Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2708(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0842/2016

Внесени текстове :

B8-0842/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0319

Приети текстове
PDF 486kWORD 77k
Четвъртък, 7 юли 2016 г. - Страсбург
Противопоставяне на акт за изпълнение: разрешени здравни претенции за храни
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2016 г. относно проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 432/2012 за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на регламент на Комисията (D44599/02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните(1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

—  като взе предвид становището, представено на 12 април 2016 г. от комитета съгласно член 25, параграф 1 от горепосочения регламент,

—  като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(2),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от своя правилник,

A.  като има предвид, че в член 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се изисква до 19 януари 2009 г. Комисията да установи специфични профили на хранителните съставки, на които трябва да отговарят храни или определени категории храни, за да могат да поддържат хранителни или здравни претенции, както и условията за използване на хранителни или здравни претенции за храни или категории храни по отношение на профилите на хранителните съставки;

Б.  като има предвид, че съгласно член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 „здравна претенция“ означава претенция, която заявява, създава впечатление или внушава, че съществува връзка между дадена категория храна, отделна храна или една от нейните съставки и здравето;

В.  като има предвид, че е налице основателна загриженост, че претенциите, според които кофеинът помага за повишаване на бдителността и на концентрацията, не доказват връзка между консумацията на кофеин и „здравето“;

Г.  като има предвид, че Комисията все още не е установила тези профили на хранителните съставки;

Д.  като има предвид, че 250 ml кутийка енергийна напитка може да съдържа до 27 g захар и 80 mg кофеин;

Е.  като има предвид, че Световната здравна организация препоръчва възрастните и децата да не получават повече от 10% от своя дневен енергиен прием от свободни захари, както и че допълнителното намаляване на посочения дял до под 5% (около 25 g) дневно ще осигури допълнителни ползи за здравето(3);

Ж.  като има предвид, че Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) откри доказателства, че висок прием на захари под формата на подсладени със захар напитки може да допринесе за увеличаване на телесното тегло;

З.  като има предвид, че използването на предложените здравни претенции вероятно ще благоприятства консумацията на енергийни напитки и като следствие от това може с основание да се очаква, че дневният прием на захар и кофеин ще надвиши препоръчителния максимален дневен прием;

И.  като има предвид, че член 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 забранява използването на здравни претенции, които насърчават прекомерната употреба на дадена храна;

Й.  като има предвид, че съгласно проекторегламента на Комисията претенциите, че кофеинът спомага за повишаване на бдителността и концентрацията, не следва да се използват за храни, насочени към деца и юноши;

К.  като има предвид, че юношите представляват най-голямата група потребители на енергийни напитки;

Л.  като има предвид, че 68% от юношите и 18% от децата редовно консумират енергийни напитки;

М.  като има предвид, че доброволният Кодекс за търговското предлагане и етикетирането на енергийни напитки, приет от промишлеността за енергийни напитки, ангажира единствено да не се продават енергийни напитки на деца под 12 годишна възраст(4);

Н.  като има предвид, че на практика е трудно да се извършва контрол с цел енергийните напитки, носещи предложените здравни претенции, да не се продават на деца, независимо дали те са насочени към децата или юношите, с което условията за употреба, свързани с предложените претенции, стават неприложими; като има предвид, че в нито един момент не съществуват никакви пречки за продажбата на подобни напитки на юноши;

О.  като има предвид, че както е посочено в член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, използването на хранителни и здравни претенции не трябва да бъде нееднозначно или подвеждащо;

П.  като има предвид, че условието или ограничението предлаганите претенции да не се използват за храни, насочени към децата или подрастващите, ще ги превърне в нееднозначни по отношение на потенциалното вредно въздействие на подобни храни върху здравето на човека;

Р.  като има предвид, че Комисията вече е отказвала (както беше потвърдено от Общия съд по отношение на декстрозата) да разреши здравни претенции, които изпращат противоречиво или нееднозначно послание за потребителите, дори и да следва те да бъдат разрешени, ако са изпълнени конкретни условия за употреба и/или ако са придружени от допълнителни съобщения или предупреждения(5);

С.  като има предвид, че в научното си становище относно безопасността на кофеина Европейският орган за безопасност на храните заключи, че не е налична достатъчна информация, на която да се основава безопасно равнище на прием на кофеин за деца, но че прием, отговарящ на 3 mg на килограм телесно тегло на ден, вероятно не би породил опасения за безопасност за деца и юноши(6);

Т.  като има предвид, че както постановява член 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, „използването на хранителни и здравни претенции не бива да [...] насърчава или оправдава свръхконсумацията на храна“;

У.  като има предвид, че 25% от юношите, употребяващи енергийни напитки, пият по три или повече кутийки на един прием и предложените твърдения може да насърчат консумацията на дори още по-големи количества от такива енергийни напитки;

Ф.  като има предвид, че предложеният предупредителен етикет (условия за употреба) не съдържа никакво предупреждение относно максималната консумация в рамките на един прием, а посочва единствено максималния прием на ден;

Х.  като има предвид, че енергийните напитки са свързани с главоболия, проблеми със съня и поведенчески проблеми при деца и юноши, които ги консумират редовно;

1.  Се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2.  Счита, че въпросният проект на регламент на Комисията е несъвместим с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 1924/2006;

3.  Отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на регламент;

4.  Призовава държавите членки да разгледат въвеждането на правила относно продажбите на напитки с високо съдържание на кофеин или храни с добавен кофеин на деца и юноши;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.
(2) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Вж. решение на Общия съд от 16 март 2016 г., Dextro Energy, T-100/15, ECLI:EU:T:2016:150, параграф 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Правна информация - Политика за поверителност