Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0851/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0311

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 421kWORD 105k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
Συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
P8_TA(2016)0311RC-B8-0851/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ (2016/2695(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 190,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (A8-0159/2016),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη - Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη το δημοσίευμα της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον συνδυασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(13),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2014, με τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία ως πηγές ανανέωσης της οικονομικής ανάπτυξης» (COM(2014)0339),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2014 για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2014 σχετικά με την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του «Ορίζων 2020» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης για την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (SWD(2014)0205),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» (COM(2010)0553),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 30ής Ιουλίου 2013 με τίτλο «Γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 20ής Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Μέτρα για την υποστήριξη της δημιουργίας περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής κατά την περίοδο οικονομικού προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθεί να συνιστά τον κύριο μηχανισμό της ΕΕ που έχει στόχο να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της, να καλύπτει όλες τις περιφέρειες για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και ταυτόχρονα αποτελεί έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, καθώς στηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία ενώ αμβλύνει τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και βασίζεται στη συνάρθρωση των τριών ταμείων της – του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) – καθώς και στον ευρύτερο συντονισμό, δυνάμει του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΣΠ), με τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης, ήτοι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και, στον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίστηκαν κοινές διατάξεις για τα πέντε αυτά ταμεία — τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – δυνάμει του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ενώ ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται για κάθε ένα από τα ΕΔΕΤ και για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστών κανονισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής, η οποία έθεσε έναν μικρό αριθμό στόχων και προτεραιοτήτων και δημιούργησε μία θεματική εστίαση / επικέντρωση, αλλά ταυτόχρονα επέτρεψε έναν βαθμό ευελιξίας και προσαρμογής σε ορισμένα χαρακτηριστικά· λαμβάνοντας, επιπροσθέτως, υπόψη ότι η μεταρρύθμιση αυτή διασφάλισε τη βελτίωση της αρχής της εταιρικής σχέσης και τη σταθερότητα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, προσέφερε μια σαφώς προσδιορισμένη προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης, αύξησε τις συνέργειες μεταξύ των πέντε ταμείων καθώς και άλλων σχετικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών (π.χ. «Ορίζων 2020», PSCI, COSME, LIFE, μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», Erasmus+ και πρόγραμμα NER 300), απλοποίησε περαιτέρω τους κανόνες εφαρμογής και καθιέρωσε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, ένα διαφανές πλαίσιο επιδόσεων, σαφείς κανόνες για τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων, ένα σύστημα χρηστής διαχείρισης και ελέγχου και ένα σύστημα αποτελεσματικής δημοσιοοικονομικής διαχείρισης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με τη συμβολή των ΕΔΕΤ στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, στο επενδυτικό σχέδιο και στις προτεραιότητες της Επιτροπής για την επόμενη δεκαετία, που συνιστά στην πραγματικότητα την έκθεση, την οποία προβλέπει το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ, για τη μέχρι τούδε εφαρμογή τους και η οποία περιλαμβάνει, επίσης, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τα επιχειρησιακά προγράμματα καθώς και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογική της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος Ορίζων 2020 και των ΕΔΕΤ βασίζεται στην επίτευξη ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ επενδυτικών στρατηγικών και παρεμβάσεων, ώστε να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, συνδυάζοντας τις επενδύσεις στην καινοτομία για προτεραιότητες έξυπνης εξειδίκευσης με τις πρωτοβουλίες καινοτομίας παγκοσμίου κύρους, με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερου αντίκτυπου·

1.  επαναλαμβάνει ότι οι δεσμοί της πολιτικής συνοχής με άλλες ενωσιακές πολιτικές, χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες (π.χ. «Ορίζων 2020», μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ενιαία ψηφιακή αγορά, ανάπτυξη της υπαίθρου, ενεργειακή ένωση, ένωση καινοτομίας και εμβληματικές πρωτοβουλίες της «Ευρώπη 2020»), έχουν ενισχυθεί εντός του κοινού στρατηγικού πλαισίου που θεσπίστηκε από τον κανονισμό κοινών διατάξεων και, ως εκ τούτου, συμβάλλει σημαντικά, μέσω όλων των μηχανισμών και των στόχων του, συμπεριλαμβανομένων του αστικού θεματολογίου, της εδαφικής ατζέντας, των επενδύσεων σε ΜΜΕ, της έξυπνης ανάπτυξης και των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, των δυνητικών δημόσιων επενδύσεων για τη διείσδυση στην αγορά καινοτόμων λύσεων, μεταξύ άλλων, για το περιβάλλον, την ενέργεια, την υγεία, το κλίμα, την ψηφιοποίηση και τις μεταφορές, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες συνέργειες διαμορφώνονται ήδη κατά το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, και ως εκ τούτου απαιτούνται εξ αρχής στρατηγικές επιλογές και σχεδιασμός εκ μέρους των περιφερειών και κρατών μελών για τον προσδιορισμό και τη δημιουργία ευκαιριών, π.χ. για την προαγωγή της αριστείας στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης· επισημαίνει ότι, στην περίπτωση του «Ορίζων 2020», τούτο συνίσταται στην ευαισθητοποίηση, την παροχή πληροφοριών, (ιδιαίτερα για τα ερευνητικά αποτελέσματα των έργων του ΠΠ7 και του «Ορίζων 2020»), τη συμμετοχή σε εκστρατείες επικοινωνίας, τη διάνοιξη των υφιστάμενων δικτύων σε νεοεισερχομένους και στη διασύνδεση των εθνικών σημείων επαφής (NCP) όσο το δυνατόν περισσότερο με τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και τις διαχειριστικές αρχές των ΕΔΕΤ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

3.  τονίζει ότι η ανάπτυξη στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης μέσω της συμμετοχής εθνικών ή περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων, όπως τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η βιομηχανία και οι κοινωνικοί εταίροι στο πλαίσιο μιας διεργασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, επιβάλλεται για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επενδύσουν πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην έρευνα και την καινοτομία· υπενθυμίζει ότι, δεδομένου ότι οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις προηγούμενου σταδίου (δημιουργία ικανοτήτων και βελτίωση εθνικών / περιφερειακών συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας) και δράσεις επόμενου σταδίου (υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, στήριξη της καινοτομίας και πρόσβαση στην αγορά) σε σχέση με το «Ορίζων 2020», που με τη σειρά του τονώνει τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας στην Ευρώπη και την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, με παράλληλες επενδύσεις και στις συνδέσεις μεταξύ πρωτοπόρων και ακολούθων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εξάπλωσης της αριστείας και διεύρυνσης της συμμετοχής, η μεθοδολογία έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να παραμείνει υπόδειγμα για την πολιτική συνοχής μετά το 2020·

4.  θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο προσανατολισμός της πολιτικής συνοχής στα αποτελέσματα· υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθούν οι συνέργειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα, ιδίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, των ΤΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ΜΜΕ, με στόχο την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, καθώς και την προώθηση της πράσινης οικονομίας·

5.  επισημαίνει ότι, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής δίνει τη δυνατότητα στα χρηματοοικονομικά μέσα να διαδραματίσουν σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο, και υπενθυμίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα καθώς είναι συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις, έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, πράγμα που μπορεί να αυξήσει τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης για την τροφοδότηση της αγοράς με την καινοτομία, παραδείγματος χάριν μέσω της ενεργειακής απόδοσης, και μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη απορρόφηση με την παροχή της αναγκαίας συγχρηματοδότησης, ιδίως σε κράτη μέλη και περιφέρειες με χαμηλή ικανότητα εθνικής συγχρηματοδότησης· υπογραμμίζει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για ορισμένα έργα όπως τα έργα Ε&Κ και εκείνα με ισχυρή εστίαση στις κοινωνικές προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι οι επιχορηγήσεις και τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν χρηματοδοτούν τους ίδιους τύπους δραστηριοτήτων και ότι τα διάφορα αυτά μέσα στήριξης έχουν διαφορετικούς τύπους δικαιούχων και έργων· τονίζει τη σημασία της συνέχισης των επιχορηγήσεων στα μελλοντικά προγράμματα της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών μέσων πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον· υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω η λογοδοσία και η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και ο προσανατολισμός τους στην επίτευξη αποτελεσμάτων·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δίδουν διαρκώς προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ΕΔΕΤ και του «Ορίζων 2020», καθώς και στις μεταξύ τους συνέργειες· ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει συντονισμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προκειμένου να εξομαλυνθεί η πρόσβαση στην πολυταμειακή χρηματοδότηση· ζητεί επίσης τη διεξοδική αξιολόγηση των σχετικών προγραμμάτων για ΜΜΕ, όπως το COSME, το μέσο του «Ορίζων 2020» για τις ΜΜΕ και η συνιστώσα του ΕΤΣΕ για ΜΜΕ, όσον αφορά τόσο τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό και το ποσοστό επιτυχίας των έργων όσο και τον διοικητικό φόρτο και την ευκολία υλοποίησης·

7.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνέργειες με άλλες πολιτικές και άλλους μηχανισμούς προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το δοκιμαστικό σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ με τίτλο «κλίμακα αριστείας» (S2E), το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει την ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ σε περιφέρειες 13 κρατών μελών· ζητεί ευελιξία για να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη τη σφραγίδα της αριστείας· υπογραμμίζει, ακόμη, τη σημασία που έχει και ο εντοπισμός σχετικών τομέων εξειδίκευσης σε άλλες περιφέρειες και άλλα κράτη μέλη με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία, την καλύτερη προετοιμασία με σκοπό την ανεύρεση ευκαιριών για έργα πολυεθνικού επιπέδου, καθώς και τη δημιουργία διεθνών συνδέσεων·

8.  υπενθυμίζει ότι, λόγω των περιορισμών του προϋπολογισμού σχετικά με το «Ορίζων 2020», υπάρχει κίνδυνος έργα που αξιολογούνται ως άριστα να μην λαμβάνουν χρηματοδότηση· τονίζει ότι πρέπει να απελευθερωθούν μέσα εναλλακτικής χρηματοδότησης· θα μπορούσαν, παραδείγματος χάριν, να διατεθούν επιχορηγήσεις από τα ΕΔΕΤ σε άριστα έργα του «Ορίζων 2020» με τη βοήθεια της «σφραγίδας αριστείας»·

9.  σημειώνει ότι η εκτέλεση σημαντικών μερών του προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020» θα ανατεθούν σε συμπράξεις φορέων του δημοσίου και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός που θα προσφέρει ευκαιρίες αξιοποίησης των μηχανισμών διακυβέρνησης των συμπράξεων φορέων του δημοσίου για τη βελτιστοποίηση συνεργειών με πρωτοβουλίες έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και με προγράμματα μέσω της διαμόρφωσης των ετήσιων σχεδίων εργασίας·

10.  υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και επιπρόσθετα προς τα ΕΔΕΤ και άλλα ενωσιακά προγράμματα, όπως το «Ορίζων 2020», καθώς και προς τις τακτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ αφορά, ως εκ τούτου, διαφορετικά είδη έργων από εκείνα που θα επωφεληθούν από τα 2,2 εκατομμύρια EUR του «Ορίζων 2020»· τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρης συνοχή και συνέργειες μεταξύ όλων των μέσων της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στρατηγικοί στόχοι για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αντιφάσεις μεταξύ τους ή μεταξύ των διαφόρων επιπέδων υλοποίησης της πολιτικής και παράλληλα να συμπληρώνονται τα ταμεία και προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι η ανασκόπηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να καθορίσει ποια μέσα απαιτούνται, παράλληλα με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους, δεδομένου ότι η ποσότητα, η ποιότητα και ο αντίκτυπος των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω της συντονισμένης χρήσης των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής και του «Ορίζων 2020»·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά τις συνέργειες μεταξύ των ταμείων και να εκδώσει ανακοίνωση για τις εν λόγω συνέργειες, ιδίως για τις συνέργειες μεταξύ του «Ορίζων 2020» και των RIS3, με σκοπό να διαδοθούν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους πριν από την ανασκόπηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπενθυμίζει ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού φόρτου·

12.  υπογραμμίζει το προπαρασκευαστικό έργο της Επιτροπής σε σχέση με την πιθανή θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τον καλύτερο συντονισμό των πρωτοβουλιών καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι ο βασικός στόχος ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) θα πρέπει να είναι η συμβολή στη μείωση των εμποδίων τα οποία συναντά η εμπορευματοποίηση στην Ευρώπη και στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας· τονίζει ότι σε ένα ΕΣΚ θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και να διεξάγονται διαφανείς, ταχείες διαβουλεύσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με αποφυγή επικαλύψεων· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι ο προϋπολογισμός του «Ορίζων 2020» θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως στο προ του ΕΤΣΕ επίπεδο·

13.  υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ του «Ορίζων 2020» και των ΕΔΕΤ, όσον αφορά την ασφάλεια (δηλαδή την ανάγκη το επίπεδο των υποδομών ΤΠΕ να είναι ίδιο σε όλη την Ευρώπη )· τάσσεται υπέρ μιας εναρμόνισης των δομών ασφαλείας ΤΠΕ· ζητεί, ακόμη, τη διασύνδεση μεταξύ αυτών των ταμείων σε σχέση με διεργασίες ελέγχου και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σαφή, ευθυγραμμισμένη και συντονισμένη προσέγγιση για την πέραν του 2020 περίοδο, με ιδιαίτερη έμφαση στις διοικητικές και ελεγκτικές διεργασίες, στην αναλογικότητα και την λογοδοσία·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(8) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(9) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 2.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0133.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0308.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου