Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0853/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.13

Antagna texter :

P8_TA(2016)0313

Antagna texter
PDF 255kWORD 69k
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg
Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016
P8_TA(2016)0313RC-B8-0853/2016

Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2016 om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Internationella valfångstkommissionens överenskommelse om nollgräns för kommersiell valfångst (”moratoriet”), som trädde i kraft 1986,

–  med beaktande av resolution 2014-5, som antogs av Internationella valfångstkommissionen vid dess 65:e sammanträde i september 2014,

–  med beaktande av Aichimålen för biologisk mångfald, som antogs med stöd av den internationella konventionen om biologisk mångfald,

–  med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(1) (habitatdirektivet),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om gemenskapens agerande i fråga om valfångst(2),

–  med beaktande av Internationella domstolens dom av den 31 mars 2014 i målet om valfångst i Antarktis (Australien mot Japan, med deltagande från Nya Zeeland),

–  med beaktande av den démarche som EU undertecknade i december 2015 och som handlade om att Japan återupptagit valfångsten i Södra ishavet med stöd av det nya programmet för vetenskaplig forskning kring valar (New Scientific Research Whale Programme, Newrep-A),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  1982 införde Internationella valfångstkommissionen ett moratorium för all kommersiell valfångst. Moratoriet är fortfarande i kraft och syftar till att skydda bestånden mot utrotning och låta dem återhämta sig. Den internationella konventionen för reglering av valfångsten omfattar särskilda bestämmelser som tillåter begränsade mängder valfångst för strikt vetenskapliga forskningsändamål. Detta kallas för ”valfångst med särskilt tillstånd”.

B.  Trots detta moratorium fortsätter ett flertal länder att bedriva kommersiell valfångst. Sedan moratoriet infördes har antalet valar som dödats med stöd av dessa särskilda tillstånd för vad som uppges vara vetenskapliga forskningsändamål i själva verket ökat. Japan har i flera årtionden bedrivit valfångst med stöd av särskilda tillstånd.

C.  Trots det internationella förbud som trädde i kraft 1986 har Japan fortsatt med valfångst och hade fram till 2014 dödat över 20 000 valar(3).

D.  Valfångsten åsamkar svåra lidanden för enskilda djur och utgör ett hot mot bevarandestatusen för hela valbestånd.

E.  Alla stora valarter är förtecknade i bilaga I till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites).

F.  I sin dom av den 31 mars 2014 beordrade Internationella domstolen Japan att upphöra med sin årliga jakt på valar, som bedrivs utgående från landets program JARPA II. Domen motiverades med att valfångsten ”saknade vetenskapligt värde” och valfångsten med stöd av tillstånden inte bedrevs för några vetenskapliga forskningsändamål, såsom Japan påstod.

G.  Vetenskapliga tillstånd tillåter att valkött säljs eller skänks bort, samtidigt som de vetenskapliga behoven kan uppfyllas med helt ofarliga alternativ. Genom DNA-prov och fjärrövervakning får forskare möjlighet att lära sig om valar och samla in prover utan att döda dem.

H.  I oktober 2015 deponerade Japan en förklaring hos FN, där landet erkände Internationella domstolens domsrätt. I förklaringen ingick emellertid ett undantag som gällde alla tvister som uppstod till följd av, berörde eller hade anknytning till forskning kring eller bevarande, skötsel eller utnyttjande av havets levande resurser, vilket innebar att det i själva verket gjordes omöjligt att i framtiden inför Internationella domstolen framställa invändningar mot Japans program för valfångst med stöd av särskilda tillstånd.

I.  I november 2015 anmälde det japanska fiskeriverket till Internationella valfångstkommissionen att Japan skulle återuppta valfångsten med stöd av det nya programmet för vetenskaplig forskning kring valar (Newrep-A).

J.  Japan har under flera års tid bedrivit kommersiell handel med valkött och valprodukter, trots att valarna är förtecknade i bilaga I till Cites.

K.  Den vetenskapliga expertpanelen vid Internationella valfångstkommissionen, som behandlade och granskade Newrep-A, drog slutsatsen att det inte framgick av förslaget att valarna måste dödas i samband med provtagningarna för att de angivna målen skulle kunna uppnås.

L.  Huvudmålet måste vara skydd av den biologiska mångfalden, vilket även omfattar bevarandet av arter. I EU:s habitatdirektiv definieras gemenskapens ståndpunkt i fråga om valar (och delfiner), och det direktivet tillåter inte att något av valbestånden i EU:s vatten på nytt utsätts för kommersiell valfångst.

M.  EU och dess medlemsstater har kritiserat Japan för att ha återupptagit verksamheten och för att inte ta tillräcklig hänsyn till vägledningen i Internationella domstolens utlåtande 2014. I december 2015 gick de samman med Nya Zeeland i en démarche till den japanska regeringen.

N.  Japan är en strategisk partner till EU och de bilaterala förbindelserna grundar sig på gemensamma värden, bland vilka märks en fast övertygelse om värdet av effektiv multilateralism och en regelbaserad internationell ordning.

O.  EU förhandlar för närvarande med Japan om ett strategiskt partnerskapsavtal och ett frihandelsavtal.

1.  Europaparlamentet uppmanar Japan att sluta med valfångsten och att rätta sig efter Internationella valfångstkommissionens slutsatser.

2.  Europaparlamentet uttalar sitt starka stöd för att det globala moratoriet för kommersiell valfångst får finnas kvar, liksom ett förbud mot internationell kommersiell handel med valprodukter. Parlamentet yrkar med kraft på ett slut på den omotiverade ”vetenskapliga valfångsten” och stöder tanken på att omfattande skyddsområden med förbud mot all valfångst på obestämd tid ska inrättas i världshaven och andra hav.

3.  Europaparlamentet är djupt oroat över att beslutet att återuppta valfångsten med stöd av det nya programmet Newrep-A tillät att 333 vikvalar, varav 200 dräktiga honor, dödades i Södra ishavet under säsongen 2015–2016 och att Japan har för avsikt att jaga sammanlagt nästan 4 000 valar under hela tolvårsperioden.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt att Japan, genom att återuppta valfångsten, uppenbart inte bryr sig om Internationella domstolens dom och anser att jakten således strider mot både Internationella valfångstkommissionens standarder och mot internationell rätt, och undergräver skyddet för den biologiska mångfalden och de marina ekosystemen. Parlamentet framhåller att seriös vetenskaplig forskning inte kräver att valar regelbundet dödas i stor skala.

5.  Europaparlamentet välkomnar att EU deltagit i démarchen för att framföra sina allvarliga betänkligheter till Japan. Parlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och rådet att med kraft uppmana Japan att förbinda sig att fullgöra sina internationella skyldigheter när det gäller skyddet av havsdäggdjur.

6.  Europaparlamentet beklagar att Japan ännu inte omprövat sitt beslut, trots den diplomatiska démarchen och utbredda internationella protester. Parlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att göra sitt yttersta för att lösa denna fråga genom politisk dialog och genom Internationella valfångstkommissionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att genom bilaterala och multilaterala kanaler upprätthålla fortlöpande kontakter med Japan kring frågan om den påstått vetenskapliga valfångsten, i syfte att fångsten ska upphöra.

8.  Europaparlamentet ställer upp bakom Internationella valfångstkommissionens resolution 2014-5, enligt vilken inga fler tillstånd till valfångst bör beviljas utan föregående internationell översyn, bland annat genom försorg av Internationella valfångstkommissionens vetenskapliga kommitté. Parlamentet uppmanar med kraft Internationella valfångstkommissionen att ta med Internationella domstolens dom i sina arbetsrutiner och anpassa sina regler efter den. Parlamentet framhåller att man snabbt måste agera för att stärka Internationella valfångstkommissionen i detta hänseende, och uppmanar medlemsstaterna till kraftfulla insatser för att de beslut som behövs ska fattas vid Internationella valfångstkommissionens nästa sammanträde i oktober.

9.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen rådet och kommissionen att vid utarbetandet av EU:s gemensamma ståndpunkt om valfångst, efter det 66:e sammanträdet i Internationella valfångstkommissionen i oktober 2016, inta en ståndpunkt som är minst lika försiktig som gällande gemensamma ståndpunkt (rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i frågor som faller under dess befogenhet vid Internationella valfångstkommissionens kommande tre möten – 2011/0221(NLE)).

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Japans regering och parlament.

(1) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
(2) EUT C 76 E, 25.3.2010, s. 46.
(3) https://iwc.int/total-catches

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy