Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2038(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0223/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0223/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 10
CRE 05/07/2016 - 10

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.10
CRE 06/07/2016 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0310

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 887kWORD 403k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
P8_TA(2016)0310A8-0223/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (2016/2038(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 107, 108, 113, 115 και 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)(1),

–  έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλες επιζήμιες πρακτικές στο Λουξεμβούργο, που έχουν γίνει γνωστές ως «LuxLeaks»,

–  έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) σχετικά με τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών, που έχουν γίνει γνωστές ως «έγγραφα του Παναμά», και ιδίως τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στις 9 Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαφόρων συνόδων κορυφής G7, G8 και G20 που έχουν πραγματοποιηθεί για διεθνή φορολογικά ζητήματα, ιδίως της συνόδου κορυφής της Ise-Shima, της 26ης και 27ης Μαΐου 2016, και το αποτέλεσμα της διάσκεψης των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Απριλίου 2016 στην Ουάσιγκτον,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015 σχετικά με το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), της 30ής Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Αρχές της G20 και του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του ECOFIN της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών και σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, της 8ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εταιρική φορολογία, τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, της 9ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων, και της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη φορολογική πολιτική, καθώς και το υπόμνημα της άτυπης συζήτησης του ECOFIN για τα «έγγραφα του Παναμά» της 22ας Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015(2), για την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1977, σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση παρακολούθησης, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2016, όσον αφορά τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που περιέχει συστάσεις σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία εταιρειών στην Ένωση, και σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198) (πρόταση για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη κατά της φοροαποφυγής (ATAP), η οποία αποτελείται από μια εισαγωγική ανακοίνωση(7), μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής(8), μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία(9), μια σύσταση σχετικά με τις φορολογικές συμβάσεις(10), και μια μελέτη σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό(11),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, του 2011, για την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2011)0121), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου, της 19ης Απριλίου 2012(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων(13), και τις τακτικές εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο από την Ομάδα Εργασίας για τον Κώδικα Δεοντολογίας όσον αφορά τη Φορολογία των Επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία περί φορολογικής διαφάνειας, η οποία μονογραφήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου του Μονακό στις 22 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας στις 12 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου στις 8 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στις 28 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη φορολογική συμφωνία για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στις 27 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την επικαιροποιημένη συμφωνία μεταξύ του Τζέρσεϊ και του Ηνωμένου Βασιλείου, της 30ής Νοεμβρίου 2015, και την αποκαλούμενη «Αλλαγή άποψης όσον αφορά την ερμηνεία της παραγράφου 2 της ρύθμισης περί διπλής φορολόγησης μεταξύ Τζέρσεϊ και Ηνωμένου Βασιλείου»,

–  έχοντας υπόψη τη ρύθμιση περί διπλής φορολόγησης μεταξύ Τζέρσεϊ και Ηνωμένου Βασιλείου, όπως τροποποιήθηκε με τη ρύθμιση του 2009, υπογράφηκε στις 20 Ιανουαρίου 2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2009, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών,

–  έχοντας υπόψη τη νομοθετική θέση που ανέλαβε το Κοινοβούλιο στις 8 Ιουλίου 2015 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες(17),

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες κοινοβουλευτικές ακροάσεις σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικά κοινοβούλια και ιδίως στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Γερουσία των ΗΠΑ, στη Γερουσία της Αυστραλίας και στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και Γερουσία, καθώς και τις εκθέσεις που ακολούθησαν,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2014)7 της 30ής Απριλίου 2014 σχετικά με την προστασία των καταγγελτών,

–  έχοντας υπόψη τη διεξαγόμενη στο Λουξεμβούργο δίκη των Antoine Deltour, Raphaël Halet και Édouard Perrin, κατά των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ρόλο τους στη δημοσίευση των αποκαλούμενων εγγράφων «LuxLeaks»,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη Fiat(18), τη Starbucks(19) και τις φορολογικές αποφάσεις του Βελγίου για πλεονάζοντα κέρδη(20), καθώς και τις αποφάσεις διεξαγωγής ερευνών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τις McDonalds, Apple και Amazon,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) (Α8-0223/2016),

Γενικές παρατηρήσεις, γεγονότα και στοιχεία

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις των «εγγράφων του Παναμά» και των «Luxleaks», όπως δημοσιοποιήθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), έχουν καταδείξει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαφάνειας προκειμένου να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη, καθιστώντας δικαιότερα τα φορολογικά μας συστήματα και να εξασφαλίζοντας ότι εταιρικοί φόροι καταβάλλονται εκεί που δημιουργείται αξία, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και παγκοσμίως·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής εκτιμάται από την Επιτροπή σε ένα τρισεκατομμύριο EUR ετησίως(21), ενώ ο ΟΟΣΑ εκτιμά(22) την απώλεια εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο σε 4% έως 10% των συνολικών εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος εταιρειών, ποσό που αντιστοιχεί σε 75 έως 180 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, σύμφωνα με τα επίπεδα του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά αυτά είναι μόνο συντηρητικές εκτιμήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες των εν λόγω πρακτικών για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και τους πολίτες είναι εμφανείς και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός διαβρώνουν τη φορολογική βάση των κρατών μελών και οδηγούν έτσι σε απώλεια φορολογικών εσόδων, διαβρώνοντας τις οικονομίες και την ικανότητα των κυβερνήσεων να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, επενδύσεις και κοινωνική ασφάλιση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο αμοιβαίου ελέγχου είναι απαράδεκτο, πόροι που θα έπρεπε να παράγονται από φόρους οφειλόμενους σε ένα κράτος μέλος να παράγονται στην πραγματικότητα σε άλλο κράτος μέλος μέσω αθέμιτου και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες επηρεάζονται δυσανάλογα από την εταιρική φοροαποφυγή, η οποία ευθύνεται για ετήσιες εκτιμώμενες απώλειες φορολογικών εσόδων ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ(23), στερώντας από τις χώρες αυτές τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση των βασικότερων υπηρεσιών και ζημιώνοντας τις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «έγγραφα του Παναμά» μας υπενθύμισαν πως το ζήτημα της φοροαποφυγής ξεπερνά τις πολυεθνικές εταιρείες και συνδέεται ισχυρά με εγκληματικές δραστηριότητες, και πως ο υπεράκτιος πλούτος εκτιμάται σε περίπου 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της ομάδας G20 ανέλαβαν δράση τον Απρίλιο του 2009, ζητώντας ιδιαίτερα από τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες να υπογράψουν τουλάχιστον 12 συνθήκες ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο να δοθεί τέλος στην εποχή του τραπεζικού απορρήτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομολόγοι αμφισβήτησαν σοβαρά την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών εξηγώντας πως οι συνθήκες οδήγησαν στη μετεγκατάσταση των τραπεζικών καταθέσεων μεταξύ φορολογικών παραδείσων, αλλά δεν έχουν προκαλέσει αξιοσημείωτο επαναπατρισμό κεφαλαίων(24)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου στις υπεράκτιες δικαιοδοσίες ακολουθούσαν πτωτική πορεία μέχρι, τουλάχιστον, το 2014, παρά τις πρόσφατες διεθνείς προσπάθειες για αύξηση της χρηματοπιστωτικής διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ νωρίς να αξιολογηθεί κατά πόσον η έγκριση της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών (κοινό πρότυπο αναφοράς) θα μεταβάλει την τάση αυτή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, οι διασυνοριακές καταθέσεις σε υπεράκτια κέντρα την περίοδο μεταξύ 2008 και 2015 παρουσίασαν κατά μέσο όρο αύξηση της τάξης του 2,81% ετησίως, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν μόνο κατά 1,24%(25)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημαντικότερα υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα από άποψη ξένων καταθέσεων είναι οι Νήσοι Κάιμαν (663 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το Λουξεμβούργο (360 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Ελβετία (137 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το Χονγκ Κονγκ (125 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Σινγκαπούρη (95 δισ. δολάρια ΗΠΑ), οι Βερμούδες (77 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ο Παναμάς (67 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το Τζέρζι (58 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και οι Μπαχάμες (55 δισ. δολάρια ΗΠΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές καταθέσεις σε ευρωπαϊκούς παραδείσους όπως η Ανδόρα, το Γιβραλτάρ, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία παρουσιάζουν πτωτική τάση ή παραμένουν στάσιμες τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση της μετατόπισης των υπεράκτιων δραστηριοτήτων σε άλλες δικαιοδοσίες και της αναδιάρθρωσης των υπεράκτιων δραστηριοτήτων ως συνεπειών του αυξανόμενου αριθμού διμερών συμφωνιών ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτικές ροές προς υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα εκτιμώνται σε 72 δισ. δολάρια ΗΠΑ για το 2015(26), και έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των αυξανόμενων ροών από πολυεθνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες οικονομίες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, ενίοτε υπό τη μορφή επενδύσεων κυκλικής διαδρομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτικές ροές προς οντότητες ειδικού σκοπού αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των υπεράκτιων επενδυτικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λουξεμβούργο ήταν ο πρωταρχικός παραλήπτης επενδυτικών ροών σχετιζόμενων με οντότητες ειδικού σκοπού το 2015, και ότι οι εισροές που σχετίζονται με οντότητες ειδικού σκοπού στις Κάτω Χώρες βρίσκονταν επίσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση των χρηματοοικονομικών ροών μέσω υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ φορολογικών και επενδυτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2016 δόθηκε για άλλη μια φορά εντολή στον ΟΟΣΑ να καταρτίσει μαύρη λίστα μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια για τον εντοπισμό των φορολογικών παραδείσων ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αναγνωρίσει τη σημασία όχι μόνο της ύπαρξης κριτηρίων διαφάνειας και συνεργασίας, αλλά και της εξέτασης επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι οι κύριοι δημιουργοί θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι έχουν δημιουργήσει περίπου το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ(27) τα πέντε τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες(28), οι διασυνοριακές επιχειρήσεις καταβάλλουν κατά μέσο όρο 30% χαμηλότερους φόρους από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα μόνο κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνιστά σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας και υποβάθμιση της ισότητας στην Ένωση, και εμποδίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός ορίζεται από την Επιτροπή ως η εκμετάλλευση τεχνικών πτυχών ενός φορολογικού συστήματος ή αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, με συνέπεια η εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας να μην είναι εκείνη που είχαν προβλέψει οι νομοθέτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες μορφές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν τη μετατόπιση χρεών, τη γεωγραφική θέση ασώματων ακινητοποιήσεων και διανοητικής ιδιοκτησίας, τη στρατηγική μεταβιβαστική τιμολόγηση, υβριδικές αναντιστοιχίες και υπεράκτιες δανειακές δομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες τις οποίες κάλεσε σε ακρόαση η Ειδική Επιτροπή επανέλαβαν πως καταβάλλουν πολλούς φόρους και πως η συμπεριφορά τους είναι νόμιμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως τώρα μικρό μόνο ποσοστό εταιρειών έχει παραδεχθεί δημοσίως πως η εταιρική φοροαποφυγή αποτελεί προτεραιότητα και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ένα τρίτο των διασυνοριακών εταιρικών επενδύσεων διοχετεύεται μέσω υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών δομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισημαίνει πως το 72% της μετατόπισης κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί μεταβιβαστική τιμολόγηση και φορολογικά αποτελεσματική γεωγραφική τοποθέτηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, και ότι τα υπόλοιπα συστήματα μετατόπισης κερδών περιλαμβάνουν μετατόπιση χρεών(29)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς φορολογικές συμβάσεις κατανέμουν τα φορολογικά δικαιώματα μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά παρέχεται στις χώρες καταγωγής το δικαίωμα να φορολογούν τα εισοδήματα από ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα καταγωγής, και οι χώρες διαμονής αποκτούν φορολογικά δικαιώματα επί του παθητικού εισοδήματος όπως μερισμάτων, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και τόκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω διαχωρισμός των φορολογικών δικαιωμάτων είναι ουσιώδους σημασίας για την κατανόηση των συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λογιστικές πρακτικές συνίστανται στη σκιαγράφηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, αντιστοιχίζοντας τα έσοδα και τις δαπάνες, και τα κέρδη και τις ζημίες στην ημερολογιακή περίοδο κατά την οποία προκύπτουν αντί στην περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι ταμειακές ροές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν φορολογητέο εισόδημα περάσει από μια δικαιοδοσία σε άλλη, και οι δικαιοδοσίες αυτές το χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο, δημιουργούνται ευκαιρίες για εκμετάλλευση των αναντιστοιχιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληρωμές δικαιωμάτων μπορούν να αιτιολογηθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς, χωρίς κατάλληλο δημοσιονομικό συντονισμό, αλλά μπορεί επίσης, όταν έχουν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση σε μία χώρα, να οδηγούν σε διάβρωση της φορολογικής βάσης σε άλλες χώρες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% του συνόλου του παγκόσμιου εμπορίου είναι ενδοομιλικό και, υπόκειται συνεπώς σε μεθοδολογίες μεταβιβαστικής τιμολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του συνόλου της μεταφοράς κερδών γίνεται με μεταβιβαστική τιμολόγηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση των φορολογικών πολιτικών θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από μεγαλύτερους ελέγχους και περισσότερες έρευνες σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει κινήσει νέες επίσημες διαδικασίες έρευνας σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των πολυεθνικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των μέτρων φορολογικής πολιτικής από άποψη κρατικών ενισχύσεων αποτελεί προσέγγιση η οποία έχει αυξηθεί σε σημασία τον τελευταίο καιρό· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ φορολογίας και ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διερευνά με τρόπο μη επιλεκτικό και αμερόληπτο όλες τις περιπτώσεις στις οποίες εικάζεται χορήγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης μέσω προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες έρευνες της Επιτροπής στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων ήταν ακόμη σε εξέλιξη όταν εγκρίθηκε η έκθεση A8-0223/2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες ανάκτησης κατά ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν διεξαγάγει ανάλυση δευτερογενών επιπτώσεων για τις εγχώριες φορολογικές πολιτικές τους, προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλύτερο εργαλείο για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού είναι η θέσπιση προσεκτικά σχεδιασμένης νομοθεσίας και η σωστή και συντονισμένη εφαρμογή της·

Ο ρόλος συγκεκριμένων φορολογικών δικαιοδοσιών

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διεξήγαγε συναντήσεις με εκπροσώπους των κυβερνήσεων της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, του Μονακό, του Γκέρνζι και του Τζέρζι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι των Νήσων Κάιμαν παρέστησαν μόνο σε συνεδρίαση των συντονιστών και όχι σε επίσημη ακρόαση της Ειδικής Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι της Νήσου του Μαν αρνήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, και υπέβαλαν αντ’ αυτού τις παρατηρήσεις τους εγγράφως·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες φορολογικές δικαιοδοσίες συμβάλλουν ενεργά στο σχεδιασμό επιθετικών φορολογικών πολιτικών για λογαριασμό πολυεθνικών επιχειρήσεων οι οποίες αποφεύγουν με αυτόν τον τρόπο τη φορολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντελεστής φορολογίας εταιρειών σε ορισμένες δικαιοδοσίες είναι μηδενικός ή σχεδόν μηδενικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυπλοκότητα των διαφόρων φορολογικών συστημάτων οδηγεί σε έλλειψη διαφάνειας με αρνητικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι δικαιοδοσίες έχουν δεσμευτεί για την υλοποίηση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών έως το 2017, εκτός από την Ανδόρα και το Μονακό, που θα την εφαρμόσουν το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται κατά πόσον έχουν ήδη θεσπιστεί αποτελεσματικές νομοθετικές αλλαγές για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από το 2017·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κενά στη νομοθεσία, η αναποτελεσματικότητα στην ανταλλαγή δεδομένων και, γενικότερα, η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ελέγχου, η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους και η διατήρηση του εταιρικού απορρήτου παρά τη σταδιακή κατάργηση των νόμων περί τραπεζικού απορρήτου συνιστούν εμπόδια για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδιαφάνεια των πρακτικών αυτών χρησιμοποιείται από ορισμένους φοροτεχνικούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα για σκοπούς επιθετικών φορολογικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις πρόσφατα θεσπίστηκαν πρωτοβουλίες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών, πέρα από τις προϋπάρχουσες διμερείς φορολογικές συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας, οι αδυναμίες των συστημάτων θα ενθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες εντός και εκτός της ΕΕ δεν είναι διατεθειμένες να μεταρρυθμίσουν τα φορολογικά τους συστήματα, παρά τις συνεχιζόμενες παγκόσμιες πρωτοβουλίες και παρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές συμμετέχουν στις εργασίες του ΟΟΣΑ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακροάσεις που διοργανώθηκαν με την Ανδόρα, το Γκέρνσεϊ, το Τζέρσεϊ, το Λιχτενστάιν και το Μονακό (βλ. παράρτημα 1) κατέδειξαν πως οι προϋποθέσεις για την καταχώριση υπεράκτιων εταιρειών και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο αυτό διαφέρουν από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίσημες φορολογικές αρχές ορισμένων από τις εν λόγω δικαιοδοσίες δεν είναι γνωστό αν συλλέγουν ή δημοσιοποιούν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους των καταπιστευμάτων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος και η Ελβετία έχουν υπογράψει συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αγγλονορμανδικές Νήσοι έχουν υπογράψει συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν δηλώσει προθυμία να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα νομοθεσία ορισμένων δικαιοδοσιών δεν διασφαλίζει τη χρηστή διακυβέρνηση, ούτε εγγυάται την τήρηση των υψηλότερων διεθνών προτύπων όσον αφορά τους τελικούς δικαιούχους, τη διαφάνεια και τη συνεργασία·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες είναι εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη κρατών μελών και, ως εκ τούτου, ακόμη και αν διαθέτουν δική τους κυβέρνηση, υπόκεινται εν μέρει στην εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει, συνεπώς, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν νομοθεσία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των συνδεδεμένων και εξαρτώμενων εδαφών τους προς τα υψηλότερα πρότυπα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει δικούς τους καταλόγους μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών ή/και έχουν δώσει δικούς τους ουσιαστικούς ορισμούς για τους «φορολογικούς παραδείσους» ή τις «προνομιακές φορολογικές δικαιοδοσίες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των εν λόγω καταλόγων ως προς τον τρόπο ορισμού ή αξιολόγησης των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών ή των φορολογικών παραδείσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε στη φορολογική δέσμη μέτρων της 17ης Ιουνίου 2015 κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, ο οποίος καταρτίστηκε με βάση μια προσέγγιση «κοινού παρονομαστή» υφιστάμενων εθνικών καταλόγων· λαμβάνοντας υπόψη πως δεν υπάρχει ακόμη κοινός ενωσιακός ορισμός και κατάλογος μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, μολονότι είναι επιτακτικά αναγκαίος· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από αυτούς τους καταλόγους δεν περιλαμβάνει σαφή, μετρήσιμα και εξαντλητικά κριτήρια σχετικά με τον βαθμό μυστικότητας που τηρούν συγκεκριμένες δικαιοδοσίες·

Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό των πολυεθνικών επιχειρήσεων

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λογιστικά ή νομικά γραφεία έχουν διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή για τη δημιουργία περίπλοκων νομικών δομών οι οποίες οδηγούν σε συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται από πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τα «Luxleaks» και τα «έγγραφα του Παναμά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νομικά κενά, οι αναντιστοιχίες και η έλλειψη συντονισμού, συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ των χωρών δημιουργούν ένα περιβάλλον που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν, εντούτοις, σημαντικά και απαραίτητα βοηθητικά μέσα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, λόγω των πληροφοριών που διαθέτουν για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και για τους πραγματικούς δικαιούχους, και ότι η πλήρης και αποτελεσματική συνεργασία τους όσον αφορά την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών είναι, συνεπώς, αποφασιστικής σημασίας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάρκεια αυτής της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν διάφορα φορολογικά σκάνδαλα στα οποία ενέχονταν τράπεζες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για να υποστηρίζουν τους πελάτες τους στη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες μπορούν να ενεργούν στην αγορά για λογαριασμό των πελατών τους και να ισχυρίζονται στις φορολογικές αρχές πως αποτελούν τον πραγματικό δικαιούχο των εν λόγω συναλλαγών, με αποτέλεσμα να επωφελούνται αθέμιτα οι πελάτες από φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στις τράπεζες λόγω του καθεστώτος ή του τόπου εγκατάστασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των τραπεζών (ιδίως των τραπεζών που πραγματοποιούν επενδυτικές τραπεζικές συναλλαγές) στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να θεωρείται διττός: πρώτον, παρέχουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό προς χρήση από πελάτες, συχνά με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων όπως δάνεια, παράγωγα, repos ή οποιαδήποτε άλλα μέσα συνδεόμενα με ίδια κεφάλαια· και, δεύτερον, χρησιμοποιούν οι ίδιες επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, μέσω των δικών τους διατραπεζικών και ιδιαίτερων διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι τράπεζες που εμφανίστηκαν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής αρνήθηκαν επισήμως ότι πρόσφεραν οποιασδήποτε μορφής συμβουλές στους πελάτες τους για φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, όπως επίσης αρνήθηκαν ότι συνεργάζονται με λογιστικές και νομικές εταιρείες για τον σκοπό αυτό·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν συστήσει μεγάλο αριθμό θυγατρικών εταιρειών σε ειδικές φορολογικές δικαιοδοσίες ή σε δικαιοδοσίες με χαμηλούς ή πολύ χαμηλούς συντελεστές φορολογίας εταιρειών, με στόχο τη φοροαποφυγή για λογαριασμό των εταιρικών ή ιδιωτών πελατών τους ή για δικό τους όφελος· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έκλεισαν μερικά από τα υποκαταστήματά τους στις εν λόγω δικαιοδοσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ΗΠΑ έχουν διωχθεί πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την καταβολή υψηλών προστίμων, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινηθεί πολύ λίγες διαδικασίες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες δραστηριοποιούνται σε μια ανταγωνιστική αγορά και έχουν κίνητρα για να προωθούν ελκυστικά φορολογικά συστήματα προκειμένου να προσελκύουν νέους πελάτες και να εξυπηρετούν υπάρχοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι δέχονται συχνά τεράστιες πιέσεις για να κυρώσουν συμβάσεις πελατών που επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, με κίνδυνο να απολυθούν εάν δεν το κάνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και υποθέσεις «περιστρεφόμενης θύρας» μεταξύ κορυφαίων τραπεζικών υπαλλήλων, εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπροσώπων φορολογικών διοικήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικές διοικήσεις δεν έχουν πάντα επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε μέσα για τη διεξαγωγή ερευνών σε τράπεζες και τον εντοπισμό κρουσμάτων φοροδιαφυγής·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται το γεγονός πως δεν έχουν όλες οι περίπλοκες συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) κυρίαρχο φορολογικό κίνητρο και ότι, κατά κύριο λόγο, τα φορολογικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος του συνόλου των συναλλαγών με περίπλοκες ΣΧΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά που αφορούν οι συναλλαγές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μπορούν, εντούτοις, να είναι πολύ μεγάλα, δεδομένου ότι μεμονωμένες συμφωνίες περιλαμβάνουν ενίοτε χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων ευρώ και φορολογικά πλεονεκτήματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ(30)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφορίες εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας των περίπλοκων ΣΧΤ που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ιδίως όταν εκτελούνται χωριστά σκέλη των εν λόγω συμφωνιών σε διαφορετικές δικαιοδοσίες·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ υπόκεινται ήδη σε απαιτήσεις δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα δυνάμει της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV)· λαμβάνοντας, σημειωτέον, υπόψη ότι έχουν παρατηρηθεί ορισμένα κενά στις εν λόγω εκθέσεις ανά χώρα, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από τους εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής δεν προέβαλε σοβαρές αντιρρήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από αυτούς δήλωσαν σαφώς πως τάσσονται υπέρ της συγκεκριμένης απαίτησης και θα υποστηρίξουν την καθιέρωσή της ως παγκόσμιου προτύπου·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα όσον αφορά ορισμένα έγγραφα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει αποκαλύψει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των συνολικών κερδών και της δραστηριότητάς τους σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες, και μεταξύ του ποσού του καταβαλλόμενου φόρου και του αριθμού των εργαζομένων στις εν λόγω δικαιοδοσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω υποβολή εκθέσεων έχει αποκαλύψει επίσης μια δυσαναλογία μεταξύ των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται και διαθέτουν προσωπικό και των περιοχών από τις οποίες προέρχονται τα κέρδη τους·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι τραπεζών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που εμφανίστηκαν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής δεν απάντησαν πλήρως σε όλα τα ερωτήματα των μελών της, με αποτέλεσμα να παραμένουν αναπάντητα ή αδιευκρίνιστα ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις τράπεζες και πολυεθνικές έστειλαν γραπτές παρατηρήσεις (βλ. παράρτημα 2) σε μεταγενέστερο στάδιο·

Φορολογικά καθεστώτα ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη γνώση και την έρευνα και ανάπτυξη

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την Ένωση χρησιμοποιούνται ευρέως καθεστώτα που συνδέονται με τη διανοητική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την έρευνα και ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα αυτά χρησιμοποιούνται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις με στόχο την τεχνητή μείωση της συνολικής φορολογικής εισφοράς τους· λαμβάνοντας υπόψη η δράση αριθ. 5 του σχεδίου δράσης σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) αναφέρεται στην «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση και αποτελεσματική παρακολούθηση τέτοιων πρακτικών στα κράτη μέλη·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» ανέλυσε τα ευρωπαϊκά φορολογικά καθεστώτα που είναι ευνοϊκά προς την ευρεσιτεχνία (patent box), αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανάλυσή της για συγκεκριμένα καθεστώτα· λαμβάνοντας υπόψη, στο μεταξύ, ότι η δράση αριθ. 5 του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ αναφέρεται στην «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου» ως το νέο πρότυπο χορήγησης κινήτρων έρευνας και ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν στο επίπεδο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» να ακολουθούν την τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου στην εθνική τους νομοθεσία από το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφώνησαν επίσης πως τα υφιστάμενα καθεστώτα patent box θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά μέχρι το 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν καθυστερήσει σημαντικά την εφαρμογή της τροποποιημένης προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου σε εθνικό επίπεδο·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες της Επιτροπής έχουν καταδείξει σαφώς πως η σχέση μεταξύ του καθεστώτος patent box και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης είναι συχνά αυθαίρετη και/ή τεχνητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυνέπεια αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω καθεστώτα δημιουργούνται στις περισσότερες περιπτώσεις για σκοπούς φοροαποφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φορολογικά κίνητρα για έσοδα που προέρχονται από την έρευνα και ανάπτυξη, κυρίως καθεστώτα patent box, συχνά συνεπάγονται μεγάλες μειώσεις των φορολογικών εσόδων για όλες τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν τέτοια πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναλυθεί, με ποιον τρόπο μπορούν να τονωθούν οι τόσο αναγκαίες έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία στην ΕΕ, χωρίς την καθιέρωση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επιβεβαίωσαν επίσης επανειλημμένα πως δεν πιστεύουν ότι τα καθεστώτα patent box αποτελούν το κατάλληλο εργαλείο για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κεντρικός ρόλος των καθεστώτων patent box στα συστήματα επιζήμιων φορολογικών πρακτικών παρατηρήθηκε αρχικά κατά τις διερευνητικές αποστολές της προηγούμενης Ειδικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου (TAXE 1) στις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε κατά την αποστολή στην Κύπρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια συστήματα υπάρχουν και σε άλλα κράτη μέλη·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ιδιαίτερα πιεστικό πρόβλημα προκύπτει λόγω της παντελούς έλλειψης εναρμονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών στο ζήτημα των εξερχόμενων πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τρέχον, μη συντονισμένο πλαίσιο, ο συνδυασμός κατάργησης της φορολόγησης στην πηγή, σύμφωνα με την οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες και την οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα, και μη παρακράτησης φόρου επί μερισμάτων, εξερχόμενων πληρωμών τόκων και τελών άδειας και δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη δημιουργεί νομικά κενά που επιτρέπουν ουσιαστικά τη εκροή κερδών από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης σε τρίτη χώρα χωρίς να έχουν φορολογηθεί ούτε μία φορά·

Έγγραφα από την ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων, από την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για τη φορολογία, και από την ομάδα εργασίας «Φορολογικά θέματα»

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 1ης Δεκεμβρίου 1997· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για το έργο της Ειδικής Επιτροπής (όπως έχει ήδη αναφερθεί στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015)·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο αφότου είχαν παρέλθει πέντε μήνες από την έναρξη της θητείας της Ειδικής Επιτροπής τέθηκαν στη διάθεση των βουλευτών, κεκλεισμένων των θυρών, στα κτίρια του ΕΚ, ορισμένα έγγραφα συνεδριάσεων και πρακτικά της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ έχουν καταστεί διαθέσιμα κι άλλα έγγραφα, ορισμένα έγγραφα και πρακτικά εξακολουθούν να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ή να λείπουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε στο πλαίσιο άτυπης συνεδρίασης πως έχει θέσει στη διάθεση της Ειδικής Επιτροπής όλα τα προερχόμενα από την ίδια έγγραφα που έχει στην κατοχή της, και ότι οποιαδήποτε άλλα, προερχόμενα από την ίδια σχετικά έγγραφα συνεδριάσεων πρέπει, ακόμη και αν τα είχε κάποτε στην κατοχή της, να έχουν χαθεί·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου για πλήρη δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή συνεχίζεται εδώ και μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω έγγραφα δόθηκαν σε ερευνητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ κατόπιν αιτήματος με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαφάνεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα αυτά τέθηκαν μεν, πρόσφατα, στη διάθεση του Κοινοβουλίου, αλλά μόνο σε βάση εμπιστευτικότητας, οπότε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημόσια συζήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση σε πληροφορίες αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία του κοινοβουλευτικού έργου·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα ζητήματα εξετάστηκαν στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας Δεοντολογίας» χωρίς να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι συζητήσεις για τις αποφάσεις γίνονται τουλάχιστον από το 1999 και υπάρχουν ακόμη δυσκολίες σε σχέση με την εφαρμογή των συστάσεων που έχουν συμφωνηθεί, ακόμη και μετά το σκάνδαλο «Luxleaks»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση των καθεστώτων patent box δεν ολοκληρώθηκε ποτέ πλήρως το 2014, ούτε κινήθηκε άλλη διαδικασία εξέτασης, παρότι τα κράτη μέλη είχαν καθυστερήσει την εφαρμογή της νέας τροποποιημένης προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου·

Η εξωτερική διάσταση: η G20, ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ· συμμετοχή και συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί είναι ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο των προσπαθειών για καταπολέμηση της διάβρωσης της βάσης φορολογίας εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν η παγκόσμια εναρμόνιση των πρακτικών και η εφαρμογή κοινών προτύπων όπως αυτά που προτείνονται από τον ΟΟΣΑ στη δέσμη μέτρων για την BEPS· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα διακυβερνητικό φόρουμ σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, με λιγότερο επιλεκτική σύνθεση σε σχέση με τον ΟΟΣΑ ή τη G20, προκειμένου να μπορούν όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών, να συμμετέχουν επί ίσοις όροις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπουργοί οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της G20, στο πλαίσιο της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Απριλίου 2016 στην Ουάσιγκτον, επανέλαβαν την έκκλησή τους προς όλες τις χώρες και τις περιοχές δικαιοδοσίας να εφαρμόσουν τα πρότυπα της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) σχετικά με τη διαφάνεια και την πραγματική κυριότητα νομικών προσώπων και νομικών μορφωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέλη της G20 έχουν ζητήσει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα και έχουν καλέσει την FATF και το Παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους να υποβάλουν αρχικές προτάσεις για τον σκοπό αυτό μέχρι τον Οκτώβριο 2016·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως παρατηρήθηκε κατά τη διερευνητική αποστολή στις ΗΠΑ, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και κοινού ορισμού της πραγματικής κυριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη ήταν ιδιαίτερα εμφανής σε σχέση με τις εικονικές εταιρείες και τα νομικά γραφεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν αυτή τη στιγμή την εφαρμογή του σχεδίου δράσης BEPS του ΟΟΣΑ·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία του BEPS δεν περιλαμβάνει τις αναπτυσσόμενες χώρες ως ισότιμους διαπραγματευτικούς εταίρους και δεν έδωσε αποτελεσματικές λύσεις για τα φορολογικά προβλήματα των φτωχότερων χωρών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το παγκόσμιο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων, το οποίο συχνά εμποδίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες να φορολογούν κέρδη που πραγματοποιούνται στην επικράτειά τους·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ήδη συνεργασία για φορολογικά ζητήματα μεταξύ των αρμόδιων αρχών ΕΕ και ΗΠΑ, ενώ δεν υπάρχει τέτοια συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την κοινοβουλευτική συνεργασία·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον Ιούλιο του 2016 έχει προγραμματιστεί ένα συμπόσιο για τη φορολογία, με στόχο την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης και ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η G20 κάλεσε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να αντιμετωπίσουν τις σχετικές προκλήσεις·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ακρόαση της Ειδικής Επιτροπής TAXE 2 και της Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με τις «συνέπειες των επιθετικών φορολογικών πρακτικών για τις αναπτυσσόμενες χώρες» κατέδειξε πως οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα διάβρωσης της βάσης, μετατόπισης των κερδών, έλλειψης διαφάνειας, αποκλίσεων των φορολογικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, και έλλειψης συνεκτικής και αποτελεσματικής διεθνούς νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες ζημιώνονται από τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικές διοικήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών δεν διαθέτουν πόρους και πραγματογνωσία προκειμένου να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη πως τα μέλη της G20 επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εξασφαλίσουν ότι θα καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των οικονομιών των αναπτυσσόμενων χωρών και να ενθαρρυνθούν οι ανεπτυγμένες χώρες να συμμορφώνονται προς τις αρχές της πρωτοβουλίας «Addis Tax», όπως ορίστηκαν στο πλαίσιο της συνόδου των Ηνωμένων Εθνών της 27ης Ιουλίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απόψεις και οι προτεραιότητες των αναπτυσσόμενων χωρών είναι ουσιώδους σημασίας για την αποτελεσματική συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχουν τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων για τις φορολογικές διοικήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με διεθνή φορολογικά ζητήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να αντιμετωπίζουν ζητήματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως σε σχέση με τη μεταβιβαστική τιμολόγηση·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε σχέδια για την επιβολή φόρου στα μεταφερθέντα κέρδη (DPT) σε πολυεθνικές επιχειρήσεις που αποφεύγουν τη φορολογία, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2017, καθώς και τη σύσταση μιας νέας ειδικής ομάδας στους κόλπους της φορολογικής υπηρεσίας·

Το έργο της Ειδικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου (TAXE 2)

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή αποτελούν άμεση συνέχεια των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 και της 25ης Νοεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτόν η Επιτροπή πλέον προωθεί σημαντικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στα ψηφίσματα αυτά, έστω και εν μέρει· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται άλλα μέτρα καθοριστικής σημασίας που είχαν ζητηθεί με τα εν λόγω ψηφίσματα, όπως, μεταξύ άλλων, μια μεταρρύθμιση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, αποτελεσματικές νομικές διατάξεις για την προστασία των καταγγελτών και μέτρα για τον περιορισμό της ενίσχυσης και προώθησης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από συμβούλους ή από τον χρηματοπιστωτικό τομέα·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις για την Ένωση έχουν αναλυθεί και αξιολογηθεί ιδίως από την Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα (TAXE 1), της οποίας οι εργασίες κατέληξαν σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στις 25 Νοεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκε με επίσης πολύ μεγάλη πλειοψηφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξέδωσε κοινή απάντηση στα ψηφίσματα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 και της 25ης Νοεμβρίου 2015·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου TAXE 2, η οποία συστάθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις, ορισμένες εκ των οποίων από κοινού με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπής Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια των οποίων κλήθηκαν σε ακρόαση η Επίτροπος αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Margrethe Vestager, ο Επίτροπος αρμόδιος για τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία, Pierre Moscovici, ο Επίτροπος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, Jonathan Hill, ο Υφυπουργός Οικονομικών των Κάτω Χωρών, Eric Wiebes (που εκπροσωπεί την Προεδρία του Συμβουλίου), εμπειρογνώμονες στον τομέα της φορολογίας και της ανάπτυξης, εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών, εκπρόσωποι τραπεζών, και βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποίησε επίσης συνεδριάσεις με εκπροσώπους των κυβερνήσεων της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, του Μονακό, του Γκέρνσεϊ και του Τζέρσεϊ, και έλαβε γραπτές παρατηρήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης της Νήσου του Μαν (βλ. παράρτημα 1)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργάνωσε επίσης διερευνητικές αποστολές στις ΗΠΑ (βλ. παράρτημα 6 στην έκθεση A8-0223/2016), με σκοπό την εξέταση συγκεκριμένων πτυχών της εντολής της που αφορούν τρίτες χώρες, καθώς και στην Κύπρο (βλ. παράρτημα 5 στην έκθεση A8-0223/2016)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής προσκλήθηκαν προσωπικά να συμμετάσχουν στις εργασίες της διακοινοβουλευτικής ομάδας υψηλού επιπέδου «TAXE» του ΟΟΣΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Επιτροπή πραγματοποίησε συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών σε επίπεδο συντονιστών, στις οποίες κλήθηκαν σε ακρόαση εκπρόσωποι της κυβέρνησης των Νήσων Κάιμαν, ερευνητές δημοσιογράφοι και υπάλληλοι της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες, οι οποίες παρείχαν πληθώρα ιδιαίτερα χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές και τα φορολογικά συστήματα, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, συνέβαλαν στην αποσαφήνιση ορισμένων από τα συναφή ζητήματα, ενώ άλλα παραμένουν αναπάντητα·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τέσσερις από τις επτά πολυεθνικές επιχειρήσεις συμφώνησαν κατά την πρώτη πρόσκληση να εμφανιστούν ενώπιον των μελών της (βλ. παράρτημα 2)·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μόνιμης άρνησης της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συναινέσουν στην πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ειδικές επιτροπές και οι εξεταστικές επιτροπές του Κοινοβουλίου εξακολουθούν να μην έχουν επαρκείς αρμοδιότητες, δεδομένου, για παράδειγμα, ότι δεν έχουν δικαίωμα κλήτευσης μαρτύρων και επιβολής της πρόσβασης σε έγγραφα –σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιτροπές των κοινοβουλίων των κρατών μελών και του Κογκρέσου των ΗΠΑ·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον τελευταίο καιρό το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει επανειλημμένα σοβαρές πολιτικές θέσεις σχετικά με φορολογικά θέματα χωρίς να λάβει υπόψη ή έστω να τις περιμένει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Συμπεράσματα και συστάσεις

1.  επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα του ψηφίσματός του της 25ης Νοεμβρίου 2015 και του ψηφίσματός του της 16ης Δεκεμβρίου 2015·

Επακολούθηση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη

2.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι 13 κράτη μέλη δεν έχουν κατάλληλους κανόνες για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στην αφορολόγητη εκροή μερισμάτων· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεκατρία κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν κανένα κριτήριο πραγματικού δικαιούχου κατά την αποδοχή αξιώσεων για μείωση του παρακρατούμενου φόρου ή απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου· εκφράζει περαιτέρω δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, 14 κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες που να αποτρέπουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, και 25 κράτη μέλη δεν έχουν κανόνες για την άρση αναντιστοιχιών όσον αφορά τη φορολογική ταξινόμηση τοπικών εταιρειών από άλλο κράτος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν έχει ζητήσει μέχρις στιγμής την απαγόρευση των δομών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

3.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την εταιρική φοροαποφυγή, δεδομένου υπάρχουν δυνατότητες για ακόμα αυστηρότερους εθνικούς κανόνες κατά των αθέμιτων συμπεριφορών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάβρωση της φορολογικής βάσης· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν συζήτησαν τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σε καμία ομάδα εργασίας του Συμβουλίου·

4.  επικροτεί τη δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής (ATAP), την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή στις 28 Ιανουαρίου 2016, καθώς και όλες τις νομοθετικές προτάσεις και ανακοινώσεις που έχουν γίνει από τότε (βλ. παράρτημα 4 στην έκθεση A8-0223/2016)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από το Συμβούλιο της οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία προκειμένου να θεσπιστεί η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα στις φορολογικές αρχές, ενώ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν περίμενε να μάθει και να εξετάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν συμφωνήσει τη δική του θέση, ούτε προέβλεψε τη συμμετοχή της Επιτροπής στην ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί το Συμβούλιο να καταλήξει σε ομόφωνη και φιλόδοξη θέση σχετικά με την ATAP και να διατηρήσει ενιαία την οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, προκειμένου να εφαρμοστούν ουσιαστικά οι συστάσεις του ΟΟΣΑ και ληφθούν μέτρα που να προχωρούν ακόμα περισσότερο, ώστε να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς αντί της αποδυναμωσής της· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το τρέχον σχέδιο θέσης του Συμβουλίου έχει αποδυναμωθεί, ιδίως με τη ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων σχετικά με την έκπτωση τόκων ή την πιο περιορισμένη προσέγγιση στον κανόνα για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί κοινός ενωσιακός ορισμός και κατάλογος μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών στο πλαίσιο της εξωτερικής στρατηγικής για την αποτελεσματική φορολογία· τονίζει ότι ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά, διεξοδικά και μετρήσιμα κριτήρια· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι απαιτείται περισσότερη και δεσμευτική δράση για την αποτελεσματική και συστηματική καταπολέμηση της BEPS·

5.  θεωρεί ότι η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία, έχοντας υποβληθεί σε διάφορες συνεχόμενες και ειδικές τροποποιήσεις όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί στο σύνολό της, ιδίως, μεταξύ άλλων, προκειμένου να μειωθούν και ενδεχομένως να εξαλειφθούν οι τρέχουσες εξαιρέσεις από την αρχή της ανταλλαγής πληροφοριών·

6.  επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με την οποία οι πολυεθνικές εταιρείες οφείλουν να δημοσιοποιούν με σαφή και εύληπτο τρόπο στους ισολογισμούς τους διάφορα στοιχεία για κάθε κράτος μέλος και για κάθε τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες, μεταξύ των οποίων τα προ φόρων κέρδη ή οι ζημίες, οι φόροι επί των κερδών ή των ζημιών, ο αριθμός των εργαζομένων, τα περιουσιακά στοιχεία· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καθίστανται οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στο κοινό, ενδεχομένως μέσω ενός κεντρικού μητρώου της ΕΕ·

7.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) πριν από το τέλος του 2016, συνοδευόμενη από κατάλληλη και δίκαιη κλίμακα συνεισφοράς, η οποία θα προσφέρει μια συνολική λύση στο ζήτημα των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών εντός της Ένωσης, θα επιφέρει σαφήνεια και απλούστευση για τις επιχειρήσεις, και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες στο εσωτερικό της Ένωσης· πιστεύει ότι η ενοποίηση συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της ΚΕΒΦΕ· θεωρεί ότι η ενοποίηση θα πρέπει να εισαχθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι κάθε ενδιάμεσο σύστημα που θα περιλαμβάνει μόνο την εναρμόνιση της φορολογικής βάσης με έναν μηχανισμό συμψηφισμού απωλειών μπορεί να είναι μόνο προσωρινό· πιστεύει ότι η καθιέρωση μιας πλήρους και υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ καθίσταται διαρκώς επιτακτικότερη· καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση για την ΚΕΒΦΕ, όταν υποβληθεί, και, εν συνεχεία, να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τη σχετική νομοθεσία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα νομικά κενά και οι αναντιστοιχίες μεταξύ των εταιρικών φορολογικών βάσεων και οι διαφορές στις διοικητικές πρακτικές μπορούν να δημιουργήσουν άνισους όρους ανταγωνισμού και να οδηγήσουν σε αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό και εντός της ΕΕ·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ενέκρινε, στις 12 Απριλίου 2016, πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση από τις επιχειρήσεις, τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματά τους, πληροφοριών όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος και την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τη φορολογία των εταιρειών· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής, τα κριτήρια και τα κατώτατα όρια δεν συνάδουν με τις προηγούμενες θέσεις που έχει λάβει το Κοινοβούλιο και συνεπώς δεν θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο, στις 8 Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη τις συστάσεις που είχε διατυπώσει το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του της 20ής Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή πλήρης πρόσβαση στη νέα βάση δεδομένων της Ένωσης για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»· επιμένει ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη και αποδοτική βάση δεδομένων που θα περιέχει όλες τις αποφάσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύντομα το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο για την έναρξη της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»·

10.  υπογραμμίζει ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα δημιουργήσει την ανάγκη για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, και επιμένει ότι πρέπει να συντονιστούν τόσο οι προσπάθειες αντιμετώπισης των ζητημάτων υπολογιστικής επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων, όσο και οι ανθρώπινοι πόροι για την ανάλυση των δεδομένων· ζητεί την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής σε αυτό το έργο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθήσουν προσεκτικά την εφαρμογή της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία σε εθνικό επίπεδο και να συμμορφωθούν πλήρως σε αυτήν, προκειμένου, ιδίως, να εξακριβωθεί, πόσα κράτη μέλη ζητούν φορολογικές πληροφορίες μέσω διμερών φορολογικών συμβάσεων αντί δυνάμει του παρόντος νομικού πλαισίου· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις φορολογικές διοικήσεις τους με επαρκές προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική είσπραξη των φορολογικών εσόδων και να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, δεδομένου ότι η έλλειψη πόρων και οι περικοπές προσωπικού, επιπλέον της έλλειψης επαρκούς κατάρτισης, τεχνικών μέσων και εξουσιών για τη διεξαγωγή ερευνών, έχουν περιορίσει σοβαρά την ικανότητα των φορολογικών διοικήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να ενοποιούν τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν με φορολογικές αρχές και τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν με χρηματοπιστωτικούς επόπτες και ρυθμιστές·

11.  επικροτεί την ανακοίνωση της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Μαΐου 2016 να θέσουν σε εφαρμογή δημόσια μητρώα πραγματικών δικαιούχων εταιρειών· επιδοκιμάζει τη Γαλλία για τη δέσμευσή της να δημιουργήσει δημόσιο μητρώο καταπιστευμάτων· υποστηρίζει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα υποχρεώνει κάθε αλλοδαπή εταιρεία που είτε αγοράζει ακίνητα στη χώρα είτε συνάπτει συμφωνία με το κράτος να δηλώνει τον πραγματικό δικαιούχο· καλεί όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν παρόμοιες πρωτοβουλίες·

12.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το νέο παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για το ότι, με το να καταστεί το πρότυπο αυτό αμοιβαίο, οι χώρες που εξακολουθούν να έχουν περιορισμένες δυνατότητες δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών για τη συγκέντρωση, διαχείριση και διάδοση των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να εξαιρεθούν στην πράξη·

13.  επισημαίνει ότι το κοινό φόρουμ για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας του για την περίοδο 2014-2019 την ανάπτυξη ορθών πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για το θέμα αυτό θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται στις σχετικές εργασίες·

14.  υπογραμμίζει ότι το 70% της μεταφοράς κερδών γίνεται με μεταβιβαστική τιμολόγηση και ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι η θέσπιση πλήρους ΚΕΒΦΕ· καλεί, πάντως, την Επιτροπή, να υποβάλει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, που απηύθυνε ο ΟΟΣΑ στις πολυεθνικές εταιρείες και τις φορολογικές διοικήσεις· υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων BEPS μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, οι οποίοι προκύπτουν από το πλαίσιο μεταβιβαστικής τιμολόγησης, ιδίως όσον αφορά την τιμολόγηση άυλων αγαθών, και ότι θα πρέπει να διερευνηθούν ενεργά εναλλακτικές λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την τρέχουσα αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, και να εξεταστεί η ικανότητά τους να εξασφαλίσουν ένα πιο δίκαιο και αποτελεσματικό παγκόσμιο φορολογικό σύστημα·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επίτροπος αρμόδια για τον ανταγωνισμό, Margrethe Vestager, χαρακτήρισε τη μεταβιβαστική τιμολόγηση τομέα στον οποίο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων, καθότι θεωρείται ότι αποτελεί μέσο που χρησιμοποιείται συχνά από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο συστημάτων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής όπως τα ενδοομιλικά δάνεια· σημειώνει ότι δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό και τη ρύθμιση κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, παρότι ο συγκεκριμένος τύπος κρατικής ενίσχυσης έχει αποδειχθεί ότι συνιστά ανησυχητικό μέσο φοροαποφυγής· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές και να καθορίσει σαφή κριτήρια για τον καλύτερο προσδιορισμό των ορίων της μεταβιβαστικής τιμολόγησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων· υποστηρίζει τα συμπεράσματα των ερευνών της Επιτροπής στην υπόθεση Starbucks, Fiat και Amazon· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει όλα τα σχετικά στοιχεία·

16.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι πολλές από τις πολυεθνικές εταιρείες που τοποθετήθηκαν δεν καταδίκασαν απερίφραστα τις πρακτικές φοροαποφυγής και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό· τονίζει ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να χορηγούν τεχνητά ενδοομιλικά δάνεια για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· τονίζει ότι η προτίμηση για τη συγκεκριμένη δανειοληπτική χρηματοδότηση λειτουργεί εις βάρος των φορολογούμενων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τη μεροληπτική φορολογική μεταχείριση ανάμεσα σε χρεωστικούς τίτλους και μετοχές στους αντίστοιχους φορολογικούς νόμους τους·

17.  τονίζει με έμφαση ότι το έργο των καταγγελτών έχει καθοριστική σημασία για την αποκάλυψη σκανδάλων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, και ότι, συνεπώς, η προστασία των καταγγελτών πρέπει να διασφαλίζεται νομικά και να ενισχυθεί σε ολόκληρη την ΕΕ· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζονται στην κατεύθυνση αυτή· θεωρεί ότι τα δικαστήρια και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία του νόμιμου επιχειρηματικού απορρήτου, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται, να παρακωλύεται ή να περιορίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η δυνατότητα των καταγγελτών και των δημοσιογράφων να τεκμηριώνουν και να αποκαλύπτουν παράνομες, καταχρηστικές ή επιβλαβείς πρακτικές, στις περιπτώσεις που αυτό εξυπηρετεί σαφώς και αναμφίβολα το δημόσιο συμφέρον· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει σχέδια για άμεση ανάληψη δράσης σχετικά με το θέμα, δεδομένων των πολύ πρόσφατων και σημαντικών αποκαλύψεων από καταγγέλτες, ευρύτερα γνωστών ως «LuxLeaks» και «έγγραφα του Παναμά»·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση των μηχανισμών διευθέτησης διαφορών σε σχέση με τη διπλή φορολόγηση· τονίζει ότι ο καθορισμός ενός σαφούς χρονικού πλαισίου για τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων·

19.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση, με την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να μεταφέρει τις απαιτήσεις χρηστής διακυβέρνησης στις συμβάσεις της με όλους τους επιλεγμένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενισχύσει τις δραστηριότητες δέουσας επιμέλειάς της προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών για τους τελικούς δικαιούχους, και να αποφεύγει συναλλαγές με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που έχουν αρνητικό ιστορικό όσον αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ή που έχουν την έδρα τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα ή φορολογικούς παραδείσους που εφαρμόζουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό·

20.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή νομοθεσία σχετικά με τον ορισμό της οικονομικής υπόστασης, της δημιουργίας αξίας και της μόνιμης εγκατάστασης, με σκοπό την αντιμετώπιση, ιδίως, του ζητήματος των εικονικών εταιρειών·

Μαύρη λίστα, συγκεκριμένες κυρώσεις για μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και παρακράτηση φόρου

21.  επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα η μόνη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έχει λάβει η Επιτροπή όσον αφορά τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων εδαφών, ήταν η εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση· παρατηρεί ότι, ως τώρα, τα κριτήρια καταχώρισης στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ δεν έχουν αποδειχτεί αποδοτικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού ούτε έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά· τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τρίτες χώρες οι οποίες προστατεύουν περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί παράνομα, καθιστώντας αδύνατη την ανάκτησή τους από τις αρχές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό κοινό ενωσιακό ορισμό και κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών (δηλ. μια «μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων»), βασιζόμενη σε αξιόπιστα, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, τα μέτρα φορολογικής διαφάνειας, τη δράση κατά της BEPS, και τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενεργών επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, τη χορήγηση πλεονεκτημάτων σε μη ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την απουσία απαίτησης για οικονομική υπόσταση και τη μη δημοσιοποίηση της εταιρικής δομής νομικών οντοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων, των φιλανθρωπικών οργανώσεων, των ιδρυμάτων κ.λπ.) ή της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων, και χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καταλήξει σε συμφωνία για τον κατάλογο αυτό μέσα στους προσεχείς έξι μήνες· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την εν λόγω συμφωνία έως το τέλος του 2016· θεωρεί ότι, προκειμένου η διαδικασία να έχει προληπτικό αποτέλεσμα, χρειάζεται να προβλεφθεί, πριν από την καταχώριση στον κατάλογο, μια διαδικασία κλιμάκωσης, η οποία θα ξεκινά με τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου με τη δικαιοδοσία στην οποία έχουν εντοπιστεί οι ελλείψεις· πιστεύει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός που να επιτρέπει τον αποχαρακτηρισμό δικαιοδοσιών αν και όταν επιτευχθεί ή αποκατασταθεί επιτυχώς η συμμόρφωση· θεωρεί ότι στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν και οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ·

23.  ζητεί να θεσπιστεί συγκεκριμένο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο κυρώσεων κατά των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα, το οποίο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να αναθεωρούνται και, ως ύστατο μέτρο, να αναστέλλονται οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, να αναστέλλονται οι συμφωνίες για τη διπλή φορολόγηση και να απαγορεύεται η πρόσβαση σε κονδύλια της Ένωσης· επισημαίνει ότι σκοπός των κυρώσεων είναι η πραγματοποίηση αλλαγών στη νομοθεσία της εκάστοτε δικαιοδοσίας· ζητεί, οι κυρώσεις να ισχύουν και για επιχειρήσεις, τράπεζες, λογιστικά και νομικά γραφεία, και φοροτεχνικούς που αποδεικνύεται ότι συνεργάζονται με τις εν λόγω δικαιοδοσίες σε παράνομες ή καταχρηστικές δραστηριότητες ή ότι διευκόλυναν παράνομες, επιζήμιες ή καταχρηστικές φορολογικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν νομικά οχήματα στις δικαιοδοσίες αυτές·

24.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί δεσμευτική νομοθεσία η οποία να απαγορεύει σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ανοίγουν λογαριασμούς ή να δραστηριοποιούνται σε δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κοινό ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε αναδιαπραγμάτευση των διμερών φορολογικών συμβάσεων με τρίτες χώρες μέσω ενός πολυμερούς μέσου, προκειμένου να εισαγάγουν επαρκώς αποτελεσματικές ρήτρες κατά των αθέμιτων συμπεριφορών, για την καταπολέμηση της αναζήτησης της ευνοϊκότερης φορολογικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ κράτους προέλευσης και κράτους κατοικίας με γνώμονα την οικονομική υπόσταση και έναν κατάλληλο ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης· τονίζει, επιπλέον, ότι η εν λόγω διαδικασία θα επιταχυνθεί σημαντικά αν η Επιτροπή λάβει από τα κράτη μέλη εντολή για διαπραγμάτευση των εν λόγω φορολογικών συμβάσεων εξ ονόματος της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη διαπραγμάτευση των εν λόγω φορολογικών συμβάσεων·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για παρακράτηση φόρου σε επίπεδο ΕΕ, η οποία να γίνεται από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κέρδη που παράγονται στην Ένωση θα φορολογούνται τουλάχιστον μία φορά πριν μεταφερθούν εκτός Ένωσης· επισημαίνει ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα επιστροφής για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης· υπογραμμίζει ότι το εν λόγω γενικό σύστημα παρακράτησης φόρου με βάση τη μέθοδο της φορολογικής πίστωσης έχει το πλεονέκτημα ότι αποτρέπει τη διπλή μη φορολόγηση και την BEPS χωρίς να οδηγεί σε κρούσματα διπλής φορολόγησης·

27.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Ανδόρα και το Μονακό έχουν δεσμευτεί να καθιερώσουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών έως το 2018 αντί έως το 2017· επισημαίνει ότι ορισμένες μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, όπως η Ανδόρα, συμμορφώνονται προς τα πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών, ωστόσο τείνουν να καταστούν δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η συμφωνία περί διπλής φορολόγησης μεταξύ Ανδόρας και Ισπανίας δεν εξασφαλίζει αυτή τη στιγμή την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί επισταμένως την αποτελεσματική εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνεται σε συμφωνίες που έχουν υπογράψει τα κράτη μέλη με πρώην ή νυν μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες·

28.  θεωρεί ότι η υβριδική αναντιστοιχία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των τρίτων χωρών όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των οντοτήτων που οδηγεί σε διπλή μη φορολόγηση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπληρωματικά προς τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ΑΤΑΡ·

Φορολογικά καθεστώτα ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη γνώση και την έρευνα και ανάπτυξη

29.  επισημαίνει ότι ως τώρα τα ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη γνώση και την έρευνα και ανάπτυξη φορολογικά καθεστώτα δεν έχουν αποδειχτεί όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε για την προώθηση της καινοτομίας στην Ένωση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, αντίθετα, χρησιμοποιούνται συχνά από πολυεθνικές επιχειρήσεις για μεταφορά κερδών μέσω συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, όπως το ευρέως γνωστό «Double Irish with a Dutch sandwich»· θεωρεί ότι τα καθεστώτα patent box είναι ακατάλληλα και αναποτελεσματικά για την επίτευξη οικονομικών στόχων· επιμένει ότι ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να προωθηθεί με τη χρήση μέτρων ευρύτερης πολιτικής που να ευνοούν τη μακροπρόθεσμη καινοτομία και την ανεξάρτητη έρευνα, καθώς και μέσω επιδοτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να προτιμώνται σε σχέση με τα καθεστώτα patent box, δεδομένου ότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος αθέμιτης χρήσης τους μέσω συστημάτων φοροαποφυγής· παρατηρεί ότι η σύνδεση μεταξύ των καθεστώτων patent box και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης συχνά είναι αυθαίρετη, και ότι τα σημερινά πρότυπα οδηγούν σε εξίσωση προς τα κάτω όσον αφορά την πραγματική φορολογική εισφορά των πολυεθνικών εταιρειών·

30.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», έχουν αμελήσει το ζήτημα αυτό και δεν έχουν ακόμη καταρτίσει ένα κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπισή του·

31.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να απαγορεύσει την αθέμιτη χρήση των καθεστώτων patent box για σκοπούς φοροαποφυγής και να εξασφαλίσει ότι αν και όταν χρησιμοποιούνται θα συναρτώνται με πραγματική οικονομική δραστηριότητα, να υποβάλει προτάσεις δεσμευτικής ενωσιακής νομοθεσίας για τα καθεστώτα patent box, λαμβάνοντας υπόψη την «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου» του ΟΟΣΑ και αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της· τονίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να αφορά όλα τα νέα καθεστώτα patent box που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, και ότι όλα τα υπάρχοντα καθεστώτα patent box που βρίσκονται ακόμα σε ισχύ πρέπει να τροποποιηθούν αντίστοιχα·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια ρήτρα ελάχιστης πραγματικής φορολόγησης στην οδηγία περί τόκων και δικαιωμάτων, καθώς και στην οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες, και να εξασφαλίσουν ότι το Συμβούλιο δεν θα προβλέψει εξαιρέσεις·

Τράπεζες, φοροτεχνικοί και διαμεσολαβητές

33.  εκφράζει τη λύπη του διότι τράπεζες, φοροτεχνικοί, νομικά και λογιστικά γραφεία και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στην κατάρτιση συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για τους πελάτες τους, ενώ έχουν επίσης βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις τους στην κατάρτιση των φορολογικών κωδίκων και των νόμων τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντική σύγκρουση συμφερόντων·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας και επαρκούς τεκμηρίωσης στους κόλπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μεταξύ των γραφείων συμβούλων και των νομικών γραφείων όσον αφορά τα συγκεκριμένα μοντέλα κυριότητας και ελέγχου εταιρειών που προτείνονται από τους φοροτεχνικούς, τους οικονομικούς και τους νομικούς συμβούλους, όπως αποκάλυψαν πρόσφατα τα «έγγραφα του Παναμά»· συνιστά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εικονικών εταιρειών, να ενισχυθούν οι απαιτήσεις διαφάνειας για τη σύσταση ιδιωτικών εταιρειών·

35.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας και επαρκούς τεκμηρίωσης στους κόλπους των εθνικών φορολογικών διοικήσεων όσον αφορά τις συνέπειες που έχουν για τον ανταγωνισμό οι αποφάσεις περί μεταβιβαστικής τιμολόγησης, οι ρυθμίσεις των καθεστώτων patent box, οι φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα στοιχεία επιλεκτικής φορολόγησης των εταιρειών·

36.  ζητεί να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι κώδικες δεοντολογίας για τον κλάδο της παροχής φορολογικών συμβουλών, προκειμένου ειδικότερα, να προβλέπεται η δημοσιοποίηση καταστάσεων δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων με τρόπο σαφή και κατανοητό· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ενωσιακό κώδικα δεοντολογίας για όλες τις υπηρεσίες συμβούλου, που να προβλέπει τη σαφή δημοσιοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων· πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί η θέσπιση ενωσιακού καθεστώτος ασυμβίβαστου για τους φοροτεχνικούς, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων όταν παρέχουν συμβουλές και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και να αποτρέπονται άλλες συγκρούσεις συμφερόντων·

37.  εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο συγκρούσεων συμφερόντων λόγω της παροχής υπηρεσιών νομικού συμβούλου, φοροτεχνικού, και λογιστικού ελέγχου από το ίδιο λογιστικό γραφείο· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ των υπηρεσιών αυτών· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ορθή παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που στοχεύει στην πρόληψη των εν λόγω συγκρούσεων και να εξετάσει την ανάγκη για αναθεώρηση της οδηγίας περί ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 22, καθώς και του κανονισμού περί ελέγχου, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 5 και τον ορισμό της «ουσιώδους επίπτωσης» των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που περιέχεται σε αυτόν·

38.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους φοροτεχνικούς κύκλους και να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τα θέματα της σύγκρουσης συμφερόντων·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων της επιβολής ποινικών κυρώσεων σε διευθυντικά στελέχη εταιρειών που ενέχονται σε φοροδιαφυγή, και της δυνατότητας να ανακαλούνται άδειες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για επαγγελματίες και εταιρείες που αποδεικνύεται ότι συμμετέχουν στην κατάρτιση, την παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρήση, ή τη χρήση συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και φοροδιαφυγής· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της θέσπισης αναλογικής οικονομικής ευθύνης για τους φοροτεχνικούς που συμμετέχουν σε παράνομες φορολογικές πρακτικές·

40.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης αναλογικής οικονομικής ευθύνης για τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν μεταφορές προς γνωστούς φορολογικούς παραδείσους, όπως αυτοί θα ορίζονται στο πλαίσιο του μελλοντικού κοινού ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων και μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών·

41.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις απαιτήσεις που υποχρεώνουν τις τράπεζες να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών τις μεταφορές από και προς δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κοινό ενωσιακό κατάλογο φορολογικών παραδείσων και μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν παρόμοιες πληροφορίες στις ρυθμιστικές και φορολογικές αρχές· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ικανότητα των φορολογικών τους διοικήσεων να ερευνούν υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής·

42.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με την οποία να θεσπίζεται απαίτηση υποχρεωτικής δημοσιοποίησης για τις τράπεζες, τους φορολογικούς συμβούλους και άλλους διαμεσολαβητές όσον αφορά περίπλοκες δομές και ειδικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κοινό ενωσιακό κατάλογο φορολογικών παραδείσων και μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών και έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται από πελάτες με στόχο τη διευκόλυνση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

43.  καλεί την Επιτροπή(31) να θεσπίσει ειδικούς κοινούς ελάχιστους κανόνες κατά των αθέμιτων συμπεριφορών με στόχο τη μη χορήγηση πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από ορισμένες υβριδικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων(32), οι οποίες έχουν συχνά ως αποτέλεσμα τη μείωση του εισοδήματος σε ένα κράτος χωρίς η διαφορά να συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική βάση του άλλου ή τις αθέμιτες εκπτώσεις για φόρο που καταβάλλεται στην αλλοδαπή·

Καταγγέλτες

44.  επαναλαμβάνει ότι οι καταγγέλτες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη παραπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων ή καταχρηστικών πρακτικών· θεωρεί ότι οι εν λόγω αποκαλύψεις, οι οποίες αναδεικνύουν το μέγεθος της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα υπηρετούν σαφώς το δημόσιο συμφέρον, όπως φάνηκε από τα πρόσφατα σκάνδαλα «LuxLeaks» και «έγγραφα του Παναμά», που κατέδειξαν το μέγεθος του φαινομένου της μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία· υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα εντοπισμού και δίωξης των παραβατών στον τομέα της φορολογίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων·

45.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή περιορίζει τη δράση της στην απλή παρακολούθηση των εξελίξεων σε διάφορους τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης, χωρίς να σχεδιάζει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι αυτή η έλλειψη προστασίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσίευση νέων αποκαλύψεων, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη απώλεια νόμιμων φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε ικανοποιητική απάντηση στις απαιτήσεις που περιέχονται στις παραγράφους 144 και 145 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 25 Νοεμβρίου 2015, ούτε στις συστάσεις του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16 Δεκεμβρίου 2015, και ειδικότερα στο αίτημα να καταρτίσει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταγγελτών και όσων προβαίνουν σε παρεμφερείς ενέργειες έως το τέλος του 2016·

46.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να υποβάλει όσο το δυνατόν συντομότερα ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών, καθώς και των δημοσιογράφων και άλλων προσώπων στον χώρο του Τύπου που τους βοηθούν και τους διευκολύνουν· καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την ισχύουσα νομοθεσία τους σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, προβλέποντας τη δυνατότητα να μην ασκείται δίωξη σε περιπτώσεις στις οποίες οι καταγγέλτες ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον· την καλεί να εξετάσει ως πρότυπο τα καλύτερα παραδείγματα της νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των καταγγελτών που ισχύουν ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη·

Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» και διοργανικά θέματα

47.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, ενώ τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη Ειδική Επιτροπή του (TAXE 1 και 2) είχαν ζητήσει επανειλημμένα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα και τα πρακτικά της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», οι βουλευτές δεν έλαβαν παρά μόνο έναν περιορισμένο αριθμό νέων εγγράφων, προς εξέταση κεκλεισμένων των θυρών, και αυτό συνέβη μόνο αφότου είχαν παρέλθει πέντε μήνες από την έναρξη της θητείας της επιτροπής TAXE2· επισημαίνει ότι ορισμένα από τα έγγραφα αυτά έπρεπε να έχουν δημοσιοποιηθεί ώστε να υποβληθούν σε δημόσιο έλεγχο και σε ανοικτό πολιτικό διάλογο σχετικά με το περιεχόμενό τους· επισημαίνει, ακόμα, ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην δείχνει ιδιαίτερη προθυμία να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα·

48.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, παρότι κοινοποίησε μέρος των εσωτερικών πρακτικών των συνεδριάσεων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», δεν ήταν σε θέση να τηρήσει αρχείο όλων των εγγράφων που διανεμήθηκαν· θεωρεί ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να τηρεί αρχείο με όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη βάσει της Συνθήκης· καλεί την Επιτροπή να λάβει επειγόντως μέτρα για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης, με την ανάκτηση όλων των εγγράφων· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή όσον αφορά το ζήτημα αυτό·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων εργασίας της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», δεδομένου ότι αποτελούν παράγοντες που εμποδίζουν την πραγματοποίηση συγκεκριμένων βελτιώσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι δεν έχει λάβει διάφορα έγγραφα συνεδριάσεων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», τα οποία προέρχονται από το Συμβούλιο ή τα κράτη μέλη και έχουν καθοριστική σημασία για την ορθή εκτέλεση της εντολής της ειδικής επιτροπής· ζητεί την τακτική δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εποπτείας που ασκεί όσον αφορά το βαθμό συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις διατυπωθείσες συστάσεις· ζητεί από την ομάδα του κώδικα δεοντολογίας να υποβάλλει δημόσια προσβάσιμη ετήσια έκθεση στην οποία να προσδιορίζονται και να περιγράφονται οι πλέον επιζήμιες φορολογικές πρακτικές που εφάρμοσαν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του έτους· επαναλαμβάνει το αίτημά που είχε υποβάλει στο Συμβούλιο το 2015, για τη σύσταση «επιτροπής φορολογίας» σε πολιτικό επίπεδο·

50.  όπως προκύπτει από δημοσιοποιηθείσες πληροφορίες, η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» εξέτασε 421 μέτρα μεταξύ 1998 και 2014, και έκρινε επιζήμια τα 111 από αυτά (26%), ωστόσο τα δύο τρίτα των μέτρων αυτών εξετάστηκαν κατά τα πέντε πρώτα έτη ύπαρξης της ομάδας· επισημαίνει ότι ο έλεγχος των μέτρων από τα κράτη μέλη έχει μειωθεί με την πάροδο των ετών –μόνο το 5% του συνόλου των μέτρων εξετάστηκαν το 2014– και εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» δεν έχει εντοπίσει κανένα επιζήμιο φορολογικό μέτρο από τον Νοέμβριο του 2012· συμπεραίνει ότι η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» δεν λειτούργησε πλήρως την τελευταία δεκαετία και ότι η διακυβέρνηση και η εντολή της πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως·

51.  επαναλαμβάνει το αίτημα που είχε απευθύνει στην Επιτροπή το 2015, να υποβάλει επικαιροποίηση της έκθεσης της Simmons&Simmons, του 1999, σχετικά με τις διοικητικές πρακτικές, που αναφέρεται στην παράγραφο 26 της έκθεσης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του 1999 (της έκθεσης Primarolo (SN 4901/99))·

52.  τονίζει ότι, παρόλο που η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» έχει επιτρέψει ορισμένες βελτιώσεις, η αυτοκοινοποίηση δυνητικά επιζήμιων μέτρων από τα κράτη μέλη δεν είναι αποτελεσματική, τα κριτήρια εντοπισμού επιζήμιων μέτρων είναι παρωχημένα, και η αρχή της ομοφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ύπαρξη επιζήμιων επιπτώσεων δεν αποδείχτηκε αποδοτική· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι διάφορα κράτη μέλη αντιτίθενται στην αναγκαία μεταρρύθμιση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη μεταρρύθμιση, το συντομότερο δυνατόν, των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των επιζήμιων μέτρων και των πτυχών διακυβέρνησης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (συμπεριλαμβανομένων της δομής λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης, της συμφωνηθείσας αποφυγής και κατάργησης επιζήμιων μέτρων, της αποφυγής πιθανής κωλυσιεργίας, των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης) προκειμένου να αυξηθεί η δημόσια διαφάνεια και λογοδοσία και να εξασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα έχει ισχυρή συμμετοχή και πρόσβαση σε πληροφορίες· επισημαίνει τις ελλείψεις και άλλες συναφείς πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα 3· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι, από τη σύγκριση του καταλόγου της Επιτροπής όσον αφορά όλα τα φορολογικά καθεστώτα που έχουν αξιολογηθεί από την ομάδα «Κώδικα δεοντολογίας» με τα αντίστοιχα έγγραφα των συνεδριάσεων κατά τη στιγμή της λήψης απόφασης εφεξής, προκύπτει, πρώτον, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι σαφές πώς ελήφθη η απόφαση, π.χ. γιατί καθεστώτα για τα οποία υπήρχαν λόγοι να θεωρηθεί ότι θα ήταν επιζήμια κρίθηκαν εν τέλει μη επιζήμια και, δεύτερον, όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες η αξιολόγηση διαπίστωσε επιβεβαιωμένες επιζήμιες επιπτώσεις, κατά πόσον οι επακόλουθες διαδικασίες κατάργησης των μέτρων ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη· τονίζει ότι, ως εκ τούτου, ορισμένα κράτη μέλη δεν συμμορφώθηκαν προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις οδηγίες 77/799/ΕΟΚ και 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, δεδομένου ότι δεν αντάλλασσαν αυτόματα φορολογικές πληροφορίες, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν βάσιμοι λόγοι, παρά τα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας που αφήνουν οι οδηγίες αυτές όσον αφορά την υπόθεση για πιθανότητα απώλειας φορολογικών εσόδων σε άλλα κράτη μέλη, ή για ενδεχόμενη εξοικονόμηση φόρων από εικονικές ενδοομιλικές μεταφορές κερδών· τονίζει ότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ, δεδομένου ότι δεν ενήργησε στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις τους, και ιδίως εκείνες που ορίζονται στις οδηγίες 77/799/ΕΟΚ και 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, παρά τις ενδείξεις περί του αντιθέτου·

53.  επισημαίνει ότι η ειδική επιτροπή διαπίστωσε πως ορισμένα κράτη μέλη παρεμποδίζουν συστηματικά την επίτευξη προόδου στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής· επισημαίνει ότι οι συζητήσεις σχετικά με τις διοικητικές πρακτικές (φορολογικές αποφάσεις) στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» διήρκεσαν σχεδόν δύο δεκαετίες· καταδικάζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη ήταν απρόθυμα να συμφωνήσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους όσον αφορά την έκδοση φορολογικών αποφάσεων πριν από το «Luxleaks» και εξακολουθούν να είναι απρόθυμα να εφαρμόσουν στο εθνικό δίκαιο το υπόδειγμα οδηγιών που ανέπτυξε η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» παρά τις δεσμεύσεις τους μετά τις αποκαλύψεις «Luxleaks»·

54.  καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει στο Κοινοβούλιο μόνιμη, έγκαιρη και τακτική πρόσβαση στα έγγραφα συνεδριάσεων και στα πρακτικά των ομάδων του Συμβουλίου που ασχολούνται με φορολογικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων, της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου και της ομάδας εργασίας «Φορολογικά θέματα»· συνιστά στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη συμφωνία που επετεύχθη με το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόσβαση στα πρακτικά των ΕΕΜ/ΕΚΤ ως υπόδειγμα για αυτόν τον σκοπό·

55.  καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης εκ μέρους των κρατών μελών, να υποβάλει νομοθετική πρόταση, κατά προτίμηση δυνάμει του άρθρου 116 ΣΛΕΕ ή του άρθρου 352 ΣΛΕΕ ή στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»·

56.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, των φορολογικών παραδείσων και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και ορισμένα κράτη μέλη δεν έλαβαν επί σειρά ετών αποφασιστικά μέτρα σε σχέση με τα ζητήματα αυτά, και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν συστήματα ενισχυμένης συνεργασίας (μεταξύ τουλάχιστον εννέα κρατών μελών) προκειμένου να επιταχυνθεί η δράση κατά των επιζήμιων και παράνομων φορολογικών πρακτικών·

57.  ζητεί να δημιουργηθεί ένα νέο κέντρο συνοχής και συντονισμού της φορολογικής πολιτικής της Ένωσης μέσα στη δομή της Επιτροπής, προκειμένου να διαφυλαχτούν η ορθή και συνεκτική λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η εφαρμογή των διεθνών προτύπων· πιστεύει ότι αυτός το νέο κέντρο θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να αξιολογεί και να παρακολουθεί τις φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών σε επίπεδο Ένωσης, να εξασφαλίζει ότι δεν εφαρμόζονται νέα επιζήμια φορολογικά μέτρα από τα κράτη μέλη, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τον κοινό ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, να διασφαλίζει και να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών διοικήσεων (π.χ. κατάρτιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών), και να καθιερώνει προγράμματα σπουδών στον συγκεκριμένο τομέα· πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτόν το κέντρο θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη της εμφάνισης νέων κενών στη φορολογική νομοθεσία λόγω της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις πρωτοβουλίες πολιτικής, καθώς και στην καταπολέμηση φορολογικών πρακτικών και προτύπων που διαταράσσουν, εμποδίζουν ή παρακωλύουν την ορθή λειτουργία και τη λογική της ενιαίας αγοράς· θεωρεί ότι το κέντρο αυτό θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως σημείο επαφής για τους καταγγέλτες, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη και οι φορολογικές διοικήσεις δεν αναλαμβάνουν δράση μετά την αποκάλυψη κρουσμάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής ή δεν προβαίνουν σε κατάλληλη διερεύνηση του ζητήματος· θεωρεί ότι το κέντρο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την κοινή χρήση της πραγματογνωσίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φορολογούμενων·

Εξωτερική διάσταση

58.  εκφράζει την ικανοποίησή για το γεγονός ότι η G8 και η G20 δίνουν εκ νέου έμφαση σε θέματα φορολογίας, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συστάσεις· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει μια συνεκτική θέση εξ ονόματος της Ένωσης κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις της G20 και τα ad hoc συμπόσια· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις διαπιστώσεις και τις πιθανές συνέπειες των αποφάσεων της G20 για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης, των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και τυχόν παράνομων χρηματοοικονομικών ροών·

59.  καλεί την Ένωση, την G20, τον ΟΟΣΑ και τον ΟΗΕ να συνεργαστούν περαιτέρω για την προώθηση παγκόσμιων κατευθυντήριων γραμμών που θα είναι επωφελείς και για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

60.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός παγκόσμιου οργάνου, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, με άρτιο εξοπλισμό και επαρκείς πρόσθετους πόρους, το οποίο να εξασφαλίζει ότι όλες οι χώρες θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη διατύπωση και τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων φορολογικών πολιτικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αρχίσουν να εργάζονται για τη διεξαγωγή μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συνόδου κορυφής επί φορολογικών θεμάτων με στόχο τη σύσταση του εν λόγω διακυβερνητικού οργάνου·

61.  καλεί τα διεθνή φόρα να συμφωνήσουν σε έναν πιο αυστηρό και ακριβή ορισμό της πραγματικής κυριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ενίσχυση της διαφάνειας·

62.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη διενέργεια ανάλυσης των δευτερογενών επιπτώσεων των εθνικών και ενωσιακών φορολογικών πολιτικών, όπου είναι σκόπιμο, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες·

63.  επισημαίνει ότι το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις παράνομες εκροές, ενώ ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός αντιβαίνει στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

64.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώνει στις συμφωνίες εμπορίου και εταιρικής σχέσης ρήτρες χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, όσον αφορά, ειδικότερα, τη συμμόρφωση προς τις σχετικές συστάσεις του ΟΟΣΑ για τον φορολογικό τομέα (π.χ. πρωτοβουλία για την BEPS), οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι οι συμφωνίες αυτές δεν θα μπορούν χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά από εταιρείες ή διαμεσολαβητές με στόχο τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

65.  καλεί τον ΟΟΣΑ και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς να αρχίσουν να εργάζονται για ένα φιλόδοξο σχέδιο BEPS II, το οποίο να βασίζεται κυρίως σε ελάχιστα πρότυπα και συγκεκριμένους στόχους προς εφαρμογή·

66.  τονίζει ότι ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών που είναι μέλη της FATF πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να ακουστεί η φωνή της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για παρακολούθηση της ανάπτυξης νέων επιζήμιων φορολογικών μέτρων·

67.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να δημιουργηθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα παρακολούθησης σε επίπεδο ΟΟΣΑ, η οποία να έχει ως στόχο να παρατηρεί και να ελέγχει τη διαμόρφωση και την εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας·

68.  ζητεί να αναπτυχθεί διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με διεθνή φορολογικά ζητήματα· συνιστά να συσταθούν επίσημα διακοινοβουλευτικά φόρα, τα οποία να ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, και να αξιοποιηθεί εν προκειμένω το υφιστάμενο πλαίσιο του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών· ενθαρρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για την εφαρμογή του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ· επισημαίνει τη σημαντική έλλειψη αμοιβαιότητας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας FATCA· ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας FATCA, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμοιβαιότητα, και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν ενεργά στην εφαρμογή της·

69.  επικροτεί το δοκιμαστικό σχέδιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα μεταξύ των φορολογικών αρχών, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο 2016 από τα πέντε μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί, σύμφωνα με τη δεδηλωμένη πρόθεση των χωρών αυτών, να επεκταθεί η εν λόγω πρωτοβουλία και να αποτελέσει τη βάση για ένα παγκόσμιο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών παρόμοιο με το πρότυπο για τις πληροφορίες περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών·

70.  ζητεί, ως επόμενο βήμα στη διαδικασία ενίσχυσης της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα και της αποτελεσματικότητας της ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών, τη θέσπιση ενωσιακού δημόσιου μητρώου πραγματικής κυριότητας, συμπεριλαμβανομένων εναρμονισμένων προτύπων για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κυριότητα και όλων των τις αναγκαίων εγγυήσεων προστασίας των δεδομένων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας στον συγκεκριμένο τομέα· τονίζει τον καθοριστικό ρόλο οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ στο πλαίσιο αυτό·

71.  ζητεί την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός παγκόσμιου μητρώου χρηματοοικονομικών στοιχείων με όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών, επιχειρήσεων και οντοτήτων όπως καταπιστεύματα και ιδρύματα, το οποίο να είναι πλήρως προσβάσιμο από τις φορολογικές αρχές και να περιλαμβάνει κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που περιέχει·

72.  τονίζει την ανάγκη για μια κοινή και σφαιρική προσέγγιση ΕΕ/ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων του ΟΟΣΑ και την πραγματική κυριότητα· τονίζει επιπλέον ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε μελλοντική εμπορική σύμβαση ρήτρες χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού, να δημιουργείται μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία στο σύνολό της και να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη και η φοροαποφυγή, και να αναληφθεί ηγετικός ρόλος από τους διατλαντικούς εταίρους στην προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης·

Άλλες συστάσεις

73.  καλεί όλα τα εθνικά κοινοβούλια να εργαστούν από κοινού για να εξασφαλίσουν τον κατάλληλο έλεγχο και τη συνοχή των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών· καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να παραμείνουν σε εγρήγορση όσον αφορά τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους στο συγκεκριμένο θέμα και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους στο έργο των διακοινοβουλευτικών φόρουμ σχετικά με φορολογικά θέματα·

74.  καλεί την Επιτροπή να διερευνά όλες τις περιπτώσεις παράνομων κρατικών ενισχύσεων που περιέρχονται σε γνώση της προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα έναντι του νόμου στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να ανταποκρίνεται στη βάση «απόφασης με ανάκτηση» σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες το εικαζόμενο φορολογικό πλεονέκτημα θεωρείται παράνομη κρατική ενίσχυση· εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες ότι το Λουξεμβούργο ενδέχεται να εκδίδει προφορικές φορολογικές αποφάσεις προκειμένου να παρακάμψει την υποχρέωσή του για ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αναφέρει κατά πόσον τα κράτη μέλη αντικαθιστούν μια επιζήμια πρακτική με κάποια άλλη μετά την επίτευξη νομοθετικής προόδου σε επίπεδο Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αναφέρει κάθε κρούσμα στρέβλωσης της αγοράς λόγω της χορήγησης συγκεκριμένου φορολογικού πλεονεκτήματος·

75.  τονίζει τις δυνατότητες που διανοίγονται με τις ψηφιακές λύσεις για την αποτελεσματική είσπραξη φόρων όσον αφορά τη συλλογή φορολογικών στοιχείων απευθείας από τις επιχειρήσεις στη συνεργατική οικονομία, και τη μείωση του συνολικού φόρτου εργασίας των φορολογικών αρχών στα κράτη μέλη·

76.  επισημαίνει τις αποκαλύψεις των «εγγράφων του Παναμά», που τεκμηριώνουν τη συστηματική χρήση εικονικών εταιρειών από εταιρείες και από πολίτες με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέων περιουσιακών στοιχείων και προϊόντων οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς· επικροτεί την απόφαση του Κοινοβουλίου να συστήσει εξεταστική επιτροπή για το θέμα αυτό και να συνεχίσει να ερευνά τους τομείς της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· υπογραμμίζει την τεράστια πολιτική σημασία της ανάλυσης του τρόπου λειτουργίας των φορολογικών αρχών και των εταιρειών που ενέχονται στις περιγραφόμενες πρακτικές, προκειμένου να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά·

77.  επισημαίνει ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα των κρατών μελών, της Επιτροπής και της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»· επαναλαμβάνει ότι τα έγγραφα που έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση του Κοινοβουλίου πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω προκειμένου να είναι δυνατή η κατάλληλη εκτίμηση της ανάγκης για περαιτέρω πολιτική δράση και πρωτοβουλίες πολιτικής· καλεί την επερχόμενη εξεταστική επιτροπή να συνεχίσει το έργο αυτό και να λάβει διαφορετική μορφή από εκείνη της ειδικής επιτροπής, υιοθετώντας περισσότερο το πρότυπο της ελεγκτικής επιτροπής, όπως η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών του Ηνωμένου Βασιλείου·

78.  καλεί το Συμβούλιο να αξιοποιεί πλήρως τη διαδικασία διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, ειδικότερα δε να περιμένει την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου πριν καταλήξει σε πολιτική συμφωνία, και να προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου·

79.  δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο που άρχισε η ειδική επιτροπή του, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που συνάντησε κατά την εκτέλεση της εντολής της, και να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει κατάλληλη επακολούθηση των συστάσεών της· αναθέτει στις αρμόδιες αρχές του να προσδιορίσουν τη βέλτιστη θεσμική διευθέτηση για την επίτευξη αυτού του στόχου·

80.  καλεί την αρμόδια επιτροπή του να δώσει συνέχεια σε αυτές τις συστάσεις στην επικείμενη νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας της σχετικά με το θέμα·

o
o   o

81.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στα εθνικά κοινοβούλια, στον ΟΗΕ, στην G20 και στον ΟΟΣΑ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0420.
(2) Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (ΕΕ L 332 της 18.12.2015, σ. 1).
(3) Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1), περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των αμέσων φόρων.
(4) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
(5) EE L 336 της 27.12.1977, σ. 15.
(6) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(7) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής: Επόμενα βήματα για την επίτευξη πραγματικής φορολόγησης και μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας στην ΕΕ (COM(2016)0023).
(8) Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (COM(2016)0026).
(9) Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (COM(2016)0025).
(10) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων (C(2016)0271).
(11) Μελέτη σχετικά με τις δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και τους σχετικούς δείκτες, Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016.
(12) EE C 258 E της 7.9.2013, σ. 134.
(13) ΕΕ C 2 της 6.1.1998, σ. 2.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0257.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0457.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0265.
(18) SA.38375 – Κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε υπέρ της Fiat στο Λουξεμβούργο.
(19) SA.38374 – Κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε υπέρ της Starbucks στις Κάτω Χώρες.
(20) Απόφαση (ΕΕ) 2016/1699 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τη φορολογική απαλλαγή των πλεοναζόντων κερδών SA.37667 (2015/C) (πρώην 2015/NN) το οποίο έθεσε σε εφαρμογή το Βέλγιο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015)9837] (ΕΕ L 260 της 27.9.2016, 61).
(21) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_ problem/index_en.htm, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 10 Μαΐου 2016.
(22) Μέτρηση και παρακολούθηση της BEPS, Δράση 11 - Τελική έκθεση για το 2015, Σχέδιο του ΟΟΣΑ και της G20 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών.
(23) World Investment Report 2015 - Reforming International Investment Governance (Έκθεση του 2015 για τις Παγκόσμιες Επενδύσεις - Μεταρρύθμιση της διεθνούς διακυβέρνησης των επενδύσεων), UNCTAD, 2015.
(24) http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014
(25) BIS 2016 - Κατά τόπους τραπεζικά στατιστικά στοιχεία
(26) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf
(27) http://ec.europa.eu/growth/smes/, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 10 Μαΐου 2016.
(28) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 και Egger, P., W. Eggert and H. Winner (2010), ‘Saving Taxes through Foreign Plant Ownership’, Journal of International Economics 81: 99–108· Finke, K. (2013), Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a Propensity Score Matching Approach, mimeo.
(29) https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_210316.pdf
(30) ΟΟΣΑ, 2008, «Study into the role of tax intermediaries» (Μελέτη σχετικά με τον ρόλο των φορολογικών διαμεσολαβητών)· http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf
(31) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν πράγματι ότι το άρθρο 10 («Υβριδικές αναντιστοιχίες») της πρότασής της της 28ης Ιανουαρίου 2016 για την ATAD «βασιζόταν σε μια προσέγγιση αμοιβαίας αναγνώρισης με στόχο την επίλυση διαφορών σχετικών με τον νομικό χαρακτηρισμό των υβριδικών οντοτήτων και των υβριδικών χρηματοπιστωτικών μέσων, αλλά δεν κάλυπτε τις υβριδικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που δεν αφορούν τις αναντιστοιχίες στον νομικό χαρακτηρισμό».
(32) Ο ΟΟΣΑ ορίζει τις «υβριδικές μεταβιβάσεις» ως «συμβάσεις που αντιμετωπίζονται ως μεταβίβαση κυριότητας ενός περιουσιακού στοιχείου για τους φορολογικούς σκοπούς μιας χώρας αλλά όχι για τους φορολογικούς σκοπούς κάποιας άλλης, η οποία κατά κανόνα τις αντιμετωπίζει ως δάνειο με εμπράγματη εγγύηση». Βλ. OECD, March 2012, ‘Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues’, http://www.oecd.org/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ)

Ημερομηνία

Ομιλητές

11.1.2016

–  Pierre Moscovici, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία

17.2.2016

–  Pierre Moscovici, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία

29.2.2016

Ανταλλαγή απόψεων με την Προεδρία του Συμβουλίου

Παρουσία του Eric Wiebes, Υφυπουργού Οικονομικών των Κάτω Χωρών

14-15.3.2016

Ανταλλαγή απόψεων με δικαιοδοσίες

Rob Gray, Διευθυντής φορολογίας εισοδήματος, Γκέρνσεϊ·

Colin Powell, Σύμβουλος του πρωθυπουργού για διεθνή ζητήματα, Τζέρσεϊ·

Clàudia Cornella Durany, Υφυπουργός διεθνών οικονομικών υποθέσεων, Ανδόρα·

Katja Gey, Διευθύντρια διεθνών οικονομικών υποθέσεων, Λιχτενστάιν·

Jean Castellini, Υπουργός οικονομίας και οικονομικών, Μονακό.

Ανταλλαγή απόψεων με πολυεθνικές εταιρείες

Cathy Kearney, Αντιπρόεδρος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, Apple

Julia Macrae, Διευθύντρια φορολογικών υποθέσεων τομέα Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας, Αφρικής (EMEIA), Apple·

Adam Cohen, Προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής πολιτικής για τον τομέα Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (EMEA), Google·

Søren Hansen, Διευθύνων σύμβουλος, Inter-Ikea Group·

Anders Bylund, Προϊστάμενος του τμήματος επικοινωνιών του ομίλου· Inter-Ikea Group·

Irene Yates, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα εταιρικής φορολογίας, McDonald's.

Ανταλλαγή απόψεων με ερευνητές δημοσιογράφους – κεκλεισμένων των θυρών

Véronique Poujol, Paperjam·

Markus Becker, Der Spiegel.

21.3.2016

Ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκές τράπεζες (μέρος Ι)

Jean-Charles Balat, Οικονομικός διευθυντής, Crédit Agricole SA·

Rob Schipper, Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ING·

Eva Jigvall, Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας, Nordea·

Monica Lopez-Monís, Υπεύθυνη συμμόρφωσης και ανώτερη εκτελεστική αντιπρόεδρος, Banco Santander·

Christopher St. Victor de Pinho, Διευθύνων σύμβουλος, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογίας του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο, UBS Group AG·

Stefano Ceccacci, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογικών θεμάτων του ομίλου, Unicredit.

4.4.2016

–  Margrethe Vestager, Επίτροπος αρμόδια για τον Ανταγωνισμό

Ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκές τράπεζες (μέρος IΙ)

Brigitte Bomm, Διευθύνουσα σύμβουλος, Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, Deutsche Bank AG

Grant Jamieson, Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας, Royal Bank of Scotland

Graeme Johnston, Προϊστάμενος τμήματος διεθνούς φορολογίας, Royal Bank of Scotland

15.4.2016

Αποστολή στην Κύπρο

Ιωάννης Κασουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών·

Μιχάλης Καμμάς, Γενικός διευθυντής, Άριστος Στυλιανού, Πρόεδρος, και Γιώργος Άππιος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου·

Χρίστος Πατσαλίδης, Γενικός διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών·

Γιώργος Παντελή, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογικής πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών·

Γιαννάκης Τσαγκάρης, Έφορος φορολογίας·

Αλέξανδρος Αποστολίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου·

Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της Διεθνούς Διαφάνειας·

Κώστας Μαρκίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, τμήμα διεθνούς φορολογίας, KPMG Limited και Cyprus Investment Funds Association·

Νατάσα Πηλείδου, Γενική διευθύντρια, Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων·

Κυριάκος Ιορδάνου, Γενικός διευθυντής, κ. Πιερής Μάρκου, κ. Πανίκος Καουρής, κ. Γιώργος Μαρκίδης, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Χρίστος Καρύδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Μελετών της Συνομοσπονδίας Εργαζόμενων Κύπρου και Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών·

Νίκος Γρηγορίου, Προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας.

18.4.2016

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με θέμα «Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και άλλες εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο: εξέταση και δημοκρατικός έλεγχος από εθνικά κοινοβούλια»

Ανταλλαγή απόψεων με δικαιοδοσίες (μέρος ΙΙ) – κεκλεισμένων των θυρών

Wayne Panton, Υπουργός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εμπορίου και περιβάλλοντος, Νήσοι Κάιμαν

20.4.2016

Κοινή συνεδρίαση των επιτροπών ECON/JURI/TAXE

Jonathan Hill, Επίτροπος αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών

2.5.2016

Συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΟΟΣΑ σχετικά με τη φορολογία σε συνεργασία με την Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», Παρίσι

Pascal Saint-Amans, Διευθυντής του κέντρου του ΟΟΣΑ για τη φορολογική πολιτική και διαχείριση

Valère Moutarlier, Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Michèle André, Πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών της Γερουσίας

Meg Hillier, Μέλος της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών:

17-20.5.2015

Αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Ουάσιγκτον DC)

David O’Sullivan, Πρέσβης της ΕΕ

Elise Bean, πρώην Σύμβουλος και Ανώτατη Σύμβουλος της Μόνιμης Υποεπιτροπής Ερευνών

Orrin Grant Hatch, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, προσωρινός Πρόεδρος της Γερουσίας

Δρ. Charles Boustany, πρόεδρος της υποεπιτροπής της φορολογικής πολιτικής

Sander Levin, μέλος Κογκρέσου, αντιπρόεδρος της επιτροπής Ways and Means του Σώματος

Richard Neal, αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής φορολογικής πολιτικής

Earl Blumenauer, μέλος της επιτροπής Ways and Means του Σώματος

Lloyd Doggett, μέλος της επιτροπής Ways and Means, αντιπρόεδρος της υποεπιτροπής ανθρώπινων πόρων (και ενδεχομένως άλλα μέλη των Δημοκρατικών)

Anders Aslund, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council

Giovanni Di Gianni, Πρόεδρος Eni USA R&M, Eni

Boyden Gray, ιδρυτικός εταίρος, Boyden Gray& Associates

Jillian Fitzpatrick, Διευθυντής, κρατικές υποθέσεις και δημόσια πολιτική, S&P Global

Μαρία Kasparek, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Benjamin Knudsen, ασκούμενος, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Jennifer McCloskey, Διευθύντρια, Affairs, Information Technology Industry Council

Susan Molinari, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα δημόσιας πολιτικής και κρατικές υποθέσεις, Google

Andrea Montanino, Διευθυντής, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Álvaro Morales Salto-Weis, ασκούμενος, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Earl Anthony Wayne, επισκέπτης επιστημονικός συνεργάτης, Atlantic Council

Alexander Privitera, Ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins

Bill Rys, Διευθυντής αρμόδιος για ομοσπονδιακές κυβερνητικές υποθέσεις, Citigroup

Pete Scheschuk, Πρώτος αντιπρόεδρος αρμόδιος για φορολογικές υποθέσεις, S&P Global

Garret Workman, Διευθυντής αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ

Caroline D. Ciraolo, αναπληρώτρια βοηθός γενική εισαγγελέας υπεύθυνη για φορολογικές υποθέσεις, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Thomas Sawyer, ανώτερος σύμβουλος για την επίλυση διαφορών σε διεθνή φορολογικά θέματα

Todd kostyshak, σύμβουλος του αναπληρωτή βοηθού γενικού εισαγγελέα για ποινικές φορολογικές υποθέσεις, υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ)

Mark J. Mazur, αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική – Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Robert Stack, αναπληρωτής υφυπουργός αρμόδιος για τη διεθνή φορολογική πολιτική – Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Scott A. Hodge, Πρόεδρος του Tax Foundation – Tax Foundation

Gavin Ekins, ερευνητής οικονομολόγος – Tax Foundation

Stephen J. Entin, Ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης – Tax Foundation

Scott Greenberg, αναλυτής – Tax Foundation

John C. Fortier, Διευθυντής του Democracy Project, Bipartisan Policy Center –

Shai Akabas αναπληρωτής διευθυντής Bipartisan Policy Center, Economic Policy Project

Eric Toder, διευθυντής, Urban-Brookings Tax Policy Center -

Gawain Kripke, Διευθυντής του τμήματος πολιτικής και έρευνας – OXFAM America

Didier Jacobs, Ανώτερος Οικονομολόγος – OXFAM America

Nick Galass, επικεφαλής έρευνας της Oxfam σχετικά με την ανισότητα – OXFAM America

Robbie Silverman, ανώτερος σύμβουλος – OXFAM America

Vicki Perry, Αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων και επικεφαλής του τμήματος φορολογικής πολιτικής, (ΔΝΤ)

Ruud de Mooij, Αναπληρωτής τμηματάρχης φορολογικής πολιτικής, (ΔΝΤ)

Hamish Boland-Rudder, συντάκτης του ιστοτόπου της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ)

Jim Brumby, Διευθυντής, Public Service and Performance, Governance Global Practice

Marijn Verhoeven, οικονομολόγος Global Practice on Governance

Guggi Laryea, σχέσεις με την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επικεφαλής εξωτερικών και εταιρικών σχέσεων

Rajul Awasthi, στέλεχος με ειδίκευση σε θέματα δημόσιου τομέα, Governance Global Practice

Xavier Becerra, μέλος του Κογκρέσου, πρόεδρος House Democratic Conference

Ron Kind, μέλος του Κογκρέσου, μέλος της House Committee on Ways and Means

24.5.2015

Κοινή ακρόαση των επιτροπών TAXE/DEVE σχετικά με τις συνέπειες των επιθετικών φορολογικών πρακτικών για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Δρ Attiya Waris, επίκουρος καθηγητής, Νομική σχολή του πανεπιστημίου του Ναϊρόμπι

Δρ Manuel Montes, κύριος σύμβουλος σε θέματα χρηματοδότησης και ανάπτυξης, The South Centre

Aurore Chardonnet, σύμβουλος της OXFAM σε θέματα πολιτικής της ΕΕ, για τη φορολογία και την ανισότητα

Savior Mwambwa, ActionAid International, επικεφαλής της εκστρατείας για τη φορολογική εξουσία

Tove Ryding, EURODAD, επικεφαλής του τμήματος πολιτικής και προώθησης, Tax Justice

Sol Picciotto, Καθηγητής του Πανεποιστημίου του Μάντσεστερ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παράρτημα 2.1: Κατάλογος των πολυεθνικών εταιρειών που κλήθηκαν

Εταιρεία

Κληθέντες/Εκπρόσωποι

Κατάσταση (11.3.2016)

Apple Inc.

Timothy D. Cook

Διευθύνων Σύμβουλος

Συμμετέχοντες

Cathy Kearney, Αντιπρόεδρος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Julia Macrae, Διευθύντρια φορολογικών υποθέσεων τομέα EMEIA

Google Inc.

Nicklas Lundblad

Ανώτερος διευθυντής δημόσιας πολιτικής και σχέσεων με τις κυβερνήσεις (EMEA)

Συμμετέχοντες

Adam Cohen, Προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής πολιτικής (EMEA)

Fiat Chrysler

Automobiles

Sergio Marchionne

Διευθύνων Σύμβουλος

Αρνήθηκε στις 11.3.2015:

«Όπως ίσως γνωρίζετε, στις 29 Δεκεμβρίου 2015 ασκήσαμε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ κατά της απόφασης της Επιτροπής η οποία έκρινε ότι μία από τις εταιρείες μας στο Λουξεμβούργο έχει λάβει κρατική ενίσχυση. Το Λουξεμβούργο έχει επίσης προσφύγει κατά της εν λόγω απόφασης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Ενώ είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι δεν έχουμε λάβει καμία κρατική ενίσχυση στο Λουξεμβούργο κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, δεν θα ήταν σκόπιμο, υπό τις περιστάσεις, να συμμετάσχουμε στην συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής ή να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια. Ως εκ τούτου, παρότι παραμένει αμετάβλητη η εκτίμησή μας προς τις προσπάθειες της Επιτροπής και την επιθυμία της να ακούσει τις απόψεις των επιχειρήσεών μας, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της νομικής υπόθεσης.»

Inter IKEA Group

Søren Hansen

Διευθύνων Σύμβουλος

Συμμετέχοντες

Søren Hansen, CEO

Anders Bylund, Προϊστάμενος επικοινωνίας του ομίλου

McDonald's Corporation

Irene Yates

Αντιπρόεδρος, τμήμα εταιρικής φορολογίας

Συμμετέχοντες

Irene Yates, αντιπρόεδρος, τμήμα εταιρικής φορολογίας

Starbucks Coffee

Company

Kris Engskov

Πρόεδρος Starbucks Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA)

Αρνήθηκε στις 23.2.2015:

«Δεδομένου ότι η Starbucks προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανακοινώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2015, ότι οι Κάτω Χώρες χορήγησαν επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στο εργοστάσιο φρύξης καφέ της εταιρείας μας στο Άμστερνταμ (Starbucks Manufacturing EMEA BV), δεν είμαστε σε θέση να αποδεχθούμε την πρόσκληση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος.

Μόλις διευθετηθεί το εν λόγω ζήτημα, και η Starbucks βεβαιωθεί ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ακυρωθεί κατόπιν έφεσης, θα συμμετάσχουμε ευχαρίστως σε συνεδρίαση της επιτροπής.

Εάν αυτό συμβάλλει στη συλλογή πληροφοριών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Starbucks συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες και διατάξεις του ΟΟΣΑ και υποστηρίζει τη σχετική διαδικασία φορολογικής μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δράσης σχετικά με τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών. Ο μέσος πραγματικός φορολογικός συντελεστής των φόρων που έχει καταβάλει η Starbucks σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται σε περίπου 33%, και υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο συντελεστή 18,5% που καταβάλλουν άλλες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.»

Παράρτημα 2.2: Κατάλογος των τραπεζών που κλήθηκαν

Ονομασία

Κληθέντες/Εκπρόσωποι

Κατάσταση στις 4.4.2016

Crédit Agricole (FR)

Dominique Lefebvre

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (15.3.2016)

Jean-Charles Balat,

Διευθυντής Οικονομικών, Groupe Crédit Agricole

Deutsche Bank (DE)

Paul Achleitner

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (16.3.2016)

να συμμετάσχει σε συνεδρίαση στις

4 Απριλίου 2016

Συμμετέχων εκπρόσωπος

Brigitte Bomm, Διευθύνουσα σύμβουλος, Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, Deutsche Bank

ING Group (NL)

Ralph Hamers

CEO

Αποδέχθηκε (8.3.2016)

Drs. R.N.J. Schipper

Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ING

Nordea (SW)

Casper von Koskull

Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος

Αποδέχθηκε (9.3.2016)

Eva Jigvall

Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας του ομίλου, Nordea

Royal Bank of Scotland (UK)

Ross McEwan

CEO

Αποδέχθηκε (16.3.2016)

να συμμετάσχει σε συνεδρίαση στις

4 Απριλίου 2016

Συμμετέχων εκπρόσωπος

Grant Jamieson, Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας, Royal Bank of Scotland

Graeme Johnston, Προϊστάμενος τμήματος διεθνούς φορολογίας, Royal Bank of Scotland

Santander (ES)

Ana Patricia Botín,

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (11.3.2016)

Monica Lopez-Monis Gallego

Υπεύθυνη συμμόρφωσης και ανώτερη εκτελεστική αντιπρόεδρος της Banco Santander

Antonio H. Garcia del Riego

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντής ευρωπαϊκών εταιρικών υποθέσεων

UBS (CH)

Axel A. Weber

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (14.3.2016)

Christopher Pinho,

Διευθύνων σύμβουλος, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογίας του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο

Unicredit (IT)

Giuseppe Vita

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (8.3.2016)

Stefano Ceccacci

Υπεύθυνος φορολογικών υποθέσεων της UC

Costanza Bufalini

Προϊσταμένη του τμήματος ευρωπαϊκών και ρυθμιστικών υποθέσεων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ»

Έγγραφο (1)

Ημερομηνία

Ευρήματα

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Η Επιτροπή επεσήμανε στο παράρτημα 1 του εγγράφου αριθ. 1 ότι, ιδίως σε ορισμένα εξαρτώμενα και συνδεδεμένα εδάφη, στην προτεινόμενη κατάργηση επιζήμιων μέτρων περιλαμβανόταν η καθιέρωση μηδενικού φορολογικού συντελεστή ή η πλήρης κατάργηση του φόρου εισοδήματος εταιρειών, γεγονός που καταδεικνύει ότι το αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» δεν ήταν πάντα συνεκτικό ή ικανοποιητικό.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Η Επιτροπή επεσήμανε στο παράρτημα 1 του εγγράφου αριθ. 1 ότι, λόγω πολιτικών συμβιβασμών, η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» έκρινε επαρκείς ορισμένες προτάσεις κατάργησης επιζήμιων μέτρων οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να θεωρηθούν ανεπαρκείς σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας.

Έκθεση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» προς το Συμβούλιο

7 Ιουνίου 2005

Αναφέρεται ρητά ότι σε μία περίπτωση το Λουξεμβούργο δεν είχε εφαρμόσει την κατάργηση επιζήμιων μέτρων κατά τα συμφωνηθέντα.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Παρά την εν λόγω σαφή μη συμμόρφωση το Συμβούλιο δεν έλαβε κανένα μέτρο, και το Λουξεμβούργο δεν κλήθηκε ούτε να δώσει εξηγήσεις σε πολιτικό επίπεδο ούτε να συμμορφωθεί προς τις αρχές και τις συμφωνίες του Κώδικα.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» συμφώνησε το 1999 να εξαιρέσει τα ευνοϊκά καθεστώτα για τον ναυτιλιακό κλάδο καθώς και την αξιολόγηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Ορισμένα κράτη μέλη αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τις απόψεις τους σχετικά με το μέλλον της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» όσον αφορά τη διαφάνεια, την εντολή, το πεδίο δράσης και τα κριτήρια για το μελλοντικό έργο. Η Ουγγαρία και η Λιθουανία εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με τις τροποποιήσεις του κώδικα δεοντολογίας. Η Ιρλανδία και η Πολωνία τάχθηκαν κατά της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας σε άλλους τομείς φορολογίας.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 2 και πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 11ης Απριλίου 2006,

Η Επιτροπή διατύπωσε διάφορες προτάσεις για νέους τομείς εργασίας, όπως επέκταση των εργασιών στις αναντιστοιχίες, η φορολόγηση των απόδημων, η φορολόγηση των εύπορων, η επανεξέταση των REIT και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο τάχθηκαν κατά της επέκτασης των εργασιών στις αναντιστοιχίες, η Γαλλία διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με τις εργασίες για τους απόδημους, τους εύπορους και τα επενδυτικά κεφάλαια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο τάχθηκε υπέρ της εστίασης στη φορολογία των εταιρειών αντί στην επέκταση.

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» της 22ας Οκτωβρίου 2013 και του Μαΐου του 2013

Σημαντικά στοιχεία φορολογικού κώδικα του Γιβραλτάρ συζητούνται τουλάχιστον από τις 11 Απριλίου 2011 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 8ης Νοεμβρίου 2013

Το σύστημα φόρου λιανικής της Νήσου του Μαν δεν κρίθηκε επιζήμιο, παρά τις σοβαρές αμφιβολίες που εξέφρασαν διάφορα κράτη μέλη σχετικά.

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 29ης Μαΐου, της 22ας Οκτωβρίου και της 20ής Νοεμβρίου 2013

Όσον αφορά τα καθεστώτα «patent box», οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και, σε μικρότερο βαθμό, το Βέλγιο αντιτάχθηκαν σε μια σφαιρική αξιολόγηση όλων των καθεστώτων «patent box» στην ΕΕ, παρά την ύπαρξη στοιχείων που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις των υφιστάμενων καθεστώτων βάσει των κριτηρίων του Κώδικα δεοντολογίας.

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 3ης Ιουνίου 2014

Η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καθυστερήσει περαιτέρω τη διαδικασία μεταρρύθμισης των καθεστώτων «patent box» διατυπώνοντας επανειλημμένως πρόσθετα αιτήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Δημόσια έκθεση προς το Συμβούλιο

Συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, του Ιουνίου του 2015

Παρά τις δεσμεύσεις για πλήρη προσαρμογή των εθνικών νομοθετικών διατάξεων έως τις 30 Ιουνίου 2016, τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πολύ περιορισμένη πρόοδο στην εφαρμογή στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου που συμφώνησαν οι Υπουργοί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία, θέσπισαν και νέα μέτρα σχετικά με τα καθεστώτα «patent box», τα οποία δεν συνάδουν με την τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου, κατόπιν της επίτευξης συμφωνίας σχετικά με την εν λόγω προσέγγιση, προκειμένου να επωφεληθούν από τις υπερβολικά γενναιόδωρες διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων έως το 2021.

Πρακτικά των συνεδριάσεων και έγγραφο εργασίας 3

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 25 Μαΐου 2010 και συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 17 Οκτωβρίου 2012

Κατά τη φάση της κατάρτισης των συμφωνηθεισών κατευθυντήριων γραμμών για εισερχόμενες μεταφορές κερδών, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτάχθηκε σε κάθε συντονισμένη προσέγγιση.

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 25ης Μαΐου 2010

Ελλείψει συμφωνίας ως προς την επακολούθηση των εργασιών της υποομάδας για την απαγόρευση των αθέμιτων συμπεριφορών

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 15ης Μαΐου 2009

Δηλώσεις του Βελγίου και των Κάτω Χωρών, σύμφωνα με τις οποίες οι χώρες αυτές αντιτίθενται σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στον συντονισμό μέτρων άμυνας κατά των αφορολόγητων μεταφορών κερδών στην αλλοδαπή

Πρακτικά

Συνεδριάσεις της υποομάδας του Κώδικα δεοντολογίας, του Σεπτεμβρίου και του Απριλίου του 2014, του Απριλίου και του Ιουλίου του 2015

Τον Σεπτέμβριο του 2014 τα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις υβριδικές αναντιστοιχίες, αφού είχαν προηγηθεί επανειλημμένες και συστηματικές πρωτοβουλίες εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών, που είχαν εμποδίσει να επιτευχθεί πολύ νωρίτερα συμφωνία για τις επιζήμιες αυτές πρακτικές, οι οποίες συζητούνται ενεργά στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» τουλάχιστον από το 2008, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της τρέχουσας δημοσιονομική ζημίας από την επανειλημμένη χρήση των εν λόγω συστημάτων για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Πρακτικά

Συνεδριάσεις της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 15 Μαΐου και 29 Ιουνίου 2009 και στις 25 Μαΐου 2010

Συνεδριάσεις της υποομάδας για την απαγόρευση των αθέμιτων συμπεριφορών στις 25 Μαρτίου και στις 22 Απριλίου 2010

Για τις υβριδικές αναντιστοιχίες, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, καθώς επίσης η Μάλτα και η Εσθονία, σε μικρότερο βαθμό, καθυστέρησαν επί μακρό την ταχεία συλλογική δράση, με τον ισχυρισμό ότι οι υβριδικές αναντιστοιχίες δεν πρέπει να εξεταστούν καθόλου από την ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας».

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 13ης Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδριάσεις της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 11 Απριλίου και στις 26 Μαΐου 2011

Όσον αφορά τους οργανισμούς επενδύσεων, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να διακόψουν τη συζήτηση σχετικά με τον εικαζόμενο και τον δυνητικό επιζήμιο χαρακτήρα τους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες ανέλαβαν πρωτοβουλίες οι οποίες ουσιαστικά ώθησαν την ομάδα να μην αναλάβει περαιτέρω δράση στον συγκεκριμένο τομέα.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 2

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 4ης Μαρτίου 2010

Όσον αφορά τις διοικητικές πρακτικές, κανένα κράτος μέλος δεν είχε προβεί αυθόρμητα και συστηματικά σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις του τύπου «tax ruling» στο παρελθόν.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 4

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 10ης Σεπτεμβρίου 2010

Δεν υπήρξε πρακτικά καμία αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, του Δεκεμβρίου του 2015

Όσον αφορά τις ρήτρες ελάχιστης πραγματικής φορολόγησης, τα κράτη μέλη δεν συμφώνησαν στην αναθεώρηση της οδηγίας περί τόκων και δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προνόμια που χορηγούνται στην ενιαία αγορά με στόχο την αποφυγή της διπλής φορολόγησης δεν οδηγούν στην πράξη σε μηδενική ή σχεδόν μηδενική φορολόγηση, παρά την έκδοση της σχετικής πρότασης της Επιτροπής το 2011. Τα κράτη μέλη κάλεσαν απλώς την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη φορολογία να εξετάσει περαιτέρω το θέμα, αντί να δεσμευτούν για τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Σύνοδος του Συμβουλίου ECOFIN, του Μαρτίου του 2016

Τα κράτη μέλη δεν συμφωνήσουν στις επειγόντως απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» και ανέβαλαν κάθε απόφαση σχετικά με μεταρρυθμίσεις για το 2017.

(1)  Με βάση δημόσια διαθέσιμα έγγραφα και πηγές

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου