Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2808(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0900/2016

Forhandlinger :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Afstemninger :

PV 07/07/2016 - 9.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0315

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 73k
Torsdag den 7. juli 2016 - Strasbourg
Bahrain
P8_TA(2016)0315RC-B8-0900/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2016 om Bahrain (2016/2808(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bahrain, navn den af 9. juli 2015 om Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab(1) og den af 4. februar 2016 om Bahrain: sagen Mohammed Ramadan(2),

–  der henviser til erklæringen af 5. juli 2016 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den seneste udvikling i Bahrain,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, tortur, ytringsfrihed og menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til udtalelsen fra talsmanden for den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, af 31. maj 2016 om domfældelsen af generalsekretæren for al-Wefaq, Ali Salman,

–  der henviser til erklæringen af 1. juni 2016 af FN’s særlige rapportør om fremme og beskyttelse af retten til menings- og ytringsfrihed, David Kaye, om domfældelsen af oppositionslederen Sheik Ali al-Salman, samt erklæringen af 16. juni 2016 af talsmanden for FN's generalsekretær og erklæringen af 21. juni 2016 fra talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder, begge om Bahrain,

–  der henviser til EU's strategiramme og handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati, der har til formål at stille beskyttelse og overvågning af menneskerettighedssituationen i centrum for alle EU-politikker,

–  der henviser til Bahrains forfatning, som blev vedtaget i februar 2002, navnlig kapitel 3, til artikel 364 i Bahrains straffelov og til Bahrains statsborgerskabslov fra 1963,

–  der henviser til rapporten fra november 2011 fra Bahrains uafhængige undersøgelseskommission (BICI),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966 og FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, konventionen om barnets rettigheder samt det arabiske menneskerettighedscharter, som Bahrain alle er tiltrådt,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948, og navnlig artikel 15,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Bahrain er en af EU’s vigtigste partnere i Den Persiske Golf, bl.a. inden for politiske og økonomiske forbindelser, energi og sikkerhed; der henviser til, at vi har en fælles interesse i at uddybe vores partnerskab yderligere for bedre at kunne tackle fremtidige udfordringer;

B.  der henviser til, at Bahrains regering i løbet af den forgangne måned har intensiveret en kampagne af undertrykkelse og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere og den politiske opposition; der henviser til, at ytrings- og forsamlingsfrihed er uundværlige søjler i et demokratisk og pluralistisk samfund; der henviser til, at Bahrains forfatning, der blev vedtaget i 2002, garanterer de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytrings- og forsamlingsfriheden;

C.  der henviser til, at politiet den 13. juni 2016 på ny arresterede den fremtrædende menneskerettighedsforkæmper Nabeel Rajab på grundlag af anklager om "spredning af falske rygter i krigstid" og "fornærmelse af offentlige myndigheder" i tweets, som han offentliggjorde i 2015,og som sammenlagt kan give fængselsstraf i op til 13 år; der henviser til, at Nabeel Rajab tidligere har afsonet en fængselsstraf på to år mellem 2012 og 2014 i forbindelse med hans udøvelse af retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, og til, at FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse i 2013 fastslog, at han havde været vilkårligt tilbageholdt;

D.  der henviser til, at efter at Nabeel Rajab havde være i isolation i femten dag, førte de dårlige forhold i fængslet til en forværring af hans helbred, og han blev overført til et hospital den 27. juni 2016; der henviser til, at han blev overført tilbage til fængslet den 29. juni 2016 på trods af fortsatte sundhedsproblemer;

E.  der henviser til, at Bahrains regering tvang Zainab Al-Khawaja i eksil efter trusler om ny arrestation og tidsubegrænset tilbageholdelse og indførte rejseforbud for en gruppe af rettighedsaktivister, der ville rejse til FNs Menneskerettighedsråd i Genève;

F.  der henviser til, at Mohammed Ramadan og Hussain Ali Moosa stadig risikerer henrettelse;

G.  der henviser til, at de bahrainske myndigheder fortsætter med at bruge fortabelse af statsborgerskab som et middel til politisk undertrykkelse, hvilket kulminerede med den seneste denaturalisation af den religiøse leder, Ayatollah Sheikh ISA Qassim; der henviser til, at de bahrainske myndigheder har frataget 300 personer deres statsborgerskab, herunder menneskerettighedsforkæmpere, politikere, journalister og ledende religiøse myndigheder, hvilket betyder, at størstedelen af dem er blevet statsløse, hvilket i strid med artikel 15 i verdenserklæringen om menneskerettigheder;

H.  der henviser til, at de bahrainske myndigheder den 14. juni 2016 opløste kongeriges største politiske gruppe, den nationale islamiske sammenslutning al-Wefaq, indefrøs sammenslutningens aktiver og overtog ejerskabet af hovedsædet, samt i juli 2016 fremsatte en retlig anmodning om en fremskyndet afvikling af den politiske sammenslutning;

I.  der henviser til, at Sheikh Ali Salman, leder af oppositionsgruppen al-Wefaq, har været fængslet siden juli 2015 uden retfærdig rettergang, og at hans dom efter en appel i maj 2016 endda blev forlænget fra fire til ni år; der henviser til, at manglen på beskyttelse af en anklaget persons rettigheder er i direkte modstrid med Bahrains nationale forfatning og folkeretten; der henviser til, at FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse i september 2015 havde konkluderet, at fængslingen var vilkårlig;

1.  udtrykker alvorlig bekymring over den igangværende kampagne af undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere, den politiske opposition og civilsamfundet samt over begrænsningen af grundlæggende demokratiske rettigheder, navnlig ytrings- forsamlings- og foreningsfriheden, politisk pluralisme og retsstatsprincippet i Bahrain; opfordrer til, at der sættes en stopper for alle former for vold, chikane og intimidering, herunder på retligt niveau, samt for de offentlige myndigheders, sikkerhedsstyrkers og -tjenesters censur over for menneskerettighedsforkæmpere, politiske modstandere, fredelige demonstranter og civilsamfundsaktører;

2.  respekterer Bahrains suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet og opfordrer til fortsat dialog mellem regeringen i Bahrain, Den Europæiske Union og EU's medlemsstater;

3.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Nabeel Rajab og andre menneskerettighedsforkæmpere, der sidder fængslet for beskyldninger i forbindelse med deres ret til ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, og at alle anklager mod dem frafaldes; opfordrer myndighederne til at sikre Nabeel Rajabs fysiske og psykiske integritet og at yde ham den nødvendige lægehjælp;

4.  fordømmer indførelsen af rejseforbud over for delegationen af menneskerettighedsaktivister, der var på vej til at deltage i den 32. samling i FN's Menneskerettighedsråd i Genève, og opfordrer regeringen til at ophæve disse forbud; understreger, at det er uacceptabelt, at repræsentanter for civilsamfundet og medierne hindres i at deltage i arbejdet i internationale organer, og insisterer på, at de bahrainske myndigheder overholder de bahrainske repræsentanter for civilsamfundets grundlæggende menneskerettigheder og politiske rettigheder;

5.  minder den bahrainske regering om sit ansvar for at sikre alle borgernes sikkerhed uanset deres politiske standpunkt, tilhørsforhold eller tro; mener, at langsigtet stabilitet og sikkerhed i Bahrain kun kan sikres, hvis der opbygges et virkeligt pluralistisk samfund, der respekterer forskellighed, og opfordrer i den forbindelse, til at løslade Sheik Ali Salman og andre aktivister, der i øjeblikket tilbageholdes vilkårligt i bahrainske fængsler;

6.  mener, at det frit skal være tilladt at give udtryk for berettiget utilfredshed på fredelig vis; bemærker med bekymring den bahrainske regerings undertrykkelse af lovlig politisk opposition, herunder forlængelsen af Sheikh Ali Salmans strafudmåling samt opløsningen af den nationale islamiske sammenslutning al-Wefaq og indefrysning af dens aktiver; opfordrer til større grundlæggende frihedsrettigheder for alle bahrainske borgere; kræver en øjeblikkelig indstilling af undertrykkelsen af forskellige politiske holdninger i landet og af undertrykkelsen af deres ledende repræsentanter uanset deres politiske eller religiøse tilhørsforhold;

7.  udtrykker særlig bekymring med hensyn til misbrug af antiterrorlove i Bahrain og navnlig fortabelsen af statsborgerskab som et middel til politisk undertrykkelse og straf; opfordrer indtrængende de bahrainske myndigheder til at tilbagekalde beslutningen om at denaturalisere Ayatollah Sheikh Isa Qassim, og at ændre landets lov om statsborgerskab og give det bahrainske statsborgerskab tilbage til de personer, der uberettiget har fået frataget det, med henblik på at overholde internationale standarder og international lovgivning på området;

8.  opfordrer Bahrains myndigheder til at sikre fuld gennemførelse af forfatningen fra 2002 og til at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, der er garanteret deri, samt de internationale menneskerettighedsnormer og de internationale instrumenter, der er ratificeret af Bahrain; opfordrer navnlig til en effektiv gennemførelse af henstillingerne fra Bahrains Uafhængige Undersøgelseskommission, den universelle regelmæssige gennemgang og den nationale menneskerettighedsinstitution for at give mulighed for forbedringer i menneskerettighedssituationen;

9.  minder de bahrainske myndigheder om, at artikel 15 i konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf forbyder anvendelse af enhver ytring, der er afgivet som følge af tortur, som bevis i nogen retssag; opfordrer de bahrainske myndigheder til at ratificere den valgfrie protokol til konventionen mod tortur;

10.  ser med tilfredshed på Bahrains deltagelse i den internationale koalition mod Daesh;

11.  udtrykker sin bekymring over, at Bahrain har genindført dødsstraf, og opfordrer til genindførelse af moratoriet for dødsstraf;

12.  ser med tilfredshed på de foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne, der blev indført i den bahrainske arbejdsmarkedslovgivning i 2012, og mener, at disse kan danne eksempel til efterfølgelse i andre lande i Golfstaternes Samarbejdsråd;

13.  roser Bahrain for generelt at respektere borgernes og udenlandske borgeres ret til at udøve deres religion; opfordrer de bahrainske myndigheder til at leve op til landets forfatning, hvori det hedder, at der ikke må finde forskelsbehandling sted med hensyn til borgernes rettigheder og forpligtelser på grund af religion, og til at sætte en stopper for forskelsbehandlingen af shiabefolkningen;

14.  noterer sig den bahrainske regerings igangværende bestræbelser på at reformere landets straffelov og retsprocedurer og tilskynder til, at denne proces fortsætter; opfordrer indtrængende regeringen i Bahrain til at overholde de internationale standarder vedrørende retten til en retfærdig rettergang; understreger betydningen af den støtte, der er ydet til Bahrain, navnlig for så vidt angår landets retsvæsen, med henblik på at sikre overholdelse af de internationale menneskerettighedsstandarder; opfordrer til en styrkelse af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Bahrain;

15.  opfordrer Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og medlemsstaterne til at fortsat at udtrykke bekymring over angreb på ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden i Bahrain og andre GCC-lande, både på bilateralt plan og ved at anvende de multilaterale platforme, som f.eks. det kommende ministermøde mellem EU og GCC den 18.-19. juli 2016;

16.  fordømmer aftalerne om handel med våben og teknologier, der anvendes til at krænke menneskerettighederne; opfordrer til et forbud mod eksport af tåregas og udstyr til bekæmpelse af optøjer, indtil der er foretaget undersøgelser af den upassende anvendelse heraf, og gerningsmændene er blevet identificeret og indbragt for domstolene;

17.  tilskynder på det kraftigste til nedsættelse af en EU-bahrainsk arbejdsgruppe om menneskerettigheder, men bemærker at en EU-bahrainsk menneskerettighedsdialog ikke kan erstatte en gennemgribende dialog mellem regeringen, oppositionen og civilsamfundet i Bahrain selv;

18.  tilskynder den bahrainske regering til at samarbejde med FN's særlige rapportører (navnlig om tortur, forsamlingsfrihed, dommeres og advokaters uafhængighed og menneskerettighedsforkæmpere) og udstede en åben invitation til disse;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og parlamentet i Kongeriget Bahrain og til medlemmerne af Golfstaternes Samarbejdsråd.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0279.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0044.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik