Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2809(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0910/2016

Arutelud :

PV 07/07/2016 - 7.3
CRE 07/07/2016 - 7.3

Hääletused :

PV 07/07/2016 - 9.3
CRE 07/07/2016 - 9.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0316

Vastuvõetud tekstid
PDF 178kWORD 76k
Neljapäev, 7. juuli 2016 - Strasbourg
Myanmar/Birma, eelkõige rohingjade olukord
P8_TA(2016)0316RC-B8-0910/2016

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2016. aasta resolutsioon Myanmari/Birma, eriti rohingjade olukorra kohta (2016/2809(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Myanmari/Birma ja rohingjade kohta, eelkõige 20. aprilli 2012. aasta(1), 13. septembri 2012. aasta(2), 22. novembri 2012. aasta(3), 13. juuni 2013. aasta(4) ja 21. mai 2015. aasta resolutsiooni(5) ning 23. mai 2013. aasta resolutsiooni Myanmari/Birma üldiste tariifsete soodustuste taastamise kohta(6),

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 20. juuni 2016. aasta aruannet „Rohingja moslemite ja teiste vähemuste inimõiguste olukord Myanmaris“,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 24. märtsi 2016. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Myanmaris ning 3. juuli 2015. aasta resolutsiooni rohingja moslemite ja teiste vähemuste inimõiguste olukorra kohta Myanmaris,

–  võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 1. juuni 2016. aasta ühisteatist „ELi strateegia Myanmaris/Birmas: eripartnerlus demokraatia, rahu ja heaolu edendamiseks“ (JOIN(2016)0024),

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 2016. aasta järeldusi ELi strateegia kohta Myanmaris/Birmas,

–  võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse ELi inimõigustealaseid suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja mujal,

–  võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 18. mai 2015. aasta ühisteatist „EL ja ASEAN: strateegiline partnerlus“ (JOIN(2015)0022),

–  võttes arvesse 2016. aasta aprillis avaldatud jätkusuutlikkuse mõjuhinnangut, millega toetatakse Euroopa Liidu ja Myanmari Liidu Vabariigi vahelist investeeringute kaitse lepingut,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1951. aasta ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli,

–  võttes arvesse Birma/Myanmari 2012. aasta seadust rahumeelse kogunemise ja rahumeelse meeleavalduse korraldamise õiguse kohta ning selle 2014. aasta muudatusi, ning uut 31. mai 2016. aasta seadust rahumeelse kogunemise ja rahumeelsete meeleavalduste korraldamise kohta,

–  võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) inimõigustega tegelevate parlamendiliikmete 2015. aasta aprilli aruannet „Rohingja kriis ning hirmutegude läbiviimise oht Myanmaris: ASEANi probleem ja üleskutse tegudele“,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Myanmar on oma majanduse ja poliitilise süsteemi reformimiseks teinud suuri pingutusi, ning arvestades, et alates 2011. aastast on algatatud ulatuslikke reforme;

B.  arvestades, et 9. novembril 2015. aastal võitis Nobeli rahupreemia ja Sahharovi auhinna laureaadi Aung San Suu Kyi juhitav partei NLD (National League for Democracy) valimised suure häälteenamusega, ning arvestades, et Htin Kyawist sai 50 aasta jooksul esimene tsiviilpresident; arvestades, et Aung San Suu Kyi ei saanud isiklikust populaarsusest hoolimata osaleda presidendivalimistel sõjaväe koostatud 2008. aasta põhiseaduse tõttu, kuid tegelikult juhib ta nüüd riiki riiginõuniku ametinime all;

C.  arvestades, et rohingjad on etnilis-usuline moslemivähemus, kes on aastakümneid kannatanud jõulise rõhumise, süstemaatilise tagakiusamise, segregatsiooni, tõrjutuse, diskrimineerimise ja muude inimõiguste tõsise rikkumiste tõttu;

D.  arvestades, et rohingjad on suurim Myanmaris elav moslemikogukond, ning enamik neist elab Arakani osariigis;

E.  arvestades, et ligikaudu miljon rohingjat on üks maailma kõige tagakiusatavamaid vähemusi ning nad on olnud ametlikult kodakondsuseta 1982. aastal kehtestatud Birma kodakondsusseadusest alates; arvestades, et rohingjad on Myanmari ametivõimude ja naaberriikide silmis soovimatud isikud, kuigi mõned naaberriigid on vastu võtnud suurel hulgal pagulaste kogukondi; arvestades, et jätkuvad kokkupõrked Arakani osariigis toovad inimestele kaasa pidevaid kannatusi ning õõnestavad usku rahuprotsessi.

F.  arvestades, et ÜRO inimõiguste volinik Zeid Ra’ad Al Hussein kirjeldas oma 20. juuni 2016. aasta aruandes rohingjade vastu suunatud pidevaid ja raskeid õiguste rikkumisi, sealhulgas meelevaldne kodakondsusest ilmajätmine, mille tagajärjel puudub neil kodakondsus, vaba liikumise range piiramine, elu ja julgeoleku ohustamine, tervishoiu ja haridusega seotud õiguste eiramine, sunnitöö, seksuaalvägivald ning poliitiliste õiguste piiramine, „mis võivad kujutada endast inimsusevastaseid kuritegusid“; arvestades, et Zeid Ra’ad Al Hussein märkis, et rohingjad on tõrjutud kõrvale paljudelt ametialadelt ning vajavad eripabereid haiglatesse sisenemiseks, mis on kaasa toonud viivitusi ning mille tagajärjel on sünnituse käigus surnud lapsed ja emad;

G.  arvestades, et ASEANi inimõigustega tegelevate parlamendiliikmete sõnul elab ligikaudu 120 000 rohingjat endiselt Arakani osariigis asuvas rohkem kui 80 riigisiseses ümberasumislaagris, kus on piiratud juurdepääs humanitaarabile, ning üle 100 000 rohingja on viimastel aastatel põgenenud mööda merd või maad teistesse riikidesse; arvestades, et mitmed tuhanded riskivad igal aastal eluga, püüdes maitsi või meritsi põgeneda, ning paljud on põgenemisel hukkunud;

H.  arvestades, et uus valitsus on pärinud olukorra, kus kehtivad seadused ja poliitikapõhimõtted, mille kohaselt ei ole vähemustel põhiõigusi, ning rohingjade vastu toime pandud raskete rikkumiste karistamata jätmine on õhutanud veel suuremale nende vastu suunatud vägivallale;

I.  arvestades, et Aung San Suu Kyi teatas ÜRO eriraportööri Yanghee Leega toimunud inimõiguste olukorda Myanmaris käsitleval kohtumisel, et valitsus ei kasuta sõna „rohingja“ (sõjaväelise diktatuuri ajal valitsenud poliitika jätkamine), kuna seda peetakse vaenu õhutavaks, nagu ka sõna „bengali“, ning et selle asemel on tehtud ettepanek kasutada uut mõistet „moslemikogukond Arakani osariigis“; arvestades, et erakond ANP (Arakan National Party), kes esindab äärmuslikke arakani budiste, lükkas uue mõiste tagasi ning süüdistas valitsust selles, et viimane lepib kaudselt asjaoluga, et rohingjad on Arakani osariigi põliselanikud, millega ANP nõus ei ole, ning arvestades, et viimastel päevadel on tulnud tänavatele valitsuse vastu protesteerima tuhanded inimesed; arvestades, et Aung San Suu Kyi on endale tsiviilvalitsuses võtnud riiginõuniku, välisministri ja presidendi kantselei ministri tööülesanded;

J.  arvestades, et Myanmaris on poliitiline üleminekuaeg, kuid tegelikult on riigis endiselt kesksel positsioonil sõjaväelased ning mõned ministrikohad, kohtuniku ametikohad ja parlamendikohad on reserveeritud sõjaväe poolt määratud isikutele; arvestades, et ametivõimude korruptsioonitaset hinnatakse endiselt väga kõrgeks;

K.  arvestades, et endiselt esineb tõsiseid probleeme Myanmari õigusaktidega, kuna mitmete oluliste seadustega rikutakse rahvusvahelisi inimõigustealaseid konventsioone, sh karistusseadustik, seadus rahumeelse kogunemise ja rahumeelse meeleavaldamise kohta, telekommunikatsiooniseadus, uudistemeedia seadus ja neli seadust rassi ja religiooni kaitse kohta;

L.  arvestades, et hiljutises vägivallapuhangus Myanmari moslemikogukonna vastu põletati vähem kui nädalaga maatasa kaks mošeed;

M.  arvestades, et rohingjade kogukond (nii Arakani osariigis kui sellest väljaspool) on sihtmärgiks vägivaldsele, agressiivsele ja diskrimineerivale propagandale ja tegevusele, mida panevad toime mitmed Myanmari radikaalsed budistide rühmitused;

N.  arvestades, et viimastel aastatel on vabastatud palju poliitvange, kuid palju inimõiguste kaitsjaid, ajakirjanikke, valitsuse ja sõjaväe kritiseerijaid ja teisi on kinni peetud üldsõnaliste ja ebamääraste sätete alusel, kui nad rahumeelselt oma demokraatlikke õigusi kasutasid;

O.  arvestades, et Myanmar on teinud selgeid pingutusi rahuprotsessi edendamiseks, lisaks riikliku rahukonverentsi ettevalmistustele (nn 21. sajandi Panglongi konverents); arvestades, et äärmiselt tähtis on säilitada riiklik relvarahu ja kaasata kõik etnilised relvastatud rühmitused, et tagada riigis rahu, heaolu ja ühtsus;

1.  tunnustab 2015. aasta novembris toimunud usaldusväärseid konkurentsipõhiseid valimisi ja võtab rahuloluga teadmiseks võimu rahumeelse ülemineku riigi esimesele mittesõjaväelisele presidendile pärast 1962. aastat;

2.  väljendab heameelt nõukogu 20. juuni 2016. aasta järelduste üle ELi strateegia kohta Myanmaris; rõhutab, et ELil on strateegiline huvi tugevdada sidemeid Myanmariga; on arvamusel, et uuel valitsusel on ajalooline võimalus tugevdada demokraatiat ning saavutada rahu, rahvuslik leppimine ja heaolu;

3.  tunnustab Myanmari valitsuse otsust seada rahu ja rahvuslik leppimine peamiseks prioriteediks; rõhutab, et lahingud peavad viivitamatult lõppema ja erimeelsused tuleb lahendada läbirääkimiste teel;

4.  mõistab, et reformid võtavad aega, kuid rõhutab, et teatavate vähemuste jätkuv raske tagakiusamine, nagu kajastab ÜRO inimõiguste ülemvoliniku hiljutine aruanne pealkirjaga „Rohingja moslemite ja teiste vähemuste inimõiguste olukord Myanmaris“, nõuab viivitamatult parandusmeetmete võtmist, ning kutsub valitsust üles järgima aruandes esitatud soovitusi, sh soovitust kaotada diskrimineerivad nn kohalikud korrad Arakani osariigis, tühistada piiravad meetmed seoses erakorralise arstiabiga ja kaotada liikumisvabaduse piirangud;

5.  nõuab tungivalt, et valitsus ja kõigi selle piirkonna riikide asjaomased asutused järgiksid täielikult mittetagasisaatmise põhimõtet ning kaitseksid rohingja pagulasi kooskõlas rahvusvaheliste kohustuste ning rahvusvaheliste inimõiguste standarditega;

6.  väljendab uuesti sügavat muret rohingja pagulaste raske olukorra pärast Kagu-Aasias ning nõuab piirkondliku ja rahvusvahelise üldsuse kaasamist, et osutada nendele äärmiselt kaitsetus olukorras olevatele inimestele kiireloomulist abi; väljendab kaastunnet inimkaubanduse, vägivalla ja sihtriigis ametivõimude kaitse puudumise tõttu kannatanud ohvrite perekondadele;

7.  rõhutab, et EL on võtnud heameelega teadmiseks Myanmari valitsuse jõupingutused alustada tööd Arakani osariigi probleemide, sealhulgas rohingjade olukorra lahendamiseks;

8.  rõhutab, et ametivõimud peaksid kiiresti tagama humanitaartöötajatele, ÜRO-le, rahvusvahelistele inimõigusorganisatsioonidele, ajakirjanikele ja teistele rahvusvahelistele vaatlejatele vaba ja takistamatu pääsu Arakani osariiki;

9.  kutsub Myanmari valitsust üles mõistma ühemõtteliselt hukka igasuguse rassilise või religioosse viha õhutamise, võtma konkreetseid meetmeid sellise vihaõhutamise koheseks lõpetamiseks ning rakendama erimeetmeid ja -poliitikat, et hoida edaspidi ära rohingjade otsene ja kaudne diskrimineerimine;

10.  toetab Euroopa Ülemkogu nõudmises ehitada üles tõhusad demokraatlikud institutsioonid, sh sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteem ja tugev kodanikuühiskond, ning nõudmises edendada head valitsustava, et kujundada Myanmar demokraatlikuks riigiks, kus austatakse täielikult õigusriiki ja põhiõigusi;

11.  kutsub valitud valitsust üles kujundama avatud demokraatiat, kus austatakse inimõigusi ja kus kõigile inimestele on tagatud sõnavabadus, kogunemis- ja liikumisvabadus ilma igasuguse diskrimineerimiseta;

12.  nõuab tungivalt, et Myanmari valitsus rakendaks kohe soovitused, mis esitati ÜRO Inimõiguste Nõukogu 31. istungjärgul vastu võetud resolutsioonis inimõiguste olukorra kohta Myanmaris;

13.  kutsub Myanmari valitsust üles kaitsma rohingjade kogukonda mis tahes diskrimineerimise eest ja lõpetama karistamatust rohingjade vastu toime pandud rikkumiste eest; tuletab meelde 18. mail 2015. aastal Aung San Suu Kyi erakonna NLD pressiesindaja poolt tehtud ja ammu oodatud avaldust, mille kohaselt Myanmari valitsus peaks rohingja vähemusele kodakondsuse andma; kutsub Sahharovi auhinna laureaati Aung San Suu Kyid üles kasutama oma juhtivat positsiooni Myanmari valitsuses, et parandada rohingja vähemuse olukorda;

14.  kutsub Myanmari valitsust üles reformima 1982. aasta kodakondsusseadust ja taastama rohingja vähemuse kodakondsust; nõuab tungivalt, et Myanmari valitsus ja Arakani osariigi ametivõimud hakkaksid viivitamatult lapsi vahetult pärast sündi registreerima; palub Myanmari valitsusel kõik diskrimineerivad sätted kehtetuks tunnistada;

15.  nõuab, et EL jätkaks ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti toetamist pingutustes aidata rohingja pagulasi Lõuna- ja Kagu-Aasias;

16.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid toetaksid ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ülemaailmset tegevuskava aastateks 2014–24, mille eesmärk on kaotada kodakondsusetus;

17.  nõuab tungivalt, et Myanmari valitsus vabastaks viivitamata kõik poliitvangid ja isikud, kes on vahistatud süüdistustega, mis rikuvad rahvusvahelist inimõigustealast õigust ja rahvusvahelisi inimõigustealaseid standardeid;

18.  kutsub komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles käsitlema rohingjade olukorda Myanmari ja teiste ASEANi liikmesriikidega suheldes võimalikult kõrgel poliitilisel tasandil;

19.  kutsub üles ettevaatlikkusele investeeringuid käsitleva kavandatud lepingu sõlmimisel ELi ja Myanmari vahel, kuna sellega võidakse seada ohtu Myanmari edaspidine sotsiaalselt tasakaalustatud areng, seni kuni puuduvad õigusaktid ettevõtja sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse ja kohustuste töötaja õiguste, maaomandi ja korruptsioonivastaste meetmete kohta, ning nõuab tungivalt, et mõlemad osapooled võtaksid neid probleeme arvesse;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Myanmari valitsusele ja parlamendile, Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni peasekretärile, ASEANi valitsustevahelisele inimõiguste komisjonile, Myanmari inimõiguste olukorraga tegelevale ÜRO eriesindajale, ÜRO pagulaste ülemvolinikule, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning piirkonna teiste riikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 258 E, 7.9.2013, lk 79.
(2) ELT C 353 E, 3.12.2013, lk 145.
(3) ELT C 419, 16.12.2015, lk 189.
(4) ELT C 65, 19.2.2016, lk 157.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0211.
(6) ELT C 55, 12.2.2016, lk 112.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika