Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2708(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0842/2016

Předložené texty :

B8-0842/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0319

Přijaté texty
PDF 335kWORD 75k
Čtvrtek, 7. července 2016 - Štrasburk
Námitka k prováděcímu aktu: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2016 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam jiných schválených zdravotních tvrzení při označování potravin než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise (D44599/02),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin(1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanovisko výboru uvedeného v čl. 25 odst. 1 výše uvedeného nařízení ze dne 12. dubna 2016,

–  s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(2),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v článku 4 nařízení (ES) č. 1924/2006 se požaduje, aby Komise do 19. ledna 2009 stanovila konkrétní profily výživových látek, které musejí potraviny nebo určité kategorie potravin splňovat, aby u nich mohla být uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení, a podmínky používání výživových nebo zdravotních tvrzení u potravin nebo určitých kategorií potravin v případě určitých výživových profilů;

B.  vzhledem k tomu, že podle čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 se „zdravotním tvrzením“ rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím;

C.  vzhledem k tomu, že existují důvodné obavy, že tvrzení, podle něhož kofein pomáhá udržet bdělost a zlepšuje koncentraci, neprokazuje vztah mezi spotřebou kofeinu a „zdravím“;

D.  vzhledem k tomu, že Komise tyto profily výživových látek ještě nestanovila;

E.  vzhledem k tomu, že 250ml plechovka energetického nápoje může obsahovat až 27 g cukru a 80 mg kofeinu;

F.  vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby dospělí a děti nezískávali více než 10 % svého denního příjmu energie z volných cukrů, a uvádí, že z hlediska zdraví by bylo prospěšné další snížení pod hranici 5 % (přibližně 25 g) denně(3);

G.  vzhledem k tomu, že EFSA zjistila, že vysoký příjem cukrů ve formě nápojů slazených cukrem může přispívat k zvyšování tělesné hmotnosti;

H.  vzhledem k tomu, že používání navržených zdravotních tvrzení pravděpodobně zvýší spotřebu energetických nápojů a lze tedy očekávat, že denní příjem cukru a kofeinu překročí doporučení denní dávku;

I.  vzhledem k tomu, že čl. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1924/2006 zakazuje používat zdravotní tvrzení, která vedou k nadměrné spotřebě potravin;

J.  vzhledem k tomu, že podle návrhu nařízení Komise nelze u potravin určených pro děti a dospívající používat tvrzení, že kofein pomáhá udržet bdělost a zlepšit koncentraci;

K.  vzhledem k tomu, že největší skupinu osob konzumujících energetické nápoje představují dospívající;

L.  vzhledem k tomu, že energetické nápoje pravidelně konzumuje 68 % dospívajících a 18 % dětí;

M.  vzhledem k tomu, že Kodex zásad pro uvádění energetických nápojů na trh a jejich označování, který dobrovolně zavedly průmyslové podniky vyrábějící energetické nápoje, obsahuje pouze závazek, že nebudou na trh uvádět energetické nápoje pro děti mladší 12 let(4);

N.  vzhledem k tomu, že v praxi je obtížné kontrolovat, zda energetické nápoje, s nimiž jsou spojena navržená tvrzení, nejsou prodávány dětem, a to bez ohledu na to, zda jsou cílovou skupinou děti nebo dospívající, takže podmínky užívání spojené s těmito tvrzeními nejsou účinná; vzhledem k tomu, že nic nebrání prodeji těchto nápojů dospívajícím;

O.  vzhledem k tomu, že jak stanoví čl. 3 bod a) nařízení (ES) č. 1924/2006, nesmějí být výživová a zdravotní tvrzení dvojsmyslná nebo klamavá;

P.  vzhledem k tomu, že podmínky nebo omezení navržených tvrzení, podle nichž nesmějí být používána u potravin zaměřených na děti nebo dospívající, by způsobily, že tato tvrzení budou nejednoznačná, pokud je o potenciálně negativní vliv daných potravin na lidské zdraví;

Q.  vzhledem k tomu, že Komise v minulosti (jak uvedl i Tribunál v rozhodnutí o dextróze) odmítla povolit zdravotní tvrzení, která jsou pro spotřebitele rozporná a nejednoznačná, a to i když by byla povolena s výhradou zvláštních podmínek použití nebo k nim byly připojeny dodatečné zprávy nebo varování(5);

R.  vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin ve svém vědeckém stanovisku dospěl k názoru, že k tomu, aby bylo možné zjistit, jaké množství kofeinu je bezpečné z hlediska jeho příjmu u dětí, neexistuje dostatek informací, že však příjem odpovídající 3 mg/kg tělesné hmotnosti by zřejmě u dětí a dospívajících neměl být důvodem k obavám(6);

S.  vzhledem k tomu, že v čl. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1924/2006 je uvedeno, že „výživová a zdravotní tvrzení nesmějí [...] nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvat“;

T.  vzhledem k tomu, že 25 % spotřebitelů energetických nápojů z řad dospívajících vypije najednou tři i více plechovek s těmito nápoji a že navržená tvrzení by mohla podněcovat ke spotřebě těchto energetických nápojů ještě ve větším množství;

U.  vzhledem k tomu, že navržené varovávní (podmínky použití) neobsahuje žádné upozornění týkající se maximální množství na jednu dávku, avšak uvádí maximální denní dávku;

V.  vzhledem k tomu, že energetické nápoje jsou u dětí a dospívajících, kteří je pravidelně konzumují, spojovány s výskytem bolestí hlavy a problémy se spaním a s chováním;

1.  zamítá přijetí návrhu nařízení Komise;

2.  domnívá se, že návrh nařízení Komise není v souladu s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 1924/2006;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala návrh nařízení zpět;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily zavedení pravidel prodeje nápojů s vysokým obsahem kofeinu nebo potravin, do nichž je přidáván kofein, dětem a dospívajícím;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a také vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.
(2) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Viz rozsudek Tribunálu ze dne 16. března 2016, Dextro Energy v. Komise, T-100/15, ECLI:EU:T:2016:150, bod 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí