призовава държавите членки да гарантират, че банките и другите финансови институции предоставят подобна информация на регулаторните и данъчните органи; призовава държавите членки да засилят капацитета на своите данъчни администрации за разследване на случаи на отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци;

42.  Призовава Комисията да представи законодателно предложение за въвеждането на изискване за задължително оповестяване за банки, данъчни консултанти и други посредници относно комплексни структури и специални услуги, свързани с юрисдикции, включени в общия списък на ЕС с данъчни убежища и юрисдикции, които не оказват съдействие, които са разработени за и се използват от клиентите с цел улесняване на отклонение от данъчно облагане, данъчни измами, изпиране на пари или финансиране на тероризма;

43.  Призовава Комисията(31) да въведе специфични общи минимални правила за борба със злоупотребите с цел да бъдат отказвани предимства, произтичащи от определени хибридни прехвърляния на активи(32), ефектът от които често е приспадането на дохода в едната държава, без да има включване в данъчната основа в другата държава, или генерирането на чуждестранни сделки с данъчен кредит, които представляват случаи на злоупотреба;

Лица, подаващи сигнали за нередности

44.  Отново заявява ключовата роля на лицата, подаващи сигнали за нередности, за разкриването на неправомерно поведение, включително незаконни или неправомерни практики; счита, че подобни разкрития, които хвърлят светлина върху мащаба на отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари, несъмнено са в интерес на обществеността, както стана ясно в неотдавнашните разкрития във връзка с т.нар. „Люкслийкс“ и „Панамски документи“, които показаха мащаба на явлението, свързано с прехвърлянето на активи към юрисдикции с ниски данъчни ставки; припомня, че възможността за откриване и съдебно преследване на нарушителите на данъчното законодателство зависи основно от наличността и качеството на данните;

45.  Изразява съжаление, че Комисията ограничава своите действия за мониторинг на развитието в различни области на компетентност на Съюза, без да предвижда да предприеме конкретни стъпки за справяне с проблема; изразява загриженост, че настоящата липса на защита би могла да застраши публикуването на нови разкрития, като това може да доведе до загуба на законни данъчни приходи за държавите членки; изразява дълбоко съжаление, че Комисията не предостави задоволителен отговор на исканията, съдържащи се в параграфи 144 и 145 от резолюцията на Парламента от 25 ноември 2015 г., нито на препоръките, съдържащи се в резолюцията на Парламента от 16 декември 2015 г., и по-специално на искането за представяне на ясна правна рамка относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, и други подобни лица преди края на 2016 г.;

46.  Отново призовава Комисията да предложи във възможно най-кратък срок ясна правна рамка за гарантиране на ефективна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, както и на журналисти и други лица, свързани с печата, които ги подпомагат и ги улесняват; призовава държавите членки да преразгледат действащото си законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, като включат възможността за въздържане от съдебно преследване в случаи, в които лицата, подаващи сигнали за нередности, са действали в обществен интерес; приканва да се разглеждат като образец най-добрите примери от законодателството за защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, което е вече в сила в някои държави членки;

Група „Кодекс за поведение“ и междуинституционални въпроси

47.  Изразява съжаление, че въпреки факта, че неговата първа и втора специална комисия (TAXE 1 и TAXE 2) многократно поискаха пълен достъп до документите и протоколите на групата „Кодекс за поведение“, на разположение на членовете на Европейския парламент бяха предоставени само ограничен брой нови документи за консултации при закрити врата, както и че това се реализира едва пет месеца след началото на мандата на TAXE 2; отбелязва, че някои от тези документи трябваше да бъдат оповестени, за да позволят обществен контрол и открито политическо разискване относно тяхното съдържание; освен това отбелязва, че Съветът не показва в задоволителна степен желание да удовлетвори това искане;

48.  Изразява съжаление относно факта, че Комисията, въпреки че предостави някои вътрешни протоколи от заседанията на групата „Кодекс за поведение“, не беше в състояние да съхранява цялата документация във връзка с разпространените документи; счита, че е задължение на Комисията да записва и съхранява цялата информация и всички документи, предоставени в рамките на мандата на групата „Кодекс за поведение“, с цел да се оцени спазването на мерките от страна на държавите членки съгласно Договора; призовава Комисията да предприеме спешни действия за подобряване на това положение чрез възпроизвеждане на всички документи; призовава Съвета и държавите членки да си сътрудничат с Комисията по този въпрос;

49.  Настоятелно призовава държавите членки да подобрят прозрачността и ефективността на методите на работа на групата „Кодекс за поведение“, тъй като това са едни от факторите, препятстващи конкретно потенциално подобрение по отношение на борбата с вредните данъчни практики; изразява съжаление, че не е получил няколко работни документа от групата „Кодекс за поведение“, произхождащи от Съвета или държавите членки, които са от решаващо значение за доброто изпълнение на мандата на специалната комисия; призовава за редовното публикуване на резултатите от упражнявания от него контрол във връзка със степента на спазване от страна на държавите членки на отправените препоръки; изисква групата „Кодекс за поведение“ да представи публично достъпен годишен доклад, в който се установяват и описват най-вредните данъчни практики, използвани от държавите членки през съответната година; отново отправя своето искане към Съвета през 2015 г. да създаде „данъчна комисия“ на политическо равнище;

50.  Установява въз основа на публичната информация, че групата „Кодекс за поведение“ е разгледала 421 мерки през периода 1998 – 2014 г. и е счела 111 от тях за вредни (26%), но че две трети от тези мерки са разгледани по време на първите пет години от съществуването на групата; отбелязва, че контролът на мерките, упражняван от държавите членки, намаля през годините, като само 5% от всички мерки са били проверени през 2014 г., и изразява съжаление, че групата не е установила вредни данъчни мерки от ноември 2012 г. насам; заключава, че групата „Кодекс за поведение“ не е била оперативна в пълна степен в дейността си през изминалото десетилетие и че е необходимо спешно преразглеждане на управлението и мандата ѝ;

51.  Отново отправя своя призив от 2015 г. към Комисията да направи актуализация на доклада Симънс & Симънс от 1999 г. относно административните практики, посочени в параграф 26 от доклада на групата „Кодекс за поведение“ от 1999 г. (доклада Примароло (SN 4901/99));

52.  Подчертава, че независимо че Кодексът за поведение позволи някои подобрения, самоуведомяването относно потенциално вредни мерки, извършвано от държавите членки, не е ефективно, критериите за установяване на вредни мерки не отговарят на актуалните условия, а принципът на единодушие за вземане на решения относно вредността не се оказа ефективен; изразява съжаление, че няколко държави членки се противопоставят на необходимата реформа на групата „Кодекс за поведение“; следователно настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите стъпки за реформиране, във възможно най-кратък срок, на критериите за установяване на вредни мерки и аспектите на управление на групата „Кодекс за поведение“ (включително структурата за вземане на решения и мониторинг на договореното премахване и замразяване, избягване на евентуално отлагане, санкции в случай на неспазване), за да увеличат нейната публична прозрачност и отчетност и да гарантират активното участие и достъпа до информация на Парламента; изтъква слабостите и другата относима информация, посочена в приложение 3; отбелязва освен това, че ако се съпостави списъкът на Комисията, съдържащ всички данъчни режими, официално оценени от групата „Кодекс за поведение“, със съответните документи от заседанията към момента на вземане на решение и след това, на първо място, в много случаи е неясно как е взето дадено решение, например защо режими, за които има основания да се предполага, че биха били вредни, в крайна сметка са обявени за безвредни, и също така, на второ място, във връзка със случаите, при които удостоверената вредност представлява резултат от оценката, дали държавите членки са приключили произтичащите процедури по премахване по удовлетворителен начин; по тази причина подчертава, че държавите членки не са спазили задълженията, посочени в директиви 77/799/ЕИО и 2011/16/ЕС на Съвета, тъй като не са поддържали спонтанен обмен на данъчна информация дори в случаите, когато – въпреки свободата на преценка, която се предоставя от тези директиви – са били налице ясни основания да се очаква, че са възможни данъчни загуби в други държави членки или че данъчните икономии може да са в резултат на фиктивни прехвърляния на печалби в рамките на групи; подчертава, че Комисията не изпълни ролята си на пазител на Договорите, установена в член 17, параграф 1 от ДЕС, като не предприе действия по въпроса и не извърши всички необходими стъпки да гарантира, че държавите членки спазват своите задължения, особено тези, изложени в директиви 77/799/ЕИО и 2011/16/ЕС на Съвета, въпреки доказателствата за противното;

53.  Отбелязва, че специалната комисия установи един модел на систематично възпрепятстване от страна на някои държави членки за постигането на напредък в борбата с избягването на данъци; отбелязва, че обсъжданията относно административните практики (постановления) продължаваха в рамките на Кодекса за поведение в продължение на почти две десетилетия; осъжда факта, че няколко държави членки не бяха склонни да се споразумеят за обмен на информация относно техните практики във връзка с постановленията преди случая „Люкслийкс“ и все още не са склонни да приложат в националното право образеца на указания, разработен в рамките на групата „Кодекс на поведение“, въпреки ангажиментите им след разкритията по случая „Люкслийкс“;

54.  Призовава Комисията да предостави на Парламента постоянен, навременен и редовен достъп до работните документи и протоколите от заседанията на групите на Съвета, работещи по данъчни въпроси, включително Кодекса за поведение при данъчното облагане на предприятията, работната група на високо равнище и работната група „Данъчни въпроси“; предлага на Комисията да използва споразумението, постигнато с Парламента, относно достъпа до протоколи на ЕНМ/ЕЦБ като пример за тази цел;

55.  Призовава Комисията, в случай на незадоволителен отговор от страна на държавите членки, да представи законодателно предложение, за предпочитане съгласно член 116 от ДФЕС или член 352 от ДФЕС или съгласно засиленото сътрудничество с цел подобряване на ефективността на групата „Кодекс за поведение“;

56.  Призовава институциите на ЕС и държавите членки да предприемат спешни действия за борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, данъчните убежища и агресивното данъчно планиране, както от гледна точка на търсенето, така и на предлагането; изразява съжаление, че Съветът и особено някои държави членки в продължение на няколко години не предприеха никакви решителни действия по тези въпроси, и припомня на държавите членки, че разполагат с възможност да установят системи на засилено сътрудничество (между най-малко 9 държави членки) с цел ускоряване на действията във връзка с вредните и незаконните данъчни практики;

57.  Призовава за създаването на нов център за съгласуваност и координация на данъчната политика на Съюза в рамките на структурата на Комисията, за да се гарантира правилното и съгласувано функциониране на единния пазар и изпълнението на международните стандарти; счита, че този нов център следва да отговаря за оценяването и мониторинга на данъчните политики на държавите членки на равнището на Съюза, като гарантира, че държавите членки не прилагат нови вредни данъчни мерки, за мониторинга на спазването от страна на държавите членки на общия списък на Съюза с юрисдикции, които не оказват съдействие, за гарантирането и насърчаването на сътрудничеството между националните данъчни администрации (например обучение и обмен на най-добри практики), както и за започването на академични програми в тази област; счита, че извършвайки подобна дейност, този център би могъл да помогне за предотвратяването на нови пропуски в данъчното облагане, произтичащи от некоординирани инициативи във въпросната област на политиката на държавите членки, и за противодействие на данъчните практики и стандарти, които биха нарушили, възпрепятствали или навредили на правилното функциониране и логиката на единния пазар; счита, че този център може също така да служи като звено за контакт за лицата, подаващи сигнали за нередности, в случай че държавите членки и националните данъчни администрации не предприемат действия по разкриване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци или не извършват подходящи разследвания по въпроса; счита, че центърът би могъл да се възползва от общия експертен опит на равнището на Съюза и на национално равнище, за да се намали тежестта за данъкоплатците;

Външно измерение

58.  Приветства подновения фокус върху данъчните въпроси на равнището на Г-8 и Г-20, което следва да доведе до нови препоръки; призовава Комисията да поддържа съгласувана позиция от името на Съюза на предстоящите срещи на Г-20 и в рамките на специализирани симпозиуми; изисква от Комисията редовно да информира Парламента за констатациите и възможните последствия от решенията на Г-20 за борба с намаляването на данъчната основа за облагане с корпоративен данък, с практиките, свързани с агресивното данъчно планиране, и с незаконни финансови потоци;

59.  Призовава Съюза, Г-20, ОИСР и ООН да продължат да си сътрудничат в популяризирането на глобалните насоки, които ще бъдат от полза и за развиващите се държави;

60.  Подкрепя създаването на световен орган в рамките на ООН, който да разполага с достатъчно допълнителни ресурси, за да се гарантира, че всички държави могат да участват равнопоставено в определянето и реформата на данъчните политики в световен мащаб; призовава ЕС и държавите членки да започнат работа по амбициозна световна среща на високо равнище по въпросите на данъците и да се стремят към създаването на подобен междуправителствен орган;

61.  Призовава международните форуми да се договорят за по-стриктно и точно определение на действителните собственици, за да се гарантира по-голяма прозрачност;

62.  Приканва Комисията и държавите членки по целесъобразност да проведат анализ на разпространението на националните данъчни политики и тези на ЕС с цел да се оцени въздействието върху развиващите се държави;

63.  Посочва, че незаконното изтичане е една от основните причини за дълга на развиващите се държави, а агресивното данъчно планиране противоречи на принципите за корпоративна социална отговорност;

64.  Призовава Комисията да включи във всички споразумения за търговия и партньорство клаузи за добро управление като се позовава по-специално на изпълнението на съответните препоръки на ОИСР, свързани с областта на данъчното облагане (напр. инициативата във връзка с НДОПП), и гарантира, че дружества или посредници не могат да злоупотребяват със споразуменията за търговия и партньорство с цел избягване на данъци или отклонение от данъчно облагане или изпиране на приходи от незаконни дейности;

65.  Призовава ОИСР и другите международни органи да започнат работа по амбициозна стратегия НДОПП II, която да се основава предимно на минимални стандарти и конкретни цели за изпълнение;

66.  Подчертава, че координацията между Комисията и държавите членки, които участват във FATF, следва да бъде подобрена, така че да се придаде тежест на позицията на ЕС; подчертава необходимостта от подробни насоки за прилагане, по-специално за развиващите се държави, както и от проследяване на развитието на нови вредни данъчни мерки;

67.  Във връзка с това призовава за създаването на парламентарна група за мониторинг на равнището на ОИСР с цел наблюдение и контрол върху формулирането и изпълнението на тази инициатива;

68.  Призовава за установяването на структуриран диалог между Европейския парламент и Конгреса на САЩ по международни данъчни въпроси; предлага да се създадат официални междупарламентарни форуми за разглеждане на тези въпроси и във връзка с това също така да се използва съществуващата рамка на Трансатлантическия законодателен диалог; насърчава ЕС и САЩ да си сътрудничат във връзка с изпълнението на проекта НДОПП на ОИСР; отбелязва съществена липса на реципрочност между САЩ и ЕС в рамките на споразумението FATCA; насърчава засиленото сътрудничество между САЩ и ЕС в рамките на споразумението FATCA с цел гарантиране на реципрочност и приканва всички заинтересовани страни да вземат активно участие в прилагането му;

69.  Приветства пилотния проект за автоматичния обмен на информация между данъчните органи относно действителните собственици, започнат през април 2016 г. от петте най-големи държави – членки на ЕС; призовава, в съответствие със заявеното намерение на тези държави, тази инициатива да бъде разширена и да съставлява основата за световен стандарт за обмен на информация, подобен на съществуващия стандарт за информация за финансови сметки;

70.  Призовава, като следваща стъпка в процеса на подобряване на достъпността на информацията относно действителните собственици, както и на ефективността на обмена на такава информация, за създаването на публичен регистър на действителните собственици на равнището на Съюза, включващ хармонизирани стандарти за достъп до информация относно действителните собственици и предоставящ всички необходими гаранции за защита на данните, който ще послужи като основа на глобална инициатива в това отношение; подчертава жизненоважната роля на институции като ОИСР и ООН в тази връзка;

71.  Отправя искане за проучване относно осъществимостта на създаването на глобален регистър, обхващащ всички финансови активи, притежавани от частни лица, дружества и всички лица като тръстове и фондации, до който данъчните органи ще имат пълен достъп и който ще включва подходящи гаранции за защита на поверителността на информацията, съхранявана в него;

72.  Подчертава необходимостта от общ и цялостен подход на ЕС и САЩ относно прилагането на стандартите на ОИСР и относно действителните собственици; освен това подчертава, че клаузите за добро управление в областта на данъчното облагане следва да бъдат включени във всички бъдещи договори за търговия с цел да се гарантират еднакви условия на конкуренция, да се създаде повече стойност за обществото като цяло и, да се води борба с данъчните измами и избягването на данъци, както и да се постигне водеща роля от страна на трансатлантическите партньори в насърчаването на добро управление в областта на данъчното облагане;

Други препоръки

73.  Призовава всички национални парламенти да работят заедно, за да гарантират подходящ контрол и съгласуваност на данъчните системи на държавите членки; призовава националните парламенти да останат бдителни по отношение на решенията на националните правителства в тази област и да увеличат своя ангажимент към работата на междупарламентарните форуми по данъчни въпроси;

74.  Призовава Комисията да разследва всички случаи на незаконна държавна помощ, подадени до нея, с цел да се гарантира равенство пред закона в Съюза; призовава Комисията да реагира с решение за възстановяване във всички случаи, когато предполагаемото данъчно предимство се счита за незаконна държавна помощ; изразява загриженост във връзка с твърденията, че Люксембург би могъл да издава устни постановления с цел да заобиколи задължението си за споделяне на информация съгласно Директивата за административното сътрудничество; призовава Комисията да наблюдава и докладва дали държавите членки заменят една вредна практика с друга след постигането на напредък в областта на законодателството на равнището на Съюза; призовава Комисията да наблюдава и докладва за всеки случай на нарушаване на пазара в резултат на предоставянето на специфично данъчно предимство;

75.  Подчертава потенциала на цифровите решения за ефективното събиране на данъци при събирането на данъчни данни директно от операциите в икономиката на споделянето и за намаляването на общото работно натоварване на данъчните органи в държавите членки;

76.  Отбелязва разкритията в „Панамските документи“, които документират систематичното използване на фиктивни дружества от дружества и от частни лица с цел укриване на облагаеми активи и постъпления от корупция и организирана престъпност; приветства решението на Парламента за създаване на анкетна комисия във връзка с това и за продължаване на работата по въпросите на отклонението от данъчно облагане, укриването на данъци и изпирането на пари; подчертава огромното политическо значение на това да се анализира начинът на действие на данъчните органи и дружествата, участващи в описаните практики, с оглед на запълването на законодателните пропуски;

77.  Отбелязва, че е необходима допълнителна работа относно достъпа до документи на държавите членки, на Комисията и на групата „Кодекс за поведение“; отново заявява, че е необходим допълнителен анализ на документите, които вече са предоставени на Парламента, за да се оцени адекватно необходимостта от по-нататъшни политически действия и политически инициативи; призовава бъдещата анкетна комисия да продължи тази работа и да възприеме различен формат от този на специалната комисия, следвайки в по-голяма степен модела на следствена комисия, като например комисията по публични сметки в Обединеното кралство;

78.  Призовава Съвета да се възползва в пълна степен от процедурата на консултация с Парламента, което в частност означава, че трябва да изчака приносът на Парламента преди постигането на политическо споразумение и да се стреми да вземе предвид позицията на Парламента;

79.  Поема ангажимент да продължи работата, започната от неговата специална комисия, като положи усилия да отстрани пречките, срещнати при изпълнението на нейния мандат, и като гарантира подходящи последващи действия във връзка с нейните препоръки; възлага на своите компетентни органи да установят най-добрата институционална рамка за постигане на тази цел;

80.  Призовава компетентната си комисия да предприеме последващи действия във връзка с тези препоръки в рамките на предстоящия си доклад за законодателна инициатива на същата тема;

o
o   o

81.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета, Комисията, държавите членки, националните парламенти, ООН, Г‑20 и на ОИСР.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0420.
(2) Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 332, 18.12.2015 г., стр. 1).
(3) Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (OВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1) относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите членки в областта на прякото данъчно облагане.
(4) ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.
(5) OВ L 336, 27.12.1977 г., стр. 15.
(6) ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.
(7) Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Пакет от мерки за борба с избягването на данъци: следващи стъпки към ефективно данъчно облагане и по-голяма данъчна прозрачност в ЕС (COM(2016)0023).
(8) Предложение за директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (COM(2016)0026).
(9) Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2016)0025).
(10) Препоръка на Комисията от 28 януари 2016 г. относно изпълнението на мерки срещу злоупотребата с данъчни спогодби (C(2016)0271).
(11) Проучване относно структурите за агресивно данъчно планиране и показатели, Европейски съюз, 2016 г.
(12) OВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 134.
(13) ОВ C 2, 6.1.1998 г., стр. 2.
(14) Приети текстове, P8_TA(2015)0257.
(15) Приети текстове, P8_TA(2015)0457.
(16) Приети текстове, P8_TA(2015)0408.
(17) Приети текстове, P8_TA(2015)0265.
(18) SA.38375 — Държавна помощ, която Люксембург е предоставил на „Фиат“.
(19) SA.38374 — Държавна помощ, отпусната от Нидерландия в полза на „Старбъкс“.
(20) Решение (ЕС) 2016/1699 на Комисията от 11 януари 2016 г. относно схемата за държавна помощ под формата на освобождаване на допълнителната печалба SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), прилагана от Белгия (нотифицирано с документ C(2015)9837) (OВ L 260, 27.9.2016 г., стр. 61).
(21) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm, Европейска комисия, 10 май 2016 г.
(22) Измерване и наблюдение на намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, действие 11 — окончателен доклад от 2015 г., Проект на ОИСР/Г-20 относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.
(23) Световен доклад за инвестициите за 2015 г. – Реформа на управлението на международните инвестиции, УНКТАД, 2015 г.
(24) http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014
(25) Банка за международни разплащания, 2016 г. – Статистически данни за местно банкиране.
(26) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf
(27) http://ec.europa.eu/growth/smes/, Европейска комисия, 10 май 2016 г.
(28) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 и Egger, P., W. Eggert и H. Winner (2010 г.) „Saving taxes through foreign plant ownership“ (Спестяване на данъци чрез собственост върху чуждестранно промишлено предприятие), Journal of International Economics 81, стр. 99 – 108; Finke, K. (2013 г.), „Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a Propensity Score Matching Approach“ (Избягване на данъци от германски мултинационални дружества и последици за доказателствата за данъчни приходи от подход за съответствие на резултатите от тенденциите), mimeo.
(29) https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_2
(30) ОИСР, 2008 г., „Проучване на ролята на данъчните посредници“; ОИСР, 2008 г., „Проучване на ролята на данъчните посредници“; http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf
(31) Службите на Комисията действително потвърдиха, че член 10 („Несъответствия при хибридни субекти и инструменти“) от предложението на Комисията от 28 януари 2016 г. за директива срещу избягването на данъци е основано на подход на взаимно признаване, насочен към преодоляване на различията в правната квалификация на хибридните субекти и хибридните финансови инструменти, но не обхваща хибридните прехвърляния на активи, които не засягат несъответствията при правната квалификация.
(32) ОИСР определя хибридните прехвърляния като постановления, които се третират като прехвърляне на собственост върху актив за данъчните цели на една държава, но не и за данъчните цели на друга държава, което най-общо съпровожда обезпечен заем. Вж. ОИСР, март 2012 г., „Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues“ (Несъответствия при хибридни споразумения: въпроси, свързани с данъчната политика и съответствието), http://www.oecd.org/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, С КОИТО СА ОСЪЩЕСТВЕНИ СРЕЩИ

(ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ, КООРДИНАТОРИ И КОМАНДИРОВКИ)

Дата

Оратори

11.1.2016 г.

—  Пиер Московиси, член на Комисията, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз

17.2.2016 г.

—  Пиер Московиси, член на Комисията, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз

29.2.2016 г.

Размяна на мнения с представители на председателството на Съвета

в присъствието на Ерик Вибес, нидерландски държавен секретар за финансите

14 – 15.3.2016 г.

Размяна на мнения с юрисдикции

Роб Грей (Rob Gray), директор, международно данъчно облагане, Гърнзи;

Колин Пауъл, съветник по международни въпроси на главния министър, Джърси;

Клаудиа Корнела Дурани (Claudia Cornella Durany), държавен секретар по международните финансови въпроси, Андора;

Катя Гей (Katja Gey), директор на службата по международни финансови въпроси, Лихтенщайн;

Жан Кастелини (Jean Castellini), министър на финансите и икономиката, Монако.

Размяна на мнения с мултинационални предприятия

Кати Кърни (Cathy Kearney), заместник-председател, европейски дейности, Apple;

Джулия Макрей (Julia Macrae), директор по въпросите на данъчната политика за Европа, Близкия изток, Индия и Африка (EMEIA), Apple;

Адам Коен (Adam Cohen), началник на отдела за икономическа политика (Европа, Близкия изток и Африка (EMEA)), Google;

Соре Хансен (Søren Hansen), главен изпълнителен директор, Inter-Ikea Group;

Андерс Билунд (Anders Bylund), ръководител на комуникациите на групата, Inter-Ikea Group

Айрин Йейтс (Irene Yates), заместник-председател, корпоративно данъчно облагане, McDonald's.

Размяна на мнения с разследващите журналисти – при закрити врата

Вероник Пужол (Véronique Рoujol), Paperjam;

Маркус Бекер (Markus Becker), Der Spiegel.

21.3.2016 г.

Размяна на мнения с европейски банки (част І)

Жан-Шарл Балат (Jean-Charles Balat), финансов директор, Crédit Agricole SA;

Роб Шипер (Rob Schipper), глобален директор, данъчна политика, ING;

Ева Жигвал (Eva Jigvall), отговаряща за данъчните въпроси, Nordea;

Моника Лопес-Монис (Monica Lopez-Monís), директор по проверка на съответствието и старши изпълнителен заместник-директор, Banco Santander;

Кристофър Сейнт Виктор де Пиньо (Christopher St. Victor de Pinho), управителен директор, глобален ръководител за данъчна политика на групата, UBS Group AG;

Стефано Чекачи (Stefano Ceccacci), отговарящ за данъчните въпроси на групата, Unicredit.

4.4.2016 г.

—  Маргрете Вестегер, член на Комисията, отговарящ за конкуренцията

Размяна на мнения с европейски банки (част ІІ)

Бригите Бом (Brigitte Bomm), управителен директор, глобален ръководител по въпросите на данъчната политика, Deutsche Bank AG;

Грант Джеймисън (Grant Jamieson), отговарящ за данъчните въпроси, Royal Bank of Scotland

Греъм Джонстън (Graeme Johnston), отговарящ за международните данъчни въпроси, Royal Bank of Scotland

15.4.2016 г.

Командировка в Кипър

Янис Касулидес (Ioannis Kasoulides), министър на външните работи;

Майкъл Камас (Michael Kammas), генерален директор, Аристио Стилиану (Aristio Stylianou), председател, и Джордж Апиос (George Appios), заместник-председател на Сдружението на кипърските банки;

Христос Пацалидес (Christos Patsalides), постоянен секретар на Министерството на финансите;

Джордж Пантели (George Panteli), отговарящ за данъчната политика, Министерство на финансите;

Янакис Цангарис (Yannakis Tsangaris), началник на отдела на Министерство на финансите за данъчно облагане;

Александър Апостолидес (Alexander Apostolides), Университет на Кипър (University of Cyprus);

Мария Крамбия-Капардис (Maria Krambia-Kapardis), председател на изпълнителния комитет на Transparency International;

Костас Маркидес (Costas Markides), член на управителния съвет, International Tax, KPMG Limited и Сдружение на инвестиционните фондове в Кипър (Cyprus Investment Funds Association);

Наташа Пилидес (Natasa Pilides), генерален директор, Агенция за насърчаване на инвестициите на Кипър;

Кириакос Йордану (Kyriakos Iordanou), генерален директор, г-н Пиерис Марку (Pieris Marcou), г-н Паникос Каурис (Panicos Kaouris), г-н Джордж Маркидес (George Markides), Институт на дипломираните експерт-счетоводители в Кипър;

Христос Каридис (Christos Karidis), ръководител на отдела за икономически изследвания, Confederation Department, и секретар на Сдружението на работещите потребители;

Никос Григориу (Nikos Grigoriou), началник на отдела за икономическа и социална политика на Общокипърската федерация на труда.

18.4.2016 г.

Междупарламентарна среща на тема „Пакетът от мерки за борба с избягването на данъци и други събития в ЕС и в международен план: надзор и демократичен контрол от страна на националните парламенти“

Размяна на мнения с юрисдикции (част ІІ) – при закрити врата

Уейн Пантън (Wayne Panton), министър за финансовите услуги, търговията и околната среда, Кайманови острови

20.4.2016 г.

Съвместно заседание на комисиите ECON/JURI/TAXE

—  Джонатан Хил, член на Комисията, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари

2.5.2016 г.

Среща на високо равнище на парламентарната група на ОИСР по въпросите на данъчното облагане съвместно със специалната комисия на Европейския парламент относно данъчните постановления, Париж

Паскал Сент-Аман, директор, Център за данъчна политика и администрация към ОИСР

Валер Мутарлие (Valère Moutarlier), директор, Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия

Мишел Андре (Michèle André), председател на Сенатската комисия по финанси

Мег Хилиър (Meg Hillier), член на Комисията по публични сметки

17 – 20.5.2015 г.

Командировка в Съединените американски щати (Вашингтон)

Дейвид Съливан (David O’Sullivan), посланик на ЕС

Елиз Бийн (Elise Bean), бивш директор и главен юрисконсулт на Постоянната подкомисия за разследвания

Оринт Грант Хач (Orrin Grant Hatch), председател на Сенатската комисия по финанси, временен председател на Сената

Д-р Чарлз Боустъни (Charles Boustany), председател на Подкомисията по данъчна политика,

Сандер Левин (Sander Levin), член на Конгреса и член на компетентната по данъчните въпроси комисия на Камарата на представителите (House Ways and Means Committee)

Ричард Нийл (Richard Neal), член на подкомисията по въпросите на данъчната политика

Ърл Блуменауер (Earl Blumenauer), член на компетентната по данъчните въпроси комисия на Камарата на представителите (House Ways and Means Committee)

Лойд Доджет (Lloyd Doggett), член на компетентната по данъчните въпроси комисия на Камарата на представителите (House Ways and Means Committee), член на подкомисията по човешки ресурси (и евентуално други членове на Демократическата партия)

Андерс Аслунд (Anders Aslund), старши научен сътрудник, Dinu Patriciu Eurasia Center, Атлантически съвет

Джани ди Джовани (Gianni di Giovanni), председател на Eni USA R&M, Eni

Бойден Грей (The Hon. Boyden Gray), партньор основател, Boyden Gray& Associates

Джилиан Фицпатрик (Jillian Fitzpatrick), директор, Правителствени въпроси и публични политики, S&P Global

Мари Каспарек (Marie Kasparek), заместник-директор, Глобален бизнес и икономическа програма, Атлантически съвет

Бенджамин Кнудсен (Benjamin Knudsen), стажант, Глобален бизнес и икономическа програма, Атлантически съвет

Дженифър Макклоски (Jennifer McCloskey), директор, Правителствени въпроси, Information Technology Industry Council

Сюзън Молинари (Susan Molinari) заместник-председател, Обществена политика и правителствени въпроси, Google

Андреа Монтанино (Andrea Montanino), директор, Глобален бизнес и икономическа програма, Атлантически съвет

Алваро Моралес Салто-Уейс (Álvaro Morales Salto-Weis), стажант, Глобален бизнес и икономическа програма, Атлантически съвет

Антъни Уейн (Hon. Earl Anthony Wayne), чуждестранен сътрудник, Атлантически съвет

Александер Привитера (Alexander Privitera), старши преподавател, Университет „Джон Хопкинс“

Бил Рис (Bill Rys), директор, Федерални правителствени въпроси, Citigroup

Пит Шешчук (Pete Scheschuk), старши вицепрезидент, Данъчни въпроси, S&P Global

Гарет Уъркмен (Garret Workman), директор, Европейски въпроси, Търговска камара на САЩ

Каролин Д. Сираоло (Caroline D. Ciraolo), изпълняваща длъжността помощник на главния прокурор, отговарящ за данъчните въпроси, Министерство на правосъдието

Томас Сойер (Thomas Sawyer), старши съветник по споровете в областта на международните данъчни въпроси

Тод Костишак (Todd Kostyshak), съветник на заместник-помощника на главния прокурор, отговарящ за наказателноправните въпроси в областта на данъчното облагане, Министерство на правосъдието

Марк Дж. Мазур (Mark J. Mazur), вицесекретар (Данъчна политика) – Министерство на финансите на САЩ

Робърт Стак (Robert Stack), помощник вицесекретар (Данъчна политика) – Министерство на финансите на САЩ

Скот А. Ходж (Scott A. Hodge), председател на Tax Foundation – Tax Foundation

Гавин Екинс (Gavin Ekins), научен изследовател икономист, Tax Foundation

Стивън Дж. Ентин (Stephen J. Entin), старши научен сътрудник – Tax Foundation

Скот Грийнберг (Scott Greenberg), анализатор – Tax Foundation

Джон С. Фортие (John C. Fortier), директор на Democracy Project, Bipartisan Policy Center

Шай Акабас (Shai Akabas), асоцииран директор на Bipartisan Policy Center, Проект относно икономическите политики

Ерик Тодър (Eric Toder), съдиректор, Urban-Brookings Tax Policy Center

Гавин Крипке (Gawain Kripke), директор по политики и изследователска дейност – OXFAM America

Дидие Джейкъбс (Didier Jacobs), старши икономист – OXFAM America

Ник Галас (Nick Galass), отговарящ за изследването на Oxfam относно икономическото неравенство, OXFAM America

Роби Силвърмен (Robbie Silverman), старши съветник, OXFAM America

Вики Пери (Vicki Perry), заместник-директор на департамент „Публични финанси“ и ръководител на отдел „Данъчна политика“, (МВФ)

Руд Де Мой (Ruud De Mooij), заместник началник-отдел в отдел „Данъчна политика“, (МВФ)

Намиш Боланд-Рудър (Hamish Boland-Rudder), редактор на онлайн издание, ICIJ

Джим Бръмби (Jim Brumby), директор, Публични услуги и практики, Governance Global Practice

Марийн Верховен (Marijn Verhoeven), икономист, Global Practice on Governance

Гуджи Ларея (Guggi Laryea), Връзки между европейското гражданско общество и Европейския парламент, отговарящ за външните отношения и корпоративните отношения

Раул Авасти (Rajul Awasthi), старши специалист по обществения сектор, Governance Global Practice

Хавиер Бесера (Xavier Becerra), член на Конгреса, председател на Демократичната конференция на Камарата на представителите

Рон Кайнд (Ron Kind), член на Конгреса, член на компетентната по данъчните въпроси комисия на Камарата на представителите (House Ways and Means Committee)

24.5.2015 г.

Съвместно публично изслушване на комисиите TAXE/DEVE на тема „Последици от агресивни данъчни практики за развиващите се държави“

Д-р Атия Уорис, старши преподавател, Юридически факултет на Университета на Найроби

Д-р Мануел Монтес, старши съветник по финансите и развитието, South Centre

Г-жа Орор Шардоне, съветник по политиките на ЕС в областта на данъчното облагане и борбата с неравенството, OXFAM

Г-н Савиор Муамбуа, ръководител на кампанията на данъчните правомощия, Action Aid International

Г-жа Тове Ридинг, ръководител на „Политика и застъпничество“, Данъчна справедливост, Европейска мрежа за задължения и развитие (EURODAD)

Г-н Сол Пичото, преподавател, Университет на Ланкастър


ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

МУЛТИНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАЦИИ И БАНКИ,

ПОКАНЕНИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

Приложение 2.1: Списък на поканените мултинационални предприятия

Дружество

Поканени/представители

Положение (11.3.2016 г.)

Apple Inc.

Тимъти Д. Кук (Timothy D. Cook)

Главен изпълнителен директор

Участници

Кати Кърни (Cathy Kearney), заместник-председател, европейски дейности

Джулия Макрей (Julia Macrae), директор по въпросите на данъчната политика за Европа, Близкия изток, Индия и Африка (EMEIA)

Google Inc.

Никлас Лундблад (Nicklas Lundblad)

Старши директор, публични политики и отношения с правителствата (Европа, Близкия изток и Африка (EMEA))

Участници

Адам Коен (Adam Cohen), началник на отдела за икономическа политика (Европа, Близкия изток и Африка) (EMEA);

Fiat Chrysler

Automobiles

Серджио Маркионе (Sergio Marchionne)

Главен изпълнителен директор

Отказ на 11.3.2015 г.:

„Както може би знаете, на 29 декември 2015 г. внесохме жалба пред Общия съд на ЕС срещу решението на Комисията, констатиращо, че едно от нашите дружества в Люксембург е получило държавна помощ. Люксембург също оспорва това решение пред Общия съд. Ние продължаваме да бъдем абсолютно сигурни, че не сме получили държавна помощ в Люксембург в нарушение на правото на ЕС, но при тези обстоятелства не би било целесъобразно да участваме в заседанието на специалната комисия, нито да коментираме допълнително. Следователно, въпреки че положителната ни оценка на усилията и желанието на комисията да изслуша становищата на предприятията остава непроменена, със съжаление Ви уведомяваме, че не сме в състояние да участваме в това обсъждане, докато не приключи нашето дело в съда.“

Inter IKEA Group

Соре Хансен (Søren Hansen)

Главен изпълнителен директор

Участници

Соре Хансен (Søren Hansen), главен изпълнителен директор

Андерс Билунд (Anders Bylund), отговарящ за комуникациите на групата

McDonald's Corporation

Айрин Йейтс (Irene Yates)

Заместник-председател, отговарящ за корпоративното данъчно облагане

Участници

Айрин Йейтс (Irene Yates), заместник-председател, корпоративно данъчно облагане

Starbucks Coffee

Company

Крис Енгсков (Kris Engskov)

президент на Starbucks Europe, Middle East and Africa (EMEA)

Отказ на 23.2.2015 г.:

„Тъй като Старбъкс (Starbucks) възнамерява да обжалва решението на Европейската комисия, публикувано на 21 октомври 2015 г., че Нидерландия е предоставила определени данъчни предимства на нашия завод за печене на кафе в Амстердам (Starbucks Manufacturing EMEA BV), ние не сме в състояние да приемем поканата на специалната комисия на Европейския парламент относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, на Европейския парламент.

След като този въпрос бъде разрешен, като Старбъкс е уверен, че решението на Европейската комисия ще бъде отменено при обжалването, ще бъдем на разположение да се срещнем.

Ако това ще помогне на събирането на информация от Ваша страна, следва да се отбележи, че Старбъкс спазва всички правила, насоки и законодателни разпоредби на ОИСР и подкрепя процеса на ОИСР за данъчни реформи, включително Плана за действие относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Старбъкс плаща средна глобална ефективна данъчна ставка в размер на приблизително 33 процента, което е значително повече от средната ставка от 18,5 процента, плащана от други големи дружества от САЩ. “

Приложение 2.2: Списък на поканените банки

Наименование

Поканени/представители

Положение (4.4.2016 г.)

Crédit Agricole (FR)

Доминик Льофевр (Dominique Lefebvre)

Председател

Приел поканата (15.3.2016 г.)

Жан-Шарл Балат (Jean-Charles Balat),

Финансов директор, Groupe Crédit Agricole

Deutsche Bank (DE)

Паул Ахлайтнер (Paul Achleitner)

Председател

Приел поканата (16.3.2016 г.)

за участие в заседание на

4 април 2016 г.

Участващ представител

Бригите Бом (Brigitte Bomm), управителен директор, глобален ръководител по въпросите на данъчната политика, Deutsche Bank

ING Group (NL)

Ралф Хамърс (Ralph Hamers)

Главен изпълнителен директор

Приел поканата (8.3.2016 г.)

Д-р Р.Н.Й. Шипер (R.N.J. Schipper)

ING, глобален ръководител по въпросите на данъчната политика

Nordea (SW)

Каспър фон Коскул (Casper von Koskull)

Председател и главен изпълнителен директор

Приел поканата (9.3.2016 г.)

Ева Жигвал (Eva Jigvall)

Директор за данъчна политика на групата, Nordea

Royal Bank of Scotland (UK)

Рос Макиуън (Ross McEwan)

Главен изпълнителен директор

Приел поканата (16.3.2016 г.)

за участие в заседание на

4 април 2016 г.

Участващ представител

Грант Джеймисън (Grant Jamieson), ръководител по данъчните въпорси, Royal Bank of Scotland

Греъм Джонстън (Graeme Johnston), ръководител по международните данъчни въпроси, Royal Bank of Scotland

Santander (ES)

Ана Патрисия Ботин (Ana Patricia Botín),

Председател

Приела поканата (11.3.2016 г.)

Моника Лопес-Монис Гайего (Monica Lopez-Monis Gallego)

Директор по проверка на съответствието и старши изпълнителен заместник-директор, Banco Santander

Антонио Х. Гарсия дел Риего (Antonio H. Garcia del Riego)

Управителен директор

Директор за европейски корпоративни въпроси

UBS (CH)

Аксел А. Уебър (Axel A. Weber)

Председател

Приел поканата (14.3.2016 г.)

Кристофър Пиньо (Christopher Pinho),

Управителен директор, глобален ръководител за данъчна политика на групата

Unicredit (IT)

Джузепе Вита (Giuseppe Vita)

Председател

Приел поканата (8.3.2016 г.)

Стефано Чекачи (Stefano Ceccacci)

UC, отговарящ за данъчните въпроси на групата

Костанца Буфалини (Costanza Bufalini)

Началник, европейски и регулаторни въпроси


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОКУМЕНТИ НА „КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ“

Документ (1)

Дата

Констатация

Работен документ № 1 Приложение 1

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ през април 2006 г.

Комисията отбеляза, че особено в някои зависими и асоциирани територии предложеното премахване включва въвеждането на 0% ставка или пълното премахване на корпоративния данък и че следователно не всяка част от работата на групата „Кодекс за поведение“ е довела до последователен или удовлетворителен резултат;

Работен документ № 1 Приложение 1

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ през април 2006 г.

Комисията отбеляза, че поради политически компромиси групата „Кодекс за поведение“ е счела за подходящи някои предложения за премахване, които лесно биха могли да бъдат счетени за недостатъчни съгласно принципите на Кодекса;

Доклад на групата „Кодекс за поведение“ до Съвета

7 юни 2005 г.

Беше изрично подчертано, че в един случай Люксембург не е приложил разпоредбата за премахване, както е договорено.

Работен документ № 1 Приложение 1

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ през април 2006 г.

Въпреки това явно неизпълнение Съветът не предприе никакви действия, не бяха предприети никакви политически мерки по отношение на Люксембург и държавата не беше принудена да се съобрази с принципите и споразуменията в рамките на Кодекса за поведение.

Работен документ № 1 Приложение 1

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ през април 2006 г.

През 1999 г. групата „Кодекс за поведение“ постигна съгласие да изключи режимите, които отдават предпочитание на сектора на корабоплаването, както и оценката на колективните инвестиционни схеми.

Работен документ № 1 Приложение 1

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ през април 2006 г.

Няколко държави членки отказаха да оповестят своите позиции относно бъдещето на групата „Кодекс за поведение“ по отношение на прозрачността, мандата, обхвата и критериите на бъдещата работа; Унгария и Литва изразиха резерви по отношение на измененията на критериите на Кодекса; Ирландия и Полша се противопоставиха на разширяването на обхвата на Кодекса с цел обхващане на други области на данъчното облагане.

Документ от заседание № 2 и протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 11 април 2011 г.

Комисията направи няколко предложения за нови области на работа, като например разширяване на работата относно несъответствията, данъчно облагане на лица, които живеят и работят в чужбина, данъчно облагане на заможни лица, преглед на инвестиращите в недвижими имоти фондове и колективните инвестиционни схеми. Нидерландия и Люксембург се противопоставиха на разширяването на работата по несъответствията, Франция изрази резерви по отношение на работата във връзка с лицата, които живеят и работят в чужбина, заможните лица и инвестиционните фондове, а Обединеното кралство подкрепи съсредоточаване по-скоро върху корпоративния данък, отколкото върху разширяването.

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 22 октомври 2013 г. и през май 2013 г.

Съществени елементи от данъчния кодекс на Гибралтар, който се обсъжда поне от 11 април 2011 г. и все още не е приет;

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 8 ноември 2013 г.

Схемата на остров Ман за данъка върху търговията на дребно не е оценена като вредна въпреки сериозните съмнения за нейната безвредност, изразени от няколко държави членки;

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 29 май, 22 октомври и 20 ноември 2013 г.

По отношение на патентните кутии Нидерландия, Люксембург и в по-малка степен Белгия се противопоставиха на широкообхватна оценка на всички режими на патентни кутии на ЕС, въпреки всички основания да се предположи, че съществуващите режими са вредни по отношение на критериите на |Кодекса.

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 3 юни 2014 г.

Испания, Нидерландия, Люксембург и Обединеното кралство допълнително забавиха процеса на реформиране на режимите на патентни кутии, като многократно въвеждаха допълнителни искания в процеса на вземане на решения.

Публичен доклад до Съвета

Заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси през юни 2015 г.

Въпреки ангажиментите за пълно адаптиране на националните правни разпоредби до 30 юни 2016 г. държавите членки са постигнали много ограничен напредък във връзка с прилагането в националното право на изменения подход към връзката между разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и получените печалби, договорен от министрите още през декември 2014 г., а някои държави, като например Италия, дори са въвели нови мерки от типа „патентна кутия“, които са несъвместими с изменения подход към връзката между НИРД и получените печалби, след постигането на споразумение за този подход, за да се възползват от твърде благоприятните разпоредби за заварено положение до 2021 г.

Протокол от заседанието и работен документ 3

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 25 май 2010 г. и на 17 октомври 2012 г.;

По време на етапа на изготвяне на договорените насоки за входящите трансфери на печалби Обединеното кралство се противопостави на всякакъв координиран подход.

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 25 май 2010 г.

Неуспех при постигането на споразумение относно последващи мерки по отношение на работата на подгрупата за борба със злоупотребите

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 15 май 2009 г.

Изявления от Белгия и Нидерландия, според които те възразяват на всяка инициатива, насочена към координиране на мерки за защита срещу необложени с данъци изходящи трансфери на печалби

Протокол

Заседания на подгрупата „Кодекс за поведение“ през септември и април 2014 г., април и юли 2015 г.

Държавите членки постигнаха съгласие за насоки относно несъответствията при хибридни субекти и инструменти през септември 2014 г. въпреки многократните и системни инициативи от някои държави членки, които не позволиха постигането на споразумение на много по-ранен етап относно тези вредни практики, предмет на активни разисквания в групата „Кодекс за поведение“ поне от 2008 г. насам, значително увеличавайки по този начин текущите вреди за данъчните системи поради периодичното използване на тези схеми за агресивно данъчно планиране.

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 15 май и 29 юни 2009 г. и 25 май 2010 г.

Заседание на подгрупата за борба със злоупотребите на 25 март и 22 април 2010 г.

Що се отнася до несъответствията при хибридни субекти и инструменти, Нидерландия, Люксембург и Белгия, както и Малта и Естония в по-малка степен дълго време отлагаха предприемането на бързи колективни действия с твърдението, че хибридните субекти и инструменти изобщо не следва да се разглеждат в рамките на Кодекса.

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 13 септември 2011 г.

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 11 април и 26 май 2011 г.

По отношение на инвестиционните фондове държавите членки постигнаха съгласие за преустановяване на разискването относно предполагаемата и възможна вреда от тези схеми.

Инициативи, предприети от Обединеното кралство, Люксембург и Нидерландия, които на практика подтикнаха групата да не продължава работата в тази област на действия

Работен документ № 2

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 4 март 2010 г.

По отношение на административните практики в миналото нито една държава членка не е обменяла спонтанно и системно информация относно данъчните постановления.

Работен документ № 4

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 10 септември 2012 г.

На практика не е имало спонтанен обмен на информация относно данъчните постановления.

Заключения на Съвета

Заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, декември 2016 г.

По отношение на клаузите за минимално ефективно данъчно облагане държавите членки не постигнаха съгласие относно преразглеждане на Директивата относно лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения, което да гарантира, че привилегиите, предоставени на единния пазар с цел предотвратяване на двойното данъчно облагане, в действителност не водят до нулево или почти нулево данъчно облагане, въпреки представянето на съответното предложение на Комисията през 2011 г. Държавите членки единствено отправиха покана към работната група на високо равнище по данъчни въпроси да продължи да разглежда внимателно случая, вместо да поемат ангажименти за бързи и ефективни действия.

Заключения на Съвета

Заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, март 2016 г.

Държавите членки не постигнаха съгласие относно спешно необходимите реформи на групата „Кодекс за поведение“ и отложиха вземането на каквото и да било решение относно реформите за 2017 г.

(1)  Въз основа на публично достъпни документи и източници

Правна информация - Политика за поверителност