Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2708(RPS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0842/2016

Teksty złożone :

B8-0842/2016

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0319

Teksty przyjęte
PDF 335kWORD 76k
Czwartek, 7 lipca 2016 r. - Strasburg
Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji (D44599/02),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności(1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

–  uwzględniając opinię wydaną dnia 12 kwietnia 2016 r. przez komitet, o którym mowa w art. 25 ust. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia,

–  uwzględniając art. 5a ust. 3 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 oraz art. 106 ust. 4 lit. c) Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zobowiązuje Komisję do ustalenia do dnia 19 stycznia 2009 r. konkretnych profili składników odżywczych, którym musi odpowiadać żywność lub pewne kategorie żywności, aby mogły być one opatrzone oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym, oraz warunki stosowania oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych w stosunku do żywności lub kategorii żywności w odniesieniu do profili składników odżywczych;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 „oświadczenie zdrowotne” oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem;

C.  mając na uwadze, że istnieją uzasadnione obawy, iż oświadczenia, zgodnie z którymi kofeina pomaga zwiększyć uwagę i poprawia koncentrację, nie wskazują na związek między spożyciem kofeiny a „zdrowiem”;

D.  mając na uwadze, że Komisja nadal nie określiła tych profili składników odżywczych;

E.  mając na uwadze, że puszka napoju energetycznego o pojemności 250 ml może zawierać do 27 g cukru i 80 mg kofeiny;

F.  mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dzienne zapotrzebowanie na energię dorosłych i dzieci pochodzące z cukrów prostych nie przekraczało 10 % i że dalsze ograniczenie tego spożycia do poniżej 5 % (ok. 25 g) dziennie przyniosłoby dodatkowe korzyści dla zdrowia(3);

G.  mając na uwadze, że EFSA ustaliła, iż wysokie spożycie cukrów zawartych w słodzonych cukrem napojach może przyczyniać się do przybierania na wadze;

H.  mając na uwadze, że proponowane oświadczenia zdrowotne mogą sprzyjać konsumpcji napojów energetycznych, w związku z czym można się spodziewać, że dzienne spożycie cukru i kofeiny przekroczy zalecaną maksymalną dawkę dzienną;

I.  mając na uwadze, że art. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zakazuje wykorzystywania oświadczeń zdrowotnych, które zachęcają do nadmiernego spożycia danej żywności;

J.  mając na uwadze, że zgodnie z projektem rozporządzenia Komisji oświadczenia, zgodnie z którymi kofeina pomaga zwiększyć uwagę i poprawia koncentrację, nie powinny być wykorzystywane w przypadku żywności skierowanej do dzieci i młodzieży;

K.  mając na uwadze, że młodzież stanowi największą grupę konsumentów napojów energetycznych;

L.  mając na uwadze, że 68 % młodzieży i 18 % dzieci pije regularnie napoje energetyczne;

M.  mając na uwadze, że opracowany przez sektor napojów energetycznych dobrowolny Kodeks praktyk dotyczących wprowadzania do obrotu i etykietowania napojów energetycznych zobowiązuje jedynie, by nie wprowadzać na rynek napojów dla dzieci w wieku poniżej 12 lat(4);

N.  mając na uwadze, że w praktyce trudno jest kontrolować, czy napoje energetyczne opatrzone proponowanymi oświadczeniami nie są sprzedawane dzieciom bez względu na to, czy są skierowane do dzieci czy młodzieży, w związku z czym załączone do tych oświadczeń warunki użytkowania stają się nieefektywne; mając na uwadze, że w każdym razie nic nie stoi na przeszkodzie wprowadzaniu do obrotu takich napojów dla młodzieży;

O.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 oświadczenia żywieniowe i zdrowotne nie mogą być niejednoznaczne lub wprowadzające w błąd;

P.  mając na uwadze, że warunek lub ograniczenie, że proponowane oświadczenia nie mogą być wykorzystywane w przypadku żywności skierowanej do dzieci i młodzieży, uczyniłby je niejednoznacznymi, jeżeli chodzi o potencjalny niepożądany wpływ takiej żywności na zdrowie ludzkie;

Q.  mając na uwadze, że w przeszłości (co Sąd potwierdził w przypadku dekstrozy) Komisja odmówiła zatwierdzania oświadczeń zdrowotnych, które kierowały do konsumentów sprzeczny i niejednoznaczny przekaz, choć miały zostać zatwierdzone z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych warunków użytkowania i/lub towarzyszyły im dodatkowe nadruki lub ostrzeżenia(5);

R.  mając na uwadze, że w opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczącej bezpieczeństwa kofeiny stwierdzono, że brak jest dostatecznych informacji, na podstawie których można określić bezpieczny poziom spożycia kofeiny przez dzieci, ale że spożycie na poziomie 3 mg na kg wagi ciała dziennie prawdopodobnie nie stanowi zagrożenia dla dzieci i młodzieży(6);

S.  mając na uwadze, że jak określono w art. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 „oświadczenia żywieniowe i zdrowotne nie mogą [...] zachęcać do nadmiernego spożycia danej żywności lub stanowić przyzwolenie dla niego”;

T.  mając na uwadze, że 25 % nastoletnich konsumentów napojów energetycznych wypija trzy lub więcej puszek na raz oraz że proponowane oświadczenia mogą zachęcać do konsumpcji jeszcze większych ilości takich napojów;

U.  mając na uwadze, że proponowana etykieta ostrzegawcza (warunki użytkowania) nie zawiera żadnego ostrzeżenia dotyczącego maksymalnej konsumpcji na raz, ale odnosi się jedynie do maksymalnego dziennego spożycia;

V.  mając na uwadze, że napoje energetyczne łączy się z takimi dolegliwościami u konsumujących je regularnie dzieci i młodzieży jak bóle głowy, zaburzenia snu i zachowania;

1.  sprzeciwia się przyjęciu projektu rozporządzenia Komisji;

2.  uważa, że projekt rozporządzenia Komisji jest niezgodny z celem i treścią rozporządzenia (WE) nr 1924/2006;

3.  wzywa Komisję do wycofania projektu rozporządzenia;

4.  wzywa państwa członkowskie, by rozważyły wprowadzenie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu napojów o wysokiej zawartości kofeiny lub żywności z dodatkiem kofeiny dla dzieci i młodzieży;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5)Zob. wyrok Sądu z dnia 16 marca 2016 r., Dextro Energy przeciwko Komisji, T-100/15, ECLI:EU:T:2016:150, pkt 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności