Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2807(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0897/2016

Debatter :

PV 07/07/2016 - 7.1
CRE 07/07/2016 - 7.1

Omröstningar :

PV 07/07/2016 - 9.1

Antagna texter :

P8_TA(2016)0314

Antagna texter
PDF 174kWORD 73k
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg
Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi
P8_TA(2016)0314RC-B8-0897/2016

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2016 om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (2016/2807(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om morden på albiner i Tanzania(1),

–  med beaktande av rapporten av den 18 januari 2016 från FN:s oberoende expert om åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna för personer med albinism,

–  med beaktande av EU:s pressmeddelande av den 13 juni 2015 om den internationella dagen för att öka medvetenheten om albinism,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 69/170 av den 18 december 2014 om en internationell dag för att öka medvetenheten om albinism,

–  med beaktande av resolution 263 av den 5 november 2013 från Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och folkrättigheter om att förhindra angrepp mot och diskriminering av personer med albinism,

–  med beaktade av resolution 23/13 från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 13 juni 2013 om angrepp mot och diskriminering av personer med albinism,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

–  med beaktande av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,

–  med beaktande av FN:s förklaring om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska religiösa eller språkliga minoriteter av den 18 december 1992,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Albinism är en medfödd sjukdom som drabbar ungefär 1 av 20 000 personer världen över. Denna andel är mycket högre i länder söder om Sahara, där Tanzania, Malawi och Burundi har en av de högsta koncentrationerna av personer med albinism.

B.  Personer med albinism upplever några av de mest extrema formerna av förföljelse och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, som omfattar allt från utbredd social diskriminering, verbala angrepp och utestängning från offentliga tjänster till mord, bortföranden, våldtäkt och stympning. Människorättsobservatörer rapporterade om 449 angrepp mot albiner i 25 afrikanska länder enbart år 2015. Det är högst troligt att detta antal är för lågt skattat eftersom myndigheterna inte systematiskt övervakar och dokumenterar sådana brott eller inte har kapacitet och resurser för att genomföra grundliga utredningar.

C.  Det största hotet för personer med albinism i Afrika kommer sig av utbredd vidskepelse eller vanföreställningar om deras sjukdom, inbegripet myten om att personer med albinism besitter magiska krafter, vilket har till följd att de ofta dödas av kriminella gäng och människohandlare för sina kroppsdelar som tros ge lycka, hälsa och välstånd. I åtskilliga länder öppnar man gravar som tillhör personer med albinism för att stjäla kroppsdelar och ben.

D.  I Malawi, där det uppskattningsvis bor 10 000 personer med albinism, har polisen rapporterat 69 angrepp sedan november 2014, varav 18 mord. I april 2014 dödades fyra personer, häribland en tvåårig baby, vilket fått till följd att myndigheterna förklarat att personer med albinism är en ”utrotningshotad art”.

E.  Malawis president, Peter Mutharika, har offentligt fördömt den senaste tidens många angrepp.

F.  Förutom i Malawi har angrepp mot personer med albinism rapporterats i flera andra östafrikanska länder, särskilt i Tanzania, Burundi, Kenya och Moçambique.

G.  Kvinnor och barn med albinism är särskilt sårbara för socialt utanförskap. Kvinnliga albiner utgör ofta måltavlor för sexuellt våld på grund av den utbredda tron på att sexuellt umgänge med en kvinna med albinism kan bota hiv/aids, och kvinnor som föder barn som är albiner förkastas och diskrimineras i sitt arbete. Barnen utgör en stor del av offren för rituella angrepp och upplever en högre risk att överges. Rädslan för angrepp har lett till att barn i skolåldern inte kan åtnjuta sin rättighet till utbildning.

H.  Tanzanias regering har engagerat sig i seriösa och konkreta åtgärder för att ta itu med häxeriet i landet, bland annat genom att dra in tillstånd för traditionella helbrägdagörare och att gripa åtskilliga häxdoktorer. Tanzanias president utnämnde den första parlamentsledamoten med albinism 2008 och den första biträdande ministern med albinism i december 2015.

I.  Trots ökad internationell synlighet och antagandet av ny lagstiftning i de berörda länderna är antalet åtal och domar fortfarande mycket lågt, och brott och tortyr begås fortfarande med total straffrihet i många afrikanska länder.

J.  En upprörd folkmassa lynchade och satte eld på sju påstådda ”albinojägare” den 1 mars 2016 i södra Malawi. Malawis polischef gav order till sina befäl att skjuta för att döda om någon påträffades med att bortföra personer med albinism.

K.  Diskriminering, trakasserier och stigmatisering av personer med albinism har lett till att hundratals människor flyr och söker en tillflyktsort i tillfälliga bostäder. Denna situation har lett till en mer prekär och osäker situation för personer med albinism, vilket begränsar deras tillgång till grundläggande tjänster som hälso- och sjukvård och utbildning, deras möjligheter till sysselsättning och deras deltagande i samhället.

L.  Denna diskriminering kan leda till livslånga trauman och psykosociala problem och skapar stark oro och rädsla bland albinerna. Personer med albinism har normalt sett större svårigheter att få tillgång till lämplig läkarvård, inklusive förebyggande läkemedel mot hudcancer.

M.  I mars 2015 utsåg FN sin första oberoende expert om de mänskliga rättigheterna för personer med albinism och utsåg officiellt den 13 juni till Internationella dagen för att öka medvetenheten om albinism.

N.  I juni 2016 stod FN bakom det första regionala forumet för insatser för albinism i Afrika, som fastställde en färdplan med specifika, enkla och effektiva åtgärder för att bekämpa människorättsbrott mot personer med albinism.

O.  EU har genomfört opinionsbildande kampanjer för allmänheten för att skapa större medvetenhet om frågan och stöttat organisationers engagemang i det civila samhället och lokala myndigheters kapacitetsbyggande åtgärder för att bekämpa dödandet av personer med albinism.

1.  Europaparlamentet påminner om att personer med albinism har samma rätt att leva som alla andra, utan någon fruktan, så som fastställs i artiklarna 2 och 3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att personer med albinism fortsätter att i stor skala diskrimineras och förföljas i Afrika, särskilt efter den senaste tidens ökning av våldet i Malawi. Parlamentet fördömer skarpt samtliga fall där människor dödas, bortförs, stympas eller utsätts för annan omänsklig eller förnedrande behandling, och framför sina kondoleanser till och uttrycker sin solidaritet med offrens familjer. Parlamentet fördömer även all tvivelaktig handel med kroppsdelar från personer med albinism.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt den tystnad och passivitet som omger dessa händelser. Parlamentet erinrar om att en stats främsta ansvar är att skydda sina medborgare, även sårbara grupper, och vädjar till Malawis regering och myndigheterna i samtliga berörda länder att vidta alla nödvändiga åtgärder för att eliminera alla former av våld mot och diskriminering av personer med albinism samt att värna deras och deras anhörigas värdighet, mänskliga rättigheter och välbefinnande.

4.  Europaparlamentet vädjar till de malawiska myndigheterna att få ett slut på straffriheten och att skyndsamt söka internationellt stöd för att genomföra opartiska och effektiva utredningar av samtliga rapporterade angrepp mot personer med albinism för att ställa de ansvariga inför rätta och utkräva ansvar av dem.

5.  Europaparlamentet välkomnar president Mutharikas uttalande i vilket han fördömer angreppen och uppmanar säkerhetsorganen att ge personer med albinism största möjliga skydd. Parlamentet varnar emellertid för upptrappningar och erinrar om att anstiftan till hat och våld inte kan vara svaret på den nuvarande diskrimineringen av personer med albinism. Parlamentet fördömer i synnerhet människors försök att ta lagen i egna händer.

6.  Europaparlamentet uppmanar Malawis regering att på ett mer effektivt sätt uppfylla de medicinska, psykologiska och sociala behov som personer med albinism har genom att garantera dem lika tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning, som en del av integreringspolitiken.

7.  Europaparlamentet välkomnar Malawis nationella beredskapsplan från mars 2015 som har till syfte att öka medvetenheten, förbättra den interna säkerheten och förbättra övervakningen av mänskliga rättigheter, förvaltningen av rättsväsendet och lagstiftningen, samt stärka människor med albinism. Parlamentet uppmanar Malawis regering att genomföra fempunktshandlingsplanen och kräver att fler resurser avsätts till detta projekt.

8.  Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som gjorts av Tanzanias regering för att bekämpa diskrimineringen av personer med albinism samt dess beslut att inte tillåta häxdoktorer i ett försök att sätta stopp för dödandet av personer med albinism, men erkänner att för få fall tas upp inför domstol. Parlamentet uppmanar därför Malawis regering att ändra befintlig lagstiftning så att den återspeglar den allvarliga karaktären på de brott som begås mot personer med albinism.

9.  Europaparlamentet anser att man bör göra ytterligare ansträngningar för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till diskrimineringen och våldet genom medvetandehöjande kampanjer bland allmänheten. Parlamentet betonar den avgörande roll som lokala myndigheter och organisationer i det civila samhället har för att främja rättigheterna för personer med albinism, informera och utbilda befolkningen och slå hål på myterna och fördomarna om albinism.

10.  Europaparlamentet är bekymrat över de specifika utmaningar som kvinnor och barn med albinism ställs inför och som gör dem mer utsatta för fattigdom, osäkerhet och utanförskap. Parlamentet insisterar på att alla offer bör ha tillgång till lämplig vård och psykologbehandling och att lämpliga strategier bör inrättas för att göra det lättare för dem att återintegreras i samhället.

11.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i de berörda länderna att, i samarbete med sina internationella och regionala partner, förbinda sig till att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och bekämpa den olagliga handeln med kroppsdelar från personer med albinism, att pröva fall på nytt som rör misstänkta gravstölder, att spåra och identifiera ursprunget till efterfrågan för sådana kroppsdelar samt att ställa ”albinojägarna” inför rätta.

12.  Europaparlamentet anser att åklagare, utredare och polistjänstemän gör ges specialutbildning för att ge dem den kunskap som krävs för att hantera fall som rör personer med albinism.

13.  Europaparlamentet understryker att den allmänna bristen på förståelse för och den bristande hälsoupplysningen om albinism tenderar att förvärra hälsotillståndet för personer med albinism. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa deras tillgång till hälso- och sjukvård, särskilt på landsbygden och i avlägset belägna områden. Parlamentet anser att vårdpersonal bör ges utbildning i medvetenhet om albinism.

14.  Europaparlamentet efterlyser en bättre utbildning om albinism för lärare och skolförvaltningar och uppmanar de malawiska myndigheterna att underlätta tillgången till och åtnjutandet av utbildning för personer med albinism.

15.  Europaparlamentet välkomnar att FN:s råd för mänskliga rättigheter inrättade en post i form av en oberoende expert om åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna för personer med albinism år 2015, och hennes efterföljande initiativ till det första regionala forumet för insatser för albinism i Afrika, som ägde rum i Dar es-Salaam den 17–19 juni 2016.

16.  Europaparlamentet kräver att EU och dess medlemsstater fortsätter att engagera sig för de stater som berörs, för att effektivt stötta deras insatser för att utforma en politik som tar hänsyn till de särskilda behov och rättigheter som albiner har, och som bygger på icke-diskriminering och social delaktighet, genom att tillhandahålla nödvändigt ekonomiskt och tekniskt stöd.

17.  Europaparlamentet uppmuntrar alla de stater som berörs att utbyta bästa metoder i fråga om att värna och främja rättigheterna för personer med albinism.

18.  Europaparlamentet efterlyser att EU noga övervakar människorättssituationen för personer med albinism i Afrika, särskilt genom regelbunden rapportering och uppföljande arbete genom försorg av dess delegationer, och att arbeta för att skyddet av dem och deras sociala integration avsevärt förbättras.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Malawis och Tanzanias regeringar och parlament, Afrikanska unionen samt FN:s generalsekreterare.

(1) EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 94.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy