Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2773(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0885/2016

Keskustelut :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0312

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 88k
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2016 - Strasbourg
Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu
P8_TA(2016)0312RC-B8-0885/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. heinäkuuta 2016 komission vuoden 2017 työohjelmaa koskevista strategisista painopisteistä (2016/2773(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Jean-Claude Junckerin 15. heinäkuuta 2014 esittämät komission poliittiset suuntaviivat ”Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma”,

–  ottaa huomioon komission 27. lokakuuta 2015 esittämän tiedonannon ”Komission työohjelma 2016 – Uudet haasteet – uudet keinot” (COM(2015)0610) ja sen liitteet I–VI,

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä,

–  ottaa huomioon valiokuntien puheenjohtajakokouksen yhteenvetokertomuksen, jossa esitetään tätä päätöslauselmaa täydentäviä näkökohtia valiokuntien näkökulmasta ja joka komission olisi otettava asianmukaisesti huomioon laatiessaan vuoden 2017 työohjelmaansa ja hyväksyessään sen,

–  ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tehtävästä päätöksestä erota EU:sta(1),

–  ottaa huomioon 28.–29. kesäkuuta 2016 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon alueiden komitean panoksen komission vuoden 2017 työohjelmaan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

A.  toteaa, että Euroopan yhdentyminen on tuonut rauhaa ja turvallisuutta ja lisännyt vaurautta Euroopassa vuosikymmenten ajan;

B.  toteaa, että Euroopassa on nyt monia yhteisiä ja globaaleja haasteita mutta monet kansalaiset ovat myös yhä turhautuneempia ja huolestuneempia epävarmojen tulevaisuudennäkymien ja puuttuvien mahdollisuuksien vuoksi, mihin kansalaiset odottavat päätöksentekijöiltä vastauksia; toteaa, että Euroopan unioni ei voi olla ainoastaan talouteen liittyvä hanke, jos sen halutaan menestyvän; toteaa, että kansalaiset on kiireellisesti saatava jälleen Eurooppa-hankkeen puolelle ja on lujitettava taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta;

C.  toteaa, että EU:n päällekkäiset kriisit edellyttävät tehokkaita eurooppalaisia ratkaisuja, jotka perustuvat vahvasti demokraattisempaan prosessiin yhteisömenetelmän kautta siten, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit otetaan täysimääräisesti mukaan ja että toimitaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteen soveltamista koskevan 5 artiklan mukaisesti;

D.  toteaa, että EU on yhteinen kotimme, jonka on tarjottava kansalaisilleen turvaa ja vakaa talousympäristö; toteaa, että kestävyys ja talouskasvu ovat sovitettavissa yhteen ja ne voivat vahvistaa toisiaan; pitää tärkeänä, että EU:n pitkä talouskriisi saadaan päättymään lisäämällä kestäviä investointeja, vähentämällä eroja ja panemalla sovittuja politiikkoja täytäntöön ja kehittämällä vieläkin parempia etenkin syventämällä sisämarkkinoita ja parantamalla talous- ja rahaunionia;

E.  toteaa, että olemme itse valinneet yhteisen tulevaisuutemme yhteisiin arvoihin perustuvana yhteisönä, joka kunnioittaa perinteidemme ja historiamme rikkautta ja monipuolisuutta; toteaa, että haluamme Euroopan toteuttavan tehtäväänsä ja kantavan vastuutaan globaalissa yhteisössä sitoutuneena yhteisvastuuseen, monenvälisyyteen, ulkoisiin kumppanuuksiin ja parempiin normeihin perustuvan lähentymisen edistämiseen; toteaa, että haluamme turvata yhteisen rauhan, vaurauden ja demokratian hankkeemme, jotta kaikille sukupolville voidaan luoda houkutteleva tulevaisuus;

Euroopan kansalaisten elin- ja työolojen parantaminen

1.  muistuttaa, että Euroopan talouden elpyminen on ollut vaatimatonta ja epätasaista, ja monilla alueilla unionissa työttömyys, köyhyys, eriarvoisuus ja nuorempien sukupolvien vakava tulevaisuudennäkymien puute ovat tasolla, jota ei voi hyväksyä; toteaa, että EU:n on tämän vuoksi pyrittävä toteuttamaan dynaamiset ja osallistavat työmarkkinat Euroopan sosiaalisen markkinatalouden mallin pohjalta parantaen kansalaisten elin- ja työoloja ja mahdollistaen oikeudenmukaisen liikkuvuuden; on vakuuttunut siitä, että kaikkien EU-kansalaisten on voitava luottaa siihen, että tietyt perustyöolot ovat oikeudenmukaiset ja että on mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen, sosiaaliturvaan ja keskeisiin palveluihin, jotka mahdollistavat työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen ja täyttävät EU:n modernien työmarkkinoiden tarpeet; toteaa, että kilpailukykyisen ja osallistavan talouden ytimessä on sen kyky hyödyntää naisten ja miesten taidot kaikissa tehtävissä;

2.  kehottaa komissiota tätä varten pohjaamaan toimintansa meneillään oleviin julkisiin kuulemisiin ja parlamentin tulevaan mietintöön ja esittämään toissijaisuusperiaatteen ja perussopimusten tavoitteiden mukaisesti ehdotuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, joka muunnetaan konkreettisiksi aloitteiksi, joiden tarkoituksena on

   edistää varhaiskasvatuksen, lastenhoidon ja terveydenhuollon saatavuutta ja laatua, koska nämä ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta varmistetaan, ettei yhtäkään lasta unohdeta; komission pitäisi tästä syystä harkita lisätoimia sosiaalialan investointien kehittämiseksi ja etenkin lapsiköyhyyden vähentämiseksi;
   poistaa osaamisvaje ja varmistaa pääsy laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen kaikille;
   vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja edistää laadukkaiden työpaikkojen luomista etenkin nuorille ja pitkäaikaistyöttömille talouskasvun edistämiseksi;
   puuttua työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen haasteisiin ja naisten ja miesten välisiin palkka- ja eläke-eroihin;

3.  korostaa, että komission olisi valvottava, edistettävä ja tuettava jäsenvaltioiden varojen tehokasta ja vaikuttavaa käyttöä nuorten työllisyyden lisäämiseksi ja laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi erityisesti korkean työttömyyden alueilla, muun muassa nuorisotyöllisyysaloitteesta, Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, Euroopan strategisten investointien rahastosta rahoitettujen sekä Euroopan investointipankin rahoittamien ohjelmien kaltaisilla työllisyyttä ja kasvua koskevilla ohjelmilla;

4.  painottaa, että komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa myös lujitettava Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, jotta voidaan paremmin sovittaa yhteen työmarkkinat ja sosiaaliturvavaatimukset ja sitä kautta puuttua sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja kilpailukykyhaasteisiin;

Talouden elpymisen ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn vahvistaminen työpaikkojen ja vaurauden luomiseksi

5.  on vakuuttunut siitä, että EU voi olla johtavassa asemassa maailmassa, kunhan se hyödyntää sisämarkkinoiden täyden potentiaalin ja edistää yrittäjyyttä, oikeudenmukaista kilpailua ja investointeja innovointiin;

6.  katsoo, että EU:n on tuettava voimakasta ja monialaista Euroopan liiketoimintaympäristöä; huomauttaa, että EU:n kilpailupolitiikalla on suuri merkitys unionin sosiaalisen markkinatalouden toiminnalle; korostaa, että Euroopan teollisuudesta on tultava kestäväpohjaista ja digitaalista kilpailukykynsä ja tarkoituksenmukaisuutensa säilyttämiseksi sekä tulevaisuuden vaatimusten täyttämiseksi; jakaa komission ajattelutavan, jonka mukaan unionin on oltava suurissa asioissa suuri ja pienissä asioissa pieni;

7.  kehottaa käynnistämään uudestaan tulevaisuuteen kunnianhimoisesti suhtautuvan kestävää kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian erityisesti, jotta parannettaisiin sosiaalisen markkinataloutemme mallia, pantaisiin täytäntöön rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioiden talouksien modernisoimiseksi ja vaurauden tasaiseksi jakautumiseksi; on vakuuttunut siitä, että työllisyyden ja tuottavuuden parantaminen on yhä ensisijainen painopiste ja että EU tarvitsee kohdennettuja investointeja, jotta voidaan nopeuttaa siirtymää innovatiiviseen, resurssitehokkaaseen digitaaliseen talouteen Euroopan uudelleenteollistamiseksi ja työpaikkojen palauttamiseksi;

8.  pyytää komissiota laatimaan uuden kunnianhimoisen teollisuusstrategian kiertotaloutta koskevan paketin pohjalta ja sen täydentämiseksi; huomauttaa, että tarvitaan uusia julkisia ja yksityisiä investointeja energiakäänteeseen, ekoinnovatiivisiin pk-yrityksiin sekä tutkimukseen ja koulutukseen;

9.  kehottaa komissiota ehdottamaan lisätoimenpiteitä, joilla voitaisiin edistää tutkimusta ja kehittämistä, innovointia, kulttuurista monimuotoisuutta ja luovuutta työpaikkojen luomisen keskeisinä moottoreina, unohtamatta myöskään sitä, että yritysten ja erityisesti pk-yritysten pääoman saatavuus on olennaisen tärkeää, jotta voidaan edistää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja tuotantoa niin perinteisillä kuin kehittyvillä aloilla sekä teollis- ja tekijänoikeuksien tehokasta suojelua;

10.  toteaa, että sisämarkkinoita on edelleen integroitava etenkin digitaalialalla siten, että luodaan oikeudenmukainen ympäristö kuluttajille ja pk-yrityksille ja poistetaan perusteettomat esteet; on erittäin vakuuttunut siitä, että maailmanlaajuisesti kilpailukykyiset, innovatiiviset ja kansalaisia palvelevat digitaaliset markkinat ovat mahdollinen tapa vastata 2000-luvun haasteisiin;

11.  odottaa, että komissio mobilisoi kaiken toimivaltansa edistääkseen siirtymistä parempaan kasvumalliin, joka on yhdenmukainen kestävän kehityksen periaatteiden kanssa ja joka sisältää taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöä koskevan ulottuvuuden;

Ilmastonmuutokseen vastaaminen ja energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen

12.  muistuttaa, että on lisättävä ponnisteluja, jotta saadaan aikaan energiaunioni, jolla taataan energian toimitusvarmuus ja kohtuuhintainen ja kestävä energia kaikille kansalaisille ja yrityksille;

13.  panee merkille Euroopassa tapahtuneiden ilmastokatastrofien inhimilliset ja taloudelliset seuraukset; korostaa, että on tärkeää jatkaa ilmastonmuutoksen perimmäisiin syihin puuttumista samalla kun varmistetaan teollisuuden kilpailukyky kunnianhimoisella ilmastostrategialla, johon sisältyy myös energiatehokkuus;

14.  kehottaa asettamaan EU:n tasolla tarpeen olevia kunnianhimoisia tavoitteita kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja uusiutuvien energialähteiden sekä energiatehokkuuden edistämiseksi vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten Pariisin COP 21 ‑sopimuksen mukaisesti;

15.  pyytää komissiota kehittämään energia- ja ilmastodiplomatiaan yhteisen strategian, jossa puututtaisiin näihin maailmanlaajuisiin kysymyksiin;

16.  pyytää komissiota yksilöimään fossiilisten polttoaineiden tukemisen asteittaista lopettamista koskevia pyrkimyksiä ja lieventämään samalla niiden mahdollisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia;

Johdonmukaisen vastauksen varmistaminen kasvaviin pakolaisvirtoihin

17.  katsoo, että unionin on kehitettävä konkreettisia ratkaisuja pakolaiskriisiin puuttumalla erityisesti pakolaiskriisin perimmäisiin syihin, lujittamalla yhteistyötä muuttoliikevirtojen kauttakulku- ja alkuperämaiden kanssa ja käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia politiikkoja ja välineitä niiden vakauden, jälleenrakentamisen ja kehityksen varmistamiseksi;

18.  kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa jatkamaan tarpeellista humanitaarista apua ja varmistamaan säälliset olot pakolaisleireillä sekä yhdistämään tämän pidemmän aikavälin kehitysohjelmiin etenkin koulutuksen alalla;

19.  huomauttaa, että EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka ei ole tarkoituksenmukainen, ja se on ajateltava uudelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 80 artiklan pohjalta; on edelleen sitä mieltä, että Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisella ei missään tapauksessa pitäisi alentaa EU:n turvapaikkalainsäädännön nykyistä suojatasoa;

20.  kehottaa organisoimaan järjestelmällisiä ja toteutuskelpoisia ohjelmia turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamiseksi ja siirtämiseksi;

21.  kehottaa luomaan EU:n sisällä edellytykset hyvin hallinnoidulle turvapaikanhakijoiden vastaanotolle, jossa olisi varmistettava turvapaikanhakijoiden turvallisuus ja inhimillinen kohtelu kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien tarpeisiin; korostaa samaan aikaan, että on taattava riittävät resurssit pakolaisten pääsyyn työmarkkinoille ja sosiaaliseen osallisuuteen;

22.  kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksia sellaisen soveltuvan EU:n talous- ja maahanmuuttopolitiikan luomisesta, joka perustuu opiskelijoita, tieteenharjoittajia ja korkeasti koulutettuja työntekijöitä koskeviin nykyisiin säännöksiin, sekä laatimaan pidemmällä aikavälillä ehdotuksen yleisemmistä säännöistä, jotka kattavat niiden kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun, jotka etsivät työtä unionista, jotta voidaan täyttää EU:n työmarkkinoilla havaitut puutteet;

23.  katsoo, että kansainvälinen muuttoliike on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka laajuus, monimutkaisuus ja vaikutukset kasvavat, ja että siksi sekä EU:n että yhtä lailla kansainvälisen yhteisön on kannettava oma vastuunsa tällä alalla;

Kansalaisten turvallisuushuolien huomioon ottaminen

24.  korostaa, että EU:n sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat yhä useammin yhteydessä toisiinsa;

25.  kehottaa komissiota varmistamaan EU:n raja- ja rannikkovartiostosta annetun ehdotuksen hyväksymisen jälkeen sen pikaisen käynnistämisen ja osoittamaan riittävät henkilö- ja logistiikkavalmiudet;

26.  kehottaa komissiota terroriuhan ja väkivaltaisten ääriliikkeiden uhan torjumiseksi valvomaan tiiviisti terrorismin torjuntaa koskevien EU:n toimenpiteiden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden täytäntöönpanoa; katsoo, että tähän kuuluu tehokas poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö, tietojen pikainen jakaminen kansallisten viranomaisten kesken sekä Europolin ja Eurojustin kautta ja toimenpiteet terrorismin rahoituksen nousevien trendien torjumiseksi;

27.  kehottaa komissiota ottamaan käyttöön asiantuntemusta sekä teknisiä ja taloudellisia resursseja, jotta EU:n tasolla voidaan varmistaa parhaiden käytänteiden koordinointi ja vaihto torjuttaessa väkivaltaisiin ääriryhmiin ja terrorismiin liittyvää propagandaa sekä terroristijärjestöjen radikaaleja verkostoja ja värväystoimintaa verkossa ja sen ulkopuolella keskittyen erityisesti ehkäisy-, integrointi- ja sopeutumisstrategioihin;

28.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan jo hyväksytyn turvallisuuslainsäädännön täysimääräisen täytäntöönpanon; kehottaa jälleen arvioimaan terrorismin torjuntaa koskevan EU:n strategian perusteellisesti ja tarkastelemaan sekä hyväksyttyjen toimenpiteiden soveltamista että niiden vaikuttavuutta; odottaa, että komissio päivittää turvallisuutta koskevan asialistansa kehittyvän terroriuhan asettamissa puitteissa;

29.  kehottaa komissiota esittämään ilmoittamansa ehdotukset Europolin yhteydessä toimivan Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen asianmukaiseksi oikeusperustaksi, ehdotukset nykyisten tietojärjestelmien parantamiseksi ja kehittämiseksi, tietopuutteiden korjaamiseksi ja yhteentoimivuuden saavuttamiseksi sekä ehdotukset pakollisesta tiedonvaihdosta EU-tasolla, tarvittavat tietosuojavarokeinot mukaan luettuina;

Kunnianhimoisen ulkoisten toimien asialistan käyttöönotto: naapurimaat ja maailmanlaajuinen järjestelmä

30.  panee merkille unionin kunnianhimoisen maailmanlaajuisen strategian (EU Global Strategy), jolla unioni asemoidaan geopoliittiseksi toimijaksi nopeasti muuttuvassa maailmassa, ja odottaa, että komissio ja ulkosuhdehallinto käyttävät johdonmukaisesti kaikkia unionin ulkosuhteiden välineitä, jotta voidaan saavuttaa parempi maailmanlaajuinen hallinta, parempien normien laaja noudattaminen, parempi turvallisuus ja ihmisoikeuksien suurempi kunnioittaminen maailmassa; korostaa tätä varten, että seuraavassa esitetyt keskeiset osatekijät olisi siirrettävä EU:n ulkoasioiden asialistan kärkeen:

   edistetään unionin naapuruston vakautta ja hyvinvointia aloitteilla, jotka tukevat kehitystä, demokratiaa, hyvää hallintoa ja oikeusvaltion periaatetta parantamalla konfliktien ehkäisyyn ja sovintoon tähtääviä siviilipuolen toimenpiteitä sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviä toimia, mukaan luettuna se, että otetaan asianmukaisella tavalla mukaan Nato, joka muodostaa edelleen jäsenmaidensa kollektiivisen puolustuksen perustan ja täytäntöönpanoalustan;
   elvytetään komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tuella yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, joka ei voi enää olla unionin yhdentymispolitiikan heikoin lenkki; turvallisuusympäristö edellyttää, että Euroopan puolustuksesta tulee täysimääräinen politiikanala, joka tarjoaa kaikille jäsenvaltioille yhtäläisen turvallisuuden ja jossa otetaan huomioon niiden keskeiset turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet; olemassa olevista rakenteista, mekanismeista tai välineistä on tultava toimivaa todellisuutta;
   edetään laajentumisneuvottelujen prosessissa vahvistamalla ehdokasvaltioiden sosiaalista, poliittista ja taloudellista vakautta ja demokratiaa tekemättä myönnytyksiä Kööpenhaminan liittymisperusteista;
   kehitysyhteistyöpolitiikasta tehdään tehokkaampaa ja paremmin koordinoitua ja johdonmukaista muiden unionin ulkoisten toimien välineiden kanssa; varmistetaan kehitys- ja turvallisuuspolitiikkojen johdonmukaisuus ja vastaavuus, koska ne ovat sidoksissa toisiinsa, riippuvaisia toisistaan ja toisiaan vahvistavia;
   integroidaan vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintaohjelma ja kehityspoliittinen johdonmukaisuus (PCD) unionin ulkoisiin ja sisäisiin politiikkoihin; kehottaa komissiota tiedottamaan vuoteen 2030 ulottuvan toimintasuunnitelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa, valvontaa, seurantaa ja sisällyttämistä koskevasta suunnitelmasta;
   edistetään kauppaa tärkeänä välineenä, joka tukee kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä ja edistää unionin ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen liittyviä normeja; nykyaikaistetaan ja käytetään tehokkaasti unionin kaupan puolustamisvälineitä, ja käytetään aiheellisissa tapauksissa epätavallisia menetelmiä;
   kehitetään ratkaisuja, joilla torjutaan hybridiuhkia ja parannetaan sietokykyä unionissa ja jäsenvaltioissa sekä unionin kumppanimaissa ja etenkin unionin naapurustossa;

Oikeudenmukaiset verotusta koskevat toimet riittävien varojen takaamiseksi

31.  korostaa, että nyt on kiireellisempää kuin koskaan torjua tehokkaammin verovilppiä ja veronkiertoa, jotka edustavat kansallisten talousarvioiden kannalta jopa biljoonan euron potentiaalisia tuloja; katsoo, että nämä varat olisi voitu käyttää tulevaisuuteen tehtäviin investointeihin, työllisyyden parantamiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen;

32.  korostaa, että komission on edelleen toimittava viipymättä varmistaakseen, että tuottoja verotetaan Euroopan maissa, joissa varsinainen taloudellinen toiminta tapahtuu ja arvoa luodaan; katsoo, että unionin olisi pyrittävä pakolliseen yhteiseen yritysveropohjaan, tehostettava ponnistelujaan veroihin liittyvien valtiontukisääntöjen rikkomisten tutkimiseksi, sovellettava yhteisiä sääntöjä veropäätösten käytöstä ja avoimuudesta sekä pyrittävä määrätietoiseen yhteiseen lähestymistapaan veroparatiisien sulkemiseksi;

33.  kehottaa komissiota sisällyttämään verovilpin ja veronkierron torjuntatoimiinsa ulkoisen ulottuvuuden, myös mitä tulee voittoihin, jotka poistuvat EU:n alueelta ilman, että niitä olisi verotettu;

Unionin talousarvion ja rahoitusvälineiden vahvistaminen

34.  katsoo, että voidakseen toimia tehokkaasti unioni tarvitsee uuden rahoitus- ja finanssistrategian; katsoo, että tätä varten komission olisi ehdotettava toimenpiteitä, jotka pohjautuvat seuraaviin periaatteisiin ja osatekijöihin:

   otetaan nopeasti käyttöön riittävästi varoja; unionin rahoitusjärjestelmää on väistämättä uudistettava vahvistamalla todellisia omia varoja tai ottamalla käyttöön uusia, jotta voidaan vakauttaa unionin talousarviota ja parantaa sen kestävyyttä ja ennakoitavuutta; samanaikaisesti on tärkeää kunnioittaa yleiskatteisuusperiaatetta ja parantaa avoimuutta;
   parhaiden tulosten saavuttamiseksi unionin talousarviovälineitä on hallittava kiinnittäen tarkasti huomiota tuloksiin ja kustannustehokkuuteen samalla kun varmistetaan sääntöjen noudattaminen ja suojellaan unionin taloudellisia etuja;
   unionin olisi toteutettava toimenpiteitä kootakseen resursseja, joilla vastataan korkean nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden sekä pakolaiskriisin sisäisten ja ulkoisten ulottuvuuksien haasteisiin;
   monivuotinen rahoituskehys on saavuttanut rajansa vain kahden vuoden täytäntöönpanon jälkeen; ilman monivuotisen rahoituskehyksen kattavaa tarkistamista unionin talousarviolla ei jatkossakaan kyetä vastaamaan uusiin rahoitustarpeisiin ja uusiin poliittisiin painopisteisiin tai välttämään maksukriisin uusiutumista; kehottaa komissiota esittämään monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin ennen vuoden 2016 loppua ja pyrkimään määrätietoisesti nostamaan rahoituskehyksen enimmäismääriä ja lisäämään sen joustavuutta, jotta voidaan vastata olosuhteisiin, joita ei ennakoitu vuonna 2013;
   Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) on hoidettava siten, että annetaan kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus korkeisiin strategisten investointien tasoihin ESIR-asetuksen mukaisesti ja varmistetaan, että investointeihin annettava rahoitus edistää siirtymistä kohti kestävää taloutta ja yhteiskuntaa; ESIR:n seuraavaa vaihetta koskevien komission ehdotusten olisi perustuttava näihin tavoitteisiin;
   vuosia 2014–2020 koskevan koheesiopolitiikan tehokkaan täytäntöönpanon yhteydessä olisi valmisteltava vuoden 2020 jälkeistä vaihetta siten, että kunnioitetaan sen todellista luonnetta sellaisena kuin se on vahvistettu perussopimuksissa, sen tärkeyttä sisämarkkinoiden kehityksen kannalta sekä sen potentiaalia kaikkien unionin alueiden käytettävissä olevana investointivälineenä; olisi vahvistettava ERI-rahastojen, ESIR:n ja muiden unionin rahoitusvälineiden synergiavaikutusta, jotta voidaan vahvistaa älykästä, vihreää ja osallistavaa kasvua, luoda uskottava tasapaino kehitteillä olevien tukien ja rahoitusvälineiden välille ja välttää koheesiopolitiikan määrärahojen supistamista;
   komission olisi esitettävä ehdotuksia, joilla vähennetään YMP:n byrokraattista monimutkaisuutta viljelijöiden kannalta; komission olisi edelleen kehitettävä parannettuja välineitä maatalousmarkkinoiden vakavien kriisien hoitamiseksi; uskoo, että tarvitaan unionin tason puitelainsäädäntöä torjumaan elintarvikeketjun epäoikeudenmukaisia kauppakäytäntöjä, jotta varmistetaan että unionin viljelijät ja kuluttajat voivat nauttia oikeudenmukaisista myynti- ja osto-olosuhteista;

Talous- ja rahaliiton saattaminen valmiiksi

35.  vaatii, että noudatetaan unionin oikeuden sisältämiä vaatimuksia, jotka koskevat päätösten demokraattista vastuuvelvollisuutta Euroopan talouden ohjausjärjestelmässä;

36.  katsoo, että unionin on pyrittävä lisäämään taloudellista ja sosiaalista lähentymistä noudattaen täysimääräisesti vakaus- ja kasvusopimusta sekä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteita;

37.  katsoo, että komission olisi parannettava velkojen, alijäämien ja makrotalouden epätasapainon valvontaa vakaus- ja kasvusopimusta noudattaen ja talouskasvua ja työpaikkojen luomista edistäen ottamalla laajemmin huomioon euroalueen finanssipolitiikan yhteinen kokonaisviritys;

38.  katsoo, että unionin on parannettava talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson uskottavuutta, johdonmukaisuutta, kansallista omaksi kokemista ja demokraattista oikeutusta, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön maakohtaiset suositukset ja rakenteelliset uudistukset ja investoinnit talouksiensa uudistamiseksi, kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä eriarvoisuuden ja epätasapainon torjumiseksi;

39.  kehottaa tiiviimpään politiikkojen yhteensovittamiseen, jotta voidaan puuttua euroalueen investointivajeisiin ja vahvistaa uudistuspyrkimyksiä kilpailukyvyn lisäämiseksi ja kysynnän vahvistamiseksi;

40.  katsoo, että pankkiunioni on saatava valmiiksi ja on toteutettava samanaikaisesti sekä riskinvähennystoimia että riskinjakamista koskevia toimia;

41.  toteaa, että talous- ja rahaliiton yhteisen rahoituskapasiteetin kehittämistä koskevan pohdinnan tulokset olisi otettava huomioon;

42.  kehottaa komissiota esittämään johdonmukaisia ja perusteltuja ehdotuksia talous- ja rahaliiton valmiiksi saattamiseksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, Euroopan parlamentin puhemiehen, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan kertomuksessa esitetyllä tavalla;

Perusoikeuksien ja demokratian vahvistaminen

43.  on huolissaan siitä, että meneillään olevat kriisit ovat paitsi vahingoittaneet yhteisöjen yhteenkuuluvuutta unionissa myös heikentäneet Euroopan kansalaisten uskoa unionin ja joskus myös kansallisen tason demokraattisiin instituutioihin; katsoo siksi, että unionin keskeisimpänä tavoitteena on oltava vahvistaa sen demokraattista oikeutusta ja palauttaa luottamus sen kykyyn palvella kansalaisten etua;

44.  muistuttaa, että monet nykypäivän haasteista, aina ilmastonmuutoksesta turvapaikka-asioihin ja maahanmuuttoon, rahoitusmarkkinoista yritysten toimitusketjuihin ja terroristiverkostoista romahtaneisiin valtioihin ja rosvovaltioihin asti, ovat ylikansallisia ja edellyttävät eurooppalaisia ratkaisuja, jotka määritellään yhteisömenetelmällä siten, että komissio ja parlamentti osallistuvat siihen täysimääräisesti;

45.  muistuttaa, että perussopimusten vartijana komission on edistettävä unionin yleistä etua (SEU-sopimuksen 17 artikla), erityisesti rauhaa, unionin arvoja ja kansalaistensa hyvinvointia (SEU-sopimuksen 3 artikla); muistuttaa, että parlamentilla on myös erityinen poliittinen vastuu jäsenvaltioiden välisten erimielisyyksien ratkaisemisessa, eurooppalaisten yleisen edun puolustamisessa ja unionin tasolla tehtävien päätösten demokraattisen oikeutuksen varmistamisessa; kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki aloitteet, myös Eurooppa-neuvoston aloitteet, perustuvat perussopimuksiin;

46.  kehottaa komissiota toteuttamaan aloitteita, joilla vahvistetaan unionin toimielimiä ja kannustetaan unionin kansalaisia osallistumaan tiiviimmin unionin politiikkaan; kehottaa kaikkia unionin toimielimiä olemaan paremmin yhteydessä nuoriin sukupolviin ja niiden keskustelufoorumeihin; uskoo, että tarvitaan voimakkaampia toimia, joilla unionin kansalaisille tiedotetaan heidän oikeuksistaan, hyödynnetään eurooppalaisen kansalaisaloitteen potentiaalia ja vahvistetaan unionin oikeusasiamiehen asemaa;

47.  korostaa, että komission olisi esitettävä demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksia koskevia ehdotuksia ja otettava tässä huomioon parlamentin tuleva mietintö; katsoo, että komission olisi myös jatkettava toimiaan EU:n Euroopan ihmisoikeussopimukseen (ECHR) liittymisen eteenpäin viemiseksi ottaen huomioon unionin tuomioistuimen lausunnon asiasta, sekä ratkaisemaan jäljellä olevat liittymistä koskevat oikeudelliset haasteet;

48.  kehottaa kaikkia unionin toimielimiä pyrkimään mahdollisimman korkeisiin avoimuutta, vastuunalaisuutta ja rehellisyyttä koskeviin normeihin sekä torjumaan eturistiriitoja;

49.  on sitoutunut käyttämään kaikkia välineitään ja voimavarojaan toimiakseen liikkeellepanevana voimana uudenlaisessa demokraattisessa prosessissa unionin uudistamiseksi;

o
o   o

50.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0294.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö