Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2773(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0885/2016

Dezbateri :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0312

Texte adoptate
PDF 361kWORD 116k
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg
Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017
P8_TA(2016)0312RC-B8-0885/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la prioritățile strategice ale programului de lucru al Comisiei pentru 2017 (2016/2773(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere orientările politice pentru Comisia Europeană, intitulate „Un nou început pentru Europa: Agenda mea pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice”, prezentate de Jean-Claude Juncker la 15 iulie 2014,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2015 intitulată „Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 - Circumstanțe excepționale, acțiuni pe măsură” (COM(2015)0610) și anexele I-VI la aceasta,

–  având în vedere Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016,

–  având în vedere raportul de sinteză al Conferinței președinților de comisie, care oferă contribuții complementare la prezenta rezoluție din punctul de vedere al comisiilor parlamentare și pe care Comisia ar trebui să le ia în considerare în mod corespunzător când elaborează și adoptă programul său de lucru pentru 2017,

–  având în vedere Rezoluția sa din 28 iunie 2016 referitoare la decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 28-29 iunie 2016,

–  având în vedere contribuția Comitetului Regiunilor la programul de lucru al Comisiei pentru 2017,

–  având în vedere articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât procesul de integrare europeană a adus pacea și a contribuit la securitatea și prosperitatea Europei timp de decenii;

B.  întrucât Europa se confruntă acum cu multe provocări comune și globale, dar și cu frustrări și preocupări din ce în ce mai mari ale multor cetățeni în legătură cu perspectivele nesigure de viață și lipsa de oportunități, probleme la care cetățenii așteaptă răspunsuri din partea decidenților; întrucât, pentru a putea avea succes, Uniunea Europeană nu poate fi redusă la un proiect economic. întrucât trebuie urgent recâștigată susținerea europenilor pentru proiectul european și trebuie consolidată coeziunea economică, socială și teritorială;

C.  întrucât suprapunerea mai multor crize în UE necesită soluții eficiente la nivel european, ancorate ferm într-un proces mai democratic prin metoda comunitară, cu implicarea totală a Parlamentului European și a parlamentelor naționale și în conformitate cu articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității;

D.  întrucât Uniunea Europeană este casa noastră comună și trebuie să ofere cetățenilor săi siguranță și un mediu economic stabil; întrucât sustenabilitatea și creșterea economică sunt compatibile și se pot consolida reciproc; întrucât este important ca UE să iasă din criza economică îndelungată prin intensificarea investițiilor sustenabile, reducerea decalajelor, implementarea politicilor convenite și elaborarea unor politici mai bune, în special prin aprofundarea pieței interne și îmbunătățirea Uniunii economice și monetare;

E.  întrucât am ales să ne construim un viitor comun, să fim o comunitate bazată pe valori comune, având grijă de bogăția și diversitatea tradițiilor și a istoriei noastre; întrucât vrem ca Europa să își îndeplinească propriul rol și să își asume propriile responsabilități pe scena mondială, angajându-se în favoarea solidarității, a multilateralismului, a parteneriatelor noastre externe și promovând convergența spre norme mai eficiente; întrucât ne dorim să ne apărăm proiectul nostru comun de pace, prosperitate și democrație, pentru a crea un viitor atrăgător pentru toate generațiile;

Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale cetățenilor europeni

1.  reamintește că redresarea economică a Europei a fost modestă și inegală, în multe regiuni ale Uniunii existând încă niveluri inacceptabile de șomaj, sărăcie, inegalitate și o lipsă gravă de perspective pentru generațiile mai tinere; UE trebuie, așadar, să acționeze pentru o piață a forței de muncă dinamică și incluzivă, integrată în modelul european al economiei sociale de piață, îmbunătățind condițiile de viață ale cetățenilor și permițându-le o mobilitate echitabilă; este convins că toți cetățenii UE trebuie să conteze pe un set fundamental de condiții de muncă echitabile și pe accesul la educație de calitate, la protecție socială și la servicii esențiale, care să permită echilibrul între viața profesională și cea privată și care să răspundă nevoilor unei piețe a muncii moderne în Uniune; recunoaște că o economie competitivă și incluzivă se caracterizează pe capacitatea sa de a pune în valoare talentele femeilor și bărbaților în toate activitățile;

2.  invită Comisia ca, în acest scop, să se bazeze pe consultările publice în curs și pe viitorul raport al Parlamentului pentru a prezenta, în conformitate cu principiul subsidiarității și cu obiectivele tratatului, o propunere ambițioasă de pilon european al drepturilor sociale, care urmează să fie transpusă în inițiative concrete, în special pentru a:

   a promova accesibilitatea și calitatea educației timpurii, a îngrijirii copiilor și a serviciilor de sănătate pentru copii, aspecte fundamentale pentru ca niciun copil să nu rămână în urmă; Comisia ar trebui, așadar, să reflecteze la măsuri suplimentare pentru a dezvolta investițiile sociale și, în special, pentru a reduce sărăcia în rândul copiilor;
   a elimina decalajul de competențe și pentru a garanta tuturor accesul la educație de calitate, la formare și la învățare pe tot parcursul vieții;
   a reduce inegalitățile sociale și pentru a promova locuri de muncă de calitate, mai ales pentru tineri și pentru șomerii de lungă durată, cu scopul de a stimula creșterea economică;
   a soluționa provocările legate de echilibrul dintre viața profesională și cea privată și diferențele de remunerare și de pensie între femei și bărbați;

3.  subliniază că Comisia ar trebui să monitorizeze, să încurajeze și să sprijine statele membre să cheltuiască fondurile eficient și eficace, pentru a stimula ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și a crea de locuri de muncă de calitate, în special în regiunile cu un nivel ridicat de șomaj, prin programe pentru locuri de muncă și creștere, precum cele finanțate prin inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, prin fondurile structurale și de investiții europene, Fondul european pentru investiții strategice și Banca Europeană de Investiții;

4.  subliniază că Comisia, în cooperare cu statele membre și partenerii sociali, ar trebui, de asemenea, să consolideze dialogul social european, pentru a concilia mai bine exigențele pieței muncii, pe de o parte, și exigențele de protecție socială, astfel încât să soluționeze inegalitățile sociale și să răspundă la provocările competitivității;

Consolidarea redresării economice și a competitivității pe termen lung pentru a crea locuri de muncă și genera prosperitate

5.  este convins că Uniunea Europeană poate fi lider mondial dacă își valorifică întregul potențial al pieței sale unice și își promovează spiritul antreprenorial, concurența echitabilă și investițiile în inovare;

6.  susține ideea că UE trebuie să își consolideze și să își diversifice mediul de afaceri; subliniază că politica UE în domeniul concurenței este esențială pentru funcționarea economiei sale sociale de piață; subliniază că, dacă vrea să rămână competitivă, adecvată scopurilor și exigențelor viitorului, economia europeană trebuie să devină sustenabilă și digitală; împărtășește filosofia Comisiei că Europa trebuie să fie mare în chestiunile mari și mică în chestiunile mai puțin importante;

7.  solicită relansarea strategiei Europa 2020 pentru creștere durabilă și ocuparea forței de muncă, dovedind o reală ambiție pentru viitor, în special în ceea ce privește îmbunătățirea modelului nostru de economie socială de piață și implementarea reformelor structurale pentru a moderniza statele membre și a asigura prosperitatea comună la scară largă; este convins că stimularea ocupării forței de muncă și a productivității rămâne o prioritate de vârf și că UE are nevoie de investiții specifice pentru a accelera tranziția către o economie inovatoare, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și digitală, cu scopul de a reindustrializa Europa și de a aduce înapoi locurile de muncă;

8.  cere Comisiei să definească o strategie industrială ambițioasă nouă, pornind de la pachetul privind economia circulară și completându-l; subliniază că sunt necesare investiții publice și private suplimentare pentru tranziția energetică, pentru IMM-uri ecoinovatoare, cercetare și educație;

9.  invită Comisia să propună mai multe măsuri de stimulare a cercetării și dezvoltării, a inovării, a diversității culturale și a creativității, motoarele principale pentru crearea de locuri de muncă, ținând seama însă că accesul societăților, în special al IMM-urilor la capital este esențial pentru a încuraja dezvoltarea și producerea de noi produse și servicii, atât în sectoarele tradiționale, cât și în cele emergente și pentru protecția eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală;

10.  consideră că este nevoie de o mai mare integrare a pieței unice, în special în domeniul digital, prin crearea unui mediu echitabil pentru consumatori și IMM-uri și eliminarea obstacolelor nejustificate; își exprimă convingerea fermă că o piață unică digitală competitivă la nivel global, inovatoare și orientată spre cetățeni reprezintă o posibilă modalitate de a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea;

11.  se așteaptă ca Comisia să își utilizeze toate atribuțiile și competențele pentru a promova tranziția către un model de creștere mai bun, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, ținând cont de dimensiunile sale economice, sociale și de mediu;

Răspunsul la schimbările climatice și asigurarea securității energetice

12.  reamintește că trebuie intensificate eforturile pentru a realiza uniunea energetică, ceea ce va garanta securitatea energetică și o energie durabilă și la prețuri accesibile pentru toți cetățenii și toate întreprinderile;

13.  constată consecințele umane și economice ale catastrofelor climatice în Europa; subliniază că este important să se continue analiza cauzelor profunde ale schimbărilor climatice, asigurând, în același timp, competitivitatea industriei noastre, printr-o strategie ambițioasă privind clima, care să cuprindă și eficiența energetică;

14.  cere stabilirea unor obiective obligatoriu ambițioase la nivelul UE pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru energia din surse regenerabile și eficiența energetică pentru perioada de după 2020, în conformitate cu Acordul COP 21 de la Paris;

15.  solicită Comisiei să elaboreze o strategie comună de diplomație în domeniul energiei și climei care să trateze aceste preocupări globale;

16.  cere Comisiei să identifice eforturile pentru a elimina treptat subvențiile pentru combustibilii fosili, atenuând în același timp posibilele efecte economice și sociale;

Garantarea unui răspuns coerent la afluența din ce în ce mai mare de refugiați

17.  consideră că Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții concrete pentru a face față crizei extrem de grave a refugiaților, în special analizând concret cauzele sale profunde, consolidând cooperarea cu țările de tranzit și de origine ale fluxurilor de migrație și folosind toate instrumentele și politicile disponibile pentru a asigura stabilizarea, reconstrucția și dezvoltarea acestor țări;

18.  încurajează Comisia, în cooperare cu statele membre, să acorde asistența umanitară necesară și să asigure condiții de viață decente în taberele de refugiați și, totodată, să elaboreze programe de dezvoltare pe termen mai lung, mai ales în domeniul educației;

19.  subliniază că politica UE în materie de azil și migrație nu este adecvată scopului și trebuie integral regândită, pe baza articolului 80 din Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene; susține că nicio reformă a sistemului european comun de azil nu ar trebui să conducă la scăderea nivelului actual de protecție oferit de legislația UE în materie de azil;

20.  cere să se organizeze programe sistematice și aplicabile de relocare și transfer pentru solicitanții de azil;

21.  solicită să se creeze condiții în UE pentru o bună gestionare a primirii solicitanților de azil, care să le garanteze siguranța și tratamentul uman, acordând o atenție deosebită nevoilor grupurilor vulnerabile; subliniază, în același timp, că trebuie garantate resurse suficiente pentru a asigura integrarea pe piața muncii și incluziunea socială a refugiaților;

22.  solicită Comisiei să facă propuneri pentru a crea o adevărată politică a UE în materie de migrație economică și legală, care să aibă la bază instrumentele existente pentru studenți, cercetători și lucrătorii cu înaltă calificare, și, pe termen mai lung, pentru a elabora norme mai generale care să reglementeze condițiile de intrare și de ședere pentru resortisanții țărilor terțe care caută un loc de muncă în Uniune, cu scopul de a soluționa decalajele identificate pe piața muncii din UE;

23.  consideră că, deoarece migrația internațională este un fenomen global a cărui amploare, complexitate și impact continuă să crească, UE și restul comunității internaționale trebuie să își asume responsabilitățile ce le revin în acest sens;

Răspunsul la preocupările cetățenilor legate de securitate

24.  subliniază că securitatea internă și externă sunt legate din ce în ce mai strâns;

25.  îndeamnă Comisia ca, după adoptarea propunerii privind Paza europeană de frontieră și de coastă, să ia măsuri pentru ca aceasta să își înceapă activitatea rapid, precum și să îi aloce capacitățile logistice și umane necesare,

26.  pentru a face față amenințărilor teroriste și extremiste violente, invită Comisia să monitorizeze atent transpunerea și implementarea măsurilor UE de combatere a terorismului, inclusiv cooperarea polițienească și judiciară eficientă, schimburi de informații rapide între autoritățile naționale și prin Europol și Eurojust, precum și măsuri care să combată tendințele emergente din finanțarea terorismului;

27.  invită Comisia să mobilizeze expertiză și resurse tehnice și financiare pentru a asigura coordonarea la nivelul UE și schimburile de bune practici în combaterea extremismului violent și a propagandei teroriste, a rețelelor radicale și a recrutării de către organizații teroriste prin mijloace offline și online, punând un accent deosebit pe prevenire și pe strategii de integrare și reintegrare;

28.  îndeamnă Comisia și statele membre să asigure punerea în aplicare deplină a legislației în materie de securitate deja adoptată; își reiterează apelul pentru o evaluare aprofundată a strategiei UE de combatere a terorismului, care să evalueze atât aplicarea măsurilor adoptate, cât și eficacitatea acestora; se așteaptă din partea Comisiei să actualizeze agenda privind securitatea în lumina amenințării teroriste tot mai pronunțate;

29.  invită Comisia să își prezinte propunerile anunțate pentru un temei juridic adecvat pentru Centrul european de combatere a terorismului din cadrul Europol, propunerile pentru îmbunătățirea și dezvoltarea sistemelor de informații existente, abordarea lacunelor în materie de informații și tranziția către interoperabilitate, precum și propunerile privind obligativitatea schimbului de informații la nivelul UE, însoțite de garanțiile necesare în materie de protecție a datelor;

Mobilizarea unei agende ambițioase de acțiune externă: țările din vecinătate și sistemul global

30.  solicită elaborarea unei Strategii globale a UE ambițioase, prin care UE să devină un actor geopolitic într-o lume care se schimbă rapid, și se așteaptă din partea Comisiei și a Serviciului European de Acțiune Externă să mobilizeze, într-o manieră coerentă, toate instrumentele de acțiune externă ale UE pentru a obține o mai bună guvernanță globală, o convergență largă cu privire la standarde mai bune, îmbunătățirea securității și consolidarea respectării drepturilor omului în întreaga lume; subliniază, în acest sens, că următoarele elemente-cheie ar trebui să fie prioritare pe agenda de afaceri externe a UE:

   promovarea stabilității și a prosperității în vecinătatea UE, prin intermediul unor inițiative care promovează dezvoltarea, democrația, buna guvernanță și statul de drept, prin ameliorarea prevenirii conflictelor civile și a măsurilor de reconciliere, precum și activități desfășurate în cadrul politicii de securitate și apărare comune, cu implicarea corespunzătoare a NATO, care, pentru statele care îi sunt membre, rămâne temelia apărării lor colective și forul pentru implementarea sa;
   revigorarea, cu sprijinul Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, a politicii de securitate și apărare comune, care nu mai poate fi elementul cel mai slab al procesului de integrare a UE; mediul de securitate impune transformarea apărării europene într-o politică de sine stătătoare care să le ofere tuturor statelor membre același nivel de securitate și să le acorde acestora o atenție egală față de preocupările lor vitale în domeniul securității; structurile, mecanismele și instrumentele existente trebuie să devină o realitate operațională;
   avansarea procesului de negociere a extinderii prin consolidarea stabilității sociale, politice și economice și a democrației în țările candidate, fără concesii asupra criteriilor de aderare de la Copenhaga;
   adoptarea de măsuri pentru ca politica de cooperare pentru dezvoltare să devină mai eficace și mai bine coordonată, precum și coerentă cu alte instrumente ale acțiunii externe a UE; asigurarea coerenței și consecvenței între politicile de securitate și de dezvoltare, întrucât acestea sunt interconectate și interdependente și se susțin reciproc;
   integrarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) în politicile externe și interne ale UE; îndeamnă Comisia să prezinte un raport privind planul său de punere în aplicare, monitorizare, urmărire și încorporare a Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD);
   promovarea comerțului ca un instrument important de promovare a creșterii, ocupării forței de muncă și competitivității și promovarea standardelor UE referitoare la drepturile omului și dezvoltarea durabilă; instrumentele de apărare comercială ale Uniunii trebuie modernizate și aplicate cu fermitate, iar atunci când este cazul, trebuie aplicate metode nestandard;
   adoptarea de soluții pentru contracararea amenințărilor hibride și promovarea rezilienței UE și a statelor membre, precum și a partenerilor UE, mai ales în vecinătatea UE;

Politici de impozitare echitabilă pentru resurse adecvate

31.  subliniază faptul că niciodată nu a fost mai urgentă necesitatea de a intensifica lupta împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, care reprezintă venituri potențiale la bugetele naționale în valoare de până la 1 000 de miliarde EUR; consideră că aceste resurse ar fi putut fi cheltuite pe investiții în viitor, stimularea ocupării forței de muncă și reducerea inegalităților;

32.  subliniază că Comisia trebuie să continue să acționeze fără întârziere pentru a se asigura că profiturile sunt impozitate în țările europene în care activitatea economică are loc efectiv și unde este creată valoarea; UE ar trebui să ia măsuri pentru a stabili o bază fiscală consolidată comună a societăților obligatorie, să își intensifice eforturile de investigare a încălcării normelor privind ajutoarele de stat care au implicații fiscale, să aplice norme comune privind utilizarea și transparența deciziilor fiscale și să urmărească o abordare comună fermă în privința eliminării paradisurilor fiscale;

33.  invită Comisia să includă în lupta împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale o dimensiune externă, inclusiv în ceea ce privește profiturile care părăsesc teritoriul UE fără a fi impozitate;

Consolidarea bugetului UE și instrumente financiare

34.  este de părere că, pentru a acționa eficient, UE are nevoie de o nouă strategie financiară și fiscală; consideră că Comisia ar trebui, în acest scop, să propună măsuri bazate pe următoarele principii și elemente:

   mobilizarea rapidă a unor resurse adecvate; este inevitabilă reforma sistemului de finanțare a Uniunii prin consolidarea propriilor resurse veritabile sau introducerea de noi resurse pentru a institui un buget al Uniunii mai stabil, mai sustenabil și mai previzibil; în același timp, este important să se respecte principiul universalității și să se îmbunătățească transparența;
   pentru rezultate optime, este necesar ca instrumentele bugetare ale UE să fie gestionate cu atenție în ceea ce privește performanța și rentabilitatea, asigurând, în același timp, respectarea și protejarea intereselor financiare ale UE;
   UE ar trebui să ia măsuri pentru a strânge resursele necesare pentru formularea unui răspuns la provocările create de șomajul ridicat în rândul tinerilor și șomajul pe termen lung, precum și dimensiunea internă și externă a crizei refugiaților;
   după numai doi ani de punere în aplicare, cadrul financiar multianual (CFM) și-a atins limitele; mai mult decât atât, fără o revizuire completă la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual, bugetul UE nu va fi în măsură nici să abordeze nevoile financiare suplimentare și noile priorități politice și nici să evite reizbucnirea unei crize a plăților; invită Comisia să prezinte o evaluare a funcționării CFM înainte de sfârșitul lui 2016 și să ia măsuri decisive pentru a crește plafoanele CFM și pentru a-l face mai flexibil, cu scopul de a reacționa la circumstanțe neprevăzute în 2013;
   Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) trebuie să fie gestionat astfel încât să le permită tuturor statelor membre să realizeze niveluri ridicate de investiții strategice în conformitate cu Regulamentul privind FEIS și să garanteze faptul că finanțarea pentru investiții contribuie la tranziția către o economie și o societate sustenabile; propunerea Comisiei pentru următoarea etapă a FEIS ar trebui să se bazeze pe aceste obiective;
   punerea în aplicare eficace a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 ar trebui să fie însoțită de pregătirile pentru etapa de după 2020, respectând caracterul său real prevăzut în tratate, importanța sa pentru dezvoltarea pieței unice și potențialul său în calitate de instrument de investiții accesibil tuturor regiunilor din UE; sinergiile dintre fondurile structurale și de investiții europene, FEIS și alte instrumente de finanțare ale UE ar trebui să fie consolidate în scopul de a accelera creșterea inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, creând un echilibru credibil între granturi și instrumente financiare și evitând orice reducere a bugetului pentru politica de coeziune;
   Comisia ar trebui să prezinte propuneri pentru a reduce complexitatea birocratică a PAC pentru agricultori; Comisia ar trebui, de asemenea, să elaboreze instrumente mai bune pentru a face față crizelor extreme de pe piețele agricole; consideră că legislația-cadru la nivelul UE este necesară pentru a combate practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, astfel încât să se asigure că fermierii și consumatorii europeni pot beneficia de condiții echitabile de vânzare și cumpărare;

Finalizarea uniunii economice și monetare

35.  insistă asupra respectării cerințelor din legislația Uniunii în ceea ce privește răspunderea democratică pentru deciziile adoptate în contextul guvernanței economice europene;

36.  consideră că UE trebuie să depună eforturi pentru un proces de convergență economică și socială în sens ascendent, în deplină conformitate cu normele Pactului de stabilitate și de creștere și cu cadrul de guvernanță al semestrului european;

37.  consideră că Comisia ar trebui să își îmbunătățească constant procedura de monitorizare a datoriilor, deficitelor și dezechilibrelor macroeconomice într-un mod care să respecte Pactul de stabilitate și de creștere și să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă, acordându-se o atenție sporită orientării bugetare agregate în zona euro;

38.  consideră că UE trebuie să îmbunătățească credibilitatea, consecvența, implicarea la nivel național și legitimitatea democratică a semestrului european pentru a garanta că statele membre pun în aplicare recomandările specifice fiecărei țări cu reforme structurale și investiții menite să modernizeze economiile lor și să crească competitivitatea, urmăresc responsabilitatea fiscală și elimină inegalitățile și dezechilibrele;

39.  solicită o coordonare mai strânsă a politicilor economice pentru a aborda deficiențele în materie de investiții din zona euro și pentru a consolida eforturile de reformă cu scopul de a crește competitivitatea și de a susține cererea;

40.  consideră că uniunea bancară trebuie să fie finalizată, cu măsuri de reducere a riscurilor care să fie strâns legate de partajarea riscurilor;

41.  ia act de faptul că ar trebui să se țină seama de rezultatele procesului actual de reflecție privind dezvoltarea unei capacități fiscale a uniunii economice și monetare;

42.  solicită Comisiei să prezinte un set de propuneri bine întemeiate și coerente privind finalizarea uniunii economice și monetare, astfel cum se menționează în raportul celor cinci președinți;

Consolidarea drepturilor fundamentale și a democrației

43.  este preocupat de faptul că crizele actuale nu numai că au afectat coeziunea societăților europene, ci au și subminat încrederea cetățenilor europeni în instituțiile democratice la nivelul UE și, în unele cazuri, la nivel național; consideră, prin urmare, că consolidarea legitimității democratice a UE și restabilirea încrederii în capacitatea sa de a servi interesele cetățenilor trebuie să fie prioritatea absolută a Europei;

44.  reamintește că multe dintre provocările de astăzi, de la schimbările climatice la azil și migrație, de la piețele financiare la lanțurile de aprovizionare ale corporațiilor și de la rețelele teroriste la statele-paria și statele eșuate au caracter transnațional și necesită soluții europene definite prin metoda comunitară, cu implicarea deplină a Comisiei și Parlamentului;

45.  reamintește Comisiei că, în calitate de gardian al tratatelor, are responsabilitatea de a promova interesul general al Uniunii (articolul 17 din TUE), și anume pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale (articolul 3 din TUE); subliniază că Parlamentul are, de asemenea, o responsabilitate politică deosebită de a contribui la depășirea diviziunilor între statele membre, de a apăra interesul general al cetățenilor europeni și de a asigura legitimitatea democratică pentru deciziile luate la nivel european; invită Comisia să se asigure că toate inițiativele, inclusiv cele ale Consiliului European, sunt conforme cu dispozițiile din tratate;

46.  solicită Comisiei să ia inițiative menite să consolideze instituțiile europene și să încurajeze cetățenii UE să se implice mai mult în viața politică la nivel european; solicită tuturor instituțiilor UE să creeze legături mai puternice cu tinerele generații și să fie mai prezente pe platformele lor de dezbatere; consideră că sunt posibile și acțiuni mai intense pentru a informa cetățenii UE cu privire la drepturile lor, pentru a exploata potențialul inițiativei cetățenești europene și pentru a consolida rolul Ombudsmanului UE;

47.  subliniază că Comisia ar trebui să prezinte propuneri pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, ținând cont de raportul ce urmează să fie elaborat de Parlament; consideră că ar trebui să continue să facă progrese în direcția aderării UE la Convenția europeană a drepturilor omului, ținând seama de avizul Curții de Justiție referitor la acest subiect și soluționând dificultățile juridice rămase;

48.  solicită tuturor instituțiilor UE să depună eforturi pentru adoptarea celor mai înalte standarde posibile în ceea ce privește transparența, responsabilitatea și integritatea și să combată conflictele de interese;

49.  se angajează să utilizeze toate instrumentele și resursele de care dispune pentru a acționa ca o forță motrice în cadrul unui proces democratic reînnoit de reformare a Uniunii Europene;

o
o   o

50.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0294.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate