Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0853/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.13

Приети текстове :

P8_TA(2016)0313

Приети текстове
PDF 475kWORD 78k
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург
Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г.
P8_TA(2016)0313RC-B8-0853/2016

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид споразумението на Международната комисия по китолов за ограничения за нулев улов (т.нар. „мораториум“) по отношение на китолова за търговски цели, влязло в сила през 1986 г.,

—  като взе предвид резолюция 2014-5, приета от Международната комисия по китолов на нейното 65-то заседание през септември 2014 г.,

—  като взе предвид Целите за биологичното разнообразие от Аичи, за които беше постигнато споразумение в рамките на Международната конвенция за биологично разнообразие,

—  като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна(1) (Директива за местообитанията),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно действия на Общността във връзка с китолова(2),

—  като взе предвид решението на Международния съд от 31 март 2014 г. по делото във връзка с китолова в Антарктика (Австралия срещу Япония: Нова Зеландия, встъпила страна),

—  като взе предвид подписания през декември 2015 г. от ЕС демарш относно възобновяването от страна на Япония на китоловните дейности в Южния океан в рамките на Програмата за нови научни изследвания на китовете (NEWREP-A),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през 1982 г. Международната комисия по китолов (МКК) въведе мораториум върху всички китоловни дейности за търговски цели, който е все още в сила, с оглед на опазването на запасите от изчезване и създаването на условия за тяхното възстановяване; като има предвид, че Международната конвенция за регламентиране на китолова включва специални разпоредби, които допускат китолова на ограничен брой животни за строго научноизследователски цели, известен като „китолов със специално разрешително“;

Б.  като има предвид, че въпреки този мораториум китоловът за търговски цели продължава да се практикува от няколко държави; като има предвид, че след въвеждането на мораториума броят на убитите китове с използването на специални разрешителни за предполагаеми научноизследователски цели фактически се е увеличил; като има предвид, че десетилетия наред Япония провежда такъв китолов със специални разрешителни;

В.  като има предвид, че въпреки тази международна забрана, която влезе в сила през 1986 г., Япония продължава да провежда китоловни дейности, като до 2014 г. са убити над 20 000 кита(3);

Г.  като има предвид, че китоловните дейности предизвикат тежки страдания на отделните животни и застрашават природозащитния статус на популациите от китове като цяло;

Д.  като има предвид, че всички видове едри китове са изброени в приложение І към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES);

Е.  като има предвид, че в своето решение от 31 март 2014 г. Международният съд постанови спиране на ежегодните китоловни дейности на Япония, основаващи се на нейната програма JARPA II, поради „липса на научни постижения“ и тъй като издадените от нея разрешителни не са използвани за научни изследвания, както твърдеше Япония;

Ж.  като има предвид, че разрешителните за научни цели позволяват продажбата или предоставянето на китово месо, докато научните нужди могат да бъдат посрещнати с напълно безвредни алтернативи; като има предвид, че вземането на ДНК проби и дистанционното наблюдение предоставят на учените възможност да получат знания за китовете и да събират проби, без да ги убиват;

З.  като има предвид, че през октомври 2015 г. Япония депозира декларация пред ООН, с която признава юрисдикцията на Международния съд, но с изключение на всякакви спорове, произтичащи от, отнасящи се до или във връзка с изследвания относно живите ресурси на морето или тяхното опазване, управление или експлоатация, като по този начин ефективно изключва възможността за оспорване пред Международния съд в бъдеще във връзка с нейната програма за китолов със специални разрешителни;

И.  като има предвид, че през ноември 2015 г. Японската агенция за рибарството уведоми МКК, че ще възобнови китолова съгласно Програмата за нови научни изследвания на китовете (NEWREP-A);

Й.  като има предвид, че в продължение на много години Япония развива търговска дейност с китово месо и продукти въпреки факта, че те фигурират в списъка на приложение І към CITES;

К.  като има предвид, че експертната група от учени на МКК, която разгледа и преразгледа NEWREP-A, заключи, че предложението не доказва необходимостта от вземане на проби от умъртвени животни за постигане на обявените цели;

Л.  като има предвид, че първостепенната цел трябва да бъде опазването на биологичното разнообразие, включително опазването на видовете; като има предвид, че Директивата на ЕС за местообитанията, която определя позицията на Общността по отношение на китовете (и делфините), не позволява възобновяването на китолова за търговски цели на който и да е вид във водите на ЕС;

М.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки отправиха критики към Япония по повод на възобновяването на дейностите и недостатъчното зачитане на насоките, установени в становището на Международния съд от 2014 г.; като има предвид, че през декември 2015 г. те се присъединиха към Нова Зеландия в демарш пред правителството на Япония;

Н.  като има предвид, че Япония е стратегически партньор на ЕС и двустранните отношения се основават на споделени ценности, включително твърдото убеждение в ефективно многостранно сътрудничество и основан на правила международен ред;

О.  като има предвид, че понастоящем ЕС участва в преговори с Япония за споразумение за стратегическо партньорство и за споразумение за свободна търговия;

1.  Призовава Япония да прекрати китоловните си дейности и да се придържа към заключенията на МКК;

2.  Решително подкрепя запазването на всеобщия мораториум върху китолова за търговски цели, както и забраната на международната търговска дейност с китови продукти; настоятелно призовава да се сложи край на необоснования „китолов за научни цели“ и подкрепя определянето на обширни океански и морски зони като резервати, където всички видове китолов да бъдат забранени за неопределен период от време;

3.  Изразява силна загриженост, че решението за възобновяване на китолова в рамките на новата програма NEWREP-A позволи убиването на 333 малки ивичести кита, включително 200 бременни женски животни, в Антарктическия океан през сезон 2015/2016 г. и че Япония планира да улови общо около 4 000 кита през целия 12-годишен период;

4.  Изразява съжаление, че с възобновяването на китолова Япония несъмнено пренебрегва решението на Международния съд; счита, че по тази причина извършваният китолов нарушава стандартите на МКК и международното право и подкопава опазването на биологичното разнообразие и морските екосистеми; подчертава, че истинските научни изследвания не изискват мащабно и редовно убиване на китове;

5.  Приветства участието на ЕС в демарша с цел да изрази пред Япония сериозната си загриженост; призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Съвета да отправят настоятелен призив към Япония да спазва своите международни задължения по отношение на опазването на морските бозайници;

6.  Изразява съжаление, че досега Япония не е преразгледала решението си въпреки дипломатическия демарш и повсеместните международни протести; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да положат всички възможни усилия за разрешаване на въпроса чрез водене на политически диалог и чрез МКК;

7.  Призовава Комисията, ЕСВД и държавите членки да поддържат траен диалог с Япония по въпроса за китолова за предполагаеми научни цели с оглед на премахването на тази практика, като използват двустранни и многостранни канали;

8.  Подкрепя резолюция 2014-5 на МКК, според която не следва да се предоставят нови разрешителни за китолов без предварителен международен преглед, включително от Научния комитет на МКК; настоятелно призовава МКК да включи решението на Международния съд в своите работни практики и съответно да адаптира своите правила; подчертава, че е необходимо да се действа спешно за укрепването на МКК в това отношение, и призовава държавите членки да настояват за приемането на необходимите решения на следващото заседание на МКК през октомври;

9.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията, когато изготвят актуализирана обща позиция на ЕС относно китолова след 66-тото заседание на МКК през октомври 2016 г., да възприемат подход, който да бъде поне толкова предпазлив, колкото настоящата обща позиция (Решение на Съвета за определяне на позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз по въпросите от неговата компетентност на следващите три заседания на Международната комисия по китолов – 2011/0221(NLE));

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Япония.

(1) ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
(2) ОВ C 76 E, 25.3.2010 г., стр. 46.
(3) https://iwc.int/total-catches

Правна информация - Политика за поверителност