Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2809(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0910/2016

Debatter :

PV 07/07/2016 - 7.3
CRE 07/07/2016 - 7.3

Omröstningar :

PV 07/07/2016 - 9.3
CRE 07/07/2016 - 9.3

Antagna texter :

P8_TA(2016)0316

Antagna texter
PDF 179kWORD 76k
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg
Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket
P8_TA(2016)0316RC-B8-0910/2016

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2016 om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (2016/2809(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Myanmar/Burma och rohingya, särskilt resolutionerna av den 20 april 2012(1), den 13 september 2012(2), den 22 november 2012(3), 13 juni 2013(4) och de 21 maj 2015(5), samt resolutionen av den 23 maj 2013 om återinförande av allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma(6),

–  med beaktande av årsrapporten av den 20 juni 2016 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen för rohingyamuslimer och andra minoriteter i Myanmar/Burma,

–  med beaktande av resolutionerna som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 24 mars 2016 om människorättssituationen i Myanmar/Burma och av den 3 juli 2015 om människorättssituationen för rohingyamuslimer och andra minoriteter i Myanmar/Burma,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 1 juni 2016 Elements for an EU strategy vis-à-vis Myanmar/Burma: A Special Partnership for Democracy, Peace and Prosperity (JOIN(2016)0024),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om EU:s strategi för Myanmar/Burma,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 18 maj 2015 The EU and ASEAN: a partnership with a strategic purpose (JOIN(2015)0022),

–  med beaktande av den miljökonsekvensbedömning till stöd för ett investeringsskyddsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Unionen Myanmar, som offentliggjordes i april 2016,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966,

–  med beaktande av 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet från 1967,

–  med beaktande av Myanmar/Burmas lag om rätten till fredliga sammankomster och fredliga processioner från 2012 och ändringarna av den från 2014, och av dess nya lag om fredliga sammankomster och fredliga processioner av den 31 maj 2016,

–  med beaktande av rapporten från sammanslutningen av Asean-parlamentariker för mänskliga rättigheter från april 2015 The Rohingya Crisis and the Risk of Atrocities in Myanmar: An ASEAN Challenge and Call to Action,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Myanmar/Burma har gjort mycket för att reformera sin ekonomi och sitt politiska system, och långtgående reformer har inletts sedan 2011.

B.  Den 9 november 2015 vann Nationella Demokratiförbundet (NLD), under ledning av Aung San Suu Kyi, som vunnit både Nobels fredspris och Sacharovpriset valet med en överväldigande majoritet, och Htin Kyaw blev den första civila presidenten på 50 år. Trots att Suu Kyi är populär som person kom hon, enligt landets konstitution från 2008 som utarbetats av militären, inte i fråga för presidentposten, men är i dag landets faktiska styresperson under titeln statsrådgivare.

C.  Rohingyafolket är en etnisk och religiös minoritet av muslimer som under flera årtionden lidit under brutalt förtryck, systematisk förföljelse, segregering, utestängning, diskriminering och andra grova människorättskränkningar.

D.  Rohingyafolket står för den största procentuella andelen av Myanmar/Burmas muslimer, och flertalet av dem bor i delstaten Rakhine.

E.  Rohingyafolket, med sina ungefär 1 miljon medlemmar, är en av världens mest förföljda minoriteter och har officiellt ställning såsom statslösa, efter det att Myanmar/Burmas lag om medborgarskap tillkom 1982. Varken myndigheterna i Myanmar/Burma eller grannländerna vill veta av Rohingyafolket, trots att vissa av grannländerna har många flyktingar bland sina invånare. Pågående sammanstötningar i delstaten Rakhine medför fortsatt mänskligt lidande och undergräver förtroendet för fredsprocessen.

F.  FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, beskrev i sin rapport av den 20 juni 2016, de fortgående allvarliga kränkningarna av rohingyafolkets rättigheter, bland vilka märks att de godtyckligt berövats sin nationalitet så att de blir statslösa, fått sin rörelsefrihet allvarligt inskränkt, hotats till liv och säkerhet, förvägrats rättigheterna till hälsa och utbildning, samt utsatts för tvångsarbete, sexuellt våld och begränsningar av sina politiska rättigheter, av ett slag ”som kan innebära brott mot mänskligheten”. Ra’ad al-Hussein angav att medlemmar av rohingyafolket är utestängda från många yrken och behöver särskilda dokument för att få tillträde till sjukhus, något som lett till förseningar och dödsfall bland spädbarn och mödrar under förlossningar.

G.  Enligt sammanslutningen av Asean-parlamentariker för mänskliga rättigheter lever fortfarande omkring 120 000 av rohingyafolket i över 80 internflyktingläger i delstaten Rakhine, med begränsad tillgång till humanitärt bistånd, medan, under de gångna åren, över 100 000 andra flytt till andra länder, antingen sjö- eller landvägen, varvid de ofta hamnat i klorna på människohandlare. Tusentals och åter tusentals riskerar varje år sina liv vid flyktförsök, antingen sjö- eller landvägen, och många har därvid mist livet.

H.  Den nya regeringen blev arvtagare till en situation där lagarna och politiken är upplagda så, att minoriteter förvägras sina grundläggande rättigheter. Att grova övergrepp mot rohingyafolket fått gå ostraffade har uppmuntrat till ytterligare våld mot dem.

I.  Aung San Suu Kyi tillkännagav vid ett sammanträffande med Yanghee Lee, som är FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma, att regeringen vägrar att använda ordet Rohingya – vilket innebär att militärdiktaturens tillvägagångssätt får fortsätta – eftersom det, liksom också ordet Bengali, anses som ett exempel på hetspropaganda. I stället föreslår regeringen ett nytt begrepp, nämligen ”den muslimska folkgruppen i delstaten Rakhine”. Nationalistpartiet Arakan National Party (ANP), som företräder den hårda linjens buddister i Rakhine, avvisade det nya begreppet, och anklagade regeringen för att indirekt gå med på att rohingyafolket är en inhemsk befolkning i delstaten Rakhine, vilket ANP avvisar. För några dagar sedan demonstrerade tusentals på gatorna mot regeringen. Aung San Suu Kyi har övertagit posterna som statsrådgivare, utrikesminister och minister för presidentens kansli i en civil regering.

J.  Myanmar/Burma genomgår en politisk omvandling men är fortfarande, i praktiken, ett fäste för militären, där vissa ministerposter, domartjänster och mandat i parlamentet är förbehållna för personer som utses av militären. Korruptionen bland myndigheterna upplevs fortfarande som mycket stor.

K.  Myanmar/Burmas lagstiftning är fortfarande behäftad med allvarliga problem, eftersom flera viktiga lagar bryter mot internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Bland dessa lagar märks Myanmar/Burmas strafflag, lagen om fredliga sammankomster och fredliga processioner, lagen om telekommunikationer, lagen om nyhetsmedier och de fyra lagarna ”om skydd av ras och religion”.

L.  På kortare tid än en vecka brändes två moskéer ned i samband med att våldsamheter på sista tiden utbröt mot Myanmar/Burmas muslimer.

M.  Rohingyafolket (inom delstaten Rakhine, men också utanför den) är utsatt för våld, aggressiv och diskriminerande propaganda och handlingar som utförs av vissa radikala buddistgrupper i Myanmar/Burma.

N.  Under de gångna åren har många politiska fångar frigetts, men talrika människorättsförsvarare, journalister, regeringskritiker samt militärer och många andra har arresterats med stöd av svepande och vagt formulerade bestämmelser, i samband med att de fredligt utövat sina demokratiska rättigheter.

O.  Myanmar/Burma har gjort uppenbara insatser för att få fredsprocessen att gå framåt, liksom också med förberedelsearbetet inför en nationell fredsprocess (det 21:a århundradets Panglong-konferens). Eldupphör måste vidmakthållas på det nationella planet och alla etniska väpnade grupper måste tas med i arbetet för att säkerställa fred, välstånd och enighet i landet.

1.  Europaparlamentet välkomnar de trovärdiga, konkurrensutsatta valen i november 2015, och noterar med tillfredsställelse den fredliga maktövergången till landets första icke‑militära president sedan 1962.

2.  Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om EU:s strategi för Myanmar/Burma. Parlamentet framhåller att EU har ett strategiskt intresse av att stärka sina förbindelser med Myanmar/Burma. Parlamentet menar att den nya regeringen har en historisk möjlighet att befästa demokratin och att uppnå fred, nationell försoning och välstånd.

3.  Europaparlamentet välkomnar Myanmar/Burmas regerings beslut att göra fred och nationell försoning till en huvudsaklig prioritering. Parlamentet betonar att det måste bli ett omedelbart slut på striderna och att tvister bör lösas förhandlingsvägen.

4.  Europaparlamentet förstår att reformer tar tid, men betonar att den fortsatta situationen med att vissa minoriteter förföljs, såsom det dokumenterats i den aktuella rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar, är så pass allvarlig att den omedelbart måste avhjälpas, och uppmanar regeringen att vidta åtgärder utgående från rekommendationerna i rapporten, bland annat genom att avskaffa diskriminerande ”lokala förordningar” i delstaten Rakhine, att upphäva de åtgärder som begränsar tillgången till akut medicinsk vård och att ta bort begränsningarna för den fria rörligheten.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringarna och de relevanta myndigheterna i alla länder i regionen att fullt ut följa principen om non‑refoulement och att skydda rohingyaflyktingar, i linje med sina internationella skyldigheter och med internationella normer för mänskliga rättigheter.

6.  Europaparlamentet upprepar sin djupaste oro för den svåra situationen för flyktingar från rohingyafolket i Sydöstasien, och efterlyser regional och internationell mobilisering för att de ska få akut bistånd i sin ytterst utsatta situation. Parlamentet uttrycker sitt beklagande till familjerna till dem som fallit offer för människohandel, våld och brist på skydd från de officiella myndigheterna i destinationsländerna.

7.  Europaparlamentet framhåller att EU med tillfredsställelse noterat de insatser som görs av regeringen i Myanmar/Burma för att inleda arbetet med att ta itu utmaningarna i delstaten Rakhine, bland annat rohingyafolkets situation.

8.  Europaparlamentet håller fast vid att myndigheterna skyndsamt bör säkerställa fri och obehindrad inresa i delstaten Rakhine för humanitära aktörer, FN, internationella människorättsorganisationer, journalister och andra internationella observatörer.

9.  Europaparlamentet uppmanar Myanmar/Burmas regering att otvetydigt fördöma allt hets till hat på grundval av ras eller religion, att vidta konkreta åtgärder för att genast få slut på detta hat och att genomföra särskilda åtgärder och strategier för att få slut på direkt och indirekt diskriminering av rohingyafolket i framtiden.

10.  Europaparlamentet upprepar Europeiska rådets yrkande på att det ska byggas upp effektiva demokratiska institutioner, bland annat ett oberoende och opartiskt rättsväsen och ett starkt civilt samhälle, och arbetas till förmån för god samhällsstyrning, för att Myanmar/Burma ska bli en demokrati med full respekt för rättsstaten och grundläggande rättigheter.

11.  Europaparlamentet uppmanar den valda regeringen att utveckla en öppen demokrati där mänskliga rättigheter respekteras och där alla människor garanteras yttrande-, mötes- och rörelsefrihet, utan någon som helst form av diskriminering.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Myanmar/Burmas regering att omedelbart omsätta i praktiken de rekommendationer som ingår i den resolution om människorättssituationen i Myanmar/Burma som antogs vid det 31:a sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter

13.  Europaparlamentet uppmanar Myanmar/Burmas regering att skydda rohingyafolket mot all diskriminering och att göra slut på straffriheten för kränkningar som begåtts mot rohingyafolket. Parlamentet välkomnar det senkomna uttalandet av den 18 maj 2015 från talespersonen för Aung San Suu Kyis oppositionsparti, Nationella demokratiska förbundet (NLD), om att Myanmar/Burmas regering bör bevilja rohingyaminoriteten medborgarskap. Parlamentet uppmanar Aung San Suu Kyi att i egenskap av Sacharovpristagare använda sin nyckelställning inom Myanmar/Burmas regering till att förbättra rohingyaminoritetens situation.

14.  Europaparlamentet uppmanar Myanmar/Burmas regering att reformera lagen om medborgarskap från 1982 och att återge rohingyaminoritetens dess medborgarskap. Parlamentet uppmanar med kraft Myanmar/Burmas regering och myndigheterna i delstaten Rakhine att omedelbart börja registrera alla barn när de föds. Parlamentet uppmanar Myanmar/Burmas regering att upphäva alla diskriminerande bestämmelser.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta stödja FN:s råd för mänskliga rättigheter i dess insatser till hjälp för flyktingar ur rohingyafolket i regionen Sydasien och Sydöstasien.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stöda den handlingsplan för perioden 2014–2024 som FN:s råd för mänskliga rättigheter har för att få slut på statslösheten.

17.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Myanmar/Burmas regering att omedelbart frige alla politiska fångar, liksom också dem som arresterats med stöd av sådana anklagelser som bryter internationell människorättslagstiftning och internationella människorättsnormer.

18.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta upp situationen för rohingyafolket på högsta möjliga politiska nivå i sina kontakter med Myanmar/Burma och med andra länder som är medlemmar i Asean.

19.  Europaparlamentet vill att man ska vara försiktig med att ingå det planerade investeringsskyddsavtalet EU–Myanmar/Burma, eftersom det skulle kunna bli till fara för den framtida socialt balanserade utvecklingen av Myanmar/Burma, så länge som det fortfarande i hög grad saknas lagstiftning om företagens ansvar och skyldigheter i socialt avseende och med avseende på miljön, liksom också om arbetstagares rättigheter, om markägande och om korruptionsbekämpande åtgärder, och uppmanar med kraft bägge sidorna att ta hänsyn till dessa farhågor.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Myanmar/Burmas regering och parlament, generalsekreteraren för Sydostasiatiska nationers förbund, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, FN:s särskilda rapportör för situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma, FN:s flyktingkommissarie, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt regeringarna och parlamenten i andra stater i regionen.

(1) EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 79.
(2) EUT C 353 E, 3.12.2013, s. 145.
(3) EUT C 419, 16.12.2015, s. 189.
(4) EUT C 65, 19.2.2016, s. 157.
(5) Antagna texter, P8_TA(2015)0211.
(6) EUT C 55, 12.2.2016, s. 112.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy