Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2708(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0842/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0842/2016

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0319

Pieņemtie teksti
PDF 332kWORD 78k
Ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs - Strasbūra
Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 7. jūlija rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas regulas projektu (D44599/02),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem(1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā minētās regulas 25. panta 1. punktā noteiktās komitejas 2016. gada 12. aprīļa atzinumu,

–  ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(2),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu,

A.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1924/2006 4. pants paredz, ka Komisijai līdz 2009. gada 19. janvārim ir jānosaka īpaši uzturvielu apraksti, kuri jāievēro attiecībā uz pārtikas produktiem vai atsevišķām pārtikas produktu kategorijām, lai uz tām būtu uzturvērtības vai veselīguma norādes, un nosacījumi uzturvērtības vai veselīguma norāžu izmantošanai pārtikas produktiem vai pārtikas produktu kategorijām, ievērojot uzturvielu aprakstus;

B.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 2. panta 5. punktu „veselīguma norāde” ir jebkura norāde, kas pauž, liek domāt vai netieši norāda, ka pastāv saikne starp pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai kādu tā sastāvdaļu un veselību;

C.  tā kā pastāv pamatotas bažas, ka apgalvojumi par to, ka kofeīns palīdz uzlabot modrību un koncentrēšanās spēju nepierāda saikni starp kofeīna lietošanu un „veselību”;

D.  tā kā Komisija vēl nav noteikusi šādus uzturvielu aprakstus;

E.  tā kā 250 ml enerģijas dzēriena skārdenē var saturēt līdz 27 g cukura un 80 mg kofeīna;

F.  tā kā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas ieteikumu brīvo cukuru patēriņa rezultātā uzņemto kaloriju īpatsvaram gan pieaugušo, gan bērnu uzturā nevajadzētu pārsniegt 10 % no dienā uzņemto kaloriju daudzuma un ar vēl mazāku šo kaloriju īpatsvaru, kas nepārsniegtu 5 % (aptuveni 25 g) dienā, varētu panākt vēl labvēlīgāku ietekmi uz veselību(3);

G.  tā kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ar faktiem ir konstatējusi, ka liels cukura daudzums, kas tiek uzņemts, lietojot uzturā ar cukuru saldinātus dzērienus, var veicināt pieņemšanos svarā;

H.  tā kā ierosināto veselīguma norāžu lietošana, visticamāk, veicinās enerģijas dzērienu patēriņu un līdz ar to var pamatoti uzskatīt, ka cukura un kofeīna patēriņš ikdienas uzturā varētu pārsniegt ieteicamo maksimālo dienas devu;

I.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 3. panta c) punktu veselīguma norāžu lietošana nedrīkst mudināt uz pārmērīgu pārtikas produktu patēriņu;

J.  tā kā Komisijas regulas projektā minētos apgalvojumus par to, ka kofeīns palīdz uzlabot modrību un koncentrēšanās spēju, nedrīkst piemērot pārtikai, kas paredzēta lietošanai bērniem un pusaudžiem;

K.  tā kā pusaudži veido enerģijas dzērienu patērētāju lielāko grupu;

L.  tā kā 68 % pusaudžu un 18 % bērnu regulāri lieto enerģijas dzērienus;

M.  tā kā enerģijas dzērienu ražošanas nozares brīvprātīgajā rīcības kodeksā par enerģijas dzērienu tirdzniecību un marķēšanu pausta tikai apņemšanās šādus dzērienus netirgot bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem(4);

N.  tā kā praksē ir grūti kontrolēt to, lai enerģijas dzērieni ar ierosinātajām veselīguma norādēm netiktu pārdoti bērniem pat tad, ja tie ir paredzēti bērniem vai pusaudžiem, tātad norādījumiem par produkta lietošanu, kas jāsniedz līdz ar ierosinātajām veselīguma norādēm, vairs nav nozīmes; tā kā jebkurā gadījumā nekas neliedz pārdot šos dzērienus pusaudžiem;

O.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 3. panta a) punktu uzturvērtības un veselīguma norāžu lietošana nedrīkst būt neskaidra vai maldinoša;

P.  tā kā nosacījums vai aizliegums, ar ko paredz, ka ierosinātās norādes nedrīkst lietot pārtikas produktiem, kurus tirgo bērniem vai pusaudžiem, nozīmētu, ka tās ir neskaidras attiecībā uz šādu pārtikas produktu iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību;

Q.  tā kā Komisija (kā to apliecina ES Vispārējās tiesas spriedums lietā par dekstrozi) iepriekš ir atteikusies atļaut tādu veselīguma norāžu lietošanu, kas sniedz patērētājiem pretrunīgu vai neskaidru vēstījumu, pat ja attiecīgo norāžu lietošana būtu pieļaujama ar īpašiem nosacījumiem un/vai papildu paskaidrojumiem vai brīdinājumiem(5);

R.  tā kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātniskajā atzinumā par kofeīna nekaitīgumu secināts, ka nebija pieejama pietiekama informācija, uz kuru pamatojoties varētu noteikt nekaitīgas kofeīna lietošanas bāzes līmeni bērniem, bet ka tā lietošana 3 mg apmērā uz vienu ķermeņa svara kilogramu dienā droši vien neradītu bažas par kaitīgumu bērnu un pusaudžu veselībai(6);

S.  tā kā saskaņā ar norādi Regulas (EK) Nr. 1924/2006 3. panta c) punktā "uzturvērtības un veselīguma norāžu lietošana nedrīkst [..] mudināt vai attaisnot pārmērīgu pārtikas produktu patēriņu";

T.  tā kā 25 % pusaudžu, kas ir enerģijas dzērienu patērētāji, vienā lietošanas reizē izdzer trīs vai vairākas skārdenes un ierosinātās norādes varētu mudināt uz šo enerģijas dzērienu patēriņu vēl lielākā daudzumā;

U.  tā kā ierosinātais brīdinājuma uzraksts (norādījumi par produkta lietošanu) nesatur brīdinājumu par maksimālo patēriņu vienā lietošanas reizē, bet attiecas tikai uz maksimālo dienas devu;

V.  tā kā enerģijas dzērienu lietošana bērniem un pusaudžiem, kuri tos regulāri lieto, var izraisīt galvassāpes, bezmiegu un uzvedības problēmas,

1.  izsaka iebildumus pret Komisijas regulas projekta pieņemšanu;

2.  uzskata, ka Komisijas regulas projekts neatbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 mērķim un saturam;

3.  prasa Komisijai atsaukt regulas projektu;

4.  aicina dalībvalstis apsvērt iespēju pieņemt noteikumus par to, kādā kārtībā dzērienus ar augstu kofeīna saturu vai pārtikas produktus ar pievienotu kofeīnu ir atļauts pārdot bērniem un pusaudžiem;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.
(2) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) 2016. gada 16. marta Vispārējās tiesas spriedums lietā T-100/15 Dextro Energy GmbH & Co.KG ECLI:EU:T:2016:150, 74. punkts.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Juridisks paziņojums - Privātuma politika