Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2708(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0842/2016

Esitatud tekstid :

B8-0842/2016

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0319

Vastuvõetud tekstid
PDF 259kWORD 70k
Neljapäev, 7. juuli 2016 - Strasbourg
Vastuväide rakendusaktile: tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2016. aasta resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu (D44599/02),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta(1), eriti selle artikli 13 lõiget 3,

–  võttes arvesse ülalnimetatud määruse artikli 25 lõikes 1 osutatud komitee 12. aprilli 2016. aasta arvamust,

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)(2) artikli 5a lõike 3 punkti b,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c,

A.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 4 on ette nähtud, et 19. jaanuariks 2009 kehtestab komisjon täpsed toitainelised põhijooned, millele toit või teatavad toidugrupid peavad vastama, et kanda toitumis- või tervisealaseid väiteid, ning tingimused toitumis- või tervisealaste väidete kasutamiseks toidu või toidugruppide kohta, võttes arvesse toitainelisi põhijooni;

B.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 2 lõike 5 kohaselt on tervisealane väide mis tahes väide, mis väidab, viitab või annab mõista, et toidugrupi, toidu või ühe selle koostisosa ja tervise vahel on seos;

C.  arvestades, et õigustatud on mure, mille kohaselt väited, et kofeiin aitab erksust suurendada ja parandada keskendumisvõimet, ei osuta kofeiinitarbimise ja tervise vahelisele seosele;

D.  arvestades, et komisjon ei ole veel selliseid toitainelisi põhijooni kehtestanud;

E.  arvestades, et 250-milliliitrine energiajoogi purk võib sisaldada kuni 27 g suhkrut ja 80 mg kofeiini;

F.  arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni soovituse kohaselt peaks vabade suhkrute tarbimine täiskasvanute ja laste puhul moodustama kõige rohkem kuni 10 % toidust saadud igapäevasest energia hulgast, kusjuures tervisele oleks veelgi kasulikum, kui vabade suhkrute tarbimist vähendatakse allapoole 5 % (umbes 25 g) toidust saadud igapäevasest energia hulgast(3);

G.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet leidis tõendeid selle kohta, et suur suhkrutarbimine suhkruga magustatud jookide kujul võib tõsta kehakaalu;

H.  arvestades, et esildatud tervisealaste väidete kasutamine võib soodustada energiajookide tarbimist ning selle tulemusel võib igapäevane suhkru- ja kofeiinitarbimine ootuspäraselt ületada igapäevast soovitatud maksimumkogust;

I.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 3 punktis c keelatakse selliste tervisealaste väidete kasutamine, mis soodustavad toidu ülemäärast tarbimist;

J.  arvestades, et komisjoni määruse eelnõu kohaselt ei kasutata väiteid, et kofeiin aitab erksust suurendada ja et kofeiin aitab parandada keskendumisvõimet, lastele ja noorukitele suunatud toidu puhul;

K.  arvestades, et noorukid on energiajookide suurim tarbijarühm;

L.  arvestades, et 68 % noorukitest ja 18 % lastest tarbivad energiajooke regulaarselt;

M.  arvestades, et energiajoogitööstuses vabatahtlikult järgitavas energiajookide turustamise ja märgistamise heas tavas on üksnes kohustus mitte turustada energiajooke alla 12-aastastele lastele(4);

N.  arvestades, et praktikas on keeruline kontrollida, et esildatud väidetega märgistatud energiajooke ei müüdaks lastele, sõltumata sellest, kas väidete sihtrühmaks on lapsed või noorukid, mis muudab esildatud väidete kasutamistingimused ebatõhusaks; arvestades, et miski ei takista ühelgi juhul selliste jookide müüki noorukitele;

O.  arvestades, et nagu on märgitud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 3 punktis a, ei tohi toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine olla mitmeti mõistetav või eksitav;

P.  arvestades, et tingimus või piirang, mille kohaselt esildatud väiteid ei tohiks kasutada lastele või noorukitele mõeldud toidu puhul, muudaks need sellise toidu inimtervisele avalduva võimaliku negatiivse mõju osas mitmeti mõistetavaks;

Q.  arvestades, et komisjon on varem (nagu on kinnitanud Üldkohus glükoosi küsimuses) keeldunud andmast luba kasutada tervisealaseid väiteid, millega tarbijatele edastatakse vastuoluline ja mitmeti mõistetav sõnum, isegi kui väidete kasutamiseks antakse luba, arvestades konkreetsete kasutustingimuste täitmist ja/või väidetele lisatakse täiendavaid sõnumeid või hoiatusi(5);

R.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet järeldas oma teaduslikus arvamuses kofeiini ohutuse kohta, et lastele ohutu kofeiiniannuse kindlaksmääramiseks puudub piisav teave, kuid päevaannus, mis jääb suurusjärku 3 mg kehakaalu kg kohta, ei tohiks arvatavasti lastele ja noorukitele ohtlikuks osutuda(6);

S.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 3 punkti c kohaselt „ei tohi toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine [...] soodustada või õigustada toidu ülemäärast tarbimist“;

T.  arvestades, et 25 % energiajooke tarbivatest noorukitest joovad kolm või enam purki korraga ning esildatud väited võivad soodustada selliste energiajookide tarbimist veelgi suuremates kogustes;

U.  arvestades, et esildatud hoiatussilt (kasutustingimused) ei sisalda mingit hoiatust ühekordse kasutamise maksimumkoguse kohta, vaid viitab üksnes maksimaalsele päevasele kogusele;

V.  arvestades, et energiajooke on seostatud neid regulaarselt tarbivate laste ja noorukite peavalu, une- ja käitumishäiretega;

1.  on vastu komisjoni määruse eelnõu vastuvõtmisele;

2.  on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 1924/2006 eesmärgi ja sisuga;

3.  palub komisjonil oma määruse eelnõu tagasi võtta;

4.  palub liikmesriikidel kaaluda suure kofeiinisisaldusega jookide või kofeiinilisandiga toidu turustamist lastele ja noorukitele käsitlevate eeskirjade kehtestamist;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.
(2) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Kohtuotsus, Üldkohus, 16. märts 2016, Dextro Energy GmbH & Co. KG vs. komisjon, T-100/15, EU:T:2016:150, punkt 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Õigusteave - Privaatsuspoliitika