Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2808(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0900/2016

Debatter :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Omröstningar :

PV 07/07/2016 - 9.2

Antagna texter :

P8_TA(2016)0315

Antagna texter
PDF 173kWORD 72k
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg
Bahrain
P8_TA(2016)0315RC-B8-0900/2016

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2016 om Bahrain (2016/2808(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bahrain, särskilt av den 9 juli 2015 om Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab(1) och av den 4 februari 2016 om Bahrain: fallet Mohammed Ramadan(2),

–  med beaktande av uttalandet av den 5 juli 2016 från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den senaste utvecklingen i Bahrain,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraff, om tortyr, om yttrandefrihet och om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av uttalandet av den 31 maj 2016 från talespersonen för kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om domen mot Ali Salman, al-Wefags generalsekreterare i Bahrain,

–  med beaktande av uttalandet av den 1 juni 2016 från FN:s särskilda rapportör om främjande och skydd av rätten till åsikts- och yttrandefrihet, David Kaye, om domen mot oppositionsledaren schejk Ali Salman, uttalandet av den 16 juni 2016 från talesmannen för FN:s generalsekreterare och uttalandet av den 21 juni 2016 från talesmannen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, båda om Bahrain,

–  med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter, vars syfte är att sätta skyddet och övervakningen av mänskliga rättigheter i centrum för all EU-politik,

–  med beaktande av Bahrains konstitution som antogs i februari 2002, särskilt kapitel 3 i denna, av artikel 364 i Bahrains strafflag och av Bahrains medborgarskapslag från 1963,

–  med beaktande av rapporten från november 2011 från Bahrains oberoende undersökningskommission,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, konventionen om barnets rättigheter samt Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, till vilka alla Bahrain är part,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen från 1948 om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 15,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bahrain är en viktig partner till Europeiska unionen i Persiska viken, bland annat när det gäller politiska och ekonomiska förbindelser, energi och säkerhet. Vi har ett ömsesidigt intresse av att ytterligare fördjupa vårt partnerskap för att bättre kunna bemöta framtidens utmaningar.

B.  Den senaste månaden har Bahrains regering ökat förtrycket och förföljelsen av människorättsförsvarare och den politiska oppositionen. Yttrandefrihet och mötesfrihet är oumbärliga pelare i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle. Bahrains konstitution som antogs 2002 stadfäster de grundläggande friheterna, bland dem yttrandefriheten och mötesfriheten.

C.  Den 13 juni 2016 grep polisen återigen den kände människorättsförsvararen Nabeel Rajab och anklagade honom för att ha spridit falska rykten i tider av krig och för att ha förolämpat offentliga myndigheter i twitter-inlägg från 2015, vilket sammanlagt medför ett fängelsestraff på tretton år. Nabeel Rajab avtjänade mellan 2012 och 2014 ett 2-årigt fängelsestraff när han utövade sin rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet. FN:s arbetsgrupp om godtyckligt frihetsberövande konstaterade 2013 att han godtyckligt hade frihetsberövats.

D.  Efter femton dagar i isolering ledde de dåliga förhållandena i fängelset till att Rajabs hälsa försämrades och att han den 27 juni 2016 fick föras till sjukhus. Han fördes tillbaka till fängelset den 29 juni 2016 trots att hans hälsa fortfarande var dålig.

E.  Bahrains regering tvingade Zainab al-Khawaja i exil efter hot om att han återigen skulle gripas och fängslas på obestämd tid, och införde reseförbud mot en grupp rättighetsaktivister som skulle åka till FN:s människorättsråd i Genève.

F.  Ramadan och Ali Moosa hotas fortfarande av ett överhängande dödsstraff.

G.  Bahrains myndigheter fortsätter att använda återkallande av medborgarskap som ett sätt att utöva politiskt förtryck, vilket kulminerade i att prästen ayatolla schejk Isa Quassims nyligen fråntogs sitt medborgarskap. Bahrains myndigheter har fråntagit 300 personer deras medborgarskap, däribland människorättsförsvarare, politiker, journalister och högre religiösa ledare, vilket betyder att de flesta av dessa blir statslösa, i strid med artikel 15 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

H.  Den 14 juni 2016 förbjöd Bahrains myndigheter tillfälligt landets största politiska parti, al-Wefaq National Islamic Society, frös deras tillgångar och övertog deras huvudkvarter och lämnade in en domstolsbegäran om en snabb upplösning av den politiska organisationen i juli 2016.

I.  Shejk Ali Salman, ledaren för oppositionsgruppen al-Wefaq, har suttit fängslad sedan juli 2015 utan rättvis rättegång, och i maj 2016 förlängdes till och med på begäran hans dom från fyra till nio år. Bristen på skydd av en skyldig persons rättigheter står i direkt strid med Bahrains nationella konstitution och folkrätten. I september 2015 hade FN:s arbetsgrupp om godtyckligt frihetsberövande förklarat att hans frihetsberövande var godtyckligt.

1.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över det pågående förtrycket mot människorättsförsvarare, den politiska oppositionen och det civila samhället liksom begränsningen av grundläggande demokratiska rättigheter särskilt yttrandefriheten, föreningsfriheten och mötesfriheten, den politiska pluralismen och rättstatligheten. Parlamentet uppmanar statliga myndigheter samt säkerhetsstyrkor och säkerhetstjänster att upphöra med alla våldshandlingar, förföljelser och trakasserier, även inom rättsväsendet, och med censuren av människorättsförsvarare, politiska motståndare, fredliga demonstranter och civilrättsliga aktörer.

2.  Europaparlamentet respekterar Bahrains suveränitet, oberoende och territoriella integritet och uppmuntrar en fortsatt dialog mellan Bahrains regering, Europeiska unionen och EU:s medlemsstater.

3.  Europaparlamentet kräver att Nabeel Rajab och andra människorättsförsvarare som fängslats på grund av anklagelser som rör deras rätt till yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet omedelbart och ovillkorligt friges, och att alla åtal mot dem läggs ned. Parlamentet uppmanar myndigheter att garantera Nabeel Rajabs fysiska och psykiska integritet och att ge honom den medicinska vård som han behöver.

4.  Europaparlamentet fördömer införandet av reseförbud för delegationen med människorättsaktivister som var på väg till det 32:a mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, och uppmanar regeringen att häva dessa förbud. Parlamentet betonar att det är oacceptabelt att företrädare för det civila samhället och medier hindras från att delta i arbetet inom internationella organ, och insisterar på att Bahrains myndigheter respekterar de grundläggande mänskliga och politiska rättigheterna för representanter för Bahrains civila samhälle.

5.  Europaparlamentet påminner Bahrains regering om att den ansvarar för att garantera säkerheten och tryggheten för alla medborgare oavsett deras politiska åskådning, tillhörighet eller tro. Parlamentet anser att den långsiktiga stabiliteten och säkerheten i Bahrain endast kan säkerställas om ett verkligt pluralistiskt samhälle byggs upp som respekterar mångfald, och kräver i detta sammanhang att schejk Ali Salman och andra aktivister som för närvarande godtyckligt hålls frihetsberövade i Bahrains fängelser friges.

6.  Europaparlamentet anser att yttrandefrihet måste gälla för legitimt och fredligt missnöje. Parlamentet ser med oro på Bahrains regerings förtryck av den legitima politiska oppositionen, inklusive förlängningen av schejk Ali Salmans straff, det tillfälliga förbudet mot al-Wefaq National Islamic Society och frysningen av dess tillgångar. Parlamentet efterlyser större grundläggande friheter för alla Bahrains medborgare. Parlamentet vidhåller att det måste bli ett omedelbart stopp på förtrycket av olika politiska åsikter i landet och på förtrycket av deras ledande representanter, oavsett deras politiska eller religiösa tillhörighet.

7.  Europaparlamentet uttrycker särskild oro över hur lagen mot terrorism missbrukas i Bahrain, och särskilt återkallandet av medborgarskap som ett sätt att utöva politiska påtryckningar och bestraffningar. Parlamentet uppmanar med kraft Bahrains myndigheter att återkalla beslutet att frånta ayatolla schejk Isa Quassim hans medborgarskap, att ändra landets medborgarskapslag och att ge tillbaka medborgarskapet till de personer som orättvist fråntagits det, för att därmed respektera internationella normer och folkrätten på detta område.

8.  Europaparlamentet uppmanar Bahrains myndigheter att se till att 2002 års konstitution genomförs fullt ut, och att respektera de mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter som garanteras i denna liksom de internationella människorättsnormer och internationella instrument som har ratificerats av Bahrain. Parlamentet efterlyser framför allt ett verkligt genomförande av de rekommendationer som Bahrains oberoende undersökningskommission, den allmänna återkommande utvärderingen och den nationella människorättsinstitutionen har utfärdat för att människorättssituationen ska kunna förbättras.

9.  Europaparlamentet påminner Bahrains myndigheter om att artikel 15 i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning föreskriver att inget uttalande som tillkommit som ett resultat av tortyr får användas som bevis i några som helst rättsliga förfaranden. Parlamentet uppmanar Bahrains myndigheter att ratificera det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr.

10.  Europaparlamentet välkomnar Bahrains deltagande i den internationella koalitionen mot Da'esh.

11.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över Bahrains återgång till dödsstraff och efterlyser återinförandet av ett moratorium för dödsstraff.

12.  Europaparlamentet välkomnar bestämmelserna om ett arbetstagarskydd i Bahrains arbetsrättslagstiftning från 2012 och tror att de kan fungera som exempel för andra länder i Gulfstaternas samarbetsråd.

13.  Europaparlamentet berömmer Bahrain för att generellt respektera medborgarnas och utländska medborgares rätt att utöva sin religion. Parlamentet uppmanar Bahrains myndigheter att följa landets konstitution som fastslår att det inte får förekomma någon diskriminering på grund av religion vad gäller medborgarnas rättigheter och skyldigheter, och att upphöra med diskrimineringen av den shiamuslimska befolkningen.

14.  Europaparlamentet konstaterar att Bahrains regering fortlöpande arbetar med att reformera landets strafflag och rättsliga förfaranden, och uppmuntrar en fortsättning av denna process. Parlamentet uppmanar Bahrains regering att upprätthålla internationella standarder i fråga om rätten till en rättvis rättegång, Parlamentet betonar vikten av det stöd som Bahrain fått, särskilt när det gäller landets rättsväsen, för att landet ska följa internationella normer för mänskliga rättigheter. Parlamentet efterlyser en stärkt människorättsdialog mellan EU och Bahrain.

15.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att fortsätta uttrycka oro över angreppen på yttrandefriheten, föreningsfriheten samt rätten att hålla fredliga sammankomster i Bahrain och andra länder i Gulfstaternas samarbetsråd, på bilateral nivå och med hjälp av multilaterala plattformar såsom det kommande ministermötet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd den 18–19 juli 2016.

16.  Europaparlamentet fördömer handelsavtalen om vapen och teknik som används för brott mot mänskliga rättigheter. Parlamentet efterlyser ett förbud mot export av tårgas- och kravallutrustning tills dess att undersökningar har gjorts om olämpliga användningar av sådan utrustning och tills förövarna har identifierats och ställts inför rätta.

17.  Europaparlamentet stöder fullt ut att det inrättas en arbetsgrupp mellan EU och Bahrain för mänskliga rättigheter men konstaterar att en dialog om de mänskliga rättigheterna mellan EU och Bahrain inte ersätter en grundlig dialog mellan regeringen, oppositionen och det civila samhället i Bahrain.

18.  Europaparlamentet uppmanar Bahrains regering att samarbeta med FN:s särskilda rapportörer (framför allt om tortyr, mötesfrihet, domares och advokaters oberoende och om människorättsförsvarare) och gå ut med en stående inbjudan till dem.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Konungariket Bahrains regering och parlament och medlemmarna av Gulfstaternas samarbetsråd.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0279.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0044.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy