Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2600(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0853/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.13

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0313

Pieņemtie teksti
PDF 326kWORD 78k
Trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs - Strasbūra
Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības
P8_TA(2016)0313RC-B8-0853/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. jūlija rezolūcija par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (2016/2600(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Starptautiskās Vaļu medību komisijas vienošanos par nulles nozveju („moratoriju”) attiecībā uz vaļu komerciālajām medībām, kas stājās spēkā 1986. gadā,

–  ņemot vērā Rezolūciju Nr. 2014-5, ko Starptautiskā Vaļu medību komisija pieņēma 65. sanāksmē 2014. gada septembrī,

–  ņemot vērā Aiči mērķus bioloģiskās daudzveidības jomā, par ko panāca vienošanos Starptautiskās konvencijas par bioloģisko daudzveidību ietvaros,

–  ņemot vērā Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību(1) („Dzīvotņu direktīva”),

–  ņemot vērā 2009. gada 19. februāra rezolūciju par Kopienas rīcību attiecībā uz vaļu medībām(2),

–  ņemot vērā Starptautiskās Tiesas (ICJ) 2014. gada 31. marta nolēmumu lietā par vaļu medībām Antarktikā (Austrālija pret Japānu: ar Jaunzēlandes iesaistīšanos),

–  ņemot vērā demaršu, ko ES parakstīja 2015. gada decembrī, attiecībā uz to, ka Japāna atsāka vaļu medības Dienvidu okeānā saistībā ar Jauno zinātniskās vaļu izpētes programmu (NEWREP-A),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Starptautiskā Vaļu medību komisija 1982. gadā ieviesa vaļu komerciālo medību moratoriju, kas joprojām ir spēkā, lai aizsargātu vaļu populāciju no izmiršanas un ļautu tai atjaunoties; tā kā Starptautiskajā konvencijā par vaļu medību regulēšanu ir īpaši noteikumi, kas pieļauj vaļu medības ierobežotā daudzumā tikai stingri zinātniskiem mērķiem, t. s. “īpašo atļauju vaļu medību sistēma”;

B.  tā kā, neraugoties uz šo moratoriju, vairākas valstis joprojām piekopj vaļu komerciālās medības; tā kā kopš moratorija ieviešanas nogalināto vaļu skaits, izmantojot īpašās atļaujas it kā zinātniskajai izpētei, īstenībā ir palielinājies; tā kā Japāna šādas vaļu medības ar īpašām atļaujām veic gadu desmitiem;

C.  tā kā Japāna, neraugoties uz šo starptautisko aizliegumu, kas stājās spēkā 1986. gadā, turpināja vaļu medības un līdz 2014. gadam nogalināja vairāk nekā 20 000 vaļu(3);

D.  tā kā medības vaļiem rada smagas ciešanas un apdraud kopējo vaļu populāciju saglabāšanās stāvokli;

E.  tā kā visas lielo vaļu sugas ir iekļautas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) I pielikumā;

F.  tā kā Starptautiskā Tiesa 2014. gada 31. marta spriedumā uzdeva Japānai izbeigt JARPA II programmā paredzētās ikgadējās vaļu medības, jo tām nebija pietiekama zinātniskā pamatojuma un atļauju izsniegšana nebija saistīta ar zinātniskiem pētījumiem, kā to apgalvoja Japāna;

G.  tā kā zinātniskās izpētes atļaujas dod iespēju pārdot vai atdot vaļu gaļu, taču zinātniskās vajadzības ir iespējams apmierināt, izmantojot pilnīgi nekaitīgas alternatīvas; tā kā DNS paraugu ņemšana un attāla vērošana sniedz zinātniekiem iespēju izzināt vaļus un iegūt paraugus, tos nenogalinot;

H.  tā kā 2015. gada oktobrī Japāna Apvienoto Nāciju Organizācijā iesniedza deklarāciju par Starptautiskās Tiesas jurisdikcijas atzīšanu, bet noteica izņēmumu attiecībā uz jebkādiem strīdiem, kas rodas par vai saistībā ar jūras dzīvo resursu izpēti, saglabāšanu, pārvaldību vai izmantošanu, tādējādi faktiski izslēdzot Starptautiskās Tiesas turpmāko iespēju apstrīdēt īpašo atļauju vaļu medību programmu;

I.  tā kā Japānas Zivsaimniecības aģentūra 2015. gada novembrī paziņoja IWC, ka tā atsāks vaļu medības saskaņā ar Jauno zinātniskās vaļu izpētes programmu (NEWREP-A);

J.  tā kā Japāna daudzus gadus ir piedalījusies starptautiskajā tirdzniecībā ar vaļu gaļu un gaļas produktiem, neskatoties uz to, ka vaļi ir iekļauti CITES I pielikumā;

K.  tā kā IWC zinātnieku ekspertu grupa apsprieda un izskatīja programmu NEWREP-A, un secināja, ka priekšlikums nepierāda nepieciešamību vaļus nogalināt, lai iegūtu paraugus un sasniegtu izvirzītos mērķus;

L.  tā kā galvenajam mērķim ir jābūt bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, tostarp sugu saglabāšanai; tā kā ES Dzīvotņu direktīva, ar ko nosaka Kopienas nostāju attiecībā uz vaļiem (un delfīniem), aizliedz atsākt komerciālās vaļu medības visās populācijās, kas dzīvo ES ūdeņos;

M.  tā kā ES un tās dalībvalstis ir kritizējušas Japānu par medību atsākšanu un par to, ka tā nepietiekami ņem vērā Starptautiskās Tiesas 2014. gada atzinuma norādes; tā kā 2015. gada decembrī tās pievienojās Jaunzēlandei demaršā pret Japānas valdību;

N.  tā kā Japāna ir ES stratēģiska partnere un divpusējās attiecības ir balstītas uz kopīgām vērtībām, tostarp ciešu pārliecību par efektīvām daudzpusējām attiecībām un noteikumiem caurvītu starptautisko kārtību,

O.  tā kā pašlaik notiek ES un Japānas sarunas par stratēģiskas partnerības nolīgumu un brīvās tirdzniecības nolīgumu;

1.  aicina Japānu pārtraukt vaļu medības un ievērot Starptautiskās Vaļu medību komisijas secinājumus;

2.  stingri atbalsta globālā moratorija uzturēšanu spēkā attiecībā uz komerciālām vaļu medībām un starptautiskas vaļu gaļas produktu komerctirdzniecības aizliegumu; mudina izbeigt nepamatotās „vaļu medības zinātniskās izpētes nolūkos” un atbalsta plašu okeānu un jūru teritoriju noteikšana par rezervātiem ar visu vaļu medību beztermiņa aizliegumu;

3.  pauž nopietnas bažas par to, ka lēmums atsākt vaļu medības saskaņā ar jauno NEWREP-A ļāva 2015.–2016. gada sezonā Dienvidu okeānā nogalināt 333 mazos un Antarktikas joslvaļus, tostarp 200 grūsnas mātītes, un ka Japāna plāno 12 gados nomedīt kopumā gandrīz 4000 vaļus;

4.  pauž nožēlu par to, ka līdz ar vaļu medību atsākšanu Japāna nepārprotami ignorē Starptautiskās Tiesas nolēmumu; uzskata, ka tādējādi medības ir Starptautiskās Vaļu medību komisijas standartu un starptautisko tiesību pārkāpums un tās apdraud bioloģiskās daudzveidības un jūras ekosistēmu aizsardzību; uzsver, ka patiesa zinātniskā izpēte neprasa veikt plaša mēroga un regulāru vaļu nogalināšanu;

5.  atzinīgi vērtē ES dalību demaršā, kura mērķis ir paust Japānai savas nopietnās bažas; aicina Komisiju Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Padomi mudināt Japānu ievērot starptautiskās saistības attiecībā uz jūras zīdītāju aizsardzību;

6.  pauž nožēlu par to, ka Japāna līdz šim nav pārskatījusi savu lēmumu, neskatoties uz diplomātisko demaršu un plašiem starptautiskiem protestiem; mudina ES un tās dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai šo jautājumu atrisinātu politiskā dialogā un ar Starptautiskās Vaļu medību komisijas starpniecību;

7.  aicina Komisiju, EĀDD un dalībvalstis nepārtraukti sadarboties ar Japānu jautājumā par vaļu medībām zinātniskos nolūkos, lai, izmantojot divpusējos un daudzpusējos kanālus, atceltu šādu praksi;

8.  atbalsta Starptautiskās Vaļu medību komisijas Rezolūciju 2014-5, saskaņā ar kuru bez iepriekšējas starptautiskas izskatīšanas, tostarp Starptautiskās Vaļu medību komisijas Zinātniskās komitejas izskatīšanas, nevajadzētu piešķirt nevienu turpmāku vaļu medību atļauju; mudina Starptautisko Vaļu medību komisiju iekļaut Starptautiskās Tiesas nolēmumu darba praksē un attiecīgi pielāgot savus noteikumus; uzsver nepieciešamību steidzami rīkoties, lai šajā ziņā stiprinātu Starptautisko Vaļu medību komisiju, un aicina dalībvalstis nākamajā Starptautiskās Vaļu medību komisijas sanāksmē oktobrī izdarīt spiedienu, lai tiktu pieņemti vajadzīgie lēmumi;

9.  mudina Padomi un Komisiju, izstrādājot atjauninātu ES kopējo nostāju par vaļu medībām pēc Starptautiskās Vaļu medību komisijas 66. sanāksmes 2016. gada oktobrī, izvēlēties pieeju, kas ir vismaz tikpat piesardzīga kā pašreizējā kopējā nostāja (Padomes Lēmums par nostāju, kas saistībā ar tās kompetencē esošiem jautājumiem Eiropas Savienības vārdā jāieņem turpmākajās trīs Starptautiskās Vaļu medību komisijas sanāksmēs – 2011/0221(NLE));

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Japānas valdībai un parlamentam.

(1) OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
(2) OV C 76 E, 25.3.2010., 46. lpp.
(3) https://iwc.int/total-catches

Juridisks paziņojums - Privātuma politika