Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2258(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0203/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0203/2016

Συζήτηση :

PV 07/07/2016 - 6
CRE 07/07/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2016 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0318

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 764kWORD 309k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
P8_TA(2016)0318A8-0203/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2015/2258(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 9, 10, 19, 168 και 216 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 15, 21, 23 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) και την έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία(1),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, της 2ας Οκτωβρίου 2015, σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο θεμάτων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, της 15ης Μαΐου 2015, σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Oικονομικά, Kοινωνικά και Mορφωτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Aτομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(6),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11, HK Danmark και στις υποθέσεις C-363/12, Z, και C-356/12, Glatzel,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 28ης Απριλίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019): «Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κύρια παράμετρος του θεματολογίου της ΕΕ»» (JOIN(2015)0016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Reply of the European Union to the list of issues in relation to the initial report of the European Union on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κατάλογο θεμάτων σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία) (SWD(2015)0127),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2014, με τίτλο «Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union» (Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) από την Ευρωπαϊκή Ένωση) (SWD(2014)0182),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα: Οικοδόµηση ενός οικοσυστήµατος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής καινοτοµίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)(10),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με τον κατάλογο θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(15),

–  έχοντας υπόψη τη λεπτομερή ανάλυση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «EU Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)» (Εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνει την αυτεπάγγελτη έρευνα OI/8/2014/AN αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU (Βία κατά των παιδιών με αναπηρία: νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα στην ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία για τις αναπηρίες που εξέδωσε η Eurostat για το 2014 όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη φτώχεια και τις εισοδηματικές ανισότητες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αναφορών, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0203/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, όλα τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία, στήριξη από συστήματα που χρηματοδοτούνται με δημόσια κεφάλαια και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία, από τους οποίους περίπου 46 εκατομμύρια είναι γυναίκες και κορίτσια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 16% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού της ΕΕ και που καταδεικνύει ότι η συχνότητα εμφάνισης αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερη μεταξύ των γυναικών απ΄ ό,τι μεταξύ των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι συχνά θύματα πολλαπλών διακρίσεων και αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην άσκηση των βασικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την απασχόληση, γεγονός που μπορεί να επιφέρει κοινωνική απομόνωση και ψυχολογικά τραύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται επίσης δυσανάλογα από την αναπηρία λόγω του ρόλου τους ως ατόμων που παρέχουν φροντίδα σε μέλη της οικογένειας με αναπηρία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ απαιτεί από την Ένωση να καταπολεμά κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας (άρθρο 10) και της παρέχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αποτελεί την πρώτη διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κύρωσε η ΕΕ και η οποία έχει επίσης υπογραφεί και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει κυρωθεί από 27 εξ αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος μέλος το οποίο δεν το έχει ακόμη πράξει θα πρέπει να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ενόψει της κύρωσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ παρακολουθείται από όργανο του OHΕ κατά την εκπλήρωση των διεθνών της υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης στην ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2015, έστειλαν ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη προσήλωση της ΕΕ στην ισότητα και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιλάμβαναν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη λήψη νομοθετικών μέτρων και μέτρων χάραξης πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επιβεβαιώνει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι δεσμευτική για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελεί «αναπόσπαστο τμήμα της έννομης τάξης της Ένωσης» και ότι έχει «υπεροχή έναντι των διατάξεων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου»(16)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προχωρούν πέρα από τις διακρίσεις, διότι υποδεικνύουν με ποιον τρόπο είναι δυνατή η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν μια πολύμορφη ομάδα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, καθώς και τα άτομα με σύνθετες ανάγκες υποστήριξης, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες και πολλαπλές μορφές διακρίσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία μπορεί να προκληθεί από τη σταδιακή και κάποιες φορές ανεπαίσθητη υποβάθμιση της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου, όπως στην περίπτωση των ατόμων που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ή σπάνιες ασθένειες, που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αυτόνομη διαβίωση αυτών των ανθρώπων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 80 % των ατόμων με αναπηρία ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε διεθνές επίπεδο και είναι ο μεγαλύτερος χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) στον κόσμο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν 17πλάσιες πιθανότητες να ζήσουν σε ιδρύματα σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους που δεν πάσχουν από αναπηρία, όπου διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν βία, παραμέληση και κακοποίηση απ΄ ό,τι στο σπίτι τους(17)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν δικαίωμα να ζουν με οικογένεια (την οικογένειά τους) ή σε οικογενειακό περιβάλλον, σύμφωνα με το υπέρτατο συμφέρον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη οικογενειών συχνά αναγκάζονται να περιορίσουν ή να διακόψουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες για να φροντίσουν μέλη της οικογένειας που πάσχουν από αναπηρία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις προσπάθειες και να προαχθεί η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη μεταχείριση και τα θετικά μέτρα και πολιτικές για τις γυναίκες με αναπηρία και τις μητέρες παιδιών με αναπηρία αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ηθική υποχρέωση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες είναι εκτεθειμένα σε αρκετές μορφές διακρίσεων στην καθημερινή τους ζωή· η διάκριση μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές –σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική και οικονομική– και περιλαμβάνει βία από συντρόφους, βία στα χέρια φροντιστών, σεξουαλική βία και θεσμική βία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι πιθανότερο να υποστούν ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική επίθεση, φαινόμενα που φέρεται να διαρκούν περισσότερο και να είναι πιο έντονα από ό,τι για τις γυναίκες που δεν πάσχουν από αναπηρία(18)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία, και ιδίως οι μετανάστριες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία αποτελεί αίτιο και ίσως συνέπεια της φτώχειας και ότι σχεδόν το 30 % των αστέγων πάσχουν από αναπηρία και κινδυνεύουν να παραμεληθούν(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική προστασία που παρέχει το κράτος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της φτώχειας για τα άτομα με αναπηρία και ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 2012, το 68,5% των ατόμων με αναπηρία θα ζούσαν στη φτώχεια χωρίς τις κοινωνικές παροχές που έλαβαν από το κράτος(20)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των υφιστάμενων νομοθεσιών και εργαλείων πολιτικής της ΕΕ, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, δεν έχουν ακόμη συστήσει ή υποδείξει τα όργανα που θα αναλάβουν να εφαρμόσουν και να παρακολουθούν την εφαρμογή της Σύμβασης, όπως ορίζει το άρθρο 33· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των οργάνων που έχουν ήδη συγκροτηθεί, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, εμποδίζεται από την έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και από την απουσία έγκυρης νομικής βάσης για την ανάθεση της εντολής τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους βασικότερους πυλώνες για τα άτομα με αναπηρία είναι η συμμετοχή και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η οποία εξακολουθεί να είναι προβληματική, δεδομένου ότι ανέρχεται σε ποσοστό 58,5% σε σύγκριση με το ποσοστό συμμετοχής 80,5% των ατόμων χωρίς αναπηρία, γεγονός που εμποδίζει πολλούς ανθρώπους με αναπηρία να ζήσουν μια ανεξάρτητη και ενεργή ζωή·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών χωρίς αναπηρία είναι 65 %, έναντι 44 % για τις γυναίκες με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται συχνά διακρίσεις σε σύγκριση με τους άνδρες με αναπηρία, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και στην εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία εξακολουθεί να είναι απαράδεκτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι φραγμοί στην κινητικότητα και η μεγαλύτερη εξάρτηση από μέλη της οικογένειας και πρόσωπα που παρέχουν φροντίδα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και την κοινωνική και οικονομική ζωή της κοινότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειβόμενη απασχόληση έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να στηρίζουν την οικογένεια και το νοικοκυριό τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία συχνά αμείβονται ανεπαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ευάλωτη ομάδα ανθρώπων είναι πιθανότερο να πληγεί από τη φτώχεια και διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, έχει καθήκον να διασφαλίσει την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων εκπροσώπησής τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή νομοθεσίας και πολιτικών για την εφαρμογή της Σύμβασης και σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη έχουν οδηγήσει σε περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες, στη στήριξη για οικογένειες και στις υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο κοινότητας, και είχαν δυσανάλογα αρνητικές συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αποσύρει την πρότασή της για οδηγία για την άδεια μητρότητας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης δεν απαγορεύει ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για οικιακούς βοηθούς και προσωπικό φροντίδας, και ιδιαίτερα για οικιακούς βοηθούς και προσωπικό φροντίδας μεταξύ των μελών των οικογενειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες παροχής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία και στα εξαρτώμενα άτομα εκτελούνται συνήθως από τις γυναίκες της οικογένειας, γεγονός που συχνά οδηγεί στον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις καταληκτικές παρατηρήσεις της επί της αρχικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσει τη διάσταση της αναπηρίας στις πολιτικές και τα προγράμματά της για το φύλο και τη διάσταση του φύλου στις στρατηγικές της για την αναπηρία και να αναπτύξει θετικές δράσεις, να θεσπίσει μηχανισμό παρακολούθησης και να χρηματοδοτήσει τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα με αντικείμενο τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά επιπλέον να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματική προστασία από τη βία, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση, να καλύπτει η πολιτική για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τις ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που τους παρέχουν φροντίδα, και να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των ανθρώπων με αναπηρία, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απάντησή της στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 «Η Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό»(21), η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη διασφάλισης μιας συνεχούς αλυσίδας υπηρεσιών προσιτών σε όλους (συγκοινωνία, στέγαση, εστίαση και αξιοθέατα), και, για τον σκοπό αυτό, έχει αρχίσει να δρομολογεί δράσεις με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, να βελτιωθούν τα προσόντα των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα και εν τέλει να βελτιωθεί η ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, λειτουργική διαφορετικότητα και μειωμένη κινητικότητα στους τομείς των μεταφορών, της κινητικότητας και του τουρισμού αντιστοιχούν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες καινοτομίας για παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας και μπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις επωφελείς για όλους για την εξυπηρέτηση των ατόμων με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία (ενδεικτικά αναφέρονται τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, οι τυφλοί, οι κωφοί, οι βαρήκοοι, τα άτομα με αυτισμό και τα άτομα με διανοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες), καθώς και για όλους τους άλλους χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών στο πνεύμα του «καθολικού σχεδιασμού»·

Γενικές αρχές και υποχρεώσεις

1.  υπενθυμίζει ότι η πλήρης ένταξη των ατόμων με αναπηρία αποτελεί όχι μόνο δικαίωμα και όφελος που τους αξίζει, αλλά και σημαντικό πλεονέκτημα για την κοινωνία στο σύνολό της, η οποία μπορεί να ωφεληθεί από τις αξίες και τις ποικίλες δεξιότητες που κομίζουν τα άτομα αυτά·

2.  υπογραμμίζει το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία να ζουν σε μια κοινωνία στην οποία θα έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άλλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία·

3.  τονίζει ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, πολιτικό ή πολιτιστικό επίπεδο μιας χώρας, δεν είναι μόνο ζήτημα ανάπτυξης αλλά και ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  επισημαίνει ότι η συχνότητα των αναπηριών αυξάνεται παράλληλα με την γήρανση του πληθυσμού·

5.  φρονεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατεί στον σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, όργανο που έχει συσταθεί βάσει συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών επιθεώρησε την εκπλήρωση από την ΕΕ των διεθνών της υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2015, είναι απόλυτα ενδεικτικές της προσήλωσης της ΕΕ στην ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχουν καθοδήγηση για νομοθετικές και πολιτικές δράσεις σε ολόκληρη τη σφαίρα αρμοδιοτήτων της ΕΕ·

6.  συμφωνεί με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την οπτική γωνία των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στις πολιτικές, στα προγράμματα και στις στρατηγικές τους για την ισότητα των φύλων, και να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στις στρατηγικές τους σχετικά με την αναπηρία· ζητεί επίσης την δημιουργία μηχανισμών για την τακτική παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται·

7.  καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και να μεριμνήσουν ώστε η Σύμβαση να γίνεται σεβαστή σε κάθε μελλοντική νομοθεσία·

8.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της·

9.  εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την απουσία επαρκών επίσημων διαβουλεύσεων της ΕΕ με οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία κατά την προετοιμασία της για τη διαδικασία αναθεώρησης από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία το 2015 και κατά τη σύνταξη της έκθεσης προόδου· ζητεί την ενεργό συνεισφορά των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία στις συνεδριάσεις που αφορούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως ανεξάρτητου μέρους, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής τους σε επίσημες αντιπροσωπείες της ΕΕ για μελλοντικές αναθεωρήσεις·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει και να υποβάλει πρόταση για τη διεξαγωγή γνήσιου διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και οργανώσεων εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, καθώς και για την παροχή της κατάλληλης χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων εκπροσώπησής τους·

11.  τονίζει τη σημασία της συστηματικής και στενής διαβούλευσης μεταξύ των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες, των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με όλες τις νέες πρωτοβουλίες, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη νεολαία·

12.  ζητεί την ενίσχυση των υφιστάμενων φορέων ισότητας, ώστε να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση, προώθηση και παρακολούθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· υπενθυμίζει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της την απαίτηση ουσιαστικής συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία·

13.  καλεί την ΕΕ να κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

14.  ζητεί επειγόντως να διεξαχθεί εμπεριστατωμένη και εγκάρσια επανεξέταση και αξιολόγηση της υφιστάμενης και της μελλοντικής νομοθεσίας και των προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών περιόδων προγραμματισμού, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, μέσω της εξασφάλισης της εποικοδομητικής συμμετοχής αφενός των οργανώσεων εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και αφετέρου των μελών του πλαισίου της ΕΕ για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (εφεξής το «πλαίσιο της ΕΕ»), συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της αναπηρίας σε όλα τα νομικά μέσα, τις πολιτικές και τις στρατηγικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα νομικά μέσα, τις πολιτικές και τις στρατηγικές·

15.  ζητεί να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο γενικό κοινωνικοοικονομικό θεματολόγιο της ΕΕ, και συγκεκριμένα στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· συνιστά τη θέσπιση ενός συμφώνου για την αναπηρία που θα διασφαλίζει την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στις πρωτοβουλίες της ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κατά την αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη (εκθέσεις ανά χώρα και συστάσεις ανά χώρα), να επικεντρωθεί επίσης στην παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς·

17.  εκτιμά πως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ειδικότερα το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η υπάρχουσα και η μελλοντική νομοθεσία να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφώνεται πλήρως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει κατάλογο νομοθετικών πράξεων με σκοπό να προτείνει επικαιροποίηση της δήλωσης αρμοδιότητας υπό το φως των καταληκτικών παρατηρήσεων, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση με την επίσημη συμμετοχή οργανώσεων εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

19.  εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου της ΕΕ που θα εγγυάται την αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την προώθηση της προσωπικής αυτονομίας τους, την δυνατότητα πρόσβασης, την πρόσβαση στην απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την αυτόνομη διαβίωση, καθώς και την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων·

20.  συμμερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία όσον αφορά την έλλειψη σαφούς στρατηγικής από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

21.  καλεί τα θεσμικά όργανα να ενεργούν με υποδειγματικό τρόπο στον τομέα της πολιτικής ένταξης·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τη διάσταση του φύλου, με σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και συγκεκριμένα και ακριβή κριτήρια και δείκτες αναφοράς·

23.  θεωρεί λυπηρές τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό που τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και σήμερα· καλεί την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ 2010-2020 για την αναπηρία, των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκειμένου να διασφαλισθεί η ουσιαστική ενάσκηση και η αποτελεσματική επιβολή των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω μέτρων εναρμόνισης και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και της πολιτιστικής και πολιτικής δράσης·

24.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει διευκρινίσεις όσον αφορά τον ορισμό της αναπηρίας υπό την ευρεία έννοια σε επίπεδο ΕΕ·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον Οδηγό για τη συνεκτίμηση κοινωνικών πτυχών στις δημόσιες συμβάσεις για να τονίσει τις κοινωνικές υποχρεώσεις αλλά και να αναδείξει τις ευκαιρίες και τα οφέλη των επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων και να τις τροποποιήσει προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν έναν πιο ολοκληρωμένο κατάλογο ζητημάτων για την καλύτερη αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη Σύμβαση·

Ειδικά δικαιώματα

27.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προκειμένου να αποφευχθεί η θυματοποίηση, να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διακρίσεων, των διακρίσεων λόγω σχέσης και των διατομεακών διακρίσεων λόγω αναπηρίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με σύνθετες ανάγκες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από διανοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, καθώς και στα άτομα των οποίων η αναπηρία μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει ακόμα την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να την εγκρίνει το συντομότερο δυνατό·

29.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών με αναπηρία, μεταξύ άλλων και στο επόμενο θεματολόγιο για τα δικαιώματα του παιδιού,·και να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τα αγόρια και τα κορίτσια με αναπηρία και με τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους σχετικά με όλα τα θέματα που τους επηρεάζουν, πάντοτε με την παροχή της κατάλληλης βοήθειας, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και την ηλικία τους·

30.  υπογραμμίζει ότι, για να προστατευθούν τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, πρέπει να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς υποστήριξης στις οικογένειές τους, με τη βελτίωση και ενίσχυση των νομοθετικών μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, όπως π.χ. οι διατάξεις για την παράταση της γονικής άδειας υπέρ των γονέων παιδιών με αναπηρία·

31.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας που διαθέτουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας στην υφιστάμενη και στη μελλοντική νομοθεσία διατάξεις που θα διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες, ίσα θεμελιώδη δικαιώματα, ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας, και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση με τους πολίτες του κράτους μέλους στου οποίου το σύστημα υπάγονται, σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, όσον αφορά την ισότητα στην απασχόληση, να συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις της αναδιατύπωσης της οδηγίας για την ισότητα των φύλων (2006/54/ΕΚ)·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης των μεταναστριών γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους δώσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κατάλληλη απασχόληση·

33.  τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί η αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των γυναικών, η παροχή βοήθειας (προσωπικής ή δημόσιας) αποτελεί μέσο που θα διευκόλυνε και θα στήριζε τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές τους, καθιστώντας δυνατή την πρόσβασή τους στον χώρο εργασίας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, και στηρίζοντάς τους σε περίπτωση εγκυμοσύνης και μητρότητας·

34.  επισημαίνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του θέματος της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία σε ιδιωτικά και θεσμικά περιβάλλοντα, και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες στήριξης στις οποίες θα έχουν πρόσβαση γυναίκες και κορίτσια με κάθε είδους αναπηρία· συμβουλεύει την ΕΕ να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως περαιτέρω βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία·

35.  υπενθυμίζει τη σημασία του θεμελιώδους δικαιώματος της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σχετικά με την αναπηρία σε όλα τα επίπεδα, όπως υπογραμμίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, η δυνατότητα και το δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους θα εκφράζονται, θα υποστηρίζονται και θα προστατεύονται, με σκοπό να διασφαλιστεί μια πραγματική διάσταση του φύλου που θα πηγάζει από τη βάση· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλα διαμορφωμένες υπηρεσίες και διευκολύνσεις που να επιτρέπουν την ενεργό ανάμειξη και συμμετοχή των γυναικών και να επενδύσουν σε βοηθητικές και προσαρμοσμένες τεχνολογίες και στην ηλεκτρονική ένταξη·

36.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να βελτιώσουν τη ζωή των γυναικών με αναπηρία, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία σχετικά με την επανεξέταση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την ΕΕ·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανατροφή παιδιών με αναπηρία είναι κατά κύριο λόγο καθήκον των γυναικών·

38.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις και να προαγάγουν την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων όλων των ατόμων με αναπηρία ούτως ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες∙

39.  υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να συνειδητοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητές τους και τη συμβολή που μπορούν προσφέρουν μέσω, μεταξύ άλλων, ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία· τονίζει ότι η σημασία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έγκειται ουσιαστικά στο γεγονός ότι επιχειρεί να αλλάξει τις πολιτισμικές αντιλήψεις ούτως ώστε να γίνει κατανοητό ότι είναι τα εμπόδια στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που θέτουν τους ανθρώπους σε μειονεκτική θέση και όχι η αναπηρία τους·

40.  ζητεί από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να εκπονήσουν στρατηγικές ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να διευκολύνουν την κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού σε θέματα ευαισθητοποίησης και ισότιμης αντιμετώπισης της αναπηρίας και να ευνοήσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με την αναπηρία και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τις μεταφορές. ζητεί το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται σε προσιτές μορφές·

41.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να παρασχεθεί εντατική κατάρτιση στο προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών, ούτως ώστε οι εταιρείες αυτές να είναι σε θέση να παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία· τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ικανότητα του προσωπικού να χειρίζεται τα αναπηρικά αμαξίδια χωρίς να τους προκαλεί βλάβη·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση θέσπισης ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα(22) και δεσμεύεται για την ταχεία έγκρισή της ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και στα κτίρια στα οποία παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή αποτελεσματικών και προσβάσιμων μηχανισμών επιβολής της νομοθεσίας και υποβολής καταγγελιών σε εθνικό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι πρέπει να υιοθετηθεί σφαιρική προσέγγιση σχετικά με την προσβασιμότητα και να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με κάθε είδους αναπηρία θα απολαύουν αυτού του δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

43.  τονίζει την ανάγκη να εγκριθεί η Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα, η σημασία της οποίας είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα για άτομα μειωμένης κινητικότητας στους τομείς των μεταφορών, της κινητικότητας και του τουρισμού και εξασφαλίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, ιδίως αναφορικά με την μετεπιβίβαση και την πρόσβαση σε όλους τους δημόσιους σταθμούς μετρό και σιδηροδρόμου χωρίς σκάλες, σε δικτυακούς τόπους, κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς·

44.  αναγνωρίζει ότι είναι προτιμότερο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες απαιτήσεις της ΕΕ παρά να προσαρμόζονται σε αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι τα προϊόντα τουρισμού και οι υπηρεσίες τουρισμού διασυνοριακού χαρακτήρα δεν καλύπτονται από την πρόταση για Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα· τονίζει το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ αναφορικά με τις τουριστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, προκειμένου να εναρμονιστεί σταδιακά η ταξινόμηση των υπηρεσιών στέγασης, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων προσβασιμότητας·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να προωθήσουν την έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά την προσβασιμότητα νέων και καινοτόμων τεχνολογιών για άτομα με αναπηρία·

46.  καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση μελλοντικών νομοθετικών πράξεων σε συναφείς τομείς, για παράδειγμα στο ψηφιακό θεματολόγιο, να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η προσβασιμότητα είναι εξίσου σημαντική τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στις ΤΠΕ·

47.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της αρχής της προσβασιμότητας, να εξασφαλίσουν την εφαρμογή ενός «καθολικού σχεδιασμού» για τα υφιστάμενα και τα νέα έργα κατασκευής, τον χώρο εργασίας και συγκεκριμένα για τα δημόσια κτίρια, όπως π.χ. τα σχολικά κτίρια που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους·

48.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο για την έκδοση σαφούς και αποτελεσματικής οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα στους δικτυακούς τόπους φορέων του δημόσιου τομέα, με ευρύ πεδίο εφαρμογής και αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής της νομοθεσίας σύμφωνα με την προτεινόμενη ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα και την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία και οι 150 εκατομμύρια ηλικιωμένοι στην ΕΕ θα έχουν ίση πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους και στις διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες

49.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 θα είναι απολύτως προσβάσιμος και αξιόπιστος, μέσω της χρήσης τεχνολογίας αιχμής σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της περιαγωγής, ιδίως για τους κωφούς και τους βαρήκοους πολίτες, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τους περιττούς θανάτους και τραυματισμούς· υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η συμβατότητα μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων εθνικών σημείων έκτακτης ανάγκης·

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα άτομα με αναπηρίες και οι φροντιστές τους να έχουν πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές και κινητές υπηρεσίες υγείας, εφαρμογές και συσκευές, και ειδικότερα στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ο οποίος πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται ευχερώς σε ολόκληρη την Ευρώπη, και στο προηγμένο σύστημα εντοπισμού κινητών (AML), και ότι θα αξιοποιήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής για να βελτιώσουν την πρόσβαση και φροντίδα σε αυτό το πλαίσιο·

51.  τονίζει την ανάγκη αύξησης της υποστήριξης και θέσπισης ειδικών διατάξεων για τα άτομα με αναπηρία σε ανθρωπιστικές κρίσεις, και ιδίως για τα παιδιά, και καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων σχετικά με το φύλο και την ηλικία τους·

52.  υπογραμμίζει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές αποτελούν επίσης παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρίες·

53.  συντάσσεται με τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕ καλείται να είναι περισσότερο προσιτή και ανοικτή σε όλους, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στην αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του Πλαισίου του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 2015-2030· τονίζει την ανάγκη της ενσωμάτωσης στις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία, οι οποίοι υφίστανται διπλή διακριτική μεταχείριση· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλη απόκριση στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να λαμβάνουν υπόψη την απαίτηση για μέτρα εύλογης προσαρμογής με βάση τις ανάγκες· ενθαρρύνει την περαιτέρω ενσωμάτωση της διάστασης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στην ανθρωπιστική δράση των κρατών μελών και της ΕΕ·

54.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες κατά την εφαρμογή του Πλαισίου Σεντάι και της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τις χώρες εταίρους της, με τις περιφερειακές οργανώσεις, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο της διαχείρισης καταστροφών και με το πλαίσιο του Sendai·

56.  υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο της διαχείρισης καταστροφών, τόσο στο επίπεδο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· ζητεί να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κινδύνου καταστροφών καθώς και να παρέχεται ψυχολογική στήριξη στα άτομα με αναπηρία κατά τη φάση αποκατάστασης των καταστροφών·

57.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται ειδική στήριξη στα άτομα με αναπηρία σε περιόδους μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

58.  αναγνωρίζει ότι τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας περιθωριοποιούνται ακόμη περισσότερο εάν πάσχουν από αναπηρία και τονίζει ότι τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη παροχή δικαιωμάτων και υπηρεσιών σε όλα τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των απάτριδων, των αστέγων, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση της αναπηρίας στις πολιτικές της ΕΕ για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες·

59.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το αρ. 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όταν κάνουν τις προτάσεις τους για τη διευθέτηση του προσφυγικού ζητήματος, για χρηματοδότηση ή για άλλα μέτρα στήριξης, να προβλέπουν ειδικές μέριμνες για τα άτομα με αναπηρία∙

60.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες που στερούνται της νομικής τους ικανότητας μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στα αγαθά και τις υπηρεσίες καθώς και στον τραπεζικό τομέα, τον τομέα της απασχόλησης και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και το δικαίωμα ψήφου και τα δικαιώματα των καταναλωτών·

61.  αναγνωρίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες έχει αποδειχθεί θετικό και βασικό μέσο που προωθεί νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και απαιτεί από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρίες· θεωρεί ωστόσο λυπηρές τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες σε στρατηγικούς τομείς όπως η ποινική δικαιοσύνη και η πολιτική συμμετοχή· εκτιμά ότι η δυνατότητα πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης στο πολιτικό σύστημα όλων των ατόμων με αναπηρίες αποτελεί προτεραιότητα· συμφωνεί ότι η πρόσβαση πρέπει να υπερβαίνει την απλή φυσική παρουσία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που θα ανοίξουν τις δημοκρατικές διεργασίες σε όλους τους πολίτες· φρονεί τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει εκλογικό υλικό σε νοηματική γλώσσα, σε γραφή Μπράιγ και σε ευανάγνωστους μορφότυπους, πλήρη παροχή της αναγκαίας συνδρομής στα άτομα με αναπηρίες κατά τις διαδικασίες ψηφοφορίας, προώθηση της ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου ή διά πληρεξουσίου, όποτε είναι δυνατό, και άρση των εμποδίων για τους πολίτες με αναπηρία που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές, καθώς και δράσεις για την επανεξέταση των σημερινών κανονισμών σε θέματα δικαιοπρακτικής ικανότητας και των συνεπειών τους ως προς την δυνατότητα των ατόμων να συμμετέχουν πλήρως στις δημοκρατικές διεργασίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ορθή και πλήρη εφαρμογή, ειδικά σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, της οδηγίας 2010/64/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, της οδηγίας 2012/13/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και, κυρίως, της οδηγίας 2013/48/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας·

62.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι πολλά κράτη εξακολουθούν να αρνούνται ή να περιορίζουν μέσω δικαστικών διαδικασιών τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με νοητικές δυσκολίες· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν ευνοϊκά το ζήτημα της δικαιοπρακτικής ικανότητας, προς την κατεύθυνση της υποστηρικτικής ενσωμάτωσης αντί του αυτόματου αποκλεισμού·

63.  εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι βασικό θεμελιώδες δικαίωμα και ένα ουσιαστικό στοιχείο του κράτους δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν σε αυτούς τους ανθρώπους πλήρη δικονομικά δικαιώματα και να προσαρμόσουν ανάλογα τις διαδικασίες· φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της ΕΕ «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2014-2020 ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· προτείνει να εφαρμόζουν τα δικαστήρια της ΕΕ τους εσωτερικούς κανόνες και τις διαδικασίες τους κατά τρόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη δικαιοσύνη, και ότι οι γενικές συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την απονομή δικαιοσύνης·

64.  αναγνωρίζει τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η Σύμβαση της Χάγης για την προστασία σε διεθνές επίπεδο των ενηλίκων μπορεί να συνδράμει με λειτουργικό τρόπο στην εφαρμογή και την υποστήριξη των διεθνών υποχρεώσεων των μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· εκφράζει, εν προκειμένω, τη δυσαρέσκειά του, για την παράλειψη της Επιτροπής να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές επιπτώσεις της νομικής προστασίας ενηλίκων(23)·

65.  τονίζει τη βία, τον εκφοβισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση στο σχολείο, στο σπίτι ή στα ιδρύματα, φαινόμενα απέναντι στα οποία τα παιδιά με αναπηρία είναι πιο εκτεθειμένα· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να παρέμβουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να καταπολεμήσουν τη βία κατά των παιδιών με αναπηρία μέσω ειδικών μέτρων και προσβάσιμων υπηρεσιών υποστήριξης·

66.  καλεί την Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για οικογένειες, κοινότητες, επαγγελματίες και ιδρύματα, με σκοπό την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών με αναπηρία· επισημαίνει ότι τα σχολεία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και τονίζει την ανάγκη για κατάλληλους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την ένταξη στα κανονικά σχολεία και θα εξασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτές και οι καθηγητές έχουν προετοιμαστεί και καταρτιστεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζουν τη βία κατά των παιδιών με αναπηρίες και να αντιδρούν σε αυτήν·

67.  καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν θα επιτρέπονται νομικά η παροχή θεραπείας και ο εγκλεισμός παρά τη θέληση του ασθενούς, σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή πρότυπα·

68.  εκτιμά πως η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών με αναπηρία στο εσωτερικό της ΕΕ πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της άρσης όλων των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται·

69.  τονίζει ότι στα άτομα με αναπηρία πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών και ότι προς τούτο τα κράτη μέλη πρέπει να κατοχυρώσουν την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασής τους και των κοινωνικών δικαιωμάτων τους (άρθρο 18 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία)·

70.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν δέχθηκε να συμπεριληφθούν τα έγγραφα που σχετίζονται με την αναπηρία στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την προώθηση της κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ·

71.  χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας· εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα «ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας», το οποίο διευκολύνει, μέσα από πρακτικά μέτρα, την κινητικότητα και την αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία στα κράτη μέλη·

72.  υπογραμμίζει ότι, για να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να διαφυλαχθεί η ελευθερία τους να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο της βέλτιστης αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους, π.χ. με εκτενέστερη χρήση των υπηρεσιών των φροντιστών·

73.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρές τις καταστροφικές συνθήκες κράτησης ατόμων με αναπηρία που διαπιστώθηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη και καλεί τα κράτη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως με το άρθρο 3 αυτής που απαγορεύει την απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση·

74.  προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν καλύτερα για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να λαμβάνουν αυτές τις ανάγκες συνεχώς υπόψη όταν επανεξετάζουν τους κανονισμούς της ΕΕ, όπως αυτούς για τα δικαιώματα των επιβατών σε διάφορους τρόπους μεταφοράς (κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 και (ΕΚ) αριθ. 261/2004 σχετικά με τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σχετικά με τις πλωτές μεταφορές και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν), και όταν θεσπίζονται νέες νομοθετικές διατάξεις, για παράδειγμα για τα δικαιώματα των επιβατών σε πολυτροπικά ταξίδια· τονίζει το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια το 2010 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020·

75.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών και να εναρμονίσει το έργο των εθνικών φορέων επιβολής, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές σε τοπικό, περιφερειακό και κρατικό επίπεδο για λόγους μεταφοράς και τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών με λεωφορεία και ταξί, των δημόσιων μέσων μεταφοράς σε πόλεις, και των μεταφορών με σιδηροδρόμους, αεροπλάνα και πλωτά μέσα, και συμπεριλαμβανομένων επίσης των σιδηροδρομικών σταθμών, των αερολιμένων και των λιμένων) και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, για παράδειγμα με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των σχετικών φορέων επιβολής στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ουσιαστικά και ίσα δικαιώματα για όλους τους επιβάτες με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της προσβασιμότητας και του καθορισμού προδιαγραφών, της εναρμόνισης, των τεχνικών απαιτήσεων και των κινήτρων για τις επιχειρήσεις·

76.  ζητεί από την Επιτροπή να διασαφηνίσει τις ευθύνες καθενός από τους φορείς που εμπλέκονται στη φροντίδα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όταν πρόκειται για τη μετεπιβίβασή τους από το ένα μέσο μεταφοράς στο άλλο, και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη συμμετοχή των ενώσεων των ατόμων με αναπηρία και για τον ρόλο τους στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών·

77.  τονίζει ότι η άνευ εμποδίων ελεύθερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες των μεταφορών, στα οχήματα, στις υποδομές και τους διατροπικούς συναιτικούς κόμβους, προ πάντων στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση συστημάτων κινητικότητας απαλλαγμένων από εγγενείς διακρίσεις· τονίζει, εν προκειμένω, ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες και ότι πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια προκειμένου να καταστούν προσβάσιμες οι υπηρεσίες, τα οχήματα και οι υποδομές μεταφορών και τουρισμού· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους έως και 10 % του κόστους προσαρμογής για δράσεις σε αστικές περιοχές και δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με κάποια μορφή αναπηρίας·

78.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την χρήση των πόρων για το ΔΕΔ-Μ πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των δράσεων και σχετικά με το ύψος των πόρων που χορηγήθηκαν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλα ταμεία της ΕΕ για την προσαρμογή των υποδομών για τα άτομα με αναπηρίες· ζητεί, επίσης, από την Επιτροπή να λάβει μέτρα προώθησης ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στα έργα προσαρμογής των υποδομών για τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών εκδηλώσεων και κοινοποιήσεων προς δυνητικούς φορείς προώθησης·

79.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της χρηματοδότησης δράσεων σε αστικές περιοχές, όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες μετεπιβιβάσεις μεταξύ διαφορετικών μέσων μεταφοράς, και όπου τα άτομα με κινητική δυσλειτουργία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες·

80.  υπογραμμίζει ότι η εξασφάλιση σταθερά προσιτών μορφότυπων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα κύρια θέματα της ατζέντας των πολιτικών για τις αγορές στον τομέα της ψηφιακής κινητοποίησης, και θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των ατόμων με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας σε προσβάσιμες γλώσσες, μορφότυπους και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, της γραφής Μπράιγ, των συστημάτων υποβοηθούμενης και εναλλακτικής επικοινωνίας, και άλλων προσβάσιμων μέσων, καταστάσεων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως είναι η ευανάγνωστη γλώσσα, οι υπότιτλοι και τα προσωπικά γραπτά μηνύματα για ταξιδιωτικές πληροφορίες, κράτηση και έκδοση εισιτηρίων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται χρήση περισσότερων του ενός αισθητηριακών διαύλων· παροτρύνει την Επιτροπή αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες μεταφορών να θεσπίσει τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου που θα διασφαλίζουν ότι και οι υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών θα είναι προσβάσιμες και θα προσφέρουν βοηθητικές συσκευές για τα άτομα με αναπηρίες σε όλα τα κράτη μέλη·

81.  τονίζει ότι πρέπει να δίνεται στα άτομα με αναπηρία η δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πολυτροπικές και διασυνοριακές μεταφορές, οι οποίες τους παρέχουν μετακίνηση από το σπίτι απ’ ευθείας στον προορισμό τους, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να επιλέξουν την πιο βιώσιμη, την πιο οικονομική και την ταχύτερη επιλογή και να μπορούν να κάνουν κράτηση και να πληρώσουν ηλεκτρονικά·

82.  ζητεί να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες για το ταξίδι σε πραγματικό χρόνο, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να ενημερώνονται για ενδεχόμενα προβλήματα, καθώς και για εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού·

83.  τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία σε προσβάσιμες μορφές και τεχνολογίες προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών, της γραφής Braille, των συμπληρωματικών και εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας και άλλων προσιτών μέσων, τρόπων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων των ευανάγνωστων μορφότυπων και του υποτιτλισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόσβαση στις πληροφορίες και την επικοινωνία· ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την απόφαση για τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συνεκτικά και αποτελεσματικά μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της·

84.  υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία, η ενσωμάτωση και η πρόσβαση σε ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στην πολιτική και πολιτιστική ζωή, τις δραστηριότητες αναψυχής και τον αθλητισμό αποτελούν δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 19, 24 και 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· υπενθυμίζει ότι αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας και βάσει της αρχής της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατικής συμμετοχής και της ένταξης στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία)· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ουσιαστική και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες όχι μόνο σε βασικούς τομείς, όπως η ποιοτική εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και την πρόσβασή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως το θέατρο, οι γλώσσες και οι τέχνες· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδικούς δείκτες σχετικά με τις αναπηρίες στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά την επιδίωξη των στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

85.  υπενθυμίζει το σχέδιο γενικής παρατήρησης της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία επί του άρθρου 24 (σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς), το οποίο περιέχει το κανονιστικό περιεχόμενο, τις υποχρεώσεις των κρατών, τη συνάφειά του με άλλες διατάξεις της Σύμβασης, και την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο·

86.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους νέους με αναπηρίες·

87.  σημειώνει ότι οι στρατηγικές για τη νεολαία μετά το 2018 πρέπει να ενσωματώσουν τις ανάγκες των νέων με αναπηρίες·

88.  υπενθυμίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες συχνά έρχονται αντιμέτωπα με αποκλεισμό ή δεν έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζονται εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο αναπηρίας τους και θα βοηθούν τα άτομα με αναπηρίες να αξιοποιήσουν όλο το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό δυναμικό τους· τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι για όλους τους μαθητές με αναπηρίες πραγματοποιούνται οι εύλογες προσαρμογές που απαιτούνται προκειμένου να απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις υπεύθυνες αποκεντρωμένες περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα προγράμματα κατάρτισης και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη ευκαιριών για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν σε μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς και την πρόσβασή τους σε υποδομές ΤΠΕ, προκειμένου να στηριχθεί το έργο τους με τους μαθητές με αναπηρίες και να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα των ατόμων με ψυχοκοινωνικές και διανοητικές αναπηρίες·

89.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση του διαχωρισμού και της απόρριψης των μαθητών με αναπηρίες στα σχολεία και τα μαθησιακά περιβάλλοντα, και την παροχή πρόσβασης σε εύλογες προσαρμογές και της υποστήριξης που χρειάζονται, ώστε να διευκολυνθεί ο εκπαιδευόμενος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του/της· επισημαίνει ότι η ισότητα ευκαιριών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς παρέχεται σε όλα τα επίπεδα και τους τύπους εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μάθησης, και, ως εκ τούτου, είναι εξασφαλισμένη η αναγνώριση των προσόντων για τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως εκείνων που αποκτήθηκαν χάρη σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν ειδικά να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ξεπεράσουν τις αναπηρίες τους· επισημαίνει τις τεχνικές και οικονομικές αδυναμίες στη λειτουργία των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως στα κράτη μέλη που πλήττονται από την κρίση, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης·

90.  σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη ρύθμιση των προγραμμάτων ανταλλαγών μαθητών, ιδίως του προγράμματος Erasmus+, μέσω της ενσωμάτωσης συμπληρωματικής οικονομικής στήριξης για την κινητικότητα των μαθητών και του προσωπικού με αναπηρίες και επιμένει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η πρόβλεψη ειδικών διατάξεων σε όλες τις πτυχές του προγράμματος· αναγνωρίζει ότι στην πράξη οι μαθητές με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια (όσον αφορά τις νοοτροπίες, την επικοινωνία, τις αρχιτεκτονικές δομές, την πληροφόρηση, κ.λπ.)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν περισσότερο υπέρ της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στα προγράμματα ανταλλαγών της ΕΕ, και να βελτιώσουν την προβολή και την διαφάνεια των ευκαιριών κινητικότητας· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την πρόσβαση στα προγράμματα ανταλλαγών για μαθητές και δασκάλους με αναπηρία·

91.  ζητεί από τα εκπαιδευτικά συστήματα να απέχουν από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που βάζει ταμπέλες στους μαθητές, όπως μέσω της ταξινόμησης των μαθητών σε ομάδες ή επίπεδα ανάλογα με τις ικανότητές τους, καθώς αυτό επηρεάζει αρνητικά τους μαθητές με αναπηρίες, και ιδίως όσους αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες·

92.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδική για τις αναπηρίες συνιστώσα στην οδηγία περί διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και του δικαιώματός τους να γνωρίζουν και να αξιοποιούν προς όφελός τους, σε ίση βάση με άλλους, τις διατάξεις και τους μηχανισμούς που προβλέπονται στην οδηγία και που εξακολουθούν να είναι ελάχιστα γνωστά ακόμη και στον γενικό πληθυσμό·

93.  τονίζει τη στενή συσχέτιση της αναπηρίας, που θίγει το 15 % περίπου του πληθυσμού της ΕΕ, με την κακή υγεία, που προκαλεί δυσχέρειες και έμμονα εμπόδια προσβασιμότητας, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ή ανεκπλήρωτη παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων όταν η αναπηρία οφείλεται σε παρενέργεια φαρμάκου· επισημαίνει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας επιδρά αρνητικά στην ικανότητα των ατόμων με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, ενταγμένα στο κοινωνικό σύνολο και ισότιμα με τους άλλους·

94.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι τα άτομα με αναπηρίες αναφέρουν πολύ συχνότερα κρούσματα ανεπαρκούς ή και άρνησης παροχής φροντίδας, καθώς και εξαναγκαστικής ή κακής θεραπευτικής αγωγής, επισημαίνοντας την έλλειψη κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας ως προς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες σε υγειονομική περίθαλψη· ζητεί από τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην κατάρτιση των επαγγελματιών που ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα ατόμων με αναπηρία·

95.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται η βασιζόμενη σε πληροφορίες συγκατάθεση των ατόμων με αναπηρία για κάθε είδους ιατρική πράξη που το απαιτεί και ότι πρέπει να προβλέπονται, ως εκ τούτου, όλα τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων αυτών σε πληροφορίες, καθώς και την κατανόηση των πληροφοριών αυτών· τονίζει ότι η εν λόγω συγκατάθεση πρέπει να είναι προσωπική, εκ των προτέρων και εν πλήρη επιγνώσει της κατάστασης, με την υποστήριξη όλων των αναγκαίων μηχανισμών που διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών αυτών, και ότι πρέπει επίσης να λαμβάνονται παρόμοια, ενδεδειγμένα μέτρα έναντι των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες·

96.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της αναπηρίας στους μηχανισμούς και τις πολιτικές της στον τομέα της υγείας, ως συμβολή για καλύτερους δείκτες υγείας των ατόμων με αναπηρίες στα κράτη μέλη, μέσω μιας καλύτερης σωματικής, περιβαλλοντικής και αισθητηριακής προσβασιμότητας, καλύτερης ποιότητας και πιο προσιτών τιμών, κατά την ανάπτυξη δε αυτών των μηχανισμών και πολιτικών, να ενσωματώσει μια εκτενή διαδικασία διαβούλευσης με τα άτομα με αναπηρίες·

97.  επαναλαμβάνει ότι τα αναπαραγωγικά δικαιώματα συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμελιωδών ελευθεριών που εγγυώνται η Διακήρυξη της Βιέννης με το σχετικό πρόγραμμα δράσης της καθώς και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων: του δικαιώματος στην ισότητα και στην απαλλαγή από τις διακρίσεις, του δικαιώματος στο γάμο και στη δημιουργία οικογένειας· του δικαιώματος στην ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη ως προς την αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού και υγειονομικής περίθαλψης για τις μητέρες, της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης· του δικαιώματος στην κατόπιν ενημερώσεως συναίνεση για κάθε ιατρική διαδικασία, όπως, μεταξύ άλλων, η στείρωση και η άμβλωση· τέλος, του δικαιώματος στην προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση·

98.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που να διασφαλίζουν ότι όλες οι υπηρεσίες υγείας και άλλες που παρέχονται σε γυναίκες με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που αφορούν την αναπαραγωγική και τη διανοητική υγεία, θα είναι προσβάσιμες και θα βασίζονται στην ελεύθερη και κατόπιν ενημερώσεως συναίνεση του ατόμου στο οποίο απευθύνονται·

99.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσουν ότι όλες οι υπηρεσίες που αφορούν την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την υγεία, και ειδικότερα τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, είναι διαθέσιμες στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες σε προσβάσιμη μορφή, κατάλληλη για την ηλικία τους, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, της γλώσσας Μπράιγ, της απτικής επικοινωνίας, κειμένων με μεγεθυσμένους χαρακτήρες και άλλων εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών επικοινωνίας·

100.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι πρέπει να καλυφθεί η ανάγκη παροχής ειδικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για φροντίδα παιδιών, σε γυναίκες και άνδρες με αναπηρία, σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, προκειμένου να μπορούν να απολαμβάνουν στο έπακρον τη μητρότητα και την πατρότητα·

101.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ιατρικής ασφάλισης δεν θα εισάγουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρία·

102.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πανενωσιακή καθοδήγηση για τα εθνικά σημεία επαφής σχετικά με την παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης σε όλους τους ασθενείς σχετικά με τη φροντίδα σε άλλα κράτη μέλη, συνεκτιμώντας τον ιδιαίτερο ρόλο των οργανώσεων ασθενών·

103.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τα μέλη των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς να επεκτείνουν τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των δικτύων σε μορφές αναπηρίας οι οποίες, αν και δεν είναι απαραίτητα σπάνιες, απαιτούν επίσης υγειονομική περίθαλψη υψηλής ειδίκευσης από πολυδύναμες ομάδες υγειονομικού προσωπικού και συγκέντρωση γνώσης και πόρων μέσω αυτού του πλαισίου·

104.  τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα υγείας· επισημαίνει ότι η ύπαρξη φραγμών οικονομικής φύσης και σχετιζόμενων με την ισοσκέλιση κόστους-οφέλους εμποδίζει την ανάπτυξη και υλοποίηση της προσβασιμότητας· εκτιμά πως η μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις φάσεις ανάπτυξης των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα της υγείας θα συμβάλει θετικά στα ζητήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας·

105.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα στην αγορά ψηφιακής κινητικότητας και ζητεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των ατόμων με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας σε προσβάσιμες γλώσσες, μορφοτύπους και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, του κώδικα Μπράιγ, των συστημάτων υποβοηθούμενης και εναλλακτικής επικοινωνίας και άλλων προσβάσιμων μέσων, καταστάσεων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως είναι η ευανάγνωστη γλώσσα, οι υπότιτλοι και τα προσωπικά γραπτά μηνύματα, ιδίως σε ό,τι αφορά υγειονομικές πληροφορίες, με τη χρήση περισσότερων του ενός αισθητηριακών διαύλων·

106.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να τονώσει την υγειονομική πρόληψη και περίθαλψη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανισότητες στην υγεία και την πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες, ανισότητες που θίγουν τα πιο ευάλωτα άτομα με αναπηρία·

107.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ένταξη των νόσων εξασθένισης της μνήμης στις αναπηρίες·

108.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν δεόντως τον κομβικό ρόλο των συγγενών που φροντίζουν τα άτομα με αναπηρία και να διασφαλίσουν ότι θα έχουν και αυτοί επαρκή πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, δεδομένου του αντίκτυπου που έχει η παροχή φροντίδας σε άτομα με αναπηρία στην δική τους σωματική και διανοητική υγεία και ευεξία·

109.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων και των υπηρεσιών που συνδέονται με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων προσαρμογών στο πλαίσιο της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, και για τη συμβατότητά τους με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρία, όπως ορίζεται στις Συνθήκες· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία· αναγνωρίζει τις δυνατότητες που παρέχει τόσο η κοινωνική οικονομία όσο και η αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία·

110.  εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των γυναικών με αναπηρία, σε σύγκριση με άλλες πληθυσμιακές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ένα πλαίσιο πολιτικής για τη συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από κρυφές αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις ή μαθησιακές δυσκολίες·

111.  εκφράζει την ανησυχία του διότι στην οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση δεν χαρακτηρίζεται ρητά ως διάκριση η άρνηση εξασφάλισης εύλογων προσαρμογών για άτομα με αναπηρία· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα είδη καταγγελιών που λαμβάνει και να εξετάσει στο πλαίσιο αυτό κατά πόσο χρειάζεται αναθεώρηση της οδηγίας·

112.  επισημαίνει τα οφέλη της υπέρβασης του πλαισίου της απασχόλησης σε προστατευόμενα εργαστήρια και της θέσπισης συνθηκών απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία που να τα ενσωματώνουν στην ανοικτή αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ δημόσιων αρχών, οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία, παρόχων υπηρεσιών στήριξης, έμπειρων εργοδοτών και άλλων συναφών φορέων·

113.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία μέσω επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης και συνεπώς να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τη νέα αγορά κοινωνικών επενδύσεων μέσω των εργαλείων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησής της·

114.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η απόλυση ατόμων με αναπηρία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τους ανατίθεται η εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με όσα ορίζει η ειδική νομοθεσία· συνιστά επίσης τη διενέργεια κατάλληλων ελέγχων και τη συνεργασία με κέντρα απασχόλησης και με επιχειρήσεις προκειμένου να εξαλειφθεί η περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους·

115.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλαίσια ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν δυνατότητες μαθητείας και κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, εξασφαλίζοντας παράλληλα εύλογες προσαρμογές και προσβασιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική προστασία και να διευκολυνθεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας·

116.  ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν επειγόντως μέτρα για την αποτροπή και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων που είχαν τα μέτρα λιτότητας στην κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία·

117.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη ή τον περιορισμό της φτώχειας, της ευάλωτης κατάστασης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους ηλικιωμένους με αναπηρία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

118.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τις περικοπές των παροχών για τα άτομα με αναπηρίες, των υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, των υπηρεσιών υγείας, των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα υπονομεύσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

119.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, πάντοτε με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, να προωθήσουν, βάσει κοινών κανόνων, μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες μειονεκτούντων ατόμων, έχοντας ως σημείο αναφοράς σαφείς δείκτες βάσει των οποίων θα διαμορφώνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις μέριμνας·

120.  υπογραμμίζει ότι το άρθρο 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 απαιτεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίζουν ότι οι ίσες ευκαιρίες, η απαγόρευση των διακρίσεων και η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες θα λαμβάνονται υπόψη και θα προωθούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) γενικά και των επιχειρησιακών προγραμμάτων ειδικότερα· ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρίες· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των γενικών προαπαιτούμενων όρων για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις αναπηρίες· τονίζει ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους πρέπει να εκτιμάται η επάρκεια των προγραμματισμένων μέτρων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και της ένταξης των ανθρώπων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση·

121.  καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων που αποσκοπούν στην αποφυγή των διακρίσεων, καθώς και τον προσιτό χαρακτήρα και τη χρήση της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ για την υποστήριξη της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και σε ισότιμες και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στις τοπικές κοινότητες σε όλες τις περιοχές (π.χ. στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές και στις πόλεις), καθώς και στα ιδρύματα που τους παρέχουν μέριμνα· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι κοινωνικές πολιτικές και η χρηματοδότησή τους εξακολουθούν να εμπίπτουν κατά πρώτο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

122.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά κατά πόσο τηρούνται η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και η σχετική νομοθεσία όταν γίνεται χρήση των ταμείων ΕΔΕΤ· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία, στην εταιρική σχέση κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες των ατόμων με αναπηρία· ζητεί, στο πλαίσιο της χρήσης των ταμείων ΕΔΕT, να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές προσβασιμότητας, κινητικότητας και στέγασης για τα άτομα με αναπηρία και σημειώνει ότι τούτο συνιστά σημαντικό και απαιτητικό καθήκον, ειδικά για τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης·

123.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρία τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πλήρης δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στο πρόγραμμα Erasmus + και στις πρωτοβουλίες Εγγύηση για τη Νεολαία και EURES·

124.  καλεί τα κράτη μέλη να διαδώσουν την αρχή σύμφωνα με την οποία οι αναθέτουσες αρχές των ΕΔΕΤ δύνανται να αποκλείουν τους αιτούντες που δεν τηρούν τη δέσμευση για προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία·

125.  επικροτεί τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για την κοινωνική ένταξη και την επενδυτική προτεραιότητά της στη «μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας» στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων· ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα ταμεία για τον σκοπό της αποϊδρυματοποίησης και ως εργαλείο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

126.  εκφράζει την ανησυχία ότι οι πόροι από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία χρησιμοποιούνται με εσφαλμένο τρόπο για την προαγωγή της ιδρυματοποίησης, και ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν την παρακολούθησή τους και την ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σε διαβούλευση με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία· πιστεύει ότι οι αρχές της διαφάνειας οφείλουν να διέπουν ολόκληρη τη διαδικασία, από την κατανομή των πόρων έως την πρακτική αξιοποίησή τους·

127.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των ΕΔΕΤ και άλλων συναφών ταμείων της ΕΕ, για την ανάπτυξη ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών υποστήριξης στις τοπικές κοινότητες για αγόρια και κορίτσια με αναπηρία και τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρειάζονται στήριξη υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης και την αποτροπή νέας ιδρυματοποίησης, καθώς και για την προώθηση κοινοτήτων ανοικτών σε όλους και της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια με αναπηρία·

128.  πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάσουν το άνοιγμα των μελλοντικών αλλά και των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών ροών στις οργανώσεις που εκπροσωπούν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες·

129.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία μέσω της παροχής χρηματοοικονομικής στήριξης για μια σειρά βασικών έργων και οργανώσεων·

130.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθούν ενεργά τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων μέσω των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· ζητεί επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο των λόγω διαδικασιών οι απόψεις που διατυπώνονται από άτομα με αναπηρία·

131.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία εξαιρέσεις και περιορισμοί όσον αφορά το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα· σημειώνει τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης, και επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να συνάψει αυτή τη Συνθήκη, χωρίς η κύρωση να προϋποθέτει την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ ή τον χρόνο έκδοσης μιας απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ· τονίζει επίσης, εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαίο το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την ταχεία επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές·

132.  υπογραμμίζει ότι κάθε νομοθετική αλλαγή στον τομέα του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να παρέχει στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση στα έργα και τις υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση εξαιρέσεων και περιορισμών όσον αφορά το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα άτομα με διάφορες αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση στα έργα και στις υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω δικαιώματα·

133.  επιμένει ότι τα ψηφιακά συστήματα είναι σημαντικά για τα άτομα με αναπηρία, ως εργαλεία που διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, και συνιστά να συνεχιστεί η διερεύνηση της χρήσης των βοηθητικών τεχνολογιών περιβάλλοντος στην εκπαίδευση· αναγνωρίζει ότι ένας δυσανάλογος αριθμός ατόμων με αναπηρία δεν χρησιμοποιούν επί του παρόντος το διαδίκτυο και ότι βρίσκονται στο περιθώριο των ψηφιακών εξελίξεων με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται από πληροφορίες, ευκαιρίες, απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καθώς και πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες· ζητεί, ως εκ τούτου, από τους νομοθέτες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο να συμπεριλάβουν διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά, να ενσωματώσουν το ζήτημα της προσβασιμότητας του ψηφιακού περιεχομένου σε όλες τις συναφείς πολιτικές, να δρομολογήσουν προγράμματα κατάρτισης για «ψηφιακούς πρωταθλητές» εντός των κοινοτήτων ώστε να ενθαρρυνθούν περισσότερα άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση του εγκλήματος και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν θα θέτουν παράλογα εμπόδια και δεν θα αποτελούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά και να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εξαίρεσης από τα δικαιώματα του δημιουργού, σε περιπτώσεις χρήσης προς όφελος ατόμων με αναπηρία, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας· ζητεί να εφαρμόζεται μία εγκάρσια προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

134.  υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης δεδομένου ότι προσφέρει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα ώστε να καταστούν οι αθλητικές δραστηριότητες και τα αθλητικά γεγονότα περισσότερο προσιτά για τα άτομα με αναπηρία· επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην πλήρη πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την προσβασιμότητα σε τέτοιες εκδηλώσεις, αγαθά και υπηρεσίες, και στον οπτικοακουστικό τομέα· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υποτίτλων ή ακουστικής περιγραφής για οπτικοακουστικά και άλλου είδους έργα, με σκοπό να καταστούν προσιτά για άτομα με αναπηρία·

135.  φρονεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ψηφιακά μέσα για τα άτομα με αναπηρίες για να υποστηριχθεί η ένταξη των αθλητών και των αθλητριών με αναπηρίες, καθώς και πλατφόρμες τηλεργασίας, σταθμοί εργασίας κοινής χρήσης (hot-desking) και χώροι συνεργασίας· πιστεύει, επιπλέον ότι η ποιοτική διδασκαλία και οι αθλητικές υποδομές στα σχολεία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία και ότι σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να εφαρμοστούν εθνικά και περιφερειακά στρατηγικά πλαίσια πολιτικής για τη διά βίου μάθηση, που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία·

136.  υπενθυμίζει ότι το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που περιλαμβάνουν το ζήτημα των αναπηριών, και ότι πρέπει να επισημανθούν οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των ταινιών και των φεστιβάλ εν προκειμένω·

137.  υπογραμμίζει τη σημασία της προσβασιμότητας για να καθίσταται δυνατόν στα άτομα με αναπηρία να αξιοποιούν πλήρως την ευρωπαϊκή τουριστική προσφορά·

138.  δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι τουριστικές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, όπως είναι η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία και σε εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε δωμάτια, μπάνια, τουαλέτες και άλλους εσωτερικούς χώρους·

139.  υπογραμμίζει ότι η αρχή «τουρισμός για όλους» πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε εθνική, περιφερειακή, τοπική ή ευρωπαϊκή δράση που σχετίζεται με τον τουρισμό· τονίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού πρέπει να έχουν υπόψη τους τις απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία, προωθώντας δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των δομών και στην κατάρτιση του προσωπικού·

Ειδικές υποχρεώσεις

140.  ζητεί τη δημιουργία δεικτών βασισμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν ποσοτικά και ποιοτικά συγκρίσιμα δεδομένα κατανεμημένα με βάση ποικίλους παράγοντες, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων το φύλο, η ηλικία, το καθεστώς απασχόλησης και η αναπηρία, για όλες τις δραστηριότητες στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει σχετικές δραστηριότητες έρευνας και συλλογής στοιχείων, για παράδειγμα σχετικά με την προσβασιμότητα των υπηρεσιών τουρισμού και υγειονομικής περίθαλψης, τη βία, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση όλων των ατόμων που πάσχουν από όλα τα είδη αναπηρίας στην κοινότητα και στα ιδρύματα·

141.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αναπηρία μέσω ευρωπαϊκών κοινωνικών ερευνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει με εμπεριστατωμένο τρόπο τις εξελίξεις στον τομέα· τονίζει ότι η εν λόγω συλλογή δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιεί μεθοδολογίες που να συμπεριλαμβάνουν όλα τα άτομα με αναπηρία, μεταξύ αυτών και εκείνα με πιο βαριές αναπηρίες και εκείνα που ζουν σε ιδρύματα· όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς που προβλέπουν οι πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων· τονίζει ότι οι εν λόγω έρευνες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες και στοχευμένες, και να συνοδεύονται από κατάλληλες μελέτες και ημερίδες εργαστηρίων που θα οδηγούν σε κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα·

142.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ·

143.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣBA) που σχετίζονται με την αναπηρία, και ιδίως ο στόχος 4 για τη διασφάλιση της ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης, και ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των σχολείων που παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υποδομές και υλικά για μαθητές με αναπηρία και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών για τη χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και για τη συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο και την κοινότητα·

144.  τονίζει την υποχρέωση μη εγκατάλειψης κανενός και τις μνείες περί αναπηριών που περιλαμβάνονται στους ΣBA, ιδίως στις ενότητες που αφορούν την εκπαίδευση, την μεγέθυνση και την απασχόληση, την ανισότητα και την προσβασιμότητα των οικισμών, καθώς και σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση των ΣΒΑ, και προτείνει να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή των ΣΒΑ που περιλαμβάνουν μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες· υπογραμμίζει επίσης τις παραπομπές στο Πλαίσιο Σεντάι για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών·

145.  συνιστά να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κατά τρόπο που να περιλαμβάνει τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες, και να εκπονήσει ένα σχέδιο εργασίας και να προβλέψει ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης και η λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ·

146.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σχέδιο εφαρμογής για τους ΣΒΑ και για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· επισημαίνει ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να συμβάλει σημαντικά στον καθορισμό δεικτών σε τομείς που σχετίζονται με τις αναπηρίες και την κοινωνικο-οικονομική ένταξη· τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό των δεικτών των ΣΒΑ, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη φτώχεια, την κοινωνική προστασία, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη, τη βία κατά των γυναικών, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, την πρόσβαση σε νερό, αποχέτευση και ενέργεια, την ανθεκτικότητα έναντι καταστροφών, και την καταχώριση των γεννήσεων·

147.  τονίζει ότι όλες οι πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, πρέπει να συμμορφώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα που να διασφαλίζουν την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων· καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει για τον σκοπό αυτό μια εναρμονισμένη πολιτική για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρίες και να επεξεργαστεί μια συστηματική και θεσμοθετημένη προσέγγιση για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ·

148.  συνιστά οι αντιπροσωπείες και οι υπηρεσίες της ΕΕ να επιδεικνύουν επαρκή κατανόηση των στρατηγικών της ΕΕ για την αναπηρία και ως εκ τούτου να λειτουργούν με τρόπο που να αποθαρρύνει τους αποκλεισμούς και να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση· συνιστά τη δημιουργία ενός «σημείου επαφής» για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης· ζητεί να ενσωματωθεί επειγόντως η διάσταση της αναπηρίας σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρέχονται στο πλαίσιο των αποστολών της Kοινής Πολιτικής Aσφάλειας και ΄Aμυνας (ΚΠΑΑ)·

149.  καλεί ακόμη την ΕΕ:

   να θεσπίσει περισσότερα αναπτυξιακά έργα που να επικεντρώνονται ειδικά στα άτομα με αναπηρία·
   να θεσπίσει έναν μηχανισμό οικοδόμησης ικανοτήτων και ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των διάφορων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, για μια προσιτή ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρία·
   να δημιουργήσει στις αντιπροσωπείες της ΕΕ κέντρα συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών για ζητήματα σχετικά με τις αναπηρίες, με τον ορισμό εκπαιδευμένων υπαλλήλων-συνδέσμων που να προσφέρουν την πραγματογνωμοσύνη και την επαγγελματική τους εμπειρία στα άτομα με αναπηρία·
   να εξετάσει τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αναπηρίες στο πλαίσιο των διαλόγων με τις χώρες εταίρους και να υποστηρίξει και να συμμετάσχει σε μια στρατηγική συνεργασία με τις ΜΚΟ των χωρών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας·
   να αναθεωρήσει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε συνάρτηση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·
   να συμπεριλάβει στην πιθανή νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη μια μνεία στην ενσωμάτωση των ζητημάτων που σχετίζονται με αναπηρίες στις ενωσιακές πολιτικές·
   να εξετάσει το ενδεχόμενο, πόροι προοριζόμενοι για όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ να δεσμευθούν για τα εθνικά προγράμματα υπέρ των ατόμων με αναπηρίες·
   να παρέχει έγκαιρη, κατάλληλη και ολοκληρωμένη φροντίδα στα παιδιά που ενδεχομένως διατρέχουν κίνδυνο, δεδομένης της σημασίας της πρώιμης παρέμβασης·

150.  χαιρετίζει τον νέο στόχο 12 του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συστηματική αναφορά στο ζήτημα της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες· καλεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτόν τον τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα·

151.  υποστηρίζει την ουσιαστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες, και την χρηματοδότηση των υπηρεσιών για τους ανθρώπους που ζουν ανεξάρτητα μέσω προγραμμάτων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της εξωτερικής δράσης· ζητεί να γίνεται πιο προσηλωμένη στο στόχο χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· ζητεί να διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ με σκοπό να εκτιμηθεί πόσο αποτελεσματική ήταν η συνεισφορά τους στην ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία στις κοινωνίες τους και κατά πόσο εξαλείφθηκαν τα εμπόδια και προωθήθηκε η εύκολη πρόσβαση· ζητεί, επιπλέον, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ τα οποία στηρίζουν την ιδρυματοποίηση να εξασφαλίζουν την αποφυγή του διαχωρισμού των ανθρώπων με αναπηρία· ζητεί ενίσχυση και παρακολούθηση των δαπανών σε διαβούλευση με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία·

152.  προτείνει όλα τα άτομα που απασχολούνται από την ΕΕ στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της και στα κέντρα υποδοχής αιτούντων άσυλο να λαμβάνουν ειδική κατάρτιση σχετική με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών τους·

153.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραίτηση της Επιτροπής από το ανεξάρτητο πλαίσιο παρακολούθησης (το πλαίσιο της ΕΕ)· δεσμεύεται να αναζητήσει την πλέον κατάλληλη δομή για το πλαίσιο της ΕΕ, ούτως ώστε να συνάδει πλήρως με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με τις «αρχές των Παρισίων», και ζητά την αναθεώρηση και τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

154.  τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας εντός του πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να εφαρμόσει τις συστάσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

155.  αποδίδει μέγιστη σημασία στο άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Εφαρμογή και παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο) και στις τελικές παρατηρήσεις 76 και 77 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία και, επομένως, χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία ενέκρινε την παρουσία του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ΕΕ·

156.  ζητεί από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να διαθέσουν επαρκείς πόρους ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα του πλαισίου της ΕΕ να εκτελεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα·

157.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών μεριμνά για την ενεργό προστασία των ευρωπαίων πολιτών (φυσικών ή νομικών προσώπων), σύμφωνα με το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ, ώστε να μπορούν να καταγγέλλουν ενώπιον των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αρχών παραβίαση των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών που αποσκοπούν στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της δήλωσης σχετικά με την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη έγκρισης της Συνθήκης·

158.  τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών αναγνωρίζεται ως ένας από τους θεσμικούς μηχανισμούς της ΕΕ (μαζί με τον Διαμεσολαβητή, αποστολή του οποίου είναι η προστασία του πολίτη σε περίπτωση κακοδιοίκησης) ο οποίος είναι σε θέση να αναλάβει προστατευτικό ρόλο εντός του πλαισίου της ΕΕ, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας των εθνικών θεσμικών οργάνων προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων («Αρχές των Παρισίων») που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της 48/134 του 1993·

159.  επισημαίνει ότι, για να ασκήσει τον προστατευτικό της ρόλο, η Επιτροπή Αναφορών θέτει στην υπηρεσία του πλαισίου ανεξάρτητης παρακολούθησης τα καθήκοντά της όσον αφορά την προκαταρκτική διερεύνηση παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου κατά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τη διαβίβαση αναφορών σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να προβούν σε έρευνες ή να αναλάβουν αντίστοιχη δράση, και τις επιτόπιες επισκέψεις για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την πραγματοποίηση επαφών με τις εθνικές αρχές·

160.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό αναφορών από άτομα με αναπηρία, γεγονός που καταδεικνύει την πραγματικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την Ευρώπη οι οποίοι αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση δυσκολίες ως προς την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μεταφορά ή τη συμμετοχή στην πολιτική, δημόσια και πολιτιστική ζωή· τονίζει τη σημασία του άρθρου 29 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τη συμμετοχή χωρίς διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική και δημόσια ζωή·

161.  υπενθυμίζει ότι οι αναφορές στις οποίες δόθηκε η μεγαλύτερη προσοχή είχαν συχνά τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν ανθρώπους με αναπηρία και ότι, κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να προαχθεί και να προβληθεί ο προστατευτικός ρόλος και η αποτελεσματικότητα αναφορών που έχουν ως έναυσμα την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων· εξαίρει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις αυτές στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία·

162.  λαμβάνει υπό σημείωση τις αναφορές για υποθέσεις παρατυπιών σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τη διασφάλιση της συντήρησης των ατόμων με αναπηρία οι οποίες δεν αφορούν μόνο τη μη καταβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο επιδομάτων, αλλά και περιπτώσεις όπως της αναφοράς 1062/2014 όπου οι αρχές φέρονται να έχουν λάβει αυθαίρετες διοικητικές αποφάσεις για να μειώσουν τις αποζημιώσεις που χορηγούνταν πριν με βάση αμφίβολες ιατρικές αξιολογήσεις που μείωναν το πραγματικό ποσοστό αναπηρίας· ζητεί από τις οικείες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες αυτές στις ζωές των ενδιαφερομένων και των οικογενειών τους, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενδελεχώς τις διάφορες πολιτικές και τα συναφή μέτρα σχετικά με την αναπηρία τα οποία εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη·

163.  σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν ακόμη θεσπίσει ή ορίσει τα όργανα που θα αναλάβουν να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν τη Σύμβαση, όπως ορίζει το άρθρο 33· επισημαίνει ότι το έργο των οργάνων αυτών που έχουν ήδη συγκροτηθεί, και ειδικότερα των πλαισίων παρακολούθησης που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2, εμποδίζεται από την έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και από την απουσία ισχυρής νομικής βάσης για τον ορισμό τους·

164.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να διαθέσουν στα πλαίσια παρακολούθησης που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2 επαρκείς και σταθερούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να εγγυώνται την ανεξαρτησία των πλαισίων παρακολούθησης, διασφαλίζοντας ότι η σύνθεση και η λειτουργία τους θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές των Παρισίων σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 και ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί επίσημη νομική βάση η οποία θα ορίζει με σαφήνεια τον ρόλο και το πεδίο εφαρμογής των πλαισίων αυτών· παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ορίσει τα όργανα του άρθρου 33 να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν και να μεριμνήσουν ώστε τα όργανα αυτά να διαθέτουν τους πόρους και την εντολή για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των υποχρεώσεών τους βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

165.  υπογραμμίζει ότι το δίκτυο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να συντονίζει κατάλληλα την εφαρμογή της Σύμβασης τόσο εσωτερικά όσο και σε διοργανικό επίπεδο, ενώ παράλληλα πρέπει να ενθαρρυνθεί ενεργά η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και η διεξαγωγή διαβουλεύσεων με αυτά και με τους οργανισμούς εκπροσώπησής τους στις δραστηριότητες και τις συνεδριάσεις του δικτύου·

166.  προτρέπει όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ να δημιουργήσουν σημεία επαφής, και επισημαίνει την ανάγκη ενός μηχανισμού οριζόντιου διοργανικού συντονισμού μεταξύ των ΓΔ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ζητεί οι όροι αυτής της συνεργασίας να καθορίζονται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

167.  ζητεί να ενισχυθεί ο διοργανικός συντονισμός μεταξύ των μηχανισμών εφαρμογής των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη Σύμβαση (σε επίπεδο εφαρμογής δημοσίων πολιτικών)

168.  θεωρεί σημαντικό να διοργανώνει η Επιτροπή Αναφορών στοχευμένες εκδηλώσεις με αντικείμενο αναφορές σχετικά με αναπηρίες και τονίζει τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί ο διάλογος με ενδιαφερομένους από διάφορους χώρους και η συνεισφορά τους, συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μελών του πλαισίου της ΕΕ για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και ακαδημαϊκών·

169.  επικροτεί το γεγονός ότι η δημόσια ακρόαση «Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία βάσει των αναφορών που έχουν ληφθεί», η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αναφορών στις 15 Οκτωβρίου 2015, πληρούσε υψηλές προδιαγραφές προσβασιμότητας και συνιστά στο μέλλον όλες οι συνεδριάσεις επιτροπών του Κοινοβουλίου να είναι προσιτές στα άτομα με αναπηρία·

170.  χαιρετίζει τη χρήση της γραφής Μπράιγ στην επικοινωνία με αναφέροντες και παροτρύνει όλα τα όργανα της ΕΕ να χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα, ευανάγνωστους μορφοτύπους και την γραφή Μπράιγ στην επικοινωνία τους με τους πολίτες, προκειμένου να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι προσπάθειες ένταξης των πολιτών στο έργο των θεσμικών οργάνων και στο ευρωπαϊκό σχέδιο·

171.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν τη σαφή και ευρεία δημοσιοποίηση των δυνατοτήτων συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης, μέσω ανακοινώσεων προσιτών σε άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν μεθόδους όπως η γραφή Μπράιγ και οι ευανάγνωστοι μορφότυποι·

172.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μεριμνήσουν για τη σαφή και ευρεία δημοσιοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης χρησιμοποιώντας προσιτά μέσα επικοινωνίας, την παροχή υλικού σε άλλη μορφή, όπως η γραφή Μπράιγ ή οι ευανάγνωστοι μορφότυποι, και να μεριμνήσουν ώστε οι δημόσιες ακροάσεις και συναντήσεις στις οποίες συζητούνται η προτεινόμενη πολιτική και νομοθεσία να καταστούν πλήρως προσιτές σε άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διανοητικές ή μαθησιακές αναπηρίες·

173.  υπογραμμίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της αποτελεσματικής συμμετοχής και ελευθερίας έκφρασης των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες εκδηλώσεις και συνεδριάσεις που διοργανώνονται από τα θεσμικά όργανα στις εγκαταστάσεις τους μέσω της παροχής υποτίτλων και διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, εγγράφων σε γραφή Braille και σε ευανάγνωστες μορφές·

174.  ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, περιλαμβανομένης και της Επιτροπής, να μεριμνήσει για την ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όσον αφορά τις διεπιστημονικές αξιολογήσεις, την ένταξη των παιδιών με αναπηρία, καθώς και την πρόβλεψη εύλογων προσαρμογών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των γονέων με αναπηρία·

175.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν και να προωθήσουν το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκπαίδευση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και την Εκπαίδευση Χωρίς Αποκλεισμούς·

176.  ζητεί από την ΕΕ να αναθεωρήσει τους κανονισμούς του κοινού συστήματος υγειονομικής ασφάλισης, του συνταξιοδοτικού συστήματος και των μέτρων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας που συνδέονται με τις αναπηρίες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης και η ισότητα ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων αναγνωρίζοντας ότι οι ανάγκες υγείας που συνδέονται με αναπηρίες είναι διαφορετικές από την ασθένεια και προωθώντας την αυτόνομη διαβίωση και εργασία μέσω της πλήρους επιστροφής του συμπληρωματικού κόστους του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εργασία (για παράδειγμα εκτυπωτής γραφής Braille, ακουστικά βαρηκοΐας, διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, υπηρεσίες υποτιτλισμού κ.λπ.)·

177.  παροτρύνει τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες να διασφαλίσουν την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων τους σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την ανάπτυξη εσωτερικών κανονισμών και εκτελεστικών διατάξεων σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο μιας ανοικτής διαδικασίας που θα ενσωματώνει τη συνιστώσα της αναπηρίας, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι καταληκτικές παρατηρήσεις·

178.  ζητεί την πρόβλεψη εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρία –και τα άτομα που έχουν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας με αναπηρία– τα οποία απασχολούνται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· οι προσαρμογές πρέπει να είναι επαρκείς, να βασίζονται στις ανάγκες και να πληρούν τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των γονέων με αναπηρία·

179.  προτρέπει τα θεσμικά όργανα να καθιερώσουν σφαιρικές πολιτικές πρόσληψης, διατήρησης και προαγωγής υπαλλήλων, μεταξύ άλλων με τη λήψη προσωρινών θετικών μέτρων, για τη δραστική και ουσιαστική αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων και των ασκουμένων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων ψυχοκοινωνικών και διανοητικών μορφών αναπηρίας, βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ·

180.  συνιστά την κατάρτιση ολοκληρωμένων θεματικών ενοτήτων κατάρτισης των υπαλλήλων σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, κατόπιν διαβούλευσης με οργανώσεις εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία, δίδοντας έμφαση στους υπαλλήλους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, στα διοικητικά στελέχη και σε όσους εργάζονται στο πλαίσιο της σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

181.  προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστήσουν προσβάσιμο το διαδικτυακό τους περιεχόμενο και τις εφαρμογές τους, συμπεριλαμβανομένων των ενδοδικτύων τους και όλων των σημαντικών εγγράφων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη φυσική προσβασιμότητα των κτιρίων τους·

182.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα λοιπά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς και με τα κράτη μέλη, προκειμένου να δοθεί συντονισμένη, αποτελεσματική και συστηματική συνέχεια στις καταληκτικές παρατηρήσεις, ενδεχομένως μέσα από μια στρατηγική για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία·

183.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συστηματική και διαρθρωμένη συμμετοχή και τη διαβούλευση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία κατά τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή των αντίστοιχων καταληκτικών παρατηρήσεων·

184.  εκτιμά, σε σχέση με το άρθρο 35 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση να υποβάλλουν προκαταρκτική έκθεση και περαιτέρω εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης, ότι οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται κάθε τέσσερα χρόνια και να εκπονούνται με τη συμμετοχή οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία·

o
o   o

185.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.
(2) CRPD/C/EU/CO/1.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) A/RES/64/142.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(6) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0059.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0286.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0261.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0208.
(13) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 130.
(14) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(15) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(16) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11, HK Danmark, 11 Απριλίου 2013, παράγραφοι 29-30· Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπόθεση C-363/12 Z, 18 Μαρτίου 2014, παράγραφος 73· Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπόθεση C-356/12 Glatzel, 22 Μαΐου 2014, παράγραφος 68.
(17) Έκθεση του FRA: Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU (Βία κατά των παιδιών με αναπηρία: νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα στην ΕΕ) (http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-children-with-disabilities_en.pdf).
(18) Έκθεση του FRA, Violence against women: an EU-wide survey (Βία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα. Έκθεση βασικών αποτελεσμάτων): http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
(19) Van Straaten et al. (2015). Self-reported care needs of Dutch homeless people with and without a suspected intellectual disability: a 1.5-year follow-up study. Aπόσπασμα από το έγγραφο Epub: Health Soc Care Community 2015 Oct 1. 1η Oκτωβρίου 2015.
(20) EU-SILC 2012.
(21) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 41.
(22) COM(2015)0615.
(23) ΕΕ C 45 E της 23.2.2010, σ. 71.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου