Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2020(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0146/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0146/2016

Keskustelut :

PV 06/07/2016 - 16
CRE 06/07/2016 - 16

Äänestykset :

PV 07/07/2016 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0317

Hyväksytyt tekstit
PDF 211kWORD 102k
Torstai 7. heinäkuuta 2016 - Strasbourg
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto
P8_TA(2016)0317A8-0146/2016

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 7. heinäkuuta 2016 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta (2016/2020(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Andrey Kovatchevin PPE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleiskokouksen 71. istunnosta (B8-1374/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 21, 34 ja 36 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 70. istunnon,

–  ottaa huomioon neuvoston 22. kesäkuuta 2015 antamat päätelmät EU:n painopisteistä YK:n 70. yleiskokouksessa,

–  ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman Euroopan unionin osallistumisesta YK:n työhön(1), jossa EU:lle myönnetään oikeus käyttää puheenvuoroja yleiskokouksessa, esittää suullisesti ehdotuksia ja muutoksia, joista äänestetään jäsenvaltion pyynnöstä, sekä vastata puheenvuoroon,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevän päätöslauselman 1325 (2000) kymmenvuotispäivästä(2),

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2013 neuvostolle antamansa suosituksen YK:n suojeluvastuun periaatteesta(3),

–  ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2014 neuvostolle antamansa suosituksen YK:n yleiskokouksen 69. istunnosta(4),

–  ottaa huomioon 24. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman ”EU:n rooli YK:ssa – Miten EU:n ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin?”(5),

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2016 istuntoa varten(6) ja 17. heinäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman hyökkäysrikoksesta(7),

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman niin kutsutun Isisin/Da’eshin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhasta(8),

–  ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta EU:ssa(9),

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2015 tehdyn Pariisin sopimuksen,

–  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2012 julkaistun asiakirjan ”Toimintasuunnitelma EU:n YK:n rauhanturvaoperaatioille antaman YTPP-alan tuen tehostamisesta”(10) ja 23. maaliskuuta 2015 julkaistun asiakirjan ”Kriisinhallintaa ja rauhanturvaamista koskevan EU:n ja YK:n strategisen kumppanuuden vahvistaminen: painopistealat vuosiksi 2015–2018”(11),

–  ottaa huomioon marraskuussa 2007 esitetyt Oslon suuntaviivat ulkomaisten sotilas- ja siviilipuolustusvoimavarojen käytöstä katastrofiavussa,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (2000) ja äskettäin annetun turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2242 (2015), joka koskee naisia, rauhaa ja turvallisuutta,

–  ottaa huomioon 15. toukokuuta 2015 annetun YK:n arviointiraportin valvontatoimista ja kuntoutusavusta, jotka liittyvät YK:n rauhanturvaajien ja rauhanturvaoperaatioiden muun henkilöstön harjoittamaan seksuaaliseen riistoon ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön,

–  ottaa huomioon WHO:n huhtikuussa 2014 laatiman ensimmäisen antibioottiresistenssiä käsittelevän YK:n selonteon, jossa mikrobilääkeresistenssi luokitellaan ”vakavaksi uhaksi” koko maailman kansanterveydelle,

–  ottaa huomioon äskettäiset paljastukset, jotka koskevat Panamaan sijoittautuneen lakiyhtiön Mossack Fonsecan toimintaa, ja niihin liittyvät aloitteet, jotka koskevat kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä verovilpin torjumiseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdan ja 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan lausunnon (A8‑0146/2016),

A.  ottaa huomioon, että EU:n sitoutuminen tehokkaaseen monenvälisyyteen ja maailmanlaajuiseen hyvään hallintoon, jonka ytimessä on YK, on olennainen osa sen ulkopolitiikkaa ja perustuu varmuuteen siitä, että yleismaailmallisiin normeihin ja arvoihin ja niiden kunnioittamiseen ja turvaamiseen perustuvan monenvälisen järjestelmän avulla voidaan parhaiten käsitellä maailmanlaajuisia kriisejä, haasteita ja uhkia;

B.  katsoo, että EU:n olisi oltava ennakoivasti mukana rakentamassa YK:ta, joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa kansainväliseen järjestykseen, joka perustuu maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja turvallisuuteen, kehitykseen, ihmisoikeuksiin, demokratiaan sekä oikeusvaltioon;

C.  toteaa, että EU:n jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa koordinoidakseen toimintaansa YK:n järjestelmään kuuluvissa virastoissa ja elimissä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

D.  toteaa, että maailmanlaajuinen ja alueellinen turvallisuusympäristö heikkenee nopeasti ja käy yhä monimutkaisemmaksi ja että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välinen raja hämärtyy; toteaa, että YK:lla on edelleen keskeinen rooli maailmanlaajuisen turvallisuuden ja vakauden varmistamisessa;

E.  toteaa, että tehokkaan monenvälisyyden välineitä on tarkasteltava huolellisesti uudelleen YK-järjestelmän puitteissa, koska maailmanlaajuiset valtarakenteet ja vallan jakautuminen muuttuvat; toteaa, että kaikkien sidosryhmien, niin valtiollisten kuin muidenkin, on voitava osallistua näihin välineisiin, mukaan lukien konfliktien ehkäisyn ja kriisinhallinnan prosesseissa;

F.  toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot yhdessä ovat suurin yksittäinen YK-järjestelmän rahoittaja ja että niiden osuus on noin kolmannes YK:n sääntömääräisestä talousarviosta ja lähes kaksi viidesosaa YK:n rauhanturvamäärärahoista ja noin puolet kaikista YK:n rahastoihin ja ohjelmiin maksetuista rahoitusosuuksista;

G.  toteaa, että EU pyrkii parantamaan ympäristön kestävyyttä ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjumista edistämällä kansainvälisiä toimia, joiden tavoitteena on säilyttää ympäristön laatu ja parantaa sitä sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä;

H.  toteaa, että EU kuuluu niihin toimijoihin, jotka ovat erityisen voimakkaasti sitoutuneet puolustamaan ja edistämään ihmisoikeuksia, perusvapauksia, kulttuuriarvoja, monimuotoisuutta, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta;

I.  katsoo, että EU:n turvallisuusympäristö on yhä epävakaampi ja häilyvämpi useiden pitkäaikaisten tai hiljattain ilmenneiden uusien ongelmien vuoksi; toteaa, että näitä ongelmia ovat muun muassa väkivaltaiset konfliktit, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, ennennäkemättömät muuttovirrat ja ilmastonmuutos ja että näitä ongelmia on mahdotonta ratkaista kansallisella tasolla, sillä ne edellyttävät alueellisia ja maailmanlaajuisia ratkaisuja;

J.  katsoo, että uudet haasteet, kuten hybridi- ja informaatiosodankäynti, kyberuhat, biotekniikka, tappavat autonomiset asejärjestelmät, nanoteknologia, aseiden miniatyrisointi ja kaksikäyttöteknologian leviäminen, edellyttävät monenvälisten sopimusten laatimista, johon YK-järjestelmä soveltuu luontevimmin;

K.  toteaa, että joukkotuhoaseiden ja niiden kuljetusalustojen leviämistä koskevat viimeaikaiset kehityssuunnat tekevät asevalvonnasta ja aseistariisunnasta yhä hankalampaa ja heikentävät turvallisuutta ja vakautta maailmanlaajuisesti; toteaa, että YK muodostaa soveltuvan järjestelmän asevalvontaa ja aseistariisuntaa koskevien uuden sukupolven toimenpiteiden edistämiseen samanhenkisten kumppaneiden kanssa;

1.  suosittaa neuvostolle, että

  

Rauha ja turvallisuus

   a) pyritään aktiivisesti varmistamaan, että kaikki aseellisiin konflikteihin suoraan tai välillisesti osallistuvat osapuolet tai niiden organisaatiot noudattavat täydellisesti kansainvälisiä velvoitteitaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisia normeja ja pyrkivät löytämään erilaisia rauhanomaisia ja diplomaattisia ratkaisuja näihin konflikteihin; vaaditaan, että tämä pätee myös velvollisuuteen huolehtia, että hädänalaisille voidaan toimittaa humanitaarista apua;
   b) tuetaan edelleen monenvälisiä pyrkimyksiä löytää kestäviä poliittisia ja rauhanomaisia ratkaisuja meneillään oleviin konflikteihin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa; tuetaan edelleen YK:n pääsihteerin Syyrian erityislähettilään, YK:n pääsihteerin Libyan erityisedustajan ja YK:n Libyan tukioperaation johtajan, YK:n pääsihteerin Jemenin erityislähettilään, YK:n Lähi-idän rauhanprosessista vastaavan erityiskoordinaattorin sekä YK:n pääsihteerin Länsi-Saharan erityisedustajan työtä; kehotetaan kansainvälistä yhteisöä antamaan edelleen humanitaarista, taloudellista ja poliittista tukea, jotta voidaan vastata humanitaarisiin hätätilanteisiin ja pyrkiä väkivallan välittömään lopettamiseen; tuomitaan yksipuolinen ja koordinoimaton toiminta millä tahansa kriisialueella;
   c) tuetaan Syyrian sisäisiä neuvotteluja, joiden ohjenuorana käytetään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2254 (2015); tuetaan niiden kansainvälisen Syyrian tukiryhmän perustamien joukkojen työtä, jotka valvovat kipeästi kaivatun humanitaarisen avun toimittamista tuhansille syyrialaisille piiritetyillä ja muilla vaikeapääsyisillä alueilla, sekä vihamielisyyksien lakkauttamista YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2268 (2016) mukaisesti; tuomitaan jyrkästi laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset Syyriassa ja tuetaan kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen toimintaa niiden dokumentoidessa näyttöä sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja muista ihmisoikeusloukkauksista; painotetaan, että on löydettävä poliittinen ratkaisu konfliktiin ja varmistettava naisten osallistaminen rauhanneuvotteluihin; kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita saattamaan kaikki tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit käyttöön paikallisväestön ja pakolaisten avustamiseksi;
   d) varmistetaan, että YK:n yleiskokouksessa huolehditaan yhteistyössä EU:n ja Yhdysvaltojen kanssa kaikista välineistä, joilla varmistetaan kestävä ja todellinen kahden valtion ratkaisu, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina, sekä käsittää turvallisten ja tunnustettujen rajojen mukaisen turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, ja että nämä valtiot elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä; toimitaan Lähi-idän rauhanprosessista 18. tammikuuta 2016 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti, joissa pidetään edelleen tapahtuvaa siirtokuntien laajentamista jatkuvana esteenä rauhalle;
   e) painotetaan, että Jemenissä tarvitaan koordinoitua, YK:n johdolla annettavaa humanitaarista apua; kehotetaan kaikkia osapuolia sallimaan kiireellisesti tarvittavien elintarvikkeiden, lääkkeiden, polttoaineen ja muun välttämättömän avun tuomisen maahan ja toimittamisen perille YK:n ja kansainvälisten humanitaaristen kanavien kautta, jotta voidaan vastata kriisin uhreiksi joutuneiden siviilien kiireellisiin tarpeisiin puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden periaatteiden mukaisesti; vaaditaan humanitaarista taukoa, jotta elintärkeää apua voitaisiin toimittaa Jemenin kansalle pikaisesti; kehotetaan toteuttamaan puolueeton ja riippumaton tutkinta kaikista väitetyistä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, mukaan luettuina humanitaarisen avun infrastruktuuriin ja henkilöstöön kohdistetut viimeisimmät iskut; kehotetaan kaikkia osapuolia kunnioittamaan kaikkien jemeniläisten ihmisoikeuksia ja vapauksia ja pidetään tärkeänä kaikkien siellä rauhantyöhön ja humanitaariseen työhön osallistuvien henkilöiden turvallisuuden parantamista, avustustyöntekijät, lääkärit ja toimittajat mukaan luettuina; kannustetaan Saudi-Arabiaa ja Irania keskinäiseen lähentymiseen, jotta voidaan lievittää alueellisia jännitteitä ja pohjustaa Jemenin ja muiden alueiden konfliktien ratkaisemista;
   f) vaaditaan edelleen, että kunnioitetaan täysin Itä-Euroopan ja Etelä-Kaukasian maiden, mukaan lukien Georgian, Moldovan ja Ukrainan, kansainvälisesti tunnustettuja rajoja ja alueellista koskemattomuutta – ottaen huomioon kansainvälisen oikeuden rikkomukset tässä asiassa – sekä niiden oikeutta päättää vapaasti ja suvereenisti jatkaa kohti lähempiä suhteita EU:hun; tuetaan ja tehostetaan diplomaattisia toimia näiden meneillään olevien ja jäätyneiden konfliktien rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi; kehotetaan kansainvälistä yhteisöä noudattamaan järkähtämättä linjausta, jonka mukaan Krimin laitonta Venäjään liittämistä ei tunnusteta; lisätään aktiivisesti painetta YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä toimivaa Venäjää kohtaan, jotta voidaan ratkaista Ukrainan kriisi;
   g) kehotetaan lisäämään tukea kansainvälisen yhteisön ja alueellisten järjestöjen pyrkimyksille hallinnoida turvallisuuskriisejä Afrikan mantereella, erityisesti Somaliassa, Sudanissa, Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Malissa, Nigeriassa, Burundissa ja yleensäkin Afrikan suurten järvien alueella; kannustetaan YK:n jäsenvaltioita tehostamaan tukeaan Afrikan unionin kasvavalle roolille ja sen omille valmiuksille sovittelun ja kriisinhallinnan aloilla, samalla kun pyritään täydentämään YK:n rauhanrakentamisen tukitoimiston toimia; tuetaan Afrikan unionin, Itä-Afrikan yhteisön ja YK:n toimia pyrittäessä estämään Burundin kriisin kärjistyminen ja pyritään pikaisesti edistämään Burundin hallituksen ja opposition osallistavaa ja aitoa maan sisäistä vuoropuhelua; kannatetaan toteutettua riippumatonta kansainvälistä selvitystä, jossa on tutkittu kaikkia väitettyjä ihmisoikeusloukkauksia ja autettu saattamaan niihin syyllistyneet edesvastuuseen ja oikeuteen;
   h) tuetaan parhaillaan toteutettavia kattavia toimia, joilla pyritään YK:n rauhanoperaatioiden ja konfliktien ratkaisua koskevien valmiuksien vahvistamiseen; tutkitaan uusia mahdollisuuksia tehostaa EU:n ja YK:n strategisten turvallisuusvisioiden tarkistamista koskevaa yhteistyötä yhtäältä EU:n uuden kokonaisvaltaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategian ja toisaalta YK:n rauhanoperaatioiden, rauhanturva-arkkitehtuurin sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan toimintaohjelman (turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000)) tarkistamisen sekä niiden välisen synergian avulla; varmistetaan, että YK:n rauhanturva-arkkitehtuurin arviointiprosessin avulla edistetään suojeluvastuun periaatteen toteutumista ja naisten osallistumista rauhan rakentamiseen;
   i) pidetään myönteisenä äskettäin annettua naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2242 (2015), jossa naiset asetetaan keskeiseen asemaan kaikissa toimissa, joilla pyritään ratkaisemaan globaaleja haasteita, ja tuetaan sen täytäntöönpanoa sekä kehotetaan toteuttamaan lisätoimia, joilla naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva ohjelma sisällytetään kaikkiin eri rauhanturvaamisen ulottuvuuksiin; korostetaan, että naisten on tärkeää osallistua tasavertaisesti, täysimääräisesti ja aktiivisesti konfliktien estämiseen ja ratkaisemiseen sekä rauhanneuvotteluihin ja rauhanrakentamiseen; varmistetaan, että sodassa raiskatuille naisille tarjotaan kaikki tarvittava ja turvallinen lääketieteellinen apu;
   j) edistetään ennaltaehkäisyn kulttuuria YK-järjestelmässä, jotta sillä olisi paremmat valmiudet reagoida puhkeaviin kriiseihin sekä rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuviin potentiaalisiin uhkiin entistä nopeammin, erityisesti tehokkaamman ennaltaehkäisevän diplomatian, luottamuksen rakentamisen ja sovittelutoiminnan avulla; pyritään edistämään varhaisvaroitusjärjestelmien käyttöä ja varhaista tiedonvälitystä sekä kehittämään YK:n ja EU:n sekä muiden alueellisten ja aluetasoa alempien organisaatioiden, joilla on yhä tärkeämpi rooli kansainvälisissä rauhaa ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä, välisiä kriisineuvotteluja koskevia menetelmiä, jotta voidaan tehostaa niiden kriisinhallinnan koordinointia ja välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä; tehdään YK:n kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa alueellisten ja aluetasoa alempien organisaatioiden roolia ja valmiuksia rauhanturvaamisessa, konfliktien ehkäisemisessä, siviili- ja sotilaskriisinhallinnassa ja konfliktien ratkaisemisessa;
   k) lisätään jäsenvaltioiden tukea sellaisille YK:n rauhanturva- ja rauhanrakennusoperaatioille, joihin sisältyy ihmisoikeustyötä ja selkeitä vetäytymisstrategioita, erityisesti tarjoamalla henkilöstöä ja välineistöä, ja vahvistetaan tähän liittyvää EU:n välittäjän roolia; kehitetään edelleen EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevia menettelyitä YK:n toimien tukemiseksi, myös EU:n taisteluosastojen tai valmiuksien kehittämistä ja turvallisuusalan uudistamista koskevien aloitteiden avulla, samalla kun otetaan riittävässä määrin huomioon ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen ja laajan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin liittyvät kysymykset;
   l) edistetään ihmisten turvallisuutta koskevaa laveaa määritelmää tuomalla se lähemmäksi sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia sekä suojeluvastuun periaatetta, ja tuetaan edelleen pyrkimyksiä, joilla edistetään suojeluvastuun toteuttamista käytännössä; tuetaan YK:ta sen erittäin tärkeässä tehtävässä avustaa edelleen maita suojeluvastuun täytäntöönpanossa, jotta voidaan pitää yllä oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta; edistetään käytännesääntöjä, jotka koskevat turvallisuusneuvoston toteuttamia joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten sekä sotarikosten vastaisia toimia ja joiden mukaisesti YK:n jäsenet ovat sitoutuneet tukemaan turvallisuusneuvoston toimia, joilla pyritään kyseisten rikosten ehkäisemiseen tai lopettamiseen, ja pidättäytymään äänestämästä asiaa koskevia turvallisuusneuvoston päätöslauselmaesityksiä vastaan;
  

Terrorismin vastainen toiminta

   m) tuomitaan terrorismi yksiselitteisesti ja annetaan täysi tuki toimille, joiden tavoitteena on terrorijärjestöjen, erityisesti niin kutsutun Isisin/Da’eshin voittaminen ja hävittäminen, koska se on selkeä uhka alueelliselle ja kansainväliselle turvallisuudelle, samalla kun muistutetaan, että näiden toimien olisi aina oltava täysin kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisia; tuetaan terrorismiin syyllistyvien vierastaistelijoiden muodostaman uhkan torjumista koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2178 (2014) sekä tällaisista taistelijoista muodostuvan virran patoamista koskevien Madridin ohjaavien periaatteiden kaikkia näkökohtia;
   n) tehostetaan pyrkimyksiä tiukentaa rekrytoinnin valvontaa ja torjua terroristien propagandaa, jota levitetään sosiaalisen median eri foorumeilla mutta myös radikalisoituneiden ja vihaa lietsovien saarnaajien verkostoissa; tuetaan radikalisoitumisen torjuntaa ja radikalismista luopumista koskevia toimia väkivaltaisten ääriliikkeiden ehkäisemistä koskevan YK:n toimintaohjelman mukaisesti;
   o) työskennellään edelleen yhdessä YK:n kanssa terrorismin rahoituksen torjumiseksi ja sellaisten nykyisten mekanismien käyttämiseksi, joiden avulla voidaan nimetä terroristeja ja terroristijärjestöjä ja vahvistaa varojen jäädyttämistä koskevia mekanismeja maailmanlaajuisesti, samalla kun noudatetaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia kansainvälisiä normeja ja oikeusvaltioperiaatetta;
   p) tarjotaan tukea terrorismin torjunnan täytäntöönpanoa käsittelevälle YK:n työryhmälle, jotta voidaan varmistaa YK:n maailmanlaajuisen terrorisminvastaisen strategian täytäntöönpanon koordinointi ja johdonmukaisuus käyttämällä YK-järjestelmän 25 yksikön ja Interpolin resursseja ja asiantuntemusta, samalla kun pidetään mielessä, että terrorismin torjuntaa ei saa käyttää verukkeena sisäisen toisinajattelun tukahduttamiselle ja kansalaisten oikeuksien loukkaamiselle;
   q) edistetään koordinoituja kansainvälisiä toimia, joilla torjutaan omatekoisten räjähteiden voimistuvaa uhkaa, erityisesti pyrkimällä yhteisymmärrykseen omatekoisten räjähteiden ja terrorismin torjunnan välisten yhteyksien luomisesta, jossa käytetään YK:n ja Interpolin yksiköiden resursseja ja asiantuntemusta lainvalvontayhteistyön ja sotilaallisen yhteistyön lisäämiseen;
   r) muistutetaan tässä yhteydessä, että tarvitaan asianmukaista turvallisuuden, lainvalvonnan, ihmisoikeuksien ja sosiaalis-taloudellisten välineiden yhdistelmää, joka tarjoaa parempia vaihtoehtoja reagoitaessa terrorismin sekä väkivaltaisten ääriliikkeiden, kuten Da'eshin, al-Qaidan, al-Shabaabin, Boko Haramin jne., muuttuvaan luonteeseen;
   s) tuetaan EU:n laajempaa osallistumista valmiuksien kehittämistä koskeviin YK:n aloitteisiin, jotka koskevat terrorismiin syyllistyvien vierastaistelijoiden ja väkivaltaisen ääriliikehdinnän torjumista;
  

Aseiden leviämisen estäminen ja aseistariisunta

   t) tuetaan YK:n pyrkimyksiä estää ei-valtiollisia toimijoita ja terroristiryhmiä kehittämästä, valmistamasta, hankkimasta tai siirtämästä joukkotuhoaseita ja niiden kantolaitteita sekä edistää vuonna 2016 annetun turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) kattavaa tarkistamista; vaaditaan ydinsulkusopimuksen, kemiallisten aseiden kieltosopimuksen ja biologisten aseiden kieltosopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa ja täydellistä ydinkoekieltoa koskevan sopimuksen ratifioinnin päätökseen saattamista; kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirtämisen kieltämistä ja niiden hävittämistä koskeva yleissopimus; pidetään myönteisenä, että YK:n yleiskokouksen avuksi on perustettu avoin työryhmä, jonka tehtävänä on edistää ydinaseiden riisuntaa koskevia monenvälisiä neuvotteluja, ja kehotetaan kaikkia EU:n jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti sen menettelyihin; pyydetään YK:n jäsenvaltioita toteuttamaan aktiivisesti toimia maailmanlaajuisen aseistariisunnan toteuttamiseksi siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon ydinaseiden turvallisuusnäkökohdat ja humanitaariset näkökohdat;
   u) kehotetaan jäsenvaltioita tukemaan YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden vaikutuksista 71. istunnossa ja laatimaan EU:n yhteisen kannan, joka vastaa paremmin parlamentin toistuvasti esittämiä kehotuksia niiden käytön lopettamiseksi koko maailmassa varovaisuusperiaatteen mukaisesti, ja kehittämään maailmanlaajuista yhteisymmärrystä siviilien terveydelle mahdollisesti aiheutuvista riskeistä, konfliktien jälkeisen radioaktiivisen jätteen hallinnon monimutkaisesta taakasta sekä tällaisten aseiden käyttöön liittyvistä kustannuksista; sisällytetään köyhdytetyn uraanin arviointi ja miinanraivaushankkeet miinoja koskevaan EU:n toimintapolitiikkaan liittyviin rahoitusvälineisiin;
   v) edistetään asekauppasopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa ja kannustetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita allekirjoittamaan asekauppasopimus tai liittymään siihen;
   w) pyritään tehokkaampiin toimiin aseiden ja ampumatarvikkeiden välityksen ja laittoman kaupan torjumiseksi, pienaseet ja kevyet aseet mukaan luettuina, erityisesti kehittämällä aseiden seurantajärjestelmää;
   x) edistetään sellaisen aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevan maailmanlaajuisen poliittisen ratkaisun löytämistä, jolla niiden käyttöä rajoitetaan tiukasti kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitaarista oikeuden puitteissa; pyritään kieltämään sellaisten täysin itsenäisesti toimivien asejärjestelmien kehittäminen, tuotanto ja käyttö, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten osallistumista, varmistetaan, että ihmisoikeudet otetaan osaksi kaikkea kolmansien maiden kanssa terrorismin torjunnasta käytävää vuoropuhelua;
   y) kannatetaan edelleen YK:n pyrkimyksiä kartoittaa vastuulista ja turvallista toimintaa kyberavaruudessa koskevien normien kehittämistä, mihin kuuluu kyberhyökkäysten torjumista koskeva monenvälinen järjestelmä ja millä pyritään varmistamaan voimassa olevan kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön noudattaminen;
  

Muuttoliike

   z) tehostetaan UNHCR:n työn tukemista sen pannessa täytäntöön pakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten tai vammaisten henkilöiden, suojelemista koskevaa kansainvälistä toimeksiantoaan; painotetaan UNHCR:n rahoitustarpeiden ja sen saaman rahoituksen välistä huomattavaa kuilua ja vaaditaan suurempaa maailmanlaajuista solidaarisuutta; edellytetään, että UNHCR:n keskeisiä toimintoja rahoitetaan suuremmassa määrin YK:n talousarviosta, jotta voidaan taata UNHCR:n toiminta;
   aa) muistutetaan, että on tehostettava muuttoliikepolitiikan ulkoisen ja sisäisen ulottuvuuden sekä kehitys- ja ulkoasioiden asialistojen välistä johdonmukaisuutta ja koordinointia;
   ab) vaaditaan tehostamaan ponnisteluja laittoman muuttoliikkeen ehkäisemiseksi ja muuttajien salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi, erityisesti torjumalla rikollisverkostojen toimintaa vaihtamalla asiaa koskevia tiedustelutietoja nopeasti ja tehokkaasti noudattaen kuitenkin kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä; parannetaan uhrien tunnistamista ja suojelemista koskevia menetelmiä ja tehostetaan kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä tällaisen rikollisen toiminnan jäljittämiseksi sekä siitä saatujen voittojen takavarikoimiseksi ja takaisin perimiseksi; korostetaan YK:n tasolla, kuinka tärkeää on ratifioida ja panna kokonaisuudessaan täytäntöön kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus sekä siihen liitetyt lisäpöytäkirjat eli lisäpöytäkirja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä ja lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta; tuetaan muuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä;
   ac) tuetaan 19. syyskuuta 2016 järjestettävää YK:n yleiskokouksen korkean tason täysistuntoa, jossa paneudutaan laajamittaisiin pakolaisvirtoihin ja muuttoliikkeeseen, ja vaaditaan, että siinä keskitytään muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja painotetaan köyhyyden poistamista, ihmisoikeuksien toteutumista ja vakautta;
  

Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio

   ad) muistutetaan selkeästi ja lujasti, että kaikki YK:n yleissopimuksissa vahvistetut ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä ja että näiden oikeuksien kunnioittamista on valvottava; muistutetaan eri puolilla maailmaa ilmenevistä ihmisoikeusloukkauksista ja väärinkäytöksistä; vaaditaan mielipiteen- ja ilmaisunvapauden puolustamista; korostetaan lehdistönvapauden merkitystä tasapainoisessa yhteiskunnassa ja jokaisen kansalaisen roolia siinä ja vaaditaan yhdistymis- ja kokoontumisvapauden puolustamista;
   ae) puolustetaan edelleen uskonnon ja vakaumuksen vapautta; kehotetaan lisäämään ponnisteluja uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi; kehotetaan suojelemaan uskonnollisia vähemmistöjä paremmin vainoamiselta ja väkivallalta; kehotetaan kumoamaan lait, joissa kriminalisoidaan jumalanpilkka tai uskosta luopuminen ja joita voidaan käyttää tekosyynä uskonnollisten vähemmistöjen ja uskonnottomien vainoamiseen; tuetaan erityisraportoijan työtä uskonnon tai vakaumuksen vapauden puolesta; pyritään aktiivisesti siihen, että YK tunnistaa niin kutsutun Isisin/Da'eshin tekemät vähemmistöjen joukkotuhonnat ja saattaa kansainvälisen rikostuomioistuimen ratkaistavaksi tapaukset, joissa tekijää tai tekijöitä epäillään rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sotarikoksesta tai joukkotuhonnasta;
   af) edistetään edelleen aktiivisesti tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä; kehotetaan YK:ta tukemaan aktiivisesti sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koskevia aloitteita toiminnassaan ja ohjelmissaan ja tukemaan edelleen UN Women -järjestön toimintaa; tuetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan naisten johtajuutta ja osallistumista kaikilla päätöksenteon tasoilla; torjutaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa väkivaltaa ja syrjintää; kehotetaan kumoamaan YK:n jäsenvaltioissa lainsäädäntö, joka loukkaa homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten (hlbti) oikeuksia; pidetään myönteisenä, että YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa vuonna 2015 käsiteltiin ensimmäistä kertaa hlbti-ihmisten oikeuksia; kehotetaan YK:n jäseniä panemaan täytäntöön rasismin, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykyisiä muotoja koskevat YK:n erityisraportoijan suositukset;
   ag) edistetään lasten oikeuksia ja huolehditaan erityisesti lasten oikeudesta juomaveteen, jätevesihuoltoon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen, myös konfliktialueilla ja pakolaisleireillä, sekä lopetetaan lapsityövoiman käyttö, lasten kidutus, lapsikauppa, lapsiavioliitot ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö; tuetaan ja tehostetaan YK:n välityksellä toteutettavia kansainvälisiä toimia, joilla pyritään lopettamaan lasten käyttäminen aseellisissa konflikteissa sekä reagoimaan tehokkaammin vaikutuksiin, joita konflikteista ja niiden jälkeisistä tilanteista aiheutuu naisille ja tytöille; kannatetaan sitä, että vammaisuuteen sovelletaan riski- ja hätätilanteissa ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa vammaisia henkilöitä koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti;
   ah) kehotetaan kaikkia valtioita, myös EU:n jäsenvaltioita, ratifioimaan pikaisesti taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liitetyn valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee valitus- ja tutkintamekanismien perustamista;
   ai) edistetään ylikansallisia yhtiöitä ja muita yrityksiä sekä ihmisoikeuksia käsittelevän hallitusten välisen työryhmän työn saattamista onnistuneeseen tulokseen; tuetaan liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanoa YK:n jäsenvaltioissa, kehotetaan YK:n jäsenvaltioita kehittämään ja toteuttamaan kansallisia toimintasuunnitelmia; tuetaan vastuuta ja muutoksenhakua koskevaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun hanketta, jolla pyritään tehostamaan kansallisen lainsäädännön muutoksenhakujärjestelmää erityisesti tapauksissa, joissa vakavia ihmisoikeusloukkauksia on tapahtunut liiketoiminnan yhteydessä; kehotetaan YK:n jäsenvaltioita käsittelemään ihmisoikeuskysymyksiä kansainvälisissä ja kansallisissa urheiluelimissä;
   aj) pyritään edelleen siihen, että kuolemanrangaistukseen sovelletaan nollatoleranssia ja että se poistetaan yleismaailmallisesti ja valmistetaan tietä sille, että seuraava YK:n yleiskokous hyväksyy päätöslauselman kuolemanrangaistusten täytäntöön panematta jättämisestä; tuodaan esiin, että huumeisiin liittyvistä rikoksista langetetaan yhä useammin kuolemantuomioita, ja vaaditaan, että luovutaan kuolemanrangaistuksen soveltamisesta tällaisiin rikoksiin;
   ak) muistutetaan yleiskokouksen velvollisuudesta sen valitessa jäseniä YK:n ihmisoikeusneuvostoon (UNHRC) ottaa huomioon ehdokkaiden sitoutuminen ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian edistämiseen ja suojeluun; vaaditaan, että UNHRC:n jäsenyyttä varten otetaan käyttöön selkeät ihmisoikeuksien toteutumisesta huolehtimiseen perustuvat kriteerit ja UNHRC:n kymmenvuotisjuhlaa silmällä pitäen että myös sen työskentelymenetelmiä ja tuloksia arvioidaan;
   al) tuetaan kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä, jolla se pyrkii estämään rankaisematta jättämisen tapauksissa, joissa tekijät ovat syyllistyneet kansainvälisen yhteisön vakavimpina pitämiin rikoksiin, ja varmistamaan oikeuden toteutumisen sotarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja kansanmurhien uhreille; tarjotaan diplomaattista, taloudellista ja logistista tukea kansainvälisen rikostuomioistuimen päivittäiselle toiminnalle; kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita liittymään tuomioistuimeen ratifioimalla Rooman perussääntö ja rohkaistaan Kampalan tarkistusten ratifiointiin; edistetään tiivistä yhteistyötä tuomioistuimen sekä YK:n ja sen elinten ja virastojen välillä ja pyritään laajentamaan tuomioistuimen suhteita turvallisuusneuvostoon; kehotetaan YK:n turvallisuusneuvostoa saattamaan Pohjois-Korean demokraattisen kansantasavallan tilanteen kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi;
   am) käydään YK:n yleiskokouksen kaikkien jäsenten kanssa julkista ja kattavaa keskustelua siitä, kuinka tärkeää on, että kaikkialla maailmassa noudatetaan perustuslaissa presidentin toimikaudelle asetettuja rajoituksia;
   an) kehotetaan YK:ta käsittelemään ”ilmastopakolaisen” käsitteeseen liittyviä oikeudellisia puutteita ja myös sen mahdollista kansainvälistä määritelmää;
  

Kehitys

   ao) pyritään vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintaohjelman mukaisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen; pyritään parantamaan tulevien sukupolvien arkea sekä kannustetaan ja tuetaan maita ottamaan omaa vastuuta ja perustamaan kansalliset puitteet 17 tavoitteen saavuttamiseksi; rohkaistaan YK:n jäsenvaltioita noudattamaan tekemiään kehitysapua koskevia sitoumuksia ja kehotetaan ottamaan käyttöön asianmukaisia indikaattoreita sekä käyttämään tilastotietoja edistyksen seuraamiseksi ja kaikkien osapuolten vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi; vaaditaan, että kestävän kehityksen korkean tason poliittisesta foorumista on tultava pääasiallinen päätöksentekoelin, jolla on toimivalta varmistaa kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon seuranta ja arviointi ja esittää ennen vuonna 2016 järjestettävää korkean tason poliittista foorumia EU:n yhteinen kanta vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintaohjelman täytäntöönpanosta;
   ap) varmistetaan, ettei vesitetä Pekingin toimintaohjelman saavutuksia, jotka koskevat koulutuksen ja terveydenhuollon saantia ihmisten perusoikeutena; tehostetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta, koska näin vähennetään osaltaan lapsi- ja äitikuolleisuutta; edistetään perhesuunnittelun, äitiysterveydenhuollon ja ehkäisyvälineiden helppoa saatavuutta sekä kaikkien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevien palvelujen saatavuutta tärkeinä tekijöinä, joiden avulla voidaan pelastaa naisten henkiä ja auttaa heitä rakentamaan elämänsä uudelleen, jos he ovat joutuneet raiskauksen uhreiksi; asetetaan nämä politiikat kolmansien maiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön ytimeen;
   aq) vaaditaan vahvistamaan kehityspolitiikan johdonmukaisuutta YK:n toimintarakenteissa, jotta kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet voidaan sisällyttää tehokkaasti prosessiin; korostetaan yleismaailmallisen, sääntöihin perustuvan, avoimen, läpinäkyvän, syrjimättömän, osallistavan ja oikeudenmukaisen monenvälisen kauppajärjestelmän merkitystä sekä tarvetta saattaa WTO:n Dohan kehityskierros loppuun; muistutetaan, ettei kehitys ole mahdollista ilman rauhaa ja ettei rauha ole mahdollista ilman kehitystä, ja korostetaan kestävän kehityksen tavoitetta 16, joka koskee rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvää hallintoa, ja että se olisi asetettava yhdeksi painopisteeksi kehitysyhteistyön rahoituksessa; kehotetaan YK:ta sisällyttämään pitkän aikavälin kehitysstrategioihinsa järjestelmällisesti valmiuksien kehittämisen ja hyvän hallinnon;
   ar) pidetään myönteisenä YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2014 hyväksymää merkittävää päätöslauselmaa 68/304, jossa tunnustettiin jokaisen valtion suvereeni oikeus järjestellä uudelleen valtionvelkansa, mitä minkään toisen valtion ei pidä toimenpiteillään tehdä tyhjäksi tai estää, pantiin huolestuneena merkille, ettei kansainvälisellä rahoitusjärjestelmällä ole moitteetonta sääntelykehystä valtionvelan asianmukaista ja ennakoitavaa uudelleenjärjestelyä varten, ja käynnistettiin prosessi valtionvelan uudelleenjärjestelyprosesseja koskevan monenvälisen sääntelykehyksen hyväksymiseksi; kehotetaan koko YK-järjestelmää tukemaan täysimääräisesti tätä prosessia; kehotetaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita sitoutumaan aktiivisesti tähän prosessiin;
   as) kehitetään YK:n virastoja varten paljon tehokkaampi strateginen lähestymistapa, erityisesti kun on kyse ulkoisia rahoitusvälineitä koskevasta ohjelmasuunnittelusta, jotta voidaan varmistaa EU:n antaman avun parempi näkyvyys paikalla;
   at) pyritään aktiivisesti parantamaan kestävää kehitystä koskevaa poliittista ohjausta lujittamalla YK:n ympäristöohjelmaa (UNEP) ja paneudutaan ympäristörikoksia käsittelevän kansainvälisen tuomioistuimen perustamista koskevaan ehdotukseen, jotta ympäristöpolitiikan alana säädösten täytäntöönpano parantuisi maailmanlaajuisesti;
   au) pyritään toteuttamaan toimia, joilla tehostetaan verotusalan kansainvälistä yhteistyötä ja tuetaan YK-järjestelmän sisällä toimivan kansainvälisen verotuselimen perustamista; torjutaan verovilppiä ja rahanpesua veroasioita koskevan maailmanlaajuisen automaattisen tietojenvaihdon ja yhteisesti laaditun maailmanlaajuisen verokeitaiden "mustan listan" avulla;
   av) laaditaan globaali suunnitelma lääkemikrobiresistenssin torjumiseksi, jotta voidaan estää vastustuskykyisten superbakteerien leviäminen;
  

Ilmastonmuutos

   aw) varmistetaan, että EU on edelleen ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamassa ja tekee yhä yhteistyötä YK:n kanssa tällä alalla; varmistetaan, että Pariisissa vuonna 2015 pidetyn YK:n ilmastokokouksen päätökset pannaan nopeasti täytäntöön;
  

EU ja YK-järjestelmän uudistus

   ax) tuetaan YK:n turvallisuusneuvoston kattavaa uudistusta laajan konsensuksen perusteella, jotta voidaan ottaa paremmin huomioon maailman uudet realiteetit ja varmistaa, että turvallisuusneuvosto kykenee käsittelemään tehokkaasti kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuvia uhkia; pyritään saavuttamaan EU:n pitkän aikavälin tavoite saada paikka uudistetussa YK:n turvallisuusneuvostossa; kehotetaan turvallisuusneuvoston jäseniä pidättäytymään veto-oikeuden käyttämisestä tapauksissa, joissa on kyse ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista;
   ay) edistetään YK:n yleiskokouksen työn uudistamista ja kaikkien YK:n instituutioiden toiminnan koordinoinnin ja johdonmukaisuuden tehostamista, millä parannettaisiin järjestelmän tehokkuutta, vaikuttavuutta, oikeutusta, avoimuutta, vastuuvelvollisuutta, valmiuksia ja edustuksellisuutta; tuetaan ja kehitetään suurempaa avoimuutta seuraavan YK:n pääsihteerin valintamenettelyssä siten, että pääsihteeriehdokkaat esiteltäisiin yleiskokouksessa; edistetään tasa-arvoista ja oikeudenmukaista sukupuolijakaumaa ja maantieteellistä jakaumaa haettaessa ja nimettäessä parasta ehdokasta YK:n pääsihteeriksi ja tuetaan sitä, että seuraavaksi pääsihteeriksi valitaan nainen, mikäli hakijoilla on samanlainen erinomainen pätevyys;
   az) varmistetaan, että YK:n, EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n YTPP:n elimet tutkivat viipymättä ja mitä päättäväisimmin tapaukset, joissa YK:n, yksittäisen maan tai EU:n henkilöstöä epäillään seksuaalisesta väkivallasta, ja että niiden perusteella nostetaan syytteitä ja langetetaan tuomioita, kun otetaan huomioon vuotta 2015 koskeva YK:n kertomus ja äskettäiset epäilyt ranskalaisjoukkojen ja YK-joukkojen syyllistymisestä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön Keski-Afrikan tasavallassa;
   ba) pyydetään tilintarkastustuomioistuinta lisäämään yhteistyötään YK:n pääsihteeristön vastaavien valvontaelinten, etenkin sisäisen tarkastustoimiston, riippumattoman valvonta- ja neuvontakomitean sekä tilintarkastuslautakunnan, kanssa, jotta lisätään rahoitusta ja toimintaa koskevaa avoimuutta ja yhteisymmärrystä;
   bb) otetaan käyttöön tehokas järjestelmä väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi YK:ssa;
   bc) otetaan äskettäisen YK:n Libyan-erityisedustajan eturistiriitaa koskevan tapauksen perusteella käyttöön sitovat käytännesäännöt, joilla velvoitetaan viranhaltijoita pysymään puolueettomina, kuten tehokasta sovittelua koskevassa YK:n oppaassa edellytetään;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komissiolle sekä tiedoksi YK:n yleiskokoukselle ja YK:n pääsihteerille.

(1)A/RES/65/276, 3. toukokuuta 2011.
(2)EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 56.
(3)EUVL C 45, 5.2.2016, s. 89.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0259.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0403.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0020.
(7)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0013.
(8)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0051.
(9)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0073.
(10)EEAS 01024/12, neuvoston asiakirja 11216/12.
(11)EUH 458/15, neuvoston asiakirja 7632/15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö