Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2808(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0900/2016

Rozpravy :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Hlasování :

PV 07/07/2016 - 9.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0315

Přijaté texty
PDF 342kWORD 84k
Čtvrtek, 7. července 2016 - Štrasburk
Bahrajn
P8_TA(2016)0315RC-B8-0900/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2016 o Bahrajnu (2016/2808(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bahrajnu, zejména na usnesení ze dne 9. července 2015 o Bahrajnu, především o případu Nabíla Radžaba(1), a na usnesení ze dne 4. února 2016 o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána(2),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 5. července 2016 o nedávném vývoji situace v Bahrajnu,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a ochránců lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 31. května 2016 o odsouzení generálního tajemníka strany al-Wifáq Alího Salmána v Bahrajnu,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro podporu a ochranu práva na svobodu názoru a projevu Davida Kayeho ze dne 1. června 2016 o odsouzení opozičního vůdce šejcha Alího Salmána, prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 16. června 2016 a prohlášení mluvčího Vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 21. června 2016 o Bahrajnu,

–  s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a sledování, nakolik se dodržují, dostala do centra politiky EU ve všech oblastech,

–  s ohledem na bahrajnskou ústavu přijatou v únoru 2002, zejména na její kapitolu 3, na článek 364 bahrajnského trestního řádu a na bahrajnský zákon o občanství z roku 1963,

–  s ohledem na zprávu bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise (BICI) z listopadu 2011,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a Arabskou chartu lidských práv, k nimž Bahrajn přistoupil,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, zejména na její článek 15,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Bahrajn je jedním z klíčových partnerů Evropské unie v Perském zálivu, a to i v oblasti politických a hospodářských vztahů, energetiky a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že je v našem společném zájmu dále prohlubovat naše partnerství, tak aby bylo možné lépe reagovat na budoucí výzvy;

B.  vzhledem k tomu, že v posledním měsíci bahrajnská vláda zintenzivnila svou represivní kampaň a pronásledování ochránců lidských práv a politické opozice; vzhledem k tomu, že svoboda projevu a svoboda shromažďování jsou nezbytnými pilíři demokratické a pluralitní společnosti; vzhledem k tomu, že bahrajnská ústava přijatá v roce 2002 zakotvuje základní svobody, včetně svobody projevu a shromažďování;

C.  vzhledem k tomu, že dne 13. června 2016 policie znovu zatkla významného ochránce lidských práv Nabíla Radžaba na základě obvinění ze „šíření nepodložených zpráv v době války“ a „urážky veřejných orgánů“ v souvislosti s příspěvky na Twitteru, které zveřejnil v roce 2015, za což mu hrozí souhrnný trest odnětí svobody až ve výši 13 let; vzhledem k tomu, že Nabíl Radžab si už v letech 2012 až 2014 odpykal dvouletý trest odnětí svobody za uplatňování práva na svobodu projevu a shromažďování, a vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování osob v roce 2013 dospěla k závěru, že byl zadržován svévolně;

D.  vzhledem k tomu, že po 15 dnech samovazby vedly zkušenosti pana Radžaba s nevhodnými podmínkami ve vězení ke zhoršení jeho zdravotního stavu, a proto byl dne 27. června 2016 převezen do nemocnice; vzhledem k tomu, že navzdory pokračujícím zdravotním problémům byl dne 29. června 2016 převezen zpět do vězení;

E.  vzhledem k tomu, že bahrajnská vláda donutila pod pohrůžkou opakovaného uvěznění a časově neomezeného zadržování Zajnab al-Chawádžovou k exilu a zakázala skupině ochránců lidských práv vycestovat na zasedání Rady OSN pro lidská práva do Ženevy;

F.  vzhledem k tomu, že Mohamedu Ramadánovi a Alímu Músovi stále bezprostředně hrozí poprava;

G.  vzhledem k tomu, že bahrajnské orgány i nadále používají možnost odnětí občanství jako prostředek politické represe, která nedávno vyvrcholila odnětím občanství v případě ajatolláha šejcha Ísy Qássima; vzhledem k tomu, že bahrajnské orgány zbavily občanství více než 300 osob, včetně ochránců lidských práv, politiků, novinářů a vysokých náboženských představitelů, čímž se většina z nich stala v rozporu s článkem 15 Všeobecné deklarace lidských práv osobami bez státní příslušnosti;

H.  vzhledem k tomu, že dne 14. června 2016 bahrajnské orgány pozastavily činnost největší politické skupiny v království – Sdružení národní muslimské dohody al-Wifák –, zmrazily její aktiva a převzaly její sídlo a v červenci 2016 podaly u soudu žádost o urychlené rozpuštění tohoto politického sdružení;

I.  vzhledem k tomu, že vůdce opoziční skupiny al-Wifák šejch Alí Salmán je od července 2015 ve vězení bez spravedlivého soudního řízení a že po odvolání mu byl v květnu 2016 trest odnětí svobody dokonce zvýšen ze čtyř na devět let; vzhledem k tomu, že chybějící ochrana práv obviněného je přímým porušením bahrajnské ústavy a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že v září 2015 pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování osob dospěla k závěru, že jeho zadržení je svévolné;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad trvající represivní kampaní proti ochráncům lidských práv, politické opozici a občanské společnosti a také nad omezováním základních demokratických práv, zejména svobody projevu, sdružování a shromažďování, omezováním politického pluralismu a právního státu v Bahrajnu; vyzývá k tomu, aby státní orgány a bezpečnostní složky a útvary ukončily všechny akty násilí, pronásledování a zastrašování, a to i na úrovni soudů, a cenzurování ochránců lidských práv, politických oponentů, mírumilovných protestujících a osob činných v rámci občanské společnosti;

2.  respektuje suverenitu, nezávislost a územní celistvost Bahrajnu a podporuje pokračující dialog mezi bahrajnskou vládou a Evropskou unií a členskými státy EU;

3.  vyzývá k okamžitému bezpodmínečnému propuštění Nabíla Radžaba a dalších ochránců lidských práv, kteří byli zajati na základě obvinění týkajících se jejich práva na svobodu projevu, sdružování a shromažďování, a ke stažení veškerých obvinění, která proti nim byla vznesena; vyzývá orgány, aby zaručily fyzickou a duševní integritu Nabíla Radžaba a aby mu poskytly veškeré nezbytné léčení;

4.  odsuzuje zákaz vycestování na 32. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, který byl udělen delegaci aktivistů v oblasti lidských práv, a vyzývá vládu, aby tento zákaz zrušila; zdůrazňuje, že není přípustné bránit zástupcům občanské společnosti a sdělovacích prostředků, aby se účastnili činnosti mezinárodních orgánů, a trvá na tom, aby bahrajnské orgány dodržovaly základní lidská a politická práva zástupců bahrajnské občanské společnosti;

5.  připomíná bahrajnské vládě, že jejím úkolem je zajistit bezpečnost všech občanů bez ohledu na jejich politické názory, příslušnost nebo vyznání; domnívá se, že dlouhodobou stabilitu a bezpečnost lze v Bahrajnu zajistit pouze na základě vybudování skutečně pluralistické společnosti, která by respektovala rozmanitost, a v této souvislosti vyzývá k propuštění šejcha Alího Salmána a dalších aktivistů, kteří jsou v současnosti svévolně zadržování v bahrajnských věznicích;

6.  zastává názor, že je nutné povolit svobodné mírumilovné vyjadřování legitimní nespokojenosti; se znepokojením poukazuje na to, že bahrajnská vláda potlačuje legitimní politickou opozici, mj. na základě prodloužení trestu šejcha Alího Salmána, pozastavení činnosti Sdružení národní muslimské dohody al-Wifák a zmrazení jejích aktiv; vyzývá k poskytnutí rozsáhlejších základních svobod všem bahrajnským občanům; trvá na tom, že je nutné okamžitě ukončit potlačování různých politických názorů v zemi a represálie vůči jejím vedoucím představitelům, a to nehledě na jejich politickou nebo náboženskou příslušnost;

7.  je znepokojen zejména tím, že v Bahrajnu dochází ke zneužívání protiteroristických zákonů a především k odebírání občanství jako prostředku politického nátlaku a trestání; důrazně vyzývá bahrajnské orgány, aby odvolaly rozhodnutí o zbavení ajatolláha šejcha Ísy Qássima občanství, aby novelizovaly bahrajnský zákon o občanství a vrátily bahrajnské občanství těm osobám, kterým bylo nespravedlivě odňato, s cílem dodržovat mezinárodní normy a mezinárodní právo v této oblasti;

8.  vyzývá bahrajnské orgány, aby zajistily neomezené uplatňování ústavy z roku 2002 a dodržovaly lidská práva a základní svobody, které jsou v ní zaručeny, a také mezinárodní normy v oblasti lidských práv a mezinárodní nástroje, jež Bahrajn ratifikoval; vyzývá zejména k účinnému uplatňování doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, všeobecného pravidelného přezkumu a státního orgánu pro lidská práva, tak aby v oblasti lidských práv došlo ke zlepšení situace;

9.  připomíná bahrajnským orgánům, že článek 15 Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zakazuje použití jakéhokoli prohlášení učiněného v důsledku mučení jako důkazu při soudním řízení; vyzývá bahrajnské orgány k ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení;

10.  vítá účast Bahrajnu v mezinárodní koalici proti Da´eš;

11.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že se Bahrajn vrátil k trestu smrti, a vyzývá ke znovuzavedení moratoria na tento trest;

12.  vítá opatření na ochranu pracovníků, která zavedlo bahrajnské pracovní právo z 2012, a domnívá se, že tato opatření mohou sloužit jako příklad, kterým by se měly řídit jiné země v rámci Rady pro spolupráci v Perském zálivu;

13.  s potěšením konstatuje, že Bahrajn obecně dodržuje právo občanů a cizích státních příslušníků pobývajících v zemi na vyznávání vlastního náboženství; vyzývá bahrajnské orgány, aby dodržovaly ústavu své země, v níž je stanoven zákaz diskriminace na základě náboženství, pokud jde o práva a povinnosti občanů, a aby ukončily veškerou diskriminaci šíitského obyvatelstva;

14.  bere na vědomí trvalé úsilí bahrajnské vlády o reformu trestního zákoníku a právních postupů a vybízí k pokračování tohoto procesu; naléhavě vyzývá bahrajnskou vládu, aby dodržovala mezinárodní normy týkající se práva na spravedlivé soudní řízení; poukazuje na význam podpory, která je Bahrajnu poskytována zejména s ohledem na jeho systém soudnictví, s cílem zajistit dodržování norem mezinárodního práva v oblasti lidských práv; vyzývá k prohloubení dialogu v oblasti lidských práv mezi EU a Bahrajnem;

15.  vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, aby vytrvale nastolovaly otázku útoků na svobodu projevu, sdružování a mírumilovného shromažďování v Bahrajnu a dalších zemích Rady pro spolupráci v Perském zálivu, a to jak v rámci dvoustranných jednání, tak i v rámci mnohostranných platforem, jako je nadcházející setkání ministrů EU a Rady pro spolupráci v Perském zálivu, které se má konat ve dnech 18.–19. července 2016;

16.  odsuzuje dohody o obchodování se zbraněmi a technologiemi používanými k porušování lidských práv; vyzývá k zákazu vývozu slzného plynu a zařízení určeného k potlačování nepokojů do doby, než bude vyšetřeno jejich nevhodné používání a než budou nalezeni pachatelé a postaveni před soud;

17.  důrazně vybízí k vytvoření pracovní skupiny pro oblast lidských práv mezi EU a Bahrajnem, podotýká však, že dialog mezi EU a Bahrajnem týkající se této oblasti nemůže nahradit komplexní dialog mezi vládou, opozicí a občanskou společností v samotném Bahrajnu;

18.  vybízí bahrajnskou vládu, aby spolupracovala se zvláštními zpravodaji OSN (zejména se zpravodaji pro mučení, svobodu shromažďování, nezávislost soudců a právníků a ochránce lidských práv) a aby jim vydala trvalé pozvání;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Bahrajnského království a členům Rady pro spolupráci v Perském zálivu.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0279.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0044.

Právní upozornění - Ochrana soukromí