Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2809(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0910/2016

Forhandlinger :

PV 07/07/2016 - 7.3
CRE 07/07/2016 - 7.3

Afstemninger :

PV 07/07/2016 - 9.3
CRE 07/07/2016 - 9.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0316

Vedtagne tekster
PDF 177kWORD 76k
Torsdag den 7. juli 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne
P8_TA(2016)0316RC-B8-0910/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2016 om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (2016/2809(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar/Burma og rohingyaerne, navnlig beslutningen af 20. april 2012(1), af 13. september 2012(2), af 22. november 2012(3), af 13. juni 2013(4) og af 21. maj 2015(5), samt til sin beslutning af 23. maj 2013 om genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer(6),

–  der henviser til årsberetningen af 20. juni 2016 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen for rohingya-muslimer og andre mindretal i Myanmar,

–  der henviser til resolutionen fra FN's Menneskerettighedsråd af 24. marts 2016 om menneskerettighedssituationen i Myanmar og af 3. juli 2015 om menneskerettighedssituationen for rohingya-muslimer og andre mindretal i Myanmar,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 1. juni 2016 med titlen "Elementer i en EU-strategi over for Myanmar/Burma: et særligt partnerskab for demokrati, fred og velstand"(JOIN(2016)0024),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 vedrørende en EU-strategi for Myanmar/Burma,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighederne hvad angår ytringsfrihed online og offline,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 18. maj 2015 med titlen "EU og ASEAN: et partnerskab med et strategisk formål" (JOIN(2015)0022),

–  der henviser til "Sustainability Impact Assessment (SIA) in support of an investment protection agreement between the European Union and the Republic of the Union of Myanmar" (Bæredygtighedsanalyse med henblik på en aftale om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og Republikken Myanmarunionen), der blev offentliggjort i april 2016,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1966,

–  der henviser til FN-konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 1967,

–  der henviser til Burma/Myanmars lov om retten til fredelig forsamling og fredelige optog fra 2012 og ændringerne hertil fra 2014 samt til dets nye lov om retten til fredelig forsamling og fredelige optog af 31. maj 2016,

–  der henviser til rapporten fra april 2015 fra gruppen Parlamentarikere for Menneskerettigheder under Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN) med titlen "The Rohingya Crisis and the Risk of Atrocities in Myanmar: An ASEAN Challenge and Call to Action",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Myanmar har taget væsentlige skridt til at reformere sin økonomi og sit politiske system, og til, at der er iværksat vidtspændende reformer siden 2011;

B.  der henviser til, at Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), under ledelse af nobelpristager og sakharovprismodtager Aung San Suu Kyi, vandt valget den 9. november 2015 med et overvældende flertal, og til, at Htin Kyaw blev den første civile præsident i 50 år; der henviser til, at Aung San Suu Kyi på trods af sin personlige popularitet var udelukket fra præsidentembedet af den forfatning, der i 2008 blev udarbejdet af militæret, men nu er de facto statsoverhoved med titel af statslig rådgiver;

C.  der henviser til, at rohingyaerne er et etnisk-religiøst muslimsk mindretal, der i årtier har været udsat for brutal undertrykkelse, systematisk forfølgelse, isolation, udstødelse, diskrimination og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser;

D.  der henviser til, at rohingyaerne udgør den største procentdel af muslimer i Myanmar, og at størstedelen af dem bor i delstaten Rakhine;

E.  der henviser til, at de omkring en million rohingyaer er et af verdens mest forfulgte mindretal og officielt har været statsløse siden indførelsen af den burmesiske lov om borgerskab fra 1982; der henviser til, at rohingyaerne er uønskede af Myanmars myndigheder og af nabolandene, omend nogle af sidstnævnte er værter for store flygtningepopulationer; der henviser til, at konstante sammenstød i delstaten Rakhine medfører vedvarende menneskelige lidelser og undergraver tilliden til fredsprocessen;

F.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, i sin beretning af 20. juni 2016 beskriver de konstante alvorlige krænkelser af rohingyaernes rettigheder, herunder vilkårlig fratagelse af statsborgerskab, hvilket gør dem statsløse, alvorlige begrænsninger af retten til fri bevægelighed, trusler mod deres liv og sikkerhed, nægtelse af retten til sundhedspleje og uddannelse, tvangsarbejde, seksuel vold og begrænsninger af deres politiske rettigheder "der muligvis udgør forbrydelser mod menneskeheden"; der henviser til, at Zeid Ra’ad Al Hussein anfører, at rohingyaerne er udelukket fra en række erhverv og har brug for særlige dokumenter for at få adgang til hospitalerne, hvilket har ført til forsinkelser og til, at babyer og deres mødre er døde i forbindelse med fødsler;

G.  der henviser til, at der ifølge Parlamentarikere for Menneskerettigheder under ASEAN fortsat befinder sig omkring 120 000 rohingyaer i over 80 lejre for internt fordrevne i delstaten Rakhine State med begrænset adgang til humanitær bistand, mens 100 000 andre er flygtet til søs eller over land, ofte i hænderne på menneskehandlere, til andre lande i de senere år; der henviser til, at mange tusinder hvert år risikerer livet i forsøget på at flygte over land eller til søs, og mange er døde undervejs;

H.  der henviser til, at den nye regering har arvet en situation, hvor der er indført love og politikker, som er udformet med henblik på at fratage mindretal deres grundlæggende rettigheder, og hvor straffrihed for alvorlige krænkelser af rohingyaer har ansporet til yderligere vold mod dem;

I.  der henviser til, at Aung San Suu Kyi på et møde med FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar, Yanghee Lee, meddelte, at regeringen ikke ville anvende ordet "rohingya" (en videreførelse af den politik, der blev praktiseret under militærdiktaturet), eftersom det anses for at være provokerende, i lighed med ordet "bengali", og at den i stedet foreslog det nye begreb "det muslimske samfund i delstaten Rakhine"; der henviser til, at Nationalpartiet Arakan (ANP), der repræsenterer de hårdnakkede buddhister i Rakhine, har afvist det nye begreb og beskylder regeringen for indirekte at godtage, at rohingyaerne oprindeligt er hjemmehørende i delstaten Rakhine, hvilket ANP afviser, og til, at tusinder i de seneste dage er gået på gaden i protest mod regeringen; der henviser til, at Aung San Suu Kyi har påtaget sig hvervene som statslig rådgiver, udenrigsminister og minister for præsidentens kontor i en civil regering;

J.  der henviser til, at Myanmar er i gang med en politisk omstilling, men stadig i praksis er en militær højborg, idet nogle ministerier, dommerstillinger og pladser i parlamentet er reserveret til militærfolk; der henviser til, at graden af korruption blandt myndighederne stadig anses for at være meget høj;

K.  der henviser til, at der stadig er alvorlige problemer med Myanmars lovgivning, idet en række centrale love er i modstrid med internationale menneskerettighedskonventioner, herunder straffeloven, loven om retten til fredelig forsamling og fredelige optog, loven om telekommunikation, loven om nyhedsmedier og de fire lovforslag om beskyttelse af race og religion;

L.  der henviser til, at to moskeer er blevet brændt ned på mindre end en uge under de nylige voldsudbrud mod Myanmars muslimske befolkning;

M.  der henviser til, at rohingya-befolkningen (både i og uden for delstaten Rakhine) er mål for voldelig, aggressiv og diskriminatorisk propaganda og aktivitet udført af en række radikale buddhistiske grupper i Myanmar;

N.  der henviser til, at mange politiske fanger er blevet løsladt i de senere år, men at adskillige menneskerettighedsforkæmpere, journalister, kritikere af regeringen og militæret og andre er blevet arresteret på grundlag af brede, vagt formulerede bestemmelser, mens de på fredelig vis udøvede deres demokratiske rettigheder;

O.  der henviser til, at Myanmar tydeligvis har bestræbt sig på at fremme fredsprocessen, udover at forberede en national fredskonference (Panglongkonferencen for det 21. århundrede); der henviser til, at det er afgørende at bevare den nationale våbenhvile og inddrage alle etniske væbnede grupper for at sikre fred, velstand og enhed i landet;

1.  glæder sig over det troværdige valg i november 2015 med deltagelse af kandidater fra flere partier og ser med tilfredshed på den fredelige overdragelse af magten til landets første ikke-militære præsident siden 1962;

2.  bifalder Rådets konklusioner af 20. juni 2016 vedrørende en EU-strategi for Myanmar/Burma; understreger, at EU har en strategisk interesse i at styrke sine forbindelser med Myanmar; mener, at den nye regering har en historisk mulighed for at konsolidere demokratiet og skabe fred, national forsoning og velstand;

3.  glæder sig over, at Myanmars regering har besluttet at gøre fred og national forsoning til en central prioritet; understreger, at kampene skal ophøre øjeblikkeligt, og at uenigheder skal løses gennem forhandling;

4.  har forståelse for, at reformer tager tid, men understreger, at alvoren af de fortsatte forfølgelser af visse mindretal, som dokumenteret i den nylige beretning fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen for rohingya-muslimer og andre mindretal i Myanmar, kræver, at der gøres noget omgående, og opfordrer regeringen til at skride til handling for så vidt angår henstillingerne i beretningen, bl.a. om at ophæve diskriminerende "lokale kendelser" i delstaten Rakhine, fjerne de begrænsende foranstaltninger med hensyn til akut lægehjælp og ophæve begrænsningerne af den fri bevægelighed;

5.  opfordrer indtrængende regeringen og de relevante myndigheder i alle lande i regionen til fuldt ud at overholde princippet om non-refoulement og beskytte rohingya-flygtninge i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser og med internationale menneskerettighedsstandarder;

6.  gentager, at Parlamentet er dybt bekymret over rohingya-flygtninges vanskelige situation i Sydøstasien og kalder til regional og international mobilisering for at yde dem hurtig bistand i den ekstremt sårbare situation, de befinder sig i; udtrykker sin medfølelse med familierne til ofrene for menneskehandel, vold og manglende beskyttelse fra de offentlige myndigheder i destinationslandene;

7.  understreger, at EU med tilfredshed har noteret sig de bestræbelser, som regeringen i Myanmar har gjort for at tage fat på at håndtere udfordringerne i delstaten Rakhine, herunder rohingyaernes situation;

8.  insisterer på, at myndighederne hurtigst muligt skal sikre fri og uhindret adgang til delstaten Rakhine for humanitære aktører, FN, internationale menneskerettighedsorganisationer, journalister og andre internationale observatører;

9.  opfordrer Myanmars regering til utvetydigt at fordømme al tilskyndelse til racebaseret eller religiøst had, til at tage konkrete skridt til omgående at sætte en stopper for denne form for had og til at gennemføre konkrete foranstaltninger og politikker med henblik på at forhindre direkte og indirekte diskrimination af rohingyaerne i fremtiden;

10.  tilslutter sig Det Europæiske Råds opfordring om at opbygge effektive demokratiske institutioner, herunder et stærkt og upartisk retsvæsen, og et stærkt civilsamfund og fremme god regeringsførelse for at gøre Myanmar til et demokrati med fuld respekt for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

11.  opfordrer den folkevalgte regering til at udvikle et åbent demokrati, hvor menneskerettighederne respekteres, og alle mennesker er garanteret ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, fri bevægelighed og frihed for enhver form for diskrimination;

12.  opfordrer indtrængende Myanmars regering til omgående at efterkomme de henstillinger, der fremsættes i den resolution, der blev vedtaget på Menneskerettighedsrådets (UNHRC's) 31. samling om menneskerettighedssituationen i Myanmar;

13.  opfordrer Myanmars regering til at beskytte rohingya-befolkningen mod enhver form for diskrimination og sætte en stopper for straffriheden for krænkelser mod rohingyaerne; minder om erklæringen af 18. maj 2015 fra talspersonen for Aung San Suu Kyi’s oppositionsparti, NLD, om at regeringen i Myanmar bør give statsborgerskab til rohingya-mindretallet – en erklæring, som burde være kommet meget tidligere; opfordrer Aung San Suu Kyi, der er modtager af Sakharovprisen, til at benytte sine centrale hverv i Myanmars regering til at forbedre situationen for rohingya-mindretallet;

14.  opfordrer Myanmars regering til at reformere loven om statsborgerskab fra 1982 og give rohingya-mindretallet statsborgerskabet tilbage; opfordrer indtrængende Myanmars regering og myndighederne i delstaten Rakhine til straks at begynde at registrere alle børn ved fødslen; anmoder Myanmars regering om at ophæve alle diskriminerende bestemmelser;

15.  opfordrer EU til fortsat at støtte UNHRC i dets bestræbelser på at hjælpe rohingya-flygtninge i den syd- og sydøstasiatiske region;

16.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte UNHRC's globale handlingsplan for udryddelse af statsløshed for 2014-24;

17.  opfordrer indtrængende Myanmars regering til øjeblikkeligt at løslade alle politiske fanger såvel som dem, der er arresteret på grundlag af anklager, der er i strid med internationale menneskerettighedslove og -normer;

18.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at tage rohingyaernes situation op på det højeste politiske niveau i hendes kontakter med Myanmar og med andre ASEAN-medlemslande;

19.  opfordrer til forsigtighed med hensyn til indgåelsen af den planlagte investeringsaftale mellem EU og Myanmar, idet den kan være til fare for en fremtidig socialt afbalanceret udvikling i Myanmar, så længe der stadig mangler lovgivning om virksomhedernes sociale og miljømæssige ansvar, arbejdstagerrettigheder og ejendomsretten til jord, og korruptionsbekæmpelsestiltag stadig er stort set fraværende, og opfordrer indtrængende begge parter til at tage disse bekymringer med i betragtning;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Myanmars regering og parlament, generalsekretæren for Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien, ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge, FN's Menneskerettighedsråd samt regeringer og parlamenter i andre stater i regionen.

(1) EUT C 258 E af 7.9.2013, s. 79.
(2) EUT C 353 E af 3.12.2013, s. 145.
(3) EUT C 419 af 16.12.2015, s. 189.
(4) EUT C 65 af 19.2.2016, s. 157.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0211.
(6) EUT C 55 af 12.2.2016, s. 112.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik