Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2600(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0853/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0313

Priimti tekstai
PDF 258kWORD 77k
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d. - Strasbūras
Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną
P8_TA(2016)0313RC-B8-0853/2016

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (2016/2600(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės banginių žvejybos komisijos susitarimą dėl komercinės banginių medžioklės uždraudimo (moratoriumo), kuris įsigaliojo 1986 m.,

–  atsižvelgdamas į Rezoliuciją 2014-5, kurią 2014 m. rugsėjo mėn. per 65-ąjį susitikimą priėmė Tarptautinė banginių medžioklės komisija,

–  atsižvelgdamas į Aičio biologinės įvairovės tikslus, nustatytus pagal Tarptautinę biologinės įvairovės konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos(1) (Buveinių direktyva),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl su banginių medžiokle susijusių Bendrijos veiksmų(2),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 31 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą byloje dėl banginių medžioklės Antarkties vandenyse (Australija prieš Japoniją: įstojusi į bylą Naujoji Zelandija),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio mėn. ES pasirašytą demaršą dėl Japonijos banginių medžioklės atnaujinimo Pietų vandenyne pagal Naują mokslinę su banginiais susijusių tyrimų programą Antarkties vandenyne (NEWREP-A),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 1982 m. Tarptautinė banginių medžioklės komisija priėmė vis dar galiojantį bet kokios komercinės banginių medžioklės moratoriumą, siekdama apsaugoti rūšis nuo išnykimo ir sudaryti sąlygas joms atsinaujinti; kadangi į Tarptautinę konvenciją dėl banginių medžioklės reguliavimo yra įtrauktos specialiosios nuostatos, pagal kurias leidžiama riboto skaičiaus banginių medžioklė išimtinai moksliniais tikslais, vadinamoji banginių medžioklė turint specialų leidimą;

B.  kadangi, nepaisant šio moratoriumo, keliose šalyse toliau vykdoma komercinė banginių medžioklė; kadangi priėmus moratoriumą banginių, nužudytų naudojantis specialiu leidimu dėl tariamų mokslinių tyrimų tikslų, skaičius faktiškai padidėjo; kadangi Japonija kelis dešimtmečius vykdo tokią banginių medžioklę pagal specialų leidimą;

C.  kadangi Japonija, nepaisydama šio 1986 m. įsigaliojusio tarptautinio draudimo, tęsė banginių medžioklės veiklą ir iki 2014 m. nužudė daugiau kaip 20 000 banginių(3);

D.  kadangi dėl banginių medžioklės pavieniai gyvūnai patiria sunkias kančias, taip pat kyla grėsmė visos banginių populiacijos išsaugojimo būklei;

E.  kadangi visos didžiųjų banginių rūšys yra įtrauktos į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) I priedą;

F.  kadangi 2014 m. kovo 31 d. sprendime Tarptautinis Teisingumo Teismas nurodė sustabdyti Japonijos metinę banginių medžioklę pagal programą JARPA II dėl to, kad trūko mokslinės vertės ir to, kad išduoti leidimai nebuvo naudojami moksliniams tyrimams, kaip tvirtino Japonija;

G.  kadangi turint mokslinius leidimus banginių mėsą leidžiama parduoti arba atiduoti, o mokslinius poreikius galima patenkinti visiškai nepavojingomis alternatyvomis; kadangi DNR ėminiai ir nuotolinis stebėjimas suteikia mokslininkams galimybę banginius tirti ir ėminius imti banginių nežudant,

H.  kadangi 2015 m. spalio mėn. Japonija pateikė deklaraciją Jungtinėms Tautoms, pripažindama Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikciją, išskyrus bet kokius ginčus, kurie kyla dėl gyvųjų vandens išteklių tyrimo, išsaugojimo, tvarkymo arba naudojimo arba yra susiję su šiais klausimais, iš esmės panaikindama būsimus sunkumus, susijusius su specialių banginių medžioklės leidimų programa, Tarptautiniame Teisingumo Teisme;

I.  kadangi 2015 m. lapkričio mėn. Japonijos žuvininkystės agentūra pranešė Tarptautinei banginių medžioklės komisijai, kad ji atnaujins banginių medžioklę pagal Naująją banginių mokslinių tyrimų programą (NEWREP-A);

J.  kadangi Japonijoje jau daugelį metų vykdoma komercinė prekyba banginių mėsa ir produktais nepaisant to, kad jie įtraukti į CITES I priedą;

K.  kadangi Tarptautinės banginių medžioklės komisijos mokslininkų ekspertų grupė, svarsčiusi ir peržiūrėjusi NEWREP-A programą, padarė išvadą, kad pasiūlyme neįrodyta, kad, norint pasiekti nustatytus tikslus, ėminius reikia imti iš nužudytų gyvūnų;

L.  kadangi visų pirma turi būti siekiama saugoti biologinę įvairovę, įskaitant gyvūnų rūšių išsaugojimą, kadangi pagal ES Buveinių direktyvą, kurioje apibrėžiama Bendrijos pozicija dėl banginių (ir delfinų), negalima atnaujinti jokių banginių, kurių populiacija aptinkama ES vandenyse, komercinės medžioklės;

M.  kadangi ES ir jos valstybės narės kritikavo Japoniją dėl to, kad ji atnaujina veiklą ir nepakankamai atsižvelgia į 2014 m. Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonėje pateiktas gaires; kadangi 2015 m. gruodžio mėn. jos prisijungė prie Naujosios Zelandijos demaršo prieš Japonijos vyriausybę;

N.  kadangi Japonija yra strateginė ES partnerė ir jų dvišaliai santykiai pagrįsti bendromis vertybėmis, įskaitant tvirtą tikėjimą veiksmingu daugiašališkumu ir taisyklėmis pagrįsta tarptautine tvarka;

O.  kadangi ES šiuo metu vykdo derybas su Japonija dėl strateginės partnerystės susitarimo ir laisvos prekybos susitarimo;

1.  ragina Japoniją sustabdyti savo vykdomą banginių medžioklę ir tvirtai laikytis Tarptautinės banginių medžioklės komisijos išvadų;

2.  tvirtai remia tolesnį visuotinį komercinės banginių medžioklės moratoriumą ir tarptautinės komercinės prekybos banginių produktais draudimą; primygtinai ragina sustabdyti nepagrįstą banginių medžioklę „mokslo“ tikslais ir remia banginių draustinių steigimą dideliuose vandenynų ir jūrų regionuose, kuriuose būtų neribotam laikui uždrausta banginių medžioklė;

3.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad dėl sprendimo atnaujinti banginių medžioklę pagal naują NEWREP-A programą per 2015–2016 m. sezoną Antarkties vandenyne buvo nužudyti 333 mažieji ruožuočiai, iš jų 200 besilaukiančių patelių, ir dėl to, kad Japonija rengiasi sumedžioti iš viso beveik 4 000 banginių per 12 metų laikotarpį;

4.  apgailestauja, kad atnaujindama banginių medžioklę Japonija aiškiai nepaiso Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo; mano, kad medžioklė pažeidžia Tarptautinės banginių medžioklės komisijos standartus ir tarptautinę teisę, taip pat kenkia biologinės įvairovės ir jūrų ekosistemų apsaugai; pabrėžia, kad tikriems moksliniams tyrimams nereikia dideliais mastais ir reguliariai žudyti banginių;

5.  palankiai vertina tai, kad ES dalyvauja demarše, siekdama parodyti Japonijai, kad yra labai susirūpinusi; ragina Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Tarybą raginti Japoniją prisiimti tarptautinius įsipareigojimus dėl jūros žinduolių apsaugos;

6.  apgailestauja, kad Japonija iki šiol nepersvarstė savo sprendimo, nepaisydama diplomatinio demaršo ir plačiai paplitusių tarptautinių protestų; ragina ES ir jos valstybes nares padaryti viską, kad ši problema būtų išspręsta per politinį dialogą ir Tarptautinę banginių medžioklės komisiją;

7.  ragina Komisiją, EIVT ir valstybes nares pasitelkiant dvišalius ir daugiašalius kanalus nuolat palaikyti ryšius su Japonija taip vadinamos mokslinės banginių medžioklės klausimu, siekiant panaikinti šią praktiką;

8.  pritaria Tarptautinės banginių medžioklės komisijos rezoliucijai 2014-5, pagal kurią jokio banginių medžioklės leidimo negalima išduoti be išankstinio tarptautinio patikrinimo, įskaitant Tarptautinės banginių medžioklės komisijos mokslinio komiteto patikrinimą; ragina Tarptautinę banginių medžioklės komisiją įtraukti Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą į savo darbo praktiką ir atitinkamai pritaikyti jo nutarimus; pabrėžia, kad reikia imtis skubių veiksmų, siekiant šiuo atžvilgiu sustiprinti Tarptautinę banginių medžioklės komisiją ir ragina valstybes nares per kitą Tarptautinės banginių medžioklės susitikimą spalio mėn. daryti spaudimą priimti būtinus sprendimus;

9.  primygtinai ragina Tarybą ir Komisiją, rengiant atnaujintą ES bendrąją poziciją dėl banginių žvejybos po 2016 m. spalio mėn. 66-ojo Tarptautinės banginių medžioklės komisijos susitikimo, laikytis požiūrio, kuris būtų bent tokio prevencinio pobūdžio kaip dabartinė bendroji pozicija (Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma artimiausiuose trijuose Tarptautinės banginių medžioklės komisijos susitikimuose Europos Sąjungos vardu priimtina pozicija jos kompetencijai tenkančiais klausimais – 2011/0221(NLE));

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Japonijos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
(2) OL C 76 E, 2010 3 25, p. 46.
(3) https://iwc.int/total-catches

Teisinė informacija - Privatumo politika