Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2020(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0146/2016

Ingivna texter :

A8-0146/2016

Debatter :

PV 06/07/2016 - 16
CRE 06/07/2016 - 16

Omröstningar :

PV 07/07/2016 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0317

Antagna texter
PDF 211kWORD 102k
Torsdagen den 7 juli 2016 - Strasbourg
FN:s generalförsamlings 71:a session
P8_TA(2016)0317A8-0146/2016

Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session (2016/2020(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av det förslag till rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 71:a session som Andrey Kovatchev utarbetat på PPE-gruppens vägnar (B8-1374/2015),

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artiklarna 21, 34 och 36,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings 70:e session,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 22 juni 2015 om EU:s prioriteringar inför FN:s generalförsamlings 70:e session,

–  med beaktande av Förenta nationernas stadga,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner och tillhörande fakultativa protokoll,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution om Europeiska unionens deltagande i FN:s arbete(1), som ger EU rätt att tala i FN:s generalförsamling, lägga fram muntliga förslag och ändringsförslag som går till omröstning på begäran av en medlemsstat samt rätt till genmäle,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om 10:e årsdagen av resolution 1325 (2000) från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet,(2)

–  med beaktande av sin rekommendation av den 18 april 2013 till rådet om FN:s princip om ”skyldigheten att skydda” (R2P)(3),

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 2 april 2014 om FN:s generalförsamlings 69:e session(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 november 2015 om EU:s roll i FN – Hur kan EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre?(5),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 21 januari 2016 om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016(6) och av den 17 juli 2014 om aggressionsbrott(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2016 om det så kallade IS/Daish systematiska massmord på religiösa minoriteter(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2016 om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU(9),

–  med beaktande av Parisavtalet av den 12 december 2015,

–  med beaktande av dokumenten Plan of Action to enhance EU CSDP support to UN peacekeeping(10) av den 13 juni 2012 och Strengthening the UN-EU Strategic Partnership on Peacekeeping and Crisis Management: Priorities 2015-2018 av den 23 mars 2015(11),

–  med beaktande av de så kallade Osloriktlinjerna från november 2007 för användning av militära och civila försvarsresurser vid katastrofinsatser,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) och FN:s säkerhetsråds nyligen antagna resolution 2242 (2015) om kvinnor, fred och säkerhet,

–  med beaktande av FN:s utvärderingsrapport av den 15 maj 2015 om insatser för verkställighet och korrigerande åtgärder för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp som begåtts av FN-personal och annan personal i fredsbevarande uppdrag,

–  med beaktande av den första FN-rapporten om antibiotikaresistens publicerad av WHO i april 2014 i vilken antimikrobiell resistens klassas som ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan,

–  med beaktande av de senaste avslöjandena om advokatbyrån Mossack Fonseca med bas i Panama, och relaterade initiativ för närmare internationellt samarbete för att bekämpa skatteundandragande,

–  med beaktande av artiklarna 134.3 och 113 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0146/2016), och av följande skäl:

A.  EU:s engagemang för effektiv multilateralism och gott globalt styre med FN i centrum är en integrerad del av EU:s utrikespolitik och grundar sig på övertygelsen att ett multilateralt system som baseras på allmängiltiga regler och värderingar som måste respekteras och upprätthållas är bäst lämpat för att hantera kriser, utmaningar och hot på global nivå.

B.  EU bör ta en ledande och aktiv roll i arbetet med att skapa ett FN som på ett verkningsfullt sätt kan främja globala lösningar, fred och säkerhet, utveckling, mänskliga rättigheter, demokrati samt en internationell ordning som bygger på rättsstatsprincipen.

C.  EU:s medlemsstater måste göra allt de kan för att samordna sina insatser i organen och byråerna inom FN-systemet i enlighet med sitt mandat enligt artikel 34.1 i EU-fördraget.

D.  Den globala och regionala säkerhetsmiljön försämras snabbt, den blir mer komplex och gränsen mellan inre och yttre säkerhet suddas ut. FN besitter en nyckelroll för att säkerställa global säkerhet och stabilitet.

E.  Förändringar i den globala maktkonstellationen och maktutbredningen gör att det behövs en noggrann omprövning av verktygen för effektiv multilateralism inom ramen för FN. Sådana verktyg måste inkludera alla berörda aktörer, både statliga och icke-statliga, och så även i processer som rör konfliktförebyggande och krishantering.

F.  EU och dess medlemsstater är sammantaget det kollektiv som ekonomiskt bidrar mest till FN-systemet, med en tredjedel av FN:s ordinarie budget, nästan två femtedelar av budgeten för FN:s fredsbevarande insatser och omkring hälften av alla bidrag till FN:s fonder och program.

G.  EU arbetar för miljömässig hållbarhet, särskilt i kampen mot klimatförändringarna genom att främja internationella åtgärder och insatser för att bevara och förbättra miljön och en hållbar förvaltning av jordens naturresurser.

H.  EU är en av de mest engagerade försvararna av och förespråkarna för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, kulturella värden och mångfald, demokrati och rättsstaten.

I.  EU:s säkerhetsmiljö har blivit alltmer instabil och ostadig på grund av ett stort antal varaktiga eller nya utmaningar, däribland våldsamma konflikter, terrorism, organiserad brottslighet, migrationsflöden utan motstycke och klimatförändringar. Dessa kan inte hanteras nationellt utan kräver regionala och globala insatser.

J.  Nya utmaningar såsom hybrid- och informationskrigföring, it-hot, bioteknik, dödliga autonoma system, nanoteknik, miniatyrisering av vapen samt spridningen av tekniker med dubbla användningsområden gör att multilaterala avtal måste tas fram, och då är FN:s ramverk det mest lämpliga att använda.

K.  Den senaste utvecklingen vad gäller spridningen av massförstörelsevapen och deras bärare gör vapenkontroll och nedrustning allt svårare och undergräver den globala säkerheten och stabiliteten. FN utgör en lämplig ram för att främja ansträngningar för en ny generation av vapenkontroll- och nedrustningsåtgärder tillsammans med likasinnade partner.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

  

Fred och säkerhet

   a) Rådet uppmanas att aktivt vidta åtgärder för att se till att alla parter som är direkt eller indirekt involverade i väpnade konflikter samt deras organisationer till fullo handlar i överensstämmelse med sina skyldigheter och gällande normer enligt internationell rätt samt gör insatser för att uppnå fredliga diplomatiska lösningar på konflikter av alla slag; att framhålla att detta även bör omfattar skyldigheten att bevilja människor i nöd tillgång till humanitärt bistånd.
   b) Rådet uppmanas att fortsatt stödja multilaterala försök att finna varaktiga politiska och fredliga lösningar på de pågående konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika; att fortsatt stödja det arbete som utförs av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Syrien, den särskilda representanten och chefen för FN:s stöduppdrag i Libyen, FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, FN:s särskilda samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern samt FN:s generalsekreterares särskilda representant för Västsahara; att efterlysa fortsatt humanitärt, finansiellt och politiskt bistånd från det internationella samfundet för att man ska kunna ta itu med den humanitära situationen och verka för ett omedelbart stopp på våldet; att fördöma ensidiga och icke samordnade åtgärder i alla krisområden.
   c) Rådet uppmanas att stödja de samtal mellan de syriska parterna som vägleds av säkerhetsrådets resolution 2254 (2015); att stödja arbetet i de specialgrupper som skapades av den internationella stödgruppen för Syrien, som kontrollerar leveransen av välbehövligt humanitärt bistånd till tusentals syrier i belägrade områden och andra områden som är svåra att nå, samt upphörandet av fientligheterna med stöd av FN:s säkerhetsråds resolution 2268(2016); att kraftfullt fördöma de utbredda människorättskränkningarna och kränkningarna av internationella humanitär rätt i Syrien och att stödja arbetet i organisationer från det civila samhället när det gäller att dokumentera belägg för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och andra människorättskränkningar; att understryka behovet av att finna en politisk lösning på konflikten och att se till att kvinnorna involveras i fredsförhandlingarna; att eftertryckligen uppmana alla FN-medlemsstater att tillgängliggöra alla nödvändiga ekonomiska och mänskliga resurser för att bistå lokalbefolkningen och flyktingarna.
   d) Rådet uppmanas att förvissa sig om att FN:s generalförsamling, tillsammans med EU och USA, tillhandahåller samtliga instrument för att garantera en hållbar och effektiv tvåstatslösning, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där staten Israel med säkra och erkända gränser och en angränsande självständig, demokratisk och livskraftig palestinsk stat samexisterar sida vid sida i fred och säkerhet; att agera i linje med rådets slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern som antogs den 18 januari 2016 och som ser den kontinuerliga utbyggnaden av bosättningarna som ett ständigt hinder för fred.
   e) Rådet uppmanas att understryka behovet av en samordnad humanitär insats i Jemen under FN:s ledning; att eftertryckligen uppmana alla parter att tillåta införsel och leverans av livsmedel, läkemedel, bränsle och annat nödvändigt bistånd via FN och internationella humanitära kanaler, i syfte att tillgodose de akuta behoven för de civila som drabbats av krisen, i enlighet med principerna om opartiskhet, neutralitet och oberoende; att efterlysa ett humanitärt uppehåll för att livräddande bistånd ska kunna nå det jemenitiska folket snarast möjligt; att efterlysa en opartisk och oberoende utredning av alla påstådda kränkningar av internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, inbegripet de senaste angreppen mot humanitär infrastruktur och personal; att uppmana alla parter att respektera de mänskliga fri- och rättigheterna för alla jemenitiska medborgare, och att betona vikten av att förbättra säkerheten för alla dem som arbetar för fred och med humanitära uppdrag i landet, däribland biståndsarbetare, läkare och journalister; att uppmuntra en politik för ett närmande mellan Saudiarabien och Iran i syfte att minska regionala spänningar och verka för konfliktlösning i Jemen och på andra håll.
   f) Rådet uppmanas att fortsatt begära fullständig respekt för östeuropeiska och sydkaukasiska länders internationellt erkända gränser och territoriella integritet, häribland Georgien, Moldavien och Ukraina, med tanke på överträdelserna av internationell rätt i dessa områden och deras fria och självständiga val att slå in på den europeiska vägen; att stödja och blåsa nytt liv i de diplomatiska ansträngningarna för en fredlig lösning av dessa pågående och låsta konflikter; att uppmana med kraft det internationella samfundet att till fullo följa linjen att inte erkänna den olagliga annekteringen av Krim; att aktivt öka trycket på Ryssland, som ständig medlem i FN:s säkerhetsråd, i syfte att lösa konflikten i Ukraina.
   g) Rådet uppmanas att efterlysa ökat stöd för det internationella samfundets och regionala organisationers insatser för att hantera säkerhetskriserna i Afrika, särskilt i Somalia, Sudan, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Mali, Nigeria, Burundi och området kring de stora sjöarna i allmänhet; att uppmuntra FN:s medlemsstater att öka sitt stöd för den allt viktigare rollen och den egna förmågan hos Afrikanska unionen vad gäller medling och krishantering i strävandet efter komplementaritet med insatser från FN:s stödkontor för fredsbyggande arbete; att stödja insatserna från AU:s, EAC:s och FN:s sida för att förebygga en ytterligare upptrappning av krisen i Burundi och att verka för att främja den mycket viktiga interna dialogen mellan regeringen och oppositionen i Burundi, en dialog som måste vara inkluderande och genuin till sin karaktär; att stödja oberoende internationella undersökningar som inriktat sig på alla påstådda människorättskränkningar och att bidra till att de skyldiga hålls ansvariga och ställs inför rätta.
   h) Rådet uppmanas att stödja de pågående omfattande ansträngningarna att stärka FN:s fredsfrämjande insatser och organisationens förmåga att hantera konflikter; att undersöka nya möjligheter för och främja ett stärkt samarbete mellan EU och FN när det gäller att ge deras strategiska visioner för säkerheten en ny utformning, genom å ena sidan den nya globala EU-strategin för utrikes- och säkerhetspolitiken och å andra sidan FN:s översyn av de fredsfrämjande insatserna, den fredsbyggande strukturen och agendan för kvinnor, fred och säkerhet (FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000)) samt synergierna mellan dessa; att se till att översynsförfarandet för FN:s fredsbyggande struktur främjar principen om skyldigheten att skydda och kvinnors roll i det fredsbyggande arbetet.
   i) Rådet uppmanas att välkomna antagandet och stödja genomförandet av FN:s säkerhetsråds nyligen antagna resolution 2242 (2015), där kvinnor utgör en central del i alla insatser för att bemöta globala utmaningar, och att efterlysa ytterligare ansträngningar för att integrera agendan för kvinnor, fred och säkerhet i alla de olika dimensionerna av fredsbevarande; att betona vikten av att kvinnor jämlikt, fullt ut och aktivt medverkar i att förebygga och lösa konflikter, samt i fredsförhandlingar och fredsbyggande processer; att se till att kvinnor som fallit offer för krigsvåldtäkter får all nödvändig och säker medicinsk vård.
   j) Rådet uppmanas att inom FN-systemet främja en kultur som präglas av förebyggande, för att förbättra dess förmåga att reagera snabbare på framväxande kriser och potentiella hot mot fred och säkerhet, i synnerhet genom effektivare förebyggande diplomati, förtroendeskapande åtgärder och medlingsinsatser; att sträva efter att förbättra systemen för tidig varning och kommunikationen i ett tidigt skede och vidareutveckla förfarandena för krissamråd mellan FN, EU och andra regionala och subregionala organisationer som spelar en allt viktigare roll för den internationella freden och säkerheten, för att bättre kunna samordna krisåtgärderna och undvika onödigt dubbelarbete; att samarbeta med FN för att stärka rollen och kapaciteten för regionala och subregionala organisationer vid fredsbevarande och konfliktförebyggande arbete, civil och militär krishantering samt konfliktlösning.
   k) Rådet uppmanas att öka medlemsstaternas stöd för FN:s fredsbevarande och fredsbyggande insatser där mänskliga rättigheter och tydliga strategier för tillbakadragandet ingår, framför allt genom att bidra med personal och utrustning, och att stärka EU:s understödjande roll i detta avseende; att vidareutveckla förfarandena för tillämpning av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik till stöd för FN:s insatser, bland annat genom insättning av EU-stridsgrupper eller genom kapacitetsuppbyggnad och initiativ för reform av säkerhetssektorn, samtidigt som man ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt frågor såsom mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och grundläggande orsaker till massmigration.
   l) Rådet uppmanas främja en bred definition av begreppet mänsklig säkerhet och koppla det närmare till jämställdhet och mänskliga rättigheter och principen om skyldigheten att skydda (R2P), och att fortsatt stödja insatserna för att främja operationaliseringen av R2P; att stödja FN genom att även framöver spela en avgörande roll i att bistå länder vid genomförandet av R2P, i syfte att upprätthålla rättsstaten och internationell humanitär rätt; att främja uppförandekoden om säkerhetsrådets åtgärder mot folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, som innebär att FN:s medlemsstater åtar sig att stödja åtgärder från säkerhetsrådets sida som syftar till att förhindra eller sätta stopp för sådana brott, och att inte rösta mot motsvarande resolutioner från säkerhetsrådet.
  

Terrorismbekämpning

   m) Rådet uppmanas att på nytt ge uttryck för sitt entydiga fördömande av terrorism och sitt helhjärtade stöd för åtgärder som syftar till att besegra och utplåna terroristorganisationer, i synnerhet det så kallade IS/Daish, som utgör ett tydligt hot mot den regionala och internationella säkerheten, och med samtidigt beaktande av att dessa åtgärder alltid bör genomföras med full respekt för internationell människorättslagstiftning; att stödja främjandet av alla aspekter av säkerhetsrådets resolution 2178 (2014) om att motverka de hot som utländska terroriststridande utgör, och de vägledande principerna från Madrid om att hejda flödet av utländska terroriststridande.
   n) Rådet uppmanas att intensifiera ansträngningarna att slå ned på rekrytering och bekämpa terroristpropaganda på sociala medier men även via nätverk av radikaliserade hatpredikanter; att stödja såväl åtgärder mot radikalisering som politik för avradikalisering, i linje med FN:s handlingsplan för att förhindra våldsbejakande extremism.
   o) Rådet uppmanas att fortsätta sitt samarbete med FN i arbetet med att bekämpa finansiering av terrorism, också genom att tillämpa befintliga mekanismer för att identifiera enskilda terrorister och organisationer och globalt stärka mekanismerna för frysande av tillgångar, samtidigt som man upprätthåller internationella normer när det gäller rättssäkerhet och rättsstatsprincipen.
   p) Rådet uppmanas att stödja FN:s specialgrupp för genomförande av terrorismbekämpning i syfte att säkerställa samordning och konsekvens i genomförandet av FN:s globala terrorismbekämpningsstrategi, med utnyttjande av resurserna och expertisen hos de 25 enheterna i FN-systemet och hos Interpol, samtidigt som det bör erinras om att terrorismbekämpning inte får användas som förevändning för att förtrycka oliktänkande i landet eller för att kränka befolkningens rättigheter.
   q) Rådet uppmanas att främja en samordnad internationell insats för att motverka det växande hotet från improviserade sprängladdningar, i synnerhet genom att utveckla en förståelse av kopplingen mellan motverkande av improviserade sprängladdningar och motverkande av terrorism, med hjälp av resurser och sakkunskap från FN-systemets enheter och Interpol i syfte att möjliggöra ett mer omfattande brottsbekämpande och militärt samarbete.
   r) Rådet uppmanas att i sammanhanget upprepa behovet av en lämplig blandning av säkerhet, brottsbekämpning, mänskliga rättigheter och socioekonomiska verktyg, som erbjuder bättre möjligheter att bemöta terrorismens föränderliga natur och den våldsbejakande extremismen hos Daish, al-Qaida, al-Shabab, Boko Haram och andra grupper.
   s) Rådet uppmanas att stödja ett förstärkt bidrag från EU till FN:s initiativ för kapacitetsuppbyggnad i kampen mot utländska terroriststridande och våldsbejakande extremism.
  

Icke-spridning och nedrustning

   t) Rådet uppmanas att stödja FN:s ansträngningar att förhindra att icke-statliga aktörer och terroristgrupper utvecklar, tillverkar, förvärvar eller överför massförstörelsevapen och deras bärare, och att bidra till den omfattande översynen av säkerhetsrådets resolution 1540 (2004), som ska ske under 2016; att insistera på fullständig efterlevnad av fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, konventionen om kemiska vapen och konventionen om biologiska vapen samt på ett slutförande av ratificeringsprocessen i fråga om fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar; att uppmuntra FN:s samtliga medlemsstater att underteckna och ratificera konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring; att välkomna inrättandet av en öppen arbetsgrupp (OEWG) som ett underorgan till FN:s generalförsamling, i syfte att driva på de multilaterala förhandlingarna om kärnvapennedrustning och för att alla medlemsstater ska aktivt delta i dess arbete; att kräva att FN:s medlemmar aktivt vidtar åtgärder för global nedrustning, med vederbörlig hänsyn till både säkerhetsdimensionen och de humanitära dimensionerna av kärnvapen.
   u) Rådet bör uppmana medlemsstaterna att vid 71:a sessionen stödja FN:s generalförsamlings resolution om vapen med utarmat uran och utveckla en EU-gemensam ståndpunkt som bättre speglar parlamentets upprepade krav på ett globalt moratorium grundat på försiktighetsprincipen och det framväxande globala samförståndet om de potentiella hälsoriskerna för civilbefolkningen, komplexa ansvarsbördor för hantering av radioaktivt avfall från tidigare konfliktsituationer och ekonomiska kostnader förknippade med användning av sådana vapen; att inbegripa utvärdering av utarmat uran och minröjningsprojekt i EU:s finansieringsinstrument för åtgärder mot minor.
   v) Rådet uppmanas att främja ett fullständigt genomförande av vapenhandelsfördraget och uppmuntra FN:s samtliga medlemsstater att underteckna eller ansluta sig till fördraget.
   w) Rådet uppmanas att verka för effektivare åtgärder mot avledning av och olaglig handel med vapen och ammunition, inklusive handeldvapen och lätta vapen, i synnerhet genom att ta fram ett system för spårning av vapen.
   x) Rådet uppmanas att främja politiska åtgärder på global nivå i fråga om användningen av bestyckade drönare i syfte att strikt begränsa deras användning inom gränserna för internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt; att främja förbudet mot utveckling, produktion och användning av helt självstyrande vapen som gör det möjligt att genomföra attacker utan mänsklig medverkan; att se till att mänskliga rättigheter ingår i samtliga dialoger med tredjeländer om terrorismbekämpning.
   y) Rådet uppmanas att i ytterligare utsträckning stödja det pågående FN-arbetet med att se över möjligheten att ta fram normer för ansvarsfullt och säkert beteende på internet, t.ex. i form av en multilateral ram för att motverka it-angrepp, i syfte att se till att befintlig internationell rätt och människorättslagstiftning tillämpas.
  

Migration

   z) Rådet uppmanas att främja ett ökat stöd för det arbete som UNHCR utför inom ramen för sitt internationella uppdrag att skydda flyktingar, och att särskilt uppmärksamma utsatta grupper som kvinnor och barn; att framhålla den stora brist på finansiering som råder för UNHCR om man jämför budgetbehoven med de mottagna medlen, och att kräva ökad global solidaritet; att kräva en ökning av finansieringen i FN:s reguljära budget till UNHCR:s kärnverksamhet så att denna organisation kan fungera.
   aa) Rådet uppmanas att påminna om att ökad konsekvens och samordning krävs mellan migrationspolitikens yttre och inre dimensioner och dagordningarna för utveckling och utrikes frågor.
   ab) Rådet uppmanas att kräva större ansträngningar att förhindra irreguljär migration och bekämpa smuggling av och handel med människor, särskilt genom att bekämpa kriminella nätverk med hjälp av tidigt och effektivt utbyte av relevanta underrättelseuppgifter, med respekt för internationell människorättslagstiftning; att förbättra metoderna för att finna och skydda offer och att stärka samarbetet med tredjeländer i syfte att spåra, beslagta och återvinna vinningen av brottslig verksamhet inom denna sektor; att på FN-nivå insistera på ratificering och fullständigt genomförande av FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och tilläggsprotokollen mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen respektive om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn; att stödja det arbete som utförs av FN:s särskilda rapportör om migranters mänskliga rättigheter.
   ac) Rådet uppmanas att stödja högnivåmötet i FN:s generalförsamling om hanteringen av stora flykting- och migrantströmmar, planerat till den 19 september 2016, och kräva att det inriktas på de grundläggande orsakerna till migration och samtidigt vederbörligen uppmärksamma frågorna om utrotning av fattigdom och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna samt stabilitet.
  

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen

   ad) Rådet uppmanas att tydligt och bestämt återigen framhålla att alla mänskliga rättigheter enligt FN:s konventioner är universella, odelbara, avhängiga av varandra och tätt sammankopplade och att respekten för dessa rättigheter måste upprätthållas; att fästa uppmärksamheten på kränkningar av och brott mot mänskliga rättigheter runt om i världen; att uppmana till försvar av åsikts- och yttrandefriheten; att betona betydelsen av pressfrihet i ett sunt samhälle, och varje medborgares roll i samhället, och att försvara förenings- och mötesfriheten.
   ae) Rådet uppmanas att fortsatt vara en förkämpe för religions- och trosfrihet; att kräva större ansträngningar att skydda rättigheterna för religiösa och andra minoriteter; att efterlysa ökat skydd av religiösa minoriteter mot förföljelse och våld; att efterlysa ett upphävande av de lagar som kriminaliserar hädelse eller avfällighet och som används som förevändning för förföljelse av religiösa minoriteter och icke-troende; att stödja det arbete som utförs av den särskilda rapportören om religions- och trosfrihet; att aktivt arbeta för ett FN-erkännande av de folkmord som begåtts av det så kallade IS/Daish mot minoriteter, och för ett hänskjutande till Internationella brottmålsdomstolen av fall som misstänks utgöra brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord.
   af) Rådet uppmanas att fortsätta att aktivt främja jämställdhet och icke-diskriminering; att med kraft uppmana FN att aktivt stödja jämställdhetsinitiativ i sin verksamhet och i sina program och att fortsätta att stödja arbetet för FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN Women); att stödja åtgärder som förstärker kvinnligt ledarskap och kvinnors delaktighet i beslutsprocessen på alla nivåer; att bekämpa våld och diskriminering av människor på grund av deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck; att kräva upphävande av lagstiftning i FN:s medlemsstater som kränker rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer); att välkomna det första mötet någonsin om hbti-rättigheter i FN:s säkerhetsråd 2015; att be FN:s medlemsstater att verkställa rekommendationerna från FN:s särskilda rapportör om nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans.
   ag) Rådet uppmanas att främja barns rättigheter, framför allt genom att bidra till att garantera barns tillgång till vatten, sanitet, hälso- och sjukvård samt utbildning, även i konfliktområden och flyktingläger, och utrota barnarbete, tortyr, människohandel, barnäktenskap och sexuellt utnyttjande; att stödja och stärka internationella insatser genom FN för att få slut på utnyttjandet av barn i väpnade konflikter och bättre hantera konsekvenserna av konflikter och situationer efter konflikter för kvinnor och flickor; att stödja ett människorättsinriktat synsätt på funktionsnedsättningar i risk- och nödlägen, i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
   ah) Rådet uppmanas med kraft att uppmana alla stater, även EU:s medlemsstater, att snabbt ratificera det fakultativa protokollet till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, inklusive inrättande av klagomåls- och utredningsmekanismer.
   ai) Rådet uppmanas att bidra till ett framgångsrikt resultat av arbetet i den mellanstatliga arbetsgruppen om transnationella företag och andra företag med avseende på mänskliga rättigheter; att främja FN-medlemsstaternas genomförande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; att uppmuntra FN:s medlemsstater att utveckla och genomföra nationella handlingsplaner; att stödja projektet om ansvarsskyldighet och rättsmedel (Accountability and Remedy) från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, i syfte att stärka nationella rättsmedel särskilt i fall av grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna i näringslivet; att uppmana FN-medlemsstaterna att ta upp frågan om mänskliga rättigheter med internationella och nationella idrottsorganisationer.
   aj) Rådet uppmanas att fortsätta att förespråka nolltolerans för dödsstraff och att fortsätta arbeta för ett allmänt avskaffande av dödsstraffet och bana väg för antagandet av FN:s generalförsamlings nästa resolution om ett moratorium för användningen av dödsstraff; att fördöma det ökade antalet avkunnade dödsdomar för narkotikarelaterade brott och kräva att användningen av dödsstraff avskaffas för sådana brott.
   ak) Rådet uppmanas att påminna om generalförsamlingens skyldighet – när medlemmarna i FN:s råd för mänskliga rättigheter utses – att beakta kandidaternas respekt för främjande och skydd av mänskliga rättigheter, rättsstatlighet och demokrati; att begära tydliga resultatkriterier inom området mänskliga rättigheter för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter, och att inför människorättsrådets tioårsdag efterlysa en bedömning av rådets arbetsmetoder och inverkan.
   al) Rådet uppmanas att stärka Internationella brottmålsdomstolens arbete i dess roll för att sätta stopp för straffriheten för personer som begår de allvarligaste brott som angår det internationella samfundet, och för att skipa rättvisa åt offer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord; att erbjuda politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt och logistiskt stöd för den dagliga verksamheten vid Internationella brottmålsdomstolen; att uppmana alla FN:s medlemsstater att ansluta sig till brottmålsdomstolen genom att ratificera Romstadgan, och att uppmuntra ratificering av Kampalaändringarna; att främja ett nära samarbete mellan FN och dess organ och byråer och brottmålsdomstolen och utvidgade förbindelser med säkerhetsrådet; att efterlysa ett hänskjutande av situationen i Nordkorea till FN:s säkerhetsråd.
   am) Rådet uppmanas att ta del av allmänhetens åsikter och inleda en övergripande debatt med alla medlemmar i FN:s generalförsamling avseende vikten av att konstitutionella begränsningar av presidentmandat respekteras världen över.
   an) Rådet uppmanas att begära att FN åtgärdar de juridiska bristerna i termen ”klimatflykting”, också med hjälp av en eventuell internationell definition.
  

Utveckling

   ao) Rådet uppmanas att verka för ett genomförande av de mål för hållbar utveckling som ingår i 2030-agendan för hållbar utveckling; att vidta åtgärder för att förbättra livet för kommande generationer samt uppmuntra och stödja länder när det gäller att ta egenansvar och upprätta nationella ramverk i syfte att uppnå de 17 målen; att uppmuntra FN-medlemsstaterna att fullgöra sina åtaganden i fråga om utvecklingsbistånd och att efterlysa en stabil ram av indikatorer samt användning av statistiska uppgifter för att övervaka utvecklingen och sörja för ökad ansvarighet för alla; att kräva att det politiska högnivåforumet (HLPF) för hållbar utveckling blir det främsta beslutsfattande organet behörigt att säkerställa uppföljningen och översynen av genomförandet av målen för hållbar utveckling och att lägga fram en gemensam EU-ståndpunkt om genomförandet av Agenda 2030 inför högnivåforumet 2016.
   ap) Rådet uppmanas att se till att man inte undergräver regelverket för Pekingplattformen när det gäller tillgång till utbildning och hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet; att stärka tillgången till vårdtjänster för sexuell och reproduktiv hälsa eftersom dessa bidrar till att minska spädbarns- och mödradödligheten; att främja familjeplanering, mödravård, enkel tillgång till preventivmedel och tillgång till alla relevanta vårdtjänster för sexuell och reproduktiv hälsa eftersom dessa är viktiga faktorer för att rädda livet på kvinnor och hjälpa dem att återuppbygga sina liv i de fall de utsatts för våldtäkt; att göra dessa strategier till centrala delar av utvecklingssamarbetet med tredjeländer.
   aq) Rådet uppmanas att stärka en konsekvent politik för utveckling inom FN:s arbetsstrukturer för att införliva alla dimensioner som rör hållbar utveckling på ett effektivt sätt; att understryka vikten av ett universellt, regelbaserat, öppet, transparent, icke-diskriminerande, inkluderande och rättvist multilateralt handelssystem och behovet av att WTO:s Doharunda slutförs; att påminna om att utveckling inte är möjlig utan fred, och att fred inte är möjlig utan utveckling, samt att betona vikten av hållbarhetsmål nr 16 om fred, rättvisa och styrning, som bör vara en av prioriteringarna när det gäller finansiering av utvecklingssamarbete; att uppmana FN att systematiskt införliva kapacitetsuppbyggnad och goda styrelseformer i sina långsiktiga utvecklingsstrategier.
   ar) Rådet uppmanas att välkomna FN:s generalförsamlings antagande av den banbrytande resolutionen 68/304 av den 9 september 2014, i vilken det erkändes att alla länder har suverän rätt att omstrukturera sina statsskulder utan att detta motverkas eller hindras av åtgärder som utgår från en annan stat, och där det med oro konstaterades att det internationella finansiella systemet inte har någon sund rättslig ram för en korrekt och förutsebar omstrukturering av statsskulder – genom resolutionen inleddes en process för att anta en multilateral rättslig ram för omstrukturering av statsskulder; att uppmana hela FN-systemet att stötta denna process fullt ut; att uppmana EU och dess medlemsstater att aktivt medverka i denna process.
   as) Rådet uppmanas att utforma ett mycket mer effektivt och strategiskt tillvägagångssätt med avseende på FN-organen, i synnerhet när det gäller programplanering av de externa finansiella instrumenten, i syfte att öka synligheten för EU:s bistånd på plats.
   at) Rådet uppmanas att vidta aktiva åtgärder för att förbättra den politiska styrningen på området för hållbar utveckling genom att stärka FN:s miljöprogram (Unep), och att ta fasta på förslaget om att inrätta en internationell brottmålsdomstol för miljöbrott, i syfte att effektivare upprätthålla miljölagstiftningen runt om i världen.
   au) Rådet uppmanas att arbeta för en förstärkning av det internationella skattemässiga samarbetet för att stödja inrättandet av ett internationellt skatteorgan inom ramen för FN-systemet; att motverka skatteundandragande och penningtvätt genom automatiskt utbyte av upplysningar i skattefrågor över hela världen och skapande av en gemensam global svart lista över skatteparadis.
   av) Rådet uppmanas att lansera en världsomspännande plan för att bekämpa antimikrobiell resistens i syfte att förhindra ytterligare spridning av resistenta superbakterier.
  

Klimatförändringar

   aw) Rådet uppmanas att se till att EU behåller sitt ledarskap i kampen mot klimatförändringarna och fortsätter att samarbeta med FN på detta område; att säkerställa ett skyndsamt genomförande av de beslut som fattades vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015.
  

EU och en reform av FN-systemet

   ax) Rådet uppmanas att stödja en genomgripande reform av FN:s säkerhetsråd på grundval av ett brett samförstånd för att bättre spegla den nya verkligheten och att se till att rådet har förmåga att effektivt hantera hot mot den internationella freden och säkerheten; att arbeta för det långsiktiga målet att EU får en plats i ett reformerat säkerhetsråd i FN; att kräva att säkerhetsrådets medlemmar avstår från att använda sin vetorätt i fall där brott mot mänskligheten begås.
   ay) Rådet uppmanas att främja ett återupplivande av generalförsamlingens arbete, samt ökad samordning och konsekvens i samtliga FN-institutioners åtgärder, vilket bör leda till att effektiviteten, ändamålsenligheten, legitimiteten, transparensen, ansvarsskyldigheten, kapaciteten och representativiteten i systemet stärks; att stödja och vidareutveckla den ökade transparensen i processen med att välja FN:s nästa generalsekreterare, där kandidaternas presentationer hålls i generalförsamlingen; att inom ramen för arbetet med att välja och utse den bästa kandidaten, främja en jämlik och rättvis fördelning baserad på kön och geografisk härkomst och stödja att en kvinna utses till nästa generalsekreterare om kandidaterna har utmärkta kvalifikationer som är jämförbara.
   az) Rådet uppmanas, mot bakgrund av 2015 års FN-rapport och den senaste tidens anklagelser mot franska styrkor och FN-styrkor om sexuella övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken, att se till att FN, EU:s medlemsstater och EU:s GSFP-organ utan dröjsmål och med största beslutsamhet utreder, åtalar och dömer all personal från FN, enskilda länder och EU som gjort sig skyldiga till handlingar som inbegriper sexuellt våld.
   ba) Rådet uppmanas att begära att Europeiska revisionsrätten stärker sitt samarbete med respektive tillsynsinstanser vid Förenta nationernas sekretariat, särskilt kontoret för intern översyn, den oberoende rådgivande revisionskommittén (Independent Audit Advisory Committee, IAAC) och revisorskollegiet (Board of Auditors, BoA), i syfte att öka öppenheten och den ömsesidiga förståelsen av finansiering och funktionssätt.
   bb) Rådet uppmanas att inrätta ett ändamålsenligt system för skydd av visselblåsare inom FN.
   bc) Rådet uppmanas, mot bakgrund av den nyliga intressekonflikten för FN:s särskilda representant för Libyen, att verka för en bindande uppförandekod som ålägger befattningshavare att värna om sin opartiskhet i enlighet med FN:s riktlinjer om effektiv medling.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och, för kännedom, till Förenta nationernas generalförsamling och Förenta nationernas generalsekreterare.

(1) A/RES/65/276 av den 3 maj 2011.
(2) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 56..
(3) EUT C 45, 5.2.2016, s. 89.
(4) Antagna texter, P7_TA(2014)0259.
(5) Antagna texter, P8_TA(2015)0403.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0020.
(7) Antagna texter, P8_TA(2014)0013.
(8) Antagna texter, P8_TA(2016)0051.
(9) Antagna texter, P8_TA(2016)0073.
(10) EEAS 01024/12, rådets dokument 11216/12.
(11) EEAS 458/15, rådsdokument 7632/15.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy