Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2708(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0842/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0842/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0319

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 417kWORD 79k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D44599/02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα(1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 12 Απριλίου 2016 η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, απαιτείται από την Επιτροπή να καθορίσει, έως τις 19 Ιανουαρίου 2009, ειδικά περιγράμματα θρεπτικών συστατικών (nutrient profiles), με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται τα τρόφιμα ή συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων για να μπορούν να φέρουν ισχυρισμούς διατροφής και υγείας, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χρήση τέτοιων ισχυρισμών στα τρόφιμα ή σε κατηγορίες τροφίμων όσον αφορά τα περιγράμματα θρεπτικών συστατικών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, «ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας»: κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ μιας κατηγορίας τροφίμων, ενός τροφίμου ή ενός εκ των συστατικών του και της υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εύλογες οι ανησυχίες για το ότι οι ισχυρισμοί ότι η καφεΐνη βοηθά στην ενίσχυση της εγρήγορσης και στη βελτίωση της συγκέντρωσης δεν εξηγούν ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της κατανάλωσης καφεΐνης και της «υγείας»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει ακόμα τα εν λόγω περιγράμματα θρεπτικών συστατικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συσκευασία 250 ml ενεργειακού ποτού μπορεί να περιέχει έως 27 g ζάχαρη και 80 mg καφεΐνη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά σε ενήλικες και παιδιά να μην λαμβάνουν περισσότερο από το 10% της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας από ελεύθερα σάκχαρα και ότι η περαιτέρω μείωση σε κάτω από 5% (περίπου 25 g) ανά ημέρα θα παράσχει συμπληρωματικά πλεονεκτήματα για την υγεία(3)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων συγκέντρωσε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η υψηλή πρόσληψη ζάχαρης υπό μορφή ζαχαρούχων ποτών μπορεί να συμβάλει στην αύξηση βάρους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των προτεινόμενων ισχυρισμών υγείας θα μπορούσε να ευνοήσει την κατανάλωση τονωτικών ποτών και, ως εκ τούτου, η ημερήσια κατανάλωση ζάχαρης και καφεΐνης θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα υπερβεί τη μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, απαγορεύει τη χρήση των ισχυρισμών υγείας που ενθαρρύνουν την υπερβολική κατανάλωση ενός τροφίμου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής, οι ισχυρισμοί ότι η καφεΐνη βοηθά στην ενίσχυση της εγρήγορσης και στη βελτίωση της συγκέντρωσης δεν θα χρησιμοποιούνται για τρόφιμα που προορίζονται για παιδιά και εφήβους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έφηβοι αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα καταναλωτών όσον αφορά τα ενεργειακά ποτά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 68% των εφήβων και το 18% των παιδιών καταναλώνουν τακτικά ενεργειακά ποτά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντικός κώδικας πρακτικής του τομέα ενεργειακών ποτών για την εμπορία και την επισήμανση των ενεργειακών ποτών περιλαμβάνει μόνο τη δέσμευση να μην απευθύνονται τα ενεργειακά ποτά σε παιδιά κάτω των 12 ετών(4)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη είναι δύσκολο να ελεγχθεί κατά πόσον τα τονωτικά ποτά που φέρουν τους προτεινόμενους ισχυρισμούς δεν πωλούνται σε παιδιά, ανεξαρτήτως του αν έχουν ως στόχο τα παιδιά ή τους εφήβους, με αποτέλεσμα να καθίστανται αναποτελεσματικές οι προϋποθέσεις χρήσης που συνοδεύουν τους εν λόγω ισχυρισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση τίποτε δεν εμποδίζει την εμπορία των εν λόγω ποτών στους εφήβους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, η χρήση των ισχυρισμών διατροφής και υγείας δεν πρέπει να είναι ασαφής ή παραπλανητική·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή προϋποθέσεων ή περιορισμών σύμφωνα με τους οποίους οι προτεινόμενοι ισχυρισμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα που προορίζονται για παιδιά ή εφήβους θα οδηγούσε σε ασάφεια όσον αφορά τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες του τροφίμου αυτού για την ανθρώπινη υγεία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει στο παρελθόν (όπως επιβεβαιώθηκε από το Γενικό Δικαστήριο σχετικά με τη δεξτρόζη) απορρίψει την έγκριση ισχυρισμών υγείας που εξέπεμπαν αντιφατικά και ασαφή μηνύματα στους καταναλωτές, ακόμη και αν επρόκειτο να εγκριθούν υπό ειδικές προϋποθέσεις χρήσης και/ή συνοδεύονταν από πρόσθετα μηνύματα ή προειδοποιήσεις(5)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην επιστημονική της γνωμοδότηση σχετικά με την ασφάλεια της καφεΐνης, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία για τη θέσπιση ενός ασφαλούς επιπέδου πρόσληψης καφεΐνης για τα παιδιά, αλλά ότι μια πρόσληψη που αντιστοιχεί σε 3 mg ανά κιλό σωματικού βάρους και ανά ημέρα πιθανόν δεν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια παιδιών και εφήβων(6)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, «η χρήση των ισχυρισμών διατροφής και υγείας δεν πρέπει [...] να ενθαρρύνει ή να εμφανίζει ως αποδεκτή την υπερβολική κατανάλωση ενός τροφίμου»·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το 25% των εφήβων που καταναλώνουν ενεργειακά ποτά η κατανάλωση αυτή αντιστοιχεί σε τρεις ή περισσότερες συσκευασίες ποτού τη φορά και ότι οι προτεινόμενοι ισχυρισμοί μπορεί να ενθαρρύνουν την κατανάλωση ακόμη μεγαλύτερων ποσοτήτων αυτών των τονωτικών ποτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη ετικέτα προειδοποίησης (προϋποθέσεις χρήσης) δεν παρέχει προειδοποίηση σχετικά με τη μέγιστη κατανάλωση ανά πρόσληψη, αλλά αφορά μόνον τη μέγιστη ημερήσια πρόσληψη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενεργειακών ποτών έχει συνδεθεί με πονοκεφάλους, διαταραχές ύπνου και προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους που καταναλώνουν τακτικά τέτοια ποτά·

1.  αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης κανόνων στην εμπορία ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη ή τροφίμων με πρόσθεση καφεΐνη σε παιδιά και εφήβους·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Βλ. απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 16ης Μαρτίου 2016, στην υπόθεση Dextro Energy κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, T-100/15, ECLI:EU:T:2016:150, παράγραφος 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου