Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2695(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0851/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0311

Antagna texter
PDF 265kWORD 80k
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg
Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020
P8_TA(2016)0311RC-B8-0851/2016

Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2016 om synergier för innovation: Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och andra europeiska innovationsfonder och EU-program (2016/2695(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 4, 162 och 174–190,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006(1) (nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 av den 17 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet av sådana grupperingar och deras funktion(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005(7),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG(8),

–  med beaktande av betänkandet från Europaparlamentets utskott för regional utveckling om sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) (A8-0159/2016),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 juni 2016 till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, Europa investerar igen – Utvärdering av investeringsplanen för Europa (COM(2016)0359),

–  med beaktande av kommissionens publikation av den 22 februari 2016 En investeringsplan för Europa: nya riktlinjer för en sammanslagning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med Europeiska fonden för strategiska investeringar,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2013 om att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2014 om smart specialisering: Expertnätverk för en sund sammanhållningspolitik(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 februari 2014 om att optimera de yttersta randområdenas potential genom att skapa synergieffekter mellan EU:s strukturfonder och andra EU-program(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 september 2015 om investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen(12),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2015 om en förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik 2014–2020(13),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 juni 2014 Forskning och innovation som källor till förnyad tillväxt (COM(2014)0339),

–  med beaktande av kommissionens sjätte rapport om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning av den 23 juli 2014 Investera i sysselsättning och tillväxt,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2014 En investeringsplan för Europa (COM(2014)0903),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar från 2014 Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation, and competitiveness-related Union programmes (SWD(2014)0205),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010 Hur regionalpolitiken kan bidra till smart tillväxt i Europa 2020 (COM(2010)0553),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 30 juli 2013 Överbrygga innovationsklyftan,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 20 november 2014 Åtgärder för att stödja skapandet av ekosystem för grundandet av högteknologiska företag,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I budgetplaneringsperioden 2014–2020 kvarstår sammanhållningspolitiken som det viktigaste EU-instrumentet som syftar till att föra EU närmare medborgarna genom att den täcker alla regioner vad avser investeringar i realekonomin och samtidigt är ett uttryck för europeisk solidaritet i det att den breddar tillväxten och välståndet och minskar ekonomiska, sociala och territoriella ojämlikheter, vilka förvärrades av den ekonomiska och finansiella krisen.

B.  Sammanhållningspolitiken bör vara helt i överensstämmelse med Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och baseras på samordningen av dess tre fonder, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden, samt på en vidare samordning enligt en gemensam strategisk ram med fonderna för landsbygdsutveckling, nämligen Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), och för havs- och fiskerisektorn, nämligen Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

C.  Gemensamma bestämmelser har fastställts för alla fem fonder – de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) – i förordningen om gemensamma bestämmelser, medan särskilda regler för varje ESI-fond och för målet Europeiskt territoriellt samarbete har fastställts i separata förordningar.

D.  Genom den senaste reformen av sammanhållningspolitiken infördes ett begränsat antal mål och prioriteringar som skapade ett tematiskt fokus eller en tematisk koncentration, samtidigt som en viss grad av flexibilitet och anpassning till vissa särdrag tilläts. Genom den säkerställdes dessutom en starkare partnerskapsprincip och en robust förvaltning på flera nivåer, en väldefinierad syn på territoriell utveckling, ökade synergier mellan både de fem fonderna och andra relevanta program och initiativ (t.ex. Horisont 2020, PSCI, Cosme, Life, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Erasmus+ och NER 300), en ytterligare förenkling av genomförandebestämmelserna, ett effektivt system för övervakning och utvärdering, en transparent resultatram, tydliga bestämmelser om användningen av finansieringsinstrument, ett sunt system för förvaltning och kontroll samt ett effektivt system för ekonomisk förvaltning.

E.  Den 14 december 2015 antog kommissionen ett meddelande om ESI-fondernas bidrag till EU:s tillväxtstrategi, investeringsplanen och kommissionens prioriteringar för det kommande årtiondet. Meddelandet utgör i själva verket den rapport som föreskrivs i artikel 16 i förordningen om gemensamma bestämmelser om ESI-fonderna, om genomförandet av dem hittills, inklusive resultatet av förhandlingarna med alla medlemsstater om partnerskapsöverenskommelserna, de operativa programmen samt de viktigaste utmaningarna för varje land.

F.  Syftet med att stärka synergieffekterna mellan Horisont 2020 och ESI-fonderna är att åstadkomma ett ändamålsenligt samspel mellan investeringsstrategier och ingripanden som ett sätt att i betydande utsträckning påverka ekonomin genom en kombination av å ena sidan innovationsinvesteringar på prioriterade områden enligt principen om smart specialisering och å andra sidan forsknings- och innovationsinitiativ i världsklass, så att fonderna får större verkan.

1.  Europaparlamentet upprepar att kopplingar mellan sammanhållningspolitiken och andra EU-strategier, EU-finansieringsprogram och EU-initiativ (t.ex. Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat Europa, den digitala inre marknaden, landsbygdsutvecklingen, energiunionen, innovationsunionen och Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ) har stärkts i den gemensamma strategiska ram som infördes genom förordningen om gemensamma bestämmelser, och bidrar därmed, genom alla sina instrument och mål, inklusive agendan för städer, den territoriella agendan, investeringar i små och medelstora företag, smart tillväxt och strategier för smart specialisering samt potentiella offentliga investeringar för ibruktagande av innovativa lösningar för bl.a. miljö, energi, hälsa, klimat, digitalisering och transport, avsevärt till stärkandet av den inre marknaden och uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin.

2.  Europaparlamentet understryker att de ovannämnda synergierna byggs in redan vid den strategiska planeringen och därför ställs det från första början krav på strategiska val och planering från regionernas och medlemsstaternas sida för att identifiera och skapa möjligheter, exempelvis att främja spetskompetens inom områden för smart specialisering. Parlamentet påminner om att detta, när det gäller Horisont 2020, innebär satsning på medvetandehöjande åtgärder, tillhandahållande av information (i synnerhet om forskningsresultat från projekt inom det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020), deltagande i kommunikationskampanjer, öppnande av befintliga nätverk för nykomlingar och så stor sammankoppling som möjligt mellan nationella kontaktpunkter och nationella och regionala beslutsfattare och förvaltningsmyndigheter inom Esif.

3.  Europaparlamentet betonar att det för de regioner och medlemsstater som vill investera medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden i forskning och innovation är absolut nödvändigt att utveckla strategier för smart specialisering genom att involvera nationella och regionala förvaltningsmyndigheter och intressenter, såsom universitet och andra anstalter för högre utbildning, industrin och arbetsmarknadens parter i en entreprenörsprocess. Parlamentet påminner om att den smarta specialiseringsmetoden även i fortsättningen bör vara en modell för sammanhållningspolitiken efter 2020 eftersom smarta specialiseringsstrategier bör inbegripa insatser både uppströms (kapacitetsuppbyggnad, förstärkta nationella/regionala forsknings- och innovationssystem) och nedströms (utnyttjande av forskningsresultat, innovationsstöd och marknadstillträde) i Horisont 2020, vilket i sin tur stimulerar samarbete på EU-nivå för att överbrygga innovationsklyftan i Europa och stärka unionens globala konkurrenskraft, samtidigt som man även investerar i kopplingarna mellan dem som tar täten och dem som följer efter i samband med spridning av spetskompetens och bredare deltagande.

4.  Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitikens resultatinriktade strategi bör stärkas ytterligare. Parlamentet understryker det brådskande behovet av att öka synergierna med annan EU-politik för konkurrenskraft, särskilt på forsknings- och utvecklingsområdet, IKT, förnybara energier och små och medelstora företag, med målet att öka utnyttjandegraden för EU:s FoU-resultat, skapa nya högkvalitativa arbetstillfällen och bevara befintliga arbetstillfällen samt främja den gröna ekonomin.

5.  Europaparlamentet noterar att sammanhållningspolitiken under programperioden 2014–2020 ger de finansiella instrumenten en möjlighet att ha en viktig kompletterande roll, och påminner om att de finansiella instrumenten, eftersom de fungerar som ett komplement till bidrag, har en hävstångseffekt som kan öka finansieringens effekter när det gäller uppdatering av innovation på marknaden, t.ex. genom energieffektivitet, och kan bidra till en bättre utnyttjandegrad genom att tillhandahålla den medfinansiering som krävs, särskilt i sådana medlemsstater och regioner som har låg nationell samfinansieringskapacitet. Parlamentet understryker dock det faktum att bidrag fortfarande är oumbärliga för vissa projekt, t.ex. forsknings- och innovationsprojekt och sådana projekt som har stor fokusering på samhälleliga utmaningar. Bidrag och finansiella instrument finansierar inte samma typer av verksamheter, och dessa olika former av stöd riktar sig till olika typer av mottagare och projekt. Parlamentet framhåller vikten av fortsatt bidragsfinansiering inom EU:s framtida program. Parlamentet understryker att en god balans mellan bidrag och finansiella instrument måste upprätthållas framöver. Parlamentet påminner om att det är nödvändigt att ytterligare stärka ansvarsskyldighet, transparens och resultatinriktning när det gäller finansieringsinstrumenten.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att hela tiden vara uppmärksamma på små och medelstora företags behov vid utformningen och genomförandet av ESI-fonderna och Horisont 2020, liksom på synergier mellan dessa. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta samordnade ansökningsomgångar för att underlätta tillgången till finansiering ur flera fonder. Parlamentet efterlyser också en genomgripande utvärdering av de relevanta programmen för små och medelstora företag, t.ex. Cosme, instrumentet för små och medelstora företag i Horisont 2020 och komponenten för små och medelstora företag i Efsi, både när det gäller budgetanslag och projektresultat samt när det gäller den administrativa bördan och ett enkelt genomförande.

7.  Europaparlamentet konstaterar att synergier med andra politiska åtgärder och instrument måste stärkas ytterligare för att investeringarnas verkan ska kunna maximeras. Parlamentet påminner i detta sammanhang om pilotprojektet ”spetsforskningsstegen” i EU-budgeten, vilket fortsatt stöder regioner i 13 medlemsstater i arbetet med att utveckla och utnyttja synergierna mellan ESI-fonderna. Parlamentet efterlyser flexibilitet för medlemsstaterna att använda spetskompetensstämpeln. Det är dessutom viktigt att identifiera närbesläktade specialiseringsområden i andra regioner och medlemsstater för att samarbeta med dem, att förbereda sig bättre inför projektmöjligheter som inbegriper flera olika länder och att knyta internationella kontakter.

8.  Europaparlamentet erinrar om att det till följd av budgetnedskärningar inom ramen för Horisont 2020 finns en risk för att projekt som bedöms som utmärkta blir utan finansiering. Parlamentet betonar att alternativ finansiering måste frigöras. Exempelvis skulle ESI-bidrag kunna tilldelas Horisont 2020-projekt av utmärkt kvalitet med hjälp av spetskompetensstämpeln.

9.  Europaparlamentet noterar att genomförandet av väsentliga delar av Horisont 2020‑budgeten kommer att delegeras till offentlig-offentliga och offentlig‑privata partnerskap, vilket kommer att erbjuda möjligheter att använda de offentlig-offentliga partnerskapens styrmekanismer i syfte att optimera synergierna med initiativ för smart specialisering (RIS3) och program genom att forma de årliga arbetsplanerna.

10.  Europaparlamentet understryker att Efsi måste fungera som komplement och tillägg till ESI-fonderna och andra EU-program, såsom Horisont 2020, och till Europeiska investeringsbankens traditionella verksamhet. Parlamentet konstaterar att detta resulterar i att Efsi riktas in på andra projekt än på dem som man skulle ha inriktat 2,2 miljarder euro från Horisont 2020. Parlamentet betonar att fullständig samstämdhet och synergier mellan EU:s alla instrument måste säkerställas för att nå de övergripande strategiska målen för smart, hållbar och inkluderande tillväxt och för att undvika överlappning eller inkonsekvens dem emellan eller mellan olika nivåer av genomförandet av de politiska åtgärderna, samtidigt som nationella och regionala fonder och program kompletteras. Parlamentet erinrar om att man i översynen av Europa 2020-strategin måste fastställa vilka åtgärder som är nödvändiga, samtidigt som alla tillgängliga resurser utnyttjas effektivt och de förväntade resultaten i fråga om de övergripande strategiska målen uppnås, eftersom investeringarna i forskning och innovation bör förbättras kvantitativt och kvalitativt och få större verkan genom samordnad användning av de sammanhållningspolitiska instrumenten och Horisont 2020.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt övervaka synergieffekterna mellan fonderna och utfärda ett meddelande om dessa synergier, särskilt om synergierna mellan Horisont 2020 och RIS3-strategin, i syfte att sprida bästa praxis och öka synergieffekternas verkan inför översynen av Europa 2020-strategin. Parlamentet påminner om att inget sådant system får leda till en ökad administrativ börda.

12.  Europaparlamentet uppmärksammar kommissionens förberedande arbete inför det eventuella inrättandet av Europeiska innovationsrådet för bättre samordning av innovationsinitiativen i Europeiska unionen. Parlamentet noterar att huvudsyftet med Europeiska innovationsrådet bör vara att bidra till att minska hindren för kommersiellt utnyttjande i Europa och överbrygga innovationsklyftan. Parlamentet framhåller att Europeiska innovationsrådet bör inbegripa alla berörda parter och ha transparenta och snabba samråd och beslutsprocesser, varvid överlappningar bör undvikas. Parlamentet understryker dessutom att budgeten för Horisont 2020 till fullo bör återställas till den nivå som programmet hade innan Efsi inrättades.

13.  Europaparlamentet betonar kopplingen mellan Horisont 2020 och ESI-fonderna ur ett säkerhetsperspektiv (behovet av att ha samma nivå på IKT-infrastrukturen över hela EU), och är positivt inställt till en harmonisering av IKT-säkerhetsstrukturerna. Parlamentet efterlyser dessutom en koppling mellan dessa fonder när det gäller revisionsprocesser, och uppmanar kommissionen att fastställa en tydlig, anpassad och samordnad metod för perioden efter 2020, med särskilt fokus på administrativa processer och revisionsprocesser samt proportionalitet och ansvarsskyldighet.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas nationella och regionala regeringar.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 289.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 259.
(5) EUT L 347, 20.12.2013, s. 303.
(6) EUT L 347, 20.12.2013, s. 281.
(7) EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.
(8) EUT L 347, 20.12.2013, s. 104.
(9) EUT C 24, 22.1.2016, s. 2.
(10) Antagna texter, P7_TA(2014)0002.
(11) Antagna texter, P7_TA(2014)0133.
(12) Antagna texter, P8_TA(2015)0308.
(13) Antagna texter, P8_TA(2015)0419.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy