Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2020(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0146/2016

Ingediende teksten :

A8-0146/2016

Debatten :

PV 06/07/2016 - 16
CRE 06/07/2016 - 16

Stemmingen :

PV 07/07/2016 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0317

Aangenomen teksten
PDF 217kWORD 106k
Donderdag 7 juli 2016 - Straatsburg
71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
P8_TA(2016)0317A8-0146/2016

Aanbeveling van het Europees Parlement van 7 juli 2016 aan de Raad over de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2016/2020(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien de ontwerpaanbeveling aan de Raad over de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, ingediend door Andrey Kovatchev namens de PPE-Fractie (B8–1374/2015),

–  gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en met name de artikelen 21, 34 en 36,

–  gezien de 70e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,

–  gezien de conclusies van de Raad van 22 juni 2015 over de prioriteiten van de EU voor de 70e Algemene Vergadering van de VN,

–  gezien het Handvest van de Verenigde Naties,

–  gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens en de mensenrechtenverdragen van de VN alsmede de facultatieve protocollen daarbij,

–  gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) over de deelname van de Europese Unie aan de werkzaamheden van de Verenigde Naties(1), waarin de EU het recht is verleend om te interveniëren in de Algemene Vergadering van de VN, mondeling voorstellen en amendementen in te dienen die op verzoek van een lidstaat in stemming zullen worden gebracht, en het recht op weerwoord uit te oefenen,

–  gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over het tienjarig bestaan van Resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid(2),

–  gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 18 april 2013 over het VN-beginsel van "verantwoordelijkheid tot bescherming" (Responsibility to Protect, R2P)(3),

–  gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 2 april 2014 over de 69e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties(4),

–  gezien zijn resolutie van 24 november 2015 over de rol van de EU binnen de VN – hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt?(5),

–  gezien zijn resoluties van 21 januari 2016 over de prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016(6) en die van 17 juli 2014 over het misdrijf agressie(7),

–  gezien zijn resolutie van 4 februari 2016 over de stelselmatige massamoord op religieuze minderheden door "ISIS/Da'esh"(8),

–  gezien zijn resolutie van 8 maart 2016 over de situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU(9),

–  gezien de Overeenkomst van Parijs van 12 december 2015,

–  gezien het actieplan van 13 juni 2012 ter versterking van de GVDB-steun van de EU voor de VN-vredeshandhaving(10) en het document van 23 maart 2015 over de versterking van het strategisch partnerschap tussen de EU en de VN op het gebied van vredeshandhaving en crisisbeheersing: prioriteiten 2015-2018(11),

–  gezien de richtsnoeren van Oslo van november 2007 inzake het gebruik van militaire en civiele defensiemiddelen met betrekking tot hulpverlening bij rampen,

–  gezien Resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad en de recente Resolutie 2242 (2015) van de Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid,

–  gezien het evaluatierapport van de VN van 15 mei 2015 over handhavings- en bijstandsinspanningen ter bestrijding en voorkoming van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik door VN- en aanverwant personeel bij vredeshandhavingsoperaties,

–  gezien het eerste VN-rapport over de resistentie tegen antibiotica, dat in april 2014 werd opgesteld door de WHO en waarin antimicrobiële resistentie wordt aangemerkt als een ernstige bedreiging voor de mondiale volksgezondheid,

–  gezien de recente onthullingen over de activiteiten van het in Panama gevestigde advocatenkantoor Mossack Fonseca, en de daarmee verband houdende initiatieven voor nauwere internationale samenwerking om belastingontduiking tegen te gaan,

–  gezien artikel 134, lid 3, en artikel 113 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A8-0146/2016),

A.  overwegende dat het streven van de EU naar een effectief multilateralisme en een goed mondiaal bestuur, met de VN als kernelement, een integraal onderdeel vormt van het externe beleid van de EU en geworteld is in de overtuiging dat een multilateraal systeem gebaseerd op universele regels en waarden, die moeten worden geëerbiedigd en verdedigd, de beste wijze is om wereldwijde crises, uitdagingen en bedreigingen het hoofd te bieden;

B.  overwegende dat de EU een proactieve rol zou moeten spelen in de totstandbrenging van een VN die doeltreffend kan bijdragen aan mondiale oplossingen, vrede, veiligheid, ontwikkeling, mensenrechten, democratie en een internationale orde die gebaseerd is op de beginselen van de rechtsstaat;

C.  overwegende dat de EU-lidstaten hun uiterste best moeten doen om hun optreden in de organen en instanties van het stelsel van de Verenigde Naties te coördineren overeenkomstig het in artikel 34, lid 1, VEU, vastgestelde mandaat;

D.  overwegende dat de mondiale en regionale veiligheidssituatie snel verslechtert en complexer wordt en dat de grens tussen de binnen- en buitenlandse veiligheid vervaagt; overwegende dat de VN nog steeds een belangrijke rol speelt in het waarborgen van de mondiale veiligheid en stabiliteit;

E.  overwegende dat de instrumenten van doeltreffend multilateralisme in het kader van de VN zorgvuldig moeten worden heroverwogen op grond van de verschuiving en verspreiding van de mondiale macht; overwegende dat alle belanghebbenden, zowel gouvernementele als niet-gouvernementele, beter moeten worden betrokken bij dergelijke instrumenten, alsook bij processen voor conflictpreventie en crisisbeheersing;

F.  overwegende dat de EU en haar lidstaten samen de grootste financiële bijdrage aan het VN-stelsel leveren, ongeveer een derde van de gewone begroting van de VN financieren en bijna twee vijfde van het VN-budget voor vredesoperaties en circa de helft van alle bijdragen aan VN-fondsen en programma's voor hun rekening nemen;

G.  overwegende dat de EU werkt aan de duurzaamheid van het milieu, met name in de strijd tegen de klimaatverandering, door zich in te zetten voor internationale maatregelen en acties voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en voor het duurzame beheer van natuurlijke rijkdommen;

H.  overwegende dat de EU een van de meest toegewijde beschermers en bevorderaars is van de mensenrechten, fundamentele vrijheden, culturele waarden, diversiteit, democratie en de rechtsstaat;

I.  overwegende dat de veiligheidssituatie van de EU steeds instabieler en onzekerder wordt vanwege een groot aantal langdurige of nieuwe bedreigingen, waaronder gewelddadige conflicten, terrorisme, georganiseerde misdaad, nooit geziene migratiegolven en klimaatverandering, die niet op nationaal niveau kunnen worden aangepakt en regionale en mondiale oplossingen vereisen;

J.  overwegende dat nieuwe uitdagingen, waaronder hybride oorlogvoering en informatieoorlogen, cyberdreigingen, biotechnologie, dodelijke autonome systemen, nanotechnologie, de miniaturisatie van wapens en de verspreiding van technologieën voor tweeërlei gebruik, het noodzakelijk maken om multilaterale overeenkomsten te ontwikkelen waarvoor het VN-kader het meest geschikt is;

K.  overwegende dat recente ontwikkelingen inzake de verspreiding van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor de wapenbeheersing en ontwapening steeds moeilijker maken en de mondiale veiligheid en stabiliteit aantasten; overwegende dat de VN een geschikt kader vormen om de inspanningen voor een nieuwe generatie maatregelen voor wapenbeheersing en ontwapening te bevorderen, samen met gelijkgestemde partners;

1.  beveelt de Raad het volgende aan:

  

Vrede en veiligheid

   a) er actief naar te blijven streven dat alle direct of indirect bij gewapende conflicten betrokken partijen en hun organisaties hun internationale verplichtingen en volkenrechtelijke normen volledig naleven en zich inzetten voor vreedzame en diplomatieke oplossingen voor alle soorten conflicten; erop aan te dringen dat dit ook de verplichting moet omvatten ervoor te zorgen dat mensen in nood toegang hebben tot humanitaire hulp;
   b) multilaterale pogingen te blijven ondersteunen om duurzame politieke en vreedzame oplossingen te vinden voor de aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika; steun te blijven verlenen aan de werkzaamheden van de speciale gezant van de secretaris-generaal van de VN voor Syrië, de speciale vertegenwoordiger en hoofd van de VN-Ondersteuningsmissie in Libië, de speciale gezant van de secretaris-generaal van de VN voor Jemen, de speciale coördinator van de VN voor het vredesproces in het Midden-Oosten en de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor de Westelijke Sahara; de internationale gemeenschap op te roepen humanitaire, financiële en politieke hulp te blijven geven om de humanitaire situatie te verbeteren, en zich in te spannen voor de onmiddellijke beëindiging van het geweld; unilaterale en ongecoördineerde acties in onverschillig welk crisisgebied te veroordelen;
   c) de interne Syrische onderhandelingen op basis van Resolutie 2254 (2015) van de VN-Veiligheidsraad te steunen; steun te verlenen aan de werkzaamheden van de taskforces die zijn opgericht door de Internationale Steungroep voor Syrië en die toezicht houden op de verlening van de broodnodige humanitaire hulp aan duizenden Syriërs in belegerde en andere moeilijk bereikbare gebieden, evenals een staking van de vijandelijkheden die werd gesteund in Resolutie 2268 (2016) van de VN-Veiligheidsraad; de wijdverbreide schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht in Syrië scherp te veroordelen en de werkzaamheden te ondersteunen van maatschappelijke organisaties die bewijzen vergaren van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, en andere mensenrechtenschendingen; te onderstrepen dat er een politieke oplossing voor het conflict moet worden gevonden en dat de deelname van vrouwen aan de vredesonderhandelingen moet worden gewaarborgd; er bij alle VN-lidstaten op aan te dringen alle noodzakelijke financiële en menselijke middelen vrij te maken om de lokale bevolking en de vluchtelingen te helpen;
   d) ervoor te zorgen dat de Algemene Vergadering van de VN, in samenwerking met de EU en de VS, voorziet in alle instrumenten om te waarborgen dat een tweestatenoplossing, op basis van de grenzen van 1967, met Jeruzalem als de hoofdstad van beide staten, waarbij een veilige staat Israël met veilige en erkende grenzen en een onafhankelijke, democratische, aangrenzende en levensvatbare staat Palestina zij aan zij leven in vrede en veiligheid, duurzaam en doeltreffend is; te handelen in overeenstemming met de conclusies van de Raad van 18 januari 2016 over het vredesproces in het Midden-Oosten, waarin wordt gesteld dat de voortdurende uitbreiding van de nederzettingen vrede in de weg blijft staan;
   e) te onderstrepen dat er in Jemen gecoördineerd humanitair optreden onder leiding van de VN noodzakelijk is; er bij alle partijen op aan te dringen de binnenkomst en levering van dringend noodzakelijke levensmiddelen, geneesmiddelen, brandstof en andere noodzakelijke bijstand door de VN en internationale humanitaire kanalen toe te staan om, overeenkomstig de beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid, in de dringende behoeften van de door de crisis getroffen burgers te kunnen voorzien; op te roepen tot een humanitair bestand, zodat zo snel mogelijk levensreddende bijstand kan worden geboden aan de Jemenitische bevolking; te vragen om een onpartijdig en onafhankelijk onderzoek naar alle vermeende schendingen van de internationale mensenrechtenwetgeving en het internationaal humanitair recht, met inbegrip van de recente aanvallen op humanitaire infrastructuur en hulpverleners; er bij alle partijen op aan te dringen de mensenrechten en vrijheden van alle Jemenitische burgers te eerbiedigen, en te benadrukken dat het belangrijk is de veiligheid te vergroten van al degenen die zich inzetten voor vrede en humanitaire missies in het land, waaronder hulpverleners, artsen en journalisten; een beleid van toenadering tussen Saudi-Arabië en Iran aan te moedigen, teneinde de regionale spanningen te verminderen en als stap op weg naar conflictoplossing in Jemen en elders;
   f) te blijven oproepen tot de volledige eerbiediging van internationaal erkende grenzen en de territoriale integriteit van Oost-Europese landen en landen van de zuidelijke Kaukasus, waaronder Georgië, Moldavië en Oekraïne, gezien de schendingen van het internationaal recht in deze gebieden, en tot het recht van deze landen om vrij en soeverein voor een Europees pad te kiezen; de diplomatieke inspanningen voor een vreedzame oplossing van deze lopende en bevroren conflicten te steunen en nieuw leven in te blazen; de internationale gemeenschap ertoe aan te sporen het beleid om de illegale annexatie van de Krim niet te erkennen, volledig uit te voeren; actief druk uit te oefenen op Rusland, als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, om een oplossing te vinden voor het conflict in Oekraïne;
   g) op te roepen tot meer steun voor de inspanningen van de internationale gemeenschap en regionale organisaties voor het beheersen van veiligheidscrises op het Afrikaanse continent, met name in Somalië, Sudan, Zuid-Sudan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Nigeria, Burundi en in het gebied rond de Grote Meren in het algemeen; de VN-lidstaten aan te sporen meer steun te verlenen aan de steeds grotere rol en eigen capaciteiten van de Afrikaanse Unie op het vlak van bemiddeling en crisisbeheer en tegelijkertijd te streven naar complementariteit met de inspanningen van het VN-Bureau voor de ondersteuning van de vredesopbouw; de inspanningen van de Afrikaanse Unie, de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en de VN te ondersteunen om een verdere escalatie van de crisis in Burundi te voorkomen, en een dringend noodzakelijke inclusieve en reële interne dialoog in Burundi tussen de regering en de oppositie te bevorderen; het onafhankelijke internationale onderzoek te ondersteunen, in het kader waarvan alle vermeende schendingen van de mensenrechten worden onderzocht en de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen en voor de rechter worden gebracht;
   h) de lopende uitgebreide inspanningen te steunen om de vredesoperaties van de VN en het vermogen van de organisatie om conflicten aan te pakken te versterken; nieuwe mogelijkheden voor een hechtere samenwerking tussen de EU en de VN te onderzoeken en deze samenwerking aan te moedigen in de context van de nieuwe vormgeving van hun strategische visie op veiligheid, enerzijds in het kader van de nieuwe algehele EU-strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid en anderzijds in het kader van de VN-hervorming van de vredesoperaties, de architectuur voor vredesopbouw en de agenda inzake vrouwen, vrede en veiligheid (Resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad) en onderlinge synergieën; ervoor te zorgen dat bij de herziening van de VN-architectuur voor vredesopbouw een klemtoon komt te liggen op het beginsel van de verantwoordelijkheid tot bescherming en de rol van vrouwen bij vredesopbouw;
   i) zich ingenomen te tonen met de goedkeuring en steun te verlenen aan de uitvoering van de recente Resolutie 2242 (2015) van de VN-Veiligheidsraad, waarin vrouwen een centrale rol toebedeeld krijgen in alle inspanningen voor het aanpakken van wereldwijde uitdagingen, en aan te dringen op extra inspanningen om de agenda inzake vrouwen, vrede en veiligheid in alle verschillende dimensies van vredeshandhaving te integreren; te benadrukken dat de evenwaardige, volledige en actieve participatie van vrouwen een belangrijke factor vormt bij het voorkomen en oplossen van conflicten, alsook bij het proces van vredesonderhandelingen en vredesopbouw; ervoor te zorgen dat vrouwelijke slachtoffers van verkrachting tijdens oorlogen alle nodige veilige medische bijstand krijgen;
   j) binnen het VN-stelsel een cultuur van preventie te bevorderen, opdat de VN beter en sneller kunnen reageren op nieuwe crises en potentiële bedreigingen voor de vrede en de veiligheid, met name middels doeltreffender inspanningen op het vlak van preventieve diplomatie, vertrouwensopbouw en bemiddeling; ernaar te streven de systemen voor vroegtijdige waarschuwing en de tijdige communicatie te verbeteren en verder te werken aan procedures voor crisisoverleg tussen de VN, de EU en andere regionale en subregionale organisaties, die een steeds belangrijkere rol spelen ten aanzien van de internationale vrede en veiligheid, om hun crisisrespons beter te coördineren en nodeloze overlapping te voorkomen; samen te werken met de VN om de rol en de capaciteiten van regionale en subregionale organisaties bij vredeshandhaving, conflictpreventie, civiel en militair crisisbeheer en conflictoplossing te versterken;
   k) de steun van de lidstaten te vergroten voor vredeshandhavings- en vredesopbouwoperaties van de VN die een mensenrechtencomponent en duidelijke exitstrategieën omvatten, met name door personeel en uitrusting te leveren, en de EU in dit verband een grotere ondersteunende rol te laten spelen; nadere procedures uit te werken om het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU in te schakelen ter ondersteuning van VN-operaties, onder meer door de inzet van EU-gevechtstroepen, of door capaciteitsopbouw en initiatieven in het kader van de hervorming van de veiligheidssector, en daarbij voldoende aandacht te schenken aan aspecten zoals mensenrechten, duurzame ontwikkeling en de onderliggende oorzaken van massale migratie;
   l) zich in te spannen voor een brede definitie van het begrip menselijke veiligheid, waardoor dit nauwer aansluit bij gendergelijkheid en de mensenrechten, en van het R2P-beginsel ("verantwoordelijkheid om te beschermen") en steun te blijven verlenen aan de inspanningen om het R2P-concept in de praktijk te brengen; de VN te ondersteunen om een cruciale rol te blijven spelen inzake het bijstaan van landen bij de toepassing van het R2P-beginsel, teneinde ervoor te zorgen dat de rechtsstatelijkheid en het internationaal humanitair recht worden geëerbiedigd; de gedragscode met betrekking tot maatregelen van de Veiligheidsraad tegen genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden te bevorderen, opdat de VN-lidstaten zich ertoe verbinden het optreden van de Veiligheidsraad ter voorkoming of beëindiging van dergelijke misdaden te steunen en niet tegen een desbetreffende resolutie van de Veiligheidsraad te stemmen;
  

Terrorismebestrijding

   m) terrorisme nogmaals ondubbelzinnig te veroordelen en opnieuw zijn volledige steun uit te spreken voor maatregelen die gericht zijn op het verslaan en uitroeien van terroristische organisaties, met name "ISIS/Da'esh", die een onmiskenbare bedreiging voor de regionale en internationale veiligheid vormt, en er tegelijkertijd aan te herinneren dat bij deze maatregelen het internationaal recht inzake de mensenrechten altijd volledig moet worden geëerbiedigd; de bevordering te steunen van alle aspecten van Resolutie 2178 (2014) van de Veiligheidsraad over de bestrijding van dreigingen die uitgaan van buitenlandse terroristische strijders, en van de leidende beginselen van Madrid inzake het tegengaan van de stroom aan buitenlandse terroristische strijders;
   n) meer inspanningen te leveren om rekrutering tegen te gaan en terroristische propaganda op socialemediaplatforms, maar ook via netwerken van geradicaliseerde haatpredikers, te bestrijden; beleid ter bestrijding van radicalisering en met het oog op deradicalisering te ondersteunen in overeenstemming met het VN-actieplan ter voorkoming van gewelddadig extremisme;
   o) met de VN te blijven samenwerken inzake de bestrijding van terrorismefinanciering, met inbegrip van het gebruik van bestaande mechanismen voor het aanwijzen van terroristische personen en organisaties, en mechanismen voor de bevriezing van tegoeden op wereldschaal te versterken en hierbij de internationale normen voor een eerlijk proces en de rechtsstatelijkheid te handhaven;
   p) de taskforce voor de uitvoering van de VN-strategie voor terrorismebestrijding ondersteuning te bieden om te zorgen voor coördinatie en samenhang bij de uitvoering van de mondiale terrorismebestrijdingsstrategie van de VN, gebruikmakend van de middelen en deskundigheid van 25 entiteiten van het VN-stelsel en Interpol, zonder uit het oog te verliezen dat terrorismebestrijding niet mag worden gebruikt als voorwendsel om interne afwijkende meningen de kop in te drukken of de rechten van de bevolking te schenden;
   q) gecoördineerde internationale inspanningen te bevorderen om de toenemende dreiging van geïmproviseerde explosieven (Improvised Explosive Devices, afgekort IED) tegen te gaan, met name door inzicht te ontwikkelen in het verband tussen IED- en terrorismebestrijding, gebruikmakend van de middelen en deskundigheid van de entiteiten van het VN-stelsel en Interpol, teneinde een betere samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en op militair gebied mogelijk te maken;
   r) in deze context opnieuw te wijzen op de behoefte aan een passende mix van veiligheid, rechtshandhaving, mensenrechten en sociaal-economische instrumenten die betere opties biedt om te reageren op de veranderende aard van het terrorisme en gewelddadig extremisme door onder andere Da'esh, Al Qaida, Al-Shabaab en Boko Haram;
   s) steun te verlenen aan een grotere bijdrage van de EU aan de initiatieven van de VN voor capaciteitsopbouw in het kader van de strijd tegen buitenlandse terroristische strijders en gewelddadig extremisme;
  

Non-proliferatie en ontwapening

   t) steun te verlenen aan de inspanningen van de VN om te voorkomen dat niet-overheidsactoren en terroristische groeperingen massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor ontwikkelen, produceren, verwerven of overbrengen, en bij te dragen tot de algehele doorlichting van Resolutie 1540 (2004) van de VN-Veiligheidsraad in 2016; aan te dringen op de volledige naleving van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), het Verdrag inzake chemische wapens en het Verdrag inzake biologische wapens en op de voltooiing van het proces ter ratificatie van het Verdrag voor een alomvattend verbod op kernproeven; alle VN-lidstaten aan te sporen om het Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van antipersoneelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens te ondertekenen en te ratificeren; de oprichting te verwelkomen van de werkgroep die voor onbepaalde tijd is ingesteld als hulporgaan van de Algemene Vergadering van de VN, om verder te komen in de multilaterale onderhandelingen over nucleaire ontwapening, en alle EU-lidstaten aan te sporen actief aan de werkzaamheden ervan deel te nemen; de lidstaten van de VN te verzoeken actief stappen te ondernemen ten behoeve van de wereldwijde ontwapening en hierbij naar behoren rekening te houden met zowel de veiligheidsdimensie als de humanitaire dimensie van nucleaire wapens;
   u) er bij de lidstaten op aan te dringen de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN over de effecten van het gebruik van wapens en munitie met verarmd uranium te ondersteunen tijdens de 71e vergadering, en een gemeenschappelijk standpunt van de EU vast te stellen dat beter beantwoordt aan de herhaalde oproep van het Parlement voor een preventief wereldwijd moratorium en de zich ontwikkelende mondiale consensus over de mogelijke gezondheidsrisico's voor burgers, het complexe post-conflictbeheer van radioactief afval en de financiële lasten ingevolge het gebruik van dergelijke wapens; projecten voor de beoordeling en opruiming van verarmd uranium in de financieringinstrumenten van de EU voor mijnbestrijding op te nemen;
   v) zich in te zetten voor de volledige tenuitvoerlegging van het Wapenhandelsverdrag (WHV) en alle VN-lidstaten ertoe aan te sporen dit verdrag te ondertekenen of ertoe toe te treden;
   w) werk te maken van doeltreffender optreden tegen het doorsluizen van en de illegale handel in wapens en munitie, met inbegrip van handvuurwapens en lichte wapens, met name door een wapentraceringssysteem te ontwikkelen;
   x) op mondiaal niveau een beleidsrespons op het gebruik van gewapende drones te bevorderen om het gebruik ervan strikt binnen de perken van de internationale mensenrechtenwetgeving en het internationaal humanitair recht te houden; een verbod te bevorderen op de ontwikkeling, de productie en het gebruik van volledig autonome wapens waarmee aanvallen zonder menselijke tussenkomst kunnen worden uitgevoerd; ervoor te zorgen dat mensenrechten worden opgenomen in alle dialogen met derde landen inzake terrorismebestrijding;
   y) de lopende VN-inspanningen verder te steunen om de mogelijkheid te verkennen om normen te ontwikkelen voor verantwoord en veilig gedrag op het internet, met inbegrip van een multilateraal kader ter bestrijding van cyberaanvallen, met het oog op het garanderen van de toepassing van het bestaande internationale recht en het recht inzake de mensenrechten;
  

Migratie

   z) zich in te zetten voor meer steun voor het werk van het VN-vluchtelingenbureau (UNHCR) bij de tenuitvoerlegging van zijn mandaat om vluchtelingen te beschermen, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen; de financieringskloof tussen de budgettaire behoeften van het UNHCR en de ontvangen middelen te benadrukken en aan te dringen op meer wereldwijde solidariteit; te pleiten voor de toewijzing van meer middelen uit de reguliere begroting van de VN voor de kerntaken van het UNHCR, teneinde zijn werking te waarborgen;
   aa) erop te wijzen dat een betere samenhang en coördinatie nodig zijn tussen de externe en de interne dimensie van het migratiebeleid en de agenda's op het gebied van ontwikkeling en buitenlandse zaken;
   ab) te vragen dat er meer inspanningen worden geleverd ter voorkoming van irreguliere migratie en ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel, in het bijzonder door de strijd tegen criminele netwerken via de snelle en doeltreffende uitwisseling van relevante inlichtingen, met inachtneming van het internationaal recht inzake de mensenrechten; de methoden te verbeteren om slachtoffers te identificeren en te beschermen en de samenwerking met derde landen te versterken om de opbrengsten van criminele activiteiten in deze sector op te sporen, in beslag te nemen en in te vorderen; op VN-niveau te hameren op het belang van de ratificatie en volledige uitvoering van het VN-Verdrag ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de bijbehorende protocollen tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, en inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel; het werk van de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten van migranten te ondersteunen;
   ac) de op 19 september 2016 geplande plenaire bijeenkomst op hoog niveau van de Algemene Vergadering van de VN over de grote vluchtelingen- en migratiestromen te ondersteunen en te vragen dat tijdens deze bijeenkomst met name aandacht wordt besteed aan het aanpakken van de onderliggende oorzaken van migratie, met de nodige aandacht voor armoedebestrijding, eerbiediging van de mensenrechten en stabiliteit;
  

Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat

   ad) klaar en duidelijk te herhalen dat alle door VN-verdragen beschermde mensenrechten universeel, ondeelbaar, van elkaar afhankelijk en met elkaar verbonden zijn en dat de eerbiediging ervan moet worden afgedwongen; de aandacht te vestigen op schendingen van de mensenrechten in de wereld; te pleiten voor de bescherming van de vrijheid van mening en meningsuiting; het belang van een vrije pers in een gezonde maatschappij en de rol van elke burger daarbij te benadrukken en de vrijheid van vereniging en vergadering te verdedigen;
   ae) te blijven ijveren voor de vrijheid van godsdienst en overtuiging; aan te dringen op meer inspanningen voor de bescherming van de rechten van religieuze en andere minderheden; aan te dringen op een betere bescherming van religieuze minderheden tegen vervolging en geweld; op te roepen tot de intrekking van wetten waarin godslastering of geloofsafval strafbaar wordt gesteld en die als voorwendsel dienen voor de vervolging van religieuze minderheden en niet-gelovigen; steun te verlenen aan de werkzaamheden van de speciale rapporteur voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging; er actief naar te streven dat de door "ISIS/Da'esh" gepleegde genocide tegen religieuze minderheden door de VN wordt erkend en dat zaken van vermoedelijke misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en volkerenmoord naar het Internationaal Strafhof worden verwezen;
   af) gelijkheid en non-discriminatie actief te blijven bevorderen; er bij de VN op aan te dringen initiatieven op het gebied van gendermainstreaming actief te steunen in haar activiteiten en programma's en de werkzaamheden van UN Women te blijven ondersteunen; maatregelen te ondersteunen ter versterking van het leiderschap en de deelname van vrouwen op alle niveaus van de besluitvorming; geweld tegen en discriminatie van personen op basis van hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie te bestrijden; op te roepen tot de intrekking van wetgeving in VN-lidstaten die een schending vormt van de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI); de eerste bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over LGBTI-rechten in 2015 toe te juichen; de VN-lidstaten te verzoeken de aanbevelingen van de speciale rapporteur van de VN voor hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid uit te voeren;
   ag) de rechten van het kind te bevorderen, met name door er mee voor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs, ook in conflictgebieden en vluchtelingenkampen, en door kinderarbeid, foltering, kinderhandel, kindhuwelijken en seksuele uitbuiting uit te bannen; de internationale inspanningen binnen het kader van de VN te ondersteunen en versterken om een einde te maken aan het gebruik van kinderen in gewapende conflicten en om de gevolgen van conflict- en post-conflictsituaties voor vrouwen en meisjes doeltreffender aan te pakken; een op de mensenrechten gebaseerde benadering van invaliditeit te steunen in risico- en noodsituaties, overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;
   ah) er bij alle landen, met inbegrip van de EU-lidstaten, op aan te dringen het facultatieve protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten houdende de vaststelling van klachten- en onderzoeksmechanismen snel te ratificeren;
   ai) bij te dragen aan een succesvolle afronding van de werkzaamheden van de intergouvernementele werkgroep voor transnationale en andere ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten; de verdere uitvoering van de VN-richtsnoeren inzake het bedrijfsleven en mensenrechten door de VN-lidstaten te bevorderen; de VN-lidstaten ertoe aan te sporen nationale actieplannen te ontwikkelen en uit te voeren; ondersteuning te verlenen aan het project voor verantwoordingsplicht en rechtsmiddelen van de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN ter verbetering van nationale rechtsmiddelen, met name in het geval van grove mensenrechtenschendingen in het bedrijfsleven; de VN-lidstaten te verzoeken de kwestie van de mensenrechten aan de orde te stellen bij internationale en nationale sportbonden;
   aj) te blijven pleiten voor nultolerantie voor de doodstraf, zich verder in te zetten voor de universele afschaffing ervan en het voortouw te nemen om de komende Algemene Vergadering van de VN een resolutie over een moratorium op de toepassing van de doodstraf te doen aannemen; de toename van terdoodveroordelingen voor drugsdelicten aan te klagen en te verzoeken om het uitsluiten van de doodstraf voor dergelijke delicten;
   ak) te herinneren aan de verplichting van de Algemene Vergadering om bij de verkiezing van de leden van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) rekening te houden met de eerbied van de kandidaten voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten, de rechtsstatelijkheid en de democratie; te verzoeken om de vaststelling van duidelijke criteria op basis van de prestatie op het gebied van de mensenrechten voor lidmaatschap van de UNHRC en, in het licht van het tienjarig bestaan van de UNHRC, te verzoeken om een beoordeling van de werkmethoden en het effect van de Mensenrechtenraad;
   al) de werkzaamheden van het Internationaal Strafhof (ICC) te versterken die erop gericht zijn een einde te maken aan de straffeloosheid van plegers van de ernstigste misdrijven die de internationale gemeenschap met zorg vervullen, en gerechtigheid te bieden aan slachtoffers van oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide; politieke, diplomatieke, financiële en logistieke steun te verlenen voor de dagelijkse werking van het ICC; alle VN-lidstaten op te roepen zich bij het Strafhof aan te sluiten door het Statuut van Rome te ratificeren, en de ratificatie van de in Kampala overeengekomen wijzigingen aan te moedigen; nauwe samenwerking tussen de VN en de organen en agentschappen ervan en het Strafhof en een uitbreiding van de betrekkingen van het Strafhof met de Veiligheidsraad te stimuleren; erop aan te dringen dat de VN-Veiligheidsraad de situatie in de Democratische Volksrepubliek Korea naar het ICC verwijst;
   am) met het publiek te spreken en met alle leden van de Algemene Vergadering van de VN een uitvoerig debat aan te gaan over het belang van het eerbiedigen van de grondwettelijke grenzen aan de presidentiële mandaten in de wereld;
   an) de VN te verzoeken zich te buigen over de juridische lacunes met betrekking tot de term "klimaatvluchteling", met inbegrip van een mogelijke internationale definitie van dit begrip;
  

Ontwikkeling

   ao) zich in te zetten voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling; te werken aan het verbeteren van het leven van toekomstige generaties en landen aan te sporen en te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en nationale kaders vast te stellen om de 17 doelstellingen te bereiken; de VN-lidstaten aan te sporen om hun toezeggingen op het gebied van uitgaven voor ontwikkelingshulp na te komen en aan te dringen op de vaststelling van een solide kader van indicatoren en het gebruik van statistische gegevens om de vooruitgang te volgen en de verantwoordingsplicht van allen te garanderen; erop aan te dringen dat het politiek forum op hoog niveau (HLPF) inzake duurzame ontwikkeling het belangrijkste besluitvormingsorgaan voor de follow-up en verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling moet worden, en een gemeenschappelijk EU-standpunt in te nemen over de tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 vóór het HLPF in 2016;
   ap) ervoor te zorgen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het "acquis" van het Actieplatform van Peking op de gebieden toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, als een fundamenteel mensenrecht; de toegang tot diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid te verbeteren, aangezien dit bijdraagt tot het terugdringen van de zuigelingen- en moedersterfte; gezinsplanning, de gezondheid van moeders, een gemakkelijke toegang tot anticonceptie en toegang tot het volledige scala aan seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten te bevorderen als belangrijke factoren om vrouwenlevens te redden en om vrouwen te helpen hun leven weer op te pakken als ze het slachtoffer zijn geweest van verkrachting; deze beleidsterreinen centraal te stellen bij ontwikkelingssamenwerking met derde landen;
   aq) te wijzen op de noodzaak van een grotere beleidscoherentie voor ontwikkeling binnen de werkingsstructuren van de VN, om alle dimensies van duurzame ontwikkeling effectief in het beleid te integreren; te wijzen op het belang van een mondiaal, op regels gebaseerd, open, transparant, niet-discriminerend, inclusief en eerlijk multilateraal handelsstelsel, en te onderstrepen dat de WTO-ontwikkelingsronde van Doha moet worden afgerond; eraan te herinneren dat ontwikkeling niet mogelijk is zonder vrede, en dat vrede niet mogelijk is zonder ontwikkeling, en het belang te benadrukken van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 16 inzake vrede, rechtvaardigheid en goed bestuur, die een van de prioriteiten behoort te zijn inzake de financiering van ontwikkelingssamenwerking; de VN te verzoeken in ontwikkelingsstrategieën op de lange termijn systematisch aandacht te besteden aan capaciteitsopbouw en behoorlijk bestuur;
   ar) toe te juichen dat de Algemene Vergadering van de VN de historische Resolutie 68/304 van 9 september 2014 heeft vastgesteld, waarin het soevereine recht van elke staat wordt erkend om zijn overheidsschuld te herschikken, zonder daarbij door maatregelen van een andere staat te worden belemmerd of gehinderd, en waarin met bezorgdheid wordt opgemerkt dat het internationaal financieel stelsel geen solide rechtskader biedt voor een behoorlijke en voorspelbare herstructurering van overheidsschulden en de aanzet wordt gegeven voor het vaststellen van een multilateraal rechtskader voor staatsschuldherstructurering; het VN-bestel in zijn geheel te vragen dit proces volledig te ondersteunen; de EU en de lidstaten te verzoeken zich hiervoor actief in te zetten;
   as) een veel doeltreffender en meer strategische benadering te ontwikkelen voor de VN-agentschappen, met name op het gebied van de programmering van de externe financiële instrumenten om te zorgen voor een grotere zichtbaarheid van de EU-steun ter plaatse;
   at) actief te streven naar de verbetering van het politiek toezicht op het gebied van duurzame ontwikkeling, door middel van de versterking van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), en het voorstel tot oprichting van een internationaal strafhof voor milieudelicten aan te grijpen om ervoor te zorgen dat de milieuwetgeving wereldwijd beter wordt gehandhaafd;
   au) werk te maken van een verbeterde internationale samenwerking op fiscaal gebied door steun te verlenen aan de oprichting van een internationaal belastingorgaan binnen het VN-bestel; belastingontduiking en het witwassen van geld tegen te gaan door middel van de wereldwijde automatische uitwisseling van fiscale informatie en de opstelling van een gemeenschappelijke mondiale zwarte lijst van belastingparadijzen;
   av) een mondiaal plan te introduceren ter bestrijding van antimicrobiële resistentie, teneinde te voorkomen dat resistente superbacteriën zich verder verspreiden;
  

Klimaatverandering

   aw) ervoor te zorgen dat de EU het voortouw blijft nemen in de strijd tegen de klimaatverandering, en op dit gebied met de VN blijft samenwerken; te zorgen voor een snelle uitvoering van de besluiten die tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering in 2015 in Parijs zijn genomen;
  

De EU en de hervorming van het VN-bestel

   ax) op grond van een ruime consensus een grondige hervorming van de VN-Veiligheidsraad te steunen, om beter rekening te houden met de nieuwe realiteit in de wereld en ervoor te zorgen dat de Veiligheidsraad op doeltreffende wijze kan omgaan met bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid; werk te maken van de langetermijndoelstelling dat de EU een zetel krijgt in een hervormde VN-Veiligheidsraad; er bij de leden van de Veiligheidsraad op aan te dringen hun vetorecht niet te gebruiken in gevallen waarin misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd;
   ay) zich in te spannen om het werk van de Algemene Vergadering nieuw leven in te blazen en een betere coördinatie en samenhang van het optreden van alle instellingen van de VN te bevorderen, wat voor meer efficiëntie, doeltreffendheid, legitimiteit, transparantie, verantwoording en representativiteit van het systeem moet zorgen; de grotere transparantie met betrekking tot de procedure voor de selectie van de volgende secretaris-generaal van de VN te steunen en erop voort te bouwen door de kandidaten zich aan de Algemene Vergadering te laten voorstellen; bij het vinden en aanwijzen van de beste kandidaat gelijke en eerlijke kansen op basis van een geografisch en genderevenwicht te bevorderen en steun te verlenen aan de keuze voor een vrouw als de volgende secretaris-generaal indien de kandidaten vergelijkbare uitstekende kwalificaties hebben;
   az) er in het licht van het VN-rapport van 2015 en de recente beschuldigingen van kindermisbruik tegen Franse en VN-troepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek voor te zorgen dat de VN, de EU-lidstaten en de GVDB-instanties van de EU onverwijld en met de grootste vastberadenheid een onderzoek instellen naar alle personeelsleden van de VN, de EU en nationale instanties die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel geweld, en hen te vervolgen en te veroordelen;
   ba) de Europese Rekenkamer te verzoeken haar samenwerking met de respectievelijke toezichtsorganen van het Secretariaat van de Verenigde Naties te versterken, en met name met het Bureau voor Interne Toezichtsdiensten (OIOS), het Onafhankelijke Adviescomité voor audits (IAAC) en de Accountantscommissie (BoA), met het oog op het verbeteren van de transparantie en het wederzijdse begrip van de financiering en werking;
   bb) een doeltreffend systeem op te richten voor de bescherming van VN-klokkenluiders;
   bc) in het licht van het recente belangenconflict van de speciale VN-vertegenwoordiger voor Libië een bindende gedragscode te introduceren die ambtsdragers verplicht onpartijdig te blijven, zoals vastgelegd in het VN-richtsnoer voor doeltreffende bemiddeling;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, de Europese Dienst voor extern optreden, de Commissie en, ter informatie, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

(1) A/RES/65/276 van 3 mei 2011.
(2) PB C 99 E van 3.4.2012, blz. 56.
(3) PB C 45 van 5.2.2016, blz. 89.
(4) Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0259.
(5) Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0403.
(6) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0020.
(7) Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0013.
(8) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0051.
(9) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0073.
(10) EEAS 01024/12, Document 11216/12 van de Raad.
(11) EEAS 458/15, Document 7632/15 van de Raad.

Juridische mededeling - Privacybeleid